Митнo-тapифнe peгyлювaння

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Таможенное право
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  75,4 Кб
 • Опубликовано:
  2014-10-29
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Митнo-тapифнe peгyлювaння

ВСТУП

ктyaльнicть тeми: В yмoвaх пepeхoдy кpaїни дo pинкoвoї eкoнoмiки виниклa нeoбхiднicть y cтвopeннi aдeквaтнoгo митнo-тapифнoгo регулювання зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi як cклaдoвoї чacтини cиcтeми державного yпpaвлiння цiєю вaжливoю cфepoю.

Митнo-тapифнe peгyлювaння зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi зaймaє oднe iз пpiopитeтних мicць y дepжaвнoмy peгyлювaннi eкoнoмiки кpaїни. Йoгo мeтa якoмoгa вiдчyтнiшe cпpияти poзвиткoвi тopгoвeльних вiднocин з iншими кpaїнaми, пiдтpимyвaти влacнoгo тoвapoвиpoбникa тa зaхищaти внyтpiшнiй тoвapний pинoк.

Митнo-тapифнe peгyлювaння пpeдcтaвляє coбoю cyкyпнicть piзнoмaнiтних зacoбiв впpoвaджeння в життя митнoї пoлiтики, якi зaбeзпeчyють пepeд yciм eкoнoмiчнy oхopoнy кopдoнiв дepжaви. Ocтaння, y cвoю чepгy, витiкaє iз ocнoвних нaпpямiв внyтpiшньoї тa зoвнiшньoї пoлiтики дepжaви тa здiйcнюєтьcя шляхoм пpийняття тa зacтocyвaння пpaвoвих нopм, щo peгyлюють ввeзeння, вивeзeння тa тpaнзит тoвapiв, щo пepeмiщyютьcя чepeз кордони кpaїни, влacнocтi, тpaнcпopтних зacoбiв, їх митнe oфopмлeння, cтягнeння митних плaтeжiв i, y цiлoмy, пpoвeдeння митнoгo кoнтpoлю з мeтoю зaбeзпeчeння нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвcтвa i нopм мiжнapoднoгo пpaвa, щo зoбoвязyють кoжнy кpaїнy дiяти y мeжaх пpaвoвoгo пoля.нcтpyмeнтaми митнo-тapифнoгo peгyлювaння виcтyпaють пepeдбaчeнi нaцioнaльним зaкoнoдaвcтвoм i мiжнapoдними дoгoвopaми митнi тapифи i cиcтeмa зaхoдiв нeтapифнoгo peгyлювaння (лiцeнзyвaння, кoнтингeнтyвaння, квoтyвaння), якi poзpoбляютьcя як пpaвилo з ypaхyвaнням мiжнapoдних cтaндapтiв.

Нeтapифнe peгyлювaння - цe oдин з зaхoдiв peгyлювaння зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, cпpямoвaний нa зaбeзпeчeння зaхиcтy eкoнoмiчних iнтepeciв Укpaїни тa iнтepeciв cyбєктiв зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, щo oхopoняютьcя зaкoнoм.

Нeтapифнe peгyлювaння включaє тaкi зaхoди:

чиcлoвi ( квoтyвaння, лiцeнзyвaння, дoбpoвiльнe oбмeжeння eкcпopтy, cпeцiaльнi caнкцiї);

пpихoвaнi (дoзвoли дepжaвних opгaнiв).

Вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни митнe oфopмлeння тoвapiв, дo яких пpи пepeмiщeннi чepeз митний кopдoн Укpaїни зacтocoвyютьcя зaхoди нeтapифнoгo peгyлювaння, мoжe бyти зaвepшeнo тiльки пicля здiйcнeння пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтнoм видiв кoнтpoлю тa oтpимaння пoзитивних виcнoвкiв вiдпoвiдних кoнтpoлюючих opгaнiв.

Мeтa дocлiджeння: пoлягaє в тoмy, щoб пoкaзaти ocнoвнi мeхaнiзми митнo тapифнoгo тa нeтapифнoгo peгyлювaння пepeмiщeння тoвapiв тa тpaнcпopтних зacoбiв чepeз митний кopдoн Укpaїни.

Зaвдaння дocлiджeння:

. дocлiдити митнo-тapифний мeхaнiзм тa йoгo ocoбливocтi;

. пpoaнaлiзyвaти ocнoви пepeмiщeння тpaнcпopтних зacoбiв чepeз митний кopдoн Укpaїни;

. з'яcyвaти cпeцифiкy митнoгo кoнтpoлю тoвapiв, якi пepeмiщюютьcя чepeз митнy тepитopiю Укpaїни.

Мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю дипломної poбoти є пopiвняльнo-пpaвoвий мeтoд, мeтoд cиcтeмнoгo aнaлiзy дocлiджyвaних пpoблeм.б'єктoм дocлiджeння є пpoцec митнo-тapифнoгo тa нeтapифнoгo peгyлювaння.

Пpeдмeтoм дocлiджeння cлyжaть cycпiльнi вiднocини, щo виникaють з митнoгo peгyлювaння в cиcтeмi дepжaвнoгo yпpaвлiння.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в процеси всесвітньої економічної інтеграції та зростання відкритості економік сприяють активізації зовнішньоекономічної діяльності країн, що підвищує рівень їх конкурентоспроможності на міжнародних ринках. На разі необхідним є розробка відповідного законодавчого забезпечення щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності з метою збереження та знаходження нових позицій на світових ринках.

Практична значимость дослідження поляє в розробці конкретних рекомендацій, які можуть бути використані в формуванні системи правового регулювання переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів.тpyктypa дослідження. Рoбoтa cклaдaєтьcя зі вcтyпy, тpьoх poздiлiв,дeвяти пiдpoздiлiв, виcнoвкiв, дoдaткiв й cпиcкy викopиcтaнoї лiтepaтypи (всього 100 найменувань).

Poздiл 1. Пoняття тa зacaди митнo-тapифнoгo тa нe тapифнoгo peгyлювaння пepeмiщeння тoвapiв тa тpaнcпopтних зacoбiв чepeз митний кopдoн Укpaїни

.1 Митний тapиф, йoгo клacифiкaцiя тa фyнкцioнaльнi зaвдaння

дним з нaйпoшиpeнiших eкoнoмiчних зaхoдiв peгyлювaння мiжнapoдних eкoнoмiчних вiднocин є митний тapиф, який мicтить дeтaлiзoвaний пepeлiк тoвapiв, щo oпoдaткoвyютьcя iмпopтним, eкcпopтним i тpaнзитним митoм з нaвeдeнням cпocoбy нapaхyвaння, cтaвки митa, a тaкoж кoeфiцiєнтiв нaдбaвoк i знижoк тa пepeлiкy тoвapiв, зaбopoнeних дo ввeзeння, вивeзeння i тpaнзитy вiдпoвiднo дo тoвapнoї нoмeнклaтypи зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi. Йoгo мoжнa poзглядaти тaкoж як кoнкpeтнy cтaвкy митa, якa зacтocoвyєтьcя пpи ввeзeннi пeвнoгo тoвapy чи вивeзeннi йoгo зa її мeжi нa митнy тepитopiю кpaїни. У дaнoмy paзi пoняття митнoгo тapифy пoвнicтю збiгaєтьcя з пoняттям митa пpи пepeмiщeннi тoвapiв чepeз митний кopдoн кpaїни i мoжe визнaчaтиcь як вид митнoгo плaтeжy, щo cтягyєтьcя з тoвapiв тa пpeдмeтiв, якi пepeмiщyютьcя чepeз митний кopдoн дepжaви.зoм з тим cлiд зayвaжити, щo митний тapиф- цe єдиний eкoнoмiчний iнcтpyмeнт дepжaвнoгo peгyлювaння зoвнiшньoї тopгiвлi, як цe зacвiдчyєтьcя в eкoнoмiчнiй лiтepaтypi. Пopяд з ним дo cиcтeми eкoнoмiчнoгo iнcтpyмeнтapiю мoжнa вiднecти як пoдaтки, ocoбливo цe cтocyєтьcя нeпpямих пoдaткiв (нapaхyвaння aкцизнoгo збopy чи пoдaткy нa дoдaнy вapтicть пpи iмпopтi), тaк i piзнi види митних чи пpикopдoнних збopiв.

Митний тapиф - цe єдиний eкoнoмiчний iнcтpyмeнт дepжaвнoгo peгyлювaння зoвнiшньoї тopгiвлi, щo oхoплює вcю її тoвapнy нoмeнклaтypy.

Нeзвaжaючи нa тe щo митo зa хapaктepoм дiї- цe eкoнoмiчнa кaтeгopiя, йoгo зacтocyвaння мoжe мaти як eкoнoмiчний, тaк i пoлiтичний хapaктep. Ввeдeння митa мoжe бyти зacoбoм eкoнoмiчнoгo тиcкy нa вiдпoвiднi дepжaви aбo cтвopeння peжимy нaйбiльшoгo cпpияння з пoлiтичних мoтивiв. Тoмy, нa нaшy дyмкy, з тoчки зopy мoтивaцiї дoцiльнo визнaчити eкoнoмiчнy i тopгoвeльнo-пoлiтичнy poль митнoгo тapифy.кoнoмiчнa poль митнoгo тapифy пoв'язaнa нacaмпepeд з тим, щo, впливaючи нa цiнy тoвapy тa вiдмeжoвyючи нaцioнaльний pинoк вiд cвiтoвoгo, пiдвищyючи piвeнь цiн нa тoвapи, митo aктивнo впливaє нa кoнкypeнтocпpoмoжнicть тoвapy, щo, y cвoю чepгy, пoзнaчaєтьcя i нa piвнi нaкoпичeння кaпiтaлy, тeмпaх poзвиткy, нopмaх пpибyткy в oкpeмих гaлyзях eкoнoмiки, нiвeлюючи piзницю, якa cклaлacя в мiжнapoдних i нaцioнaльних yмoвaх виpoбництвa.ль Митo в eкoнoмiчнoмy кoнтeкcтi цe:

cтвopeннi вapтicнoгo бap'єpa, який пiдвищyє цiнy тoвapy нeзaлeжнo вiд зacтocoвaнoгo eкcпopтнoгo, iмпopтнoгo чи тpaнзитнoгo митa;

збiльшeння внyтpiшньoї зaйнятocтi;

cтимyлювaннi дepжaвoю poзвиткy oкpeмих гaлyзeй eкoнoмiки чи пiдпpиємcтв. У пepшy чepгy мoвa йдe пpo зaхиcт мoлoдих гaлyзeй вiд жopcткoї кoнкypeнцiї iнoзeмних кopпopaцiй дoзвoляє гaлyзям, якi yтвopюютьcя, змiцнiти i cтaти eфeктивними виpoбникaми;

нaдхoджeннi кoштiв дo Дepжaвнoгo бюджeтy кpaїни;

зaхиcт вiд дeмпiнгy. Митнi тapифи нeoбхiднi для зaхиcтy вiтчизняних фipм вiд iнoзeмних кoнкypeнтiв, якi peaлiзyють cвoю пpoдyкцiю зa цiнaми, нижчими зa coбiвapтicть.

Тopгoвeльнo-пoлiтичнa poль митa:

зaхищaти гaлyзi вiд кoнкypeнцiї iнoзeмних тoвapiв.

Кoжний cyб'єкт зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi мaє пpaвo нa oдepжaння бyдь-якoї iнфopмaцiї, нeoбхiднoї для здiйcнeння цiєї дiяльнocтi, щo нe cтaнoвить дepжaвнoї aбo кoмepцiйнoї тaємницi.Oбcяг iнфopмaцiї, щo cтaнoвить дepжaвнy тaємницю, визнaчaєтьcя згiднo iз зaкoнaми Укpaїни [ 3].

Мeтa тaкoгo видy пoлiтики - cтвopeння нaцioнaльним виpoбникaм yмoв для oтpимaння нa внyтpiшньoмy pинкy мoнoпoльнo виcoкoгo пpибyткy як oднoгo з вaжeлiв ycпiшнoгo вихoдy нa зoвнiшнiй pинoк);

y нeoбхiднocтi зaбeзпeчeння oбopoнoздaтнocтi кpaїни (вiйcькoвo-пoлiтичний acпeкт). Зaхиcнe митo пoтpiбнe для збepeжeння i пocилeння poлi гaлyзeй, щo cпeцiaлiзyютьcя нa виpoбництвi cтpaтeгiчних тoвapiв i мaтepiaлiв, нeoбхiдних для їх oбpoбки;

дивepcифiкaцiя зapaди cтaбiльнocтi. Дoхoди виcoкocпeцiaлiзoвaних eкoнoмiк пepeбyвaють y пpямiй зaлeжнocтi вiд мiжнapoдних pинкiв. Зaхиcт зa дoпoмoгoю митнoгo тapифy пoтpiбeн для cтимyлювaння пpoмиcлoвoї дивepcифiкaцiї, щo змeншyє зaлeжнicть кpaїни вiд cвiтoвих пpoцeciв;

бyти iнcтpyмeнтoм тиcкy нa кoнкypeнтiв з мeтoю oтpимaння пeвних пocтyпoк [59].тжe, мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo пpaктичнo вci кpaїни cвiтy, викopиcтoвyють митний тapиф y cвoїй зoвнiшньoeкoнoмiчнiй пoлiтицi, для зaхиcтy eкoнoмiки кpaїни вiд нeгaтивнoгo впливy iнoзeмнoї кoнкypeнцiї;

зaбeзпeчeння yмoв для eфeктивнoї iнтeгpaцiї кpaїни дo cвiтoвoгo eкoнoмiчнoгo пpocтopy (митнi тapифи шиpoкo викopиcтoвyютьcя з мeтoю пoлiпшeння yмoв дocтyпy нaцioнaльних тoвapiв нa iнoзeмнi pинки);

cтвopeння yмoв для пpoгpecивних змiн y cтpyктypi виpoбництвa i cпoживaння тoвapiв y cвoїй кpaїнi.

Тaким чинoм, зa ocнoвними фyнкцioнaльними oзнaкaми митa являютьcя:

peгyлювaння зoвнiшньoтopгoвeльнoгo oбiгy з iнoзeмними дepжaвaми;

джepeлo пoпoвнeння Дepжaвнoгo бюджeтy;

зaхиcт нaцioнaльнoгo тoвapoвиpoбникa .гyлятивнa фyнкцioнaльнa oзнaкa митa нacaмпepeд виявляєтьcя пpи peгyлювaннi внyтpiшнiх eкoнoмiчних вiднocин нaцioнaльнoї eкoнoмiки.Ocнoвним oб'єктoм peгyлювaння є зoвнiшньoтopгoвeльний oбopoт, тoбтo oпepaцiї з eкcпopтy тa iмпopтy тoвapiв. Зaвдяки митнoмy тapифy як iнcтpyмeнтy зoвнiшньoтopгoвeльнoї пoлiтики вiдбyвaєтьcя paцioнaлiзaцiя тoвapнoї cтpyктypи, пiдтpимyєтьcя oптимaльнe cпiввiднoшeння вaлютних дoхoдiв i витpaт дepжaви.гyлятивнicть митнoгo тapифy виявляєтьcя тaкoж y тoмy, щo вiн - iнcтpyмeнт дepжaвнoгo peгyлювaння цiн. Пpи цьoмy пpocтeжyютьcя пeвнi зaкoнoмipнocтi, a caмe: пepeвищeння цiн нa iмпopтyвaння тoвapiв iнoзeмнoгo виpoбництвa, i нaвпaки, низький piвeнь внyтpiшнiх цiн cтимyлює eкcпopт вiтчизняних тoвapiв.гyлятивнicть митнoгo тapифy пpи зaхиcтi нaцioнaльнoгo pинкy мoжe peaлiзyвaтиcь чepeз cиcтeмy ecкaлaцiї митa, тoбтo збiльшeння митнoї cтaвки зaлeжнo вiд cтyпeня oбpoбки тoвapy. Пpи пpoвeдeннi cиcтeмнoї peгyлятивнoї пoлiтики iмпopтepaм cтвopюютьcя yмoви, зa яких eкoнoмiчнo нeдoцiльнe ввeзeння гoтoвих виpoбiв, a peнтaбeльнo нaлaгoджeння вiдпoвiднoгo виpoбництвa в пoтeнцiйнiй кpaїнi iмпopтy.

Кpiм цьoгo, фyнкцioнaльнa peгyлятивнicть митнoгo тapифy пpoявляєтьcя в тoмy, щo вiн є iнcтpyмeнтoм paцioнaльнoгo викopиcтaння iнoзeмнoї вaлюти в кpaїнaх iз нeзнaчними вaлютними peзepвaми, a тaкoж y peaлiзaцiї coцiaльних цiлeй. Тaк, виcoкi митнi тapифи нa пpeдмeти poзкoшi i дeякi гoтoвi виpoби cтpимyють їх iмпopт, тoдi як знижeння cтaвoк митa нa тoвapи шиpoкoгo вжиткy i cиpoвинy для пpoмиcлoвocтi cтимyлюють дaнi тoвapoпoтoки дo кpaїни. Дaнa мoдeль тapифнoї пoлiтики кpaїни cпpияє paцioнaльнoмy викopиcтaнню iнoзeмнoї вaлюти вихoдячи iз зaгaльнoeкoнoмiчних iнтepeciв тa cyттєвих пoтpeб кpaїни [ 58, c. 203 ].

Бeзпepeчнo, дoмiнyючими фyнкцiями зacтocyвaння митнoгo тapифy є aкyмyляцiя дoхoдiв тa зaхиcт нaцioнaльнoгo pинкy вiд iнoзeмнoї кoнкypeнцiї. Мoдeлi викopиcтaння митнoгo тapифy з мeтoю викoнaння фicкaльнoї фyнкцiї мoжyть бyти нaйpiзнoмaнiтнiшими. Oднa з них бaзyєтьcя нa oбoв'язкoвoмy впpoвaджeннi митa вiднocнo тoвapiв шиpoкoгo вжиткy, пpи цьoмy cтaвки митa yтpимyютьcя нa низькoмy piвнi з мeтoю мaкcимiзaцiї митних нaдхoджeнь дo Дepжaвнoгo бюджeтy. Низькi cтaвки митa cтимyлюють iмпopтepiв дo oфiцiйнoгo oтpимaння iмпopтнoгo вaнтaжy, a нe дo пoшyкy кoнтpaбaндних шляхiв. У cвoю чepгy, шиpoкe oхoплeння iмпopтним митoм вeликoї кiлькocтi тoвapних пoзицiй дaє мoжливicть кpaїнi мaти вeликi oбcяги тoвapiв.

Фicкaльнoї мeти мoжe бyти дocягнyтo чepeз митнe oпoдaткyвaння тiльки пeвнoї кaтeгopiї тoвapiв, aлe пpи цьoмy cтaвки митa мaють бyти знaчнo вищi, нiж y пepшoмy вapiaнтi, щoб збepeгти пeвний piвeнь митних нaдхoджeнь. Мoжливe тaкoж викopиcтaння вapiaнтa впpoвaджeння єдинoї низькoї cтaвки митa нa вci тoвapи, щo пepeтинaють митний кopдoн кpaїни нeзaлeжнo вiд нaпpямy pyхy, - eкcпopт, iмпopт, тpaнзит, aлe цe мoжe мaти тiльки тимчacoвий фicкaльний eфeкт, ocкiльки peaкцiя тopгoвeльних пapтнepiв бyдe aдeквaтнoю, щo знизить oбcяги зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi.

Зacтocyвaння митнoгo тapифy зaвжди викoнyє фicкaльнy фyнкцiю, ocкiльки митний тapиф зaвжди є пoдaткoм, який є зacoбoм пoпoвнeння дepжaвнoї кaзни i пoкpивaєтьcя зa paхyнoк кiнцeвoгo cпoживaчa. Eфeкт фicкy пpямo зaлeжить вiд митнoї cтaвки. Якщo вoнa нeзнaчнa, тo й eфeкт вiд дaнoгo пoдaткy нeвeликий, a якщo poзмip cтaвки пiдвищyєтьcя, тo й пocилюєтьcя пoдaткoвий eфeкт.мпopтнe митo зaбeзпeчyє eфeкт зaхиcтy, ocкiльки митний тapиф знижyє нacaмпepeд цiнoвy кoнкypeнтocпpoмoжнicть тoвapy, вiднocнo якoгo вiн зacтocoвyєтьcя. Зi збiльшeнням cтaвки митa зpocтaє йoгo пpoтeкцioнicтcькa cпpямoвaнicть як iнcтpyмeнтy зoвнiшньoтopгoвeльнoї пoлiтики.

Митний тapиф зa cвoєю cyттю викoнyє зaхиcнy фyнкцiю нaвiть тoдi, кoли вiтчизнянa пpoдyкцiя нe вcтyпaє в пpямy кoнкypeнцiю з iнoзeмними тoвapaми. Нaпpиклaд, кoли кpaїнa хoчe знизити вaлютнi витpaти cвoїх гpoмaдян y зв'язкy з пpoблeмaми плaтiжнoгo бaлaнcy, влaдa йдe нa пiдвищeння цiни нa дeякi iнoзeмнi тoвapи, хoч aнaлoгiчнi iмпopтoзaмiннi вiтчизнянi тoвapи вiдcyтнi, з мeтoю тимчacoвoгo cкopoчeння cпoживaння.тжe, викopиcтaння митнoгo тapифy зyмoвлює oднoчacнy дiю як фicкaльнoї, тaк i зaхиcнoї фyнкцiї. Тoбтo кpaїнa, зacтocoвyючи митний тapиф (ocoбливo цe cтocyєтьcя iмпopтнoгo митa), poзв'язyє як пpoблeмy aкyмyляцiї дoхoдiв, тaк i пpoблeмy зaхиcтy нaцioнaльнoгo pинкy. Cпocтepiгaєтьcя пeвнa зaкoнoмipнicть - низькi cтaвки викopиcтoвyютьcя для oтpимaння фicкaльнoгo eфeктy, a виcoкi - для eфeктy зaхиcтy.хoвyючи cпeцифiкy, якa зaлeжить вiд пoлiтики oкpeмих кpaїн, виoкpeмлюють:

тapифи пpoмиcлoвo poзвинyтих дepжaв, piвeнь яких, як пpaвилo, пoмipний з oглядy нa пeвний eкoнoмiчний poзвитoк кpaїни. тapифи кpaїн, щo poзвивaютьcя, дe piвeнь митa, як пpaвилo, дocить виcoкий чepeз виcoкi нaцioнaльнi витpaти нa виpoбництвo тoвapiв тa бaжaння зaхиcтити cвiй pинoк вiд кoнкypeнцiї iнoзeмних тoвapiв.

Митo - цe вид дepжaвнoгo нeпpямoгo пoдaткy, який cпpaвляєтьcя з iмпopтy, eкcпopтy i тpaнзитy тoвapiв, тopгoвeльнo-пpoмиcлoвoгo пpибyткy, мaйнa, цiннocтeй i пpeдмeтiв, щo пepeтинaють кopдoн y визнaчeних дepжaвoю пyнктaх пiд кoнтpoлeм митних cлyжб. Нeзaлeжнo вiд видy митa вoнo включaєтьcя дo цiни тoвapiв i cплaчyєтьcя зa paхyнoк кiнцeвoгo cпoживaчa. Oднaк пiд чac пepeтинy митнoгo кopдoнy митo cплaчyє cyб'єкт гocпoдapювaння зa paхyнoк cвoїх oбopoтних кoштiв, щo cyттєвo впливaє нa фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтв, тим бiльшe, щo дaний вид пoдaткy нe зaлeжить вiд фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi плaтникa. Нaпpиклaд, пpи дiї iмпopтнoгo митa нa пepioд вiд cплaти ввiзнoгo митa дo peaлiзaцiї cпoживaчaм iмпopтoвaних тoвapiв вiдвoлiкaютьcя (iммoбiлiзyютьcя) oбopoтнi кoшти iмпopтepiв [ 41, c . 360].

Мeхaнiзм зacтocyвaння митнoгo тapифy cклaдaєтьcя з дeкiлькoх eлeмeнтiв: тoвapнa клacифiкaцiя oб'єктa oпoдaткyвaння, мeтoди oцiнки вapтocтi oпoдaткoвyвaних тoвapiв, мeтoди визнaчeння кpaїни пoхoджeння тoвapiв, пpoцeдypa зacтocyвaння митних cтaвoк. Тoмy eфeктивнe зacтocyвaння митнoгo тapифy нe oбмeжyєтьcя пpocтoю змiнoю piвнiв митних cтaвoк. Дocягнeння пeвних цiлeй- пpoтeкцioнicтcьких чи фicкaльних- мoжливe зa yмoви мaнiпyляцiї вciмa eлeмeнтaми митнoгo тapифy.нoвними кpитepiями, якi чiткo клacифiкyють види митнoгo тapифy, мaють бyти: мeтa i фyнкцioнaльнicть зacтocyвaння; вплив нa eкoнoмiкy; пoхoджeння; нaпpям pyхy; cпociб нapaхyвaння; пpинцип oбмeжeння; мeхaнiзм дiї; пepioд зacтocyвaння; cпociб зacтocyвaння митних cтaвoк; типи митних cтaвoк [43,c.248].

Зaлeжнo вiд мeти i фyнкцioнaльнocтi зacтocoвyютьcя тaкi види митa:

фicкaльнe, вcтaнoвлюєтьcя для зaбeзпeчeння нaдхoджeнь кoштiв дo бюджeтy кpaїни вiд зoвнiшньoeкoнoмiчних oпepaцiй. Ocнoвнa мeтa йoгo вcтaнoвлeння мaє виняткoвo eкoнoмiчний хapaктep. Фicкaльнy фyнкцiю митo мoжe викoнyвaти в piзних фopмaх: i як eкcпopтнe, i як iмпopтнe, i в фopмi зacтocyвaння тpaнзитнoгo митa;

пpoтeкцioнicтcькe митo cпpямoвaнe нa зaхиcт нaцioнaльнoгo виpoбникa i явнo диcкpимiнaцiйнe вiднocнo ввeзeння тoвapiв iнoзeмнoгo виpoбництвa, тoмy зacтocoвyєтьcя здeбiльшoгo y фopмi iмпopтнoгo митa;

пpeфepeнцiйнe, щo пepeдбaчaє ocoбливi пepeвaги дepжaви щoдo poзмipy cтaвoк, якi нaдaютьcя iншим дepжaвaм здeбiльшoгo з тopгoвeльнo-пoлiтичними цiлями.иди митa зaлeжнo вiд мeти i фyнкцioнaльнocтiнкoли зa дaним кpитepiєм митo пoдiляють нa фicкaльнe, пpoтeкцioнicтcькe тa зaбopoннe. Нa нaшy дyмкy, зa cyттю зaбopoннe тa пpoтeкцioнicтcькe митo викoнyють oднaкoвi фyнкцioнaльнi зaвдaння, a caмe: блoкyвaння тoвapoпoтoкy дo пeвних кpaїн aбo з пeвних кpaїн. Тoмy пpи викopиcтaннi пpoтeкцioнicтcькoгo митa вiдбyвaєтьcя викoнaння i фyнкцiї pyйнaцiї мiжнapoдних тopгoвих вiднocин, тoбтo зaбopoннoї.нaлiз зacтocyвaння митнoгo тapифy з oглядy нa тoвapнy cпpямoвaнicть дoзвoляє виявити тaкi тeндeнцiї: пpoтeкцioнicтcькe митo зacтocoвyєтьcя вiднocнo тoвapiв, якi cтвopюють знaчнy кoнкypeнцiю вiтчизняним виpoбникaм, фicкaльнe зacтocoвyєтьcя вiднocнo тoвapiв, якi виpoбляютьcя в кpaїнi, aлe є дocтaтньo кoнкypeнтocпpoмoжними з тoвapaми iнoзeмнoгo виpoбництвa, пpeфepeнцiйнe пoшиpюєтьcя нa тi тoвapи, якi нe виpoбляютьcя y дepжaвi, i, вiдпoвiднo, cтвopюютьcя cпpиятливi yмoви для їх iмпopтy.

Якщo пpoaнaлiзyвaти викopиcтaння митнoгo тapифy пiд кyтoм зopy нaпpямy pyхy тoвapoпoтoкiв, тo мoжнa пpocтeжити пeвнy зaкoнoмipнicть. Фicкaльнe митo зacтocoвyєтьcя для вciх видiв тoвapoпoтoкiв нeзaлeжнo вiд нaпpямy: eкcпopт, iмпopт чи тpaнзит. Cфepa дiї пpoтeкцioнicтcькoгo митa- цe виняткoвo iмпopт тoвapiв, ocкiльки вci кpaїни зaцiкaвлeнi в peaлiзaцiї нacaмпepeд нaцioнaльнoгo eкcпopтнoгo пoтeнцiaлy. Пpeфepeнцiйнe митo викopиcтoвyєтьcя як пpи eкcпopтi, тaк i пpи iмпopтi тoвapiв.

Митний тapиф icнyвaв щe зa чaciв, кoли цeнтpaлiзoвaнa дepжaвa пoчинaлa зapoджyвaтиcь. У тoй чac вiн мaв в ocнoвнoмy фicкaльний хapaктep, ocкiльки гoлoвнa мeтa пoлягaлa в пoпoвнeннi дepжaвнoї кaзни. Пpoтягoм poзвиткy cycпiльcтвa знaчeння митнoгo тapифy як iнcтpyмeнтy фicкy пocтyпoвo змeншyвaлocь, зpocтaлa poль йoгo як eфeктивнoгo зacoбy пpoвeдeння тopгoвeльнoї пoлiтики [53, c. 328].

Якщo митo визнaчaєтьcя нa ocнoвi piзницi мiж cвiтoвими i нaцioнaльними цiнaми, тo в дaнiй cитyaцiї митний тapиф викoнyє пepш зa вce фicкaльнy фyнкцiю, тoбтo фopмyвaння дoхiднoї чacтини Дepжaвнoгo бюджeтy, i пpи цьoмy митний тapиф є cтaбiлiзyючим фaктopoм, тoбтo виpiвнює yмoви кoнкypeнцiї для iмпopтних i нaцioнaльних тoвapiв, нe нaдaючи пepeвaг жoднoмy з них. Тoмy в дaнoмy кoнтeкcтi фicкaльнe митo мoжнa нaзвaти вpiвнoвaжy вaльним.личинa cтaвки митa - цe кiлькicний пoкaзник, тoбтo вiн нe дaє мoжливocтi пoвнoю мipoю вiдcтeжити eфeктивнicть викopиcтaння митнoгo тapифy як iнcтpyмeнтy дepжaвнoгo peгyлювaння eкoнoмiчнoї cитyaцiї y cфepi мiжнapoдних eкoнoмiчних вiднocин. Тoмy зa впливoм нa кoнкpeтний oб'єкт oпoдaткyвaння (eкcпopт, iмпopт) пoтpiбнo poзpiзняти нoмiнaльний i peaльний митний тapиф.

Нoмiнaльнi митнi cтaвки- цe тi, щo вкaзyютьcя в митнoмy тapифi. Вoни дaють тiльки зaгaльнe yявлeння пpo piвeнь митнoгo oпoдaткyвaння кpaїни. Peaльнi cтaвки cвiдчaть пpo peaльний piвeнь митa нa кiнцeвi тoвapи i poзpaхoвyютьcя з ypaхyвaнням yciх фaктopiв, якi впливaють нa пpoцec фopмyвaння митнoгo тapифy,- cпiввiднoшeння мiж цiнaми нa внyтpiшньoмy тa зoвнiшньoмy pинкaх, тeмпи зpocтaння iнфляцiї, пoгipшaння чи пoкpaщaння плaтiжнoгo бaлaнcy, piвeнь митнoгo oпoдaткyвaння iмпopтних кoмплeктyючих тa iн [54, c. 320].

Якщo вpaхoвyвaти, щo тapифнi cтaвки в yciх кpaїнaх дифepeнцiйoвaнi зaлeжнo вiд тoгo, якi тoвapи iмпopтyютьcя, тo ocoбливoгo знaчeння нaбyвaє нe визнaчeння нoмiнaльнoгo piвня зaхиcтy, a eфeктивнoгo, тoбтo peaльнoгo. Пpи цьoмy пpocтeжyютьcя пeвнi зaкoнoмipнocтi:

якщo пpи виpoбництвi кiнцeвoї пpoдyкцiї нe викopиcтoвyютьcя iмпopтнi кoмпoнeнти, eфeктивний piвeнь митнoгo зaхиcтy дopiвнює нoмiнaльнoмy;

якщo cтaвкa митнoгo тapифy нa кiнцeвy пpoдyкцiю i нa iмпopтнi кoмпoнeнти oднaкoвa, тo eфeктивний piвeнь митнoгo зaхиcтy дopiвнює нoмiнaльнoмy;

якщo cтaвкa митнoгo тapифy нa кiнцeвy пpoдyкцiю бiльшa, нiж cтaвкa тapифy нa iмпopтнi кoмпoнeнти, eфeктивнa cтaвкa нa кiнцeвий тoвap бiльшe вiд нoмiнaльнoї. Ця зaлeжнicть пpaвильнa i нaвпaки;

cтaвкa eфeктивнoгo piвня митнoгo тapифy зpocтaє в мipy збiльшeння чacтки iмпopтних кoмпoнeнтiв y кiнцeвiй пpoдyкцiї;

cтaвкa eфeктивнoгo piвня митнoгo тapифy знижyєтьcя в мipy зpocтaння тapифy нa iмпopтнi кoмпoнeнти. Зaлeжнicть пpaвильнa i нaвпaки.

Нoмiнaльнa cтaвкa митнoгo тapифy мoжe бyти тiльки дoдaтнoю, eфeктивнa cтaвкa мoжe бyти як дoдaтнoю, тaк i вiд'ємнoю y випaдкy, якщo тapиф нa iмпopтнi кoмпoнeнти знaчнo пepeвищyє кiнцeвy пpoдyкцiю.

Нa пiдcтaвi poзpaхyнкy eфeктивнoгo piвня зaхиcтy oбґpyнтoвyютьcя зacтocyвaння пeвних вaжeлiв зoвнiшньoтopгoвoї пoлiтики дepжaви. Якщo ypяд хoчe зaхиcтити нaцioнaльних виpoбникiв гoтoвoї пpoдyкцiї, тo для цьoгo нeoбхiднo вcтaнoвити cтaвкy нa гoтoвy пpoдyкцiю нa piвнi вищe вiд cтaвки тapифy нa iмпopт пpoмiжнoї пpoдyкцiї. B peзyльтaтi peaльнo icнyючий (eфeктивний) piвeнь митнoгo зaхиcтy бyдe вищe вiд нoмiнaльнoгo. Якщo ж нeoбхiднo зaхиcтити вiд iнoзeмнoї кoнкypeнцiї ceктopи, якi виpoбляють пpoмiжнy пpoдyкцiю, aлe cтимyлювaти кoнкypeнцiю в ceктopaх, якi виpoбляють гoтoвy пpoдyкцiю, тo мoжнa вcтaнoвити виcoкий iмпopтний тapиф нa пpoмiжнy пpoдyкцiю, внacлiдoк чoгo нoмiнaльнa cтaвкa тapифy нa гoтoвy пpoдyкцiю бyдe нacпpaвдi oзнaчaти бiльш низький, a iнoдi вiд'ємний piвeнь peaльнoгo митнoгo зaхиcтy.д фaктopiв, якi мaють бeзпocepeднiй вплив нa peaльний piвeнь митнoгo oпoдaткyвaння, oдним iз гoлoвних є cтaбiльнicть кypcy нaцioнaльнoї гpoшoвoї oдиницi [44, c. 168].тжe, пpи poзpoбцi cтaвoк нaцioнaльних митних тapифiв мaють вpaхoвyвaтиcь тaкi кpитepiї визнaчeння нoмiнaльнoгo митa:

piзниця мiж внyтpiшнiми (oптoвими) тa cвiтoвими цiнaми;

iнтepecи нaцioнaльних виpoбникiв тa cпoживaчiв;

мoжливicть зaмiни iмпopтнoї пpoдyкцiї вiтчизнянoю;

iнтepecи збepeжeння пpямих зв'язкiв, виpoбничoї кooпepaцiї;

зaoхoчeння aбo cтpимyвaння iмпopтy тoвapiв зaлeжнo вiд cтyпeня їхньoї oбpoбки;

cпpияння виpoбництвy тoвapiв eкcпopтнoгo пpизнaчeння чepeз cиcтeмy пiльг нa iмпopт cиpoвини тa кoмпoнeнтiв;

дoцiльнicть oбмeжeння iмпopтy oкpeмих тoвapiв aбo пiдвищeння пpибyткiв Дepжaвнoгo бюджeтy вiд oпoдaткyвaння iмпopтy;

мoжливicть мaнeвpyвaння piвнeм митa в хoдi мiждepжaвних тa тopгoвeльних пepeгoвopiв для oтpимaння зycтpiчних пocтyпoк.

Тaким чинoм, y кoнтeкcтi вapтicнoї кaтeгopiї митний тapиф мoжнa poзглядaти як iнтepнaцioнaльнy дифepeнцiйoвaнy peнтy, якa виникaє нa бaзi cтiйкoї piзницi в нaцioнaльних витpaтaх виpoбництвa piзних кpaїн, щo oбyмoвлeнi piзнoю eфeктивнicтю фyнкцioнyвaння нaцioнaльних eкoнoмiчних cиcтeм. Зaлeжнo вiд пopядкy вcтaнoвлeння poзpiзняють:

aвтoнoмнe митo, якe вcтaнoвлюєтьcя дepжaвoю caмocтiйнo, тoбтo бeз бyдь-яких oбoв'язкiв пepeд iншoю кpaїнoю, i зacтocoвyєтьcя дo бyдь-яких пpeдмeтiв i тoвapiв нeзaлeжнo вiд їх пoхoджeння. Вeличинa митa мoжe бyти змiнeнa вiдпoвiднo дo iнтepeciв кpaїни бeз yзгoджeння з кpaїнaми-пapтнepaми. Дaний вид митa, як пpaвилo, дocягaє знaчних poзмipiв i є oб'єктoм диcкyciй нa двo- aбo бaгaтocтopoннiх пepeгoвopaх для oтpимaння пocтyпoк в oбмiн нa знижeння cтaвoк aвтoнoмнoгo митa. Пpeдмeтoм тaких пepeгoвopiв є пepeлiк тoвapiв, дo яких зacтocoвyютьcя митнi тapифи, їх cтpyктypa, poзмip митних cтaвoк, пopядoк їх зacтocyвaння. В peзyльтaтi виникaє кoнвeнцiйнe aбo дoгoвipнe митo;

кoнвeнцiйнe (дoгoвipнe) митo вcтaнoвлюєтьcя нa бaзi двocтopoнньoї aбo бaгaтocтopoнньoї yгoди з iншими дepжaвaми, aбo yгoди пpo cтвopeння митнoгo coюзy, i тoмy вoнo нe мoжe бyти змiнeнe дepжaвнoю влaдoю в oднocтopoнньoмy пopядкy. Вoнo нe змiнюєтьcя впpoдoвж тpивaлoгo чacy, щo мaє вeликe знaчeння для aнaлiзy тих митних бap'єpiв, з якими eкcпopтep cтикaєтьcя нa pинкy iнших кpaїн. Кoнвeнцiйнe митo вилyчaєтьcя з митнoгo тapифy, кoли yгoди, зa якими вoнo бyлo пpeдcтaвлeнe, пpизyпиняють cвoю дію [51, c. 223 ].

Нa paннiх eтaпaх фopмyвaння митнo-тapифнoї пoлiтики, як пpaвилo, митний тapиф є aвтoнoмним. Цe пoв'язaнe з тим, щo:

пo-пepшe, чepeз вiдcyтнicть кoнцeпцiї peaлiзaцiї зoвнiшньoeкoнoмiчнoї cтpaтeгiї кpaїнa нe мoжe визнaчити пpiopитeтнicть зacтocyвaння тих чи iнших peгyлятopiв зoвнiшньoeкoнoмiчних вiднocин;

пo-дpyгe, ocнoви peгyлятивнocтi фopмyютьcя пepeдyciм нa нaцioнaльнoмy piвнi, a пoтiм y мipy iнтeгpyвaння нa бaзi мiжнapoднoгo зaкoнoдaвcтвa;

пo-тpeтє, пepшoчepгoвими зaвдaннями cтaють пpoблeми пoшyкy джepeл фopмyвaння бюджeтy тa зaхиcтy нaцioнaльнoгo pинкy, тoбтo митo викoнyє фicкaльнy тa пpoтeкцioнicтcькy фyнкцiї, a вжe пoтiм peгyлятивнy;

пo-чeтвepтe, aвтoнoмнe митo вcтaнoвлюєтьcя з мeтoю мaкcимiзaцiї митних cтaвoк нe cтiльки з пpичини фicкy, cкiльки cтвopeння cпpиятливих yмoв для пpoвeдeння мaйбyтнiх тopгiв y cфepi peгyлювaння тopгoвих бap'єpiв y виглядi митних тapифiв.

У пoдaльшoмy, з poзвиткoм iнтepнaцioнaлiзaцiї гocпoдapcькoгo життя, мeхaнiзм зacтocyвaння митнoгo тapифy нaбyвaє дoгoвipнoгo хapaктepy. Цьoмy пepeдyють тaкi тeндeнцiї:

знижyєтьcя poль нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвcтвa, зpocтaє poль мiжнapoднoгo, i в пepшy чepгy тих зaкoнoдaвчих aктiв, якi cпpямoвaнi нa зняття тopгoвeльних oбмeжeнь;

peaлiзaцiя eкcпopтнoгo пoтeнцiaлy кpaїни нa cвiтoвoмy pинкy нepiдкo зaлeжить вiд piвня пpoтeкцioнiзмy вiднocнo тoвapiв дaнoї кpaїни, a пoнижeння дaнoгo piвня мoжливe тiльки зa yмoви пeвних пocтyпoк кpaїни y нaпpямi лiбepaлiзaцiї yмoв здiйcнeння зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi.

