Складання проекту геодезичних робіт для державних потреб

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Геология
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  644,21 Кб
 • Опубликовано:
  2014-07-28
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Складання проекту геодезичних робіт для державних потреб

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Кафедра геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна

Дисципліна "Організація і управління виробництвом"
Курсовий проект

Складання проекту геодезичних робіт для державних потреб


Виконала:

Ст. гр. ГІС2010-1 Бондаренко А.

Перевірила:

доцент кафедри Глушенкова І.С.
Харків - 2014

Реферат

Обсяг курсового проекту складає 50 сторінок, містить 6 частин, 3 ілюстрації, 20 таблиці, 7 додатків, 14 джерел згідно з переліком посилань.

Об'єкт проектування - проект геодезичних робіт на об’єкт, що розташований на учбовій карті ОКВ.14.0007Д.

Мета розробки курсового проекту - закріплення і поглиблення теоретичних знань, здобутих при вивченні курсу, освоєння методів виконання широкого кола геодезичних робіт і оформлення відповідної технічної документації, формування вміння застосовувати знання у практичному вирішенні питань з організації та управління при виконанні геодезичних робіт.

У процесі виконання курсового проекту розвинуті навички користування спеціальною літературою, самостійно її аналізувати й узагальнювати, вміння вирішувати завдання, застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань з організації та виконання геодезичних робіт.

Камеральні роботи, кошторис, масштаб, нівелювання, мережа згущення, полігонометрія, трудові затрати, рекогностування.

геодезичний план календарний кошторис

Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

. Загальні відомості

. Характеристика об'єкта

. Огляд топографо-геодезичної і картографічної забезпеченості території об'єкта

. Проектні роботи

4.1 Побудова планової геодезичної основи

.2 Побудова висотної мережі

.3 Камеральні обчислювальні роботи

.4 Картографічні роботи

4.5 Оформлення, тиражування завершених матеріалів і складання технічних звітів

. Проект організації робіт на об’єкті

. Техніко-економічні розрахунки і кошторис на виконання робіт

Висновки

Перелік посилань

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Геодезична мережа - мережа точок, закріплених на земній поверхні, положення яких визначено в загальній для них системі геодезичних координат.

Тріангуляція - один з основних методів створення мережі опорних геодезичних пунктів. Полягає в побудові рядів або мереж з прилеглих один до одного трикутників і у визначенні положення їх вершин у вибраній системі координат.

Полігонометрія - спосіб побудови планової геодезичної або маркшейдерської мережі шляхом вимірювання ліній і кутів полігонометричних ходів; в результаті вимірювань та обчислень одержують координати пунктів.

Нівелювання - це комплекс геодезичних робіт для визначення перевищення між точками.

Кошторис - це документ, в якому робляться кошторисні розрахунки.

Кошторисні розрахунки в топографо-геодезичному виробництві являють собою визначення в грошовому виразі повних регламентованих витрат на виконання встановленого обсягу робіт на об'єкті.

Календарний графік - найпростіша та універсальна форма організаційної моделі виробничого процесу, прив’язана до конкретного календарного відрізку часу.

Організація виробництва - це форма, порядок поєднання праці з матеріальними елементами виробництва з метою забезпечення виготовлення високоякісної продукції, досягнення високої продуктивності праці на основі кращого використання виробничих фондів і трудових ресурсів.

Рекогносцировка - попереднє обстеження місцевості при виробництві геодезичних робіт.

Вступ

На загальнодержавні топографо-геодезичні й картографічні роботи, які виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України, складаються технічні проекти або програми на виконання цих робіт.

Технічний проект - документ, в якому визначені технічні та організаційні положення виконання робіт і встановлено кошторисну вартість.

Технічні проекти повинні передбачати весь комплекс робіт, що забезпечують випуск кінцевої продукції відповідно до вимог нормативно-технічних актів.

Технічним проектом планується обсяг робіт, термін виконання яких становить не більше 3-х років.

Технічні проекти і кошториси до них є документами, які встановлюють перелік всіх проектувальних робіт, їх обсяг в натуральному вираженні по процесах робіт, географічне розташування, технологічний цикл і методику виконання, а також кошторисну вартість робіт як по окремих процесах, так і по об’єкту в цілому.

Для виконання завдання нам необхідно розуміти, як управляти і проводити організації робіт над об'єктом.

Організація виробництва являє собою вид діяльності людей, спрямований на з'єднання всіх елементів виробничого процесу в єдиний процес, забезпечення їх раціонального поєднання та взаємодії з метою досягнення соціальної та економічної ефективності виробництва.

Організація виробництва є обов'язковою умовою ефективної роботи будь-якого підприємства, оскільки створює сприятливі можливості для високопродуктивної роботи трудових колективів, випуску продукції гарної якості, повного використання всіх ресурсів підприємства, всебічного розвитку особистості в процесі праці. Організація виробництва - це вид діяльності, здійснюваний на всіх рівнях ієрархії управління - на національному рівні, у галузях і регіонах, на підприємстві.

1. Загальні відомості


В курсовому проекті було розроблено проект побудови планово-висотної геодезичної відповідно до завдання проектування даного а курсовому проекті.

Мета роботи: побудувати схему побудови планово-висотної геодезичної основи. Побудована схема повинна відповідати діючим нормативним актам. адміністративному підпорядкуванню території, переліку проектних робіт за видами і процесами з відображенням обсягів у натуральному виразі та їх повної кошторисної ,вартості джерело фінансування.

Заданий об’єкт має площу 16 км2 (1600,0 га), і розташований на території України у Харківській області.

Проектування виконано на карті масштабу 1:25000, номенклатура - N-34-37-В-в.

Геодезичні і прямокутні координати меж об’єкту наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 - Каталог координат меж об’єкту

Назва

Система прямокутних координат (м)

Система геодезичних координат (° ’ ")


x

y

Пд.Зх

6069000

4308000

54° 44′ 08″

18° 01′ 07″

Пн.Сх

6073000

4312000

54°44`15``

18°04`49``

Пд.Сх

6069000

4312000

54°42`29``

18°04`58``

Пн.Зх

6073000

4308000

54°44`31``

18°01`01``


Порядок виконання робіт приведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Порядок виконання робіт


Найменування видів робіт

Одиниці виміру

Обсяг робіт у натуральному виразі

Вартість одиниці грн

Кошторисна вартість усього обсягу

1

Рекогносцирування та обстеження пунктів полігонометрії 1 розряду

пункт

68

25,01

1700,68

2

Обстеження пунктів ДГМ

пункт

4

65,13

260,52

3

Побудова ходів полігонометрії 1 розряду при 2-х напрямках з пункту

пункт

63

70,24

4425,12

4

Побудова ходів полігонометрії 1 розряду більше 2-х напрямків з пункту

пункт

5

77,44

387,2

5

Опрацювання матеріалів полігонометрії 1 розряду

пункт

68

33,69

2290,92

6

Опрацювання матеріалів нівелювання IV класу

пункт

21,21

8,99

611,32

7

Зрівняння вимірювань полігонометрії 1 розряду


68

10,31

72,17

8

Зрівняння вимірювань мереж нівелювання IV класу


21,21

5,6

380,8

9

 Тахеометрія 1:2000 з висотою перерізу рельєфу:2 м

га

1600

9,4

15040

10

Виготовлення цифрових векторних топографічних планів М1:2000

план

42

318,35

13370,7

11

Підготовка до видання цифрових векторних топографічних карт |(планів) масштабів:

трапеція

42

318,35

11142,25

12

Складання технічних проектів та кошторисів

проект

1

6718

6718


Разом

61178,53


Технологічна схема проектних робіт представлена в додатку Ж.

