Проектування логістичної системи транспортно-технологічного процесу доставки вантажів АТП 'Меркурій Транс'

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Транспорт, грузоперевозки
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  52,96 Кб
 • Опубликовано:
  2014-03-21
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Проектування логістичної системи транспортно-технологічного процесу доставки вантажів АТП 'Меркурій Транс'


Проектування логістичної системи транспортно-технологічного процесу доставки вантажів АТП «Меркурій Транс»

1. Теоретичні аспекти організації і проектування логістичних систем вантажних перевезень

1.1   Методологічні принципи аналізу, формування та функціонування логістичних систем вантажних перевезень

Організація і проектування логістичних систем вантажних перевезень передбачає наявність розроблення відповідної методології. Необхідність такої методології для будь-якого автотранспортного підприємства пов’язана з низкою змін зовнішнього середовища та, зокрема, змінами ринків збуту продукції, умов конкуренції і конкурентів, попиту, витрат обігу, рівня сервісу, розвитком технологій тощо.

Загалом під методологією розуміється [15, с. 37]:

) сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в якійсь науці;

) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності.

Методологія організації і проектування логістичних систем вантажних перевезень повинна включати такі елементи:

концепцію організації і проектування логістичної системи;

систему принципів організації і проектування логістичної системи;

алгоритм та етапи проектування логістичних систем;

систему методичних підходів до проектування логістичної системи;

систему методів проектування логістичної системи.

Для аналізу і проектування логістичних систем вантажних перевезень були розроблені і апробовані багато методологічних принципів, основними з яких в даний час є [1, с. 328]:

ü системний підхід, згідно якому всі елементи логістичної системи вантажних перевезень розглядаються як взаємозв'язані і такі, що взаємодіють для досягнення єдиної мети управління (рис. 1.1);

ü  принцип загальних логістичних витрат, тобто облік всієї сукупності витрат управління основними і супутніми потоками в логістичній системі вантажних перевезень;

ü  принцип глобальної оптимізації. При оптимізації структури в створюваній логістичній системі необхідне узгодження локальних цілей функціонування елементів системи для досягнення глобального оптимуму.

ü  принцип логістичної координації і інтеграції - досягнення узгодженої участі всіх ланок логістичної системи вантажних перевезень в управлінні матеріальними (інформаційними, фінансовими) потоками при реалізації цільової функції;

ü  принцип моделювання і інформаційно-комп'ютерної підтримки. При аналізі, синтезі і оптимізації процесів в логістичній системі вантажних перевезень широко використовуються різні моделі: математичні, економіко-математичні, графічні, фізичні, імітаційні (на ЕОМ) та інші.

ü  принцип виділення комплексу підсистем, що забезпечують процес логістичного менеджменту: технічних, економічних, організаційних, правових, кадрових, екологічних та ін.;

ü  принцип TQM - комплексного управління якістю - забезпечення надійності функціонування і високої якості роботи кожного елементу логістичної системи вантажних перевезень для забезпечення загальної якості вантажів і сервісу, що поставляються кінцевим споживачам;

ü  принцип гуманізації всіх функцій і технологічних рішень в логістичних системах. Це означає відповідність екологічним вимогам з довкілля охорони і ергономічним, соціальним, етичним вимогам роботи персоналу і тому подібне.

ü  принцип стійкості і адаптивності. Логістична система вантажних перевезень повинна стійко працювати при допустимих відхиленнях параметрів і чинників зовнішнього середовища (наприклад, змінах умов постачань вантажів, варіаціях транспортних тарифів і тому подібне).

Розглянемо більш ретельно системний підхід, як один з основних методологічних принципів логістичної концепції.

Рис. 1.1. Сутність системного підхіда [8, с. 65]

При формуванні логістичних систем необхідно враховувати такі принципи системного підходу:

§  послідовного просування етапами створення системи;

§  узгодження інформаційних, ресурсних та інших характеристик проектованої системи;

§  відсутності неузгоджень між цілями окремих підсистем і системи загалом.

Системний підхід передбачає послідовне переміщення від загального до часткового. Послідовність формування системи при системному підході наведена на рис. 1.2 [8, с. 65-66].Рис. 1.2. Послідовність формування системи при системному підході

Логістичним системам вантажних перевезень притаманні такі властивості:

§ цілісність і членімость (дільність): логістична система розглядається як єдність підсистем (склади, запаси, транспорт, розподіл, інформація, кадри), які в певний час можна виділити в окремі самостійно функціонуючі системи;

§  організованість і структурованість: вищеперелічені підсистеми для здійснення логістичної діяльності організовані і структуровані в певному строгому порядку;

§  інтегративність: дана властивість обумовлена​​наявністю певних зв'язків і взаємозалежності між підсистемами. Ці зв'язки формують такі можливості логістичної системи, як доставка потрібного вантажу, в потрібній кількості, в потрібне місце і час, з мінімальними витратами - конкретному вантажоодержувачу.