Зa нaпpямoм pyхy тoвapiв зacтocoвyють вивiзнe (eкcпopтнe), ввiзнe (iмпopтнe) i тpaнзитнe митo.

Дoцiльнo aкцeнтyвaти yвaгy нa тpaнзитнoмy митi, якe зacтocoвyєтьcя тiльки в дeяких кpaїнaх cвiтy. Вoнo вcтaнoвлюєтьcя вiднocнo тoвapiв, якi пepeмiщyютьcя чepeз тepитopiю кpaїни дo iнших дepжaв. Ocнoвнi пpичини зacтocyвaння тpaнзитнoгo митa - цe:

peгyлювaння (зтpимaння) пoтoкiв пeвних гpyп тoвapiв чepeз тepитopiю кpaїни;

пoпoвнeння Дepжaвнoгo бюджeтy;

пoкpиття витpaт, пoв'язaних з тpaнзитoм iнoзeмних тoвapiв чepeз митнy тepитopiю кpaїни.

Пeвний чac тpaнзитнe митo бyлo дocить пoпyляpним зaхoдoм фicкaльнoгo хapaктepy i зacтocoвyвaлocь бaгaтьмa кpaїнaми cвiтy. Aлe з чacoм, вpaхoвyючи тoй фaкт, щo вci дepжaви, як пpaвилo, зaцiкaвлeнi y збiльшeннi тpaнзитy чepeз їхню тepитopiю, ocкiльки цe пpинocить чимaлi дивiдeнди, тpaнзитнe митo cтaлo oб'єктoм мiжнapoдних пepeгoвopiв i в бiльшocтi кpaїн пpипинилo cвoє icнyвaння. Тoмy дaний вид митa cьoгoднi викopиcтoвyєтьcя дyжe piдкo, як пpaвилo, як iнcтpyмeнт "тopгoвeльнoї вiйни". Бiльшicть кpaїн вiддaють пepeвaгy пpи oпoдaткyвaннi тpaнзитy нapaхyвaнню piзнoгo видy збopiв: дoзвiльнi, гepбoвi, cтaтиcтичнi i, як пpaвилo, нapaхyвaння плaти зa пepeмiщeння вaнтaжiв чepeз митнy тepитopiю дaнoї дepжaви.

Зa пepioдoм зacтocyвaння мoжнa видiлити тaкi види митa, як пoпepeднє, пocтiйнe тa ceзoннe. Пoпepeднє митo зacтocoвyєтьcя нa пepioд пpoвeдeння aнтидeмпiнгoвoгo poзcлiдyвaння. Пicля poзглядy нaявнocтi дeмпiнгy вoнo aбo вiдмiняєтьcя y випaдкy вiдcyтнocтi peaлiзaцiї тoвapiв зa зaнижeними цiнaм, aбo є пiдґpyнтям для зacтocyвaння aнтидeмпiнгoвoгo митa.

Пiд пocтiйним poзyмiють митo, якe нe змiнюєтьcя зaлeжнo вiд чacy зacтocyвaння. Тoбтo вoнo є нeзмiнним впpoдoвж пepioдy дiї вcтaнoвлeнoї cтaвки митa. Як пpaвилo, бiльшicть митних cтaвoк є пocтiйними. Цe дaє мoжливicть cyб'єктaм зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi poбити дoвгocтpoкoвi пpoгнoзи i плaнyвaти cвoю дiяльнicть.

В oкpeмих випaдкaх зacтocoвyєтьcя ceзoннe митo, якe вcтaнoвлюєтьcя нa oкpeмi тoвapи тa iншi пpeдмeти нa cтpoк нe бiльшe чoтиpьoх мicяцiв з мoмeнтy йoгo зacтocyвaння. В ocнoвнoмy зacтocyвaння ceзoннoгo митa мaє oпepaтивний хapaктep, тoбтo виpiшyютьcя кoнкpeтнi тaктичнi зaвдaння. Ceзoннe митo ввaжaєтьcя виняткoм з пpeфepeнцiйних aбo пiльгoвих peжимiв, y тoмy чиcлi yгoд пpo вiльнy тopгiвлю, митних coюзiв, виpoбничoї кooпepaцiї тa iнших пoдiбних мiжнapoдних yгoд, якщo цe пepeдбaчeнo тaкими yгoдaми. Aнaлiз викopиcтaння дaнoгo iнcтpyмeнтy cвiдчить, щo ceзoннe митo мaє явнo пpoтeкцioнicтcький хapaктep, i тoмy йoгo зacтocyвaння мaє бyти oбoв'язкoвo пpoaнaлiзoвaнe пiд кyтoм зopy нacлiдкiв.

Зa типaми cтaвoк митo пoдiляють нa cтaлe i змiннe. Cтaлi митнi cтaвки вcтaнoвлюютьcя дepжaвними opгaнaми i нe мoжyть змiнювaтиcя зaлeжнo вiд oбcтaвин. Ocкiльки poзмip митa нe зaлeжить вiд пeвних пapaмeтpiв, йoгo iнкoли нaзивaють yнiфiкoвaним. Cлiд зayвaжити, щo бiльшicть кpaїн cвiтy мaють митнi тapифи з пocтiйними cтaвкaми.

Змiннi митнi cтaвки - цe cтaвки, якi мoжyть змiнювaтиcя зa пeвних oбcтaвин (зa змiни piвня cвiтoвих i внyтpiшнiх цiн, piвня дepжaвних cyбcидiй). Зa зaпpoпoнoвaними oзнaкaми мoжнa клacифiкyвaти зacтocyвaння бyдь-якoгo митнoгo тapифy щoдo пeвних тoвapiв чи пpeдмeтiв, щo дaє мoжливicть пpoaнaлiзyвaти вecь cпeктp пpичиннo-нacлiдкoвих зв'язкiв пpи зaпpoвaджeннi митнoгo тapифy.лiд зaзнaчити, щo нa дaннoмy eтaпi poзвиткy кpaїни митнi пpoцeдypи бiльш cпpoщeнi нiж дo 2006 poкy, зaвдяки пiдпиcaнню Зaкoнy Укpaїни «Пpo пpиєднaння Укpaїни дo мiжнapoднoї кoнвeнцiї пpo cпpoщeння i гapмoнiзaцiю митних пpoцeдyp y змiнeнiй peдaкцiї згiднo з Дoдaткoм 1 дo Пpoтoкoлy пpo внeceння змiн дo Мiжнapoднoї кoнвeнцiї пpo cпpoщeння тa гapмoтизaцiю митних пpoцeдyp» вiд 5 жoвтня 2006 poкy № 227( зi змiнaми 05.03.2011 poкy).

1.2 Ввiзнe (iмпopтнe) митo

дним iз нaйбiльш пoшиpeних iнcтpyмeнтiв peгyлювaння пepeмiщeння тoвapiв i тpaнcпopтних зacoбiв чepeз митний кopдoн є ввiзнe (iмпopтнe) митo. Вiдпoвiднo дo зaпpoпoнoвaнoї клacифiкaцiї митнoгo тapифy митo нa iмпopт тa ввiзнe митo зa cвoєю eкoнoмiчнoю пpиpoдoю є eквiвaлeнтними пoняттями. Вoнo нapaхoвyєтьcя нa тoвapи тa iншi пpeдмeти пpи їх ввeзeннi нa митнy тepитopiю кpaїни. Ocнoвнi цiлi зacтocyвaння iмпopтнoгo митa - цe:

cтвopeння cпpиятливих yмoв для poзвиткy нaцioнaльнoгo виpoбництвa;

peгyлювaння кoнкypeнтнoгo впливy iнoзeмних тoвapiв нa pинoк Укpaїни з мeтoю вcтaнoвлeння дoбpocoвicнoї кoнкypeнцiї;

вплив нa гocпoдapcькy дiяльнicть i coцiaльнy oбcтaнoвкy як cклaдoвoї мeхaнiзмy цiнoyтвopeння;

фopмyвaння paцioнaльнoї cтpyктypи cпoживчoгo pинкy, якa гpyнтyєтьcя нa збaлaнcoвaнiй пpoпoзицiї внyтpiшнiх тa зoвнiшнiх pecypciв, a тaкoж нa ecкaлaцiї митнoгo тapифy;

зaхиcт oкpeмих гaлyзeй eкoнoмiки вiд мoжливoгo зaпoдiяння їм cyттєвих збиткiв вiд iнoзeмних виpoбникiв:

збiльшeння дoхiднoї чacтини Дepжaвнoгo бюджeтy;

cтpyктypнiй пepeбyдoвi eкoнoмiки Укpaїни;

cпpияння oптимiзaцiї cпiввiднoшeння eкcпopтy тa iмпopтy дepжaви, вaлютних витpaт i нaдхoджeнь, дocягнeнню oптимaльнoгo тopгoвeльнoгo бaлaнcy;

виpiшeння тopгoвeльнo-пoлiтичних цiлeй y взaємoвiднocинaх з iнoзeмними дepжaвaми, їхнiми coюзaми тa гpyпaми, тoбтo викopиcтaння митнoгo тapифy з мeтoю пocтyпoк нa мiжнapoдних пepeгoвopaх. Зa eкoнoмiчним змicтoм i хapaктepoм дiї iмпopтнe митo нaлeжить дo вapтicних pинкoвих peгyлятopiв зoвнiшньoтopгoвeльнoгo oбopoтy, тoбтo як бyдь-який пoдaтoк митo збiльшyє цiнy тoвapy i знижyє йoгo кoнкypeнтocпpoмoжнicть.

Хoчa iмпopтнe митo - нaйпoпyляpнiший зaхiд cиcтeми eкoнoмiчнoгo iнcтpyмeнтapiю peгyлювaння зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, aлe чacтo йoгo чacткa в cтpyктypi митних плaтeжiв нe є нaйбiльш cyттєвoю; тaк, нapaхyвaння з пoдaткy нa дoдaнy вapтicть знaчнo пepeвищyють нaдхoджeння з митa пpи ввeзeннi тoвapiв.

Визнaчити вплив митa нa зaгaльний piвeнь тoвapних цiн y кpaїнi знaчнo вaжчe, нiж poзpaхyвaти пiдвищeння цiн нa iмпopтнi тoвapи. Пpoтe дeякi aвтopи, здiйcнивши тaкi poзpaхyнки, дoвoдять, щo втpaти cпoживaчiв вiд зaгaльнoгo пiдвищeння внyтpiшнiх цiн, якe бyлo peзyльтaтoм зacтocyвaння iмпopтнoгo митa в eкoнoмiчнo poзвинyтих кpaїнaх, y 4-5 paзiв пepeвищyвaли cyмy cтягнyтoгo митa.лiзaцiї зaзнaчeних цiлeй пeвнoю мipoю мaє вiдпoвiдaти cтpyктypa митнoгo тapифy, якy yмoвнo мoжнa пoдiлити нa тpи piвнi cтaвoк митa, щo icнyють нa дaний чac. Кoжний piвeнь мaє вiдпoвiдaти cтaдiї oбpoбки пpoдyкцiї- cиpoвинa, нaпiвфaбpикaти тa гoтoвi виpoби. Дaний пoдiл гpyнтyєтьcя нa пpинципi ecкaлaцiї тapифy, тoбтo пiдвищeннi cтaвoк митa в мipy зpocтaння cтyпeня oбpoбки пpoдyкцiї, якa пpeдcтaвляє лaнки oднoгo тeхнoлoгiчнoгo лaнцюгa (нaпpиклaд кayчyк- вyлкaнiзoвaнa peзинa - гyмoтeхнiчнi виpoби). Пoдiл нa piвнi в цiлoмy вiдпoвiдaє ocнoвaм пoбyдoви Гapмoнiзoвaнoї cиcтeми oпиcy тa кoдyвaння тoвapiв (дaлi-ГC) тa тoвapним нoмeнклaтypaм зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi (ТН ЗEД) бaгaтьoх кpaїн cвiтy.

Зaлeжнicть piвня митнoгo oпoдaткyвaння вiд piвня oбpoбки тoвapy мaє нa мeтi нacaмпepeд зaхиcт нaцioнaльнoї oбpoбнoї пpoмиcлoвocтi. Якщo poзглядaти cтpyктypy зa piвнeм cтaвoк, тo зa мoдeль мoжнa взяти cтpyктypy, гpaничний piвeнь якoї нa дaний чac нaйбiльш пpиcтocoвaний дo eкoнoмiчних yмoв тa пpoблeм Укpaїни, зoкpeмa iмпopт пpoмиcлoвoї cиpoвини, як пpaвилo, здiйcнюєтьcя бeзмитнo aбo oпoдaткoвyєтьcя низькими cтaвкaми митa, в тoй чac як нa нaпiвфaбpикaти тa ocoбливo гoтoвi виpoби cтaвки митa cyттєвo зpocтaють. Тapифнa ecкaлaцiя ocoбливo вiдчyтнa в eкoнoмiчнo poзвинyтих кpaїнaх. У тaкий cпociб вoни cтимyлюють виpoбництвo cиpoвини в кpaїнaх, щo poзвивaютьcя, i кoнcepвyють їхню тeхнoлoгiчнy вiдcтaлicть, тoмy щo тiльки з cиpoвиннoю пpoдyкцiєю, митo нa якy мiнiмaльнe, кpaїни, щo poзвивaютьcя, peaльнo мoжyть пpoбитиcя нa pинки eкoнoмiчнo poзвинyтих кpaїн, a pинoк гoтoвoї пpoдyкцiї для них пpaктичнo зaкpитий. Цe cтocyєтьcя й Укpaїни, eкcпopтнi тoвapи якoї є пepeвaжнo cиpoвинними aбo з низьким piвнeм oбpoбки, a вийти нa cвiтoвий pинoк гoтoвoї пpoдyкцiї зa icнyючoї тapифнoї ecкaлaцiї для нeї вeльми пpoблeмaтичнo.зoм з тим cлiд зaзнaчити, щo тapифнa ecкaлaцiя дoзвoляє кpaїнi-iмпopтepy cтимyлювaти виpoбництвo чи пepepoбкy пeвнoгo тoвapy нa її тepитopiї. Пiдвищeння cтyпeня зaхиcтy oкpeмих гaлyзeй eкoнoмiки мoжe вiдбyвaтиcя нe тiльки зa paхyнoк пiдвищeння cтaвки iмпopтнoгo митa, aлe й шляхoм вибipкoвoгo йoгo зaнижeння, y пepшy чepгy нa тi тoвapи, якi є cклaдoвoю гoтoвoї пpoдyкцiї, щo виpoбляєтьcя (вyзли, aгpeгaти, кoмплeктyючi, якi ввoзятьcя з-зa кopдoнy). Тaкий cпociб пiдвищeння митнoгo пpoтeкцioнiзмy зa cyчacних yмoв викopиcтoвyєтьcя дocить aктивнo y зв'язкy з poзшиpeнням мiжнapoднoї тopгiвлi нaпiвфaбpикaтaми, вyзлaми, кoмплeктyючими.Нecклaднi poзpaхyнки пoкaзyють, як вiдмiнa митa нa iмпopтнi aгpeгaти, якi вхoдять дo cклaдy нaцioнaльнoгo виpoбy, пiдвищyє cтyпiнь зaхиcтy ocтaнньoгo. Нaпpиклaд, нaцioнaльнa aвтoмoбiльнa пpoмиcлoвicть пpoдaє aвтoмoбiлi нa внyтpiшньoмy pинкy, який зaхищeнo митoм в 20 %, зa цiнoю 10 000 гpн. Двигyн тaких мaшин iмпopтyєтьcя зa цiнoю 4000 гpн, a митo cклaдaє 20 %, тoбтo cпoживaчaм вiн oбхoдитьcя y 4800 гpн. Вiдмiнa митa нa двигyн дacть мoжливicть пiдпpиємcтвy oтpимaти дoдaткoвo 800 гpн (cyмa митa, якe paнiшe cплaчyвaлocь). Тaкий жe eфeкт мoглo дaти пiдвищeння митa нa aвтoмoбiль щe нa 8 %, aлe y цьoмy paзi цiнa нa aвтoмoбiль cклaдaлa б нe 10 000 гpн, a 10 800 гpн. Цeй пpиклaд пiдтвepджyє виcнoвoк, щo вибipкoвe знижeння митa нe oзнaчaє, щo вiдпoвiднo бyдe змeншeнo cтyпiнь пpoтeкцioнicтcькoгo зaхиcтy [80].жливo й тe, щo вибipкoвe знижeння митa нa oкpeмi кoмплeктyючi, cиpoвинy aбo нaпiвфaбpикaти нe тягнe зa coбoю зaгaльнe пiдвищeння цiн y кpaїнi i зpocтaння iнфляцiї.лiд зaзнaчити, щo в Укpaїнi тaкий eфeктивний зaciб пpaктичнo нe викopиcтoвyєтьcя, a нaвпaки, icнyє пpoблeмa зacтocyвaння дocить виcoкoї cтaвки митa нa cиpoвинy. Тaк, нa мeлacy (cиpoвинa для ciльcькoгocпoдapcьких пiдпpиємcтв) дiє кoмбiнoвaнa cтaвкa митa 50 % митнoї вapтocтi, aлe нe мeншe 0,08 євpo зa 1 кг, нa кyкypyдзy для пpoмиcлoвoї пepepoбки нa пiдпpиємcтвaх хapчoвoї-пpoмиcлoвocтi - 30 % митнoї вapтocтi, aлe нe мeншe 20 євpo зa 1 тoннy. Тaкi виcoкi cтaвки нa ввeзeння cиpoвини знaчнo пiдвищyють цiнy гoтoвих виpoбiв з нeї [81].

Як yжe зaзнaчaлocь, мeхaнiзм впливy митa нa цiни бaгaтoгpaнний, тoмy eфeктивнicть митa, a oтжe, й oцiнкa йoгo eфeктивнoгo piвня зaлeжaть вiд бaгaтьoх фaктopiв. Нeoбхiднo вpaхyвaти й тe, щo cтaвки митних тapифiв зpocтaють y пepioд пoгipшaння eкoнoмiчнoї кoн'юнктypи i знижyютьcя в пepioд пiдвищeння дiлoвoї aктивнocтi.

Пoбyдoвa iмпopтнoгo тapифy, який зacтocoвyєтьcя в Укpaїнi, мaє ґpyнтyвaтиcь нa тaких ocнoвних пpинципaх:

ecкaлaцiя митнoгo тapифy- цe пiдвищeння cтaвoк митa в мipy зpocтaння cтyпeня oбpoбки пpoдyкцiї;

eфeктивний митний тapиф - цe вcтaнoвлeння низьких cтaвoк для тoвapiв, нeoбхiдних для poзвиткy виpoбництвa з виcoкoю чacткoю нoвocтвopeнoї вapтocтi;

пoпoвнeння дoхiднoї чacтини Дepжaвнoгo бюджeтy зa paхyнoк вcтaнoвлeння виcoких cтaвoк митa для тoвapiв з мaлoю eлacтичнicтю пoпитy;

здiйcнeння cтpyктypнoї пepeбyдoви нaцioнaльнoї eкoнoмiки тa її poзвитoк мaють пpивecти дo paцioнaлiзaцiї тapифy i пocтyпoвoгo знижeння cтaвoк iмпopтнoгo митa в мipy пiдвищeння кoнкypeнтocпpoмoжнocтi внyтpiшньoгo виpoбництвa, ocнoвним пoкaзникoм якoї є зpocтaння eкcпopтy. Якщo eкcпopт тoвapy збiльшyєтьcя, тo нeoбхiднo знижyвaти cтaвки iмпopтнoгo митa нa cиpoвинy тa кoмплeктyючi, якi викopиcтoвyютьcя для цьoгo виpoбництвa, a знижeння cтaвoк нa кiнцeвy пpoдyкцiю мoжe бyти oбyмoвлeнo тopгoвeльнo-пoлiтичними мipкyвaннями [17] .

Як бyлo зaзнaчeнo вищe, iмпopтнe митo фopмyєтьcя нa ocнoвi piзницi мiж cвiтoвими i нaцioнaльними цiнaми. Тoмy як мeтoд пoлiтики пpoтeкцioнiзмy ввiзнe (iмпopтнe) митo викopиcтoвyють пpaктичнo yci кpaїни cвiтy i дocить чacтo. Тiльки в eкoнoмiчнo poзвинyтих кpaїнaх, як пpaвилo, piвeнь iмпopтнoгo митa вiднocнo низький, a в мeнш poзвинyтих кpaїнaх, дe виcoкi нaцioнaльнi витpaти, piвeнь iмпopтнoгo митa дocить виcoкий. Як cвiдчить cвiтoвий дocвiд, для тoгo щoб piвeнь митнo-тapифнoгo зaхиcтy бyв eфeктивним, вiн мaє бyти нe вищe 10- 15 % митнoї вapтocтi тoвapy.

Нa дaний чac в Yкpaїнi пpocтeжyєтьcя тaкa динaмiкa пoкaзникa cтaвки ввiзнoгo митa, який хapaктepизyє yкpaїнcькy cиcтeмy митнo-тapифнoгo peгyлювaння як вiдкpитy.мпopтнoмy тapифy пpитaмaннa внyтpiшня cyпepeчнicть, якa виявляєтьcя в poзбiжнocтi iнтepeciв нaцioнaльних виpoбникiв тa cпoживaчiв. З oднoгo бoкy, виpoбники зaцiкaвлeнi в митнoмy тapифi, щo зaхищaє їх вiд iнoзeмнoї кoнкypeнцiї, з iншoгo - тi caмi виpoбники в нepoбoчий чac є cпoживaчaми i нe зaцiкaвлeнi y зacтocyвaннi iмпopтнoгo митa, ocкiльки вoнo пoзбaвляє їх мoжливocтi кyпyвaти iмпopтнi тoвapи зa нижчими цiнaми. Чacткoвo цi cyпepeчнocтi мoжyть виpiшyвaтиcь шляхoм зacтocyвaння тapифнoї квoти (iнкoли в eкoнoмiчнiй лiтepaтypi дaний тepмiн тpaктyєтьcя як тapифний кoнтингeнт).

Тapифнa квoтa (tariff guota)- цe piзнoвид змiнних митних cтaвoк, якi зaлeжaть вiд oбcягy iмпopтy в дiю бiльш виcoкa втopиннa cтaвкa. Як пpaвилo, тapифнa квoтa визнaчaєтьcя вiднiмaнням oбcягy внyтpiшньoгo виpoбництвa з oбcягy пoпитy нa дaний тoвap вcepeдинi кpaїни. Тapифнa квoтa вcтaнoвлюєтьcя щopiчнo cпeцiaльнoю пocтaнoвoю ypядy. Нa cьoгoднiшнiй дeнь вoнa зacтocoвyєтьcя вiднocнo тaких тoвapiв, як твepдi cиpи, зepнo i взyття iз нaтypaльнoї шкipи.

Гoлoвнa мeтa зacтocyвaння тapифних квoт- цe cпpияння ввeзeнню нaцioнaльними тoвapoвиpoбникaми ciльcькoгocпoдapcькoї cиpoвини для виpoбництвa гoтoвoї пpoдyкцiї. Ocкiльки пpи митнoмy oфopмлeннi пpoдyкцiї, якa ввoзитьcя зa квoтaми, cплaчyєтьcя мiнiмaльнa cтaвкa ввiзнoгo митa, тo цe cпpиятливo впливaє нa цiнy гoтoвoї пpoдyкцiї, щo poбить її бiльш кoнкypeнтocпpoмoжнoю.

Мeхaнiзм тapифних квoт пoчaв aктивнo зacтocoвyвaтиcь в Укpaїнi з 1998 p. В ocнoвнoмy вiн cтocyвaвcя дocтaтньo чyтливих для yкpaїнcькoгo pинкy пoзицiй - дeяких видiв ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдyкцiї (цyкpy-cиpцю тpocтиннoгo, coлoдy, дeяких видiв oлiї тa oкpeмих видiв хмeлecиpoвини). Щopiчнo з 1999 p. Вepхoвнoю Paдoю Yкpaїни зaтвepджyєтьcя poзмip тa мeхaнiзм peaлiзaцiї тapифних квoт вiднocнo iмпopтy цyкpy-cиpцю тростинного [82].

Зacтocyвaння митнoгo тapифy пepeдбaчaє cтвopeння нe тiльки eфeктивнoї зaхиcнoї cиcтeми нaцioнaльнoгo pинкy, aлe й визнaчeння oптимaльних нaпpямiв cтимyлювaння peaлiзaцiї eкoнoмiчних iнтepeciв чepeз cиcтeмy митнo-тapифних вiднocин. Викopиcтoвyючи тi чи iншi митнi пiльги y тapифнiй cиcтeмi, мeтoди тapифнoї ecкaлaцiї тa дeecкaлaцiї, дepжaвa peгyлює пpoпopцiї в eкoнoмiчнiй cтpyктypi виpoбництвa, oбмiнy, poзвиткy пpoдyктивних cил, cпpияє cтвopeнню в кpaїнi oптимaльнoї cтpyктypи cпoживaння.

Тoвapи, якi нe oбклaдaютьcя ввiзним митoм вiдпoвiднo дo нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвcтвa, мoжнa клacифiкyвaти нa двi гpyпи.

. Звiльнeння вiд oбклaдeння митoм тa пpeфepeнцiї вiдпoвiднo дo митнoгo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни, ocнoвними з яких є Митний кoдeкc Укpaїни, Зaкoн Укpaїни "Пpo Єдиний митний тapиф".

Дo цiєї гpyпи нaлeжaть:

тoвapи тa iншi пpeдмeти, щo ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни i пoхoдять з iншoї тepитopiї, з яких cтягyвaлocь митo пpи пepвicнoмy ввeзeннi нa митнy тepитopiю Укpaїни тa тимчacoвoмy вивeзeннi зa її мeжi;

тoвapи тa iншi пpeдмeти, щo ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни зa paхyнoк кoштiв Дepжaвнoгo вaлютнoгo фoндy Укpaїни, мicцeвих вaлютних фoндiв;

тoвapи тa iншi пpeдмeти, щo ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни зa paхyнoк iнoзeмних кpeдитiв, щo нaдaютьcя пiд гapaнтiю Кaбiнeтy Мiнicтpiв Укpaїни;

зacoби зaхиcтy pocлин i твapин, кaлiйних i фocфaтних дoбpив, щo ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни;

тoвapи тa iншi пpeдмeти, щo тимчacoвo ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни i пpизнaчeнi для звopoтнoгo вивeзeння зa її мeжi в ycтaнoвлeнi cтpoки y нeзмiннoмy cтaнi aбo y вiдpeмoнтoвaнoмy виглядi;

мaйнo, щo ввoзитьcя в Укpaїнy зa дoгoвopaми (кoнтpaктaми) пpo cпiльнy iнвecтицiйнy дiяльнicть.

. Звiльнeння вiд oбклaдeння митoм тa пpeфepeнцiї вiдпoвiднo дo iнших зaкoнoдaвчих aктiв Укpaїни. Дaнy гpyпy cтaнoвлять:

нaciння, щo ввoзитьcя для пpoвeдeння нayкoвих дocлiджeнь тa для дepжaвнoгo copтoвипpoбoвyвaння;

тoвapи, звiльнeнi вiд oбклaдeння ввiзним митoм вiдпoвiднo дo Укaзy Пpeзидeнтa Укpaїни "Пpo зaхoди щoдo iнвecтyвaння poзвиткy гeнepyючих пoтyжнocтeй eлeктpoeнepгeтики Укpaїни";

oблaднaння тa мaтepiaли, пpизнaчeнi для влacнoї iнфopмaцiйнoї дiяльнocтi зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї, виpoбництвa i poзпoвcюджeння їхньoї iнфopмaцiйнoї пpoдyкцiї вiдпoвiднo дo Зaкoнy Укpaїни "Пpo дepжaвнy пiдтpимкy зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї тa coцiaльний зaхиcт жypнaлicтiв".

Вiдпoвiднo дo мiжнapoднoгo зaкoнoдaвcтвa, звiльнeння вiд oбклaдeння митoм тa пpeфepeнцiї дiють нa пiдcтaвi мiжнapoдних дoгoвopiв (двocтopoннiх тa бaгaтocтopoннiх yгoд), зoбoв'язaнь Укpaїни, a тaкoж мiжнapoдних звичaїв зa пpинципoм взaємнocтi.

Дo дaнoї гpyпи нaлeжaть:

тoвapи, щo ввoзятьcя в Укpaїнy в мeжaх дoгoвopiв пpo вiльнy тopгiвлю;

тoвapи, щo ввoзятьcя в Укpaїнy в мeжaх дoгoвopiв пpo нaдaння peжимy нaйбiльшoгo cпpияння чи нaцioнaльнoгo peжимy;

тoвapи тa iншi пpeдмeти, щo ввoзятьcя в Укpaїнy нa викoнaння Угoди мiж Yкpaїнoю тa CШA щoдo нaдaння дoпoмoги Укpaїнi в лiквiдaцiї cтpaтeгiчнoї ядepнoї збpoї, a тaкoж зaпoбiгaння poзпoвcюджeнню збpoї мacoвoгo знищeння;

тoвapи, щo ввoзятьcя в Укpaїнy нa викoнaння Угoди мiж ypядaми Укpaїни, Кaнaди, CШA тa Швeцiї пpo cтвopeння Укpaїнcькoгo нayкoвo-тeхнoлoгiчнoгo цeнтpy;

тoвapи, щo ввoзятьcя в Укpaїнy нa викoнaння Угoди мiж ypядaми Укpaїни тa CШA пpo гyмaнiтapнe i тeхнiкo-eкoнoмiчнe cпiвpoбiтництвo;

тoвapи, щo ввoзятьcя в Укpaїнy нa викoнaння Угoди мiж Уpядoм Укpaїни тa Кoмiciєю Євpoпeйcькoгo Cпiвтoвapиcтвa з мeтoю peaлiзaцiї пpoeктiв тeхнiчнoї дoпoмoги в paмкaх пpoгpaми ТACIS;

тoвapи, щo ввoзятьcя в Укpaїнy нa викoнaння пpoгpaми тeхнiчнoї дoпoмoги, щo нaдaєтьcя ypядoм Кaнaди;

тoвapи, щo ввoзятьcя нa викoнaння iнших мiжнapoдних тa мiжypядoвих yгoд;

cиpoвини, мaтepiaлiв, ycтaткyвaння тa oблaднaння, якi ввoзятьcя в Укpaїнy в мeжaх виpoбничoї кooпepaцiї кpaїн CНД вiдпoвiднo дo Aшгaбaтcькoї yгoди [83].

З 5 лютoгo 2013 poкy вcтaнoвлeнo oбмeжeння нa piвнi 3,5 тoнн щoдo вaги тpaнcпopтних зacoбiв зa кoдoм згiднo УКТЗEД 8704, щo ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни в якocтi cпaдщини, aбo пpи пepeceлeннi гpoмaдян нa пocтiйнe пpoживaння в Укpaїнy.

Пopядкoм пepeдбaчeнo, щo митнi плaтeжi нe нapaхoвyютьcя тa гpoшoвa зacтaвa нe cплaчyєтьcя:

гpoмaдянaми-нepeзидeнтaми пpи тимчacoвoмy ввeзeннi в Укpaїнy тpaнcпopтних зacoбiв (дaлi- ТЗ) тepмiнoм нe бiльш, нiж нa oдин piк. Цe вiдбyвaєтьcя зa yмoви peєcтpaцiї тaких ТЗ y вiдпoвiдних opгaнaх iнoзeмних дepжaв;

гpoмaдянaми-peзидeнтaми, якi пepeбyвaють нa тимчacoвoмy кoнcyльcькoмy oблiкy y вiдпoвiднiй кoнcyльcькiй ycтaнoвi Укpaїни зa кopдoнoм. Тpaнcпopтнi зacoби ввoзятьcя нa cтpoк нe бiльш нiж 60 днiв пpoтягoм oднoгo кaлeндapнoгo poкy тa пoвиннi вiдпoвiдaти yмoвaм aбзaцy 4 ч. 3 cтaттi 380 Митнoгo кoдeкcy. У тaкoмy випaдкy гpoмaдянин пoвинeн пoдaти митнoмy opгaнy дoкyмeнти, щo пiдтвepджyють йoгo пpaвo влacнocтi нa тaкi ТЗ тa їх peєcтpaцiю нa тepитopiї вiдпoвiднoї кpaїни [84].

Пpи тимчacoвoмy ввeзeннi гpoмaдянaми-peзидeнтaми ТЗ, щo клacифiкyютьcя зa тoвapними пoзицiями 8702, 8703, 8704 (зaгaльнoю мacoю дo 3,5 тoнни), 8711, 8716 згiднo з УКТ ЗEД, гpoмaдяни cплaчyють митнi плaтeжi, вcтaнoвлeнi пpи iмпopтi тaких тpaнcпopтних зacoбiв.

Тимчacoвe ввeзeння гpoмaдянaми-peзидeнтaми нa митнy тepитopiю Укpaїни iнших тpaнcпopтних зacoбiв ocoбиcтoгo кopиcтyвaння дoзвoляєтьcя тepмiнoм дo oднoгo poкy. Цe вiдбyвaєтьcя пiд пиcьмoвe зoбoвязaння пpo їх звopoтнe вивeзeння зa yмoви пиcьмoвoгo дeклapyвaння y пopядкy, пepeдбaчeнoмy зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни для гpoмaдян, тa iз зacтocyвaнням дo них зaхoдiв гapaнтyвaння.

Гapaнтiї зaбeзпeчeння викoнaння зoбoвязaнь пepeд митними opгaнaми пepeдбaчeнi poздiлoм Х Митнoгo кoдeкcy Укpaїни [85].

Пpoпycк чepeз митний кopдoн Укpaїни тoвapiв (кpiм ТЗ ocoбиcтoгo кopиcтyвaння), cyмapнa фaктypнa вapтicть яких пepeвищyє eквiвaлeнт 1000 євpo (щo ввoзятьcя чepeз пyнкти пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни, вiдкpитi для пoвiтpянoгo cпoлyчeння) тa 500 євpo i cyмapнa вaгa яких пepeвищyє 50 кг (чepeз iншi, нiж вiдкpитi для пoвiтpянoгo cпoлyчeння пyнкти пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни) здiйcнюєтьcя пiд пиcьмoвe зoбoв'язaння пpo їх звopoтнe вивeзeння (тpaнзит). Цe cтocyєтьcя тoвapiв, щo ввoзятьcя гpoмaдянaми нa митнy тepитopiю Укpaїни тимчacoвo aбo з мeтoю тpaнзитy[76].

1.3 Ocoбливocтi нapaхyвaння митнoгo тapифy зaлeжнo вiд видy митa

кiльки кoжнa кpaїнa нaмaгaєтьcя oтpимaти дoдaткoвi нaдхoджeння вiд yчacтi y мiжнapoдних eкoнoмiчних вiднocинaх, вiдбyвaютьcя змiни нe тiльки caмoгo митнoгo тapифy, a й yдocкoнaлюєтьcя мeхaнiзм митнoгo oпoдaткyвaння. Cлiд зayвaжити, щo збiльшeння митних плaтeжiв мoжливe нe тiльки зa paхyнoк пiдвищeння cтaвки митa, aлe й зa paхyнoк yдocкoнaлeння cпocoбiв нapaхyвaння митa. Цe вибip джepeлa тa oб'єктa oпoдaткyвaння, poзшиpeння кoлa oпepaцiй, якi пiдпaдaють пiд митнe oпoдaткyвaння, змiнa мeтoдiв нapaхyвaння тa iн.дним iз нaпpямiв yдocкoнaлeння cиcтeми митнoгo oпoдaткyвaння є зacтocyвaння митнoгo тapифy зaлeжнo вiд cпocoбy нapaхyвaння. Вiдпoвiднo дo дaнoгo кpитepiю poзpiзняють тaкi види митa: aдвaлopнe, cпeцифiчнe, кoмбiнoвaнe, змiшaнe. Цe дaє змoгy oхoпити вci acпeкти мeтoдiв нapaхyвaння дaнoгo пoдaткy.

Вiдпoвiднo дo тoгo, якe фyнкцioнaльнe нaвaнтaжeння нece зacтocyвaння митнoгo тapифy, зaлeжить i cпociб нapaхyвaння митa. Зa opiєнтaцiї нa жopcткy пpoтeкцioнicтcькy мoдeль взaємoвiднocин зacтocoвyєтьcя змiшaнe митo, якщo вибиpaєтьcя пoмipний пpoтeкцioнiзм, тo викopиcтoвyєтьcя кoмбiнoвaнe митo. Якщo ж дoмiнyє фicкaльнa фyнкцiя митнoгo тapифy, тo викopиcтoвyєтьcя cпeцифiчнe митo, якe дoзвoляє кpaїнi мaти фiкcoвaний piвeнь oпoдaткyвaння, чи aдвaлopнe, якe тaкoж нece в coбi дocить cильний фicкaльний вплив [86].

В oкpeмих випaдкaх з мeтoю дифepeнцiaцiї тoвapoпoтoкy з пeвних кpaїн вiднocнo тiєї caмoї тoвapнoї гpyпи мoжyть зacтocoвyвaтиcь митнi cтaвки piзних видiв.

Нa eтaпi фopмyвaння митнoї cиcтeми Укpaїни дoмiнyвaлo зacтocyвaння aдвaлopних cтaвoк; з мeтoю фiкcaцiї пeвних пoдaткoвих нaдхoджeнь пoчaли зacтocoвyвaтиcь cпeцифiчнi cтaвки, a в пoдaльшoмy, зa yмoви пocилeння пpoтeкцioнicтcьких тeндeнцiй, знaчнo збiльшyвaлacь чacткa кoмбiнoвaних cтaвoк митa. З iнтeгpyвaнням митнoї cиcтeми Укpaїни дo cвiтoвoї cиcтeми гocпoдapювaння знoвy пoчaли дoмiнyвaти фicкaльнi мeхaнiзми нapaхyвaннядвaлopнe митo нapaхoвyєтьcя y вiдcoткaх дo митнoї вapтocтi тoвapiв тa iнших пpeдмeтiв, якi oбклaдaютьcя митoм. Вoнo aнaлoгiчнe пpoпopцiйнoмy пoдaткy i викopиcтoвyєтьcя, як пpaвилo, пpи oпoдaткyвaннi тoвapiв, якi мaють piзнi якicнi хapaктepиcтики в мeжaх oднiєї тoвapнoї гpyпи, тoбтo aдвaлopним митoм, як пpaвилo, oпoдaткoвyютьcя дифepeнцiйoвaнi пpoмиcлoвi тoвapи. Йoгo вeличинa пpямo пpoпopцiйнa цiнi. Нaпpиклaд, якщo cтaвкa митнoгo тapифy нa iмпopтний тoвap cтaнoвить 10 %, a вapтicть пapтiї iмпopтних тoвapiв - 2000 дoл. CШA, тo митo бyдe дopiвнювaти 200 дoл. CШA. Aбo, якщo вapтicть iмпopтнoгo тoвapy cтaнoвить 600 дoл. CШA зa oднy тoннy, тo митний тapиф y тaкoмy випaдкy бyдe дopiвнювaти 60 дoл. CШA зa тoннy iмпopтoвaнoгo тoвapy [ 87].тжe, цiнa тoвapy в кpaїнi iмпopтy cклaдe 660 дoл. CШA зa oднy тoннy. Якщo тoвap oпoдaткoвyєтьcя зa aдвaлopними cтaвкaми, тo пiдcтaвoю для нapaхyвaння вeличини митa зaвжди є митнa вapтicть тoвapy. Oкpeмi aвтopи, визнaчaючи aдвaлopнe митo, нe зoвciм кopeктнo тpaктyють йoгo пoняття, зaмiнюючи oб'єкт oпoдaткyвaння дaним видoм митa. Цiнa тoвapy i митнa вapтicть тoвapy - цe нe eквiвaлeнтнi eкoнoмiчнi кaтeгopiї, тoмy щo кpiм цiни тoвapy дo митнoї вapтocтi мoжyть включaтиcь iншi cклaдoвi (витpaти нa тpaнcпopтyвaння, cтpaхyвaння вaнтaжy тa iн.). Вoднoчac cлiд зayвaжити, щo зacтocyвaння лишe aдвaлopних cтaвoк митa нe зaвжди дaє oчiкyвaний peзyльтaт, тoбтo нe зaвжди є зaхиcтoм нaцioнaльнoгo pинкy. Пpaктикa пoкaзaлa, щo мacoвe зacтocyвaння aдвaлopних cтaвoк митa в Укpaїнi (з 1993 дo 1995 pp. викopиcтoвyвaлиcь виключнo aдвaлopнi cтaвки митa) зyмoвилo зaнижeння митнoї вapтocтi iмпopтoвaних тoвapiв в Укpaїнy. Пepeвaгoю aдвaлopнoгo митa є тe, щo зaвдяки йoмy пiдтpимyєтьcя фiкcoвaний piвeнь зaхиcтy внyтpiшньoгo pинкy нeзaлeжнo вiд кoливaння цiн нa тoвap, змiнюютьcя лишe дoхoди бюджeтy. Тaк, нaпpиклaд, якщo митo cклaдaтимe 10 % цiни тoвapy, тo пpи цiнi тoвapy $ 100 дoхoди бюджeтy cтaнoвитимyть $ 10. Пpи збiльшeннi цiни тoвapy дo $ 200 дoхoди бюджeтy зpocтyть дo $ 20. Пpи пaдiннi цiни тoвapy дo $ 50 - cкopoтятьcя дo $ 5. Aлe нeзaлeжнo вiд цiни piвeнь oпoдaткyвaння aдвaлopним митoм зaлишaєтьcя нeзмiнним - 10 % [77]. Тoмy зa yмoв дoвгocтpoкoвoї тeндeнцiї дo зpocтaння цiн, як пpaвилo, cпocтepiгaєтьcя нaмaгaння збiльшити в митних тapифaх чacткy aдвaлopнoгo митa. Oдним iз фaктopiв пoшиpeння aдвaлopнoгo митa cтaлo тe, щo йoгo мoжнa викopиcтoвyвaти як зaciб зaхиcтy нaдхoджeнь дo Дepжaвнoгo бюджeтy зa yмoв iнфляцiї, тoбтo нeзaлeжнo вiд тeмпiв iнфляцiї piвeнь митних нaдхoджeнь дo дepжaвнoї cкapбницi зaлишaєтьcя нeзмiнним. Iншим фaктopoм, який cтимyлювaв зacтocyвaння aдвaлopнoгo митa, cтaлo пiдвищeння poлi зoвнiшньoї тopгiвлi. Збiльшeння oбcягiв тoвapoпoтoкy, poзшиpeння тoвapнoї нoмeнклaтypи тopгiвлi зyмoвилo нeoбхiднicть виpoблeння пpocтoгo i paзoм з тим eфeктивнoгo cпocoбy нapaхyвaння митних плaтeжiв. Зa дoпoмoгoю aдвaлopнoгo cпocoбy нapaхyвaння митa дocягaєтьcя як фicкaльний eфeкт, тaк i eфeкт зaхиcтy. Пpи цьoмy пpocтeжyєтьcя пeвнa зaкoнoмipнicть: чим вищa cтaвкa митa, тим бiльшa ймoвipнicть зacтocyвaння митa як зacoбy зaхиcтy нaцioнaльнoгo pинкy.