Перелік регламентуючих документів на виконання робіт:

-  Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" від 23 грудня 1998 р.;

-        "Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500" (ГКНТА-2.04.02.-98), Київ, 2001;

         "Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів" (ГКНТА-2.04-02-98) від 09.04.98.

2. Характеристика об'єкта

Об’єкт роботи розташований на території України, у Харківській області. Найближчим найбільшим пунктом є с. Іванівка, що знаходиться на північ від об’єкту. Загальна площа території об’єкта складає 16 км2. Ситуаційна схема розташування об’єкту робіт представлена на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 - Ситуаційна схема розташування об’єкту робіт

Рельєф місцевості об’єкта неоднорідний. В південно-східній частині знаходиться пагорб з висотою 216,4 м (пункт ДГМ). Схил на південному заході до річки Куболта крутий. Найвища точка розташована на південному сході - 216,4 м (пункт ДГМ), а мінімальна висота на північному заході - 120 м. На північній частині об’єкта розміщене с. Добрянка, у східній - с. Діброва, на північ від с. Добрянка знаходиться молочно - товарна ферма (МТФ).

По території об’єкта протікає несудноплавна річка Куболта. Вона тече з півдня на захід зі швидкістю 0,1м/с, її ширина 17 м, глибина - 1,2 м, ґрунт дна піщаний. На східному березі річки знаходиться брід глибиною 0,5 м. Через ліс Темний Бір протікає пересихаюча річка і впадає в р. Куболта. З правого берегу р. Куболта, неподалік с. Добрянки знаходиться необладнане джерело. Між МТФ і с. Добрянкою є колодязь.

На всій території об’єкта переважають потужні українські чорноземи. Але трапляються сірі опідзолені льосові ґрунти. Глибина промерзання ґрунту - 1 м.

У західній частині об’єкта розташований ліс Темний Бір. Цей ліс мішаний. У південній частині Темного Бору знаходиться рідколісся. На північному заході і північному сході знаходяться два яри. Біля яра, що розташований на північному сході знаходиться два обриви, висотою 10 м і 15 м. В цілому приблизно 8% території об’єкта забудовано, 20% - ліси.

На півдні об’єкта розташоване с. Добрянка та МТФ. Населення становить - 0,04 тис. жителів. Біля села є церква та кладовище, а на півночі - поодинокі двори та декілька жилих будівель. Між с. Добрянка та МТФ розташований фруктовий сад. Село Діброва розміщене на сході об’єкта. Його населення складає 0,12 тис. жителів. Село розташоване вздовж автодороги. Навколо жилих будівель знаходяться фруктові сади; в селі є декілька поодиноких дворів. Ще одне село розміщене на південному заході об’єкта - це с. Дубове, число його жителів складає 0,01 тис. Це село досить мале і складається лише з декількох будівель. На півночі знаходиться с. Демидівка, з населенням 0,22 тис жителів. На території об’єкта роботи розміщено багато фруктових садів.

З півдня на північ вздовж території об’єкта через с. Діброву пролягає автомобільна дорога з удосконаленим покриттям, ширина проїжджої частини - 13 м, а ширина земляного покриття - 17 м, матеріал покриття - асфальт. З північної частини об’єкта з автодороги на захід виходить путівець, який перетинає Демидівку і проходить вздовж західної сторони лісу Темний Бір. В південній частині об’єкта з дороги виходять ще 2 путівці - на захід та на схід. Західний путівець перетинає с. Демидівку. Лінії зв’язку перетинають центр дороги, проходять вздовж автодороги через с. Добрянку і виходять за межі об’єкта. Також лінії зв’язку проходять через с. Демидівку. З с. Діброви до с. Шепелевого проходить польова дорога, а з с. Діброви вздовж лісу Темний Бір вона пролягає далі до с. Демидівки.

Джерело даних: навчальна карта N-34-37-В-в, масштаб 1:25000, виготовлена на державній картографічній фабриці в 2010 році; топографічна зйомка місцевості проведена в 2000 році, виправлено за аерознімками та обстежено на місцевості у 2009 році.

 

. Огляд топографо-геодезичної і картографічної забезпеченості території об'єкта


В якості вихідних пунктів, в залежності від класу точності визначених пунктів, використовуються пункти державної геодезичної супутникової мережі, тріангуляції, полігонометрії і репери відповідного класу. Кожен пункт рекогностується і обстежується до проведення супутникових визначень координат.

Огляд топографо-геодезичних робіт складають у формі переліку, який вміщує дані про якісні характеристики цих робіт, інформацію про організації, що виконували роботи та місцезнаходження матеріалів по них.

Перелік раніше виконаних топографо-геодезичних робіт складають відповідно до форм, наведених у табл. 3.1-3.5.

Таблиця 3.1 - Перелік раніше виконаних геодезичних робіт.

№ роботи

Номенклатура і рік видання каталогу; номер роботи по каталогу

Назва об’єкта (ділянки робіт)

Назва організації, що виконала роботу; рік виконання

Клас, розряд мережі

Кількість пунктів в межах об’єкту

1

Каталог координат і висот геодезичних пунктів N-34-37, 2008 р.

м. Демидів

ДП "УкрДАГП", 2008 р.

3

4


Схема існуючих геодезичних пунктів на території об’єкту приведено в додатку А.

Таблиця 3.2 - Перелік раніше виконаних нівелірних робіт.

№ роботи

Номенклатура і рік видання каталогу; номер роботи по каталогу

Назва об’єкта (ділянки робіт)

Назва організації,що виконала роботу;рік виконання

Клас нівелювання

Кількість знаків нівелювання в межах об’єкта

1

Каталог координат і висот геодезичних пунктів N-34-37, 2008 р.

Лінія Загоряни - Демидів

ДП "УкрДАГП", 2006-2008 р.

III IV

-


Таблиця 3.3 - Перелік раніше виконаних топографічних робіт.

Обліковий номер укркартогенфонду

Назва об’єкту

Назва організації що виконала роботу ,рік виконання

Метод топографічної зйомки

Масштаб зйомки

Висота перерізу рельєфу

Площа в межах об’єкту

Рік видання

1

-

м. Демидів

ДП "УкрДАГП", 2006-2008 р.

Стерео-топографічна

2 м

-

1995Таблиця 3.4 - Перелік раніше виконаних аерофотозйомочних робіт.

