Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології та хімії

 • Вид работы:
  Тип работы
 • Предмет:
  Педагогика
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  1,13 Мб
 • Опубликовано:
  2014-12-31
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології та хіміїЗастосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології та хімії


Вчитель біології та хімії

Йосипівського НВК « ДНЗ-ЗНЗ І - ІІ ст.»

Іглінська Галина Антонівна

Анотація на досвід

Таблиця 1

Тема досвіду

Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології та хімії

Автор

Іглінська Галина Антонівна

Ідея досвіду

Створення оптимальних умов для забезпечення результативності навчально-виховного процесу через застосування сучасних інноваційних технологій

Актуальність досвіду

Завдяки застосування ІКТ формується сталий інтерес учнів до вивчення біології та хімії

Науково-теоретична база досвіду

Досвід формується на власних спостереженнях вчителя під час застосування ІКТ на уроках біології та хімії, творчому використанні перспективного педагогічного досвіду освітян району, області, України.

Результативність впровадження

Формується сталий інтерес учнів до вивчення предметів природничого циклу


Введення

Тема досвіду: Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології та хімії

Автор досвіду: вчитель біології та хімії Іглінська Галина Антонівна

Роки роботи над проблемою досвіду. 2013 - 2014 н.р.

Ідея досвіду.

Адреса досвіду: Йосипівський НВК «ДНЗ-ЗНЗ І - ІІ ступенів»

Актуальність досвіду

Інформаційні технології використовуються в моделюванні, конструюванні й аналізі предметних інформаційних середовищ, їх змістовної та дидактичної компоненти. Конструювання інформаційних предметних середовищ - принципово нове завдання методики викладання, що вимагає спеціальних знань у галузі дидактики, психології, управління. На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не тільки оволодіти великою кількістю готових, суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів, їхнє вміння самостійно застосовувати нові знання, працювати з різними джерелами інформації. Використання ІКТ на уроках біології та хімії дозволяє інтенсифікувати діяльність вчителя і школяра; підвищити якість навчання предмета; відобразити особливості біологічних та хімічних об’єктів, висунути на передній план найбільш важливі (з точки зору навчальних цілей і завдань) характеристики досліджуваних об’єктів і явищ природи.

Алгоритм або технологія діяльності.

Результати і умови ефективності досвіду.

Рекомендована література з даної проблеми.

Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології та хімії

Людина освічена - це та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає. Георг Зиммель

Сьогодні не знайдеться жодної людини, яка б не розуміла ролі й місця освіти. Освіта становить основу розвитку людства, від її якості і стану залежить соціально-економічний прогрес кожної держави. Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що одним із пріоритетних напрямків її розвитку є впровадження в усі ланки освітньої галузі сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу,, підвищення якості, доступності та ефективності освіти.

Технології комп’ютеризованого навчання досліджували вітчизняні вчені А. Ашеров, А. Довгялло, О. Савельєв, О. Молібог, а також - Г. Клейман, Н. Краудер, С. Пейперт, В. Скіннер. Доцільність та шляхи впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес з біології в основній школі досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: О. Данилова, Ю. Дорошенко, Г. Клейман, О. Козленко, О. Легкий, Н. Мятяш, Є. Неведомська. В. Пакулова, Н. Семенюк, Л. Семко, М. Сидорович та інші.

Вивчення біології в школі на сучасному етапі не повинне бути обмеженим підручником, класною дошкою, крейдою та вчителем. За сучасними вимогами навчального стандарту традиційна форма уроку не може дати учням такого обсягу інформації, як урок з використанням інформаційних технологій. Адже нові технологізовані покоління дітей потребують нових форм подання навчального матеріалу.

Вчителю біології необхідно вміти розкрити перед учнями у вигляді сучасних комп’ютерних технологій закодовані наукою різні поняття і терміни, що є ключовими у вивченні певної теми, тому що поняття біології є досить складними для розуміння, особливо учнями 7 - 9 класів. Розкрити теми за допомогою елементів новизни, оскільки нашим учням підручники уже не завжди є цікавими.

Біологія - це один із тих навчальних предметів, у вивченні якого надзвичайно важливу роль відіграє комп’ютерна підтримка й особливо застосування мультимедійних технологій, що забезпечує ефективне формування в учнів цілісного уявлення сучасної природничо-наукової картини світу, роль і місце людини в природі, вироблення у школярів ключових компетентностей, яких потребує сучасне життя. інформатизація навчального курсу біології здійснюється, головним чином, у формі втілення засобів нових інформаційних технологій, зокрема мультимедійних посібників. Отже, маємо підстави стверджувати, що проблема використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення біології в основній школі є актуальною.

