Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПРАТ 'Костопільський завод скловиробів'

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  160,78 Кб
 • Опубликовано:
  2014-07-29
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПРАТ 'Костопільський завод скловиробів'Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПРАТ «Костопільсикий завод ськловіробів»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «Костопільський завод скловиробів»

.1 Аналіз ефективності використання основних засобів

.2 Ефективність використання оборотних засобів

.3 Ефективність використання трудових ресурсів

.4 Аналіз ліквідності і фінансової стійкості

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

.1 Модернізація обладнання

.2 Економічне обгрунтування рівня змін та ефективності реалізації зміни одних постачальників іншими

.3 Організація виробництва нової продукції

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

оборотні кошти трудові ресурси ліквідність

ВСТУП

Магістерська практика студентів є важливою складовою частиною навчального процесу. Вона вирішує завдання практичної підготовки студентів та значно впливає на їх становлення як висококваліфікованих фахівців з питань підприємницької діяльності.

Магістерська практика, виступаючи невід’ємною складовою частиною навчального процесу, є завершальним етапом професійної підготовки магістра та інформаційною базою для написання магістерської дипломної роботи.

Базою проходження практики є приватне акціонерне товариство «Костопільський завод скловиробів», яке знаходиться у Рівненській облісті, місті Костополь.

ПрАТ «Костопільсикий завод скловиробів» займається такими видами діяльності як виробництво скляної тари.

Мета роботи:

·   закріплення, поглиблення та систематизація знань, набутих у процесі навчання, розвиток навичок науково-дослідної роботи;

·   опанування сучасних методів і форм організації підприємницької діяльності, прикладним інструментарієм обґрунтування управлінських рішень, координації виконання окремих функцій управління, а також практичними навичками складання бізнес-проектів та здійснення їх експертизи, побудови цільових систем діагностики економічної безпеки підприємств, проведення робіт по забезпеченню стабільного та ефективного розвитку підприємств за сучасних умов діяльності;

·   формування у студентів професійних умінь і навичок прийняття самостійних господарських рішень під час роботи в реальних виробничих умовах, систематизація та актуалізація знань та їх практична реалізація;

·   набуття досвіду роботи в трудових колективах;

·   збирання необхідних фактичних матеріалів для виконання магістерської роботи.

Загальна мета роботи досягається через такі завдання:

·   набуття навичок щодо застосування єдиного методичного базису аналізу економічної безпеки підприємств на основі інтеграції бухгалтерського обліку, фінансового менеджменту, економічного аналізу та контролінгу;

·   вивчення сучасних концепцій управління економічною безпекою підприємства на основі комплексної діагностики підприємств;

·   практичне опрацювання сучасних методик пошуку резервів підвищення економічної ефективності підприємства;

·   засвоєння практичних навичок формування системи аналітичних показників;

·   ознайомлення з нормативними джерелами, новітньою теорією та сучасною практикою управління діяльністю підприємства, що забезпечує його стабільне функціонування й розвиток;

·   набуття навичок і вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу та оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства, розробки й практичного застосування стратегій підтримки та нарощування його конкурентних переваг;

·   забезпечення необхідної підготовки та формування практичних навичок розробки ефективних бізнес-проектів та здійснення їх експертизи;

·   формування умінь самостійної розробки та прийняття управлінських рішень, які упереджують негативний прояв кризових явищ на підприємстві;

·    набуття дослідницьких і організаторських здібностей щодо антикризового управління діяльністю суб'єктів господарювання.

Об’єкт дослідження є ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» - підприємство, яке спеціалізується на виробництві порожнистого скла.

Методи дослідження. В роботі використовуються загальні методи та спеціальні методи, які побудовані на основі загальних методів. Використання загального або діалектичного методу в дослідженні полягає у тому, що підприємство розглядається не ізольовано, у відриві від конкретно-історичних обставин, а всебічно - у взаємозв'язку з елементами зовнішнього середовища. Зі спеціальних методів використовується метод аналогії, екстраполяції, абстрагування, узагальнення та інтуїції, логічний метод, розрахунково - конструктивний, статистичний, метод експертних оцінок, системний аналіз. Також використовуються методи аналізу та синтезу.

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження дадуть змогу описати реальну картину стану діяльності ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» на сучасному етапі, дадуть можливість виявити його сильні та слабкі сторони. Запропоновані заходи можуть бути реалізованими на ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», що в майбутньому дасть можливість підприємству покращити своє становище, підвищити ефективність використання ресурсів та потенціалу підприємства, гідно конкурувати на ринку та підвищити прибутковість.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Приватне акціонерне товариство "Костопільський завод скловиробів" , знаходиться за адресою 35000, Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул..Гвардійська,7.

Це відносно молоде підприємство. 21 серпня 2013 року йому виповнилось тринадцять років.

Засновниками товариства у 2000 році стали ВАТ “Гостомельський склозавод” і ВАТ “Костопільський склозавод”.

На площах цеху №6 Костопільського заводу з серпня 2000 року по січень 2001 рік була побудована скловарна піч потужністю 55 т. скломаси за добу і змонтовані два склоформуючі автомати IS-6-2. Першу продукцію, медичну склотару, отримано 08 січня 2001 року. Завод в серпні 2001 року переходить на випуск парфумерної склотари. З пуском третього склоформуючого автомата IS-6-2 завод починає освоювати склотару для напоїв. Колектив, спеціалісти підприємства в цей період з допомою ВАТ “Гостомельський склозавод” посилено навчаються, підвищують кваліфікацію. Підприємством освоєно випуск 84 видів різноманітної склотари, в тому числі для таких відомих фірм, як”Nemiroff”,”Олімп”, ”Славутич”.

Розширення географії поставок, переговори з компаніями” Сан Інтербрю Україна”, “Сан Інтербрю Росія”, ”Кока-кола” дають керівництву заводу і колективу впевненість у своєму майбутньому. Постійне вдосконалення професійної майстерносі, роботи по підвищеню ефективності виробництва, зниженню витрат матеріалів і енерго ресурсів дають змогу заводу виробляти якісну склотару з відповідною до потреб ринку ціною.

Підприємство є юридичною особою.

ПрАт «Костопільський завод скловиробів» створене у відповідності до Закону України та здійснює свою діяльність у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України та інших законодавчих та нормативних актів України на основі чинного законодавства України на основі чинного законодавства України ти статуту.

Відповідно до статуту товариство створюється з метою здійснення підприємницької та іншої діяльності,а також реалізації соціальних та економічних інтересів Засновників Товариств, на основі отримання прибутку.

На підприємстві діє приватна форма власності. Власник має достатню кваліфікацію та практичний досвід роботи. Власник здійснює свої права по управління безпосередньо, але згідно статуту може управляти через уповноважений ним орган - директора. Найняття директора є правом Власника і реалізується ним безпосередньо. Власник здійснює свої права по управлінню безпосередньо.

Предметом діяльності товариства є:

• виробництво скляної тари;

• виробництво полімерної плівки;

• придбання, перевезення, зберігання, використання та знищення прекурсорів;

• виконання робіт з механізації та автоматизації виробничих процесів;

• організація і проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, розробка та реалізація проектно-кошторисної документації, програмних продуктів тощо;

• фінансова діяльність, організація та здійснення лізингових операцій, факторингу, а також надання позик та порук;

• надання послуг схову, в т.ч. на консигнаційних складах, їх утримання;

• заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів;

• посередницька діяльність;

• використання дорогоцінних металів для технологічного контролю при виробництві скляної тари, реалізація відходів лому дорогоцінних металів;

• ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Підприємство досить тривалий час було не прибутковим, тому важливо дослідити механізм формування витрат, їх впив на господарську діяльність та резерви їх зниження.