Номер розоро

Назва організації яка виконала роботу,рік виконання

Обліковий номер шифр об’єкту

Масштаб аерофотозйомки

Формат аєрофотознімку

Фокусна віддаль об’єктиву

Тип афа використання спец приладів

Додаткові даніАфа

Радіовисотомір

Статоскоп
1

ТОВ АРЦ, 2009

К-7

TIFF

152,83

RC-10

А-037

FDD-7380

-Таблиця 3.5 - Відомість робіт з обстеження і відновлення геодезичних знаків.

Тип геодезичного знаку

Кількість пунктів

кількість


Обстежується

Відновлюється

центрів

Закладка орієнтних пунктів
відновлених

закладених


Пункт тріангуляції

4

-

-

-


Пункт полігонометрії

-

-

-

-


Нівелірний репер

-

-

-

-Картограма картографічного забезпечення території об’єкту приведена в додатку Б.

 

. Проектні роботи


У загальному випадку проектування являє собою обґрунтування дій інженера по вибору оптимальних видів і об’ємів робіт.

Для підвищення ефективності проектування техніко-економічне обґрунтування рішень і підвищення ступеня їхньої деталізації може бути виконане у три наступних стадії проектування:

         Ескізний проект виконується про необхідності для обґрунтування загальної принципової схеми рішення об’єкту проектування.

         Технічний проект, у якому вирішуються всі технічні питання проектованих робіт.

         Робочі креслення, що дають детальні розробки задач, вирішених у технічному проекті.

Проектування у різних галузях народного господарства, хоч і мають свою специфіку, все ж організовуються на основі загальних правил ведення проектної справи в країні.

Якщо проектування об’єкту виконується з використанням топографо-геодезичних матеріалів, або геодезичних засобів прив’язки положення об’єктів у просторі, то такі проекти мають специфічні особливості, що обумовлені фізико-географічними та економічними характеристиками району робіт і самого об’єкту [3].

Проектування робіт полягає в розробці схем побудови геодезичних мереж, схем планово-висотного забезпечення зйомки і уточнення ділянок топографічної зйомки тощо.

Проектування виконують на картах і планах найбільш великого масштабу з використанням матеріалів топографічної зйомки, аерофотозйомки та польового обстеження геодезичних мереж.

Проектування передбаченого на об’єкті комплексу топографо-геодезичних робіт виконують в порядку їх технологічної послідовності з визначенням складу та обсягів проектних робіт [4].

Проектування робіт виконують відповідно до діючих державних і відомчих нормативних документів [5].

Польові роботи - технологічні процеси геодезичного (топографічного) виробництва, здійснювані на місцевості [6].

На етапі польових робіт виконуються такі процеси:

   рекогностування території;

-        комплекс польових робіт: створення (розвиток) опорних геодезичних мереж, а також геодезичних мереж спеціального призначення, створення планово-висотних зйомочних геодезичних мереж;

         необхідний об’єм обчислювальних и других робіт по попередній обробці отриманих матеріалів і даних для забезпечення контролю їх якості, повноти та точності.

Основною виробничою одиницею є бригада, що входить до складу партії. Кожна бригада складається з одного-двох фахівців і декількох робітників. Очолює бригаду виконавець робіт з числа спеціалістів. Виконавець виконує роботи відповідно до вимог технічних інструкцій, керує бригадою, несе відповідальність за дотримання працівниками бригади правил з техніки безпеки, організовує забезпечення членів бригади справними інструментами та необхідними матеріалами.

У малообжитих районах заздалегідь до початку робіт організують бази забезпечення польових бригад продовольством і спорядженням. Для нормальної безперебійної роботи кожній бригаді перед початком польових робіт видається завдання (замовлення-наряд), в якому зазначаються обсяги за видами робіт і планові терміни їх завершення.

У процесі польових робіт бригади постійно пересуваються з одного місця роботи на інше. Під робочим місцем бригади мається на увазі певна частина трапеції, нівелірних ходу і т. д., в межах якої відповідно з робочим процесом виконується комплекс основних і допоміжних робіт.

Після отримання завдання виконавець складає маршрут пересування бригади. Пересування бригад здійснюється із застосуванням автомашин, всюдиходів, вертольотів, в'ючної та інших видів транспорту.

Прогресивною формою організації праці на польових топографо-геодезичних роботах є метод комплексного виконання робіт, коли одна бригада виконує кілька видів польових робіт. Таку форму організації праці й було використано в даному проекті. Дана організація робіт підвищує продуктивність праці, скорочує втрати часу на переїзди і переходи, знижує витрати на транспорт, сприяє зростанню кваліфікації працівників [7].

4.1 Побудова планової геодезичної основи


Знімальну геодезичну мережу створюють з метою згущення геодезичної планової та висотної основи до щільності, що забезпечує виконання топографічного знімання [5].

Планова геодезична мережа - це аналітична лінійно-кутова побудова на земній поверхні, надійно закріплена на місцевості.

Розрядні геодезичні мережі згущення створюють методами  полігонометрії, трилатерації, тріангуляції, поєднанням цих  методів та методами супутникової геодезії (GPS).

В даній роботі був використаний такий метод створення мережі згущення, як полігонометрія.

Полігонометрія - це метод визначення положення геодезичних пунктів шляхом побудови на місцевості полігонометричного ходу або системи ходів, в якому вимірюються всі кути та сторони.

Полігонометричні ходи опираються на пункти тріагуляції, щодо яких обчислюються планові координати пунктів ходу, а їх висотні координати визначаються нівелюванням. Знімальні геодезичні мережі є основою для виконання топографічних знімань усіх масштабів та інших робіт.

На основі затвердженого проекту проводиться рекогностування геодезичних мереж. При рекогностуванні уточнюється проект мережі, напрямок ходів полігонометрії і намічуються місця встановлення пунктів. Ходи полігонометрії повинні прокладатися на місцевості, найбільш сприятливій для проведення кутових і лінійних вимірювань, тобто на місцевості з гарною видимістю.

Зміст робіт при розробці полігонометричної мережі передбачає:

-        рекогностування пунктів тріангуляції та полігонометрії;

-        виготовлення центрів та реперів;

         закладка центрів та реперів;

         підготовка реперів до роботи;

         пошук центрів;

         встановлення приладів, пошук візирних цілей;

         вимірювання кутів та ліній на пунктах полігонометрії та вузлових точках;

         визначення середніх значень кутів (напрямків) та ліній;

         обчислення кутових та лінійних нев’язок;

         переходи на ділянці робіт.

Хід полігонометрії був побудований у відповідності до норм, визначених в "Інструкції з топографічного знімання" (табл. 4.1) [5].

