Порядок проведення екологічної експертизи

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Экология
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  11,01 Кб
 • Опубликовано:
  2013-11-04
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Порядок проведення екологічної експертизи


КУРСОВА РОБОТА

Порядок проведення екологічної експертиз

Вступ

Екологічна експертиза - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Основними завданнями екологічної експертизи є:

визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;

- організація комплексної, науково - обґрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;

- встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил;

- оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей і якість природних ресурсів;

- оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

- підготовка об'єктивних, всебічно обґрунтованих висновків екологічної експертизи.

Об'єктами екологічної експертизи є:

- проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів;

передпроектні, проектні матеріали;

документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, створення загрози здоров'ю людей. Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей.

Суб'єктами екологічної експертизи є:

1) Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії;

) органи та установи Міністерства охорони здоров'я України - в частині, що стосується експертизи об'єктів, які можуть негативно впливати чи впливають на здоров'я людей;

3) інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства;

4) громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними спеціалізовані формування;

) інші установи, організації та підприємства, в тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення екологічної експертизи;

) окремі громадяни в порядку, передбаченому Законом України «Про екологічну експертизу» та іншими актами законодавства.

Основними принципами екологічної експертизи є:

) гарантування безпечного для життя та здоров'я людей навколишнього природного середовища;

) збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів та врахування громадської думки;

) наукова обґрунтованість, незалежність, об'єктивність, комплексність, варіантність, превентивність, гласність;

) екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації об'єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності;

) державне регулювання;

) законність.

Мета курсової роботи: проведення аналізу підприємства, та внесення рекомендацій щодо покращення впливу підприємства на навколишнє середовище.

Основними завданнями курсової роботи при проведенні екологічної експертизи є:

) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності

) організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;

) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, будівельних норм і правил;

) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, і якість природних ресурсів;

) оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

) підготовка об'єктивних, всебічно обґрунтованих висновків екологічної експертизи.

1. Характеристика об'єкта екологічної експертизи ДП «Держдор НДІ»

Обєктом аналізу був обраний дослідницький інститут ДП «Держдор НДІ» діяльність якого спрямована на задоволення потреб дорожнiх органiзацiй з питань впровадження нових матерiалiв, проектних рiшень, сучасної технiки i технологiї у будiвництво, ремонт та експлуатаційне утримання автомобiльних дорiг i мостових споруд м. Києві.

Загальні відомості про підприємство:

. Назва - ДП «Держдор НДІ»

. Форма власності - державна.

. Адреса, контактний телефон - м. Київ-113, проспект Перемоги, 57, ДерждорНДІ Тел. (факс): (044) 456-34-15, 201-08-79

. Назва виду діяльності - Науково дослідницький інститут.

. Прізвище керівника підприємства - Нагайчук В.М.

. Прізвище відповідального працівника служби охорони навколишнього середовища - Коротченко М.В.

Розташування:

. Кількість виробничих майданчиків - 3.

. Район розташування - Солом'янський.

. Тип зони розташування - промислова.

. Розміри СЗЗ - 100 м.

Оточення:

На півночі: АТП 13055

На північному сході: приватні гаражі.

На сході: приватні гаражі.

На південному сході: спальний район.

На півдні: вул. Садова.

На південному сході: вул. Садова.

На заході: вул. Гагаріна

На північному заході: вул. Сагайдачного, спортивний майданчик

Науково-технiчна дiяльнiсть інституту спрямована на задоволення потреб дорожнiх органiзацiй з питань впровадження при будiвництвi, ремонтi та експлуатаційному утриманні автомобiльних дорiг i мостових споруд вiтчизняних та зарубiжних досягнень, створення безвiдходних екологiчно чистих i ресурсозберiгаючих технологiй, нових високопродуктивних машин, механiзмiв i устаткування та iнше.

Основні регулюючі нормативно-правові акти, котрими керується підприємство в природокористуванні.