Для більш повної характеристики наведемо інформацію про найменування підприємства, дату його створення, підпорядкованість, вид економічної діяльності, форму власності, організаційно - правову форму господарювання, статус, а також інформацію про керівництво підприємства.

Дані наведено у таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1 Загальна характеристика ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»

Характеристика

Показник

1

2

Повне найменування

Приватне акціонерне товариство «Костопільський завод скловиробів»

Скорочене найменування

ПрАТ «КЗС»

Дата утворення (реорганізації тощо)

21 серпня 2000 року

Код згідно з ЄДРПОУ

30923971

Підпорядкованість

немає

Код території (КОАТУУ)

5623410100

Вид діяльності

Виготовлення порожнистого скла

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

26.13.0

Форма власності

Приватна

Територія

Рівненська

Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)

232

Статус підприємства (монополіст, який працює на загальнодержавному рівні; монополіст, який працює на регіональному ринку; стратегічно важливе підприємство для економіки та безпеки України, не підлягає приватизації тощо)

Стратегічно важливе підприємство для економіки України

Адреса підприємства

35000, Рівненська обл., м. Костопіль, вул.Гвардійська 7 .

Керівник підприємства (прізвище, ім'я, по батькові)

Філімонюк А. А.

Головний бухгалтер (прізвище, ім'я, по батькові)

Попович Л. Є.


Для характеристики діяльності підприємства використовують основні техніко - економічні показники діяльності підприємства, які наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 Основні техніко-економічні показники діяльності ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» у 2009 - 2012 роках

№ п/п

Показники

Од. вим.

Роки

Темп росту, %
2009

2010

2011

2012

2013

2010 /2009

2011 /2010

2012 /2011

2013/ 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Обсяг випущеної продукції у цінах виробника (без ПДВ)

тис. грн

163744

186431

214098

253802

232970

114

115

119

92

2

Виручка від реалізації продукції (з ПДВ)

тис. грн

200947

222807

254109

293148

280251

111

114

115

96

3

Виручка від реалізації продукції (без ПДВ)

тис. грн

166830

186504

214152

253921

224201

112

115

119

88

4

Середньоспискова чисельність працівників, всього

чол.

525

497

495

467

505

95

100

94

108

5

в т.ч. робітників

чол.

494

461

464

432

468

93

101

93

108

6

Продуктивність праці одного працівника

тис. грн./ чол.

312

375

433

543

461,3

120

115

126

85

7

Продуктивність праці одного робітника

тис. грн./ чол.

331

404

461

588

497,8

122

114

127

85

8

ФОП працівників, всього

тис. грн

15010

18366

20097

20566

20393,8

122

109

102

99

9

Середньомісячна ЗП одного працівника

грн

2383

3079

3383

3670

3365

129

110

108

92

10

Середньомісячна ЗП одного робітника

грн

2532

3320

3609

3967

3631

131

109

110

92

11

Середньорічна вартість ОВФ

тис. грн

162546

173745

194983

209836

267089

107

112

108

127

12

Витрати на виробництво продукції

тис.грн

146078

178535

226909

276623

236006

122

127

122

85

13

Витрати на 1 грн виробленої продукції

грн./грн

0,93

0,93

0,94

0,96

0,89

100

101

102

93

14

Прибуток (+), збиток (-) від реалізації продукції

тис.грн

28411

28108

26874

32483

32301

99

96

121

99

15

Загальний прибуток (+), збиток (-)

тис.грн

15148

13134

13093

10622

14808

87

100

81

139

16

Надзвичайні доходи (+)

тис.грн

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Надзвичайні витрати (-)

тис.грн

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Чистий прибуток (+), збиток (-)

тис.грн

24

1982

1646

(767)

3657

8258

83

-

-

19

Фондовіддача ОВФ

грн./грн

1,01

1,07

1,21

0,87

107

102

110

72

20

Рентабельність виробництва (за загальним прибутком)

%

9,99

7,58

6,51

4,37

7,07

76

86

67

162Провівши аналіз основних техніко-економічних показників ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» за 2009-2012 роки можна зробити наступу пні висновки:

1) Виручка від реалізації продукції в 2009 році становить 166830 тис. грн. та впродовж наступних років спостерігається її зростання до 253921 тис. грн. в 2012 році, відповідно збільшується совівартість реалізованої продукції, що говорить про більш повне використання підприємством своїх можливостей.

2) Фондовіддача ОВФ показує скільки виручки припадає на одиницю основних фондів, тому зростання даного показника оцінюється позитивно, що і спостерігається протягом років.

3) Середньоспискова чисельність працівників протягом років скорочується, це явище спричинене впровадженням у виробництво нових технологій, яке дозволяє замінити живу працю.

4) Середньомісячна заробітна плата одного працівника в 2009 році складала 2383 грн. і протягом років зросла до 3670 грн. в 2012 році.

5)      Щодо загального прибутку то він протягом 2009-2012 років мав чітку тенденцію до скорочення, що оцінюється як негативне явище. Такі зміни були спричинені модернізацією існуючого обладнання, яке призвело до скорочення прибутку.

Незважаючи на всі попередні зміни для покращення діяльності підприємства рентабельність виробництва протягом років зменшується. У 2010 році вона скоротилась на 24%, так як у 2012 році вже на 33%. Дані зміни потрібно оцінити негативно, оскільки динаміка до скорочення показників рентабельності означає зменшення прибутковості підприємства.

Отже, проаналізувавши господарську діяльність підприємства, можна сказати, що воно є прибутковим. За останні три роки економічні показники набагато покращились. Динаміка основних ТЕП представлена на рис.2.1.

Рис. 2.1. Аналіз основних техніко - економічних показників діяльності ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»

Нижче вказані види діяльності ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» відповідно довідки з статистичного управління згідно класифікації видів економічної діяльності та установчих документів і проаналізована частка видів діяльності в загальному обсязі.

 

Таблиця 1.3 Види та обсяги виробництва продукції підприємства

Види продукції (робіт, послуг)

Обсяги виробництва, тис. грн.

Частка у загальному обсязі, %Роки
2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Виробництво ємностей зі скла

129903,6

168447,9

195789,8


79,3

90,4

91,4


2.

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.г.

55,8

-

-


0,03

-

-


3.

Виробництво та оброблення інших скляних виробів

33784,4

17982,6

18308,4


20,67

9,6

8,6


4.

Загальний обсяг виробництва продукції

163743,8

186430,5

214098,2


100

100

100Основними видами продукції є виробництво ємностей зі скла,неметалевих мінеральних виробів та інші скляні вироби. З яких найбільшу частку становить виробництво ємностей зі скла. Проаналізувавши дані наведені в таблиці, можна сказати, що підприємству необхідно збільшити обсяги виробництва ємностей зі скла та інших скляних виробів. Оскільки вони приносять найбільший прибуток. А виробництво неметалевих мінеральних виробів підприємство припинило у 2010 році, через низьку прибутковість їх реалізації.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»

.1 Аналіз ефективності використання основних засобів

При сучасному високому технічному рівні промислового виробництва величина і прогресивність основних виробничих фондів, їх технічний стан значною мірою визначають потенційні можливості промислового виробництва, його потужність.

Засоби виробництва беруть безпосередню участь у створенні вартості продукції і, будучи складовим елементом продуктивних сил, визначають ступінь розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств.