Таблиця 4.1 - Норми побудови ходів полігонометрії 4 класу, 1 розряду

Показники

4-й клас

1-й розряд

Гранична довжина ходу, км: - Окремого - між вихідною і вузловою точками - між вузловими точками

 14, 0 9,0 7,0

 7,0 5,0 4,0

Граничний периметр полігону, км

40

20

Довжини сторін ходу, км: - найбільша - найменша - середня

 3,00 0,25 0,50

 0,80 0,12 0,30

Кількість сторін у ході, не більше

15

15

Відносна помилка ходу, не більше

1:25000

1:10000

Середня квадратична помилка виміряного кута(за нев'язками у ходах і в полігонах), кутові секунди, не більше

3

5

Відомість обсягів робіт прокладення ходів полігонометрії і характеристика проектної мережі приведена в таблиці 4.2

Таблиця 4.2 - Відомість обсягів робіт прокладення ходів полігонометрії і характеристика проектної мережі

Клас (розряд)

Загальна довжина ходів, км

Кількість

Кількість визначу- вальних пунктів

Найбільше число сторін між пунктами

Кількість кутів повороту

Довжина сторін, км

Закладка центрів

Найменша

Середня

Грунтових, глибина закладки

Стінних


1,2 м

м
Вихідних пунктів

Вузлових точок

Всього

Разом зі старими

Вихідними

Вихідними і вузловими
4 клас 1 розряд

21,21

4

7

68

72

31

28

7

0,55

0,32

0,2

-

-

-Для виконання робіт був використаний тахеометр Leica TS09plus.

Тахеометр рекомендується для робіт з середньою або високою точністю вимірювань. Кращий в класі вдосконалений лазерний далекомір FlexLine Plus - характеризується оптимальним співвідношенням: дальність вимірювань, точність результатів, видимість пучка, час вимірювання та розмір плями.

Технічні характеристики приладу представлені в табл. 4.3.

Таблиці 4.3 - Технічні характеристики тахеометру Leica TS09plus

Характеристика

Значення

Точність кутових вимірів

1 "

Компенсатор

Двовісний ,± 4 '

Дальність вимірювання на відбивач

3500м

Точність лінійних вимірювань на відбивач

1.5мм + 2ppm (точний режим)

Час вимірювання на відбивач

1сек. (Точний, швидкий режим)

Дальність вимірювань без відбивача

500м

Точність лінійних вимірювань без відбивача

2мм + 2ppm

Час вимірювання без відбивача

3сек.

Збільшення зорової труби

30x

Клавіатура

Буквено-цифрова, з одного боку (друга клавіатура встановлюється опціонально)

Дисплей

Кольоровий сенсорний, 320х240 пікселів (QVGA)

Центрир

Лазерний, точність 1.5мм на 1.5м

Покажчик створу, EGL

Є

Пам'ять

Внутрішня 100 000 точок (60 000 вимірів)

Час роботи

30 годин (від акумулятора GEB222)

Вага приладу

5.1кг

Температурний діапазон роботи

від -20 ° C до + 50 ° C

Захист від пилу і вологи

IP55

Вбудоване ПЗ

FlexField plus

Стандартні прикладні програми

Встановлення та зйомка, винесення в натуру, зворотна зарубка, передача позначки, будівництво, площа (площину і поверхня), обсяг 3D, непрямі вимірювання, недоступна висота, прихована точка, зсув, опорна лінія, опорна дуга, базова площину, координатна геометрія, дорога 3D, тахеометричний хід

Виробництво

Швейцарія

Ціна

155000 грн.


Дисплей - Q-VGA кольоровий сенсорний і буквено-цифрова клавіатура з підсвічуванням, можлива установка другої клавіатури в якості опції. Дисплей високого дозволу відображає всю необхідну інформацію в повному вигляді. Навігація по меню Leica TS09plus швидка за допомогою сенсорного екрану, іконок і вкладок. Покрокове управління спрощує процес вивчення і використання тахеометра, іконки меню і графіка прості і інтуїтивно зрозумілі.

Рисунок 4.1 - Тахеометр Leica TS09plus

Перелік приладів і обладнання, які планується використовувати для виконання робіт з побудови геодезичної планової основи наведено в табл. 4.4.

Таблиця 4.4 - Перелік приладів і обладнання, які планується використовувати для виконання робіт з побудови геодезичної планової основи

Назва приладів

Необхідна кількість

Вартість одиниці, грн.

Сума, грн.

Тахеометр електронний TOPCON GPT-7505

2

155000

310 000

Leica CTP104 - штатив геодезичний

6

900

5 400

АК-18 - поворотне кріплення з візирною маркою

4

690

2760

Leica GDF111-1 - тригер

4

2002

8008

Разом:

318 160


Для прокладення ходів полігонометрії кількісний та якісний склад бригад повинен мати наступний вигляд (табл. 4.5).

Таблиця 4.5 - Якісний та кількісний склад бригад для прокладення ходів полігонометрії

Бригада

Виконавці

Чисельність, чол.

1

Інженер-геодезист

1


Технік

2


Вимірник

3

2

Інженер-геодезист

1


Технік

2


Вимірник

3


Кожна бригада забезпечується автомобілем.

Працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, приладами.

Вибір типів центрів здійснюється у відповідності до Інструкції [2]. Вузлові пункти та суміжні до них пункти полігонометрії 4 класу закріплюються центрами типу.

Цей центр складається із залізобетонного пілота у формі паралелепіпеда з поперечним розрізом 16 х16, довжиною 120 см з маркою у верхній площині і бетонної плити (якоря) діаметром 48-50 см, висотою 40 см. В середині бетонної плити роблять отвір 20х20х10 см, у який встановлюють залізобетонний пілон. Ґрунтовий репер закладають у свердловину глибиною 180 см і діаметром 50 см. Якір з пілоном повинен скріплюватися цементним розчином. На дно свердловини також укладають шар цементного розчину товщиною не менше 3 см. Марка ґрунтового репера повинна розташовуватись від поверхні землі на глибині 50 см. При виході скелі на глибину до 70 см в неї закладають марку на цементному розчині.

Зовнішнє оформлення ґрунтового репера виконується квадратною окопкою із сторонами 140х140 см між внутрішніми сторонами канави. Канава має розміри 120 см зверху, 20 см знизу та глибину 50 см. Частина землі (ґрунту) з канави насипається майданчиком над ґрунтовим репером, інша - валиком за зовнішнім краєм канави. У кутку майданчика установлюють розпізнавальний стовп з охоронною пластиною.

Тим же складом бригад була виконана тахеометрична зйомка.

Тахеометрична зйомка - основний вид зйомки для створення планів невеликих незабудованих і малозабудованих ділянок, а також вузьких смуг місцевості уздовж ліній майбутніх доріг, трубопроводів й інших комунікацій. З появою тахеометрів-автоматів цей спосіб зйомки стає основним і для значних по площі територій, особливо коли необхідно одержати цифрову модель місцевості. При тахеометричній зйомці ситуацію й рельєф знімають одночасно, але на відміну від мензульної зйомки план становлять у камеральних умовах за результатами польових вимірів.