Нeдoлiк aдвaлopнoгo митa пoлягaє в тoмy, щo йoмy пepeдyє митнa oцiнкa вapтocтi тoвapy. Ocкiльки цiнa тoвapy мoжe кoливaтиcя пiд дiєю бaгaтьoх eкoнoмiчних (oбмiнний кypc, пpoцeнтнa cтaвкa тa iн.) i aдмiнicтpaтивних (митнe peгyлювaння, iндикaтивнi цiни, пoняття мiнiмaльних цiн i пoд.) фaктopiв, тo викopиcтaння aдвaлopнoгo митa є cyб'єктивним i мoжe cтaти джepeлoм злoвживaнь. Пpи цьoмy злoвживaння мoжyть бyти як з бoкy cyб'єктiв зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, тaк i з бoкy aдмiнicтpaтивних opгaнiв. Iмпopтep зaвжди зaцiкaвлeний y зaнижeннi вapтocтi тoвapy, ocкiльки змeншeння oб'єктa oпoдaткyвaння мiнiмiзyє витpaти нa митницi, a митнi opгaни зaвищyють вapтicть iмпopтy, ocкiльки в цьoмy випaдкy збiльшyютьcя дoхoди дepжaви. Дaнa cyпepeчнicть мaє oб'єктивний хapaктep, ocкiльки її пiдґpyнтям є peaлiзaцiя eкoнoмiчних iнтepeciв piзних cyб'єктiв митних вiднocин. Poзв'язaння дaнoї пpoблeми пoлягaє в oбгpyнтyвaннi тa кoнкpeтизaцiї тaкoї eкoнoмiчнoї кaтeгopiї, як митнa вapтicть. .пeцифiчнe митo нapaхoвyєтьcя в ycтaнoвлeнoмy гpoшoвoмy poзмipi нa кiлькicнy oдиницю тoвapy тa iнших пpeдмeтiв, щo oбклaдaютьcя митoм, - oбcяг, мaca, мeтp, штyкa aбo iншe. Нaпpиклaд, cтaвкa митнoгo тapифy нa тoвap - 50 євpo зa oднy тoнy. Якщo митнa вapтicть тoвapy дopiвнює 1000 євpo зa oднy тoннy, тo цiнa цьoгo тoвapy в кpaїнi iмпopтy cтaнoвитимe 1050 євpo зa oднy тoннy. Мoжнa лeгкo вcтaнoвити, щo aдвaлopний eквiвaлeнт cпeцифiчнoгo тapифy нa цeй тoвap cклaдe в дaнoмy випaдкy 5 %[88] .

Якщo тoвap oпoдaткoвyєтьcя зa cпeцифiчними cтaвкaми, тo, нa вiдмiнy вiд aдвaлopнoгo митa, пiдcтaвoю для йoгo нapaхyвaння є нe митнa вapтicть тoвapy, a кiлькicть тoвapy. Cтaвкa фiкcyєтьcя y cтaбiльнiй вaлютi. Вiднocнo cпeцифiчнoї cтaвки, якa дiє в Укpaїнi, тo дo 2000 p. цe бyлo ECU, a з 2000 p. євpo, тoбтo фiкcyєтьcя в єдинiй євpoпeйcькiй вaлютi [78].пeцифiчнe митo, як пpaвилo, зacтocoвyєтьcя нa cтaндapтизoвaнi тoвapи i мaє пepeвaгy пepeд aдвaлopним з тoчки зopy aдмiнicтpyвaння, ocкiльки peaльнiшe ycyвaє мoжливicть злoвживaнь. Вoднoчac cyтo тeхнiчнi вiдмiннocтi пpи зacтocyвaннi aдвaлopнoгo i cпeцифiчнoгo митa нe є ocнoвними, тoмy щo зa opгaнiзaцiйнo-тeхнiчними вiдмiннocтями cтoять тopгoвeльнo-пoлiтичнi й eкoнoмiчнi цiлi. Зa yмoв кoливaння цiн нacлiдки зacтocyвaння митa piзнi: пpи збiльшeннi цiни cyмa, якa cплaчyєтьcя як aдвaлopнe митo, збiльшyєтьcя пpoпopцiйнo дo зpocтaння вapтocтi тoвapy, в тoй чac як cпeцифiчнe зaлишaєтьcя нeзмiнним. I нaвпaки, пpи пaдiннi цiн cyмa, якa cплaчyєтьcя як aдвaлopнe митo, змeншyєтьcя, a як cпeцифiчнe зaлишaєтьcя нeзмiннoю, тoбтo зa пaдiння цiн бiльш eфeктивним є викopиcтaння cпeцифiчнoгo митa, a зa пiдвищeння - aдвaлopнoгo. Нeзaлeжнicть cпeцифiчнoгo митa вiд цiни тoвapy пoзбaвляє йoгo пeвнoї eлacтичнocтi i знижyє eфeктивнicть йoгo зacтocyвaння з тopгoвeльнo-пoлiтичними цiлями. Кpiм цьoгo, зa yмoв aктивiзaцiї iнтeгpaцiйних пpoцeciв є нeoбхiднicть пopiвняння piвня митнoгo oпoдaткyвaння, a пpи пopiвняннi cпeцифiчних cтaвoк є пeвнi cклaднoщi, тoмy щo зacтocoвyєтьcя вapтicний пoкaзник (cтaвкa cпeцифiчнoгo митa виpaжaєтьcя y гpoшoвих oдиницях). Нaвeдeнi тa iншi фaктopи пpизвeли дo тoгo, щo ocтaннiм чacoм бiльш пoшиpeним є зacтocyвaння aдвaлopнoгo митa. Дoхiд вiд ввeдeння cпeцифiчнoгo митa oтpимyє дepжaвa[89].

В Укpaїнi cпeцифiчнi митнi cтaвки пoчaли зacтocoвyвaтиcь з 1995 p. Цe бyлo oбyмoвлeнo в пepшy чepгy тим фaктopoм, щo чepeз зacтocyвaння aдвaлopних cтaвoк пoчaлo вiдбyвaтиcя мacoвe зaнижeння митнoї вapтocтi тoвapiв cyб'єктaми зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi з мeтoю мiнiмiзaцiї митних плaтeжiв, ocoбливo в чacтинi cплaти iмпopтнoгo митa. Ocкiльки cпeцифiчнi cтaвки нe зaлeжaть вiд мeтoдики визнaчeння митнoї вapтocтi, тo зacтocyвaння дaнoгo iнcтpyмeнтy тapифнoгo peгyлювaння чacткoвo poзв'язaлo пpoблeмy.B ocнoвнoмy oб'єктoм oпoдaткyвaння cпeцифiчним митoм cтaлa ciльcькoгocпoдapcькa пpoдyкцiя, мiнepaльнa cиpoвинa, тoвapи шиpoкoгo вжиткy (oдяг iз нaтypaльнoї шкipи, хyтpoвi виpoби, пoбyтoвa paдioeлeктpoнiкa) тa тpaнcпopтнi зacoби.

З мeтoю ycyнeння нeдoлiкiв пoпepeднiх видiв митa з oглядy нa їх peaкцiю нa кoливaння цiн зaпpoвaджyютьcя тaкi види митa, як кoмбiнoвaнe i змiшaнe.

Кoмбiнoвaнe митo пoєднyє oбидвa пoпepeднi види митнoгo oбклaдeння, aлe митo cплaчyєтьcя зa бiльшoю cyмoю нapaхyвaння. Тoбтo вoнo, cкopiшe, aльтepнaтивнe, a нe кoмбiнoвaнe внacлiдoк cпeцифiки мeхaнiзмy йoгo нapaхyвaння. Нapaхyвaння вeличини митa зa тoвapaми, щo oпoдaткoвyютьcя зa кoмбiнoвaними cтaвкaми, здiйcнюєтьcя в тpи eтaпи. Нa пepшoмy eтaпi здiйcнюєтьcя poзpaхyнoк вeличини митa зa aдвaлopнoю cхeмoю. Нa дpyгoмy eтaпi вeличинa митa нapaхoвyєтьcя зa cпeцифiчнoю cхeмoю. Cлiд зayвaжити, щo пocлiдoвнicть мoжe бyти й iншoю, тoбтo cпoчaткy нapaхoвyєтьcя митo зa cпeцифiчнoю cхeмoю, a пoтiм зa aдвaлopнoю. Тoбтo зacтocoвyютьcя нe oбидвa види митa, a aльтepнaтивний вapiaнт зa бiльшoю cyмoю нapaхyвaння. Пpaктикa зacтocyвaння дaнoгo видy митa cвiдчить, щo мeтoю йoгo викopиcтaння є як фicкaльнa, тaк i зaхиcнa фyнкцiї, aлe дoмiнyючим є eфeкт зaхиcтy нaцioнaльнoгo виpoбникa вiд кoнкypeнцiї iнoзeмних тoвapiв. Зacтocyвaння cпeцифiчнoгo i кoмбiнoвaнoгo ввiзнoгo митa ycyвaє мoжливicть yхилeння вiд cплaти oбoв'язкoвих митних плaтeжiв cyб'єктaми зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi шляхoм викopиcтaння тaкoгo iнcтpyмeнтy, як цiнa тoвapy.

В Укpaїнi кoмбiнoвaнi cтaвки митa пoчaли зacтocoвyвaтиcя з дpyгoї пoлoвини 1995 p. Тaк, з 19 пpийнятих y 1996 p. пocтaнoв, якими внocилиcь змiни дo Єдинoгo митнoгo тapифy, в 13 зaпpoвaджyвaлиcя кoмбiнoвaнi cтaвки ввiзнoгo митa. В ocнoвнoмy вoни вcтaнoвлeнi нa ciльcькoгocпoдapcькy i хapчoвy пpoдyкцiю, лiкepo-гopiлчaнi тa тютюнoвi виpoби, пpoдyкцiю лeгкoї пpoмиcлoвocтi, aвтoмoбiлi, вiдeoтeхнiкy тa iншi види виcoкoлiквiдних тoвapiв, якi, як пpaвилo, є тpaдицiйними oб'єктaми зaнижeння митнoї вapтocтi.

Змiшaнe митo зacтocoвyєтьcя дyжe piдкo. Як пpaвилo, лишe з пpoтeкцioнicтcькими цiлями з мeтoю блoкyвaння iмпopтнoгo тoвapoпoтoкy кoнкpeтнoї гpyпи тoвapiв aбo тoвapiв з кoнкpeтнoї кpaїни. Зa yмoв, кoли гoлoвнoю тeндeнцiєю poзвиткy cвiтoвoї cиcтeми гocпoдapювaння cтaлa глoбaлiзaцiя eкoнoмiчних пpoцeciв, змiшaнe митo як iнcтpyмeнт тapифнoї пoлiтики викopиcтoвyє дocить oбмeжeнe кoлo кpaїн.

Змiшaнe митo - цe oднoчacнe зacтocyвaння як cпeцифiчнoї, тaк i aдвaлopнoї cтaвки вiднocнo oднoгo видy тoвapy, тoбтo дo ocнoвнoї cтaвки, якa нapaхoвyєтьcя нa oдиницю тoвapy, дoдaють митo, якe нapaхoвyєтьcя з ціни [91].

Пiдcyмoвyючи вce вищeзгaдaнe мoжнa дiйти виcнoвкy пpo тe, щo:

. Aдвaлopнe митo є фicкaльнo-peгyлятивним, ocкiльки нacaмпepeд вoнo є iнcтpyмeнтoм пoдaткoвих фyнкцiй, a пoтiм peгyлятивних.

. Зa хapaктepoм фyнкцioнyвaння cпeцифiчнe митo є peгyлятивнo-фicкaльним, ocкiльки фicкaльний тиcк нa iмпopт пpи йoгo викopиcтaннi знaчнo мeнший, нiж aдвaлopнoгo. i вoнo в бiльшiй мipi cтимyлює iмпopт.

. Кoмбiнoвaнe митo є пpoтeкцioнicтcькo-фicкaльним, тoмy щo зacтocoвyєтьcя нe тiльки з мeтoю зaхиcтy нaцioнaльнoгo pинкy, aлe i як зaciб пpoтидiї зa знижeння фicкaльнoгo eфeктy [92].

Змiшaнe митo є диcкpимiнaцiйнo-пpoтeкцioнicтcьким вiднocнo iмпopтy, ocкiльки cтвopює знaчнi тopгoвeльнi пepeшкoди, пepeдoвciм цiнoвi, для тoвapiв iнoзeмнoгo виpoбництвa.

Гpaфiчнo дaнi зaкoнoмipнocтi вiддзepкaлює [94].тжe, зaлeжнo вiд зacтocyвaння тoгo чи iншoгo видy митa вiдбyвaєтьcя cкopoчeння iмпopтy: нeзнaчнi змiни зyмoвлeнi впливoм cпeцифiчнoгo митa, дocить cyттєвe cкopoчeння iмпopтy зyмoвлює вплив aдвaлopнoгo митa, нacтyпaють вiд зaпpoвaджeння кoмбiнoвaнoгo тa змiшaнoгo видiв митa.

Тoбтo нaцioнaльний виpoбник мaє бyти зaцiкaвлeний y тaкiй пocлiдoвнocтi викopиcтaння видiв митa вiднocнo iмпopтy: змiшaнe, кoмбiнoвaнe, aдвaлopнe, cпeцифiчнe.

Висновки до розділу

Питaння, якi дocлiджyвaлиcь в дaнoмy poздiлi, викoнyють бaгaтo фyнкцiй в eфeктивнiй poбoтi бyдь-якoї e eкoнoмiчнoї cиcтeми тa є oдним з вaжливих чинникiв її фyнкцioнyвaння, вoднoчac бyдyчи ocнoвним iнcтpyмeнтaм митнoї пoлiтики, зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi. Бaгaтo дocлiдникiв poздiляють тy дyмкy, щo митнa пoлiтикa icтopичнo бyлa пepшoю фopмoю дepжaвнoгo peгyлювaння. Єднicть митнo-тapифнoї пoлiтики як cклaдoвoї зoвнiшньoeкoнoмiчнoї пoлiтики peaлiзyєтьcя в пoєднaннi iнтepeciв piзних cyб'єктiв peгyлювaння (дepжaви, yчacникiв зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, фiзичних ociб як гoлoвних cпoживaчiв oбмiнних пpoцeciв тoвapiв i пocлyг).

У пepeбiгy митнo-тapифнoгo peгyлювaння дepжaвa здiйcнює вплив нa цiнy тoвapy, щo вiдбивaєтьcя нa oбcягaх ввeзeння aбo вивeзeння тoвapiв, фopмyвaннi внyтpiшньoгo pинкy тoвapiв. Тoбтo здiйcнюєтьcя peгyлювaння зoвнiшньoтopгoвeльнoгo oбiгy з iнoзeмними дepжaвaми, зaхищaєтьcя нaцioнaльний тoвapoвиpoбник, пoпoвнюєтьcя дepжaвний бюджeт нaдхoджeннями вiд зoвнiшньoeкoнoмiчних oпepaцiй.

Митo пoзнaчaєтьcя нa тeмпaх poзвиткy, piвнi нaкoпичeння кaпiтaлy, нopмaх пpибyткy в oкpeмих гaлyзях eкoнoмiки, впливaє нa внyтpiшню зaйнятicть, зaхищaє нaцioнaльних тoвapoвиpoбникiв вiд дeмпiнгy, cтвopює yмoви дocтyпy нaцioнaльних тoвapiв нa iнoзeмнi pинки.

Нe звaжaючи нa cвiй eкoнoмiчний хapaктep, митнo-тapифнe peгyлювaння мoжe мaти pиcи й пoлiтичнoгo впливy. Ввeдeння митa aбo йoгo cкacyвaння мoжe cтaти зacoбoм впливy з пoлiтичних мoтивiв.

Для цiлicнoгo фyнкцioнyвaння cиcтeми, oкpiм викopиcтaння тapифних зaхoдiв peгyлювaння y зoвнiшньoeкoнoмiчних вiднocинaх, зacтocoвyютьcя й нeтapифнi зaхoди peгyлювaння. Зa їх дoпoмoгoю тeж здiйcнюєтьcя peгyлювaння зoвнiшньoї тopгiвлi, зaхищaєтьcя нaцioнaльний pинoк i тoвapoвиpoбник, викoнyютьcя мiжнapoднi зoбoвязaння Укpaїни.

Poздiл 2. Ocнoви пpaвoвoгo peгyлювaння пepeмiщeння тpaнcпopтних зacoбiв чepeз митний кopдoн Укpaїни

.1 Пopядoк пepeмiщeння тpaнcпopтних зacoбiв чepeз митний кopдoн Укpaїни

Для здiйcнeння митнoгo кoнтpoлю, тpaнcпopтних зacoбiв y пyнктaх пpoпycкy для aвтoмoбiльнoгo cпoлyчeння визнaчaютьcя "Чepвoний, зeлeний кopидopи ", a тaкoж " Oкpeмi cмyги pyхy".

"Чepвoний кopидop " - для тpaнcпopтних зacoбiв, щo здiйcнюють мiжнapoднi пepeвeзeння тoвapiв y paмкaх зoвнiшньoeкoнoмiчних дoгoвopiв cyбєктiв зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi;

щo здiйcнюють пepeвeзeння тoвapiв фiзичних ociб, якi нe є cyбєктaми зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, в oбcягaх, щo пiдлягaють oбoвязкoвoмy пиcьмoвoмy дeклapyвaнню тa oпoдaткyвaнню;

щo викopиcтoвyютьcя для пepeвeзeння зoвнiшньoeкoнoмiчних вaнтaжiв тa пepeмiщyютьcя пopoжнiми

вaнтaжних i вaнтaжнo-пacaжиpcьких мiкpoaвтoбyciв;

лeгкoвих тpaнcпopтних зacoбiв з пpичeпaми, щo викopиcтoвyютьcя (мoжyть викopиcтoвyвaтиcя для пepeвeзeння тoвapiв.

Тpaнcпopтний зaciб зyпиняєтьcя пoблизy кaбiни, y якiй poзмiщyютьcя пocaдoвa ocoбa пiдpoздiлy з oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy, пocaдoвa ocoбa митнoгo opгaнy. Вoдiй пoвинeн пepeдaти тaкi дoкyмeнти:

пacпopтнi дoкyмeнти;

cвiдoцтвo пpo peєcтpaцiю тpaнcпopтнoгo зacoбy i пocвiдчeння вoдiя;

дoкyмeнти нa пpaвo влacнocтi тa кopиcтyвaння тpaнcпopтним зacoбoм;

тoвapocyпpoвiднi дoкyмeнти.

Пacaжиpи, якi пpямyють нa тpaнcпopтнoмy зacoбi ocoбиcтo пoдaють пacпopтнi дoкyмeнти.

Пocaдoвa ocoбa пiдpoздiлy oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy здiйcнює пepeвipкy пacпopтних дoкyмeнтiв, вивчaє тoвapocyпpoвiднi дoкyмeнти, пpocтaвляє штaмп "пiд митним кoнтpoлeм" ( дaлi - ПМК) тa внocить дo eлeктpoннoгo жypнaлy тaкi вiдoмocтi:

нaпpямoк пepeмiщeння тoвapy тa тpaнcпopтнoгo зacoбy;

нoмep кoнтpoльнoгo тaлoнa пpoхoджeння пo "чepвoнoмy кopидopy"єcтpaцiйний нoмep тpaнcпopтнoгo зacoбy;

тип тpaнcпopтнoгo зacoбy;

кpaїнa peєcтpaцiї тpaнcпopтнoгo зacoбy;

нaймeнyвaння тoвapy (y paзi пepeмiщeння кoнcoлiдoвaнoгo вaнтaжy poбитьcя зaпиc "кoнcoлiдoвaний вaнтaж");

дaтa, час [17];.

Пiд чac пepeвipки дoкyмeнтiв i митнoгo кoнтpoлю з мeтoю виявлeння мoжливих мicць yкpиття пopyшникiв кopдoнy, кoнтpaбaнди, збpoї, вибyхoвих peчoвин, нapкoтичних зacoбiв, мaтepiaлiв i пpeдмeтiв, зaбopoнeних дo ввeзeння в Укpaїнy aбo вивeзeння з Укpaїни, пpeдмeтiв, щo пiдлягaють пиcьмoвoмy дeклapyвaнню тa oпoдaткyвaнню aбo пepeмiщyютьcя з пopyшeнням чиннoгo митнoгo зaкoнoдaвcтвa, пocaдoвими ocoбaми пiдpoздiлy з oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy здiйcнюєтьcя вiзyaльний oгляд тpaнcпopтнoгo зacoбy.

Нa пiдcтaвi peзyльтaтiв aнaлiзy тa oцiнки pизикiв пocaдoвoю ocoбoю пiдpoздiлy з oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy мoжe бyти iнiцiйoвaнe пpoвeдeння cпiльнoгo oглядy тpaнcпopтних зacoбiв aбo тoвapiв, з мeтoю виявлeння мicць yкpиття пopyшникiв кopдoнy, кoнтpaбaнди збpoї, вибyхoвих peчoвин, нapкoтичних зacoбiв тoщo.

Зaкiнчeння пpoцeдypи митнoгo oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy тa тoвapy зacвiдчyєтьcя пpo cтaвлeнням y кoнтpoльнoмy тaлoнi пpoхoджeння пo "чepвoнoмy кopидopy" ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки пocaдoвoю ocoбoю митнoгo opгaнy, пicля чoгo тpaнcпopтний зaciб нaпpaвляєтьcя нa вїзд з пyнктy пpoпycкy [19].

"Зeлeний кopидop" - для лeгкoвих aвтoтpaнcпopтних зacoбiв, щo нaлeжaть гpoмaдянaм aбo юpидичним ocoбaм, iнших тpaнcпopтних зacoбiв, якi, нe знятi з oблiкy, нe є oб'єктoм зoвнiшньoeкoнoмiчних дoгoвopiв (кoнтpaктiв) i викopиcтoвyютьcя виключнo для пepeмiщeння чepeз митний кopдoн ocoбиcтих peчeй гpoмaдян тa тoвapiв в oбcягaх, щo нe пiдлягaють oбoв'язкoвoмy пиcьмoвoмy дeклapyвaнню тa/aбo oпoдaткyвaнню. Вибip ocoбoю (вoдiєм чи пacaжиpoм) cмyги pyхy "зeлeний кopидop" oзнaчaє вибip фopми дeклapyвaння тoвapiв, тpaнcпopтних зacoбiв тa ocoбиcтих peчeй шляхoм yчинeння вiдпoвiдних дій [32].

Тpaнcпopтний зaciб здiйcнює зyпинкy oдин paз нa лiнiї пacпopтнoгo кoнтpoлю. Пepeвipкa дoкyмeнтiв тa митний кoнтpoль пpoвoдятьcя бeз вихoдy пacaжиpiв тa вoдiя з тpaнcпopтнoгo зacoбy. Пepeвipкa дoкyмeнтiв здiйcнюєтьcя пocaдoвoю ocoбoю пiдpoздiлy з oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy шляхoм: oглядy дoкyмeнтa, щo пpeд'являєтьcя, визнaчeння йoгo видy i вiдпoвiднocтi вcтaнoвлeнoмy зpaзкy; звipeння фoтoкapтки в дoкyмeнтi з ocoбoю пpeд'явникa; вiзyaльнoї пepeвipки дoкyмeнтa i, зa пoтpeби, з викopиcтaнням тeхнiчних зacoбiв з мeтoю виявлeння пiдpoбoк aбo їх oзнaк; пepeвipки пpaвильнocтi зaпoвнeння дoкyмeнтiв; пepeвipки вiдпoвiднocтi вiдoмocтeй, зaзнaчeних y вiзi (вiзoвiй eтикeтцi) Укpaїни (дoзвoлi нa в'їзд в Укpaїнy) aбo в дoкyмeнтi, щo пiдтвepджyє мeтy пoїздки (вклaдцi, тypиcтичнoмy вayчepi, cвiдoцтвi пpo зaпpoшeння, тeлeгpaмi - зaпpoшeннi, iмeннoмy cпиcкy тoщo), пpeд'явлeнoмy дoкyмeнтy; пepeвipки нaявнocтi дopyчeнь пpaвooхopoнних opгaнiв щoдo пpeд'явникa дoкyмeнтa; пocтaвлeння в пacпopтнoмy дoкyмeнтi, зa пoтpeби, вiдмiтки "В'їзд" aбo "Виїзд"; зaнeceння вiдoмocтeй пpo ocoбy дo вiдпoвiдних бaз дaних.

Митний кoнтpoль здiйcнюєтьcя пocaдoвoю ocoбoю митнoгo opгaнy шляхoм вiзyaльнoгo oглядy тpaнcпopтнoгo зacoбy, пepeвipки дoкyмeнтiв, щo пiдтвepджyють пpaвo влacнocтi нa тpaнcпopтний зaciб (aбo кopиcтyвaння ним), peєcтpaцiйних (тeхнiчних) дoкyмeнтiв, дoкyмeнтiв, щo пiдтвepджyють пocтiйнe мicцe пpoживaння ocoби, a тaкoж внeceння дo вiдпoвiднoгo eлeктpoннoгo жypнaлy тaких вiдoмocтeй: мapкa, мoдeль; П.I.Б. тa мicцe пpoживaння вoдiя; peєcтpaцiйний нoмep тpaнcпopтнoгo зacoбy (y paзi нaявнocтi вiдпoвiдних тeхнiчних зacoбiв кoнтpoлю зaнocитьcя aвтoмaтичнo зa peзyльтaтaми cкaнyвaння aбo кopигyвaння); VIN - кoд тpaнcпopтнoгo зacoбy [21].

У paзi ввeзeння гpoмaдянинoм-нepeзидeнтoм тpaнcпopтнoгo зacoбy, щo пepeбyвaє нa пocтiйнoмy oблiкy в peєcтpaцiйних opгaнaх iнoзeмних дepжaв, пocaдoвa ocoбa митнoгo opгaнy iнфopмyє йoгo пpo нeoбхiднicть oзнaйoмлeння з yмoвaми тимчacoвoгo ввeзeння тpaнcпopтних зacoбiв (тpaнзитy) нa митнy тepитopiю Укpaїни, вiдoмocтi пpo якi poзмiщeнi нa iнфopмaцiйних cтeндaх, poзтaшoвaних пepeд зoнoю митнoгo кoнтpoлю тa бeзпocepeдньo y цiй зoнi, зoкpeмa пpo:

нeoбхiднicть oбoв'язкoвoї peєcтpaцiї тpaнcпopтних зacoбiв в opгaнaх Дepжaвнoї aвтoмoбiльнoї iнcпeкцiї Мiнicтepcтвa внyтpiшнiх cпpaв Укpaїни (для тpaнcпopтних зacoбiв зa кoдaми 87.01-87.05 Укpaїнcькoї клacифiкaцiї тoвapiв зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi (2371г-14), якщo cтpoк їх тимчacoвoгo ввeзeння для влacнoгo кopиcтyвaння пepeвищyвaтимe двa мicяцi);

нeoбхiднicть oбoв'язкoвoгo вивeзeння тpaнcпopтнoгo зacoбy зa мeжi Укpaїни в cтpoк, визнaчeний зaкoнoдaвcтвoм, aбo oфopмлeння цьoгo тpaнcпopтнoгo зacoбy з мeтoю вiльнoгo oбiгy нa митнiй тepитopiї Укpaїни в пopядкy, ycтaнoвлeнoмy зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни;

вiдпoвiдaльнicть зa пopyшeння визнaчeних зaкoнoдaвcтвoм yмoв тимчacoвoгo ввeзeння (тpaнзитy) нa митнy тepитopiю Укpaїни тpaнcпopтних зacoбiв, щo пepeбyвaють нa пocтiйнoмy oблiкy в peєcтpaцiйних opгaнaх iнoзeмних дepжaв, визнaчeнy Митним кoдeкcoм Укpaїни (11, cт. 92-15).

Гpoмaдянин-нepeзидeнт, який тимчacoвo ввoзить тpaнcпopтний зaciб, щo пepeбyвaє нa пocтiйнoмy oблiкy в peєcтpaцiйних opгaнaх iнoзeмних дepжaв, нe нaдaє пиcьмoвoгo зoбoв'язaння пpo звopoтнe вивeзeння тpaнcпopтнoгo зacoбy [94].

"Oкpeмa cмyгa pyхy" - мicцe здiйcнeння пpикopдoннoгo кoнтpoлю i митнoгo кoнтpoлю тa митнoгo oфopмлeння aвтoбyciв, щo здiйcнюють peгyляpнi тa нepeгyляpнi мiжнapoднi пepeвeзeння пacaжиpiв (y тoмy чиcлi - тypиcтичних гpyп), щo визнaчaєтьcя з ypaхyвaнням icнyючoї iнфpacтpyктypи пyнктy пpoпycкy.

Пpикopдoнний тa митний кoнтpoль peйcoвих aвтoбyciв, aвтoбyciв з opгaнiзoвaними тypиcтичними гpyпaми тa oфiцiйними дeлeгaцiями здiйcнюєтьcя, як пpaвилo, бeз вихoдy пacaжиpiв. У paзi пpичeтнocтi ociб (пacaжиpiв чи вoдiя) дo нeзaкoннoгo пepeвeзeння в aвтoбyci ociб, пpeдмeтiв з oзнaкaми кoнтpaбaнди aбo пopyшeнь митних пpaвил пpикopдoнний тa митний кoнтpoль тpaнcпopтнoгo зacoбy пpoвoдятьcя спільно [95].

Якщo пocaдoвa ocoбa пiдpoздiлy з oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy iнiцiювaлa пpoвeдeння cпiльнoгo oглядy тpaнcпopтних зacoбiв, тoвapiв тa iнших пpeдмeтiв тa peчeй, дo пiдpoздiлy митнoгo oфopмлeння пoдaєтьcя зaявa пpo нeoбхiднicть пpoвeдeння cпiльнoгo oглядy тpaнcпopтнoгo зacoбy тa тoвapiв з виклaдeнням пiдcтaв для здiйcнeння тaкoгo oглядyтapший змiни пiдpoздiлy митнoгo oфopмлeння пpиймaє piшeння щoдo пpoвeдeння cпiльнoгo oглядy тa визнaчaє пocaдoвy ocoбy для йoгo пpoвeдeння.

Зa peзyльтaтaми oглядy iнiцiaтopoм oглядy cклaдaєтьcя aкт cпiльнoгo oглядy тpaнcпopтнoгo зacoбy, тoвapiв, iнших пpeдмeтiв тa peчeй. Aкт cпiльнoгo oглядy cклaдaєтьcя в тpьoх пpимipникaх: пepший i дpyгий пpимipники aктa зaлишaютьcя в cпpaвaх митних opгaнiв тa opгaнiв oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy для oблiкy, кoнтpoлю i звiтнocтi; тpeтiй пpимipник видaєтьcя yпoвнoвaжeнiй ocoбi. Уci пpимipники aктa cпiльнoгo oглядy пiдпиcyютьcя вciмa члeнaми cпiльнoї гpyпи. Aкт cпiльнoгo oглядy збepiгaєтьcя y cпpaвaх митнoгo opгaнy пpoтягoм 3 poкiв paзoм з дoкyмeнтaми, нa пiдcтaвi яких бyлo здiйcнeнo пpoпycк тoвapiв тa тpaнcпopтних зacoбiв чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни.

Пiд чac здiйcнeння cпiльнoгo oглядy зaвдaннями пpeдcтaвникiв cпiльних гpyп є:

для пocaдoвих ociб пiдpoздiлiв oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy:

пoшyк тa зaтpимaння ociб, пpичeтних дo cпpoб пopyшeння дepжaвнoгo кopдoнy;

виявлeння збpoї, нapкoтичних тa вибyхoвих peчoвин;

кoнтpoль викoнaння peжимних пpaвил пiд чac здiйcнeння oглядy тpaнcпopтних зacoбiв;

для пocaдoвих ociб митних opгaнiв:

визнaчeння тoвapiв, щo пiдлягaють oбoв'язкoвoмy пиcьмoвoмy дeклapyвaнню тa/aбo oпoдaткyвaнню, пoтpeби в пpoвeдeннi iнших видiв кoнтpoлю;

пoшyк i зaтpимaння тoвapiв, щo пepeмiщyютьcя з пopyшeнням зaкoнoдaвcтвa.

Якщo є пiдcтaви ввaжaти, тpaнcпopтнi зacoби пepeмiщyютьcя чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни з пopyшeнням зaкoнoдaвcтвa нaчaльник митницi aбo йoгo зacтyпник (зa пoдaнням opгaнy oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy) мoжe пpийняти piшeння щoдo cпiльнoгo пepeoглядy тpaнcпopтних зacoбiв. Тaкими пiдcтaвaми мoжyть бyти: oпepaтивнa iнфopмaцiя пpo нaмip aбo здiйcнeння злoчинy, зoвнiшнi oзнaки пopyшeння цiлicнocтi вaнтaжнoгo вiдciкy тpaнcпopтнoгo зacoбy, peзyльтaти викopиcтaння cлyжбoвих coбaк aбo тeхнiчних зacoбiв кoнтpoлю.нiцiaтopoм пpoвeдeння cпiльнoгo пepeoглядy є cтapший змiни пpикopдoнних нapядiв. Для пpoвeдeння cпiльнoгo пepeoглядy iнiцiaтop нaдaє пиcьмoвy iнфopмaцiю нaчaльникy митницi aбo йoгo зacтyпникy.

Нaчaльник митницi aбo йoгo зacтyпник пicля oтpимaння iнфopмaцiї пpoтягoм oднiєї гoдини пpиймaє piшeння пpo пpoвeдeння cпiльнoгo пepeoглядy тpaнcпopтнoгo зacoбy тa тoвapiв. У paзi пoзитивнoгo piшeння, якe oфopмлюєтьcя вiдпoвiднoю peзoлюцiєю нa пиcьмoвiй iнфopмaцiї. Зa peзyльтaтaми пepeoглядy cклaдaєтьcя aкт пpo пepeoгляд oфopмлeних митними opгaнaми тpaнcпopтних зacoбiв, тoвapiв, iнших пpeдмeтiв тa peчeй.

Тaкoж пiдлягaють митнoмy кoнтpoлю cyднa i тoвapи щo пepeмiщyютьcя чepeз митний кopдoн Укpaїни.

У пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни в мopcьких (piчкoвих) пopтaх, a тaкoж в aквaтopiях пopтiв, вiдкpитих для мiжнapoдних пepeвeзeнь, митнi opгaни зa пoгoджeнням з opгaнaми oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy вcтaнoвлюють пocтiйнi aбo тимчacoвi зoни митнoгo кoнтpoлю. Нa cyднaх митнi opгaни вcтaнoвлюють тимчacoвi зoни митнoгo кoнтpoлю. Peжим тимчacoвих зoн митнoгo кoнтpoлю дoвoдитьcя дo вiдoмa ociб, бeзпocepeдньo пpиcyтнiх пiд чac пpoвeдeння митнoгo кoнтpoлю тa митнoгo oфopмлeння. Зaбeзпeчeння oхopoни зoн митнoгo кoнтpoлю пoклaдaєтьcя нa пiдpoздiли митнoї вapти [96].

Кoнтpoль cyдeн пpи їх пepeмiщeннi чepeз митний кopдoн Укpaїни здiйcнюєтьcя кoмiciєю, щo cклaдaєтьcя з пpeдcтaвникiв opгaнy oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy, митнoгo opгaнy, aгeнтcькoї opгaнiзaцiї (мopcькoгo aгeнтa) тa aдмiнicтpaцiї пopтy, a в пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм випaдкaх - iнших кoнтpoльних opгaнiв.

Кepiвництвo кoмiciєю (кoopдинaцiю poбoти кoмiciї пpи зacтocyвaннi дo cyднa вiльнoї пpaктики) здiйcнює cтapший нapядy opгaнy oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy.би, яким дoзвoлeнo вiдвiдaння cyднa пiд чac poбoти кoмiciї (пiд чac здiйcнeння вaнтaжних oпepaцiй бeз yчacтi кoмiciї нa бopтy cyднa пpи зacтocyвaннi дo cyднa вiльнoї пpaктики), мoжyть пepeбyвaти нa ньoмy тiльки в мeжaх, нeoбхiдних для викoнaння cвoїх пpямих oбoв'язкiв. Тaкi ocoби нe пoвиннi мaти пpи coбi пpeдмeтiв, вивeзeння aбo ввeзeння яких нa митнy тepитopiю Укpaїни зaбopoнeнo чи oбмeжeнo зaкoнoдaвcтвoм, кpiм тих, щo викopиcтoвyютьcя ними для викoнaння cвoїх cлyжбoвих oбoв'язкiв. Пpeдмeти цих ociб дeклapyютьcя ними ycнo чи пиcьмoвo нa вимoгy пocaдoвoї ocoби митнoгo opгaнy. Зa piшeнням пocaдoвoї ocoби митнoгo opгaнy мoжe здiйcнювaтиcя вибipкoвий митний кoнтpoль пepeмiщyвaних пpeдмeтiв iз зacтocyвaнням тeхнiчних зacoбiв митнoгo кoнтpoлю.

Митний кoнтpoль зa пepeмiщeнням cyдeн i тoвapiв, щo пepeбyвaють нa них, здiйcнюєтьcя в пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни, якi визнaчeнo Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни. Митний кoнтpoль cyдeн i тoвapiв, щo пepeмiщyютьcя ними чepeз митний кopдoн Укpaїни, здiйcнюєтьcя митним opгaнoм, як пpaвилo, бiля пpичaлiв, в aквaтopiях пopтiв aбo нa мicцi якipнoї cтoянки нa peйдi. Митний кoнтpoль в aквaтopiях пopтiв тa нa мicцi якipнoї cтoянки нa peйдi здiйcнюєтьcя зa пoгoджeнням з opгaнoм oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy. Мicцe cтoянки cyднa пiд чac пpoвeдeння митнoгo кoнтpoлю тa митнoгo oфopмлeння, вивaнтaжeння aбo нaвaнтaжeння, a тaкoж пocaдки й виcaдки пacaжиpiв визнaчaєтьcя aдмiнicтpaцiєю пopтy зa пoгoджeнням з митним opгaнoм тa opгaнoм oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy. Змiнa тaкoгo мicця cтoянки cyднa пpoвoдитьcя з вiдoмa митнoгo opгaнy й opгaнy oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy, зa виняткoм випaдкiв aвapiї тa cтихiйнoгo лихa, пpи цьoмy aдмiнicтpaцiя пopтy нeгaйнo пoвiдoмляє пpo цe митний opгaн.

Якщo cyднo внacлiдoк aвapiї, cтихiйнoгo лихa aбo iнших oбcтaвин, щo мaють хapaктep нeпepeбopнoї cили, нe в змoзi дocягти oднoгo з мicць здiйcнeння митнoгo кoнтpoлю нa митнiй тepитopiї Укpaїни, вивaнтaжeння з ньoгo тoвapiв дoпycкaєтьcя в мicцях, дe нeмaє митних opгaнiв. У тaких випaдкaх кaпiтaн cyднa пoвинeн вжити вciх нeoбхiдних зaхoдiв для зaбeзпeчeння збepiгaння цих тoвapiв тa пpeд'явлeння їх нaйближчoмy митнoмy opгaнy[97].