Основні фонди підприємства поступово зношуються, тому підприємству необхідно слідкувати за розширенням матеріально-технічної бази та надходженням ОВФ щоб не зменшити свої виробничі потужності.

Аналіз стану та руху основних засобів підприємства наведено в таблиці 2.1.

 

Таблиця 2.1 Аналіз стану та руху основних засобів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»

Показники

Роки

Відхилення2009

2010

2011

2012

2010/ 2009

2011/ 2010

2011/ 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Первісна вартість основних засобів, тис. грн., в т.ч.:

160656

164435

183055

206910

3779

18620

23855

1.1

будівлі, споруди та передавальні пристрої

52866

53313

53198

53813

447

-115

615

1.2

машини та обладнання

74964

77580

95708

118036

2616

18128

22328

1.3

транспортні засоби

1823

1823

1789

2820

0

-34

1031

1.4

інструмент, інвентар (меблі)

259

297

318

312

38

21

-6

1.5

робоча та продуктивна худоба

-

-

-

-

-

-

-

1.6

багаторічні насадження

-

-

-

-

-

-

-

1.7

інші основні фонди

259

297

318

312

835

0

487

1.8

малоцінні необоротні матеріальні активи

480

454

428

428

-26

-26

0

2

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

164435

183054

206910

212761

18619

23856

5851

3

Знос основних засобів за рік, тис. грн.

73373

88823

106695

123297

15450

17872

16602

4

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

162545

173745

194983

209836

11200

21238

14853

5

Надійшло за рік основних засобів, тис. грн.

4153

17124

21446

5656

12971

4322

-15790

6

Вибуло за рік основних засобів, тис. грн.

374

45

84

485

-329

39

401

7

Коефіцієнт оновлення

0,025

0,094

0,104

0,027

0,068

0,010

-0,077

8

Коефіцієнт вибуття

0,002

0,000

0,000

0,002

-0,002

0,000

0,002

9

Коефіцієнт зносу

0,446

0,485

0,516

0,580

0,039

0,030

0,064

10

Коефіцієнт придатності

0,554

0,515

0,484

0,420

-0,039

-0,030

-0,064


Проаналізувавши дані таблиці можна сказати, що показники, які характеризують стан, рух та оборотність основних виробничих фондів підприємства в цілому свідчать про те, що підприємство ефективно використовує ОВФ.

Отже, найбільшу частку у вартості ОВФ становлять будівлі, споруди і передавальні пристрої, спостерігається стрімке зростання вартості машин та обладнання. Коефіцієнт оновлення значно зріс у 2011 році - 0,103, це означає що зросла частка нових ОВФ у балансовій вартості ОВФ та зменшився на 0,077. Простежується тенденція до спадання коефіцієнта вибуття, який характеризує частку вибулих ОВФ у балансовій вартості ОВФ. У 2012 році даний коефіцієнт становив 0,0023. Про ступінь зношеності ОВФ свідчить коефіцієнт зносу, який зростає з кожним роком, що є негативним явищем, яке свідчить про застаріле обладнання. Коефіцієнт придатності має тенденцію до спадання і характеризує частку незношених ОВФ у балансовій вартості.

Варто проаналізувати структуру основних виробничих фондів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», яка розрахована в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Структура основних засобів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» у 2009-2013 роках

№ п/п

Групи основних засобів

Роки

Відхилення, %2009

2010

2011

2012

2013

2010/ 2009

2011/ 2010

2011/ 2012

2013/ 2012

1

Будинки,споруди та передавальні пристрої, тис.грн.

52866

53313

53198

53813

68413

100,8

99,8

101,2

127,1

1.1

у % до підсумку

40,5

39,9

35,1

30,6

21,6

98,5

88,0

87,4

70,5

2

Машини та обладнання, тис. грн.

74964

77580

95708

118036

205326

103,5

123,4

123,3

174,0

2.1

у % до підсумку

57,4

58,0

63,1

67,2

64,8

101,1

108,7

106,5

96,4

3

Транспортні засоби, тис. грн.

1823

1823

1789

2820

5616

100,0

98,1

157,6

199,1

3.1

1,4

1,4

1,2

1,6

1,8

97,7

86,5

136,1

110,4

4

Інструменти, прилади, інвентар, тис. грн.

259

297

318

312

876

114,7

107,1

98,1

280,8

4.1

у % до підсумку

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

112,0

94,4

84,7

155,6

5

Інші основні засоби, тис. грн.

259

297

318

312

36301

114,7

107,1

98,1

11634,9


у % до підсумку

0,2

0,2

0,2

0,2

11,5

112,0

94,4

84,7

6449,3

6

Малоцінні необоротні матеріальні активи

480

454

428

428

480

94,6

94,3

100,0

112,1


у % до підсумку

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

92,4

83,1

86,4

62,2

6

Всього, тис. грн.

130651

133764

151759

175721

317012

102,4

113,4

115,8

180,4


Рис. 2.1. Структура основних засобів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» у 2009 році

Рис. 2.2. Структура основних засобів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» у 2013 році

Основною складовою аналізу основних засобів є аналіз ефективності використання основних засобів. Результати аналізу ефективності використання основних засобів і забезпеченості основними засобами ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» показано в таблиці 2.5.

 

Таблиця 2.3

Показники

Роки

Відхилення,


2009

2010

2011

2012

2010/ 2009

2011/ 2010

2012/ 2011

Обсяг виготовленої продукції, тис. грн.

166836

188833

217761

249014

21997

28928

31253

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

162545

173745

194983

209836

11200

21238

14853

Середньорічна вартість активної частини основних засобів, тис. грн.

76272

95708

106872

123111

19436

11164

16239

Фондозабезпеченість виробництва, грн./грн.

0,97

0,92

0,90

0,84

-0,05

-0,02

-0,05

Фондоозброєність праці, грн./особи

309,61

349,59

393,91

452,23

39,98

44,32

58,33

Механоозброєність праці, грн./особи

145,28

192,57

215,90

265,33

47,29

23,33

49,42

Фондовіддача, грн./грн.

1,03

1,09

1,12

1,19

0,06

0,03

0,07


Отже, основним економічним показником, який характеризує використання ОВФ на підприємстві є фондовіддача, який характеризує величину обсягу виробництва продукції, яка отримана з одиниці ОВФ. Проаналізувавши динаміку фондовіддачі на підприємстві виявлено тенденцію до її зростання, це свідчить про те, що ОВФ на підприємстві з кожним роком використовуються ефективніше (фондовіддача ОВФ порівняно з 2009 роком - 1,026 грн./грн., зросла у 2012 році до 1,187 грн./грн.). Це означає, що ОВФ використовуються на підприємстві єфективно. За рахунок зростання фондовіддачі підвищується ефективність виробництва на підприємстві.

З таблиці видно, що механоозброєність праці протягом років зростає, це є позитивною тенденцією, оскільки зростає активна частина основних фондів, що в результаті призведе до підвищення продуктивності праці.

Обсяг випуску продукції залежить не тільки від чисельності працюючих, а й від кількості затраченої на виробництво праці, тобто від величини робочого часу.

2.2 Ефективність використання оборотних засобів

 

Таблиця 2.4 Аналіз структури оборотних активів за видами ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»

№ п/п

Показники

Роки

Відхилення.%2009

2010

2011

2012

2013

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

1.

Оборотні активи, всього, тис. грн.

52275

63100

70407

79599

84315

10825

7307

9192

4716

2.

виробничі запаси

20076

18132

19004

24587

28771

-1944

872

5583

4184

3.

незавершене виробництво

396

369

400

529

577

-27

31

129

48

4.