Зйомку роблять із вихідних точок - пунктів будь-яких опорних і знімальних геодезичних мереж. Знімальна мережа може бути створена у вигляді теодолітно-нівелірних ходів, коли позначки точок теодолітного ходу визначають геометричним нівелюванням. У більшості ж випадків для зйомки прокладають тахеометричні ходи, що відрізняються тим, що всі елементи ходу (кути, довжини ліній, перевищення) визначають теодолітом або тахеометром-автоматом. При цьому одночасно з додатком тахеометричного ходу роблять зйомку. У цьому головну відмінність тахеометричної зйомки від інших видів топографічних зйомок.

Тахеометрична зйомка виконується при створенні планів невеликих ділянок у великих масштабах як самостійний вид зйомки, так і в сполученні з іншими видами, коли: проведення стереотопографической або мензульної зйомок економічно недоцільно або технічно нездійсненно; виконується тільки вертикальна зйомка на забудованій місцевості; використовується зйомка вузьких смуг місцевості при вишукуваннях залізних і автомобільних доріг, високовольтних ліній передач, трас трубопроводів і т.д.

У результаті тахеометричної зйомки одержують топографічний план місцевості із зображенням предметів, контурів і рельєфу. Тахеометричну зйомку виконують одночасно із прокладкою тахеометричного ходу (швидше) або після прокладки й ув'язування ходу (надійніше). Сторони в тахеометричних ходах вимірюють будь-яким далекоміром і тільки при зйомці в масштабі 1 :500 стрічкою. Вертикальне коло теодолітів 2Т5К и Т15До має секторну оцифровку, що дозволяє відраховувати кути нахилу без додаткових обчислень.

Тахеометрична зйомка може здійснюватися за різними схемами. Одна з них передбачає послідовне виконання етапів зйомки: підготовчі роботи: згущення геодезичної основи; зйомка ситуації та рельєфу; камеральні роботи (визначення координат точок знімальної основи, обчислення горизонтальних прокладень, перевищень і висот знімальних точок; створення картографічного зображення місцевості). За іншою схемою прокладання тахеометричних ходів і зйомку місцевості ведуть одночасно, при цьому на кожній знімальній точці (точці тахеометричного ходу) роботи починають із визначення даних, необхідних для обчислення координат точок знімальної основи, а потім тих, які потрібні для встановлення планового та висотного положення об'єктів, розташованих на місцевості.

Схема планової геодезичної мережі представлена в додатку В.

4.2 Побудова висотної мережі


Побудова висотної мережі виконується шляхом прокладення нівелірного ходу по пунктам полігонометрії, закладених на попередньому етапі.

Нівелювання - технологічний процес, що полягає у визначенні перевищень між пунктами [6].

Нівелювання III та IV класів є основним методом згущення  державної нівелірної мережі при виконанні великомасштабних  топографічних знімань. В невеликих містах та населених пунктах площею менше 25 дозволяється створювати нівелірні мережі тільки IV класу. Для закріплення ліній нівелювання в основному застосовують стінні репери.

Нівелювання IV класу виконується нівелірами, що мають  збільшення труби не менш 25^х, ціну поділки рівня не більше 25''  (контактного - не більше 30'') на 2 мм та нівелірами  з самовстановлювальною лінією візування (НЗКЛ, Ni-025) та їм  рівноточними. При нівелюванні IV класу ходи прокладають в одному напрямку. Довжина ліній не повинна перевищувати 8 км на забудованій території і 12 км на незабудованій. Перед початком польових робіт виконують польові перевірки та дослідження нівелірів і компарування рейок. Для нівелювання IV класу застосовують триметрові двосторонні рейки з шашковою шкалою [5].

Для проведення нівелювання IV класу було використано нівелір Leica Jogger 32 (рис. 4.2).

Рисунок 4.2 - Нівелір Leica Jogger 32

Технічні характеристики нівеліру Leica Jogger 32 приведені в таблиці 4.6

Таблиці 4.6 - Технічні характеристики нівеліру Leica Jogger 32.

Характеристика

Значення

Точність на 1 км подвійного ходу

2.0 мм

Збільшення

32х

Мінімальна відстань візування

1 м

Компенсатор Діапазон робіт компенсатора Точність робіт компенсатора

±15' 0.5"

Діапазон робочих температур

-20°C to +40°C

Вага

1.5 кг

Ціна

2 355 грн


На заданій ділянці робіт запроектовано 5 ходи геометричного нівелювання 4-го класу. Загально довжина - 21, 21 км.

Для прокладення ходів нівелювання кількісний та якісний склад бригад повинен мати наступний вигляд (табл. 4.7).

Кожна бригада забезпечується автомобілем.

Працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, приладами.

Таблиця 4.7 - Якісний та кількісний склад бригад для прокладення ходів нівелювання

Бригада

Виконавці

Чисельність, чол.

1

Інженер-геодезист

1


Технік

2


Вимірник

3

2

Інженер-геодезист

1


Технік

2


Вимірник

3


Для виконання нівелірної зйомки необхідно мати обладнання приведене в табл. 4.8

Таблиця 4.8 - Перелік приладів і обладнання для виконання робіт з побудови висотної планової основи

Назва приладів

Необхідна кількість

Вартість одиниці, грн.

Сума, грн.

Нівелір Leica Jogger 32

2

2 355

4700

Leica CTP104 - штатив геодезичний дерев’яний

2

900

1 800

Leica CLR102 - нівелірна рейка

4

600

2 400

Кнопка для нівелірної рейки

4

65

260

Рівень

4

75

300

Разом:

9 470


Схему запроектованої висотної геодезичної мережі наводять у додатку Г.

 

.3 Камеральні обчислювальні роботи


На топографо-геодезичному виробництві камеральні роботи є завершальним етапом великого комплексу процесів по створенню топографо-геодезичної продукції. Організаційна структура камерального виробництва визначається специфікою виконаних робіт. Камеральні роботи виконуються в основному в стаціонарних виробничих підрозділах [9].

Камеральні роботи - технологічні процеси геодезичного (топографічного) виробництва, здійснювані у виробничих приміщеннях.

Виконавці камеральних робіт - в основному спеціалісти, що мають вищу технічну і середню технічну освіту: геодезисти, аерофотогеодезисти, фотограмметристи, топографи, картографи, фототехніки.

На етапі камеральних робіт виконуються наступні роботи:

   складання, введення та редагування вхідної інформації;

-        розрахунки з допомогою програмного забезпечення;

         формування файлів вихідних даних [5].

Для зрівнювання використовуються персональні комп’ютери та відповідні пакети програм, а також каталоги геодезичної вивченості території робіт та матеріали контрольної обробки обчислень [9].

Для виконання камеральних робіт необхідне спеціалізоване програмне забезпечення. На даний момент існує широкий вибір програмного забезпечення для обчислювальних робіт.