Крім перерахованих вище загальних властивостей, логістична система вантажних перевезень має ще й специфічні властивості. До таких належать:

ü багатофункціональність: у логістичній системі вантажних перевезень реалізуються функції планування, організації, обліку, контролю та ін;

ü  адаптивність: пристосовність до вимог ринку;

ü  інерційність: логістична система вантажних перевезень не може призупинити свою діяльність відразу.

1.2    Розробка алгоритму процесу проектування логістичної системи підприємства

Проектування логістичних систем вантажних перевезень є комплексом цілеспрямованих дій з її створення чи вдосконалення функціонування, яка характеризуватиметься оптимальними матеріальними, фінансовими й інформаційними потоками, сприяючи максимальному досягненню кінцевої мети функціонування логістичної системи та позитивним змінам у її діяльності за показниками обсягів, часу, витрат, якості.

Слід зазначити, що мета проектування логістичних систем вантажних перевезень полягає у покращенні економічних показників господарської діяльності автотранспортних підприємств.

Головними проблемами при проектуванні логістичних систем є велика кількість інформації і безліч альтернативних варіантів. При цьому відсутній чіткий взаємозв’язок конкретних методів оцінки проектних заходів до конкретних ситуацій та загальний алгоритм процесу проектування.

Розглянемо схеми двох алгоритмів, які найбільш доцільно використовувати для процесу проектування логістичних систем вантажних перевезень.

Перший алгоритм складається з трьох основних етапів (рис. 1.3).

На першому (аналітичному) етапі варто здійснити техніко-економічне обґрунтування доцільності створення логістичної системи, або, для вже існуючих логістичних систем - встановити проблеми їх розвитку шляхом проведення техніко-економічного аналізу та на цій основі визначити завдання проекту, спрямовані на усунення цих проблем.

Мета полягає в тому, щоб зрозуміти внутрішнє і зовнішнє середовище функціонування підприємства, процес і характерні особливості його діяльності. Це можна зробити провівши ситуаційний аналіз, котрий дає змогу вивчати внутрішній устрій логістичної системи, оцінювати ринкове та конкурентне середовище.

Перший етап передбачає також розгляд і аналіз альтернативних варіантів проектування логістичних систем, узагальнення інформації про необхідність впровадження логістичних систем на підприємстві чи форм і напрямів вдосконалення їх роботи. Шляхом розробки альтернативних варіантів проектування та порівняння їх між собою за різноманітними характеристиками відбувається пошук найбільш ефективних логістичних рішень. На основі відповідності максимально ефективному досягненню логістичних цілей здійснюється вибір найкращого варіанта проектування логістичних систем.

Другий етап проектування передбачає власне розробку проекту впровадження чи вдосконалення функціонування логістичної системи підприємства, що охоплює певний проміжок часу - від ідеї до її реалізації, що називають життєвим циклом проекту. Такий проект є письмовим документом, в якому викладено мету, методи її реалізації, джерела інвестування, опис об’єкта та фінансову доцільність проектних заходів.

Проектний етап охоплює:

§  дослідницьке забезпечення проекту в напрямі:

-      прогнозування попиту на продукцію/послуги;

-       визначення постачальників сировини та матеріалів;

-       вивчення місця розміщення підприємства (актуально для проектів, де транспортні витрати можуть бути визначальним чинником);

-       оцінки впливу підприємства на навколишнє середовище;

-       проведення потрібних лабораторно-експериментальних випробувань;

§  техніко-економічне обґрунтування проекту;

§  формування бізнес-плану проекту - максимально компактного за змістом і стандартного за формою документу, у якому викладено основне спрямування проекту та його основні технічні та фінансово-економічні параметри.

На другому (проектному) етапі проектування логістичних систем підприємств потребує врахування наступних чинників [18]:

§  інформація про ринок (його склад, масштаб, статичність; кількість покупців і їх особливості; територіальне розміщення замовників та наближеність до них; гнучкість попиту; рівень соціально-економічного та фінансового розвитку регіону, в якому розташована логістична система);

§  інформація про матеріальні потоки (специфіка та стан матеріальних потоків; інформація про вантажопотоки; оборотність оборотних коштів; час транспортувань і загальний час поставок);

§  відомості про інформаційні потоки (специфіка та стан інформаційних потоків; відомості про систему інформаційного забезпечення; методика обробки і закріплення інформації; спосіб отримання та розповсюдження інформації; потенціал зберігання та накопичення інформації і т.д.);

§  інформація про фінансові потоки (надходження та витрати логістичної системи; обсяги та динаміка логістичних витрат; потреба в інвестиційних ресурсах; фінансові результати функціонування логістичної системи).