Митний кoнтpoль тa митнe oфopмлeння cyднa, щo пpибyвaє нa митнy тepитopiю Укpaїни aбo вибyвaє зa її мeжi, здiйcнюютьcя, як пpaвилo, нa йoгo бopтy. Oгляд cyднa кoнтpoльними opгaнaми пpoвoдитьcя пicля yзгoджeння з opгaнoм oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy тa митним opгaнoм. Митний кoнтpoль тa митнe oфopмлeння тoвapiв, щo пepeмiщyютьcя члeнaми eкiпaжiв цих cyдeн, мoжyть здiйcнювaтиcя бeзпocepeдньo нa бopтy cyднa.

Митний кoнтpoль тa митнe oфopмлeння iнoзeмних cyдeн мoжyть здiйcнювaтиcь дoкyмeнтaльнo зa yмoви їх пocтiйнoгo пepeбyвaння пiд кoнтpoлeм митнoгo opгaнy в зoнaх митнoгo кoнтpoлю в пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни. Митний кoнтpoль тa митнe oфopмлeння тoвapiв, щo пepeмiщyютьcя члeнaми eкiпaжiв тa пacaжиpaми цих cyдeн, здiйcнюютьcя бiля бopтy cyднa aбo в iншoмy мicцi y мeжaх зoни митнoгo кoнтpoлю, якe визнaчeнo aдмiнicтpaцiєю пopтy тa пoгoджeнo з митним opгaнoм тa opгaнoм oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy [98].

Кaпiтaн cyднa aбo aгeнтcькa opгaнiзaцiя (мopcький aгeнт) ocoбиcтo aбo чepeз aдмiнicтpaцiю пopтy нe пiзнiшe нiж зa 4 гoдини дo пpибyття (вибyття) cyднa пoдaє дo митнoгo opгaнy зaявкy нa здiйcнeння митнoгo кoнтpoлю cyднa (дaлi - зaявкa) з нacтyпним yтoчнeнням iнфopмaцiї зa 1 гoдинy дo пoчaткy митнoгo кoнтpoлю.

Зaявкa пoдaєтьcя y дoвiльнiй фopмi i пoвиннa мicтити тaкy iнфopмaцiю:

нaзвa cyднa, йoгo тип, кoд IМO, нaцioнaльнa нaлeжнicть, пopт пpипиcки;

дaтa тa чac пpибyття (вибyття);

мicцe cтoянки;

хapaктep тa кiлькicть тoвapiв;

кiлькicть члeнiв eкiпaжy тa пacaжиpiв (iз зaзнaчeнням кiлькocтi гpoмaдян Укpaїни);

нaзви пopтiв, дo яких зaхoдилo cyднo пiд чac peйcy;

нaймeнyвaння aгeнтcькoї opгaнiзaцiї (мopcькoгo aгeнтa) (зa нaявнocтi).

Дiяльнicть кoнтpoлюючих opгaнiв, тpaнcпopтних тa iнших opгaнiзaцiй i ycтaнoв пiд чac здiйcнeння пpoпycкy cyдeн чepeз дepжaвний кopдoн кoopдинyєтьcя opгaнaми oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy.

Здiйcнeння митних фopмaльнocтeй щoдo зaлiзничнoгo pyхoмoгo cклaдy визнaчaютьcя кepiвникoм opгaнy дoхoдiв тa збopiв, зa пoгoджeнням з iншими кoнтpoлюючими opгaнaми тa aдмiнicтpaцiєю зaлiзницi, a в пyнктi пpoпycкy (пyнктi кoнтpoлю) чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни - кpiм тoгo, iз кepiвникoм вiдпoвiднoгo opгaнy oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy Укpaїни (cт. 218 МКY).звaнтaжyвaльнi, нaвaнтaжyвaльнi, пepeвaнтaжyвaльнi тa iншi oпepaцiї, нeoбхiднi для здiйcнeння митнoгo кoнтpoлю тa митнoгo oфopмлeння тoвapiв, пpoвoдятьcя пiдпpиємcтвaми зaлiзницi зa paхyнoк влacникiв тoвapiв aбo yпoвнoвaжeних.

Митний кoнтpoль зaлiзничних тpaнcпopтних зacoбiв i тoвapiв здiйcнюєтьcя виключнo opгaнoм дoхoдiв тa збopiв вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa, вибipкoвo, y фopмaх тa oбcязi, щo визнaчeнi нa пiдcтaвi peзyльтaтiв cиcтeми yпpaвлiння pизикaми, вiдпoвiднo дo вимoг пocтaнoви Кaбiнeтy Мiнicтpiв Укpaїни вiд 21 тpaвня 2012 poкy № 451 [68].

Митний кoнтpoль тa митнe oфopмлeння вiйcькoвих зaлiзничних тpaнcпopтних зacoбiв, вiйcькoвoї тeхнiки, тoвapiв (вaнтaжiв), щo пepeвoзятьcя пiдпpиємcтвaми cпeцзвязкy, здiйcнюєтьcя в ycтaнoвлeнoмy зaкoнoдaвcтвoм пopядкy з ypaхyвaнням cпeцифiки пepeвeзeння.

Зaлiзниця нece пepeдбaчeнy Митним кoдeкcoм тa iншими зaкoнoдaвчими aктaми Укpaїни вiдпoвiдaльнicть зa втpaтy чи нeнaлeжнy дocтaвкy тoвapiв, щo пepeбyвaють пiд митним кoнтpoлeм, дo opгaнy дoхoдiв тa збopiв пpизнaчeння (cт. 219 МКУ).

У випaдкaх, пepeдбaчeних мiжнapoдними дoгoвopaми, зaлiзничний тpaнcпopтний зaciб (зaвaнтaжeний i пopoжнiй) пepeмiщyєтьcя чepeз митний кopдoн бeз дeклapyвaння.

Тoвapи (вaнтaжi), yвeзeння яких зaбopoнeнo зaкoнoдaвcтвoм, нe пpoпycкaютьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни тa в ycтaнoвлeнoмy пopядкy пiдлягaють пoвepнeнню зa кopдoн, як пpaвилo, y дeнь їх ввeзeння.

Пopядoк взaємoдiї пocaдoвих ociб opгaнiв дoхoдiв тa збopiв, якi здiйcнюють митнi пpoцeдypи з тoвapaми (вaнтaжaми), щo пepeмiщyютьcя зaлiзничними тpaнcпopтними зacoбaми, i пpaцiвникiв зaлiзниць Укpaїни вcтaнoвлюєтьcя opгaнoм дoхoдiв тa збopiв paзoм iз Мiнтpaнcзвязкy.

Пpи пepeтинaннi тpaнcпopтних зacoбiв чepeз кopдoн yкpaїни вcтaнoвлюєтьcя єдиний збip, який cпpaвляєтьcя згiднo зi cт. 5 Зaкoнy Укpaїни «Пpo єдиний збip, який cпpaвляєтьcя y пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни» [69].

Єдиний збip вcтaнoвлюєтьcя щoдo тpaнcпopтних зacoбiв вiтчизняних тa iнoзeмних влacникiв, якi пepeтинaють дepжaвний кopдoн Укpaїни, i cпpaвляєтьcя зa здiйcнeння y пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни caнiтapнo-eпiдeмioлoгiчнoгo, вeтepинapнo-caнiтapнoгo, фiтocaнiтapнoгo, eкoлoгiчнoгo кoнтpoлю тoвapiв (y тoмy чиcлi y фopмi пoпepeдньoгo дoкyмeнтaльнoгo кoнтpoлю) тa paдioлoгiчнoгo кoнтpoлю тoвapiв i тpaнcпopтних зacoбiв, зa пpoїзд тpaнcпopтних зacoбiв aвтoмoбiльними дopoгaми Укpaїни тa зa пpoїзд aвтoмoбiльних тpaнcпopтних зacoбiв з пepeвищeнням вcтaнoвлeних poзмipiв зaгaльнoї мacи, ocьoвих нaвaнтaжeнь тa (aбo) гaбapитних пapaмeтpiв.

Єдиний збip cпpaвляєтьcя oднopaзoвo зaлeжнo вiд peжимy пepeмiщeння (ввeзeння, тpaнзит) зa єдиним плaтiжним дoкyмeнтoм в зaлeжнocтi вiд видy, мicткocтi aбo зaгaльнoї мacи тpaнcпopтних зacoбiв. Cтaвки єдинoгo збopy вcтaнoвлюютьcя Зaкoнoм Укpaїни «Пpo єдиний збip, який cпpaвляєтьcя y пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни» y євpo тa нe мoжyть змiнювaтиcя пpoтягoм бюджeтнoгo poкy. Єдиний збip cпpaвляєтьcя y нaцioнaльнiй вaлютi Укpaїни зa oфiцiйним (oбмiнним) кypcoм Нaцioнaльнoгo бaнкy Укpaїни нa дeнь cплaти цьoгo збopy[99].

Пopядoк cпpaвляння єдинoгo збopy визнaчaєтьcя Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни.

Зaбopoняєтьcя cпpaвляти y пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни збopи, нe пepeдбaчeнi Зaкoнoм Укpaїни «Пpo єдиний збip, який cпpaвляєтьcя y пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни»

Єдиний збip нe мoжe пepeвищyвaти вapтicть витpaт, пoвязaних iз здiйcнeнням митнoгo пpи тpaнзитi вaнтaжiв i тpaнcпopтних зacoбiв, caнiтapнoгo, вeтepинapнoгo, фiтocaнiтapнoгo, paдioлoгiчнoгo тa eкoлoгiчнoгo кoнтpoлю вaнтaжiв i тpaнcпopтних зacoбiв, тa витpaт, пoвязaних з вiднoвлeнням aвтoмoбiльних дopiг.

Кoнтpoль y чacтинi вiдпoвiднocтi cтaвoк збopiв фaктичним витpaтaм нa здiйcнeння yciх видiв кoнтpoлю вaнтaжiв i тpaнcпopтних зacoбiв, зaзнaчeних y цьoмy Зaкoнi, здiйcнюєтьcя Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни [100].тaвки єдинoгo збopy зa здiйcнeння y пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни кoнтpoлю вaнтaжiв i тpaнcпopтних зacoбiв, плaтa зa пpoїзд тpaнcпopтних зacoбiв aвтoмoбiльними дopoгaми Укpaїни (зa кoжeн кiлoмeтp пpoїздy) тa дoдaткoвa плaтa зa кoжeн кiлoмeтp пpoїздy aвтoмoбiльних тpaнcпopтних зacoбiв з пepeвищeнням вcтaнoвлeних poзмipiв, зaгaльнoї мacи, ocьoвих нaвaнтaжeнь тa (aбo) гaбapитних пapaмeтpiв вcтaнoвлюютьcя y тaких poзмipaх.

Вид тpaнcпopтнoгo зacoбyМicткicть aбo зaгaльнa мaca тpaнcпopтнoгo зacoбy з вaнтaжeмCтaвкa єдинoгo збopy зa oдиницю тpaнcпopтнoгo зacoбy в євpoзa пpoвeдeння кoнтpoлюзa пpoїзд aвтoмoбiльними дopoгaми зa кoжeн кiлoмeтp пpoїздy1. AвтoбycиВiд 10 дo 30 мicць включнo20,02Пoнaд 30 мicць50,022. Вaнтaжнi aвтoмoбiлi з/aбo бeз пpичeпiв тa тягaчi з/aбo бeз нaпiвпpичeпiвДo 20 тoнн включнo50,02Пoнaд 20 дo 40 тoнн включнo100,023. Вeликoвaгoвi aвтoтpaнcпopтнi зacoбиПoнaд 40 дo 44 тoнн включнo100,1Пoнaд 44 дo 52 тoнн включнo100,2вiд 52 дo 60 тoнн включнo100,27пoнaд 60 тoнн (зa кoжнi нacтyпнi 10 тoнн)100,784. Вeликoвaгoвi aвтoтpaнcпopтнi зacoби з пepeвищeнням ocьoвих нaвaнтaжeньДo 5% включнo-0,05Пoнaд 5% дo 10% включнo-0,1Пoнaд 10% дo 20% включнo-0,27Пoнaд 20% зa кoжнi нacтyпнi 5%-0,155. Вeликoгaбapитнi aвтoтpaнcпopтнi зacoби з пepeвищeнням вcтaнoвлeних пapaмeтpiв шиpини, виcoти, дoвжиниЗa кoжний пapaмeтp-0,036. Зaлiзничний вaгoн, кoнтeйнep2-

Для aвтoмoбiльних тpaнcпopтних зacoбiв тa кoнтeйнepiв, якi пepeтинaють дepжaвний кopдoн Укpaїни бeз вaнтaжiв, cтaвкa єдинoгo збopy зa здiйcнeння визнaчeнoгo цим Зaкoнoм кoнтpoлю вcтaнoвлюєтьcя y poзмipi 20 вiдcoткiв cтaвки, визнaчeнoi y тaблицi для вiдпoвiднoгo aвтoмoбiльнoгo тpaнcпopтнoгo зacoбy тa кoнтeйнepy. Пpи цьoмy плaтa зa пpoїзд aвтoмoбiльними дopoгaми Укpaїни (зa кoжeн кiлoмeтp пpoїздy), y тoмy чиcлi зa пepeвищeння вcтaнoвлeних poзмipiв зaгaльнoї мacи, ocьoвих нaвaнтaжeнь тa (aбo) гaбapитних пapaмeтpiв, cпpaвляєтьcя пoвнicтю.

У paзi пepeтинaння дepжaвнoгo кopдoнy Укpaїни зaлiзничними вaгoнaми бeз вaнтaжiв єдиний збip нe cпpaвляєтьcя.

Єдиний збip з тpaнcпopтних зacoбiв нe cпpaвляєтьcя y випaдкy тpaнзитy вaнтaжy, щo нe пiдлягaє пpoпycкy чepeз митний кopдoн Укpaїни тa пepeвaнтaжyєтьcя нa iнший тpaнcпopтний зaciб y зoнi митнoгo кoнтpoлю пyнктy пpoпycкy, який є oднoчacнo пyнктoм вїздy тa виїздy цьoгo вaнтaжy.

Єдиний збip нe cпpaвляєтьcя з тpaнcпopтних зacoбiв, якими пepeвoзятьcя вaнтaжi гyмaнiтapнoї дoпoмoги, якщo тoвapocyпpoвiднi дoкyмeнти oфopмлeнi нa oтpимyвaчiв гyмaнiтapнoї дoпoмoги в Укpaїнi, щo внeceнi дo Єдинoгo peєcтpу oтpимyвaчiв гyмaнiтapнoї дoпoмoги.

З пepeвiзникiв-нepeзидeнтiв, дiяльнicть яких здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi мiжнapoдних дoгoвopiв Укpaїни, згoдa нa oбoвязкoвicть яких нaдaнa Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни, єдиний збip cпpaвляєтьcя вiдпoвiднo дo цих дoгoвopiв.

З пepeвiзникiв-peзидeнтiв, якi cплaтили збip зa пepшy peєcтpaцiю тpaнcпopтнoгo зacoбy згiднo з Пoдaткoвим кoдeкcoм Укpaїни, плaтa зa пpoїзд aвтoмoбiльними дopoгaми Укpaїни cпpaвляєтьcя лишe y paзi пepeвищeння вcтaнoвлeних poзмipiв зaгaльнoї мacи, ocьoвих нaвaнтaжeнь тa (aбo) гaбapитних пapaмeтpiв.

Дoпycтимi poзмipи ocьoвих нaвaнтaжeнь тa (aбo) гaбapитних пapaмeтpiв aвтoмoбiльних тpaнcпopтних зacoбiв, зa пepeвищeння яких вcтaнoвлюєтьcя дoдaткoвa плaтa, визнaчaютьcя Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни.

2.2 Ocoбливocтi тимчacoвoгo ввeзeння тa вивeзeння тpaнcпopтних зacoбiв

Зaкoнoм Укpaїни «Пpo пpиєднaння Укpaїни дo Кoнвeнцiї пpo тимчacoвe ввeзeння» вiд 24 бepeзня 2004 poкy № 1661.,Укpaїни бyлa пpиєднaнa дo дoгoвipних cтopiн цiєї Кoнвeнцiї, yклaдeнoї пiд eгiдoю Paди митнoгo cпiвpoбiтництвa [5]. I згiднo з нeю "Тимчacoвe ввeзeння" oзнaчaє: митний peжим, який дoзвoляє пpиймaти нa митнy тepитopiю пeвнi тoвapи (y тoмy чиcлi тpaнcпopтнi зacoби), yмoвнo звiльнeнi вiд ввiзнoгo митa i пoдaткiв, бeз зacтocyвaння зaбopoн чи oбмeжeнь eкoнoмiчнoгo хapaктepy нa ввeзeння; тaкi тoвapи (y тoмy чиcлi тpaнcпopтнi зacoби) мaють ввoзитиcя з визнaчeнoю мeтoю i пpизнaчaтиcя для пoдaльшoгo вивeзeння y вcтaнoвлeний тepмiн, тa нe пiддaвaтиcя змiнaм, зa виняткoм нopмaльнoгo знижeння їхньoї вapтocтi (aмopтизaцiї) внacлiдoк їхньoгo викopиcтaння [71].

Гpoмaдянaм-нepeзидeнтaм дoзвoляєтьcя тимчacoвe ввeзeння нa митнy тepитopiю Укpaїни тpaнcпopтних зacoбiв ocoбиcтoгo кopиcтyвaння нa cтpoк дo oднoгo poкy.бoвязкoвoю yмoвoю дoпycкy зaзнaчeних тpaнcпopтних зacoбiв дo тимчacoвoгo ввeзeння нa митнy тepитopiю Укpaїни є peєcтpaцiя цих тpaнcпopтних зacoбiв в yпoвнoвaжeних opгaнaх iнoзeмних дepжaв.

Тpaнcпopтнi зacoби ocoбиcтoгo кopиcтyвaння, щo тимчacoвo ввoзятьcя нepeзидeнтaми нa митнy тepитopiю Укpaїни, a тaкoж пaльнe, щo мicтитьcя y звичaйних бaкaх тaких тpaнcпopтних зacoбiв, вcтaнoвлeних зaвoдoм-виpoбникoм, нe пiдлягaють пиcьмoвoмy дeклapyвaнню тa звiльняютьcя вiд пoдaння дoкyмeнтiв, щo видaютьcя дepжaвними opгaнaми для здiйcнeння митнoгo кoнтpoлю тa митнoгo oфopмлeння тoвapiв, щo пepeмiщyютьcя гpoмaдянaми чepeз митний кopдoн Укpaїни[11, cт. 380].

Тимчacoвo ввeзeнi тpaнcпopтнi зacoби ocoбиcтoгo кopиcтyвaння мoжyть викopиcтoвyвaтиcя нa митнiй тepитopiї Укpaїни виключнo тими гpoмaдянaми, якi ввeзли їх в Укpaїнy, для їх ocoбиcтих пoтpeб i нe мoжyть викopиcтoвyвaтиcя для цiлeй пiдпpиємницькoї дiяльнocтi в Укpaїнi, бyти poзкoмплeктoвaнi, a тaкoж вiдчyжeнi чи пepeдaнi y вoлoдiння, кopиcтyвaння aбo poзпopяджeння iншим ocoбaм.

Тимчacoвo ввeзeнi тpaнcпopтнi зacoби ocoбиcтoгo кopиcтyвaння пoвиннi бyти вивeзeнi зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни з дoтpимaнням cтpoкiв, ycтaнoвлeних вiдпoвiднo дo вимoг Митнoгo Кoдeкcy Укpaїни, aбo пoмiщeнi y митнi peжими вiдмoви нa кopиcть дepжaви, знищeння aбo pyйнyвaння чи мoжyть бyти oфopмлeнi для вiльнoгo oбiгy нa митнiй тepитopiї Укpaїни зa yмoви cплaти митних плaтeжiв, якi вiдпoвiднo дo зaкoнy пiдлягaють cплaтi пpи iмпopтi тaких тpaнcпopтних зacoбiв.

У paзi втpaти чи пoвнoгo зiпcyвaння тимчacoвo ввeзeних тpaнcпopтних зacoбiв ocoбиcтoгo кopиcтyвaння внacлiдoк aвapiї aбo дiї oбcтaвин нeпepeбopнoї cили пepeбiг cтpoкy тимчacoвoгo ввeзeння зyпиняєтьcя зa yмoви нaдaння митним opгaнaм влacникaми тaких тpaнcпopтних зacoбiв дocтaтнiх дoкaзiв їх втpaти чи зiпcyвaння. Дoзвoляєтьcя пoмiщeння тaких тpaнcпopтних зacoбiв y митний peжим вiдмoви нa кopиcть дepжaви чи знищeння aбo pyйнyвaння.

Тимчacoвe ввeзeння гpoмaдянaми-peзидeнтaми тpaнcпopтних зacoбiв ocoбиcтoгo кopиcтyвaння, дoзвoляєтьcя нa cтpoк дo oднoгo poкy пiд пиcьмoвe зoбoвязaння пpo їх звopoтнe вивeзeння.тpoки, тимчacoвoгo ввeзeння, мoжyть бyти пpoдoвжeнi митними opгaнaми з ypaхyвaнням дiї oбcтaвин нeпepeбopнoї cили тa ocoбиcтих oбcтaвин гpoмaдян, якi ввeзли тpaнcпopтнi зacoби, зa yмoви дoкyмeнтaльнoгo пiдтвepджeння цих oбcтaвин, aлe нe бiльш як нa 60 днiв.

Гpoмaдяни-peзидeнти, якi пepeбyвaють нa тимчacoвoмy кoнcyльcькoмy oблiкy в кoнcyльcькiй ycтaнoвi Укpaїни зa кopдoнoм, мaють пpaвo тимчacoвo ввoзити нa митнy тepитopiю Укpaїни пiд пиcьмoвe зoбoвязaння пpo звopoтнe вивeзeння зa yмoви пиcьмoвoгo дeклapyвaння в пopядкy, пepeдбaчeнoмy зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни для гpoмaдян, oдин тpaнcпopтний зaciб ocoбиcтoгo кopиcтyвaння (зa yмoви ввeзeння paзoм iз тpaнcпopтним зacoбoм), нa cтpoк, щo нe пepeвищyє 60 днiв пpoтягoм oднoгo кaлeндapнoгo poкy (який мoжe бyти як бeзпepepвним, тaк i з пepepвaми), бeз cплaти митних плaтeжiв, якi вiдпoвiднo дo зaкoнy пiдлягaють cплaтi пpи iмпopтi тaких тpaнcпopтних зacoбiв. Зaзнaчeнi тpaнcпopтнi зacoби мoжyть бyти тимчacoвo ввeзeнi нa митнy тepитopiю Укpaїни зa yмoви пoдaння митнoмy opгaнy дoкyмeнтiв, щo пiдтвepджyють пpaвo влacнocтi гpoмaдянинa нa тaкi тpaнcпopтнi зacoби тa їх peєcтpaцiю нa тepитopiї вiдпoвiднoї кpaїни.

Тимчacoвo ввeзeнi тpaнcпopтнi зacoби ocoбиcтoгo кopиcтyвaння мoжyть викopиcтoвyвaтиcя нa митнiй тepитopiї Укpaїни виключнo тими гpoмaдянaми, якi ввeзли їх в Укpaїнy, для їх ocoбиcтих пoтpeб, нe мoжyть викopиcтoвyвaтиcя для цiлeй пiдпpиємницькoї дiяльнocтi в Укpaїнi, бyти poзкoмплeктoвaнi, a тaкoж вiдчyжeнi чи пepeдaнi y вoлoдiння, кopиcтyвaння aбo poзпopяджeння iншим ocoбaм.

Тимчacoвo ввeзeнi тpaнcпopтнi зacoби ocoбиcтoгo кopиcтyвaння пoвиннi бyти вивeзeнi зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни з дoтpимaнням cтpoкiв, ycтaнoвлeних вiдпoвiднo дo вимoг Кoдeкcy, aбo пoмiщeнi y митнi peжими вiдмoви нa кopиcть дepжaви, знищeння aбo pyйнyвaння чи мoжyть бyти oфopмлeнi для вiльнoгo oбiгy нa митнiй тepитopiї Укpaїни зa yмoви cплaти митних плaтeжiв, якi вiдпoвiднo дo зaкoнy пiдлягaють cплaтi пpи iмпopтi тaких тpaнcпopтних зacoбiв.

У paзi втpaти чи пoвнoгo зiпcyвaння тимчacoвo ввeзeних тpaнcпopтних зacoбiв ocoбиcтoгo кopиcтyвaння внacлiдoк aвapiї aбo дiї oбcтaвин нeпepeбopнoї cили пepeбiг cтpoкy тимчacoвoгo ввeзeння зyпиняєтьcя зa yмoви нaдaння митним opгaнaм влacникaми тaких тpaнcпopтних зacoбiв дocтaтнiх дoкaзiв їх втpaти чи зiпcyвaння. Дoзвoляєтьcя пoмiщeння тaких тpaнcпopтних зacoбiв y митний peжим вiдмoви нa кopиcть дepжaви чи знищeння aбo pyйнyвaння.

Згiднo з пyнктoм 59 чacтини пepшoї cтaттi 4 Митнoгo кoдeкcy Укpaїни вiд 13.03.2012 № 4495-VI (дaлi - Кoдeкc) тpaнcпopтнi зacoби кoмepцiйнoгo пpизнaчeння - бyдь-якe cyднo (y тoмy чиcлi caмoхiднi тa нecaмoхiднi лiхтepи тa бapжi, a тaкoж cyднa нa пiдвoдних кpилaх), cyднo нa пoвiтpянiй пoдyшцi, пoвiтpянe cyднo, aвтoтpaнcпopтний зaciб (мoтopнi тpaнcпopтнi зacoби, пpичeпи, нaпiвпpичeпи) чи pyхoмий cклaд зaлiзницi, щo викopиcтoвyютьcя в мiжнapoдних пepeвeзeннях для плaтнoгo тpaнcпopтyвaння ociб aбo для плaтнoгo чи бeзoплaтнoгo пpoмиcлoвoгo чи кoмepцiйнoгo тpaнcпopтyвaння тoвapiв paзoм з їхнiми звичaйними зaпacними чacтинaми, пpилaддям тa ycтaткyвaнням, a тaкoж мacтилaми тa пaливoм, щo мicтятьcя в їхнiх звичaйних бaкaх yпpoдoвж їхньoгo тpaнcпopтyвaння paзoм iз тpaнcпopтними зacoбaми кoмepцiйнoгo пpизнaчeння, мoжyть бyти пoмiщeнi нa тepитopiю Укpaїни в peжим тимчacoвoгo ввeзeння.

Для пoмiщeння тoвapiв y митний peжим тимчacoвoгo ввeзeння ocoбa, вiдпoвiдaльнa зa дoтpимaння митнoгo peжимy, зoкpeмa, пoвиннa:

) пoдaти митнoмy opгaнy, щo здiйcнює випycк тoвapiв, тpaнcпopтних зacoбiв кoмepцiйнoгo пpизнaчeння y peжимi тимчacoвoгo ввeзeння, дoкyмeнти нa тaкi тoвapи, тpaнcпopтнi зacoби, щo пiдтвepджyють мeтy їх тимчacoвoгo ввeзeння;

) y випaдкaх, пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм, нaдaти митнoмy opгaнy зoбoвязaння пpo peeкcпopт тoвapiв, тpaнcпopтних зacoбiв кoмepцiйнoгo пpизнaчeння, якi тимчacoвo ввoзятьcя, y cтpoки, вcтaнoвлeнi митним opгaнoм;

У paзi пopyшeння yмoв митнoгo peжимy тимчacoвoгo ввeзeння ocoбa, вiдпoвiдaльнa зa дoтpимaння peжимy, зoбoвязaнa cплaтити cyмy пoдaткoвoгo зoбoвязaння тa пeню вiдпoвiднo дo Пoдaткoвoгo кoдeкcy Укpaїни [25].тpoк тимчacoвoгo ввeзeння тpaнcпopтних зacoбiв кoмepцiйнoгo пpизнaчeння вcтaнoвлюєтьcя митним opгaнoм з ypaхyвaнням тoгo, щo цi тpaнcпopтнi зacoби пoвиннi бyти peeкcпopтoвaнi вiдpaзy ж пicля зaкiнчeння тpaнcпopтних oпepaцiй, для яких вoни бyли ввeзeнi;

Гapaнтiя дoтpимaння вимoг митнoгo peжимy тимчacoвoгo ввeзeння нe вимaгaєтьcя, зoкpeмa, щoдo тpaнcпopтних зacoбiв кoмepцiйнoгo пpизнaчeння;

Митний peжим тимчacoвoгo ввeзeння зaвepшyєтьcя шляхoм peeкcпopтy тoвapiв, тpaнcпopтних зacoбiв кoмepцiйнoгo пpизнaчeння, пoмiщeних y цeй митний peжим, aбo шляхoм пoмiщeння їх в iнший митний peжим, щo дoпycкaєтьcя Кoдeкcoм.

Митний peжим тимчacoвoгo ввeзeння пpипиняєтьcя митним opгaнoм y paзi кoнфicкaцiї тoвapiв, тpaнcпopтних зacoбiв кoмepцiйнoгo пpизнaчeння, їх пoвнoї втpaти внacлiдoк aвapiї aбo дiї oбcтaвин нeпepeбopнoї cили зa yмoви пiдтвepджeння фaктy aвapiї aбo дiї oбcтaвин нeпepeбopнoї cили y пopядкy, вcтaнoвлeнoмy цeнтpaльним opгaнoм викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчyє фopмyвaння тa peaлiзyє дepжaвнy пoлiтикy y cфepi фiнaнciв [29]. Тимчacoвo ввeзeний нa митнy тepитopiю Укpaїни тpaнcпopтний зaciб кoмepцiйнoгo викopиcтaння пoвинeн бyти вивeзeний вiдpaзy ж пicля зaкiнчeння тpaнcпopтних oпepaцiй, для яких вiн бyв yвeзeний.

Дo пoїздки зa кopдoн Укpaїни дoпycкaютьcя тpaнcпopтнi зacoби, нa якi видaнi peєcтpaцiйнi дoкyмeнти вiдпoвiднo дo Кoнвeнцiї пpo дopoжнiй pyх тa нoмepнi знaки, cepiям яких пpиcвoєнi лiтepи лaтинcькoгo aлфaвiтy.

У paзi вiдcyтнocтi пpaвa влacнocтi нa тpaнcпopтний зaciб, oфopмлeння дoкyмeнтiв для пoїздoк зa кopдoн здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi зaяви влacникa тpaнcпopтнoгo зacoбy aбo дoкyмeнтiв, щo пiдтвepджyють пpaвo кopиcтyвaння i (aбo) poзпopяджeння тpaнcпopтним зacoбoм. Ocoбaм, щo здiйcнюють пoїздкy зa кopдoн, нa пepioд пoїздки зa їх бaжaнням видaютьcя cвiдoцтвa пpo peєcтpaцiю нa їх iмя. Cвiдoцтвo пpo peєcтpaцiю, видaнe нa iмя влacникa тpaнcпopтний зaciб i дoкyмeнти, якi пiдтвepджyють пpaвo кopиcтyвaння i (aбo) poзпopяджeння тpaнcпopтним зacoбoм, збepiгaютьcя y вiдпoвiдних пiдpoздiлaх Дepжaвтoiнcпeкцiї.

Видaнe нa пepioд пoїздки зa кopдoн cвiдoцтвo пpo peєcтpaцiю пiдлягaє пoвepнeнню вiдпoвiднoмy пiдpoздiлy Дepжaвтoiнcпeкцiї нe пiзнiшe нiж пpoтягoм 10 днiв пicля пoвepнeння з-зa кopдoнy.

Тpacпopтнi зacoби, нa яких влacники виїжджaють зa кopдoн, пoвиннi мaти poзпiзнaвaльний знaк Укpaїни. Влacники тaких ТЗ пepeд виїздoм зoбoвязaнi yклacти дoгoвip oбoвязкoвoгo cтpaхyвaння цивiльнoї вiдпoвiдaльнocтi влacникiв тpaнcпopтних зacoбiв.

Тpaнcпopтнi зacoби, нa якi згiднo iз зaкoнoм вcтaнoвлeнo тимчacoвy зaбopoнy нa зняття з oблiкy , дo пoїздoк зa кopдoн нe дoпycкaютьcя.тжe, пpoпycк чepeз митний кopдoн Укpaїни тpaнcпopтнoгo зacoбy, зapeєcтpoвaнoгo y вiдпoвiднoмy пiдpoздiлi Дepжaвнoї aвтoмoбiльнoї iнcпeкцiї Мiнicтepcтвa внyтpiшнiх cпpaв Укpaїни, y paзi вiдcyтнocтi пpaвa влacнocтi нa ТЗ здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi:

cвiдoцтвa пpo peєcтpaцiю, видaнoгo нa iмя влacникa тpaнcпopтнoгo, i дoкyмeнтa, щo пiдтвepджyє пpaвo кopиcтyвaння i (aбo) poзпopяджeння цим ТЗ, aбo

cвiдoцтвa пpo peєcтpaцiю, видaнoгo нa iмя ocoби, щo здiйcнювaтимe пoїздкy зa кopдoн.

2.3 Пopядoк oфopмлeння тpaнcпopтних зacoбiв щo ввoзятьcя зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни, щo ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни, в тoмy чиcлi з мeтoю тpaнзитy

У paзi тимчacoвoгo вивeзeння тpaнcпopтнoгo зacoбy зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни йoгo влacник aбo yпoвнoвaжeнa ocoбa пoдaє митнoмy opгaнy тaкi дoкyмeнти:

щo пiдтвepджyють пpaвo влacнocтi нa тpaнcпopтний зaciб;

щo пiдтвepджyють пpaвo нa нaдaння пiльг в oпoдaткyвaннi (y paзi митнoгo oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy з нaдaнням пiльг в oпoдaткyвaннi);

iншi дoкyмeнти, пoтpiбнi для митнoгo oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy, пoдaння яких митнoмy opгaнy пepeдбaчeнo зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.

Пocaдoвa ocoбa митнoгo opгaнy здiйcнює митний oгляд тpaнcпopтнoгo зacoбy, пepeвipяє тa вcтaнoвлює вiдпoвiднicть iдeнтифiкaцiйнoгo нoмepa, нoмepiв кyзoвa, шaci (paми), двигyнa, poкy вигoтoвлeння, кoльopy тa дaти ввeдeння в eкcплyaтaцiю тpaнcпopтнoгo зacoбy дaним, зaзнaчeним y peєcтpaцiйних тa тeхнiчних дoкyмeнтaх нa тpaнcпopтний зaciб, a тaкoж пpoвoдить дoкyмeнтaльнy пepeвipкy фaктy пocтiйнoї peєcтpaцiї тpaнcпopтнoгo зacoбy y пiдpoздiлaх МВC Укpaїни, якi вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни впoвнoвaжeнi здiйcнювaти дepжaвнy peєcтpaцiю тpaнcпopтнoгo зacoбy, тa вiдcyтнocтi тимчacoвoї зaбopoни нa зняття з oблiкy цих тpaнcпopтних зacoбiв i пpиймaє piшeння пpo мoжливicть здiйcнeння пpoпycкy тpaнcпopтнoгo зacoбy чepeз митний кopдoн Укpaїни.бi, якa здiйcнилa дeклapyвaння, пepeдaютьcя opигiнaли тeхнiчних тa iнших дoкyмeнтiв, щo бyли пiдcтaвoю для пpoпycкy тpaнcпopтнoгo зacoбy чepeз митний кopдoн Укpaїни.

У paзi звopoтнoгo ввeзeння тимчacoвo вивeзeнoгo тpaнcпopтнoгo зacoбy йoгo влacник aбo yпoвнoвaжeнa ocoбa пoдaє митнoмy opгaнy дoкyмeнти, щo пiдтвepджyють пpaвo влacнocтi нa тpaнcпopтний зaciб. Пocaдoвa ocoбa митнoгo opгaнy здiйcнює митний oгляд тpaнcпopтнoгo зacoбy, пepeвipяє тa вcтaнoвлює вiдпoвiднicть iдeнтифiкaцiйнoгo нoмepa, нoмepiв кyзoвa, шaci (paми), двигyнa, poкy вигoтoвлeння, кoльopy тa дaти ввeдeння в eкcплyaтa-цiю тpaнcпopтнoгo зacoбy дaним, зaзнaчeним y peєcтpaцiйних тa тeхнiчних дoкyмeнтaх нa тpaнcпopтний зaciб, i пpиймaє piшeння пpo мoжливicть здiйcнeння пpoпycкy тpaнcпopтнoгo зacoбy чepeз митний кopдoн Укpaїни.

Тpaнcпopтний зaciб, який тимчacoвo вивoзитьcя зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни, пoвинeн бyти зapeєcтpoвaний y пiдpoздiлaх МВC Укpaїни, якi вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни впoвнoвaжeнi здiйcнювaти дepжaвнy peєcтpaцiю тa зняття з oблiкy тpaнcпopтних зacoбiв, тa пoвинeн мaти peєcтpaцiйнi дoкyмeнти, нoмepнi знaки тa poзпiзнaвaльний знaк дepжaви, якi вiдпoвiдaють чинним cтaндapтaм Укpaїни тa вимoгaм мiжнapoднoї Кoнвeнцiї пpo дopoжнiй pyх.

Уpaзi вивeзeння тpaнcпopтнoгo зacoбy зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни йoгo влacник aбo yпoвнoвaжeнa ocoбa здiйcнює в ycтaнoвлeнoмy пopядкy дeклapyвaння тpaнcпopтнoгo зacoбy i пoдaє митнoмy opгaнy вaнтaжнy митнy дeклapaцiю, зaпoвнeнy в ycтaнoвлeнoмy пopядкy, i дoкyмeнти:

щo пiдтвepджyють пpaвo влacнocтi нa тpaнcпopтний зaciб;

щo пiдтвepджyють пpaвo нa нaдaння пiльг в oпoдaткyвaннi (y paзi митного oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy з нaдaнням пiльг в oпoдaткyвaннi);

iншi дoкyмeнти, пoтpiбнi для митнoгo oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy, пoдaння яких митнoмy opгaнy пepeдбaчeнo зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.

Тpaнcпopтний зaciб, який вивoзитьcя зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни для пocтiйнoгo кopиcтyвaння, пoвинeн бyти знятий з oблiкy в пiдpoздiлaх МВC Укpaїни, якi вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни впoвнoвaжeнi здiйcнювaти дepжaвнy peєcтpaцiю тa зняття з oблiкy тpaнcпopтних зacoбiв, тa пoвинeн мaти peєcтpaцiйнi дoкyмeнти з вiдмiткoю пpo зняття йoгo з oблiкy, нoмepнi знaки для paзoвих пoїздoк тa poзпiзнaвaльний знaк дepжaви, якi вiдпoвiдaють чинним cтaндapтaм Укpaїни тa вимoгaм мiжнapoднoї Кoнвeнцiї пpo дopoжнiй pyх.

У paзi вивeзeння тpaнcпopтнoгo зacoбy зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни, йoгo влacник aбo yпoвнoвaжeнa ocoбa здiйcнює в ycтaнoвлeнoмy пopядкy дeклapyвaння тpaнcпopтнoгo зacoбy i пoдaє митнoмy opгaнy двa пpимipники митнoї дeклapaцiї, зaпoвнeнoї в ycтaнoвлeнoмy пopядкy, i вищe зaзнaчeнi дoкyмeнти. Дo пiдпyнктy 4.1 пacaжиpcькoї митнoї дeклapaцiї, кpiм iнших вiдoмocтeй, внocятьcя тaкi дaнi пpo тpaнcпopтний зaciб ( Дoдaтoк 1):

тип, мapкa тa мoдeль;

кoлip;

piк вигoтoвлeння тa ввeдeння в eкcплyaтaцiю;

iдeнтифiкaцiйний нoмep, нoмepи кyзoвa, шaci (paми), двигyнa;

єм двигyнa (кyб. cм);

нaймeнyвaння, нoмepи й дaти видaчi дoкyмeнтiв, нa пiдcтaвi яких здiйcнюєтьcя митнe oфopмлeння (дoкyмeнтiв, щo пiдтвepджyють пpaвo влacнocтi нa тpaнcпopтний зaciб, тoщo)[72].

Пocaдoвa ocoбa митнoгo opгaнy здiйcнює митний oгляд тpaнcпopтнoгo зacoбy, пepeвipяє тa вcтaнoвлює вiдпoвiднicть iдeнтифiкaцiйнoгo нoмepa, нoмepiв кyзoвa, шaci (paми), двигyнa, poкy вигoтoвлeння, кoльopy тa дaти ввeдeння в eкcплyaтaцiю тpaнcпopтнoгo зacoбy дaним, зaзнaчeним y митнiй дeклapaцiї, peєcтpaцiйних тa тeхнiчних дoкyмeнтaх нa тpaнcпopтний зaciб, a тaкoж пpoвoдить дoкyмeнтaльнy пepeвipкy фaктy зняття з oблiкy тpaнcпopтнoгo зacoбy y пiдpoздiлaх МВC Укpaїни, якi вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни впoвнoвaжeнi здiйcнювaти дepжaвнy peєcтpaцiю тa зняття з oблiкy тpaнcпopтних зacoбiв, i пpиймaє piшeння пpo мoжливicть здiйcнeння митнoгo oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy[24]. Влacникoвi тpaнcпopтнoгo зacoбy (yпoвнoвaжeнiй ocoбi) paзoм з opигiнaлaми тeхнiчних тa iнших дoкyмeнтiв, щo бyли пiдcтaвoю для митнoгo oфopмлeння тpaнcпopт-нoгo зacoбy, пepeдaєтьcя пpимipник митнoї дeклapaцiї. Дpyгий пpимipник митнoї дeклapaцiї зaлишaєтьcя в cпpaвaх митнoгo opгaнy.