Для обробки геодезичних вимірів організація використовує наступні програмні продукти:

   Digitals - програма має такі можливості: створення цифрових карт в умовних знаках, читання і запис In4 і інших форматів, моделювання рельєфу, розрахунок площ і обсягів, друк державних актів та інших графічних документів. Крім основних можливостей має додаткові модулі Geodesy (дозволяє імпортувати дані з більшості файлів електронних тахеометрів, або вводити журнал вимірювань вручну, будувати різні види теодолітних ходів, проводити їх спільне зрівнювання з видачею звітів за результатами), Reports (дозволяє автоматично створювати готові для друку документи на основі інформації, що міститься в карті або обмінному файлі), Topotracer (векторизатор оптимізований для оцифровки топографічних елементів. Застосуємо для напівавтоматичного векторизації різних схем і планів). Вартість повної комплектації даного програмного продукту становить 2 580 грн.

-        Leica MobileMatriX - це польове програмне забезпечення для інтерактивного збору, візуалізації та обробки геодезичних вимірювань та інформації про об'єкти. Leica MobileMatriX дозволяє поєднати можливості збору та обробки даних геодезичних вимірювань з функціональністю програмного забезпечення ArcGIS.

         Панорама-редактор - програма для створення високоякісних електронних карт з використанням растрового зображення початкових картографічних матеріалів, матеріалів дистанційного зондування Землі, результатів польових геодезичних вимірювань. Включає розширені засоби контролю якості створюваної векторної карти, засоби редагування растрового зображення, засоби перетворення растрових і векторних даних. Виконує функції: 1)ведення цифрового класифікатора; 2)обробки растрових зображень; 3)створення, оновлення, складання і генерація електронних карт; 4)контроль якості електронної карти. Вартість програмного комплексу 7980 грн.

         "Геопроект 5" (ГІС) застосовна в будь-яких областях, що мають хоч якесь відношення до кадастру, геодезії, картографії. Програмний комплекс покликаний об'єднати в єдиній, інтуїтивно зрозумілою користувачеві системі, багато видів взаємопов'язаних робіт. Система дозволяє обробляти дані геодезичних вимірювань, формувати електронну карту місцевості, виробляти адміністрування і моніторинг електронних карт, вести облік просторової і атрибутивної інформації про об'єкти, забезпечує виведення на друк картографічної і різноманітною звітної інформації. Оскільки структура і параметри ГІС в більшості своїй настроюється - це дозволяє пристосувати її під різні вимоги користувача. Основні області застосування ГІС - земельна, лісової, водний кадастр, архітектури, Геодезія, картографія, топографія і т.д. Ціна - 1 300грн.

За результатом аналізу відповідно до можливостей програмного продукту та його ціни приймаємо до використання програмний комплекс Digitals, який має повний набір інструментів, необхідних для виконання роботи, а також відносно невисоку вартість.

Камеральні роботи будуть виконуватись двома бригадами.

Перша бригада виконуватиме роботи за результатами вимірювань висотної мережі: перевірка польових журналів, проведення обчислень ходів і врівноваження систем ходів, складання каталогу висот тимчасових і постійних реперів, перевірка матеріалів та виправлення виявлених недоліків, оформлення та формування матеріалів.

Друга бригада виконуватиме роботи за результатами вимірювань планової геодезичної мережі: обчислення теодолітних ходів, зрівнювання теодолітних ходів і вузлових точок.

 

.4 Картографічні роботи


Результати топографічних знімань представляють у вигляді цифрового або графічного топографічного плану.

Цифровий топографічний план одержують шляхом запису просторових координат об’єктів місцевості їх характеристик у числовому вигляді в процесі польового топографічного знімання.

При виготовленні цифрової топографічної карти повинні застосуватись, в основному, цифрові способи збору інформації про місцевість. Отримана інформація повинна зберігатись в цифровому вигляді.

Технологія створення цифрових топографічних планів передбачає такі основні процеси:

         збір цифрової інформації;

         цифрову обробку даних;

         накопичення і зберігання;

         графічне відображення;

         редагування.

Цифрові топографічні плани передають на зберігання у банк даних і видають споживачеві у форматах, що визначаються нормативними документами, які встановлюються Укргеодезкартографією.

Структуру подання інформації виготовленої цифрової топографічної карти має забезпечувати можливість внесення змін та доповнень, інформаційний обмін для використання в геоінформаційних системах та можливість отримання графічного оригіналу топографічної карти. При виготовленні цифрової топографічної карти для використання в конкретних геоінформаційних системах внутрішній (первинний) формат даних має бути конвертований у формат відповідної геоінформаційної системи визначений технічним проектом.

Технологія виготовлення цифрової топографічної карти включає такі основні процеси:

збір, вивчення і оцінка вихідних зйомочних і картографічних матеріалів, польових топографо-геодезичних робіт;

розробка редакційних вказівок;

сканування вихідного картографічного матеріалу чи матеріалів аерофотозйомок;

попередню обробку сканованих зображень (калібрування растрових зображень, побудова фотограмметричної моделі тощо);

створення цифрової моделі рельєфу;

виготовлення ортофотоплану;

польове та камеральне дешифрування;

збір цифрової інформації шляхом векторизації растрового зображення чи фотограмметричної моделі;

візуалізацію векторної топографічної карти;

редагування цифрової топографічної карти;

графічне представлення цифрової топографічної карти

контроль якості виготовлення цифрової топографічної карти;

конвертацію у векторний та растровий обмінний формат і запис цифрової топографічної карти на машинний носій інформації.

Для проведення картографічних робіт по створенню цифрового топографічного плану заданої ділянки робіт масштабу 1:2000 необхідне приміщення площею 170 м2 (або два приміщення по 65 м2 та одне приміщення 30 м2). В приміщенні(ях) будуть працювати 18 спеціалісти 3 представників адміністрації .

Таблиця 4.9- Обладнання, необхідне для картографічних та камеральних робіт

Обладнання

Кількість

Вартість, грн

Комп’ютер

6

10 800

Плотер формату А0

1

10 000

Сканер формату А3

1

5 300

Всього

26 100


В приміщенні(ях) будуть розташовані столи з персональними комп’ютерами. Також для роботи з графічними даними необхідні плотер формату А0 та сканер формату А3. Загальна вартість обладнання - 26100 грн.

4.5 Оформлення, тиражування завершених матеріалів і складання технічних звітів


Складання технічного звіту є завершальним видом робіт на об'єкті.

Технічні звіти складають згідно з вимогами нормативних документів. Вони повинні містити дані про кожен з видів робіт, повністю характеризувати методи та якість виконаних робіт і всі особливості технології їх виконання.

На весь комплекс робіт на об’єкті складається один комплексний технічний звіт.