готова продукція

10541

10547

12876

16485

11578

6

2329

3609

-4907

5.

товари

70

69

72

117

100

-1

3

45

-17

6.

дебіторська заборгованість

16071

26685

31953

34721

37021

10614

5268

2768

2300

7.

грошові активи

48

755

1372

401

5157

707

617

-971

4756

8.

інші оборотні активи

997

347

1599

373

228

-650

1252

-1226

-145


Загальна величина оборотних активів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» протягом досліджуваного періоду зростає: на 10825. в 2010 порівняно з 2009 роком, 7307 тис. грн. в 2011 році порівняно з 2010 роком, на 9192 тис. грн. в 2012 році порівняно з 2011 роком та на 4716 тис. грн. у 2013 порівняно з 2012 роком. Основну частку у структурі оборотних коштів підприємства становить дебіторська заборгованість. Її величина за досліджуваний період постійно змінювалася, як видно з рис. 2.4. Вона зростає з кожним роком, що є негативним фактором для підприємства.

Грошові активи досить стрімко збільшуються, якщо у 2009 році вони становили 48 тис. грн., то у 2013 році вони вже становлять 5157 тис. грн.

Динаміку оборотних активів можна представити графічно (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Динаміка оборотних активів за видами ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»

2.3 Ефективність використання трудових ресурсів

Персонал - це усі працівники підприємства, які мають відповідну кваліфікацію і досвід роботи. Без персоналу налагодити виробництво продукції неможливо. Використання робочої сили на підприємстві забезпечує ефективний процес виробництва продукції та діяльності в цілому.

Складовою аналізу персоналу підприємства є аналіз руху трудових ресурсів. Результати аналізу наведено в таблиці 2.5.

 

Таблиця 2.5 Аналіз руху трудових ресурсів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»

Показники

Роки

Відхилення2009

2010

2011

2012

2013

2010/ 2009

2011 2010

2012/ 2011

2013/2012

1.

Обсяг виготовленої продукції, тис. грн.

166836

188833

217761

249014

232970

21997

28928

31253

-16044

2.

Середньорічна чисельність працівників, чол.

525

497

495

464

505

-28

-2

-31

41

3.

Середньорічна продуктивність праці, тис. грн.

318

380

440

537

461

62

60

97

-76

4.

Кількість днів, відпрацьованих 1 робітником, днів

223

228

225

221

236

5

-3

-4

15

5.

Середньоденна продуктивність праці, грн.

1,43

1,67

1,96

2,43

2,7

0,24

0,29

0,47

0,27

6.

Середня тривалість робочого дня, год.

8

8

8

8

8

-

-

-

7.

Середньо-годинна продуктивність праці, грн.

0,18

0,21

0,24

0,30

0,34

0,03

0,04

0,05

0,04З даної таблиці 2.4 видно, що показники продуктивності праці мають чітку тенденцію до зростання. Середньорічна продуктивність праці у 2012 році зросла на 97 тис. грн. порівняно з 2011 роком та скоротилась на 76 тис.грн в 2013 році. Проте зростають показники середньоденної та середнього динної продуктивності праці.

Таблиця 2.6 Співставлення темпів росту продуктивності праці і заробітної плати персоналу ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»

Показники

Од. вим.

Роки
2009

2010

2011

2012

2013

1.

Обсяг виготовленої продукції, тис. грн.

тис. грн.

166836

188833

217761

249014

232970

2.

Фонд оплати праці працівників

тис. грн.

15514,6

19474,5

21331

20565,9

20393,8

3.

Чисельність працівників

осіб

525

497

495

464

505

4.

Середньорічна продуктивність праці працівників

тис. грн.

318

380

440

537

461

5.

Середня заробітна плата працівників

тис. грн.

30

39

43

44

40,4

6.

Темп росту продуктивності праці працівників


-

119,56

115,79

121,99

85,8

7.

Темп росту заробітної плати працівників


-

132,60

109,98

102,85

91,8

8.

Коефіцієнт випередження


-

0,90

1,05

1,19

0,93


Аналізуючи дані , можна помітити, що продуктивність праці у 2012 р зросла на 6,2 %, порівняно з 2011 роком, а в 2013 році зменшилась. Коєфіцієнт випередження, що показує у скільки разів темпи зростання продуктивності випереджають темпи зростання заробітної плати, має тенденцію до зростання, тобто в 2012 році темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання заробітної плати на 1,19 разів, що є позитивним фактором, бо існує заохочення до праці та в 2013 році цей коефіцієнт зменшився на 0,26 разів.

2.4 Аналіз ліквідності і фінансової стійкості

Головним завдання будь-якого підприємства є отримання прибутків. Контроль і вирахування аналізу фінансового стану підприємств дає змоги визначити наскільки ефективно чи неефективно працює підприємство. Фінансові результати діяльності підприємства відображають мету підприємства взагалі, її доходність і є вирішальними для підприємства.

Аналіз фінансової стійкості підприємства шляхом розрахунку фінансових коефіцієнтів. В таблиці 2.7 наведені результати аналізу коефіцієнтів фінансової стійкості.

 

Таблиця 2.7 Аналіз ліквідності і фінансової стійкості ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»

Показники

Роки

Відхилення

Норм. знач.


2009

2010

2011

2012

2010/2009

2011/2010

2012/2011


1.2. Показники ліквідності


Коефіцієнт поточної ліквідності

1,77

1,37

1,50

1,54

-0,41

0,13

0,04

1,5

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,95

0,74

0,71

0,79

-0,22

-0,03

0,08

0,6-0,8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,05

0,04

0,02

0,09

-0,02

-0,02

0,07

0,2-0,35

Маневреність власних оборотних засобів

0,44

0,27

0,33

0,35

-0,17

0,06

0,02

0-1

Коефіцієнт покриття запасів

2,10

1,53

1,43

1,52

-0,57

-0,10

0,08

>1

Коефіцієнт фінансової автономії

0,52

0,89

0,56

0,57

0,38

-0,34

0,01

0,5

1.3. Показники фінансової стійкості


Коефіцієнт концентрації власного капіталу

0,52

0,54

0,56

0,57

0,02

0,02

0,01

> 0,5

Коефіцієнт фінансової залежності

1,93

1,86

1,79

1,76

-0,07

-0,07

-0,04

= 2

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,26

0,17

0,24

0,27

-0,08

0,06

0,03

> 0,1

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,07

0,46

0,44

0,43

0,39

-0,02

-0,01

< 0,5

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

0,44

0,32

0,29

0,25

-0,13

-0,03

-0,04


Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,37

0,28

0,24

0,20

-0,10

-0,04

-0,04


Коефіцієнт структури позикового капіталу

1,79

0,81

0,64

0,49

-0,98

-0,16

-0,16


Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

0,93

1,81

0,79

0,75

0,88

-1,02

-0,04


Коефіцієнт забезпечення власними засобами

-0,57

-0,32

-0,10

0,03

0,25

0,22

0,13

0,1

Показник фінансового лівериджу

1,79

0,38

0,31

0,25

-1,41

-0,07

-0,06

< 0,25

Тривалість фінансового циклу

41

61

70

65

20

9

-5


Поточна платоспроможність

1,77

1,37

1,50

1,54

-0,41

0,13

0,04


Коефіцієнт Бівера

-0,12

-0,15

-0,18

-0,24

-0,02

-0,04

-0,05

>0,2


Виконавши певні розрахунки таблиці в 2.7 можна зробити наступні висновки:

·  збільшення оборотних активів у 2012 році на 5,92 % порівняно з 2011 роком позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, а саме зменшилась дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами та збільшились грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті;

·        також спостерігається тенденція до зростання власних оборотних активів це означає, що підприємство збільшило частку ВОА у оборотних активах. Це є позивною зміною;

·        «нормальні» джерела покриття збільшились на 4716 тис. грн., що є також позитивною ознакою;

·  аналіз коефіцієнтів платоспроможності і ліквідності свідчить, що майже всі вони відповідають встановленим нормативам, тільки коефіцієнт платоспроможності зростає у 2012 році проте його значення не входить у нормативне, тому що короткострокові зобов'язання не можуть бути погашені негайно і динаміка до збільшення цього показника є позитивним явищем для підприємства. Забезпечення фінансової стійкості є одним із найважливіших напрямів в управлінні фінансами підприємства, нехтування яким призводить до значних фінансових втрат. Фінансова стійкість характеризується такою структурою фінансових ресурсів та їх розміщенням в активах підприємства, таким рівнем чистих грошових надходжень, які забезпечують стабільне функціонування підприємства в умовах стабільного ринку.

Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють його платоспроможність в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними та залученими засобами.

Фінансова стійкість відображає збалансованість засобів та джерел їх формування, доходів і витрат, грошових і товарних потоків, оцінюється на підставі співвідношення власного і залученого капіталу підприємства, темпів нагромадження власних засобів внаслідок господарської діяльності, співвідношення довгострокових і поточних зобов'язань, достатності забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» за 2009-2012 роки наведено у табл. 2.8.

 

Таблиця 2.8 Фінансова стійкість за критерієм стабільності джерел покриття запасів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»

Показник

2009

2010

2011

2012

1

Власний капітал (ВК)

106736

108718

110828

108061

2

Необоротні активи (НА)

143011

131534

118852

105369

3

Власні обігові кошти

-36275

-22816

-8024

2692

4

Довгострокові зобов’язання

63639

41534

34251

26644

5

Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів

27364

18718

26227

29336

6

Короткострокові кредити банків

11819

25868

30859

30875

7

Загальний розмір основних джерел покриття запасів

39183

44586

57086

60211

8

Запаси

18132

19004

24587

28771

9

Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів

-54407

-41820

-32611

-26079

10

Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів і довгострокових кредитів і позик

9232

-286

1640

565

11

Надлишок (+) або нестача (-) основних джерел покриття запасів

21051

25582

32499

31440

Тип фінансової стійкості

Нормальна стійкість

Нормальна стійкість

Нормальна стійкість

Нормальна стійкість

13

Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості

0,1,1

0,1,1

0,1,1

0,1,1


Отже, аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» свідчить про те, що фінансова стійкість, стабільність підприємства зменшилась, а залежність підприємства від позикових коштів зросла. Така ситуація спричинена зменшенню всіх показників фінансової стійкості.

Аналізуючи коефіцієнт фінансової залежності, можна сказати, що зменшується частка позикових коштів під час фінансування підприємства, оскільки цей показник зменшується не входить у рамки нормативів; коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яке частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, спостерігається зменшення даного показника, що оцінюється як негативне явище; коефіцієнт концентрації позикового капіталу за даний період зменшується, що свідчить про збільшення частки позикового капіталу; зменшення коефіцієнта співвідношення позикових та власних коштів свідчить про зростання фінансової стійкості підприємства; показник фінансового левериджу зменшується і це означає, що на підприємстві відбуваються позитивні зміни у діяльності; а також аналізуючи коефіцієнт забезпечення власними засобами можна сказати, що підприємство не забезпечене власними засобами, оскільки цей показник не входить у нормативні рамки.

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Модернізація обладнання

Для того, щоб налагодити виробництво продукції та витримати конкуренцію іноземних виробників, яке забезпечить відповідність вимогам Європейських стандартів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» повинен модернізувати обладнання. Головною умовою стандартів є те, що продукція повинна уникати контактів з людиною, тобто робітники не повинні торкатися продукції. І для цього потрібно повністю модернізувати дві лінії в цеху №5.

Для цього потрібно таке обладнання (таблиця 3.1):

 

Таблиця 3.1  Характеристика технологічного обладнання

Назва інспекційної машини

Країна

Кількість

Ціна за одиницю, тис.грн.

Вартість Всього,тис. грн.

Функції обладнання

МСАL - 3

Німечина

2

60

120

Візуальний контроль продукції на наявність морщинок, пузирів, забруднення, відбитків пальців.

MCAL - 3.1

Німечина

2

60

120

Контроль дна пляшки, щоб не було зміщення центровки.

AGR

Німечина

2

40

80

Перевірка товщини стінки, рівномірність розподілу скла.

SGCC (multiinspection)

Франція

2

60

120

Перевіряє горнято чи немає тріщинок, чи воно рівне і не зміщене.

DMA

Німечина

2

50

100

За допомогою гумових зажимів відбувається перевернення пляшки дном до верху і всередину пляшки іде легке повітря, яке видуває сміття,що випадково потрапило всередину.

Всього:


10


540Дані інспекційні машини здійснюють контроль за допомогою повітря, бракована продукція автоматично скидається на склобій. Також вище наведені машини повністю заміняють 5 робітників, які виконували функцію контролю якості продукції. Таким чином потрібно тільки 4 робітника: 2 контролери на 2 лінії, 1 електрик та 1 слюсар.

Отже, загалом для модернізації обладнання потрібно 565 тис. грн. разом з витратами на зміну самої лінії (Італія), яка має додаткове розгалуження на випадок поломки 25 тис. грн..

Інші витрати представлені у таблиці 3.2.

 

Таблиця 3.2 Розподіл інвестиційних коштів

Призначення інвестиційних коштів

Сума, тис.грн.

Обгрунтування

Джерело фінансування

1.

Придбання інспекційних машин

565

згідно комерційної пропозиції

кредит

2.

ПДВ

113

20 % від вартості обладнання

кредит

3.

Витрати на розмитнення обладнання

28,25

5 % від вартості обладнання

кредит

4.

Сертифікація обладнання

5,65

1 % від вартості обладнання

кредит

5.

Витрати на транспортування обладнання

0,5

Згідно розцінок транспортних організації

кредит

6.

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи

56,5

10 % від вартості обладнання

кредит


ВСЬОГО

768,9
Отже, загалом для модернізації виробництва потрібно 768,9 тис. грн.

В результаті модернізації зменшиться фонд оплати праці за рахунок того, що скоротиться штатна кількість персоналу на 5 робітників. Середня заробітна плата робітника становить 3000 грн/місяць. Таким чином економія за рік буде становити:

Е=3000*5*12=180000 грн.

Для визначення доцільності проекту розрахуємо ефективність за чистою теперішньою вартістю.

Припустимо, що проект тривалістю 2 роки із величиною початкових інвестицій - 768,9 тис. грн. буде мати такі відповідно вигоди: 680 та 750 тис. грн. Ставка дисконтування при цьому буде становити 20 %.

ЧТВ = 9540,8 - 768,9 = 8771,9 тис. грн.

Отже, проект є прийнятним, тому що ЧТВ більше 0 і становить 8771,9 тис. грн.

Далі розрахуємо термін окупності інвестицій, який дає змогу визначити кількість років, за які будуть відшкодовані початкові інвестиції.

Ток.=ПІ/ГПдиск.сер., (3.1)

де ГПдиск.сер. - середньорічна величина дисконтованих грошових потоків, тис.грн.

ГПдиск.сер. = 9540,8/2 = 4770,4 тис.грн.