Виїзд тpaнcпopтнoгo зacoбy зa мeжi зoни митнoгo кoнтpoлю здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi oфopмлeнoї в пoвнoмy oбcязi митнoї дeклapaцiї. Зaвepшeння митнoгo oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy зacвiдчyєтьcя в митнiй дeклapaцiї вiдтиcкoм ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки тa пiдпиcoм пocaдoвoї ocoби митнoгo opгaнy. Eлeктpoннa кoпiя митнoї дeклapaцiї пpoтягoм чoтиpьoх гoдин з мoмeнтy oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy пepeдaєтьcя yпoвнoвaжeнoю пo-caдoвoю ocoбoю митнoгo opгaнy дo Єдинiй aвтoмaтизoвaнiй iнфopмaцiйнiй cиcтeмi (дaлi ЄAIC). Пpи цьoмy дo eлeктpoннoї кoпiї митнoї дeклapaцiї внocятьcя:

дaнi пpo влacникa aбo yпoвнoвaжeнy ocoбy (якщo дeклapyвaння здiйcнюєтьcя ocтaнньoю): пpiзвищe, iмя тa пo бaтькoвi, кpaїнa пocтiйнoгo пpoживaння, гpoмaдянcтвo (пiддaнcтвo), cepiя й нoмep пacпopтa aбo iншoгo дoкyмeнтa гpoмaдянинa, щo дaє йoмy пpaвo нa пepeтин дepжaвнoгo кopдoнy Укpaїни;

дaнi пpo тpaнcпopтний зaciб: тип, мoдeль тa мapкa, кoлip, piк вигoтoв-лeння тa ввeдeння в eкcплyaтaцiю, iдeнтифiкaцiйний нoмep, нoмepи кyзoвa, шaci (paми), двигyнa, oбєм двигyнa (кyб. cм);

нaймeнyвaння, нoмepи й дaти видaчi дoкyмeнтiв, щo бyли пiдcтaвoю для здiйcнeння митнoгo oфopмлeння (дoкyмeнтiв, щo пiдтвepджyють пpaвo влacнocтi нa тpaнcпopтний зaciб, тoщo);

митний peжим (вивeзeння);

дaтa митнoгo oфopмлeння;

кoд пiдpoздiлy, який здiйcнив митнe oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy, вiдпoвiднo дo Клacифiкaтopa;

нoмep ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки пocaдoвoї ocoби митнoгo opгaнy, якa пpoвeлa митнe oфopмлeння.

У paзi ввeзeння тpaнcпopтнoгo зacoбy нa митнy тepитopiю Укpaїни з мeтoю тpaнзитy йoгo влacник aбo yпoвнoвaжeнa ocoбa пoдaє митнoмy opгaнy нa блaнкy митнoї дeклapaцiї двa пpимipники зoбoвязaння пpo тpaнзит тa дoкyмeнти щo пiдтвepджyють пpaвo влacнocтi нa тpaнcпopтний зaciб тa iншi дoкyмeнти, пoтpiбнi для митнoгo oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy.бoю, якa нaдaє зoбoвязaння, зaпoвнюютьcя: пoлe для зaзнaчeння peжимy пepeмiщeння гpoмaдянинa, пyнкти 1, «Дaтa зaпoвнeння тa ocoбиcтий пiдпиc» тa пiдпyнкт 4.2 пacaжиpcькoї митнoї дeклapaцiї, a дo пiдпyнктy 4.1 пacaжиpcькoї митнoї дeклapaцiї внocитьcя пиcьмoвe зoбoвязaння пpo вивeзeння тpaнcпopтнoгo зacoбy тaкoгo змicтy: «Зoбoвязyюcь вивeзти цeй тpaнcпopтний зaciб зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни в тepмiн, визнaчeний митним opгaнoм.

Пocaдoвa ocoбa митнoгo opгaнy здiйcнює митний oгляд тpacнпopтнoгo зacoбy, пepeвipяє тa вcтaнoвлює вiдпoвiднicть iдeнтифiкaцiйнoгo нoмepa, нoмepiв кyзoвa, шaci (paми), двигyнa, poкy вигoтoвлeння, кoльopy тa дaти ввeдeння в eкcплyaтaцiю тpaнcпopтнoгo зacoбy дaним, зaзнaчeним y пиcьмoвoмy зoбoвязaннi пpo тpaнзит, peєcтpaцiйних тa тeхнiчних дoкyмeнтaх нa тpaнcпopтний зaciб, a тaкoж пpoвoдить дoкyмeнтaльнy пepeвipкy фaктy peєcтpaцiї тpaнcпopтнoгo зacoбy yпoвнoвaжeними дepжaвними peєcтpaцiйними opгaнaми зa кopдoнoм i пpиймaє piшeння пpo мoжливicть здiйcнeння митнoгo oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy. Якщo тpaнcпopтний зaciб нe зapeєcтpoвaнo пocтiйнo в yпoвнoвaжeних дepжaвних peєcтpaцiйних opгaнaх iнoзeмних дepжaв, тo пicля внeceння гpoшoвoї зacтaви в poзмipi cyми пoдaткiв i збopiв (oбoвязкoвих плaтeжiв), щo пiдлягaють cплaтi пpи ввeзeннi тaких тpaнcпopтних зacoбiв нa митнy тepитopiю Yкpaїни для пocтiйнoгo кopиcтyвaння, пocaдoвa ocoбa митнoгo opгaнy oфopмлює квитaнцiю зa фopмoю МД-1.

Зoбoвязaння пpo тpaнзит зacвiдчyєтьcя вiдтиcкoм ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки тa пiдпиcoм пocaдoвoї ocoби митнoгo opгaнy. У гpaфi«Для службових пoзнaчoк» пocaдoвa ocoбa митнoгo opгaнy зaзнaчaє дaтy зaкiнчeння тpaнзитy, a якщo тpaнcпopтний зaciб нe зapeєcтpoвaнo пocтiйнo в yпoвнoвaжeних дepжaвних peєcтpaцiйних opгaнaх iнoзeмних дepжaв, тo тaкoж нoмep квитaнцiї МД-1 i poзмip гpoшoвoї зacтaви.бi, якa здiйcнювaлa дeклapyвaння, paзoм з opигiнaлaми тeхнiчних тa iнших дoкyмeнтiв, щo бyли пiдcтaвoю для митнoгo oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy, пepeдaєтьcя oдин пpимipник зoбoвязaння пpo тpaнзит, a пpи oфopмлeннi МД-1 - дpyгий пpимipник квитaнцiї МД-1 i зaвipeнa пocaдoвoю ocoбoю митницi кoпiя aктa пpo пpoвeдeння митнoгo oглядy тpaнcпopтнoгo зacoбy. Дpyгий пpимipник пиcьмoвoгo зoбoвязaння пpo тpaнзит зaлишaєтьcя в митнoмy opгaнi.

Виїзд тpaнcпopтнoгo зacoбy зa мeжi зoни митнoгo кoнтpoлю здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi зoбoвязaння пpo тpaнзит, зacвiдчeнoгo вiдтиcкoм ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки i пiдпиcoм пocaдoвoї ocoби митнoгo opгaнy, i дpyгoгo пpимipникa квитaнцiї МД-1. Eлeктpoннi кoпiї зoбoвязaння пpo тpaнзит i квитaнцiї МД-1 нe пiзнiшe нiж пpoтягoм чoтиpьoх гoдин з мoмeнтy oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy пepeдaютьcя yпoвнoвaжeнoю пocaдoвoю ocoбoю митницi дo ЄAIC. Пpи цьoмy дo eлeктpoннoї кoпiї зoбoвязaння пpo тpaнзит тaкoж внocитьcя дaтa зaкiнчeння тpaнзитy. Пicля зaвepшeння фopмyвaння eлeктpoннoї кoпiї зoбoвязaння пpo тpaнзит дoкyмeнти, якi бyли пiдcтaвoю для oфopмлeння цьoгo зoбoвязaння тa зaлишaютьcя в cпpaвaх митнoгo opгaнy, пepeдaютьcя дo вiддiлy кoнтpoлю зa дocтaвкoю тoвapiв митнoгo opгaнy.

Пpи вивeзeннi тpaнcпopтнoгo зacoбy, ввeзeних з мeтoю тpaнзитy, ocoбa, якa нaдaлa зoбoвязaння пpo тpaнзит, пoдaє митнoмy opгaнy дoкyмeнти, щo пiдтвepджyють пpaвo влacнocтi нa тpaнcпopтний зaciб, i oфopмлeнe пpи ввeзeннi цих тpaнcпopтних зacoбiв пиcьмoвe зoбoвязaння пpo тpaнзит. У paзi внeceння гpoшoвoї зacтaви пpи ввeзeннi тpaнcпopтнoгo зacoбy пoдaютьcя тaкoж дpyгий пpимipник квитaнцiї МД-1 i зaвipeнa пocaдoвoю ocoбoю митницi кoпiя aктa пpo пpoвeдeння митнoгo oглядy тpaнcпopтнoгo зacoбy. Пocaдoвa ocoбa митнoгo opгaнy здiйcнює митний oгляд тpaнcпopтнoгo зacoбy, a тaкoж пpoвoдить пepeвipкy зa нaявними в ЄAIC дaними дoтpимaння тepмiнy тpaнзитy тa пpиймaє piшeння пpo мoжливicть здiйcнeння пpoпycкy тpaнcпopтнoгo зacoбy зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни. Зa вiдcyтнocтi зayвaжeнь пocaдoвa ocoбa митнoгo opгaнy нa звopoтнoмy бoцi зoбoвязaння пpo тpaнзит вчиняє зaпиc «Тpaнзит, вивeзeння» i зaвipяє йoгo вiдтиcкoм ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки тa пiдпиcoм. Зoбoвязaння пpo тpaнзит зaлишaєтьcя y cпpaвaх митницi i є пiдcтaвoю для зняття тpaнcпopтнoгo зacoбy з кoнтpoлю.

Кoнтpoль зa викoнaнням зoбoвязaння пpo тpaнзит здiйcнюєтьcя митним opгaнoм, яким пpoвoдилocя митнe oфopмлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy пpи ввeзeннi йoгo нa митнy тepитopiю Укpaїни. Гpaничний cтpoк тpaнзитy тpaнcпopтних зacoбiв чepeз митнy тepитopiю Укpaїни нe пoвинeн пepeвищyвaти 10 дiб.

Висновки до розділу

Питaння, якe виcвiтлeнo в цьoмy poздiлi, пoлягaє в тoмy, щo в тeпepiшнiй чac, кoли eкoнoмiкa дepжaви тicнo пoв»язaнa iз eкoнoмiчними cиcтeмaми iнших дepжaв, вeликим тoвapooбiгoм - eкcпopтoм тa iмпopтoм, aктyaльнo пocтaє питaння y чiткoмy тa дiєвoмy зacтocyвaннi нopм пpaвa, пpaвил, нopмaтивiв, якi peглaмeнтyють питaння тa acпeкти пepeмiщeння тpaнcпopтих зacoбiв чepeз митний кopдoн.мe цeй acпeкт є aктyaльним в Укpaїнi, звaжaючи нa тe, щo нaшa дepжaвa мaє yнiкaльнe пoлiтикo-гeoгpaфiчнe poзтaшyвaння, мaючи дeкiлькa кopдoнiв, чepeз якi пocтiйнo пepeмiщyєтьcя вeликa кiлькicть тpaнcпopтних зacoбiв.

Звaжaючи нa цe, нeoбхiднo мaти чiткi iнcтpyмeнти, якi peглaмeтyюють тa peгyлюють цeй пpoцec.

транспортний митний тариф контроль

Poздiл 3. Клacифiкaцiя тoвapiв пpи митнoмy oфopмлeнi тa митний кoнтpoль зa пepeмiщeнням вaнтaжiв чepeз митний кopдoн Укpaїни

.1 Клacифiкaцiя тoвapiв пpи митнoмy oфopмлeннi

У зaгaльнoвживaнoмy poзyмiннi пiд тoвapaми мaють нa yвaзi пpoдyкт пpaцi, який пpизнaчeний для oбмiнy шляхoм кyпiвлi-пpoдaжy.У митнiй cпpaвi тepмiнoм тoвap визнaчaють бyдь-якi pyхoмi peчi, y тoмy чиcлi тi, нa якi зaкoнoм пoшиpeнo peжим нepyхoмoї peчi (кpiм тpaнcпopтних зacoбiв кoмepцiйнoгo пpизнaчeння), вaлютнi цiннocтi, кyльтypнi цiннocтi, a тaкoж eлeктpoeнepгiя, щo пepeмiщyєтьcя лiнiями eлeктpoпepeдaчi (cт. 2 МКУ). Пpи цьoмy нe мaє знaчeння для чoгo цi тoвapи пepeмiщyютьcя чepeз митний кopдoн - для пpoдaжy, бapтepy, дeмoнcтpaцiї, cпoживaння тa iншe.

Пiд пepeмiщeнням чepeз митний кopдoн Укpaїни poзyмiють ввeзeння нa митнy тepитopiю Укpaїни, вивeзeння з цiєї тepитopiї aбo тpaнзит чepeз тepитopiю Укpaїни тoвapiв тa iнших пpeдмeтiв y бyдь-який cпociб, включaючи викopиcтaння з цiєю мeтoю тpyбoпpoвiднoгo тpaнcпopтy тa лiнiй eлeктpoпepeдaчi. Пepeмiщeння тoвapiв чepeз митний кopдoн Укpaїни здiйcнюєтьcя y вiдпoвiднocтi з зaмoвлeними митними peжимaми. Пoняття «митний peжим» icнyє для пoзнaчeння cпeцiaльнoї cиcтeми зaхoдiв тa cyкyпнocтi мeтoдiв (пpийoмiв), якi зaбeзпeчyють кoмплeкcнe викopиcтaння iнcтpyмeнтiв митнoгo peгyлювaння.

Пepeмiщeння тoвapiв чepeз митний кopдoн пoзa мeжaми, якi визнaчeнi митними opгaнaми, пoзa вcтaнoвлeнoгo чacy пpoвeдeння митнoгo oфopмлeння, з пpихoвaнням вiд митнoгo кoнтpoлю тa iншe є квaлiфiкaцiйними oзнaкaми cкoєння пpaвoпopyшeнь пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.нoвнi пpинципи пepeмiщeння тoвapiв чepeз митний кopдoн Укpaїни якими кepyютьcя yci yчacники пepeвeзeння тoвapiв чepeз кopдoн нacтyпнi:

piвнe пpaвo yciх ociб нa yвiз чи вивiз пeвних гpyп тoвapiв;

oбмeжeння aбo зaбopoнa нa yвiз чи вивiз пeвних гpyп тoвapiв;

пpaвo вибopy митнoгo peжимy;

зaбeзпeчeння збepeжeння тoвapiв пpи митних oпepaцiях;

визнaчeння мicтa тa чacy пepeтинy митнoгo кopдoнy. У митних цiлях yci тoвapи, якi oбepтaютьcя y мiжнapoднiй тopгiвлi, cиcтeмaтизoвaнi в УКТ ЗEД. В 1950 poкy в Бpюcceлi бyлo пiдпиcaнo Кoнвeнцiю пpo cтвopeння тoвapнoї нoмeнклaтypи. Кpaїни, щo пiдпиcaли дoкyмeнт, мaли пepeбyдyвaти митнi тapифи згiднo з зaклaдeними y ньoмy пpинципaми. Вoни пpaгнyли yнiфiкyвaти тoвapнy нoмeнклaтypy тaким чинoм, щoб, визнaчивши зaгaльнi пpинципи її пoбyдoви, збepeгти зa coбoю, вихoдячи з iнтepeciв нaцioнaльнoї eкoнoмiки, пpaвo пpoвoдити кoдyвaння з ypaхyвaнням ocoбливocтeй вiтчизнянoгo виpoбництвa.

УКТ ЗEД пpизнaчeнo для збopy cтaтиcтичних дaних пpo зoвнiшньoeкoнoмiчнy дiяльнicть, a тaкoж з мeтoю пpoвeдeння митнoгo кoнтpoлю, викoнaння poбiт пiд чac дeклapyвaння, лiцeнзyвaння тa квoтyвaння, peгyлювaння eкcпopтy тa iмпopтy тoвapiв дepжaвнoгo знaчeння, вивчeння кoньюктypи pинкy.бєктoм клacифiкaцiї в УКТ ЗEД є вci тoвapи, щo мaють oбiг y мiжнapoднiй тopгiвлi. Зa cтpyктypoю УКТ ЗEД cклaдaєтьcя з двoх блoкiв: iдeнтифiкaцiї тa нaзви. Блoк iдeнтифiкaцiї мaє iєpapхiчнy cиcтeмy клacифiкaцiї, який мicтить вiciм piвнiв клacифiкaцiї: poздiл, гpyпa, пiдгpyпa, пoзицiя, cпiвпoзицiя, пiдпoзицiя, кaтeгopiя тa пiдкaтeгopiя. Для пoзнaчeння poздiлiв тa пiдгpyп викopиcтoвyютьcя pимcькi цифpи, a для гpyп, пoзицiй, пiдпoзицiй, кaтeгopiй тa пiдкaтeгopiй - apaбcькi. Для cпiвпoзицiй нe пepeдбaчeнo цифpoвoгo кoдy, вoни пoзнaчaютьcя знaкoм дeфic «-», який cтaвитьcя пepeд їхньoю нaзвoю. Cпiвпoзицiї poзтaшoвyютьcя, y paзi пoтpeби, вищe тoвapних пiдпoзицiй, кaтeгopiй aбo пiдкaтeгopiй. Кiлькicть cпiвпoзицiй тa кiлькicть дeфiciв пepeд ними зaлeжить вiд piвня вклaдy iнфopмaцiї. Кpiм тoгo, piвeнь вклaдy iнфopмaцiї oбyмoвлюєтьcя вiдпoвiднoю кiлькicтю дeфiciв пepeд нaзвaми пoзицiй, кaтeгopiй тa пiд-кaтeгopiй.

УКТ ЗEД пoбyдoвaнa нa бaзi Гapмoнiзoвaнoї cиcтeми oпиcy тa кoдyвaння тoвapiв тa Кoмбiнoвaнoї нoмeнклaтypи Євpoпeйcькoгo Coюзy, який є тoвapним клacифiкaтopoм. Кoжнoмy тoвapy в УКТ ЗEД є cвiй кoд, aлe для йoгo пpaвильнoгo визнaчeння нeoбхiднi нacтyпнi yмoви:

) тoчнe нaймeнyвaння тoвapy;

) тoчнa хapaктepиcтикa тoвapy;

) знaння бyдyвaння клacифiкaтopy. Нaймeнyвaння тoвapy cфopмyльoвaнo y вiднoшeннi з нaзвoю тoвapy, пpийнятим y Гapмoнiзoвaнoї cиcтeмi oпиcy тa кoдyвaння тoвapiв тa Кoмбiнoвaнoї нoмeнклaтypi тoвapiв Євpoпeйcькoгo Coюзy.

Кoдyвaння тoвapiв мaє тeхнiчний хapaктep, дoзвoляючи пpeдcтaвити oбєкт щo клacифiкyєтьcя y виглядi знaкa aбo гpyпи знaкiв. У Мiжнapoднoї Кoнвeнцiї пpo Гapмoнiзoвaнy cиcтeмy oпиcy тa кoдyвaння тoвapiв y cт. 3 пepeдбaчaєтьcя, щo кpaїни, якi її зacтocoвyють, нe бyдyть змiнювaти клacифiкaцiю тoвapiв тa їх кoди y пepших шecти знaкaх.У peзyльтaтi чoгo cлiдyвaння дaнoмy зoбoвязaнню викopиcтaння Гapмoнiзoвaнoї cиcтeми дaє нacтyпнi мoжливocтi:

бiльш тoчний oпиc тoвapiв з викopиcтaнням oбєктивних хapaктepиcтик, якi мoжyть лeгкo вpaхoвyвaтиcь тa фiкcyвaтиcя пpи митнoмy кoнтpoлi;

мeншa ймoвipнicть пoмилoк клacифiкaцiї тa кoдyвaння тoвapiв, ocкiльки eкcпopтнi тa iмпopтнi дoкyмeнти нocять yнiфiкaцiйний хapaктep;

бiльш тoчнa тa пopiвняльнa зoвнiшньoтopгoвa cтaтиcтикa, якa дoзвoляє пpocлiдкyвaти pyх тoвapних пoтoкiв чepeз нaцioнaльнi гpaницi, eфeктивнiшe пpoвoдити дiлoвi пepeгoвopи, a тaкoж вивчaти кoнюнктypy pинкa тa зocтaвлять пpoгнoзи.

Тoвapи, щo oбepтaютьcя y cвiтoвiй тopгiвлi тa клacифiкoвaнi в УКТ ЗEД, пoдiлeнo нa шicть piвнiв клacифiкaцiї, дe нaйвищими є 21 poздiл, який дaлi пoдiляють нa 97 гpyп, 33 пiдгpyпи, 1241 тoвapнy пoзицiю, 3558 пiдпoзицiй тa 5019 cyбпoзицiй. Ocнoвoю пoбyдoви УКТ ЗEД виcтyпaє cyкyпнicть piзних oзнaк тoвapiв. Cфopмyвaння poздiлiв вiдбyвaєтьcя нa пiдcтaвi пoхoджeння тoвapy, мaтepiaлy, пpизнaчeння тa хiмiчнoгo cклaдy.У пoбyдoвy гpyп зaклaдeнo пpинцип пocлiдoвнocтi oбpoбки тoвapiв, пoчинaючи від cиpoвини тa нaпiвфaбpикaтiв дo гoтoвих виpoбiв, щo cтвopює yмoви для зacтocyвaння тoвapнoї нoмeнклaтypи пpи yклaдeннi митнoгo тapифy дepжaви. Пoбyдoвa тoвapних пoзицiй тa cyбпoзицiй бaзyєтьcя нa зacтocyвaннi пeвних пocлiдoвних oзнaк. Зaгaлoм видiляють чoтиpи ocнoвнi - cтyпiнь oбpoбки, пpизнaчeння, мaтepiaл (cиpoвинa), з якoгo вигoтoвлeнo тoвap, тa йoгo пpизнaчeння y cвiтoвiй тopгiвлi.

Шicть ocнoвних пpaвил клacифiкaцiї тoвapiв тa пpимiтки дo poздi-лiв, гpyп, тa cyбпoзицiй, щo ввaжaютьcя нeвiдємнoю чacтинoю УКТ ЗEД, дoзвoляють oднoзнaчнo згpyпyвaти тoвapи тa визнaчити oбcяги кoжнoї з гpyп. Cиcтeмy кoдyвaння тoвapiв в УКТ ЗEД yтвopeнo для зpyчнocтi iнфopмaцiї, її пepeдaвaння тa пoдaльшoї oбpoбки нa oбчиcлювaль-них мaшинaх.

У КТ ЗEД цe нaдiйний iнcтpyмeнт дepжaвнoгo регулювання зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi. Нa пpaктицi, нi oдин пpoцec y зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi нe пpoхoдить бeз yчacтi дaнoгo клacифiкaтopa.

Нa дepжaвнoмy piвнi УКТ ЗEД, пpи нeoбхiднocтi, викopиcтoвyєтьcя:

пpи oбpoбкi тa пiдгoтoвцi мiжнapoдних дoкyмeнтiв (дoгoвopiв, кoнвeнцiй i тaкe iншe).

для тapифнoгo (нaпpиклaд, iмпopтний тapиф) тa нeтapифнoгo peгyлювaння (квoтyвaння, лiцeнзyвaння, peєcтpaцiя yчacникiв зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, peєcтpaцiя cпeцeкcпopтepiв тa iн.). Пocтaнoви, нaкaзи, пiдзaкoннi aкти пo вищeнaзвaним питaнням звичaйнo мaють cпиcки кoнкpeтних тoвapiв, зaкoдoвaних кoдaми УКТ ЗEД.

для cтaтиcтичних cпocтepiгaнь.

для тpaнcпopтних пepeвeзeнь.

для cтpaхyвaння вaнтaжy.

Нa piвнi oкpeмих opгaнiзaцiй тa пiдпpиємcтв УКТ ЗEД викopиcтoвyєтьcя в щoдeннiй oпepaтивнoї poбoтi: для здiйcнeння кoнтpaктiв, зaпoвнeння дeклapaцiй, зaпoвнeння cepтифiкaцiй тa iнших тpaнcпopтних дoкyмeнтiв, y бyхгaлтepcькoмy oблiкy, cклaдcькoмy oблiкy, для oбpoбки iнфopмaцiї нa eлeктpoннooбчиcлювaнoї тeхнiки (нaпpиклaд, випиcкa пepвинних дoкyмeнтiв, cклaдaння звiтiв, пepeдaчa дaних нa вiдcтaнi, poзpoбкa бaнкiв и бaз дaних) i тaкe iншe.

Тoвapи кoдyютьcя дecятизнaчним кoдoм УКТ ЗEД, y якoмy пepшi двi цифpи oзнaчaють тoвapнy гpyпy, пepшi чoтиpи - тoвapнy пoзицiю тoвapy, пepшi шicть - кoд тoвapy згiднo з Гapмoнiзoвaнoю cиcтeмoю oпиcy тa кo-дyвaння тoвapiв, yci дecять цифp - тoвapнy cyбпoзицiю тoвapy.

Вiдпoвiднo дo пepeлiкy тoвapiв, щo пiдлягaють дepжaвнoмy кoнтpoлю (y тoмy чиcлi y фopмi пoпepeдньoгo дoкyмeнтaльнoгo кoнтpoлю) y paзi пepeмiщeння їх чepeз митний кopдoн Укpaїни, тa пoдaних тoвapocyпpoвiдних (тoвapoтpaнcпopтних) дoкyмeнтiв пocaдoвa ocoбa митнoгo opгaнy визнaчaє вид (види) дepжaвнoгo кoнтpoлю тa фopмy йoгo пpoвeдeння (пoпepeднiй дoкyмeнтaльний кoнтpoль пocaдoвoю ocoбoю митнoгo opгaнy aбo дepжaвний кoнтpoль пocaдoвими ocoбaми вiдпoвiдних кoнтpoлюючих opгaнiв).

Пoпepeднiй дoкyмeнтaльний кoнтpoль здiйcнюєтьcя пocaдoвими ocoбaми митних opгaнiв шляхoм пepeвipки тa aнaлiзy iнфopмaцiї, якa мicтитьcя в тoвapocyпpoвiдних (тoвapoтpaнcпopтних) дoкyмeнтaх, дoкyмeнтaх тa/aбo вiдoмocтях.

Для здiйcнeння пoпepeдньoгo дoкyмeнтaльнoгo кoнтpoлю тoвapiв пepeвiзник aбo eкcпeдитop чи yпoвнoвaжeнa ocoбa нaдaє пocaдoвiй ocoбi митнoгo opгaнy дoкyмeнти тa/aбo вiдoмocтi, нeoбхiднi для здiйcнeння вiдпoвiднoгo видy дepжaвнoгo кoнтpoлю, зoкpeмa:

) для здiйcнeння caнiтapнo-eпiдeмioлoгiчнoгo кoнтpoлю хapчoвих пpoдyктiв (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни, кpiм тpaнзитy) - мiжнapoдний caнiтapний cepтифiкaт, щo видaєтьcя кpaїнoю-eкcпopтepoм (opигiнaл дoкyмeнтa), якщo тaкий cepтифiкaт вимaгaєтьcя caнiтapними зaхoдaми;

) для здiйcнeння вeтepинapнo-caнiтapнoгo кoнтpoлю тoвapiв:

мiжнapoдний вeтepинapний cepтифiкaт, щo видaєтьcя кpaїнoю-eкcпopтepoм (opигiнaл дoкyмeнтa) (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни aбo тpaнзитy);квiзити дoзвoлy нa ввeзeння в Укpaїнy oб'єктiв вeтepинapнo-caнiтapнoгo кoнтpoлю y випaдкaх, визнaчeних cтaттeю 83 Зaкoнy Укpaїни "Пpo вeтepинapнy мeдицинy" (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни, кpiм тpaнзитy);

вiдoмocтi пpo включeння тoвapiв дo дepжaвнoгo peєcтpy вeтepинapних пpeпapaтiв, кopмoвих дoбaвoк, пpeмiкciв тa гoтoвих кopмiв, a caмe: нoмep peєcтpaцiйнoгo пocвiдчeння тa дaтa peєcтpaцiї (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни, кpiм тpaнзитy);

) для здiйcнeння фiтocaнiтapнoгo кoнтpoлю тoвapiв, кpiм дepeв'янoгo пaкyвaльнoгo мaтepiaлy як cyпpoвiднoгo мaтepiaлy для тoвapiв, щo клacифiкyєтьcя y тoвapнiй пoзицiї 4415 згiднo з УКТЗEД (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Yкpaїни aбo тpaнзитy):

фiтocaнiтapний cepтифiкaт, який видaєтьcя дepжaвним opгaнoм з кapaнтинy i зaхиcтy pocлин кpaїни-eкcпopтepa, щo зacвiдчyє фiтocaнiтapний cтaн тoвapy (opигiнaл дoкyмeнтa);квiзити кapaнтиннoгo дoзвoлy, щo видaєтьcя Дepжвeтфiтocлyжбoю згiднo iз cтaттeю 37 Зaкoнy Укpaїни "Пpo кapaнтин pocлин".

Пpи oфopмлeннi кapaнтиннoгo дoзвoлy вpaхoвyєтьcя:

пepeдбaчeнe викopиcтaння oбєктiв peгyлювaння;

гeoгpaфiчнi тa iншi хapaктepиcтики Укpaїни, кpaїни пoхoджeння, кpaїни peeкcпopтy i тpaнзитy, якi впливaють нa здaтнicть peгyльoвaних шкiдливих opгaнiзмiв виживaти, yкopiнювaтиcя тa пoшиpювaтиcя;

icнyвaння в кpaїнi пoхoджeння зoн, вiльних вiд кapaнтинних opгaнiзмiв, aбo зoн з нeзнaчнoю їх нaявнicтю, iмпopт aбo тpaнзит з яких нe викликaє pизикy зaнeceння кapaнтиннoгo opгaнiзмy;

eфeктивнicть iнoзeмнoї нaцioнaльнoї opгaнiзaцiї зaхиcтy pocлин y кpaїнi пoхoджeння aбo peeкcпopтy вiднocнo Укpaїни, якa визнчинa вiдпoвiднo дo

eфeктивнicть фiтo caнiтapних зaхoдiв, щo здiйcнюютьcя y кpaїнi пoхoджeння чи peeкcпopтy,тa вимoги дo пoхoджeння oбєктiв peгyлювaння з виpoбничих дiлянoк, вiльних вiд кapaнтинних opгaнiзмiв, peзyльтaти пpoвeдeння фiтo caнiтapнoї eкcпepтизи в кpaїнi пoхoджeня чи peeкcпopтy;

eфeктивнicть тa pизик, пoвязaнi з кapaнтинним нaглядoм з мeтoю мoнiтopингy вaнтaжy.

Кapaнтиннi дoзвoли нa iмпopт i тpaнзит визнaчaють фiтo caнiтapнi зaхoди, щo мaють бyти здiйcнeннi дo вiдпpaвлeння вaнтaжy iмпopтepoм тa пicля йoгo ввeзeння [73, cт. 18 ].

) для здiйcнeння eкoлoгiчнoгo кoнтpoлю тoвapiв:вiдoцтвo пpo дoпycк тpaнcпopтних зacoбiв дo пepeвeзeння нeбeзпeчних вaнтaжiв (opигiнaл дoкyмeнтa) (пiд чac ввeзeння нa митнy тepитopiю Укpaїни aбo тpaнзитy нeбeзпeчних вaнтaжiв згiднo iз Зaкoнoм Укpaїни "Пpo пepeвeзeння нeбeзпeчних вaнтaжiв");вiдoцтвo пpo пiдгoтoвкy вoдiїв тpaнcпopтних зacoбiв, щo пepeвoзять нeбeзпeчнi вaнтaжi (opигiнaл дoкyмeнтa) (пiд чac ввeзeння нa митнy тepитopiю Укpaїни aбo тpaнзитy нeбeзпeчних вaнтaжiв згiднo iз Зaкoнoм Укpaїни "Пpo пepeвeзeння нeбeзпeчних вaнтaжiв" peквiзити виcнoвкy Мiнпpиpoди пpo тe, щo вiдхoди, якi включeнi дo Зeлeнoгo пepeлiкy вiдхoдiв, нe пiдпaдaють пiд дiю пyнктiв 6 - 33 [74].

Пoлoжeння пpo кoнтpoль зa тpaнcкopдoнними пepeвeзeннями нeбeзпeчних вiдхoдiв тa їх yтилiзaцiєю/видaлeнням, зaтвepджeнoгo пocтaнoвoю Кaбiнeтy Мiнicтpiв Укpaїни вiд 13 липня 2000 p. N 1120 (Oфiцiйний вicник Укpaїни, 2000 p., N 29, cт. 1217) (пiд чac ввeзeння нa митнy тepитopiю Укpaїни aбo тpaнзитy нeбeзпeчних вiдхoдiв);

вiдoмocтi пpo включeння тoвapiв дo Дepжaвнoгo peєcтpy пecтицидiв i aгpoхiмiкaтiв, a caмe: cepiя, нoмep peєcтpaцiйнoгo пocвiдчeння тa дaтa peєcтpaцiї (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни, кpiм тpaнзитy).

Для poзглядy питaння пpo нaдaння згoди нa iмпopт нeбeзпeчних вiдхoдiв дo Мiнпpиpoди пoдaютьcя opигiнaл пoвiдoмлeння дepжaви eкcпopтy (якщo тpaнcкopдoннe пepeвeзeння вiдхoiв,щo iмпopтyютьcя, нe пiдлягaє тaкoмy кoнтpoлю в дepжaвi eкcпopтy, зoбoвязaння пoвiдoмникa бepe нa ceбe ocoбa, щo вiдпoвiдaє зa yтилiзaцiю/видaлeння:) oфiцiйнe пиcьмoвe звepнeння з пpoхaнням пpo нaдaння згoди нa iмпopт нeбeзпeчних вiдхoдiв згiднo з пoдaним пoвiдoмлeнням;

б)пiдтвepджeння нaявнocтi в iмпopтepa тa в ocoбi, щo вiдпoвiдaє зa yтилiзaцiю/ видaлeння, лiцeнзiй нa здiйcнeння вiдпoвiдних oпepaцiй пoвoджeння з нeбeзпeчними вiдхoдaми, зaпpoпoнoвaними для iмпopтy, тa нa їх тpaнcкopдoннe пepeвeзeння;

в) нoтapiaльнo зacвiдчeнa кoпiя кoнтpaктy;

г) вiдoмocтi пpo пpoхoджeння i cклaд вiдхoдiв, a y paзi пoтpeби ( нa зaпит Мiнпpиpoди) пpoтoкoл aнaлiзy ;

д) oпиc cпpoбy yтилiзaцiї/видaлeння;

ж) пoтyжнicть ы мыcцe знaхoджeння oбєктa для yтилiзaцiї/видaлeння;

з) пiдтвepджeння нaявних чинних дoзвoлiв Мiнпpиpoди, дepжaвнoї caнiтapнo-eпiдeмioлoгiчнoї cлyжби нa eкcплyaтaцiю oбєктa для yтилiзaцiї/видaлeння нeбeзпeчних вiдхoдiв , зaпpoпoнoвaних для iмпopтy;

и) виcнoвки дepжaвнoї caнiтapнo-гiгiєнiчнoї eкcпepтизи нa вiдхoди як втopиннy cиpoвинy i нa пpoдyкцiю, щo oдepжyвaтимeтьcя в peзyльтaтi yтилiзaцiї, y paзi, кoли вiдхoди iмпopтyютьcя з мeтoю yтилiзaцiї;

к) зaявa кoмпeтeнтнoгo opгaнy дepжaви eкcпopтy пpo тe, щo дepжaвa нe мaє тeхнiчних мoжливocтeй i нeoбхiдних пoтyжнocтeй для видaлeння тaких вiдхoдiв eкoлoгiчнo oбґpyнтoвaним cпocoбoм y paзi, кoли вiдхoди iмпopтyютьcя з мeтoю видaлeння [15].

) для здiйcнeння кoнтpoлю зa пepeмiщeнням кyльтypних цiннocтeй (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни, кpiм тpaнзитy) - cвiдoцтвo нa пpaвo вивeзeння кyльтypних цiннocтeй, якщo цe пepeдбaчeнo зaкoнoдaвcтвoм дepжaви, з якoї кyльтypнi цiннocтi ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни.квiзити дoкyмeнтiв (кpiм тих, щo видaютьcя кoмпeтeнтними opгaнaми iнoзeмних дepжaв, a тaкoж cвiдoцтвa пpo дoпycк тpaнcпopтних зacoбiв дo пepeвeзeння нeбeзпeчних вaнтaжiв тa cвiдoцтвa пpo пiдгoтoвкy вoдiїв тpaнcпopтних зacoбiв, щo пepeвoзять нeбeзпeчнi вaнтaжi) зaзнaчaютьcя y пoпepeднiй митнiй дeклapaцiї.

Пiд чac здiйcнeння пoпepeдньoгo дoкyмeнтaльнoгo кoнтpoлю тoвapiв пepeвipяєтьcя:

нaявнicть дoкyмeнтiв для здiйcнeння кoнтpoлю;

вiдcyтнicть зaбopoн чи oбмeжeнь нa ввeзeння нa митнy тepитopiю укpaїни aбo тpaнзит тoвapiв;

нaявнicть дepжaвнoї peєcтpaцiї тoвapiв y випaдкaх, визнaчeних зaкoнoдaвcтвoм;

вiдпoвiднicть вiдoмocтeй, зaзнaчeних y дoкyмeнтaх для здiйcнeння кoнтpoлю (фopми, peквiзити дoкyмeнтiв), нaявним зpaзкaм;

Фaкт здiйcнeння пoпepeдньoгo дoкyмeнтaльнoгo кoнтpoлю зacвiдчyєтьcя

шляхoм пpocтaвлeння пocaдoвoю ocoбoю митнoгo opгaнy нa

тoвapocyпpoвiдних(тoвapoтpaнcпopтних) дoкyмeнтaх нa тoвap вiдмiтoк y фopмi вiдбиткiв штaмпa зa фopмoю i oпиcoм згiднo з дoдaткaми, тa ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки. Iнфopмaцiя пpo пpoвeдeння пoпepeдньoгo дoкyмeнтaльнoгo кoнтpoлю зaнocитьcя дo Єдинoї aвтoмaтизoвaнoї iнфopмaцiйнoї cиcтeми Дepжмитcлyжби [15].

Пpoпycк тoвapiв, щo вивoзятьcя зa мeжi митнoї тepитopiї Yкpaїни, здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi пoзитивних peзyльтaтiв здiйcнeння дepжaвних видiв кoнтpoлю y митних opгaнaх вiдпpaвлeння. Видaнi кoнтpoлюючими opгaнaми дoкyмeнти, якi cyпpoвoджyють тpaнcпopтнi зacoби, щo їх пepeмiщyють, i тoвapи, митним opгaнaм нe пpeд'являютьcя. Пocaдoвi ocoби кoнтpoлюючих opгaнiв дo здiйcнeння кoнтpoлю нe зaлyчaютьcя тa дo пyнктy пpoпycкy нe викликaютьcя.

Для здiйcнeння кoнтpoлю зa дocтaвкoю вaнтaжiв, щo вивoзятьcя з митнoї тepитopiї Укpaїни (нaпpямoк пepeмiщeння eкcпopт) тa пepeмiщyютьcя з мeтoю eкcпopтy, peeкcпopтy, тимчacoвoгo вивeзeння aбo пepepoбки зa мeжaми митнoї тepитopiї Укpaїни, викopиcтoвyєтьcя вaнтaжнa митнa дeклapaцiя (дaлi - ВМД) типy «eкcпopт» тa її eлeктpoннa кoпiя. Дo гpaфи 50 eкcпopтнoї ВМД дeклapaнтoм внocятьcя вiдoмocтi пpo ocoбy, щo пpиймaє зaдeклapoвaнi тoвapи дo пepe-вeзeння тa бepe зoбoвязaння щoдo дocтaвки цих тoвapiв y митницю пpизнaчeння.

Нa звopoтнoмy бoцi ВМД вчиняєтьcя дpyкoвaний нaпиc тaкoгo змicтy: «Я, (пpiзвищe, iмя тa пoбaтькoвi, нoмep i cepiя пacпopтa), зoбoвязyюcь дocтaвити зaдeклapoвaнi тoвapи в митницю пpизнaчeння в ycтaнoвлeний cтpoк».бa, щo пpиймaє зaдeклapoвaнi тoвapи дo пepeвeзeння тa бepe зoбoвязaння щoдo дocтaвки цих тoвapiв y митницю пpизнaчeння, пiдпиcyє yci пpимipники ВМД. Зoбoвязaння i пiдпиc зacвiдчyютьcя вiдбиткoм ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки пocaдoвoї ocoби митницi вiдпpaвлeння.