Сьогодні використання комп’ютерних технологій під час викладання біології та хімії в загальноосвітній школі здійснюється за такими напрямками: комп’ютерний контроль знань, використання мультимедійних програм або навчальних комп’ютерних програм різного типу, використання комп’ютерних програм для проведення лабораторних та практичних робіт.

Використання мультимедійних технологій на уроках дають низку переваг: діти краще сприймають матеріал, збільшується зацікавленість, індивідуалізація навчання, формуються творчі здібності учнів, скорочуються види робіт, що стомлюють учня, використовуються різні аудіовізуальні засоби ( музика, графіка, анімація) для збагачення і мотивації навчання, динамічного подання матеріалу, формування самооцінки учня та створення умов для самостійної роботи.

У підготовці до уроку з використанням ІКТ головне не забути, що це урок, а отже потрібно складати план уроку виходячи з його цілей. Під час відбору навчального матеріалу потрібно дотримуватись основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності. Доступності, диференційованого підходу, науковості та ін.. при цьому комп’ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного типу уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Наявність в нашій школі комп’ютерного класу, мультимедійного проектора, дозволяє мені використовувати комп’ютерні технології на уроках біології та хімії, що здійснюються в основному у таких напрямках: по-перше, інформаційна підтримка предмета за допомогою стандартного програмного забезпечення («Бібліотека електронних наочностей» з хімії; « Атлас анатомії людини»); по-друге, розробка уроків із застосуванням мультимедійного проектора, що допомагає ілюструвати теоретичний матеріал; по-третє, демонстрування хімічних дослідів та проведення віртуальних лабораторних та практичних робіт; по-четверте, створення та демонстрування учнівських презентацій.

Застосування прикладного програмного забезпечення дає змогу вивести сучасний урок біології та хімії на якісно новий рівень, оскільки активізує процес навчання шляхом використання нових привабливих форм подання навчальної інформації, залучає школярів до активної пізнавальної діяльності завдяки новизні та не традиційності викладання нового матеріалу.

На уроках біології, хімії та у позаурочний час використовую: « Атлас анатомії людини», «Електронний конструктор уроку. Біологія 7, 8, 9 класи», « Електронний конструктор уроку. Хімія 7, 8, 9 класи», « Віртуальна лабораторія. Хімія 8 - 11 клас», « Бібліотека електронних наочностей», тренінг-програма «Біологія на 200 балів».

Наявні електронні засоби є ефективною допомогою вчителю у підготовці до уроку. Але ми прагнемо мати можливість формувати урок самостійно, підбирати цікавий матеріал, який би не повторював підручник, тому значний потенціал має використання під час підготовки до уроків автентичних матеріалів, що розміщенні в мережі Інтернет. Так за електронною адресою #"788033.files/image001.jpg">

Рис. 1

Атлас включає в собі три розділи: енциклопедію, атлас тіла людини та відео бібліотеку.

До енциклопедії відносяться такі розділи: будова клітини, будова тіла, нервова система, 5 чуттів, кровообіг, дихання та харчування, розмноження. Кожен розділ енциклопедії складається з підрозділів, що містять будову та детальний опис кожного органу. Наприклад

Рис. 2

Крім того кожен підрозділ містить відео зображення процесів, що відбуваються в тому чи іншому органі.

Рис. 3

Атлас тіла вміщує в собі будову систем та органів людини з детальним описом. За потреби можна роздрукувати кожну схему та використовувати як роздатковий матеріал.

Відео бібліотека включає в собі невеличкі, на 2 - 3 хвилини, анімації які показують процеси, які відбуваються в клітинах, органах та системах органів. Ці анімації супроводжуються голосовими поясненнями.

Найчастіше даний програмний засіб я використовую на початку вивчення системи органів, де показую не тільки будову, а й процеси, що відбуваються в організмі. Атлас потребує спеціального плеєра для відкриття та не встановлюється на комп’ютері, тобто працює за наявності диску. Це, а також російськомовний супровід, на мою думку є єдиним недоліком даного програмного забезпечення.