Ток. = 768,9/4770,4 = 0,16 роки

Отже, початкові іевестиції будуть відшкодовані через 1,4 роки, тобто через 17 місяців. Також можна розрахувати іншу характеристику інвестиційного проекту таку як індекс прибутковості за формулою:

ІП = ТВ/ПІ (3.2)

ПІ = 9540,8/768,9=12,4

Отже, проект є прибутковим, тому що індекс прибутковості більший за одиницю.

Загальний ефект = 318,6 + 180*2 = 678,6 тис.грн.

Джерелом фінансування є кредит банку в розмірі 768,9 тис. грн. на 3 роки. Відсоткова ставка за користування кредитом становитиме 15% річних.

Умови виплати основної суми боргу та відсотків є наступними: виплата відсотків за користуванням кредитом і погашення суми основного боргу здійснюється щоквартально в кінці кожного кварталу, починаючи вже з першого кварталу.

Сума основного боргу на кожен квартал становитиме:

Пк=768,9/(3*4)=67,075тис. грн.

 

Таблиця 3.3 План доходів і витрат ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» на 2014 рік

Показник

Місяці

Усього за 2013 рік


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Загальний обсяг виробництва продукції, тис. грн.

100173,2

100173,2

100173,2

100173,2

100173,2

100173,2

150259,8

150259,8

150259,8

150259,8

150259,8

150259,8

250433

Собівартість наданих послуг - усього,грн.

85171,2

85171,2

85171,2

85171,2

85171,2

85171,2

127753,8

127753,8

127753,8

127753,8

127753,8

127753,8

212925

Валовий прибуток

15002

15002

15002

15002

15002

15002

22503

22503

22503

22503

22503

22503

37505

Операційні витрати, усього

12738,4

12738,4

12738,4

12738,4

12738,4

12738,4

19107,6

19107,6

19107,6

19107,6

19107,6

19107,6

31846

Заробітна плата персоналу

8226

8226

8226

8226

8226

8226

12339

12339

12339

12339

12339

12339

20565

нарахування на заробітну плату

422,65

422,65

422,65

422,65

422,65

422,65

433,75

433,75

433,75

433,75

433,75

433,75

5136

витрати на рекламу

1056

1056

1056

1056

1056

1056

1584

1584

1584

1584

1584

1584

2640

амортизаційні відрахування

1402

1402

1402

1402

1402

1402

2103

2103

2103

2103

2103

2103

3505

Операційний прибуток

2263,6

2263,6

2263,6

2263,6

2263,6

2263,6

3395,4

3395,4

3395,4

3395,4

3395,4

3395,4

5659

Сплата відсотків за кредит

31,27

31,27

31,27

31,27

31,27

31,27

31,27

31,27

31,27

31,27

31,27

31,27

375,22

Чистий прибуток до сплати податків

2112,5

2112,5

2112,5

2112,5

2112,5

2112,5

3171,28

3171,28

3171,28

3171,28

3171,28

3171,28

5283,78

Податок з прибутку

380,4

380,4

380,4

380,4

380,4

380,4

570,68

570,68

570,68

570,68

570,68

570,68

951,08

Чистий прибуток

1733,08

1733,08

1733,08

1733,08

1733,08

1733,08

2599,62

2599,62

2599,62

2599,62

2599,62

2599,62

4332,7

 

 

Таблиця 3.5 План доходів і витрат ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» на 2015-2016 рік

 Показник

2015 рік (квартали)

Усього за 2015 рік

2016 рік (квартали)

Усього за 2016 рік


1

2

3

4


1

2

3

4


Загальний обсяг виробництва продукції, тис. грн.

69933,25

69933,25

69933,25

69933,25

279733

78115,5

78115,5

78115,5

78115,5

312462

Собівартість наданих послуг - усього,грн.

60044,25

60044,25

60044,25

240177

68089,75

68089,75

68089,75

68089,75

272359

Валовий прибуток

9889

9889

9889

9889

39556

10025,75

10025,75

10025,75

10025,75

40103

Операційні витрати, усього

8164,25

8164,25

8164,25

8164,25

32557

8288,75

8288,75

8288,75

8288,75

33155

Заробітна плата персоналу

5438,75

5438,75

5438,75

5438,75

21755

5515

5515

5515

5515

22060

нарахування на заробітну плату

1284

1284

1284

1284

5136

1284

1284

1284

1284

5136

витрати на рекламу

660

660

660

660

2640

660

660

660

660

2640

амортизаційні відрахування

781,5

781,5

781,5

781,5

3126

829,75

829,75

829,75

829,75

3319

Операційний прибуток

1724,75

1724,75

1724,75

1724,75

6799

1737

1737

1737

1737

6948

Сплата відсотків за кредит

31,635

31,635

31,635

31,635

126,54

22,02

22,02

22,02

22,02

88,09

Чистий прибуток до сплати податків

1668,115

1668,115

1668,115

1668,115

6672,46

1714,98

1714,98

1714,98

1714,98

6859,91

Податок з прибутку

300,26

300,26

300,26

300,26

1201,04

308,695

308,695

308,695

308,695

1234,78

Чистий прибуток

1367,86

1367,86

1367,86

1367,86

5471,42

1406,28

1406,28

1406,28

1406,28

5625,13


3.2 Економічне обгрунтування рівня змін та ефективності реалізації зміни одних постачальників іншими

Складовою частиною реалізації стратегії є мобілізація потенціалу підприємства та здійснення відповідних змін. Проведення змін на підприємстві потрібне для того, щоб створити необхідні умови для впровадження вибраної стратегії. У попередньому розділі описано можливі альтернативи вирішення проблеми щодо значних витрат на виготовлення продукції. Головною альтернативою обрано заміну одних постачальників сировини на інших. З метою підвищення конкурентних переваг та зниження витрат на виробництво слід змінити постачальників допоміжних матеріалів. Це дасть змогу прискорити виробничий процес, оскільки скоротить час на доставку сировини.Ця альтернатива забезпечить покращення використання основних фондів, тим самим зменшивши умовно - постійні витрати у собівартості одиниці продукції, збільшивши при цьому величину прибутку.

 

Таблиця 3.6 Структура вартості основних допоміжних матеріалів на продукцію

Найменування

Норма витрат на 1000 шт. з врахуванням відходів та браку

Вартість одиниці на 1000 шт.

Пісок

22,17

12,3

Сульфат Ка

0,97

1,60

Кокс

0,02

0,10

Глинозем

1,22

4,63

Крейда

5,2

7,4

Вапняк

1,43

0,71

Селен

0,0028

1,59

Окис кобальту

0,0025

0,55

Склобій

3,1

5,24


З метою мінімізації економічних ризиків, отримання високоякісної сировини, матеріалів і напівфабрикатів, пропонується укласти договори мінімум з трьома постачальниками на основні види комплектуючих продукції, що купуються, які вибираються на конкурсній основі.

З метою мінімізації економічних ризиків, отримання високоякісної сировини, матеріалів і напівфабрикатів, пропонується укласти договори мінімум з трьома постачальниками на основні види комплектуючих продукції, що купуються, які вибираються на конкурсній основі.