1.ДБН В.2.3-4-2000 «Автомобільні дороги»

.Інструкції з проектування дорожніх одягів нежорсткого типу», ВБН В.2.3-218-008-97 «Проектування і будівництво жорстких та з жорстким прошарками дорожніх одягів»

1. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон УРСР від 25.06.1991 р. №1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради, 1991, №41.

. Про охорону атмосферного повітря. Закон України від 16.10.1992 р. №2707-ХІІ // Відомості Верховної Ради, 1992, №50.

. Про екологічну експертизу. Закон України від 9.02.1995 р. №45/95-ВР // Відомості Верховної Ради, 1995, №8.

. Про відходи. Закон України від 5.03.1998 р. №187/98-ВР // Відомості Верховної Ради, 1998, №36.

. Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. №1147.

. Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Постанова Верховної Ради України від 5.03.1998 р. №188/98-ВР ВР. // Відомості Верховної Ради, 1998, №38.

. Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи. Затверджена Наказом Мінекобезпеки України від 20.09.1994 р. №89.

. Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи затверджена Наказом Мінекобезпеки України від 7.06.1995 р. №55.

. Земельний кодекс.

. Водний кодекс.


2. Аналіз об'єкта експертизи і оцінка допустимості впливу прийнятих рішень на оточуюче середовище

Таблиця 2.1. Розрахунки розсіювання шкідливих речовин

Назва забруднюючої речовиниГДК мг/м3Кількість викидів г/сСередньозважена висота викиду, мМ ГДКФДоцільність розрахункуТверді частки0,050,00299,20,0580,1ніАзоту діоксид0,20,0089,20,040,1ніВуглецю оксид5,00,00979,20,00190,1ніОксид діазоту-0,00029,2-0,1ніМетан500,00025589,2- 0,00000510,1ні

Таблиця 2.2. Екологічні збитки від забруднення атмосферного повітря

№Назва речовиниВикид, т/рікКлас небезпекиНормативна плата за викид, грн/тКошторис економічного збитку, грн/рік1Оксиди азоту0,07280,005,62Тверді частки0,024921313,262Оксид вуглецю0,30743,000,92Разом:0,40199,78

На території інституту проводяться досліди у результаті яких утворюються відходи (шкідливі хімічні речовини, пил, т.д.)

Оцінка впливу на повітря

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами.

Шкідливі речовини при експлуатації та дослідженні рухомих транспортних засобів надходять у повітря з відпрацьованими газами, випарами з паливних систем і при заправці, а так само з картерів газами. На викиди оксиду вуглецю значний вплив робить рельєф дороги і режим руху автомашини. У зв'язку з тим, що відпрацьовані гази автомобілів надходять в нижній шар атмосфери, а процес їх розсіювання значно відрізняється від процесу розсіювання високих стаціонарних джерел, шкідливі речовини знаходяться практично в зоні дихання людини. Тому автомобільний транспорт слід віднести до категорії найбільш небезпечних джерел забруднення атмосферного повітря.

На підприємстві працюють 7 газопилеуловлюючих установок: сухої інерційної очистки / циклони - 2 шт., ЗІЛ 900-І / і гідро фільтри « ПК- « 4 шт.

УОГ знаходяться в робочому стані, паспортизовані. Зареєстровані в державній інспекції паспорти, знаходяться в відділі головного енергетика підприємства.

Результати аналізу по стічним водам.

При дослідженні у лабораторія нових функцій укладання доріг використовується вода, для того щоб можна було оцінити критичні стани дороги при зміні погодних умов, а отже і можливе забруднення стічних і підземних вод. У такому випадку у лабораторіях встановлені очисні басейни у які стікає використана вода і очищається від шкідливих речовин.

Результати аналізу по впливу на ґрунти

Підприємство має єдину промислову площадку, на якій розташовані: виробничий корпус, очисні споруди, які вирішені в підземному варіанті. Окремо стоячою будівлею являються складки приміщення.

На території передбачені стоянки для зберігання автомобілів, а також для автомобілів очікуючих ремонт.