На уроках біології та хімії я також використовую таке програмне забезпечення, як «Електронний конструктор уроку» видавничої групи « Основа». У своєму розпорядженні я маю конструктори уроків з біології 7, 8, 9 клас та хімії

Рис. 4

Рис. 5

Електронні конструктори уроків включають в собі готові конспекти уроків та медіа презентації до них. Програмне забезпечення допускає вільне редагування всіх конспектів та презентацій. Окрема програма дає можливість для створення власних уроків. Використовуючи дані електронні конструктори дають можливість скоротити час підготовки до уроків, адже їх конспекти відповідають вимогам програми, а презентації містять не тільки цікаві фото ілюстрації, а й схеми, таблиці та опорні конспекти. Крім того , кожен диск містить до 115 сучасних прийомів роботи на уроці, де йдеться про те, як саме зробити урок емоційно насиченим і по справжньому цікавим для учнів. Диски містять також дидактичні або додаткові матеріали. Використовуючи матеріали даних дисків, я дійсно економлю свій час.

Учні випускних класів багато уваги приділяють підготовці до ЗНО. У цьому їм може допомогти тренінг-програма « Біологія на 200 балів» торгової марки «Сорока білобока». Працюючи в школі І -ІІ ступенів, я використовую дану програми для підготовки до тематичної атестації, ДПА, олімпіади.

Рис. 6

Розробка містить в собі навчальні тести, підсумковий тест, тест ЗНО. Кожне питання має чотири варіанти відповіді. Показує правильні відповіді на кожен пройдений тест та кількість правильних відповідей по закінченні кожної теми.

Рис. 7

За допомогою даної програми у мене є можливість проведення контролю знань за допомогою комп’ютера. Це дозволяє зекономити час і максимально оцінити знання учнів. Під час роботи на комп’ютері:

- здійснюється індивідуальний підхід до кожного учня;

-        знімається питання про суб’єктивне оцінювання знань;

         відбувається аналіз відповіді, що дає можливість учневі впевнитися у своїх знаннях або скоригувати неправильно виведену відповідь, або звернутися по допомогу до вчителя чи програми.


Рис. 8

Чудовим помічником при проведенні уроків хімії є ППЗ «Віртуальна лабораторія. Хімія 8 -11 клас «Електронний ресурс»

Рис. 9

Даний засіб дає можливість учням самостійно відпрацьовувати всі компоненти робіт - ознайомлення з метою, необхідними реактивами та обладнанням, технікою безпеки та порядком виконання роботи в віртуальній лабораторії. Вони також можуть виконувати інтерактивні експерименти, лабораторні та практичні роботи у віртуальному середовищі, закріплювати здобуті знання при виконанні тестових завдань.

Крім даного ППЗ на уроках хімії я також використовую відео демонстрації тих хімічних дослідів які не можу провести на уроці через нестачу реактивів, відсутність певного хімічного обладнання, або небезпечність самих дослідів. Такі демонстрації в учнів викликають зацікавленість та підвищують інтерес до предмету.

Ще одним засобом, який можна застосовувати на уроках хімії є «Хімія 8 - 9 клас. Бібліотека електронних наочностей » ЗАТ « Мальва».

Рис. 10

Зміст ППЗ узгоджено з підручниками та навчально-методичними посібниками з даного предмету. Бібліотеку електронних наочностей розподілено за рубриками:

хімічні виробництва;

лабораторне обладнання;

портрети та біографічні довідки;

історичні довідки;

найважливіші лабораторні операції;

таблиці;

колекції (металів та неметалів);

інтерактивні моделі;

аудіофільми.

Наприклад, під час вивчення періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва за допомогою ППЗ є змога унаочнити такі питання:

-        історичні спроби класифікації хімічних елементів (ілюстрації різних підходів до систематизації елементів);

-        відкриття Д.І. Мендєлєєва ( історична довідка, ілюстрації перших авторських спроб періодичної системи, підручника « Основи хімії»);

         суть періодичного закону, структура періодичної системи;

         сучасна інтерпретація періодичного закону ( фізичний зміст закону, коротка і довга форми періодичної системи);

         життєвий і творчий шлях Д.І. Мендєлєєва ( біографічна довідка з ілюстраціями, портрети).

При вивченні хімічних властивостей основних класів неорганічних сполук для перевірки правильності написання рівнянь реакцій я використовую таку програму.

Дана програма показує не тільки правильність написання хімічних реакцій, а й умови їх перебігу. Вказує, між якими речовинами реакції неможливі, та за яких умов відбувається їх розклад. Учням бажано не користуватися хімічним калькулятором, бо в них відпаде потреба вчити хімічні властивості, думати про правильність написання хімічних рівнянь.

Рис. 11 « Хімічний калькулятор».