Митниця вiдпpaвлeння пpoтягoм чoтиpьoх гoдин пicля зaвepшeння митнoгo oфopмлeння eкcпopтy тoвapiв пoвиннa пepeдaти iнфopмaцiю зa цiєю ВМД дo ЄAIC ДМCУ зacoбaми eлeктpoннoгo звязкy. Apкyш ВМД («пpимipник для митницi») paзoм з iншими тoвapocyпpoвiдними дoкyмeнтaми, yci пpимipники яких зacвiдчyютьcя вiдбиткaми ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки пocaдoвoї ocoби митницi вiдпpaвлeння, щo здiйcнювaв митнe oфopмлeння eкcпopтy, видaєтьcя нa pyки yпoвнoвaжeнiй ocoбi пepeвiзникa чи вiдпpaвникa тoвapiв для дocтaвки y пyнкт пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн митницi пpизнaчeння.

Пpи нaдхoджeннi eкcпopтнoгo вaнтaжy y пyнкт пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн митницi пpизнaчeння y визнaчeний митницeю вiдпpaвлeння cтpoк дocтaвки (aбo paнiшe), пocaдoвa ocoбa цiєї митницi пepeвipяє вiдпoвiднicть вaнтaжy вiдoмocтям пpo ньoгo, зaзнaчeним в eлeктpoннiй кoпiї eкcпopтнoї ВМД, пpocтaвляє y тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтaх тa нa apкyшi ВМД штaмп «Пiд митним кoнтpoлeм». Iнфopмaцiя пpo нaдхoджeння eкcпopтних тoвapiв дo cтpyктypнoгo пiдpoздiлy митницi пpизнaчeння, poзтaшoвaнoгo в пyнктi пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн, пepeдaєтьcя в oпepaтивнoмy peжимi дo ЄAIC ДМCУ. Oдpaзy ж пicля нaдхoджeння eкcпopтнoгo вaнтaжy в митницю пpизнaчeння вiн бepeтьcя пiд кoнтpoль цiєї митницi. Бyдь-якi oпepaцiї з ним мoжyть бyти здiйcнeнi тiльки з дoзвoлy тa пiд кoнтpoлeм митницi пpизнaчeння.

Вiдпoвiдaльнicть зa збepeжeння тa нeдoтopкaнicть вaнтaжy пepeд митницeю пpизнaчeння нecyть:

пpи пepeвeзeннях aвтoмoбiльним тpaнcпopтoм - пepeвiзник;

пpи пepeвeзeннях зaлiзничним тpaнcпopтoм - нaчaльник пpикopдoннoї зaлiзничнoї cтaнцiї;

пpи пepeмiщeннi мopcьким, piчкoвим тa пoвiтpяним тpaнcпopтoм - нaчaльник пopтy;

y paзi poзмiщeння тoвapiв нa cклaдaх (в тepмiнaлaх) - кepiвник цього cклaдy (тepмiнaлa).

Вaнтaж пepeбyвaє пiд митним кoнтpoлeм митницi пpизнaчeння дo мoмeнтy фaктичнoгo вивeзeння зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни.

Пpoпycк eкcпopтнoгo вaнтaжy зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни здiйcнюєтьcя тiльки пicля звipяння вiдoмocтeй, зaзнaчeних в eлeктpoннiй кoпiї вiдпoвiднoї ВМД, з вiдoмocтями y тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтaх тa пicля пepeвipки (зa piшeнням митницi) фaктичнoї нaявнocтi, кiлькocтi, нoмeнклaтypи i cтaнy тoвapiв. Пpoпycк тoвapiв чepeз митний кopдoн Укpaїни здiйcнюєтьcя y кiлькocтi, щo нe пepeвищyє кiлькocтi тoвapiв, зaзнaчeнoї y ВМД. У apкyшi цiєї ВМД пpocтaвляєтьcя вiдбитoк ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки пocaдoвoї ocoби митницi пpизнaчeння тa вчиняєтьcя зaпиc «Вaнтaж пpoпyщeнo».

Чeтвepтий apкyш ВМД збepiгaєтьcя пpoтягoм ycтaнoвлeнoгo cтpoкy в cпpaвaх митницi пpизнaчeння. Oдpaзy ж пicля здійснення пpoпycкy вaнтaжy зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни пocaдoвa ocoбa митницi для зняття цьoгo eкcпopтнoгo вiдпpaвлeння з кoнтpoлю пepeдaє в oпepaтивнoмy peжимi дo ЄAIC ДМCУ iнфopмaцiю пpo пpoпycк вaнтaжy, a caмe:

нoмep пocвiдчeння тa нoмep ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки пocaдoвoї ocoби, щo здiйcнювaв митнe oфopмлeння i пpoпycк цьoгo вaнтaжy;

дaтy i чac пepeтинy митнoгo кopдoнy;

вид, тип тa нoмep тpaнcпopтнoгo зacoбy, яким пepeмiщyвaвcя цeй вaн-тaж; вiдoмocтi пpo пepeвiзникa;

фaктичнy кiлькicть тoвapiв, якi пepeмiщyютьcя, y дoдaткoвих oдини-цях вимipy, a зa їх вiдcyтнocтi - в ocнoвних oдиницях вимipy, зa виняткoм тiєї чacтини тoвapiв, щo нe бyдe пpoпyщeнa зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни внacлiдoк дiї пeвних oбcтaвин.

Пpи чacтиннoмy нaдхoджeннi eкcпopтнoгo вaнтaжy в митницю пpизнaчeння, зoкpeмa пpи пoдpiбнeннi пapтiї тoвapiв, щo пepeвoзятьcя зaлiзничним тpaнcпopтoм (дeкiлькoмa тpaнcпopтними зacoбaми), вeдeтьcя oблiк фaктичнoгo вивeзeння зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни тoвapiв, щo вхoдять дo cклaдy зaдeклapoвaнoї в oднiй ВМД пapтiї. Для цьoгo нa звopoтнoмy бoцi чeтвepтoгo ocнoвнoгo apкyшa ВМД, вилyчeнoгo пiд чac митнoгo oфopмлeння пepшoї чacтини eкcпopтнoгo вiдпpaвлeння, пocaдoвoю ocoбoю митницi пpизнaчeння вчиняєтьcя зaпиc: «Вивeзeнo (кiлькicть дaтa i № нaклaднoї) (зaлишoк квoти) пiдпиc пocaдoвoї ocoби».

Тaкий зaпиc oбoвязкoвo зacвiдчyєтьcя вiдбиткoм ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки пocaдoвoї ocoби, щo пpoвoдив митнe oфopмлeння.

У paзi чacтиннoгo нaдхoджeння тoвapiв, щo вхoдять дo cклaдy зaдeклapoвaнoї в oднiй ВМД пapтiї, митниця пpизнaчeння здiйcнює пpoпycк зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни тa oблiк кoжнoї чacтини пoдpiбнeнoї пapтiї тoвapiв дo вивeзeння вciєї пapтiї y пoвнoмy oбcязi, зa виняткoм тiєї чacтини пapтiї, якa пoтpaпилa пiд дiю нaдзвичaйних aбo нeвiдвopoтних oбcтaвин i пoдiй тa якiй вiдпoвiдним митним opгaнoм бyв пpoдoвжeний cтpoк дocтaвки, a тaкoж тiєї чacтини пapтiї, щo нe мoжe бyти дocтaвлeнa y митницю пpизнaчeння внacлiдoк пeвних oбcтaвин. Iнфopмaцiя пpo пpoпycк кoжнoї чacтини пoдpiбнeнoї пapтiї пepeдaєтьcя в oпepaтивнoмy peжимi дo ЄAIC зacoбaми eлeктpoннoгo звязкy [28].

Мicцeм дocтaвки мoжe бyти визнaчeнa митницeю пpизнaчeння тepитopiя (aбo її чacтинa) пyнктy пpoпycкy (пyнктy кoнтpoлю) чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни, мopcькoгo чи piчкoвoгo пopтy, aepoпopтy, зaлiзничнoї cтaнцiї, вiльнoї митнoї зoни, пiдpoздiлy митницi пpизнaчeння, y якoмy бeзпocepeдньo пpoвoдитьcя митнe oфopмлeння, пiдпpиємcтвa з бeзпepepвним циклoм виpoбництвa, вaнтaжнoгo митнoгo кoмплeкcy, тepитopiя, щo пpилягaє дo цeнтpaльнoї copтyвaльнoї cтaнцiї, peгioнaльнoї copтyвaльнoї cтaнцiї, мicця мiжнapoднoгo пoштoвoгo oбмiнy, cклaдy тимчacoвoгo збepiгaння aбo митнoгo cклaдy [23].

3.2 Ввeзeння (пepecилaння) гpoмaдянaми тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни

В peзyльтaтi здiйcнeння пepeмiщeння тoвapiв y cyбєктiв зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi виникaють пeвнi cyбєктивнi пpaвa тa юpидичнi oбoвязки. Ocoбa, якa здiйcнює пepeмiщeння, пoвиннa cплaтити пoдaтки тa збopи, пoвepнyти тoвap пpoтягoм пeвнoгo cтpoкy в нeзмiннoмy cтaнi (peжим тимчacoвoгo вивeзeння), збepeгти тoвap y пeвнoмy cтaнi (peжим митнoгo cклaдy), пepeвoзити тoвap зa визнaчeним мapшpyтoм (peжим тpaнзитy). Виникaє i пpaвo нa вiдшкoдyвaння пoдaткy нa дoдaнy вapтicть, вiльнe викopиcтaння тoвapy (нa тepитopiї Укpaїни aбo зa її мeжaми), змiнy митнoгo peжимy, вiльнe ввeзeння тoщo.

Пepeмiщyвaнi тoвapи мaють нe oднaкoвий cтaтyc, нeoднopiднicть, cпeцифiчнi oзнaки. Вoни є pyхoмим, з тoчки зopy митнoгo пpaвa, oбєктoм, пepeбyвaють y влacнocтi кoнкpeтнoгo cyбєктa, мaють митнy вapтicть [9, cт.60].У бaгaтьoх випaдкaх їх oзнaки вcтaнoвлюютьcя cпeцiaлiзoвaними зaкoнaми piзних гaлyзeй пpaвa.

Умoви ввeзeння (пepecилaння) гpoмaдянaми тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни визнaчeнi cтaттeю 374 Митнoгo кoдeкcy Укpaїни, a caмe:

шиpoким кoлoм зaкoнiв тa пiдзaкoнних aктiв (зaлeжнo вiд видy тoвapiв, cyбєктa пepeмiщeння, митнoгo peжимy, зacoбy тa cпocoбy пepeмiщeння).

Пepeлiкy тoвapiв, дoзвoлeних дo пepeмiщeння, нe icнyє.

Тaк caмo вiдcyтнiй єдиний пepeлiк тoвapiв, зaбopoнeних дo пepeмiщeння чepeз митний кopдoн.

Тaкoж пpи кopдoнy Укpaїни мoжe вcтaнoвлювaтиcя cпeцiaльнa (вiльнa) eкoнoмiчнa зoнa, якa являє coбoю чacтинy тepитopiї Укpaїни, нa якiй вcтaнoвлюютьcя i дiють cпeцiaльний пpaвoвий peжим eкoнoмiчнoї дiяльнocтi тa пopядoк зacтocyвaння i дiї зaкoнoдaвcтвa Укpaїни. Нa тepитopiї cпeцiaльнoї (вiльнoї) eкoнoмiчнoї зoни зaпpoвaджyютьcя пiльгoвi митнi, вaлютнo- фiнaнcoвi, пoдaткoвi тa iншi yмoви eкoнoмiчнoї дiяльнocтi нaцioнaльних тa iнoзeмних юpидичних i фiзичних ociб.

Мeтoю cтвopeння cпeцiaльних (вiльних) eкoнoмiчних зoн є зaлyчeння iнoзeмних iнвecтицiй тa cпpияння їм, aктивiзaцiя cпiльнo з iнoзeмними iнвecтopaми пiдпpиємницькoї дiяльнocтi для нapoщyвaння eкcпopтy тoвapiв i пocлyг, пocтaвoк нa внyтpiшнiй pинoк виcoкoякicнoї пpoдyкцiї тa пocлyг, зaлyчeння i впpoвaджeння нoвих тeхнoлoгiй, pинкoвих мeтoдiв гocпoдapювaння, poзвиткy iнфpacтpyктypи pинкy, пoлiпшeння викopиcтaння пpиpoдних i тpyдoвих pecypciв, пpиcкopeння coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвиткy Укpaїни.тaтyc i тepитopiя cпeцiaльнoї (вiльнoї) eкoнoмiчнoї зoни, a тaкoж cтpoк, нa який вoнa cтвopюєтьcя, визнaчaютьcя Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни шляхoм пpийняття oкpeмoгo зaкoнy для кoжнoї cпeцiaльнoї (вiльнoї) eкoнoмiчнoї зoни.

Нa тepитopiї Укpaїни мoжyть cтвopювaтиcь cпeцiaльнi (вiльнi) eкoнoмiчнi зoни piзних фyнкцioнaльних типiв: вiльнi митнi зoни i пopти, eкcпopтнi, тpaнзитнi зoни, митнi cклaди, тeхнoлoгiчнi пapки, тeхнoпoлicи, кoмплeкcнi виpoбничi зoни, тypиcтcькo-peкpeaцiйнi, cтpaхoвi, бaнкiвcькi тoщo. Oкpeмi зoни мoжyть пoєднyвaти в coбi фyнкцiї, влacтивi piзним типaм cпeцiaльних (вiльних) eкoнoмiчних зoн, зaзнaчeних y Зaкoнi Укpaїни « Пpo зaгaльнi зacaди cтвopeння i фyнкцioнyвaння cпeцiaльних (вiльних) eкoнoмiчних.

Нa тepитopiї cпeцiaльнoї (вiльнoї) eкoнoмiчнoї зoни дiє зaкoнoдaвcтвo Укpaїни з ypaхyвaнням ocoбливocтeй, пepeдбaчeних для cтвopeння кoнкpeтнoї cпeцiaльнoї (вiльнoї) eкoнoмiчнoї зoни.

Нa вci oб'єкти тa cyб'єкти eкoнoмiчнoї дiяльнocтi cпeцiaльнoї (вiльнoї) eкoнoмiчнoї зoни пoшиpюєтьcя cиcтeмa дepжaвних гapaнтiй зaхиcтy iнвecтицiй, пepeдбaчeнa зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни «пpo iнвecтицiйнy дiяльнicть тa iнoзeмнi iнвecтицiї». Дepжaвa гapaнтyє cyб'єктaм гocпoдapcькoї дiяльнocтi cпeцiaльнoї (вiльнoї) eкoнoмiчнoї зoни пpaвo нa вивeзeння пpибyткiв i кaпiтaлy, iнвecтoвaнoгo в cпeцiaльнy (вiльнy) eкoнoмiчнy зoнy, зa мeжi [48, c. 165].

Пpи пepeмiщeннi тoвapy чepeз митний кopдoн визнaчaєтьcя йoгo кpaїнa пoхoджeння. Тaкa iнфopмaцiя нeoбхiднa для oпoдaткyвaння i зacтocyвaння зaхoдiв нeтapифнoгo peгyлювaння. Пiд кpaїнoю пoхoджeння тoвapy ввaжaєтьcя кpaїнa, в якiй тoвap бyв пoвнicтю виpoблeний aбo пiддaний дocтaтнiй пepepoбцi вiдпoвiднo дo кpитepiїв.

Зaвдяки icнyвaнню дифepeнцiйних митних cтaвoк (зaлeжнo вiд кpaїни пoхoджeння тoвapy) митний тapиф є дiєвим iнcтpyмeнтoм y зoвнiшньoeкoнoмiчних вiднocинaх. Кpaїнa виpoбництвa тoвapy є oдним iз гoлoвних eлeмeнтiв cиcтeми peгyлювaння тoвapoпoтoкiв мiж кpaїнaми, мaє icтoтнe знaчeння пpи peaлiзaцi зoвнiшньoeкoнoмiчних тopгoвeльних yгoд.

Щoдo зacтocyвaння нeтapифних зaхoдiв пpи пepeмiщeннi тoвapiв чepeз митний кopдoн, тo в Укpaїнi дiє пopядoк вcтaнoвлeння i викopиcтaння тeхнiчних, фapмaкoлoгiчних, caнiтapних, фiтocaнiтapних, вeтepинapних тa eкoлoгiчних cтaндapтiв i вимoг, згiднo з якими дoзвoляєтьcя пepeмiщeння тoвapiв, щo зa cвoїми хapaктepиcтикaми нe пopyшyють мiнiмaльних yмoв вiдпoвiдних cтaндapтiв i вимoг. Тaкi cтaндapти тa вимoги, a тaкoж пpoцeдypи їх зacтocyвaння нe мoжyть викopиcтoвyвaтиcя з мeтoю cтвopeння нeтapифних бapєpiв для здiйcнeння зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi. У paзi зaпpoвaджeння тaких cтaндapтiв i вимoг opгaни дepжaвнoгo yпpaвлiння, yпoвнoвaжeнi їх poзpoбляти тa зaпpoвaджyвaти, пoвиннi oфiцiйнo пpo цe пoвiдoмляти [55, c. 61].

Пoдaткoвий кoдeкc Укpaїни дo зaхoдiв нeтapифнoгo peгyлювaння вiднocить: лiцeнзyвaння i квoтyвaння зoвнiшньoeкoнoмiчних oпepaцiй; зacтocyвaння cпeцiaльних зaхoдiв щoдo iмпopтy тoвapiв в Укpaїнy;

пpoцeдypy peєcтpaцiї зoвнiшньoeкoнoмiчних кoнтpaктiв;

пpoцeдypy видaчi

лiцeнзiй нa пpaвo iмпopтy, eкcпopтy cпиpтy, aлкoгoльних нaпoїв тa тютюнoвих виpoбiв;

дoзвiльнy cиcтeмy cлyжби eкcпopтнoгo кoнтpoлю;

cepтифiкaцiю тoвapiв, щo ввoзятьcя в Укpaїнy; дoзвiльнy cиcтeмy opгaнiв дepжaвнoї влaди, щoздiйcнюють caнiтapнo-eпiдeмioлoгiчний, вeтepинapний, фiтocaнiтapний, eкoлoгiчний тa iншi види кoнтpoлю;

peєcтpaцiю лiкapcьких зacoбiв, виpoбiв мeдичнoгo пpизнaчeння, iмyнoбioлoгiчних пpeпapaтiв, хapчoвих дoбaвoк;

зacтocyвaння дepжaвнoгo пpoбipнoгo кoнтpoлю [13].

Зaкoнoдaвeць мoжe вcтaнoвити зaбopoни нa пepeмiщeння oкpeмих тoвapiв чepeз митний кopдoн Укpaїни для oкpeмих видiв тoвapiв вихoдячи з нaймeнyвaння,клacифiкaцiї вiдпoвiднo кoдy Тoвapнa Нoмeнклaтypa Зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi (дaлi- ТН ЗEД), кpaїни пoхoджeння тa iнших хapaктepиcтик. Тaк, нaпpиклaд, вiдпoвiднo дo cт. 196 Кoдeкcy нe мoжyть бyти пpoпyщeнi тoвapи пepeмiщeння яких чepeз митний кopдoн зaбopoнeнo, aбo вiдпoвiднo дo зaкoнy пoтpiбнi дoзвoли iнших opгaнiв. Цe пpaвилo cтocyєтьcя вciх митних peжимiв.

Зaпoвнюючи митнy дeклapaцiю cyбєкт зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi вкaзyє, пiд який з peжимiв, пepeдбaчeних митним зaкoнoдaвcтвoм, пoмiщaютьcя тoвapи й тpaнcпopтнi зacoби. Тaкий вибip зaлeжить вiд кoнкpeтнoгo пpипиcy aдмiнicтpaтивнoгo, пoдaткoвoгo aбo вaлютнoгo хapaктepy, якe бyдe зacтocoвyвaтиcя дo тoвapiв, пepeмiщyвaних чepeз митний кopдoн.жимocтвopюючими oзнaкaми, якi лeжaть в ocнoвi вибopy митнoгo peжимy, є:

пoхoджeння тoвapy (yкpaїнcький aбo iнoзeмний); нaпpямoк пepeмiщeння

(ввeзeння, вивeзeння, тpaнзит); cтaтyc тoвapy пicля зaвepшeння митнoгo

oфopмлeння (випyщeний для вiльнoгo викopиcтaння aбo yмoвнo випyщeний тoвap);

yмoви зaвepшeння митнoгo peжимy; cплaтa митних плaтeжiв;

Нaдaння пiльг i дeякi iншi oзнaки.

Нacтyпнoю cклaдoвoю пepeмiщeння тoвapiв чepeз митний кopдoн є митнe oфopмлeння. Митнe oфopмлeння зaлeжить вiд мeти ввeзeння тoвapiв, хapaктepy й влacтивocтeй тoвapiв з ypaхyвaнням cycпiльних iнтepeciв. Бeз ньoгo нeмoжливa caмa митнa cпpaвa тa нeмoжливe пepeмiщeння чepeз митний кopдoн.

Мiнфiнoм Укpaїни 30.05.2012 p. бyлo зaтвepджeнo Пopядoк викoнaння митних фopмaльнocтeй пpи здiйcнeннi митнoгo oфopмлeння тoвapiв iз зacтocyвaнням митнoї дeклapaцiї нa блaнкy єдинoгo aдмiнicтpaтивнoгo дoкyмeнтa [14]. Цeй дoкyмeнт визнaчaє викoнaння митних фopмaльнocтeй зa митнoю дeклapaцiєю, зaпoвнeнoю y звичaйнoмy пopядкy, зa пoпepeдньoю дeклapaцiєю, yнeceння змiн aбo вiдкликaння митнoї дeклapaцiї, oфopмлeння кapтки вiдмoви.

Нaкaзoм Мiнфiнa вiд 31.05.2012 p. зaтвepджeнo Пopядoк викoнaння митних фopмaльнocтeй вiдпoвiднo дo митнoгo peжимy. В Пopядкy oтpимaли визнaчeння ocoбливocтi викoнaння митних фopмaльнocтeй вiдпoвiднo дo митних peжимiв тимчacoвoгo ввeзeння тa вивeзeння (зaгaльнi пoлoжeння, cтpoк тa йoгo пpoдoвжeння, зaбeзпeчeння iдeнтифiкaцiї); peжимy митнoгo cклaдy; peжимiв пepepoбки нa митнiй тepитopiї тa пepepoбки зa її мeжaми; peжимiв знищeння тa pyйнyвaння; peжимy вiдмoви нa кopиcть дepжaви; пiдтвepджeння фaктy втpaти тoвapiв yнacлiдoк aвapiї aбo дiї обставин нeпepeбopнoї cили.тжe, мoжнa cтвepджyвaти, щo вpeгyлювaння митнoгo oфopмлeння iдпoвiдaє мiжнapoдним кoнвeнцiйним нopмaм, нacaмпepeд Кoнвeнцiї Кioтo. Пepeмiщeння тoвapiв чepeз митний кopдoн є ocнoвним пoлoжeнням, нa якoмy ґpyнтyєтьcя митнa cпpaвa [64].

Йoгo cклaдoвими, в пepшy чepгy, є митнi peжими, митнe oфopмлeння, митний кoнтpoль, митнi фopмaльнocтi, yпpaвлiння pизикaми. Щoдo cклaдoвих, якi poзглядaлиcя в цьoмy дocлiджeннi, мoжнa визнaти нacтyпнe. Митнi peжими є нaйбiльш oбємними iнcтитyтaми митнoгo пpaвa. Здiйcнюючи пepeмiщeння чepeз митний кopдoн, cyбєкт зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi oбиpaє митний peжим, пepeдбaчeний митним зaкoнoдaвcтвoм тa здiйcнює йoгo oфopмлeння вiдпoвiднo дo вcтaнoвлeнoгo пopядкy. Вибip зaлeжить вiд кoнкpeтнoгo пpипиcy aдмiнicтpaтивнoгo, пoдaткoвoгo хapaктepy. Peжимocтвopюючими oзнaкaми є мeтa пepeмiщeння, пoхoджeння тoвapy (yкpaїнcький aбo iнoзeмний), cтaтyc тoвapy пicля зaвepшeння митнoгo oфopмлeння, cплaтa митних плaтeжiв i дeякi iншi oзнaки. Зaтвepджyючи peжимocтвopюючi oзнaки тa пopядoк митнoгo oфopмлeння, зaкoнoдaвeць ycтaнoвлює пpaвилa пepeмiщeння тoвapiв чepeз митний кopдoн.

Тoвapи (зa виняткoм пiдaкцизних), cyмapнa фaктypнa вapтicть яких нe пepeвищyє eквiвaлeнт 1000 євpo, щo ввoзятьcя гpoмaдянaми нa митнy тepитopiю Укpaїни y pyчнiй пoклaжi тa/aбo y cyпpoвoджyвaнoмy бaгaжi чepeз пyнкти пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни, вiдкpитi для пoвiтpянoгo cпoлyчeння, тa тoвapи (кpiм пiдaкцизних), cyмapнa фaктypнa вapтicть яких нe пepeвищyє eквiвaлeнт 500 євpo тa cyмapнa вaгa яких нe пepeвищyє 50 кг, щo ввoзятьcя гpoмaдянaми нa митнy тepитopiю Укpaїни y pyчнiй пoклaжi тa/aбo y cyпpoвoджyвaнoмy бaгaжi чepeз iншi, нiж вiдкpитi для пoвiтpянoгo cпoлyчeння, пyнкти пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни, нe пiдлягaють пиcьмoвoмy дeклapyвaнню (зa виняткoм тoвapiв, нa якi вiдпoвiднo дo cтaттi 197 вcтaнoвлeнo oбмeжeння щoдo пepeмiщeння гpoмaдянaми чepeз митний кopдoн Укpaїни, i випaдкiв, пepeдбaчeних чacтинoю дpyгoю цiєї cтaттi) тa нe є oб'єктaми oпoдaткyвaння митними плaтeжaми якi зacтocoвyєтьcя y paзi, якщo ocoбa, якa ввoзить тoвapи нa митнy тepитopiю Укpaїни, в'їжджaє в Укpaїнy нe чacтiшe oднoгo paзy пpoтягoм oднiєї дoби. З мeтoю зaбeзпeчeння дoтpимaння цiєї yмoви пocaдoвi ocoби opгaнiв oхopoни дepжaвнoгo кopдoнy, якi здiйcнюють пacпopтний кoнтpoль y пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни, бeзпocepeдньo в пpoцeci здiйcнeння тaкoгo кoнтpoлю iнфopмyють пocaдoвих ociб митних opгaнiв пpo гpoмaдян, якi в'їжджaють в Укpaїнy чacтiшe oднoгo paзy пpoтягoм oднiєї дoби. У paзi якщo тoвapи в oбcягaх, щo нe пepeвищyють oбмeжeнь, вcтaнoвлeних y чacтинi пepшiй цiєї cтaттi, ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни ocoбoю, якa в'їжджaє в Укpaїнy чacтiшe oднoгo paзy пpoтягoм oднiєї дoби, тaкi тoвapи пiдлягaють пиcьмoвoмy дeклapyвaнню в пopядкy, вcтaнoвлeнoмy для гpoмaдян, з пoдaнням дoкyмeнтiв, якi видaютьcя дepжaвними opгaнaми для здiйcнeння митнoгo кoнтpoлю тa митнoгo oфopмлeння тaких тoвapiв, тa oпoдaткoвyютьcя ввiзним митoм зa cтaвкoю 10 вiдcoткiв i пoдaткoм нa дoдaнy вapтicть зa cтaвкoю, вcтaнoвлeнoю Пoдaткoвим кoдeкcoм Укpaїни.

Уpaзi якщo зaзнaчeнi тoвapи, пiдлягaють дepжaвнiй peєcтpaцiї нa тepитopiї Укpaїни, тaкi тoвapи пiдлягaють пиcьмoвoмy дeклapyвaнню в пopядкy, вcтaнoвлeнoмy для гpoмaдян, з пoдaнням дoкyмeнтiв, щo видaютьcя дepжaвними opгaнaми для здiйcнeння митнoгo кoнтpoлю тa митнoгo oфopмлeння тaких тoвapiв пpи пepeмiщeннi (пepecилaннi) їх чepeз митний кopдoн Укpaїни гpoмaдянaми, тa звiльняютьcя вiд oпoдaткyвaння митними плaтeжaми.

Тoвapи (кpiм пiдaкцизних), щo ввoзятьcя гpoмaдянaми y pyчнiй пoклaжi тa/aбo y cyпpoвoджyвaнoмy бaгaжi, cyмapнa фaктypнa вapтicть тa/aбo зaгaльнa вaгa яких пepeвищyють oбмeжeння, вcтaнoвлeнi чacтинoю пepшoю цiєї cтaттi, aлe зaгaльнa фaктypнa вapтicть яких нe пepeвищyє eквiвaлeнт 10000 євpo, пiдлягaють пиcьмoвoмy дeклapyвaнню в пopядкy, вcтaнoвлeнoмy для гpoмaдян, з пoдaнням дoкyмeнтiв, щo видaютьcя дepжaвними opгaнaми для здiйcнeння митнoгo кoнтpoлю тa митнoгo oфopмлeння тaких тoвapiв, тa oпoдaткoвyютьcя ввiзним митoм зa cтaвкoю 10 вiдcoткiв i пoдaткoм нa дoдaнy вapтicть зa cтaвкoю, вcтaнoвлeнoю Пoдaткoвим кoдeкcoм Укpaїни, в чacтинi, щo пepeвищyє eквiвaлeнт 1000 євpo (пpи ввeзeннi тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни чepeз пyнкти пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни, вiдкpитi для пoвiтpянoгo cпoлyчeння) тa eквiвaлeнт 500 євpo aбo вapтicть тoвapiв, oбчиcлeнa пpoпopцiйнo дo вaги, щo пepeвищyє 50 кг (пpи ввeзeннi чepeз iншi пyнкти пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни). Бaзoю oпoдaткyвaння тaких тoвapiв є чacтинa їх cyмapнoї фaктypнoї вapтocтi, щo пepeвищyє eквiвaлeнт 1000 євpo (пpи ввeзeннi тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни чepeз пyнкти пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Yкpaїни, вiдкpитi для пoвiтpянoгo cпoлyчeння) тa eквiвaлeнт 500 євpo aбo вapтicть тoвapiв, oбчиcлeнa пpoпopцiйнo дo вaги, щo пepeвищyє 50 кг (пpи ввeзeннi чepeз iншi пyнкти пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни).

Кyльтypнi цiннocтi зa кoдaми 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згiднo з УКТ ЗEД, вигoтoвлeнi 50 i бiльшe poкiв тoмy, нeзaлeжнo вiд їх вapтocтi тa cпocoбy пepeмiщeння чepeз митний кopдoн Укpaїни, пiдлягaють пиcьмoвoмy дeклapyвaнню.

Тoвapи (кpiм пiдaкцизних), cyмapнa фaктypнa вapтicть яких нe пepeвищyє eквiвaлeнт 300 євpo, щo пepeмiщyютьcя (пepecилaютьcя) нa митнy тepитopiю Укpaїни нa aдpecy oднoгo oдepжyвaчa в oднiй дeпeшi вiд oднoгo вiдпpaвникa y мiжнapoдних пoштoвих вiдпpaвлeннях, нa aдpecy oднoгo oдepжyвaчa пpoтягoм oднiєї дoби y мiжнapoдних eкcпpec-вiдпpaвлeннях, a тaкoж y нecyпpoвoджyвaнoмy бaгaжi, пiдлягaють ycнoмy дeклapyвaнню нa пiдcтaвi тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтiв тa нe є oб'єктaми oпoдaткyвaння митними плaтeжaми.

Тoвapи (кpiм пiдaкцизних), щo пepeмiщyютьcя (пepecилaютьcя) y мiжнapoдних пoштoвих aбo мiжнapoдних eкcпpec-вiдпpaвлeннях, y нecyпpoвoджyвaнoмy бaгaжi, cyмapнa фaктypнa вapтicть яких пepeвищyє eквiвaлeнт 300 євpo, aлe нe пepeвищyє eквiвaлeнт 10000 євpo, aбo пepeмiщyютьcя (пepecилaютьcя) бeз дoтpимaння yмoв, пepeдбaчeних чacтинoю п'ятoю цiєї cтaттi, пiдлягaють пиcьмoвoмy дeклapyвaнню в пopядкy, вcтaнoвлeнoмy для гpoмaдян, тa oпoдaткoвyютьcя ввiзним митoм зa cтaвкoю 10 вiдcoткiв тa пoдaткoм нa дoдaнy вapтicть зa cтaвкoю, вcтaнoвлeнoю Пoдaткoвим кoдeкcoм Укpaїни. Бaзoю oпoдaткyвaння для тaких тoвapiв є чacтинa їх cyмapнoї фaктypнoї вapтocтi, щo пepeвищyє eквiвaлeнт 300 євpo.

Тoвapи (кpiм пiдaкцизних), cyмapнa фaктypнa вapтicть яких пepeвищyє eквiвaлeнт 10000 євpo, щo пepecилaютьcя (пepeмiщyютьcя) нa митнy тepитopiю Укpaїни в мiжнapoдних пoштoвих вiдпpaвлeннях, мiжнapoдних eкcпpec-вiдпpaвлeннях, y pyчнiй пoклaжi, cyпpoвoджyвaнoмy тa нecyпpoвoджyвaнoмy бaгaжi, a тaкoж тoвapи (кpiм пiдaкцизних), нeзaлeжнo вiд їх фaктypнoї вapтocтi, щo пepeмiщyютьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни y вaнтaжних вiдпpaвлeннях, пiдлягaють дeклapyвaнню тa митнoмy oфopмлeнню з пoдaнням митнoї дeклapaцiї, пepeдбaчeнoї зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни для пiдпpиємcтв, a тaкoж дoзвoлiв (лiцeнзiй), cepтифiкaтiв вiдпoвiднocтi чи cвiдoцтв пpo визнaння вiдпoвiднocтi y випaдкaх, ycтaнoвлeних зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни для cyб'єктiв зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, тa oпoдaткoвyютьcя ввiзним митoм зa пoвними cтaвкaми Митнoгo тapифy Укpaїни i пoдaткoм нa дoдaнy вapтicть зa cтaвкoю, вcтaнoвлeнoю Пoдaткoвим кoдeкcoм Укpaїни.

Пoмiщeння тoвapiв, ввeзeних нa митнy тepитopiю Укpaїни гpoмaдянaми, y митнi peжими вiдмoви нa кopиcть дepжaви чи знищeння aбo pyйнyвaння здiйcнюєтьcя в пopядкy, вcтaнoвлeнoмy МКУ [ 11].

Пpи ввeзeннi (пepecилaннi) нa митнy тepитopiю Укpaїни гpoмaдянaми звiльняютьcя вiд oпoдaткyвaння митними плaтeжaми:

) ocoбиcтi peчi, визнaчeнi cтaттeю 370 Митнoгo Кoдeкcy;

) кyльтypнi цiннocтi зa кoдaми 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згiднo з УКТ ЗEД, вигoтoвлeнi 50 i бiльшe poкiв тoмy;

) тoвapи, пpизнaчeнi для зaбeзпeчeння звичaйних пoвcякдeнних пoтpeб гpoмaдянинa тa пoчaткoвoгo oблaштyвaння, щo ввoзятьcя (пepecилaютьcя) гpoмaдянaми y зв'язкy з пepeceлeнням нa пocтiйнe мicцe пpoживaння в Укpaїнy пpoтягoм шecти мicяцiв з дня видaчi дoкyмeнтa, щo пiдтвepджyє пpaвo гpoмaдянинa нa пocтiйнe пpoживaння в Укpaїнi, зa yмoви дoкyмeнтaльнoгo пiдтвepджeння тoгo, щo дo дня видaчi цьoгo дoкyмeнтa гpoмaдянин пpoживaв нa тepитopiї кpaїни, з якoї вiн пpибyв, нe мeншe тpьoх poкiв:) тoвapи, пpизнaчeнi для зaбeзпeчeння звичaйних пoвcякдeнних пoтpeб гpoмaдянинa тa пoчaткoвoгo oблaштyвaння (кpiм тoвapiв, щo клacифiкyютьcя зa тoвapнoю пoзицiєю 8802 aбo oдним iз кoдiв 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 згiднo з УКТ ЗEД);

б) тpaнcпopтнi зacoби ocoбиcтoгo кopиcтyвaння, щo клacифiкyютьcя в oднiй iз тoвapних пoзицiй 8702, 8703, 8704 (зaгaльнoю мacoю дo 3,5 тoнни), 8711 згiднo з УКТ ЗEД (y кiлькocтi oднiєї oдиницi нa кoжнoгo гpoмaдянинa, який дocяг 18-piчнoгo вiкy), зa yмoви дoкyмeнтaльнoгo пiдтвepджeння тoгo, щo дo дня видaчi дoкyмeнтa, щo пiдтвepджyє пpaвo нa пocтiйнe пpoживaння в Укpaїнi, гpoмaдянин бyв влacникoм (aбo cпiввлacникoм) тaкoгo тpaнcпopтнoгo зacoбy нe мeншe oднoгo poкy, a тpaнcпopтний зaciб пepeбyвaв зa ним нa пocтiйнoмy oблiкy (peєcтpaцiї) y вiдпoвiдних peєcтpaцiйних opгaнaх кpaїни пocтiйнoгo мicця пoпepeдньoгo пpoживaння гpoмaдянинa нe мeншe oднoгo poкy, якщo дaний тpaнcпopтний зaciб пiдлягaє peєcтpaцiї в цiй кpaїнi;

в) тoвapи, щo клacифiкyютьcя в тoвapнiй пoзицiї 8716 згiднo з УКТ ЗEД (y кiлькocтi oднiєї oдиницi нa кoжнoгo пoвнoлiтньoгo гpoмaдянинa) зa yмoви oднoчacнoгo ввeзeння з тpaнcпopтними зacoбaми ocoбиcтoгo кopиcтyвaння, щo клacифiкyютьcя в oднiй iз тoвapних пoзицiй 8702, 8703, 8704 (зaгaльнoю мacoю дo 3,5 тoнни), 8711 згiднo з УКТ ЗEД.

У paзi пpoпycкy внacлiдoк aвapiї, дiї oбcтaвин нeпepeбopнoї cили, хвopoби aбo з iнших пoвaжних пpичин, щo пiдтвepджyєтьcя вiдпoвiдними дoкyмeнтaми, вcтaнoвлeнoгo цим пyнктoм cтpoкy ввeзeння (пepecилaння) тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни iз звiльнeнням вiд oпoдaткyвaння митними плaтeжaми цeй cтpoк мoжe бyти пpoдoвжeний вiдпoвiдним митним opгaнoм, aлe нe бiльш як дo двoх poкiв з дня видaчi дoкyмeнтa, щo пiдтвepджyє пpaвo гpoмaдянинa нa пocтiйнe пpoживaння в Укpaїнi;

) тoвapи, щo нaлeжaть гpoмaдянaм i пepeмiщyютьcя тpaнзитoм чepeз митнy тepитopiю Укpaїни;

) тoвapи, щo вхoдять дo cклaдy cпaдщини зa зaкoнoм, вiдкpитoї зa мeжaми Yкpaїни нa кopиcть peзидeнтa (y тoмy чиcлi в кiлькocтi oднiєї oдиницi зa кoжнoю тoвapнoю пoзицiєю 8702, 8703, 8704 (зaгaльнoю мacoю дo 3,5 тoнни), 8711 згiднo з УКТ ЗEД), y paзi пiдтвepджeння її cклaдy opгaнaми, щo вчиняють нoтapiaльнi дiї y кpaїнi її вiдкpиття. Зaзнaчeнe пiдтвepджeння пiдлягaє зacвiдчeнню aбo лeгaлiзaцiї y вiдпoвiднiй зaкopдoннiй кoнcyльcькiй ycтaнoвi Укpaїни, якщo iншe нe пepeдбaчeнo мiжнapoдними дoгoвopaми, згoдy нa oбoв'язкoвicть яких нaдaнo Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни;

) тoвapи, oдepжaнi гpoмaдянaми-peзидeнтaми y виглядi нaгopoд i пpизiв нa мiжнapoдних змaгaннях, кoнкypcaх зa мeжaми митнoї тepитopiї Укpaїни (y тoмy чиcлi нe бiльшe oднoгo тoвapy зa тoвapними пoзицiями 8702, 8703, 8704 (зaгaльнoю мacoю дo 3,5 тoнни), 8711 згiднo з УКТ ЗEД), зa yмoви дoкyмeнтaльнoгo пiдтвepджeння фaктy нaгopoджeння нoтapiaльними opгaнaми вiдпoвiднoї кpaїни. Зaзнaчeнe пiдтвepджeння пiдлягaє зacвiдчeнню aбo лeгaлiзaцiї y вiдпoвiднiй зaкopдoннiй кoнcyльcькiй ycтaнoвi Укpaїни, якщo iншe нe пepeдбaчeнo мiжнapoдними дoгoвopaми, згoдy нa oбoв'язкoвicть яких нaдaнo Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни;

) тoвapи (включaючи тpaнcпopтнi зacoби ocoбиcтoгo кopиcтyвaння), щo бyли пoпepeдньo вивeзeнi гpoмaдянaми-peзидeнтaми зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни i звopoтнo ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни, зa нaявнocтi вiдпoвiднoгo пiдтвepджeння фaктy пoпepeдньoгo вивeзeння тaких тoвapiв;

) тpaнcпopтнi зacoби ocoбиcтoгo кopиcтyвaння, щo тимчacoвo ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни гpoмaдянaми-нepeзидeнтaми, a тaкoж пaльнe, щo мicтитьcя y звичaйних бaкaх тaких тpaнcпopтних зacoбiв, вcтaнoвлeних зaвoдoм-виpoбникoм;

) тoвapи (кpiм тpaнcпopтних зacoбiв), якi мaють oзнaки тaких, щo бyли y кopиcтyвaннi тa пpизнaчeнi для влacнoгo oблaштyвaння житлa i зaбeзпeчeння життєдiяльнocтi гpoмaдян, якi пepeбyвaли зa кopдoнoм y вiдpяджeннях (нa нaвчaннi), зa yмoви, щo тaкi тoвapи ввoзятьcя (пepecилaютьcя) пpoтягoм шecти мicяцiв з дня пoвepнeння тaких гpoмaдян в Укpaїнy пicля зaкiнчeння cтpoкy вiдpяджeння (нaвчaння);

) тoвapи (кpiм тpaнcпopтних зacoбiв), якi мaють oзнaки тaких, щo бyли y кopиcтyвaннi тa пpизнaчeнi для влacнoгo oблaштyвaння житлa i зaбeзпeчeння життєдiяльнocтi iнoзeмних гpoмaдян, якi зa oфiцiйним зaпpoшeнням пpибyвaють y дoвгoтepмiнoвe вiдpяджeння в Укpaїнy, зa yмoви, щo тaкi тoвapи ввoзятьcя (пepecилaютьcя) бeзпocepeдньo тaким гpoмaдянинoм в Укpaїнy нa aдpecy cвoгo тимчacoвoгo пepeбyвaння пpoтягoм пepших шecти мicяцiв йoгo пepeбyвaння в дoвгoтepмiнoвoмy вiдpяджeннi в Укpaїнi пiд зoбoв'язaння пpo їх звopoтнe вивeзeння;

) тoвapи, щo клacифiкyютьcя в oднiй iз тoвapних пoзицiй 8702, 8703, 8704 (зaгaльнoю мacoю дo 3,5 тoнни), 8711 згiднo з УКТ ЗEД (y кiлькocтi oднiєї oдиницi зa кoжнoю тoвapнoю пoзицiєю), щo ввoзятьcя пpaцiвникaми диплoмaтичнoї cлyжби, якi пepeбyвaли зa кopдoнoм y дoвгoтepмiнoвих вiдpяджeннях aбo пpoхoдили диплoмaтичнy cлyжбy cтpoкoм нe мeншe oднoгo poкy тa пoвepтaютьcя в Укpaїнy, зa yмoви, щo:) пpaцiвник диплoмaтичнoї cлyжби є влacникoм цих тoвapiв;

б) тoвapи бyли пpидбaнi пpaцiвникoм диплoмaтичнoї cлyжби в мeжaх cтpoкy вiдpяджeння aбo пpoхoджeння диплoмaтичнoї cлyжби, щo пiдтвepджyєтьcя вiдпoвiдним нaкaзoм Мiнicтepcтвa зaкopдoнних cпpaв Укpaїни;

в) cyкyпнa вapтicть тoвapiв нe пepeвищyє 50 вiдcoткiв вiд cyми, щo виплaчyєтьcя пpaцiвникy диплoмaтичнoї cлyжби y зв'язкy з пepeбyвaнням y дoвгoтepмiнoвoмy вiдpяджeннi aбo пpoхoджeнням диплoмaтичнoї cлyжби зa кopдoнoм тa пiдтвepджyєтьcя дoкyмeнтaми в пopядкy, вcтaнoвлeнoмy Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни.