Таким чином інститут має певний негативний вплив на ґрунти. Для зменшення такого впливу на території підприємства встановлюються захисні шари які зменшують негативний вплив на ґрунти.

Заходи поводження з відходами

При функціонуванні обєкту утворюються господарчо-побутові відходи (відпрацьовані масла, масляні фільтри, замаслені ганчірки, гальмівна рідина, антифризи і т. п.).

Утворені відходи вивозяться за призначенням згідно з угодами, укладеними з підприємствами по утилізації відходів. Будівельні відходи вивозиться за отриманими лімітами на полігон будівельних відходів.

Тверді побутові відходи накопичуються та зберігаються на спеціальних організованих майданчиках, запроектованих із дотриманням вимог «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» №4690-88 від 05.08.88 р.

Поводження з відходами підприємства, їх складування та утилізація виконується у відповідності до нормативно-правових документів:

. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 26.06.1991 р. ст. 44.

. Закон України «Про відходи» від 05.03.98 р.

. Постанова КМУ «Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» від 01.11.1999 р.

. Постанова КМУ «Про Інструкції про зміст та складання порядку ведення реєстру місць видалення відходів» від 03.08.98 р.

Усі відходи в залежності від видів зберігаються окремо у спеціальних контейнерах, накопичуються і здаються на утилізацію або знешкодження.

.1 Результати аналізу по біологічному середовищу

В процесі діяльності підприємства створюються негативні екологічні умови для рослин і тварин. У зв´язку з цим підприємство враховує шкідливий вплив на рослинний та тваринний світ встановлюючи нове обладнання для досліджень яке є запатентоване ЄВРО нормам та екологічними стандартами.

2.2 Результати аналізу впливу на соціальну сферу

екологічний ризик експертиза середовище

Дане підприємство чинить певний соціальний вплив. Так як розташоване в житловому комплексі.

Адміністрація підприємства повинна розглядати всі скарги і пропозиції місцевого населення, пов'язані з матеріальними збитками від діяльності підприємства. В разі підтвердження нанесення збитків від діяльності підприємства проводиться матеріальна оцінка нанесених збитків, визначається вид, розмір компенсації і виплати відшкодування.

3. комплексні Заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища

.1 Ресурсозберігаючі заходи

До ресурсозберігаючих заходів належать заходи, яки передбачають збереження і раціональне використання земельних, водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне їх використання, у тому числі:

·влаштування насипів і укріплення укосів за рахунок ґрунтів виїмок;

·повторне використання родючого ґрунту;

·застосування промислових відходів (шлаки, щебінь ГЗК тощо);

·утилізація деревини при розчищенні захисних лісонасаджень;

·виключення роботи машин та механізмів на холостому ході;

·теплозберігаючі заходи щодо механізмів та побутових приміщень за умови проведення будівельних робіт в холодний сезон;

·використання альтернативних видів палива.

.2 Захисні заходи

Комплексні заходи щодо попередження небезпечних геологічних явищ (зсувів, водної ерозії, підтоплення), які одночасно є заходами із захисту водного середовища:

вертикальне планування прилеглої до дороги території у межах смуги відводу, яке забезпечує уникнення застосування поверхневої води;

влаштування водопропускних споруд в понижених місцях з поперечним ухилом території;

створення системи поверхневого водовідводу (лотки, бистрини, кювети тощо) з метою попередження розмивів та інфільтрації (проникнення) ґрунтової води;

гідроізоляція та укріплення русел біля вхідних і вихідних отворів водопропускних споруд;

підбір отвору водопропускної споруди, що забезпечуватиме безнапірний режим роботи споруди;

захист від водної та вітрової ерозії земляного полотна шляхом закріплення укосів, бокових канав, розподільної смуги засівом трав та кущів з підсипкою родючого ґрунту;

укріплення укосів геосинтетичними матеріалами;

влаштування ефективних дренажних систем, протизсувних конструкцій, габіонів, захисних галерей тощо;

облаштування на зсувонебезпечних ділянках (на схилах в місцях близького розташування підземних вод) перехоплюючого дренажу.