На уроках хімії та біології я також використовую фрагменти документальних фільмів. Нажаль, урок не дозволяє переглянути їх повністю, але і фрагментів достатньо для того, щоб у дітей виникла уява про певні явища. Цікаві документальні фільми із серії « 100 великих відкриттів з біології» та « 100 великих відкриттів з хімії» . Це невеличкі фільми виробництва ВВС, які у вигляді анімації та відео фрагментів розповідають про найвеличніші наукові відкриття. При вивченні періодичного закону та періодичної системи також можна показати фрагмент фільму виробництва ВВС « Хімія. Мінлива історія. Періодична система», де розповідається про спроби впорядкувати знання про хімічні елементи та геній Д.І. Мендєлєва.

З біології при вивченні у 8 класі паразитичних червів демонструю учням фільм «Паразиты внутри вас» де розповідається про черві, які є паразитами людини. При вивченні сенсорних систем я пропоную учням переглянута серію документальних фільмів « 5 чувств» де, розповідається не тільки про певну систему чуттів, а й у вигляді анімації показано як нервові імпульси проводяться до кори головного мозку, та як вони перетворюються на відчуття. У фільмі також проводяться цікаві дослідження про системи чуттів та даються поради.

Рис. 12

Рис. 13

На сьогодні ринок навчального програмового забезпечення України пропонує великий перелік програмних засобів різноманітного призначення, але всі вони практично не адаптовані до використання в умовах школи, бо, як правило, російськомовні, не відповідають чинній програмі як за обсягом, так і за структурою, є ілюстрованими електронними підручниками, енциклопедіями, довідниками, тобто більшість цих програм є допоміжним, ілюстрованим джерелом знань.

Проаналізувавши всі позитивні та негативні сторони наявних програмних продуктів з біології та хімії, можна сформулювати такі вимоги до них:

- комп’ютерна програма повинна відповідати тим самим дидактичним вимогам, що й традиційні навчальні посібники, як-от: науковість, систематичність, послідовність, доступність, зв'язок з практикою, наочність;

-        програма повинна функціонувати в умовах класно-урочної системи;

         оскільки в умовах класно-урочної системи навчання вчитель є основною фігурою, що керує всіма ланками навчально-виховного процесу, комп’ютерна програма має виконувати функції інструмента, який допоміг би вчителю урізноманітнити форми і методи навчання і цим створити умови для підвищення розумової активності учнів, сприяти організації певних форм діяльності учнів у межах уроку;

         комп’ютерна програма повинна повністю відповідати навчальним програмам з біології та хімії;

         вона має задовольнити потреби вчителів різної кваліфікації;

         комп’ютерна програма повинна бути зрозумілою як викладачам, так і учням, а інформація, що виноситься на екран, сприйматися однозначно;

         керування програмою бути максимально простим;

         вчитель повинен мати можливість компонувати матеріал на свій розсуд і в процесі підготовки до уроку займатися творчістю, а не запам’ятовуванням того, в якому порядку буде виводитися інформація.

Висновок

Використовування комп’ютерних технологій дозволяє вивести сучасний урок біології та хімії на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес комп’ютерні та інформаційні технології; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, умінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Отже, використання інформаційних технологій на уроках природничого циклу значно підвищує ефективність навчання, забезпечує розвиток творчої особистості, формування життєвої та соціальної компетенції школярів, створює передумови для досягнення успіху у майбутній самостійній діяльності.

Із власного педагогічного досвіду, використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках біології та хімії можна впевнено стверджувати, що:

- покращується рівень самостійної роботи учнів;

-        створюються умови самореалізації та самоствердження учнів;

         розширюється обсяг навчальної інформації;

         збагачується власний досвід кожного учня;

         активізується навчально-пізнавальна діяльність учнів.

комп’ютерний мультимедія презентація урок

Література

1. Бондаренко Т.С. Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології //Біологія. - 2013 - № 26 - с. 2 - 13.

. Дорошенко Ю.О. Біологія та екологія з комп’ютером / Ю. Дорошенко, Н. Семенюк, Л.Семко. - К. : Вид.дім « Шкільний світ» : Вид. Л. Галіцина, 2005. - 128с.

. Задорожній К.Н. біологія 8 клас. Плани-конспекти уроків / під ред.. О. В. Талгіної. - Х. : Ранок, 2001. - 192 с.

. Козленко О.Г. Мультимедійні програми з біології: порівняння можливостей // Комп’ютер у школі та сім’ї . - 2004. - № 2 - с. 24 - 25.

. Сліпчук І. Дидактичні можливості інформаційних технологій у навчанні біології // Біологія і хімія в школі. - 2006. - № 5.- с. 32 - 34.

. Хаблак З.П. використання навчальних комп’ютерних програм на уроках біології // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2003 - №1. - с. 35 - 38.

Похожие работы на - Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології та хімії

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!