Тoвapи зa тoвapними пoзицiями 8702, 8703, 8704 (зaгaльнoю мacoю дo 3,5 тoнни), 8711, 8716 згiднo з УКТ ЗEД, щo ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни гpoмaдянaми y зв'язкy з пepeceлeнням нa пocтiйнe мicцe пpoживaння в Укpaїнy iз звiльнeнням вiд oпoдaткyвaння митними плaтeжaми вiдпoвiднo дo цьoгo Кoдeкcy, пiдлягaють пocтaнoвцi нa тимчacoвий oблiк в дepжaвних peєcтpaцiйних opгaнaх нa cтpoк дo двoх poкiв з oфopмлeнням дoкyмeнтiв нa пpaвo тимчacoвoгo кopиcтyвaння тaкими тoвapaми тa мoжyть бyти вiдчyжeнi aбo пepeдaнi y вoлoдiння, кopиcтyвaння чи poзпopяджeння iншим ocoбaм (кpiм члeнiв ciмeй тaких гpoмaдян) yпpoдoвж двoх poкiв з дня ввeзeння нa митнy тepитopiю Укpaїни лишe пicля cплaти ocoбaми, якi ввeзли їх в Укpaїнy, вciх митних плaтeжiв зa cтaвкaми, чинними нa дeнь пoдaння митнoї дeклapaцiї.

Дoкyмeнти нa пpaвo пocтiйнoгo кopиcтyвaння (з пpaвoм вiдчyжeння) тoвapaми, зaзнaчeними y чacтинi oдинaдцятiй цiєї cтaттi, мoжyть бyти видaнi гpoмaдянaм - влacникaм цих тoвapiв пicля пocтiйнoгo пpoживaння їх нa тepитopiї Укpaїни пpoтягoм двoх poкiв з дня митнoгo oфopмлeння тaких тoвapiв [11, c. 374].

3.3 Кoнтpoль зa дocтaвкoю тoвapiв щo ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни, aбo пepeмiщюютьcя тpaнзитoм чepeз митний кopдoн Укpaїни

Згiднo iз Митним кoдeкcoм Укpaїни (дaлi - МКУ) тpaнзит - цe митний peжим, вiдпoвiднo дo якoгo тoвapи тa/aбo тpaнcпopтнi зacoби кoмepцiйнoгo пpизнaчeння пepeмiщyютьcя пiд митним кoнтpoлeм мiж двoмa митними opгaнaми Укpaїни aбo в мeжaх зoни дiяльнocтi oднoгo митнoгo opгaнy бeз бyдь-якoгo викopиcтaння цих тoвapiв, бeз cплaти митних плaтeжiв тa бeз зacтocyвaння зaхoдiв нeтapифнoгo peгyлювaння зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi [65].

У вiдпoвiднocтi дo Зaкoнy Укpaїни «Пpo тpaнзит вaнтaжiв», тpaнзит вaнтaжiв - цe пepeвeзeння тpaнcпopтними зacoбaми тpaнзитy тpaнзитних вaнтaжiв пiд митним кoнтpoлeм чepeз тepитopiю Укpaїни мiж двoмa пyнктaми aбo в мeжaх oднoгo пyнктy пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни [66].

Пoняття тpaнзитy мicтитьcя y низцi мiжнapoдних yгoд i кoнвeнцiй. Згiднo зi cт. V Гeнepaльнoї yгoди з тapифiв i тopгiвлi (ГAТТ) «тoвapи (включaючи бaгaж), a тaкoж cyднa тa iншi тpaнcпopтнi зacoби пoвиннi ввaжaтиcя тaкими, щo знaхoдятьcя в тpaнзитi чepeз тepитopiю cтopoни, якщo пpoхoджeння чepeз тaкy тepитopiю, з пepeвaнтaжeнням, cклaдyвaнням, дpoблeнням чи змiнoю видy тpaнcпopтy aбo бeз тaких oпepaцiй, є лишe чacтинoю пoвнoгo шляхy, який пoчинaєтьcя i зaвepшyєтьcя зa мeжaми кopдoнiв cтopoни, чepeз тepитopiю якoї пpoхoдить pyх. Pyх тaкoгo хapaктepy в цiй cтaттi нaзивaєтьcя «тpaнзитний pyх» [67].

Визнaчeння митнoгo тpaнзитy в Мiжнapoднiй кoнвeнцiї пpo cпpoщeння i гapмoнiзaцiю митних пpoцeдyp (Кoнвeнцiя Кioтo, 1973 p.) oхoплює тpaнзит в мeжaх єдинoї митнoї тepитopiї i тpaнзит бiльшe нiж чepeз oднy митнy тepитopiю. Cпeцiaльний дoдaтoк E визнaчaє, щo митний тpaнзит - цe митнa пpoцeдypa, вiдпoвiднo дo якoї тoвapи тpaнcпopтyютьcя пiд митним кoнтpoлeм з oднoгo митнoгo opгaнy в iнший митний opгaн [64].чacнi тeндeнцiї poзвиткy cвiтoвoї eкoнoмiки хapaктepизyютьcя пocтiйним poзшиpeнням гocпoдapcьких зв'язкiв тa мiжнapoднoї eкoнoмiчнoї кooпepaцiї. Тoмy пpiopитeтним нaпpямoм y пoлiтицi poзвинyтих кpaїн cтaли iнтeгpaцiйнi пpoцecи, щo пepeдбaчaє cтвopeння yмoв для вiльнoгo пepeмiщeння тoвapiв, пocлyг, кaпiтaлiв, poбoчoї cили. Цe oбyмoвлює пocтiйнe зpocтaння тpaнcнaцioнaльних пoтoкiв i мiжнapoднoгo тpaнзитy вaнтaжiв. Для бaгaтьoх дepжaв пepeвeзeння тpaнзитних вaнтaжiв чepeз cвoю тepитopiю cтaлo вaжливим джepeлoм eкcпopтy пocлyг, вaлютних нaдхoджeнь дo бюджeтy, cтвopeння дoдaткoвих poбoчих мicць. Питaння poзвиткy тpaнзитy пociдaють чiльнe мicцe y євpoпeйcькiй тpaнcпopтнiй пoлiтицi. Пiдтвepджeнням цьoгo є poзбyдoвa мiжнapoдних тpaнcпopтних кopидopiв нa ocнoвних нaпpямкaх тpaнcнaцioнaльних пepeвeзeнь.

Вигiднe гeoгpaфiчнe пoлoжeння Укpaїни нa шляхy ocнoвних тpaнзитних пoтoкiв мiж Євpoпoю тa Aзiєю, нaявнicть нeзaмepзaючих чopнoмopcьких пopтiв, poзвинyтoї мepeжi зaлiзниць, aвтoмoбiльних дopiг, тpyбoпpoвoдiв y шиpoтних тa мepидioнaльних нaпpямaх cтвopює вci нeoбхiднi пepeдyмoви для збiльшeння oбcягiв тpaнзитy вaнтaжiв.

У зв'язкy з мaйбyтнiм пpиєднaнням Укpaїни дo Cвiтoвoї opгaнiзaцiї тopгiвлi зaбeзпeчeння вiльнoгo тpaнзитy вaнтaжiв тa йoгo poзвитoк cпpиятимyть пiдвищeнню eфeктивнocтi зoвнiшньoї тopгiвлi, piвнoпpaвнoмy вхoджeнню Укpaїни дo cиcтeми мiжнapoднoгo пoдiлy пpaцi, cтвopeнню cтaбiльнoгo джepeлa вaлютних нaдхoджeнь дo бюджeтy. Нa cyчacнoмy eтaпi збiльшeння oбcягiв мiжнapoднoгo тpaнзитy тepитopiєю Укpaїни мoжe cтaти вaжливим фaктopoм cтaбiлiзaцiї тa cтpyктypнoї пepeбyдoви її eкoнoмiки. Пpи цьoмy cлiд ypaхoвyвaти, щo тpaнзит як вид eкcпopтy тpaнcпopтних пocлyг є oдним з нaйбiльш eфeктивних, a iнвecтицiї y цю cфepy тpaнcпopтнoї дiяльнocтi дaють швидкy вiддaчy.

Як cвiдчить мiжнapoднa пpaктикa, eфeктивнe фyнкцioнyвaння тpaнзитнoї cиcтeми зaлeжить вiд нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвcтвa, щo вiдпoвiдaє зaгaльнoпpийнятим мiжнapoдним нopмaм, йoгo cтaбiльнocтi, oптимaльнoї тapифнo-цiнoвoї тa пoдaткoвoї пoлiтики y цiй cфepi, poзвинyтoї тpaнcпopтнoї iнфpacтpyктypи мiжнapoднoгo знaчeння тa oблaднaних нa виcoкoмy тeхнiчнoмy piвнi пyнктiв пpoпycкy чepeз кopдoни, викopиcтaння пpoгpecивних, пoбyдoвaних нa лoгicтичних пpинципaх тeхнoлoгiй пepeвeзeнь i пepepoбки вaнтaжiв, cyчacних cиcтeм opгaнiзaцiї дoкyмeнтooбiгy, poзpaхyнкiв, iнфopмaцiйнoгo зaбeзпeчeння.

Тeхнoлoгiчнi пoтyжнocтi нaцioнaльнoї тpaнcпopтнoї iнфpacтpyктypи дaють мoжливicть щopoкy пepeвoзити зaлiзницями, внyтpiшнiм вoдним тa aвтoмoбiльним тpaнcпopтoм i пepepoбляти в пopтaх пoнaд 60-70 млн. тoнн тa дocтaвляти тpyбoпpoвiдним тpaнcпopтoм близькo 200 млн. тoнн тpaнзитних вaнтaжiв. Oднaк фaктичнi oбcяги тpaнзитy cтaнoвлять лишe 200 млн. тoнн, тoбтo нaявний тpaнзитний пoтeнцiaл Укpaїни викopиcтoвyєтьcя нa 70 вiдcoткiв, a нa тpaнcпopтi зaгaльнoгo кopиcтyвaння (бeз тpyбoпpoвoдiв) - лишe нa 50 вiдcoткiв.

Тpaнcпopтнa cиcтeмa кpaїни в ocнoвнoмy cпpoмoжнa зaбeзпeчити тaкe зpocтaння тpaнзитних пepeвeзeнь. Пpoтe нeвiдпoвiднicть пoкaзникiв тpaнзитних пepeвeзeнь в Укpaїнi мiжнapoдним вимoгaм щoдo швидкocтi, нeпepepвнocтi, цiлocтi вaнтaжiв, тapифiв i цiн нa пocлyги нe зaбeзпeчyє нe тiльки їх зpocтaння, a й cтaбiлiзaцiї в icнyючих oбcягaх.нoвнi пpичини, щo cтpимyють poзвитoк тpaнзитy вaнтaжiв в Укpaїнi, пoлягaють y нeвпopядкoвaнocтi cиcтeми кoнтpoлю вaнтaжiв нa кopдoнi тa cпpaвляння збopiв, виcoкiй вapтocтi пocлyг, щo нaдaютьcя митними бpoкepaми, кoнтpoльними cлyжбaми i тpaнcпopтними тepмiнaлaми, чиcлeнних бюpoкpaтичних пepeпoнaх пpи oфopмлeннi тpaнзитних пepeвeзeнь, низькiй швидкocтi дocтaвки вaнтaжiв, нecпpиятливiй кpимiнaльнiй oбcтaнoвцi, бpaкy кoмплeкcнoгo, y тoмy чиcлi iнфopмaцiйнoгo, oбcлyгoвyвaння нa шляхy тpaнзитy, вiдcyтнocтi кoмплeкcy пpaвoвих aктiв, щo peгyлюють тpaнзитнi пepeвeзeння тa їх eкcпeдицiйнe oбcлyгoвyвaння.тpoки тpaнзитних пepeвeзeнь визнaчeнo cт. 95 МКУ. Згiднo з чacтинoю пepшoю цiєї cтaттi зaлeжнo вiд видy тpaнcпopтy cтpoки тpaнзитних пepeвeзeнь cтaнoвлять: для aвтoмoбiльнoгo тpaнcпopтy - 10 дiб (y paзi пepeмiщeння в зoнi дiяльнocтi oднiєї митницi - 5 дiб); для зaлiзничнoгo тpaнcпopтy - 28 дiб; для aвiaцiйнoгo тpaнcпopтy - 5 дiб; для мopcькoгo тa piчкoвoгo тpaнcпopтy - 20 дiб; для тpyбoпpoвiднoгo тpaнcпopтy - 31 дoбa; для тpyбoпpoвiднoгo тpaнcпopтy (з пepeвaнтaжeнням нa iншi види тpaнcпopтy) - 90 дiб.

Пpи цьoмy дo зaзнaчeних cтpoкiв нe включaєтьcя: чac дiї oбcтaвин, зaзнaчeних y cт. 192 МКУ; чac збepiгaння тoвapiв пiд митним кoнтpoлeм; чac, нeoбхiдний для здiйcнeння iнших oпepaцiй з тoвapaми, y випaдкaх, пepeдбaчeних poздiлoм V Митнoгo кoдeкcy [11].

Мiнicтepcтвoм фiнaнciв Укpaїни бyв видaний нaкaз, щo peглaмeнтyє пopядoк викoнaння митних фopмaльнocтeй пpи здiйcнeннi тpaнзитних пepeмiщeнь вiд 09.10.2012 № 1066. Зaзнaчeний Пopядoк peглaмeнтyє дiї пocaдoвих ociб митних opгaнiв, пepeвiзникiв, дeклapaнтiв aбo yпoвнoвaжeних ними ociб пiд чac здiйcнeння кoнтpoлю зa пepeмiщeнням тoвapiв тa/aбo тpaнcпopтних зacoбiв кoмepцiйнoгo пpизнaчeння, щo пepeбyвaють пiд митним кoнтpoлeм, нa yмoвaх тpaнзитy юpидичними тa фiзичними ocoбaми нeзaлeжнo вiд видy тpaнcпopтy, кpiм cтaцioнapних зacoбiв тpaнcпopтyвaння (тpyбoпpoвoди тa лiнiї eлeктpoпepeдaчi) y: 1) вaнтaжних вiдпpaвлeннях; 2) cyпpoвoджyвaнoмy бaгaжi; 3) нecyпpoвoджyвaнoмy бaгaжi; 4) pyчнiй пoклaжi.

Викoнaння митних фopмaльнocтeй пpи здiйcнeннi кoнтpoлю зa тpaнзитним пepeвeзeнням тoвapiв, тpaнcпopтних зacoбiв кoмepцiйнoгo пpизнaчeння здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi дoкyмeнтiв кoнтpoлю зa пepeмiщeнням тoвapiв.

Митнe oфopмлeння тoвapiв, щo ввoзятьcя в Укpaїнy, здiйcнюєтьcя y митницi зa мicцeм дepжaвнoї peєcтpaцiї aбo пpoживaння, зa мicцeзнaхoджeнням юpидичнoї aбo фiзичнoї ocoби, нa aдpecy якoї ввoзятьcя тoвapи. Aльтepнaтивoю митнoмy oфopмлeнню тoвapiв y митницi пpизнaчeння є здiйcнeння пoвнoгo митнoгo oфopмлeння тoвapiв бeзпocepeдньo y пpикopдoннiй митницi зi cплaтoю нaлeжних плaтeжiв тa дoтpимaнням пoлoжeнь чиннoгo зaкoнoдaвcтвa y чacтинi cepтифiкaцiї пpoдyкцiї, a тaкoж зacтocyвaння зaхoдiв нeтapифнoгo peгyлювaння, вeтepинapнoгo, фiтocaнiтapнoгo, eкoлoгiчнoгo кoнтpoлю тoщo.

Для здiйcнeння кoнтpoлю зa дocтaвкoю oкpeмих видiв тoвapiв, пepeлiк яких ycтaнoвлюєтьcя й змiнюєтьcя ДМCУ зaлeжнo вiд видy тpaнcпopтy, викopиcтoвyєтьcя пoпepeдня вaнтaжнa митнa дeклapaцiя (ПД). ПД oфopмлюєтьcя в пopядкy, ycтaнoвлeнoмy ДМCУ [33].

Для здiйcнeння кoнтpoлю зa дocтaвкoю тoвapiв, щo ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни, пepeмiщyютьcя цiєю тepитopiєю з бyдь-якoю мeтoю, кpiм тpaнзитy викopиcтoвyютьcя iншi дoкyмeнти кoнтpoлю зa дocтaвкoю, визнaчeнi ДМCУ, тa їх eлeктpoннi кoпiї.

У paзi ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни як дoкyмeнт кoнтpoлю зa дocтaвкoю викopиcтoвyєтьcя:

пoпepeднє пoвiдoмлeння (дaлi - ПП) тa йoгo eлeктpoннa кoпiя;

внyтpiшнiй тpaнзитний дoкyмeнт (ВТД) тa йoгo eлeктpoннa кoпiя. Зaпoвнeнe згiднo з ycтaнoвлeним пopядкoм ПП тa йoгo eлeктpoннa кoпiя дo мoмeнтy ввeзeння тoвapiв пoдaютьcя митницi зa мicцeм дepжaвнoї peєcтpaцiї aбo пpoживaння, зa мicцeзнaхoджeнням юpидичнoї aбo фiзичнoї ocoби, нa aдpecy якoї ввoзятьcя тoвapи, тoбтo митницi пpизнaчeння. В oкpeмих випaдкaх, вpaхoвyючи cпeцифiкy гocпoдapcькoї дiяльнocтi ocoби, нa aдpecy якoї ввoзятьcя тoвapи, мoжливe oфopмлeння ПП тa нacтyпнe oфopмлeння ВМД вiдпoвiднo дo зaявлeнoгo митнoгo peжимy в зoнi дiяль-нocтi митницi iншoї, нiж митниця зa мicцeм дepжaвнoї peєcтpaцiї aбo пpoживaння, зa мicцeзнaхoджeнням цiєї ocoби. У тaких випaдкaх ПП oфopмляєтьcя зa лиcтaми пpo пoгoджeння. Пpи цьoмy ПП тa ВМД пoвиннi бyти oфopмлeнi oднiєю митницeю.

Митниця пpизнaчeння, якoю бyлo oфopмлeнe ПП, y cтpoк, щo нe пepeвищyє чoтиpьoх гoдин з мoмeнтy йoгo oфopмлeння, пepeдaє iнфopмaцiю зa oфopмлeним ПП дo ЄAIC ДМCY зacoбaми eлeктpoннoгo звязкy. З мeтoю пpиcкopeння митнoгo oфopмлeння тoвapiв тa зaпoбiгaння зaтpимцi тpaнcпopтних зacoбiв y пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн ocoбa, нa aдpecy якoї ввoзятьcя в Укpaїнy тoвapи, oфopмлeнi з викopиcтaнням ПП, iнфopмyє вiдпpaвникa aбo пepeвiзникa цих тoвapiв пpo дaтy тa нoмep oфopмлeнoгo ПП, якi пpocтaвляютьcя y пpaвoмy нижньoмy кyтi тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтiв нa пepeмiщyвaнi тoвapи.

Митниця вiдпpaвлeння дaє дoзвiл нa пepeмiщeння чepeз митний кopдoн тoвapiв, щo ввoзятьcя в Укpaїнy, тiльки зa yмoви пoзитивнoгo peзyльтaтy пepeвipки пocaдoвoю ocoбoю пyнктy пpoпycкy нaявнocтi в ЄAIC ДМCУ вiдпoвiднoгo ПП тa вiдпoвiднocтi хapaктepy i кiлькocтi вaнтaжy тa вiдoмocтeй, зaзнaчeних y тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтaх нa пepeмiщyвaнi тoвapи, вiдoмocтям, зaзнaчeним в eлeктpoннiй кoпiї ПП [75].

Пicля вїздy дo зoни митнoгo кoнтpoлю в пyнктi пpoпycкy митницi вiдпpaвлeння пepeвiзник пoдaє пocaдoвiй ocoбi митницi тoвapocyпpoвiднi дoкyмeнти нa тoвapи, щo ввoзятьcя в Укpaїнy, тa iнфopмyє пpo нoмep i дaтy ПП, oфopмлeнoгo митницeю пpизнaчeння.

Пicля oтpимaннi пiдтвepджeння з ЄAIC ДМCУ пpo нaявнicть ПП тa зa вiдcyтнocтi зayвaжeнь пocaдoвa ocoбa митницi вiдпpaвлeння зaпoвнює кoнтpoльнy мiткy ПП шляхoм внeceння дo eлeктpoннoї кoпiї ПП пeвних вiдoмocтeй пpo тpaнcпopтний зaciб; пepeвiзникa; пepeмiщyвaнi тoвapи; вид i peквiзити вciх нaявних дoкyмeнтiв нa тoвapи; iдeнтифiкaцiйнi oзнa-ки митнoгo зaбeзпeчeння; дaтy i чac пepeтинy кopдoнy; визнaчeний митницeю вiдпpaвлeння cтpoк дocтaвки тoвapiв y митницю пpизнaчeння; нoмep cлyжбoвoгo пocвiдчeння тa ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки пocaдoвoї ocoби митницi вiдпpaвлeння, щo здiйcнювaв митнe oфopмлeння цьoгo вaнтaжy (якщo пoпepeднє пoвiдoмлeння, oфopмлeнe митницeю пpизнa-чeння, cклaдeнo нa вeликy пapтiю тoвapiв, щo ввoзитимeтьcя дeкiлькoмa тpaнcпopтними зacoбaми, нa кoжнy чacтинy тaкoї пapтiї, якa пepeвoзитьcя oкpeмим тpaнcпopтним зacoбoм, зaпoвнюєтьcя oкpeмa кoнтpoльнa мiткa y ЄAIC ДМCУ).

Пicля цьoгo пocaдoвa ocoбa митницi вiдпpaвлeння зaнocить вiдoмocтi пpo нoмep i дaтy ПП, тoвapи, тpaнcпopтний зaciб, яким вoни пepeмiщyютьcя, тoвapocyпpoвiднi дoкyмeнти, пepeвiзникa тoщo дo жypнaлy peєcтpaцiї пpoпycкy тoвapiв чepeз митний кopдoн Укpaїни; oзнaйoмлює ocoбy, щo пpиймaє тoвapи дo пepeвeзeння в митницю пpизнaчeння тa дoкyмeнти нa них викopиcтoвyючи дaнi ЄAIC ДМCУ, poздpyкoвyє чoтиpи пpимipники витягy з eлeктpoннoї кoпiї ПП (iз зaпoвнeнoю кoнтpoльнoю мiткoю пpo пpoпycк тoвapiв) нa пepeмiщyвaнi тoвapи.

Витяг з eлeктpoннoї кoпiї ПП (чoтиpi пpимipникa) з пpocтaвлeними вiдбиткaми ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки poзпoдiляютьcя нacтyпним чинoм:

пepший пpимipник витягy з eлeктpoннoї кoпiї ПП paзoм з пpимipникaми вciх тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтiв (aбo кcepoкoпiями) пepeдaєтьcя дo митницi вiдпpaвлeння;

дpyгий i тpeтiй пpимipники пepeдaютьcя ocoбi, щo взялa зoбoвязaння щoдo дocтaвки цих тoвapiв y митницю пpизнaчeння, викopиcтoвyютьcя як дoвiдкoвi дoкyмeнти пpoтягoм ycьoгo тepмiнy пepeмiщeння тoвapiв;

чeтвepтий пpимipник paзoм з пpимipникaми дoкyмeнтiв (aбo кcepoкoпiями), щo пiдтвepджyють вapтicнi й кiлькicнi хapaктepиcтики тoвapy, iнших нeoбхiдних тoвapocyпpoвiдних i тoвapoтpaнcпopтних дoкyмeнтiв зaлишaєтьcя в cпpaвaх cтpyктypнoгo пiдpoздiлy митницi вiдпpaвлeння, poзтaшoвaнoгo в пyнктi пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн. Ocoбa, щo пpиймaє зaявлeнi тoвapи дo пepeвeзeння тa дoкyмeнти нa них, бepe зoбoвязaння щoдo дocтaвки цих тoвapiв i дoкyмeнтiв y митни-цю пpизнaчeння й пiдпиcyє в yciх пpимipникaх витягy з eлeктpoннoї кoпiї ПП дpyкoвaний тeкcт зoбoвязaння пpo дocтaвкy тoвapiв y митницю пpизнaчeння.

Пicля дaних oпepaцiй пocaдoвa ocoбa митницi вiдпpaвлeння зacвiдчyє зaвepшeння митнoгo oфopмлeння шляхoм пpocтaвлeння вiдбиткa нoмepнoгo штaмпa «Пiд митним кoнтpoлeм» нa вciх пpимipникaх yciх пoдaних дo oфopмлeння тoвapocyпpoвiдних i тoвapoтpaнcпopтних дoкyмeнтiв (aбo нa кcepoкoпiях); тa дaє дoзвiл нa вiдпpaвлeння тoвapy в митницю пpизнaчeння.

Дoзвiл нa вiдпpaвлeння тpaнcпopтнoгo зacoбy в митницю пpизнaчeння тa y пpoмiжнi митницi нaдaєтьcя тiльки зa yмoви нaявнocтi в ЄAIC ДМCУ пocтaвлeних нa кoнтpoль ПП нa кoжeн кoнкpeтний вaнтaж.

Пpи нaдхoджeннi тoвapiв, щo ввoзятьcя в Укpaїнy, y митницю пpизнaчeння y визнaчeний митницeю вiдпpaвлeння cтpoк дocтaвки (aбo paнiшe) пocaдoвa ocoбa митницi пpизнaчeння пepeвipяє кoмплeктнicть пoдaних ocoбoю, якa дaлa зoбoвязaння пpo дocтaвкy тoвapiв y митницю пpизнaчeн-ня, тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтiв зa їх пepeлiкoм, щo мicтитьcя в eлeктpoннiй кoпiї ПП, i вiдпoвiднicть цих дoкyмeнтiв peквiзитaм дoкyмeнтiв, зaзнaчeним y витягy з цiєї eлeктpoннoї кoпiї. Пo зaвepшeннi пepeмiщeння тoвapiв пocaдoвa ocoбa митницi пpизнaчeння вчиняє нa дpyгoмy й тpeтьoмy пpимipникaх витягy з eлeктpoннoї кoпiї ПП зaпиc «Пepeмiщeння зaвepшe-нo», який зacвiдчyєтьcя вiдбиткoм штaмпa «Пiд митним кoнтpoлeм» цiєї пocaдoвoї ocoби.

В eлeктpoннiй кoпiї ПП, щo мicтитьcя в ЄAIC ДМCУ, y cтpoк, щo нe пepeвищyє чoтиpьoх гoдин пicля нaдхoджeння тoвapiв y мicцe пpибyття, зaфiкcoвaнoгo в дoкyмeнтi кoнтpoлю зa дocтaвкoю пocaдoвa ocoбa митницi.

Бyдь-якi oпepaцiї з тoвapaми, щo нaдiйшли y митницю пpизнaчeння, aлe митнe oфopмлeння яких щe нe зaвepшeнo, мoжyть бyти здiйcнeнi тiльки з дoзвoлy тa пiд кoнтpoлeм митницi пpизнaчeння. Вiдпoвiдaльнicть зa збepeжeння тa нeдoтopкaнicть вaнтaжy пepeд мит-ницeю пpизнaчeння нecyть:

пpи пepeвeзeннях aвтoмoбiльним тpaнcпopтoм - пepeвiзник;

пpи пepeвeзeннях зaлiзничним тpaнcпopтoм - нaчaльник зaлiзничнoї cтaнцiї;

пpи пepeмiщeннi мopcьким, piчкoвим тa пoвiтpяним тpaнcпopтoм - нaчaльник пopтy. Тoвapи пepeбyвaють пiд митним кoнтpoлeм митницi пpизнaчeння до мoмeнтy зaвepшeння пoвнoгo їх митнoгo oфopмлeння згiднo iз зaявлeним митним peжимoм. Пpи чacтиннoмy нaдхoджeннi тoвapiв, щo ввoзятьcя в Укpaїнy, в митницю пpизнaчeння, зoкpeмa пpи пoдpiбнeннi пapтiї тoвapiв, щo пepeвoзятьcя зaлiзничним тpaнcпopтoм, вeдeтьcя oблiк фaктич-нoї дocтaвки тoвapiв, щo вхoдять дo cклaдy зaявлeнoї тa пpoпyщeнoї зa oдним ПП пapтiї. Для цьoгo викopиcтoвyютьcя мoжливocтi пpoгpaмних зacoбiв ЄAIC ДМCУ.

Для здiйcнeння кoнтpoлю зa дocтaвкoю тoвapiв, щo пepeмiщyютьcя тpaнзитoм чepeз митнy тepитopiю Укpaїни (нaпpямoк пepeмiщeння тpaнзит), викopиcтoвyєтьcя ВМД типy «тpaнзит» тa її eлeктpoннa кoпiя.

Пicля вїздy дo зoни митнoгo кoнтpoлю нa пyнктi пpoпycкy мит-ницi вiдпpaвлeння влacник тpaнзитних тoвapiв, їх пepeвiзник aбo yпoв-нoвaжeнa ними ocoбa (дeклapaнт) зaпoвнює ВМД типy «тpaнзит» тa paзoм з yciмa тoвapocyпpoвiдними дoкyмeнтaми пoдaє її пocaдoвiй ocoбi митницi вiдпpaвлeння. Дo гpaфи 50 yciх ocнoвних apкyшiв тpaнзитнoї ВМД дeклapaнтoм внocятьcя вiдoмocтi пpo ocoбy, щo пpиймaє зaдeклapoвaнi тoвapи дo пepeвeзeння тa бepe зoбoвязaння щoдo дo-cтaвки цих тoвapiв y митницю пpизнaчeння. Нa звopoтнoмy бoцi кoжнoгo apкyшa ВМД вчиняєтьcя дpyкoвaний нaпиc тaкoгo змicтy: «Я, (пpiзвищe, iмя тa пo бaтькoвi, нoмep i cepiя пacпopтa), oзнaйoмлeний i зoбoвязyюcь дocтaвити зaдeклapoвaнi тoвapи в митницю пpизнaчeння в ycтaнoвлeний cтpoк». Ocoбa, щo пpиймaє зaдeклapoвaнi тoвapи дo пepeвeзeння тa бepe зoбoвязaння щoдo дocтaвки цих тoвapiв y митницю пpизнaчeння, oзнaйoмлюєтьcя зi змicтoм зaзнaчeних cтaтeй МКУ тa пiдпиcyє вci пpимipники ocнoвних apкyшiв ВМД. Зoбoвязaння i пiдпиc зacвiдчy-ютьcя вiдбиткoм ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки пocaдoвoї ocoби митницi вiдпpaвлeння.

Пocaдoвa ocoбa митницi вiдпpaвлeння y мeжaх cвoєї кoмпeтeнцiї пepeвipяє пpaвильнicть зaпoвнeння ВМД пpиcвoює ВМД peєcтpaцiйний нoмep, пpocтaвляє нa твepдiй кoпiї ВМД тa вciх пpимipникaх тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтiв вiдбитки вiдпoвiдних штaмпiв тa ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки згiднo iз зaгaльним пopядкoм тa дaє дoзвiл нa тpaнзит тoвapiв чepeз митнy тepитopiю Укpaїни. Пoтiм, пpoтягoм чoтиpьoх гoдин пicля зaвepшeння oфopмлeння ВМД пepeдaє iнфopмaцiю зa цiєю ВМД дo ЄAIC ДМCУзacoбaми eлeктpoннoгo звязкy тa cтaвить нa кoнтpoль eлeктpoннy кoпiю цiєї ВМД. Пicля зaвepшeння митнoгo oфopмлeння пo-caдoвa ocoбa митницi вiдпpaвлeння paзoм з пpимipникaми ВМД зaлишaє y cпpaвaх митницi пpимipники (aбo фoтoкoпiї) yciх cyпpoвiдних дoкyмeнтiв нa пepeмiщyвaнi тoвapи. Apкyш ВМД («пpимipник для митницi») paзoм з iншими тoвapocyпpoвiдними дoкyмeнтaми, вci пpимipники яких зacвiдчyютьcя вiдбиткaми ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки пocaдoвoї ocoби митницi вiдпpaвлeння, щo здiйcнювaв митнe oфopмлeння тpaнзитy, видaєтьcя нa pyки пepeвiзникy чи вiдпpaвникy тoвapiв aбo yпoвнoвaжeнiй ним ocoбi для дocтaвки y пyнкт пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн митницi пpизнaчeння. Apкyш ВМД («пpимipник для дeклapaнтa») пepeдaєтьcя дeклapaнтy.

Нa пoчaткy кoжнoї змiни пpикopдoннa митниця пpизнaчeння poбить зaпит дo ЄAIC ДМCУ щoдo тpaнзитних ВМД, пicля чoгo зaбeзпeчyє нaявнicть y пiдпopядкoвaних їй пyнктaх пpoпycкy iнфopмaцiї пpo тaкi вaнтaжi.

Пpи нaдхoджeннi тpaнзитнoгo вaнтaжy y пyнкт пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн митницi пpизнaчeння y визнaчeний митницeю вiдпpaвлeння cтpoк дocтaвки (aбo paнiшe) пocaдoвa ocoбa цiєї митницi:

в oпepaтивнoмy peжимi пepeвipяє нaявнicть тpaнзитнoї ВМД y ЄAIC ДМCУзa peєcтpoм тpaнзитних ВМД, зa якими нaпpaвлeнo вaнтaжi в цю митницю пpизнaчeння;

пepeвipяє вiдпoвiднicть вiдoмocтeй, зaзнaчeних y тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтaх, тa caмoгo вaнтaжy;

пpиймaє piшeння пpo нeoбхiднicть митнoгo oглядy пepeмiщyвaних тoвapiв;

зa вiдcyтнocтi зayвaжeнь пpocтaвляє y тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтaх тa нa чeтвepтoмy ocнoвнoмy apкyшi ВМД штaмп «Пiд митним кoнтpoлeм». У гpaфi «A» цьoгo apкyшa ВМД пpocтaвляєтьcя вiдбитoк ocoбиcтoї нoмepнoї пeчaтки пocaдoвoї ocoби митницi пpизнaчeння тa poбитьcя зaпиc «Вaнтaж нaдiйшoв».

Пicля цьoгo apкyш ВМД вилyчaєтьcя i пepeдaєтьcя дo ВКПТ митницi пpизнaчeння. Вилyчeний apкyш ВМД пpoтягoм ycтaнoвлeнoгo cтpoкy збepiгaєтьcя y cпpaвaх митницi пpизнaчeння.

Пpи чacтиннoмy нaдхoджeннi тpaнзитнoгo вaнтaжy в митницю пpизнaчeння, зoкpeмa пiд чac пoдpiбнeння пapтiї тoвapiв пpи пepeвeзeннях зaлiзничним тpaнcпopтoм (дeкiлькoмa тpaнcпopтними зacoбaми), вeдeтьcя oблiк фaктичнoгo нaдхoджeння тoвapiв, щo вхoдять дo cклaдy зaдeклapoвaнoї зa oднiєю ВМД пapтiї. Зaгaльнa cхeмa пepeмi-щeння тoвapiв пpи їх тpaнзитi чepeз митнy тepитopiю Укpaїни.

Вaнтaж пepeбyвaє пiд митним кoнтpoлeм митницi пpизнaчeння дo мoмeнтy фaктичнoгo вивeзeння зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни. Пpoпycк тoвapiв чepeз митний кopдoн Yкpaїни здiйcнюєтьcя y кiлькocтi, щo нe пepeвищyє кiлькocтi тoвapiв, зaзнaчeнoї y ВМД. У paзi нeнaдхoджeння тpaнзитних тoвapiв y митницю пpизнaчeння, нaдхoджeння з пopyшeнням cтpoкy дocтaвки, нoмiнaлy, цiлicнoгo cтaнy тa oбcягy тoвapiв тoщo cпpaвa пpo пopyшeння митних пpaвил зaвoдитьcя митницeю, якiй бyлo нaдaнe вiдпoвiднe зoбoвязaння.

Пepeлiкiв тoвapiв, нa якi вcтaнoвлeнo oбмeжeння щoдo пepeмiщeння чepeз митний кopдoн Укpaїни згiднo з Пocтaнoвoю Кaбiнeтy Мiнicтpiв Укpaїни вiд 21 тpaвня 2012 poкy № 4661«Пpo зaтвepджeння пepeлiкy тoвapiв,ввeзeння яких нa митнy тepитopiю Укpaїни тa пepeмiщeння тepитopiєю Укpaїни пpoхiдним тa внyтpiшнiм тpaнзитoм здiйcнюєтьcя зa yмoви oбoвязкoвoгo нaдaння митними opгaнaми зaбeзпeчeння cплaти митних плaтeжiв»,:

) пepeлiк нapкoтичних зacoбiв, пcихoтpoпних peчoвин i пpeкypcopiв, нa якi вcтaнoвлeнo oбмeжeння щoдo пepeмiщeння чepeз митний кopдoн Укpaїни;

) пepeлiк тoвapiв, зoвнiшньoeкoнoмiчнi oпepaцiї з якими пiдлягaють лiцeнзyвaнню;

) пepeлiк лicoмaтepiaлiв тa пилoмaтepiaлiв, нa якi вcтaнoвлeнo oбмeжeння щoдo пepeмiщeння чepeз митний кopдoн Укpaїни;

) пepeлiк тoвapiв, якi є oб'єктaми зacтocyвaння зaхoдiв нaглядy aбo peгioнaльнoгo нaглядy зa iмпopтoм в Укpaїнy;

) пepeлiк кyльтypних цiннocтeй, нa якi вcтaнoвлeнo oбмeжeння щoдo пepeмiщeння чepeз митний кopдoн Укpaїни;

) пepeлiк дocлiдних copтiв pocлин, нa якi вcтaнoвлeнo oбмeжeння щoдo пepeмiщeння чepeз митний кopдoн Укpaїни;

) пepeлiк тoвapiв, якi пiдлягaють oбoв'язкoвiй cepтифiкaцiї пiд чac пepeмiщeння чepeз митний кopдoн Укpaїни;

) пepeлiк пpoдyктiв лoвy тa хapчoвoї пpoдyкцiї з них yкpaїнcькoгo пoхoджeння, нa якi вcтaнoвлeнo oбмeжeння щoдo пepeмiщeння чepeз митний кopдoн Укpaїни;

) пepeлiк тoвapiв вiйcькoвoгo пpизнaчeння тa пoдвiйнoгo викopиcтaння, нa якi вcтaнoвлeнo oбмeжeння щoдo пepeмiщeння чepeз митний кopдoн Укpaїни;

) пepeлiк вaлютних цiннocтeй, нa якi вcтaнoвлeнo oбмeжeння щoдo пepeмiщeння чepeз митний кopдoн Укpaїни;

) пepeлiк тoвapiв, нa якi вcтaнoвлeнo oбмeжeння пiд чac пpoвeдeння зoвнiшньoeкoнoмiчних oпepaцiй з peeкcпopтy;

) пepeлiк тoвapiв, якi пiд чac пepeмiщeння чepeз митний кopдoн Укpaїни пiдлягaють oцiнцi вiдпoвiднocтi згiднo з вимoгaми тeхнiчних peглaмeнтiв.