 

Таблиця 3.7 Постачальники та їх ціни

Матеріали та напівфабрикати

Період


I-III кв. 2012 р

I-III кв. 2013 р

IV кв. 2013 р

Кварцовий пісок

58 грн./тонну ТОВ Авдіївський кар’єр (Донецьк)

80 грн./тонну ФОП «Ткачук А. С.» (Одеса)

60 грн./тонну Компанія «Купол» (Київ)

Крейда

250 грн/тонну Осьмаченко В. Є. (Лисичанськ)

268 грн/тонну БудБаза Харків (Харків)

200 грн/тонну Вовчеярівський кар’єр (Лисичанськ)

Склобій білий

500 грн/тонну ТОВ ВКФ «Декор» (Тернопіль)

450 грн/тонну ПКФ «Ніко» (Херсон)

400 грн/тонну ТзОВ «Склосировина» (Київ)


При укладені договорів із зазначеним постачальниками на IV квартал 2013 року на окремі види комплектуючих підприємство отримає таке зменшення витрат на окремі види комплектуючих:

Таблиця 3.8 Зниження витрат після виконання заходів з пошуку нових потенційних постачальників на окремі види комплектуючих

Найменування

Існуюча вартість, грн.

В результаті зміни постачальників, грн

Відхилення

Пісок

8,3

6,3

-2

Сульфат Ка

1,60

1,60

0

Кокс

0,10

0,10

0

Глинозем

2,63

2,63

0

Крейда

7,4

2,4

-5

Вапняк

0,71

0,71

0

Селен

1,59

1,59

0

Окис кобальту

0,55

0,55

0

Склобій

9,24

4,24

-5

Основні допоміжні матеріали, всього, грн.

34,12

22,12

-12


Провівши розрахунки витрат на окремі види допоміжних матеріалів ми бачимо, що при зміні постачальників на кварцовий пісок витрати по даному виду продукції знизяться на 2 грн., при зміні постачальника крейди на 5 грн., а при постачальника склобою на 5 грн. Зниження витрат на продукцію в цілому становитиме 12 грн. Відповідно до здійснених розрахунків в результаті зміни постачальників основних допоміжних матеріалів продукції стаття калькуляції, що займає найбільшу частину витрат, а саме витрати на купівельні комплектуючі вироби, напівфабрикати зменшиться в загальному на 12 грн., що в свою чергу призведе до зниження собівартості даного виду продукції.

 

Таблиця 3.9 Зниження собівартості продукції за рахунок зміни постачальників на окремі комплектуючі вироби

Найменування статей калькуляції

2012

При зміні постачальників

Відхилення

1

2

3

4

5

1.

Основні матеріали

178,26

178,26

0

2.

Допоміжні матеріали

34,12

22,12

-12

3.

Електроенергія

22,77

22,77

0

4.

Газ

128,28

128,28

0

5.

Фонд оплати праці (ФОП)

31,15

31,15

0

6.

Нарахування на ФОП

11,9

11,9

0

7.

Амортизація

55,29

55,29

0

8.

Загально - виробничі витрати

187,06

187,06

0

9.

Цехова собівартість

648,83

636,83

-12,

10.

Адміністративні витрати

29,2

29,2

0

11.

Затрати на збут

19,46

19,46

0

12.

Фінансові витрати

42,17

42,17

0

13.

Повна собівартість

739,66

727,66

-12

14.

Прибуток 10%

73,97

73,97

0

15.

Відпускна ціна

813,63

801,63

-12


При зміні постачальників на основні види продукції, собівартість продукції знизиться на 12 грн.

Ассортимент продукції підприємства є досить значним, тому розрахувати вплив господарського рішення на ефективність діяльності підпримства в розрізі одного досліджуваного виду продукції досить складно.

Після заключення договору з новими постачальниками за нижчими цінами (собівартість продукції знизиться на 12 грн і складе 22,12 грн.).

3.3 Організація виробництва нової продукції

Прискорення науково-технічного прогресу (НТП) - одна з вузлових проблем розвитку економіки, підвищення ефективності виробництва.

У сучасних умовах своєчасне оновлення продукції є основою конкурентоспроможності підприємства, виживаємості та зростання прибутку. Перспективність проекту по виробництву нової пляшки зумовлена застосуванням тісної взаємодії виробництва і збуту, збут продукції за каналами збуту інших ємностей, низька ціна, висока якість тощо.

Для виробництва нової пляшки необхідними є певний склад сировини. В таблиці 5.10 подано кошторис виробництва на 1000 шт. продукції.

Таблиця 3.10 Кошторис виробництва нової пляшки

Найменування

Норма витрат на 1000 шт. з врахуванням відходів та браку

Ціна

Вартість одиниці на 1000 шт.

Пісок

20,16

6,3

127,008

Сульфат Ка

0,97

1,60

1,552

Кокс

0,02

0,10

0,002

Глинозем

1,21

2,63

3,1823

Крейда

5,2

2,4

12,48

Вапняк

0,71

1,0153

Селен

0,0028

1,59

0,0044

Окис кобальту

0,0025

0,55

0,0014

Склобій

3,5

4,24

14,84

Разом

-

160,08


Отже, собівартість 1 пляшки буде становити 0,16 грн./шт.

В місяць виробництво буде становити 10000 шт.

Ціна продажу пляшки буде становити 0,22 грн.

Дохід, який отримає підприємство буде становити 2200 грн.

Прибуток буде рівним 2200-160,08 = 2639,92 грн.

Окупність даної альтернативи буде становити:

То = 160,08/2200 = 0,07 року.

Внаслідок запровадження виробництва на ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» виробництво нової пляшки, відбулось зростання прибутку підприємства.

Для реалізації даної альтернативи необхідно головному інженеру ПрАТ «КЗС» скласти чіткий графік, згідно з яким буде відбуватися виробництво продукції.

Головний бухгалтер повинен підрахувати величину витрат, яку понесе підприємство для купівлі сировини та налагодження технологічного процесу.

Таблиця 3.11 Оцінка впливу запропонованих заходів на ефективність використання потенціалу підприємства

№ п/п

Зміст заходу

Показники

Значення показника

Оцінка впливу на результати господарської діяльності
до

після

впровадження заходів


абс. знач.

відн., %

1.

Модернізація обладнання

1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

232970

250433

17467

107,52. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн.

244619

262955

18336

1073. Чистий прибуток, тис. грн.

3657

4332,7

675,7

118,54. Собівартість продукції, тис. грн.

209393

212925

3532

101,7

2.

Зміна постачальників сировини

1. Обсяг виробництва, тис. грн.

232970

241853

8883

103,82. Собівартість продукції, тис.грн.

209393

154019

-55374

73,62. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн.

244619

253946

9327

103,83. Чистий прибуток, тис. грн.

3657

4275,9

618,9

116,94. Рівень рентабельності, %

1,75

2,78

1,03

158,9

3.

Організація виробництва нової пляшки

1. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн.

244619

247259

2800

101,12. Чистий прибуток, тис. грн.

3657

4239,92

582,92

115,9


Отже, як видно з таблиці 5.4, найкращі результати господарської діяльності підприємства ПрАТ «КЗС» отримуються при запровадженні такого заходу, як модернізація обладнання. Так, чистий прибуток зросте на 18,5 %.

ВИСНОВКИ

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» було зроблені відповідні висновки, а саме підприємство спеціалізується на виробництві скляної тари та займається її реалізацією задля отримання прибутку у цих та інших напрямках діяльності, які визначені у Статуті підприємства.

1. Провівши аналіз основних техніко-економічних показників ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» за 2009-2012 роки можна зробити наступу пні висновки:

• Виручка від реалізації продукції в 2009 році становить 166830 тис.грн. та впродовж наступних років спостерігається її зростання до 253921 тис.грн. в 2012 році, відповідно збільшується совівартість реалізованої продукції, що говорить про більш повне використання підприємством своїх можливостей.