.3 Відновлювальні заходи

-рекультивація земель в межах смуги відведення дороги, карєрів та резервів ґрунту, площ технологічних проїздів, будмайданчиків тощо;

відновлення зелених насаджень;

відновлення, реконструкція, перебудова меліоративних систем.

.4Охоронні заходи

оповіщення населення про наміри щодо будівництва, реконструкції та/або капітальний ремонт автомобільної дороги чи її ділянки;

-оповіщення населення про екологічні наслідки будівництва, реконструкції та/або капітальний ремонт автомобільної дороги чи її ділянки;

оцінка впливу нового будівництва на оточуючі будівлі і споруди та населення, що проживає у межах території забудови;

перевірка відповідності прийнятих проектних критеріїв реальним умовам роботи обєкта будівництва, реконструкції та/або капітального ремонту;

обстеження, аналіз та оцінювання фактичних впливів на навколишнє середовище (стан і режим поверхневої і підземної гідросфери, стан атмосфери, характер і розвиток негативних процесів) в межах зон впливів планованої діяльності.

Обсяг необхідності впровадження зазначених вище заходів визначається розділом ОВНС проектної документації. Замовник проектної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг повинен перевірити наявність у проектній документації заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки. Зазначені в розділі ОВНС заходи підлягають обовязковому виконанню для чого рекомендується проводити періодичний контроль за їх впровадженням.


Екологічну еккспертизу ДП «Держдор НДІ» проводила еколого-експертна комісія. В склад якої входило 6 осіб. Експертиза проводилася з 4квітня 2013 року по 20 квітня 2013 року. Замовником ДЕЕ є керівник даного підприємства - Нагайчук В.М.

Дiяльнiсть інституту спрямована на задоволення потреб дорожнiх органiзацiй з питань впровадження нових матерiалiв, проектних рiшень, сучасної технiки i технологiї у будiвництво, ремонт та експлуатаційне утримання автомобiльних дорiг i мостових споруд.

Виходячи з того що на даному підприємстві існують проблеми, потрібно змінити та встановити ряд покращених операцій:

. Удосконалення системи контролю впливу діяльності на навколишнє природне середовище.

. Заміна старого обладнання на нове

. Обладнання лабораторій

. Очистка стічних вод та повторне її використання

Висновки

ДП «ДерждорНДІ» створене з метою ефективного прискорення виконання науково-технічного прогресу, розробляє та впроваджує нові енерго - та ресурсозберігаючі технології, матеріали, конструкції, техніки, в тому числі імпортнозамінюючі, прогресивні методи будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостових та інших штучних споруд на них, приймає участь у розробці та упорядкуванні законодавчої і нормативної бази дорожньої галузі, досліджує та розробляє рекомендації, щодо впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки та техніки, розробляє заходи з підвищення безпеки дорожнього руху, дотримується охорони навколишнього середовища і раціонально використовує природні ресурси при здійсненні дорожньої виробничо-господарської діяльності, проводить моніторинг екологічного стану автодоріг, визначає оцінку стану навколишнього природного середовища, прогнозування стану навколишнього природного середовища. Співпрацює з міжнародними організаціями та зарубіжними закладами спорідненого профілю.

Для покращення діяльності ДП «Держдор НДІ» є такі рекомендації:

обладнати лабораторії новим обладнання, за допомогою якого зменшиться вплив на навколишнє середовище та контакт працівників з шкідливими для здоров´я працівників;

впровадження системи екологічного менеджменту;

використання нових технологій та сучасних проектних рішень:

Використана література

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

. Технічна документація підприємства

. Екологічна документація підприємства

4. Про екологічну експертизу. Закон України від 9.02.1995 р. №45/95-ВР // Відомості Верховної Ради, 1995, №8.

5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічна експертиза" для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 2012

Похожие работы на - Порядок проведення екологічної експертизи

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!