Комплексні або окремі технічні звіти вміщують:

- загальні відомості (назва організації і рік проведення робіт; перелік інструкцій та інших нормативних документів, якими керувалися при виконанні відповідних робіт; адміністративна належність району робіт; зміст і призначення робіт; масштаб знімання; переріз рельєфу; метод знімання);

короткий опис фізико- та економіко-географічних умов району робіт;

відомості про топографо-геодезичні роботи попередніх років (перелік і рік виконання робіт; назва організації, що виконала роботи; точність і ступінь використання робіт; збереженість геодезичних пунктів за результатами обстеження);

відомості про геодезичну основу (види і обсяги робіт; прийнята система координат і висот; щільність пунктів; побудова знаків і типи центрів; точність і методи вимірювання; контроль і приймання робіт, їх метрологічне забезпечення та результати досліджень; методи зрівнювання);

відомості про знімальну планову і висотну основи (призначення і щільність мережі; закріплення точок; методика вимірювання кутів, ліній, висот; точність вимірювання);

відомості про знімання контурів і рельєфу (методи; масштаб; переріз рельєфу; основа, на якій проведені роботи; використання матеріалів раніше виконаних знімань; методика прокладання знімальних ходів; точність ходів; контроль і його результати);

відомості про камеральні роботи (обчислювальні роботи, побудова планово-висотних мереж; складання оригіналу плану; створення цифрового топографічного плану і методи; характеристика приладів і їх точність; оцінка якості робіт; підготовка планів до видання; редакційні роботи; контроль і приймання робіт).

До технічного звіту про геодезичні роботи додають схеми планової та висотної мереж у місцевій системі координат.

До технічного звіту про топографічні роботи додають схеми, польових топографічних робіт з показом розграфлення і номенклатури планшетів та виділенням планів за методами знімання і перерізу рельєфу. До звітів також додають акти контролю і приймання робіт [5].

 

. Проект організації робіт на об’єкті


У цьому розділі розробляють основні заходи з організації робіт на об’єкті. Головна увага приділяється розробці плану виконання робіт за роками і встановленню строків завершення робіт.

Технічні проекти на топографо-геодезичні роботи складають з урахуванням повного завершення їх на об’єкті, включаючи підготовку топографічних планів або карт до видання, складання каталогів і схем до них і складання технічних звітів. Крім правильного застосування норм, нормативів і технічних інструкцій, при складанні технічного проекту не менш важливо встановити правильну методику виконання робіт. З усіх прийнятих в топографо-геодезичному виробництві методів робіт належить вибрати найбільш ефективний для даного об’єкту, який би забезпечував мінімальні затрати часу і засобів на виконання робіт. Аналізуючи потрібну кількість і якість працівників (розділ 4) визначають склад бригад (табл. 4.2.), організаційну структуру підрозділів та складають перелік необхідних приладів, обладнання, матеріалів.

Таблиця 5.1 - Склад бригад.

Вид робіт

Виконавці

Чисельністьвсього

в т.ч ітр

бригади

Польові роботи

Побудова полігонометричної планової мережі: - рекогностування пунктів полігонометрії; - обстеження існуючих пунктів ДГМ; - вимірювання кутів і ліній на пунктах полігонометрії IV класу

Інж.-геодезист-1 чол Технік - 2 чол. Вимірник - 3 чол.

12

2

2

Нівелювання IV класу

Інж.-геодезист-1 чол Технік - 2 чол. Вимірник - 3 чол.

12

2

2

Камеральні роботи

Опрацювання матеріалів полігонометрії

Інж.-геодезист

2

2

-

Урівноваження координат пунктів

Інж.-геодезист

2

2

-

Урівноваження нівелірної мережі

Інж.-геодезист

2

2

-

Виготовлення цифрових векторних топографічних планів М 1:2000

Інж.-картограф

3

3

-

Редагування, тиражування документації

Інж.-картограф

3

3

-

Складання технічних звітів

Інж.-геодезист

2

2

-


Керуючись нормами трудових затрат у Збірнику [14], визначають потребу в трудових затратах по кожному з видів робіт (табл. 5.2).

Таблиця 5.2 - Визначення трудових затрат (польові роботи)

Шифр норми

Найменування процесів, робіт

Категорії складності робіт

Одиниці виміру

Трудові затрати бригадо-дні

одиниці

всього

0117

Рекогносцирування та обстеження пунктів ДГМ IV класу I розряду

1

пункт

0,05

3,4

Обстеження пунктів ДГМ

1

пункт

0,22

0,88

01170

Виконання зйомочних робіт пунктів полігонометрії IV класу I розряду

1

пункт

0,11

7,48

03284

Виконання зйомочних робіт мережі нівелювання IV класу

1

пог.км

0,09

1,9089

061586

Опрацювання матеріалів полігонометрії 4 класу 1 розряду

1

пункт

0,64

43,52

061593

Опрацювання матеріалів нівелювання IV класу

1

пункт

0,14

9,52

061599

Зрівняння вимірювань полігонометрії IV класу I розряду

1

км

0,21

1,47

061602

Зрівняння вимірювань мереж нівелювання IV класу

1

км

1,04

70,72

111302

Виготовлення цифрових векторних топографічних планів М1:2000

5

план

8,96

376,32

141614

Складання технічних проектів та кошторисів121

121

Разом

636,2189


Визначають черговість виконання робіт, враховуючи їх технологічну послідовність, та складають технологічну схему робіт на об’єкті. Враховуючи технологічну схему робіт та трудові затрати на кожний з процесів складають календарний графік робіт із застосуванням програми Rillsoft Project 2007.

Узагальнюючи проведену роботу складають графік виконання топографо-геодезичних робіт на об’єкті (табл. 5.3).

Таблиця 5.3 - Графік виконання топографо-геодезичних робіт на об’єкті.

Вид роботи, назва укрупненого процесу

Одиниці вимірювання

Обсяг робіт за тех. проектом

Розподіл обсягів робіт за місяцями
4

5

6

7

8

9

Рекогностування пунктів полігонометрії - IV класу I розряду

пункт

68

+


Обстеження пунктів ДГМ

пункт

4

+


Вимірювання кутів і ліній на пунктах полігонометрії 4 класу 1 розряду

пункт

68


+

Нівелювання IV класу

км

21,21+
Опрацювання матеріалів полігонометрії - 4 класу 1 розряду

пункт

68+
Урівноваження координат пунктів полігонометрії

пункт

68+
Попереднє опрацювання матеріалів нівелювання IV класу


7+
Урівноваження нівелірних мереж IV класу


68
+Виготовлення цифрових векторних топографічних планів М1:2000

план

42
+

+


Складання технічних проектів та кошторисів+Календарний план робіт наведено в додатку Д.

Особливу увагу треба приділити техніці безпеки при проведенні геодезичних робіт у містах.

Головна умова, якою повинні керуватися склад бригади під час проведення геодезичних робіт - це виконувати правила безпеки, встановлені на підприємстві або населеному пункті, в якому проводяться геодезичні роботи.

Для реалізації цієї умови необхідно виконати наступне.

Пройти інструктаж і здати залік по правилам безпеки геодезичних робіт, що здійснюються у процесі проведення практики.Кожний виконавець робіт несе відповідальність за порушення правил техніки безпеки у відповідності з діючим законодавством.

З метою виконання цих правил для керівника учбових геодезичних робіт рекомендується розробити індивідуальні нормативні акти, які визначають їх права, обов'язки та відповідальність за стан техніки безпеки на геодезичних роботах. Керівники повинні виконувати встановлений порядок контролю за дотриманням правил техніки безпеки. Результати контролю повинні бути занесені у спеціальний журнал.