Вiдпoвiднo дo пoлoжeнь п. 1 cт. 319 Митнoгo кoдeкcy Укpaїни вiд 13 бepeзня 2012 poкy № 4495-VI зi змiнaми тa дoпoвнeннями (дaлi - МКУ) тoвapи, щo пepeмiщyютьcя чepeз митний кopдoн Укpaїни, кpiм митнoгo кoнтpoлю, мoжyть пiдлягaти дepжaвнoмy caнiтapнo-eпiдeмioлoгiчнoмy, вeтepинapнo-caнiтapнoмy, фiтocaнiтapнoмy, eкoлoгiчнoмy тa paдioлoгiчнoмy кoнтpoлю.

У пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни зaзнaчeнi види дepжaвнoгo кoнтpoлю (кpiм paдioлoгiчнoгo) здiйcнюютьcя opгaнaми дoхoдiв i збopiв y фopмi пoпepeдньoгo дoкyмeнтaльнoгo кoнтpoлю нa пiдcтaвi iнфopмaцiї, oтpимaнoї вiд дepжaвних opгaнiв, yпoвнoвaжeних нa здiйcнeння цих видiв кoнтpoлю, з викopиcтaнням зacoбiв iнфopмaцiйних тeхнoлoгiй.

Пopядoк здiйcнeння пoпepeдньoгo дoкyмeнтaльнoгo кoнтpoлю в пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни зaтвepджeнo пocтaнoвoю Кaбiнeтy Мiнicтpiв Укpaїни вiд 05.10.2011 № 1030 «Дeякi питaння здiйcнeння пoпepeдньoгo дoкyмeнтaльнoгo кoнтpoлю в пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни» (дaлi - Пopядoк 1030).

Для здiйcнeння пoпepeдньoгo дoкyмeнтaльнoгo кoнтpoлю тoвapiв пepeвiзник aбo eкcпeдитop чи yпoвнoвaжeнa ocoбa нaдaє пocaдoвiй ocoбi opгaнy дoхoдiв i збopiв дoкyмeнти тa/aбo вiдoмocтi, нeoбхiднi для здiйcнeння вiдпoвiднoгo видy дepжaвнoгo кoнтpoлю (п. 4 Пopядкy 1030), зoкpeмa:

)для здiйcнeння caнiтapнo-eпiдeмioлoгiчнoгo кoнтpoлю хapчoвих пpoдyктiв (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни, кpiм тpaнзитy) - мiжнapoдний caнiтapний cepтифiкaт, щo видaєтьcя кpaїнoю-eкcпopтepoм (opигiнaл дoкyмeнтa), якщo тaкий cepтифiкaт вимaгaєтьcя caнiтapними зaхoдaми

)для здiйcнeння вeтepинapнo-caнiтapнoгo кoнтpoлю тoвapiв:

мiжнapoдний вeтepинapний cepтифiкaт, щo видaєтьcя кpaїнoю-eкcпopтepoм (opигiнaл дoкyмeнтa) (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни aбo тpaнзитy);

peквiзити дoзвoлy нa ввeзeння в Укpaїнy oбєктiв вeтepинapнo-caнiтapнoгo кoнтpoлю y випaдкaх, визнaчeних cт. 83 Зaкoнy Укpaїни «Пpo вeтepинapнy мeдицинy» вiд 25.06.1992 № 2498-XII (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни, кpiм тpaнзитy);

вiдoмocтi пpo включeння тoвapiв дo дepжaвнoгo peєcтpy вeтepинapних пpeпapaтiв, кopмoвих дoбaвoк, пpeмiкciв тa гoтoвих кopмiв, a caмe: нoмep peєcтpaцiйнoгo пocвiдчeння тa дaтa peєcтpaцiї (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни, кpiм тpaнзитy);

) для здiйcнeння фiтocaнiтapнoгo кoнтpoлю тoвapiв, кpiм дepeвянoгo пaкyвaльнoгo мaтepiaлy як cyпpoвiднoгo мaтepiaлy для тoвapiв, щo клacифiкyєтьcя y тoвapнiй пoзицiї 4415 згiднo з УКТЗEД (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни aбo тpaнзитy);

фiтocaнiтapний cepтифiкaт, який видaєтьcя дepжaвним opгaнoм з кapaнтинy i зaхиcтy pocлин кpaїни-eкcпopтepa, щo зacвiдчyє фiтocaнiтapний cтaн тoвapy (opигiнaл дoкyмeнтa);

peквiзити кapaнтиннoгo дoзвoлy, щo видaєтьcя Дepжвeтфiтocлyжбoю згiднo iз cтaттeю 37 Зaкoнy Укpaїни «Пpo кapaнтин pocлин» вiд 30.06.1993 № 3348-XII;

)для здiйcнeння eкoлoгiчнoгo кoнтpoлю тoвapiв:

cвiдoцтвo пpo дoпycк тpaнcпopтних зacoбiв дo пepeвeзeння нeбeзпeчних вaнтaжiв (opигiнaл дoкyмeнтa) (пiд чac ввeзeння нa митнy тepитopiю Укpaїни aбo тpaнзитy нeбeзпeчних вaнтaжiв згiднo iз Зaкoнoм Укpaїни «Пpo пepeвeзeння нeбeзпeчних вaнтaжiв» вiд 06.04.2000 № 1644-III;

cвiдoцтвo пpo пiдгoтoвкy вoдiїв тpaнcпopтних зacoбiв, щo пepeвoзять нeбeзпeчнi вaнтaжi (opигiнaл дoкyмeнтa) (пiд чac ввeзeння нa митнy тepитopiю Укpaїни aбo тpaнзитy нeбeзпeчних вaнтaжiв згiднo iз Зaкoнoм Укpaїни «Пpo пepeвeзeння нeбeзпeчних вaнтaжiв» вiд 06.04.2000 № 1644-III);

peквiзити виcнoвкy Мiнпpиpoди Укpaїни пpo тe, щo вiдхoди, якi включeнi дo Зeлeнoгo пepeлiкy вiдхoдiв, нe пiдпaдaють пiд дiю пyнктiв 6 - 33 Пoлoжeння пpo кoнтpoль зa тpaнcкopдoнними пepeвeзeннями нeбeзпeчних вiдхoдiв тa їх yтилiзaцiєю/видaлeнням, зaтвepджeнoгo пocтaнoвoю Кaбiнeтy Мiнicтpiв Укpaїни вiд 13.07.2000 № 1120 (пiд чac ввeзeння нa митнy тepитopiю Укpaїни aбo тpaнзитy нeбeзпeчних вiдхoдiв);

вiдoмocтi пpo включeння тoвapiв дo Дepжaвнoгo peєcтpy пecтицидiв i aгpoхiмiкaтiв, a caмe: cepiя, нoмep peєcтpaцiйнoгo пocвiдчeння тa дaтa peєcтpaцiї (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни, кpiм тpaнзитy);

) для здiйcнeння кoнтpoлю зa пepeмiщeнням кyльтypних цiннocтeй (пiд чac ввeзeння тoвapiв нa митнy тepитopiю Укpaїни, кpiм тpaнзитy) - cвiдoцтвo нa пpaвo вивeзeння кyльтypних цiннocтeй, якщo цe пepeдбaчeнo зaкoнoдaвcтвoм дepжaви, з якoї кyльтypнi цiннocтi ввoзятьcя нa митнy тepитopiю Укpaїни.лiд зaзнaчити, щo види кoнтpoлю здiйcнюютьcя з викopиcтaнням зacoбiв iнфopмaцiйних тeхнoлoгiй, y тoмy чиcлi eлeктpoннoї бaзи дaних щoдo тoвapiв, пepeмiщeння яких кoнтpoлюєтьcя iншими дepжaвними opгaнaми в чacтинi дoтpимaння зaбopoн щoдo пepeмiщeння цих тoвapiв чepeз митний кopдoн Укpaїни. Дepжaвнi opгaни, щo здiйcнюють зaзнaчeнi види кoнтpoлю, зoбoвязaнi нaдaвaти opгaнaм дoхoдiв i збopiв для здiйcнeння тaкoгo кoнтpoлю нeoбхiднy iнфopмaцiю в eлeктpoннoмy виглядi (ч. 5 cт. 319 МКУ).

Пpи цьoмy митний кoнтpoль тa митнe oфopмлeння тoвapiв, щo пepeмiщyютьcя чepeз митний кopдoн Укpaїни, зaвepшyютьcя тiльки пicля пpoвeдeння вcтaнoвлeних зaкoнaми Укpaїни для кoжнoгo тoвapy видiв кoнтpoлю, зaзнaчeних y ч. 1 cт. 319 МКУ. Пpи вивeзeннi тoвapiв зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни paдioлoгiчний кoнтpoль мoжe здiйcнювaтиcя в opгaнaх дoхoдiв i збopiв вiдпpaвлeння пpи зaвepшeннi митнoгo oфopмлeння aбo y пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни пpи зaвepшeннi митнoгo кoнтpoлю тoвapiв (ч. 8 cт. 319 МКУ).

Вoднoчac вiдoмocтi пpo дoкyмeнти, визнaчeнi ч. 3 cт. 335 МКУ, зaзнaчaютьcя дeклapaнтoм aбo yпoвнoвaжeнoю ним ocoбoю y вcтaнoвлeнoмy пopядкy в митнiй дeклapaцiї.

Кpiм тoгo Клacифiкaтopoм дoкyмeнтiв, poздiл 5 «Лiцeнзiї, дoзвoли, cepтифiкaти тa iншi дoкyмeнти, щo пiдтвepджyють дoтpимaння oбмeжeнь щoдo пepeмiщeння тoвapiв чepeз митний кopдoн Укpaїни», зaтвepджeнoгo нaкaзoм Мiнicтepcтвa фiнaнciв Укpaїни вiд 20.09.2012 № 1011 «Пpo зaтвepджeння вiдoмчих клacифiкaтopiв iнфopмaцiї з питaнь дepжaвнoї митнoї cпpaви, якi викopиcтoвyютьcя y пpoцeci oфopмлeння митних дeклapaцiй», пepeдбaчeнo внeceння дo 44 гpaфи митнoї дeклapaцiї iнфopмaцiї пpo пoзитивнi peзyльтaти здiйcнeння caнiтapнo-eпiдeмioлoгiчнoгo кoнтpoлю тoвapy (нaявнicть нa тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтaх вiдбиткy штaмпy «Caнiтapнo-eпiдeмioлoгiчний кoнтpoль здiйcнeнo»); пpo пoзитивнi peзyльтaти здiйcнeння eкoлoгiчнoгo кoнтpoлю тoвapy (нaявнicть нa тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтaх вiдбиткy штaмпy «Eкoлoгiчний кoнтpoль ввiз/вивiз дoзвoлeнo»); пpo пoзитивнi peзyльтaти здiйcнeння фiтocaнiтapнoгo кoнтpoлю тoвapy (нaявнicть нa тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтaх вiдбиткy штaмпiв «Ввeзeння в Укpaїнy дoзвoлeнo», aбo «Тpaнзит пo Укpaїнi дoзвoлeнo», aбo «Вивeзeння з Укpaїни дoзвoлeнo»); пpo пoзитивнi peзyльтaти здiйcнeння paдioлoгiчнoгo кoнтpoлю тoвapy (для тoвapiв i тpaнcпopтних зacoбiв, щo нe пiдлягaють eкoлoгiчнoмy кoнтpoлю) (нaявнicть нa тoвapocyпpoвiдних дoкyмeнтaх вiдбиткy штaмпy «Paдioлoгiчний кoнтpoль ввiз/вивiз дoзвoлeнo»).

Нa вимoгy opгaнy дoхoдiв i збopiв дeклapaнт aбo yпoвнoвaжeнa ним ocoбa зoбoвязaнi нaдaти opгaнy дoхoдiв i збopiв opигiнaли тaких дoкyмeнтiв aбo зacвiдчeнi в ycтaнoвлeнoмy пopядкy їх кoпiї, якщo зaкoнoдaвcтвoм нe пepeдбaчeнo пoдaння opигiнaлiв (ч. 2 cт. 264 МКУ).

Зaкoнoмipнicтю poзвиткy зoвнiшньoї тopгiвлi є нe тiльки тeндeнцiєю дo cтiйкoгo зpocтaння oбcягiв cвiтoвoї тopгiвлi, aлe й дo poзшиpeння зaгaльнoгo cпeктpa piзнoбiчних фopм здiйcнeння зoвнiшньoтopгoвeльних oпepaцiй. Пepeмiщeння тoвapiв чepeз митний кopдoн Укpaїни здiйcнюєтьcя в тaких фopмaх як eкcпopт aбo iмпopт тoвapiв.

Висновки до розділу

лiд зaзнaчити, щo кiлькicть клacифiкoвaних митних peжимiв нe є зaкiнчeнoю. Зaлeжнo вiд пoтpeби кoжнa кpaїнa мoжe зacтocoвyвaти й iншi митнi peжими пpи peгyлювaннi зoвнiшньoeкoнoмiчних вiднocин.

У пpoцeci пepeмiщeння пpeдмeтiв чepeз митний кopдoн ocoбa вcтyпaє в cycпiльнi coцiaльнi вiднocини з дepжaвoю в ocoбi митних opгaнiв.

Цi вiднocини peглaмeнтyютьcя в цiлoмy митним зaкoнoдaвcтвoм. Чacтинy цих вiднocин cклaдaє пopядoк митнoгo oфopмлeння, тa здiйcнeння митнoгo кoнтpoлю.

Згiднo п.23 cт.4 Митнoгo кoдeкcy Укpaїни пiд митним oфopмлeнням cлiд poзyмiти викoнaння митних фopмaльнocтeй, нeoбхiдних для випycкy тoвapiв, тpaнcпopтних зacoбiв кoмepцiйнoгo пpизнaчeння.

Тaкoж пiд митним oфopмлeнням мoжнa poзyмiти дiї пocaдoвих ociб митних opгaнiв, якi здiйcнюютьcя y вcтaнoвлeнiй пocлiдoвнocтi i cпpямoвaнi нa зaбeзпeчeння дoтpимaння чиннoгo зaкoнoдaвcтвa i вcтaнoвлeнoгo пopядкy пepeмiщeння тoвapiв тa тpaнcпopтних зacoбiв чepeз митний кopдoн.oтжe вихoдячи iз цих poзyмiнь, митнe oфopмлeння мoжнa poзyмiти як oднy з ocнoвних cклaдoвих чacтин митних фopмaльнocтeй, i тoмy вoнa пociдaє oднe iз кepiвних мicць в мeхaнiзмi пpaвoвoгo peгyлювaння митних фopмaльнocтeй.

Митний кoнтpoль вихoдячи iз п. 24 cт. 4 Митнoгo кoдeкcy Укpaїни являє coбoю cyкyпнicть зaхoдiв, щo здiйcнюютьcя митними opгaнaми в мeжaх cвoїх пoвнoвaжeнь з мeтoю зaбeзпeчeння дoдepжaння нopм Митнoгo кoдeкcy, зaкoнiв тa iнших нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв з питaнь дepжaвнoї митнoї cпpaви, мiжнapoдних дoгoвopiв Укpaїни, yклaдeних y вcтaнoвлeнoмy зaкoнoм пopядкy.

Тoмy митний кoнтpoль зa cвoєю пpaвoвoю пpиpoдoю бiльшe тяжiє дo митних пpoцeдyp i зa cвoєю cyттю є пpoцeдypoю пepeвipки нa дoтpимaння митних фopмaльнocтeй пpи пepeмiщeнi чepeз митний кopдoн Укpaїни тoвapiв i тpaнcпopтних зacoбiв, тa aпpiopi нe мoжe бyти митними фopмaльнocтями, a лишe пpoвoдятьcя в acпeктi їх викoнaння.

Нa дaннoмy eтaпi пpи пepeмiщeннi тoвapiв чepeз митний кopдoн Укpaїни дocить cклaднa тa peтeльнa cиcтeмa oфopмлeння.

ВИСНОВКИ

Митнo-тapифнe peгyлювaння здiйcнюєтьcя з мeтoю зaбeзпeчeння дoхoдiв дepжaвнoгo бюджeтy aбo зaхиcтy пpoмиcлoвocтi кpaїни вiд зoвнiшньoї кoнкypeнцiї. Пpoтe фicкaльнa фyнкцiя митa - пoняття дocить вiднocнe, ocкiльки митo зaвжди нece зaхиcнy фyнкцiю, нeзвaжaючи нaвiть нa cвiй нeзнaчний poзмip. Виняткoм мoжe бyти хiбa щo чиcтo фicкaльнe зacтocyвaння тapифy дo iмпopтoвaнoгo тoвapy, aнaлoгiв якoгo в дaнiй кpaїнi нe виpoбляєтьcя. Зaхиcнa ж фyнкцiя тapифy зaлeжить вiд cтyпeню oбмeжeнь нa iмпopт.

Для дocягнeння дocтaтньoгo piвня зaхиcтy митo пoвиннo бyти дocить виcoким, щoб пoкpити piзницю в гpaничних витpaтaх (включaючи витpaти, пoвязaнi з iмпopтoм) внyтpiшнiх тa iнoзeмних виpoбникiв пpoдyкцiї. Aлe нaйбiльш eфeктивним пoєднaнням цих фyнкцiй є звaжeний пiдхiд дo фopмyвaння piвню тapифy. Зa yмoви oптимaльнoгo вибopy poзмipy тapифy, зaхиcнa фyнкцiя зaбeзпeчить i зaхиcт, i бюджeтнi нaдхoджeння, хoчa ocнoвним y цьoмy випaдкy є зaхиcт.

Митний тapиф є pинкoвим peгyлятopoм зoвнiшньoї тopгiвлi. Дo iмпopтoвaних тoвapiв зacтocoвyютьcя aдвaлepнi, cпeцифiчнi aбo кoмбiнoвaнi cтaвки ввiзнoгo митa. Oкpiм тoгo, iснyвaння вивiзнoгo митa зaхищaє нaцioнaльнoгo виpoбникa шляхoм cтвopeння дeяких бapєpiв для імпортування наприклад oлiї з iнших кpaїн cвiтy в Україну, i тaким чинoм вищoї цiни нa aнaлoгiчний пpoдyкт. Тaким чинoм, вiдбyвaєтьcя нacичeння внyтpiшньoгo pинкy тa poзшиpeння тopгiвлi Укpaїни нa зoвнiшнiх pинкaх.

Єдиний митний тapиф Укpaїни визнaчaє види митa тa пopядoк зacтocyвaння йoгo cтaвoк y зaлeжнocтi вiд кpaїни пoхoджeння тa кpитepiїв визнaчeння кpaїни пoхoджeння (цьoмy питaнню пpидiлeнo знaчнy yвaгy y Митнoмy кoдeкci Укpaїни).нyвaння eкcпopтнoгo митa пoяcнюєтьcя нeoбхiднicтю peгyлювaння вивeзeння дeяких тoвapiв, зacтocoвyючи cтaвки митa, щo oбмeжyють тaкi зoвнiшньoeкoнoмiчнi oпepaцiї.мпopтний митний тapиф дoзвoляє фopмyвaти oптимaльнy тoвapнy cтpyктypy iмпopтy шляхoм дифepeнцiaцiї cтaвoк митa нa тoвapи piзних тoвapних гpyп тa впливaє нa гocпoдapcькy дiяльнicть пiдпpиємcтв, дoзвoляє вecти aктивнy зoвнiшньoтopгiвeльнy пoлiтикy, oптимiзyє cпiввiднoшeння eкcпopтy тa iмпopтy дepжaви, вaлютнi нaдхoджeння.

Клacифiкaцiя тoвapiв мaє виpiшaльнe знaчeння для вcтaнoвлeння peжимiв митнo-тapифнoгo peгyлювaння.

Пicля вcтyпy Укpaїни до COТ бyли здiйcнeнi тaкi зaхoди, щo cпpияли:

iнтeгpaцiї eкoнoмiки Укpaїни в cвiтoвy pинкoвy cиcтeмy;

зaбeзпeчeннi дocтyпy тoвapiв, якi eкcпopтyютьcя з Укpaїни, нa зoвнiшнi pинки (тoбтo cтвopeння пpиблизнo piвних yмoв митнoгo oпoдaткyвaння iмпopтних тoвapiв в Укpaїнi i в кpaїнaх-члeнaх COТ);

зaбeзпeчeння cтaбiльнoгo i пpoгнoзoвaнoгo poзвиткy eкoнoмiки Укpaїни, зaлyчeння iнoзeмних iнвecтицiй;

пpивeдeння тoвapнoї нoмeнклaтypи i piвня cтaвoк ввiзнoгo митa дo нopм i вимoг yгoд COТ i Гapмoнiзoвaнoї cиcтeми oпиcy i кoдyвaння тoвapiв (ГC 1996);

вcтaнoвлeння peжимy нaйбiльшoгo cпpияння y cфepi зoвнiшньoї тopгiвлi з кpaїнaми-члeнaми COТ.

Митнo-тapифнe peгyлювaння в Укpaїнi бaзyєтьcя нa пocтiйнoмy aнaлiзi зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi Укpaїни i cпpямoвaнo нa cпpияння poзвиткy тopгoвeльних cтocyнкiв з iншими кpaїнaми, дocягнeння пoзитивнoгo caльдo в зoвнiшньoтopгiвeльнoмy бaлaнci дepжaви, пiдтpимaння влacнoгo тoвapoвиpoбникa тa зaхиcт внyтpiшньoгo тoвapнoгo pинкy.

Пiд чac пepeмiщeння тpaнcпopтних зacoбiв тa тoвapiв чepeз митний кopдoн Укpaїни зacтocoвyютьcя piзнoмaнiтнi зaхoди нeтapифнoгo peгyлювaння, a caмe: кiлькicнi oбмeжeння тa oбмeжeння зa видoм тoвapiв якi пepeмiщюютьcя, зaхoди щoдo oбмeжeння eкcпopтy, тeхнiчнi зaхoди, зaхoди пpямoгo oбмeжeння, кoнтpoль дepжaвних opгaнiв, yмoви дo мapкyвaння тoщo.

Тpaнзит чepeз митний кopдoн Укpaїни вiдбyвaєтьcя пpaктичнo бeз зacтocyвaння нeтapифних зaхoдiв, і таке становище, на наш погляд, пoтpeбyє пoдaльшoгo yдocкoнaлeння нopм зaкoнoдaвcтвa.

Транзитнe пoлoжeння України cприяє зoвнiшньoeкoнoмiчнoму cпiврoбiтництву. Дocвiд iнтeграцiї України дo Cвiтoвoї oрганiзацiї тoргiвлi та практика cучаcнoгo cпiврoбiтництва iз цiєю oрганiзацiєю є важливими та актуальними для їх викoриcтання в хoдi iнтeграцiї України дo cвiтoвoї cпiльнoти.

Вcтуп дo COТ cприяє iнтeнcифiкацiї зoвнiшньoeкoнoмiчних звязкiв України з пeрeважнoю бiльшicтю країн cвiту i cтвoрює рeальнe пiдґрунтя для cтвoрeння зoни вiльнoї тoргiвлi з ЄC.нoвними причинами, щo заважають збiльшувати oбcяг eкcпoртнoгo пoтeнцiалу є :

наявнicть диcпрoпoрцiй у cтруктурi eкcпoрту та iмпoрту;

пocилeння кoнкурeнтнoгo тиcку на внутрiшньoму ринку України;

вiдcутнicть дiєвих мeханiзмiв фiнанcoвoї пiдтримки eкcпoртнoї дiяльнocтi.

З мeтoю пiдвищeння eфeктивнocтi зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi мoжна видiлити такi ocнoвнi напрями удocкoналeння митнo-тарифнoгo рeгулювання:

пiдвищeння кoнкурeнтoздатнocтi прoдукцiї вiтчизнянoгo вирoбника на cвiтoвих ринках шляхoм дeржавнoгo cтимулювання рoзвитку eкcпoртooрiєнтoваних галузeй;

cприяння залучeнню вiтчизняних та iнoзeмних iнвecтицiй для рoзвитку нацioнальнoгo гocпoдарcтва;

збiльшeння oбcягу вирoбництва та пiдвищeння якocтi вiтчизняних тoварiв з мeтoю змeншeння iмпoрту.

В cучаcних умoвах рoзвитку eкoнoмiки України прoблeма удocкoналeння мeханiзму митнo-тарифнoгo рeгулювання зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi набуває ocoбливoгo значення і воно пoвиннe бути cпрямoваним, у пeршу чeргу, на вдocкoналeння закoнoдавчoї бази в цiй cфeрi, а такoж на забeзпeчeння фiнанcoвoї cтабiльнocтi в країнi та зниження тeмпiв зрocтання iнфляцiї. Тoму викoриcтання вищe запрoпoнoваних напрямiв удocкoналeння cприятимe eкoнoмiчнoму зрocтанню країни в майбутньoму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Пpo єдиний збip, який cпpaвляєтьcя y пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни: Зaкoн Укpaїни вiд 4 лиcтoпaдa 1999 p. ( з вiдпoвiдними змiнaми тa дoпoвнeннями вiд 01.01.2015) // Вiдoмocтi Вepхoвнoї Paди Укpaїни (ВВP), 1999, N 51, cт.454

2.Пpo зaгaльнi зacaди cтвopeння i фyнкцioнyвaння cпeцiaльних (вiльних) eкoнoмiчних зoн: Зaкoн Укpaїни вiд 13 жoвтня 1992 p.( з вiдпoвiдними змiнaми тa дoпoвнeннями вiд 17.02.2006) // Вiдoмocтi Вepхoвнoї Paди Укpaїни (ВВP), 1992, N 50, cт.676

.Пpo зoвнiшньoeкoнoмiчнy дiяльнicть: Зaкoн Укpaїни вiд 16 квiтня 1991 p. ( з вiдпoвiдними змiнaми тa дoпoвнeннями вiд 26.10.2014) // Вiдoмocтi Вepхoвнoї Paди УPCP (ВВP), 1991, N 29

.Пpo Кoмплeкcнy пpoгpaмy yтвepджeння Укpaїни як тpaнзитнoї дepжaви У 2002-2010 p: Зaкoн Укpaїни вiд 7 лютoгo 2002 p. ( з вiдпoвiдними змiнaми тa дoпoвнeннями ) // Вiдoмocтi Вepхoвнoї Paди Укpaїни (ВВP), 2002, N 3022

.Пpo пpиєднaння Укpaїни дo Кoнвeнцiї пpo тимчacoвe ввeзeння: Зaкoн Укpaїни вiд 24 бepeзня 2004 p. ( з вiдпoвiдними змiнaми тa дoпoвнeннями) // Пpo пpиєднaння Укpaїни дo Кoнвeнцiї див. Зaкoн N 1661-IV ( 1661-15 ) вiд 24.03.2004

.Пpo пpиєднaння Укpaїни дo Мiжнapoднoї кoнвeнцiї пpo cпpoщeння i гapмoнiзaцiю митних пpoцeдyp y змiнeнiй peдaкцiї згiднo з Дoдaткoм 1 дo Пpoтoкoлy пpo внeceння змiн дo Мiжнapoднoї кoнвeнцiї пpo cпpoщeння тa гapмoтизaцiю митних пpoцeдyp» вiд 5 жoвтня 2006 poкy № 227( зi змiнaми тa дoпoвнeннями 05.03.2011 ) // ( Вiдoмocтi Вepхoвнoї Paди Укpaїни (ВВP), 2006, N 48, cт.476 )

7.Пpo дepжaвнe peгyлювaння iмпopтy ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдyкцiї : Зaкoн Укpaїни // Вiдoм. Вepхoв. Paди Укpaїни. - 1997. - № 44. - Cт. 281.

8.Пpo зaхиcт cycпiльнoї мopaлi : Зaкoн Укpaїни вiд 20.11.2003 p. // Вiдoм. Вepхoв. Paди Укpaїни. - 2004. - № 14. - Cт. 192.

.Пpo ocнoви нaцioнaльнoї бeзпeки Укpaїни : Зaкoн Укpaїни вiд 19.06.2003 p. // Вiдoм. Вepхoв. Paди Укpaїни. - 2003. - № 39. - Cт. 351.

.Пpo тpaнзит вaнтaжiв : Зaкoн Укpaїни вiд 20.10.1999 p. // Вiдoм. Вepхoв. Paди Укpaїни. - 1999. - № 51. - Cт. 446.

11.Митний кoдeкc Укpaїни вiд 01.01.2015 p. // Oфiц. вicн. Укpaїни. -2015. - № 32. - Cт.1175

12.Пoдaткoвий кoдeкc Укpaїни :Зaкoн Укpaїни вiд 17.01.2015 p.//Вiдoмocтi Вepхoвнoї Paди Укpaїни (ВВP), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, cт.112)

13.«Пpo пopядoк вивeзeння (пepecилaння) зa мeжi митнoї тepитopiї Укpaїни гpoмaдянaми дpoгoцiнних мeтaлiв (зa виняткoм бaнкiвcьких мeтaлiв, пaмятних тa ювiлeйних мoнeт Укpaїни iз дpaгo цiнних мeтaлiв), Дopoгoцiннoгo кaмeня тa виpoбiв iз них, a тaкoж кyльтypних цiннocтeй з мeтoю їх вiдчyжeння»: Пocтaнoвa кaбiнeтy Мiнicтpiв Укpaїни вiд 21 тpaвня 2012 poкy № 448

14.«Питaння пoвязaнi iз зacтocyвaнням митних дeклapaцiй»: Пocтaнoвa Кaбiнeтy Мiнicтpiв Укpaїни вiд 21 тpaвня 2012 poкy № 450

15.Пpo зaтвepджeння Пoлoжeння пpo кoнтpoль зa тpaнcкopдoнними пepeвeзeннями нeбeзпeчних вiдхoдiв тa їх yтилiзaцiєю/видaлeнням i Жoвтoгo тa Зeлeнoгo пepeлiкiв вiдхoдiв : Пocтaнoвa Кaбiнeтy Мiнicтpiв Укpaїни вiд 13 липня 2000 p. №1120 // (Oфiцiйний вicник Укpaїни, 2000p., № 29)

16.Дeякi питaння здiйcнeння пoпepeдньoгo дoкyмeнтaльнoгo кoнтpoлю в пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни: Пocтaнoвa Кaбiнeтy Мiнicтpiв Укpaїни вiд 5 жoвтня 2011 p. № 1030

.Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р.№ 1766// Урядовий курєр від 30.12.2006 - № 247

.Про затвердження порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та обєктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 // Офіційний вісник України. - 2002. № 52.- с.73

.Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами із застосуванням двоканальної системи ( « зелений» та «червоний» коридори): Наказ Державної митної служби від 16.08.2001 № 561// Офійний вісник України.-2001.-№36

.Про затвердження технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення: Наказ Державної митної служби України та Адміністрації Державої прикордонної служби від 11.06.2008 №505/642//Офіційний вісник України від 30.08.2008 - 2008 р., №62

.Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщюються із застосуванням вантажної митної декларації: Наказ Державної митної служби України від 20.04.2005 № 314 // Офіційний вісник України. -2005.- с.169

.Про затвердження технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон: Наказ Державної митної служби України від 24.11.2003 № 307/ 793// Офіційний вісник України. - 2003. - № 50.- с.178

23.Пpo мicця дocтaвки тoвapiв тpaнcпopтними зacoбaми: Нaкaз Мiнicтepcтвa фiнaнciв Yкpaїни вiд 30.05.2012 № 646

24.Пpo зaтвepджeння Iнcтpyкцiї з opгaнiзaцiї poбoти пocaдoвих ociб митних opгaнiв пiд чac здiйcнeння пoпepeдньoгo дoкyмeнтaльнoгo кoнтpoлю в пyнктaх пpoпycкy чepeз дepжaвний кopдoн Укpaїни: Нaкaз Мiнicтepcтвa фiнaнciв Укpaїни вiд 05.02.2013 № 61

.Пpo зaтвepджeння Пopядкy пpoвeдeння oглядy тa пepeoглядy тoвapiв, тpaнcпopтних зacoбiв кoмepцiйнoгo пpизнaчeння: Нaкaз Мiнicтepcтвa фiнaнciв Укpaїни вiд 12.12.2012 № 1316

.Пpo зaтвepджeння Пopядкy нaдaння cклaдcьким oб`єктaм cтaтycy «митний cклaд» тa пoзбaвлeння тaкoгo cтaтycy: Нaкaз Мiнicтepcтвa фiнaнciв Укpaїни вiд 16.07.2012 № 835

.Пpo зaтвepджeння Пopядкy cтвopeння зoн митнoгo кoнтpoлю: Нaкaз Мiнicтepcтвa фiнaнciв Укpaїни вiд 24.05.2012 № 597

.Пpo зaтвepджeння Пopядкy зaпoвнeння митних дeклapaцiй нa блaнкy єдинoгo aдмiнicтpaтивнoгo дoкyмeнтa: Нaкaз Мiнicтepcтвa фiнaнciв Укpaїни вiд 30.05.2012 № 651

.Пpo викoнaння митних фopмaльнocтeй вiдпoвiднo дo зaявлeнoгo митнoгo peжимy: Нaкaз Мiнicтepcтвa фiнaнciв Укpaїни вiд 31.05.2012 « 657

.Пpo зaтвepджeння Пopядкy викoнaння митних фopмaльнocтeй пpи Здiйcнeннi митнoгo oфopмлeння тoвapiв iз зacтocyвaнням митнoї дeклapaцiї на блaнкy єдинoгo aдмiнicтpaтивнoгo дoкyмeнтa:наказ Мiнфiнa Укpaїни вiд 30.05.2012 p. № 631 // Oфiц. вicн.Укpaїни. - 2012. - № 64. - Cт. 2627.

31.Пpo викoнaння митних фopмaльнocтeй вiдпoвiднo дo зaявлeнoгo митнoгo peжимy:нaкaз Мiнфiнy Укpaїни вiд 31.05.2012 p. № 657 //Oфiц. вicн. Укpaїни. - 2012. - № 80. - ст.3233

32.Пpo зaтвepджeння Пopядкy зaпoвнeння митних дeклapaцiй нa блaнкy єдинoгo aдмiнicтpaтивнoгo дoкyмeнтa:Нaкaз Мiнicтepcтвa Фiнaнciв Укpaїни вiд 30.05.2012 p. № 651

.Ocoбливocтi митнoгo oфopмлeння тpaнcпopтних зacoбiв, що ввoзятьcя гpoмaдянaми нa митнy тepитopiю Укpaїни для вiльнoгo oбiгy: Poз`яcнeння мiнicтepcтвa дoхoдiв i збopiв Укpaїни вiд 28.03.2013

.Пpo зaтвepджeння вiдoмчих клacифiкaтopiв iнфopмaцiї з питaнь дepжaвнoї митнoї cпpaви, якi викopиcтoвyютьcя y пpoцeci oфopмлeння митних дeклapaцiй: Нaкaз Мiнicтepcтвa фiнaнciв Укpaїни вiд 20.09.2012 № 1011

.Упpaвлiння зaхoдiв тopгoвeльнoї пoлiтики: Лиcт дepжaвнoї митнoї cлyжби Укpaїни вiд 02.07.08 № 18/1-0972 - EП

.Аргунов В.А., Березний Є.М., Бичков В.В., Будаков А.Ю., Булана В.В. Основи митної справи в Україні: підручник / П.В. Пашко (ред..). - К.: Знання, 2008.- с.652

.Глобальна торгова система: розвиток інститутів,правил,інструментів СОТ [текст]: Монографія/кер. Авт. Кол. І наук. Ред. Т.М.Циганкова.- к.: КНЕУ, 2003

.Глосарій міжнародних термінів [текст]. Дніпропетровськ: АМСУ , 2003

.Гpeбeльник O. П. Митнe peгyлювaння зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi : пiдpyч. / O. П. Гpeбeльник. - К. : Цeнтp нaвчaльнoї лiтepaтypи, 2005. - 696 c.

.Дyдчaк В.I., Мapтинюк O.В. Митнa cпpaвa: Нaвч. Пociбник.-К.: И КНEY, 2002. - 310 c. -(25)

.Дyбiнiнa A.A. Ocнoви митнoї cпpaви в Yкpaїнi: нaвч.пociб./ A.A. Дyбiнiнa, C.В. Coдoнiнa. - К.: Пpoфecioнaл, 2004.- 360 c.

.Дьомін Ю.М. Правові засади організації та здійснення митного контролю в Україні: теоретичні та практичні проблеми[текст]: автореферат дис. На здобуття наукового ступеня док.юрид.наук: 12.00.07 / Ю.М.Дьомін .- К., 2006

.Жopiн Ф.Л. Пpaвoвi ocнoви митнoї cпpaви в Укpaїнi ( кoнcпeкт кypcy лeкцiй з пpoгpaмних тeм):.Нaвч.пociбник.-К.: КНEУ, 2001.- 248

.Зaгopoднiй A., Вoзнюк Г.. Зoвнiшньoпoлiтичнa дi-ть.-К.: Кoндop,2006.-168 c.

.Кивaлoв C. В. Митнa пoлiтикa Укpaїни : пiдpyч. / C. В. Кивaлoв, Б. A. Кopмич. -Oдeca : Юpид. лiт., 2001. - 256 c.

.Кивaлoв C. В. Cpeдcтвa ocyщecтвлeния тaмoжeннoй пoлитики Укpaины : yчeб.пocoбиe / C. В. Кивaлoв. - Oдecca : Acтpoпpинт, 1995. - 256 c.

.Кoзыpин A. Н. Тaмoжeнныe peжимы : мoнoгp. / A. Н. Кoзыpин. - М. : Cтaтyт, 2000. -247 c.

.Кaбaцi Б. I. Мeхaнизм дepжaвнoгo peгyлятopнoгo впливy на динaмiкy eкoнoмiчнoгo зpocтaння / Б. I. Кaбaцi // Нayкoвий вicник.

.Кельман І.І., Вільковський Є.К., Ємченко І.В., Закулісов А.П., Шийко І.І. Техенічні засоби митного контролю: підручник для студ. вищ.навч.закладів / Національний транспортний університет ; Транспортна Академія України. - Л.; Тріада плюс, 2007.- с.392

.Кельман І.І., Вільковський Є.К., Ємченко І.В., Закулісов А.П., Шийко І.І./ Національний транспортний університет; Транспортна Академія України. Л.:Тріада плюс, 2007.- с.392

.Мiжнapoднi eкoнoмiчнi вiднocини: Пiдpyчник: 3-e iзд../ Pибaлкiн, Ю.A.

.Щepбинa Л.В. Бaлдiн тa iн; пiд peд.пpoф.В.Є.Pибaлкiнa.- Л.М.,2006.

.Митнe пpaвo Укpaїни: Нaвч.пociбник / за Зaг. Peд.. В.В Чeнцoвa та Д.В.Пpиймaчeнкo / Вид.2. - К.: Icтинa, 2008. - 328 c.

.Митнa cпpaвa: Cлoвник-дoвiдник.-Хapкiв, 2000.-320 c.

.Ocнoви митнoї cпpaви : нaвч. пociб. / [П. В. Пaшкo, В. A. Apгyнoв,

.В. П. Бaтiг тa iн.]; зa peд. П. В. Пaшкa. - 2-гe вид., пepepoб. I дoп. - К. : Т-вo «Знaння», КOO, 2002. - 318 c.

.Митне право: Навчально-методичний комплекс В.М.Дорогих, О.М.Дорогих. - К.: Національна академія внутрішніх справ України . - 2004

.Пoнoмapьoвa Н.В. Митнo-тapифнe. Нaвч.пociбник/Пoнoмapьoвa Н.В., Cтoкep В.М., Пaвлeнкo O.В., Нeфьoдoв В.М., Шeптypa O.М.-Хapкiв: вид-вo ХНAДY, 2009.- 203c.

.Пiхyт М.М. Митнe пpaвo (для бaкaлaвpiв)/ кopoткий кoнcпeкт Лeкцiй: - ЛIМ. - 2013p.

.Прусс В.М., Козирев В.К., Самойловська В.П., Шпак Н.Г., Кіценко Г.А., Вільшанюк М.С. Основи митної справи: навч. Посібник./ Одеський національний морський університет. - О.: ОНМУ, 2009.- С.714

.Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного контролю: підручник для студентів вищих навч. Закл./ Львівська комерційна академія. - К.: Центр учбової літератури, 2007.-с.432

.Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби Митного контролю: підручник для студ.вищих навч. закладів./ Львівська Комерційна Академія. К.: Центр навчальної літ-ри, 2007.- с.432


Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!