• Фондовіддача ОВФ показує скільки виручки припадає на одиницю основних фондів, тому зростання даного показника оцінюється позитивно, що і спостерігається протягом років.

• Середньоспискова чисельність працівників протягом років скорочується, це явище спричинене впровадженням у виробництво нових технологій, яке дозволяє замінити живу працю.

• Середньомісячна заробітна плата одного працівника в 2009 році складала 2383 грн. і протягом років зросла до 3670 грн. в 2012 році.

•          Щодо загального прибутку то він протягом 2009-2012 років мав чітку тенденцію до скорочення, що оцінюється як негативне явище. Такі зміни були спричинені модернізацією існуючого обладнання, яке призвело до скорочення прибутку.

• Незважаючи на всі попередні зміни для покращення діяльності підприємства рентабельність виробництва протягом років зменшується. У 2010 році вона скоротилась на 24%, так як у 2012 році вже на 33%. Дані зміни потрібно оцінити негативно, оскільки динаміка до скорочення показників рентабельності означає зменшення прибутковості підприємства.

2.   Отже, найбільшу частку у вартості ОВФ становлять будівлі, споруди і передавальні пристрої, спостерігається стрімке зростання вартості машин та обладнання. Коефіцієнт оновлення значно зріс у 2011 році - 0,103, це означає що зросла частка нових ОВФ у балансовій вартості ОВФ та зменшився на 0,077. Простежується тенденція до спадання коефіцієнта вибуття, який характеризує частку вибулих ОВФ у балансовій вартості ОВФ. У 2012 році даний коефіцієнт становив 0,0023. Про ступінь зношеності ОВФ свідчить коефіцієнт зносу, який зростає з кожним роком, що є негативним явищем, яке свідчить про застаріле обладнання. Коефіцієнт придатності має тенденцію до спадання і характеризує частку незношених ОВФ у балансовій вартості.

3.      Отже, основним економічним показником, який характеризує використання ОВФ на підприємстві є фондовіддача, який характеризує величину обсягу виробництва продукції, яка отримана з одиниці ОВФ. Проаналізувавши динаміку фондовіддачі на підприємстві виявлено тенденцію до її зростання, це свідчить про те, що ОВФ на підприємстві з кожним роком використовуються ефективніше (фондовіддача ОВФ порівняно з 2009 роком - 1,026 грн./грн., зросла у 2012 році до 1,187 грн./грн.). Це означає, що ОВФ використовуються на підприємстві єфективно. За рахунок зростання фондовіддачі підвищується ефективність виробництва на підприємстві.

.        Загальна величина оборотних активів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» протягом досліджуваного періоду зростає: на 10825. в 2010 порівняно з 2009 роком, 7307 тис. грн. в 2011 році порівняно з 2010 роком, на 9192 тис. грн. в 2012 році порівняно з 2011 роком та на 4716 тис. грн. у 2013 порівняно з 2012 роком.

Основну частку у структурі оборотних коштів підприємства становить дебіторська заборгованість. Її величина за досліджуваний період постійно змінювалася, як видно з рис. 2.4. Вона зростає з кожним роком, що є негативним фактором для підприємства.

Грошові активи досить стрімко збільшуються, якщо у 2009 році вони становили 48 тис. грн., то у 2013 році вони вже становлять 5157 тис. грн.

5.   Аналізуючи ефективність використання трудових ресурсів , можна помітити, що продуктивність праці у 2012 р зросла на 6,2 %, порівняно з 2011 роком, а в 2013 році зменшилась. Коєфіцієнт випередження, що показує у скільки разів темпи зростання продуктивності випереджають темпи зростання заробітної плати, має тенденцію до зростання, тобто в 2012 році темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання заробітної плати на 1,19 разів, що є позитивним фактором, бо існує заохочення до праці та в 2013 році цей коефіцієнт зменшився на 0,26 разів.

6.   Виконавши певні розрахунки щодо ліквідності і фінансової стійкості підприємства можна зробити наступні висновки:

·    збільшення оборотних активів у 2012 році на 5,92 % порівняно з 2011 роком позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, а саме зменшилась дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами та збільшились грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті;

·        також спостерігається тенденція до зростання власних оборотних активів це означає, що підприємство збільшило частку ВОА у оборотних активах. Це є позивною зміною;

·        «нормальні» джерела покриття збільшились на 4716 тис. грн., що є також позитивною ознакою;

·  аналіз коефіцієнтів платоспроможності і ліквідності свідчить, що майже всі вони відповідають встановленим нормативам, тільки коефіцієнт платоспроможності зростає у 2012 році проте його значення не входить у нормативне, тому що короткострокові зобов'язання не можуть бути погашені негайно і динаміка до збільшення цього показника є позитивним явищем для підприємства. Забезпечення фінансової стійкості є одним із найважливіших напрямів в управлінні фінансами підприємства, нехтування яким призводить до значних фінансових втрат. Фінансова стійкість характеризується такою структурою фінансових ресурсів та їх розміщенням в активах підприємства, таким рівнем чистих грошових надходжень, які забезпечують стабільне функціонування підприємства в умовах стабільного ринку.

7. Одним з найважливіших завдань підвищення ефективності використання капітальних вкладень і основних фондів є своєчасне впровадження в експлуатацію нових основних фондів і виробничих потужностей, швидке їхнє освоєння. Тому для підвищення рівня технічного переоснащення необхідно:

·  підвищенню екстенсивності їх навантаження. Більш інтенсивне використання виробничих потужностей і основних фондів досягається насамперед за рахунок технічного вдосконалювання останніх;

·        у верстатах, машинах і агрегатах зміцнюються найбільш відповідальні деталі і вузли;

·        механізуються й автоматизуються не тільки основні виробничі процеси й операції, але і допоміжні і транспортні операції, що нерідко стримують нормальний перебіг виробництва і використання устаткування;

·        застарілі машини модернізувати і замінити новими, більш досконалими.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Болюх М. А. , Економічний аналіз: [Навч. Посібник] / М. А. і ін. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с.

.Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Н.М. Бондар, В. Є. Воротін, О. А. Гаєвський. - К. : МАУП, 2006. - 350 с.

.Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз: [Навчальний посібник для студентів вузів]. За ред. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 680 с.

.Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб-ник.Вид. 2-ге, виправл. і доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 504 с.

.Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.С. Гетьман, В.М. Шаповал. Центр навчальної літератури. Київ: 2006, - 488 с.

.Круш П.В., Економіка підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред., В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. - К.: Ельга - Н, КНТ, 2007. - 780 с.

.Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. - Львів: «Магнолія плюс», 2006. - 208 с.

.Мельник Л.Г. Економіка підприємства: Підручник - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 648 с.

.Мельник Л.Г. Економіка підприємства: теорія і практика: Конспект лекцій: Навчальний посібник. / Л.Г Мельник, О.І. Корінцева. Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 412 с.

.Огійчук М.Ф. Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами: посібник - 2-ге вид., переробл. і допов. -К.: Алерта, 2011. - 215 с.

.Петрович Й. М., Економіка підприємства : Підручник - Львів : Магнолія, 2007. - 579с.

.Семенов Г.А. Економіка підприємства : Навчальний посібник / Г.А. Семенов, М. О. Панкова, А. Г. Семенов. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 324 с.

.Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. Центр навчальної літератури. К.: 2006, - 356 с.

.Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 3-є видання. - К.: Каравела, 2006. - 584 с.

.Шегда А.В.Економіка підприємства: Навчальний посібник - К. : Знання, 2005. - 431 с.

Похожие работы на - Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПРАТ 'Костопільський завод скловиробів'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!