До початку геодезичних робіт у містах, на територіях промислових підприємств, лініях залізниць та автомобільних шляхів керівник повинен до проведення робіт отримати дозвіл на проведення робіт і узгодити вимоги з безпеки, які висувають місцеві організації.

Зйомка міських територій. В сучасних містах з великим рухом транспорту виконання полігонометрії, нівелювання і зйомки супроводжуються виконання полігонометрії, нівелювання і зйомки супроводжуються підвищеною небезпекою, тому удаються до наступних методів організації робіт.

Перед усім вишукують технічно допустимі і безпечні методи робіт.

Наприклад, усі роботи ведуться з тротуарів без виходу на проїжджу частини вулиці.

Керівник несе відповідальність за порушення цих правил, незалежно від того, призвело чи не призвело це порушення до аварії або нещасного випадку.

Роботи проводять в ранні часи, коли рух транспорту не інтенсивний. Роботи в нічний час допускаються, якщо є лампи, які підсвічують, і світлові попереджувальні знаки. Вдень вони замінюються регулювальниками, виставленими за 50-100 м з обох сторін від місця роботи.

Забороняється:

· виконувати роботи на дорогах в туман, хуртовину, грозу;

·        залишати на проїжджий частині без нагляду геодезичні інструменти та прилади;

·        проводити вимірювання висоти підвіски проводів ліній електропередач

·        безпосереднім вимірюванням за допомогою рулетки, рейки, жердин, вішок та інших предметів, а слід визначати її аналітично;

·        виконувати роботи у смузі відчуження високовольтних ліній

електропередач, електропідстанцій, на антенних полях без узгодження з відповідними організаціями;

· залишати на проїжджій частині не забиті в рівень з поверхнею землі штирі, труби та ін. Під час роботі; з приладами і інструментами на проїжджий частині повинні бути виставлені знаки огорожі.

При виконанні геодезичних робіт біля трамвайних ліній або шляхів електрифікованих доріг не можна доторкуватися до контактної мережі, проводити вимірювання на рейках металевою стрічкою і ставити прилади і рейки під електролінію високої напруги.

Слід дотримуватися особливої обережності під час роботи в сиру погоду і надійно охороняти від попадання вологи в електричні вузли і блоки. Якщо прилад відсирів, то категорично забороняється протирати вузли і деталі ганчіркою, його треба просушити. Акумулятори повинні поміщатися у дерев'яні ящики, пробки банок щільно загвинчуватися. В радіусі 5 м від акумуляторів забороняється розводити вогонь.

 

. Техніко-економічні розрахунки і кошторис на виконання робіт


Розрахунок трудових та фінансових витрат виконується з урахуванням діючих нормами та розцінок [6].

Кошториси на топографо-геодезичні та картографічні роботи складають з метою визначити повну вартість запроектованих робіт по елементам затрат і вартості одиниці робіт як по усьому об’єкту, так і по завершальним укрупненим процесам.

Для кожного процесу наведено характеристики категорій складності, склад робіт, розцінку і в її складі зарплату, трудові затрати в бригадо-днях. Наведений склад робіт для кожного процесу є коротким переліком основних операцій, які в залежності від конкретних умов можуть змінюватись без коригування розцінок.

Розцінки по кожному процесу робіт наведені у гривнях на одиницю виміру (пункт, кв.км, пог.км, тощо).

Нормативи витрат ураховують всі підготовчі та допоміжні роботи виробничого циклу. У розцінках для всіх видів польових робіт ураховано витрати на польове забезпечення. Розцінки на польові роботи розраховані на їх виконання в польовий період,тривалість якого на території України визначена

Кошторис на виконання польових і камеральних топографо-геодезичних робіт на заданій ділянці робіт наведено в додатку Е.

Витрати на виконання польових робіт складають - 24363,92 грн., а на виконання камеральних робіт -36814,61 грн. Загальні витрати на виконання топографо-геодезичних робіт з створення цифрових планів масштабу 1:20000 на об’єкт робіт ОКВ.14.0007Д, складають 61178,53 грн.

Кошторис на виконання робіт представлений у додатку Е.

Висновки


В результаті виконання курсового проекту розроблено технічний проект топографо-геодезичних робіт для створення цифрових планів масштабу 1:2000 на об’єкт робіт ОКВ.14.0007Д, загальною площею 16 км2.

Складання технічного проекту виконано відповідно до виданого проектним завданням.

У курсовому проекті був розроблений технічний проект на виконання таких топографо-геодезичних:

         проект геодезичної планової основи (опирається на 4 існуючих пунктів ДГМ, включає 68 пунктів полігонометрії);

         проект висотної мережі (загальна довжина 21,21 м).

За технологічним проектом цифрові плани масштабу 1:2000 будуть розроблені за допомогою програмного комплексу Digitals вартістю 26000 грн.

Визначено чисельний та якісний склад працівників, необхідних для виконання даної роботи (26 працівників). Розроблено структуру підприємства ТОВ "ОКВ".

На весь період виконання робіт розроблено календарний графік. Термін виконання робіт - 6 місяців.

Визначено склад та вартість (353370 грн.) технічного забезпечення, необхідного для виконання проекту.

Відповідно до виконаного кошторисного розрахунку витрати на виконання польових робіт складають 24363,92 грн., а на виконання камеральних робіт - 36814,61 грн. Загальні витрати на виконання топографо-геодезичних робіт з створення цифрових планів масштабу 1:20000 на об’єкт робіт ОКВ.14.0007Д, складають 61178,53 грн.

Перелік посилань


1.      Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність: [закон України: офіц. текст: за станом на 23 грудня 1998 р.] - 46 с.

.        ГКНТА-2.04-02-98. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500.

.        І.С. Глушенкова: методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ" (для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" спеціальності "Геоінформаційні системи і технології") / І.С. Глушенкова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва - Х.: ХНАМГ, 2010 - 23

.        ГКНТА-2.01,02-01-93. Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів.

.        ОСТ 68-14-99. Виды и процессы геодезической и картографической производственной деятельности. Термины и определения - 2000 г.

.        Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы, Часть I, Полевые работы - Москва: 2002 г. - 157 c.

.        Креніда Ю.Ф. Організація, планування і управління топографо-геодезичним виробництвом / Ю.Ф. Креніда, Б.І. Кривоберець - Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2004. - 522 с.

.        Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы, Часть II, Камеральные работы - Москва: 2003 г. - 145

.        ОСТ 68-15-01. Измерения геодезические. Термины и определения. - Москва: ЦНИИГАиК, 2001 г. - 19 с.

10.    Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. - К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.-255 с.

.        Основні положення створення Державної геодезичної мережі України затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. №844

12.    Могильний С.Г., Войтенко С.П. Геодезія. Частина перша - Донецьк, 2003. - 458 с.

.        Нормативно - правові акти в сфері геодезії і картографії- Електронний ресурсhttp://www.geoguide.com.ua/basisdoc/basisdoc.

.        Вікіпедія - вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/

Похожие работы на - Складання проекту геодезичних робіт для державних потреб

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!