Третій етап проектування логістичної системи вантажних перевезень включає практичну реалізацію проектних рішень.

На мій погляд, ефективнішим є другий варіант алгоритму процессу проектування логістичних систем вантажних перевезень, бо він є більш повним, охоплюючим усі чинники внутрішнього та зовнішнього середовищ. При застосуванні цього варіанта застосовується більше різноманітних показників та інструментів дослідження і аналізу. Розглянемо його також у вигляді схеми.

Перший етап - визначення проблем і планування проекту включає в себе:

§ техніко-експлуатаційне обґрунтування проекту:

-       ситуативний (внутрішній) аналіз - характеризується збором і систематизацією показників і характеристик, реальних умов логістичної діяльності транспортного підприємства;

-       вироблення концептуальної схеми аналізу - дозволяє інтегрувати висновки аналізу внутрішнього стану компанії, оцінки ринку і огляду технологій;

-       оцінка витрат і користі.

-       визначення мети - документальне фіксування прогнозованих результатів перебудови логістичної системи витрат і рівня сервісу;

-       визначення обмежень неохідне, щоб мати чіткі стартові позиції і перспективи планування;

-       стандарти оцінки результатів відображають порядок калькуляції всіх складових витрат (на транспортування, управління запасами, обробку замовлень). До складу таких стандартів повинні також входити нормативні показники рівня сервісу і методи їх обчислення;

-       техніка аналізу - вивчення доступних інструментів аналізу;

-       розробка проектного завдання. Базою для визначення масштабу робіт є набір альтернативних варіантів, виявлених на стадії оцінки техніко-економічних можливостей.

Другий етап - збір і аналіз даних:

§ вибір вихідних передумов і збір даних:

-       визначення методів і техніки аналізу - вибір між основними методами оцінки логістичних альтернатив, а саме між аналітичними, імітаційними (моделювання) і оптимізаційними;

-       визначення і аналіз передумов, які служать для визначення ключових характеристик діяльності, основних змінних і економічних параметрів логістичної системи і альтернативних варіантів її розвитку. Передумови, як правило, розділяють на три категорії: господарські, управлінські і аналітичні.

-       визначення джерел даних. Для планування і проектування логістичних систем діляться також на три категорії: господарські, управлінські і аналітичні.

-       збір даних. Процес збору даних ретельно документують для можливості виявити помилки і необхідної точності.

-       збір контрольних даних, що дозволяють перевірити достовірність отриманих результатів.

§ аналіз:

-       постановка питань. Питання, призначені для виявлення оптимальної політики і параметрів діяльності, формулюються відповідно до цілей і обмежень проекту.

-       перевірка достовірності початкового аналізу. Мета такого порівняння - пошук розбіжностей і визначення причин можливих помилок.

-       аналіз альтернатив повинен визначити показники результативності для кожноговаріанту розвитку;

-       повний аналіз чутливості - вивчення життєздатності різних альтернатив при зміні таких неконтрольованих чинників, як попит, структура капіталу або дії конкурентів.

Третій етап - рекомендації з впровадження і реалізації проекту:

§  обробка рекомендацій:

-       виявлення кращої альтернативи - порівняння показників ефективності і умов за кожним варіантом і відображення двох-трьох найкращих. Під «кращою альтернативою» розуміють варіант, який забезпечує цільовий рівень сервісу з найменшими загальними витратами;

-       оцінка ризиків - полягає в розрахунку ймовірності того, що планова ситуація відповідатиме початковим передумовам;

-       представлення проекту. В ході представлення визначають необхідні операційні і стратегічні модифікації системи, обґрунтовують їх необхідність і кількісну оцінку виграшу компанії від впровадження проекту, виражену в підвищенні рівня сервісу, зниженні витрат, зростанні продуктивності праці.

§  впровадження:

-       складання плану впровадження. На цій стадії встановлюють, що потрібно зробити, в якому порядку і як будуть взаємопов’язані різні заходи.

-       графік реалізації встановлює чітку послідовність різних заходів з урахуванням їх взаємозалежності;

-       визначення прийнятності результатів. Критеріями прийнятності є показники підвищення рівня сервісу, зниження витрат, поліпшення використання активів.

-       реалізація. Процес реалізації проекту вимагає строгого контролю за дотриманням графіка впровадження і ретельної оцінки фактичних результатів в порівнянніз наміченими критеріями прийнятності.

1.3    Методологія визначення економічної ефективності

Не підлягає сумніву те, що логістика має високий потенціал економічної ефективності. Завданнями оцінки економічної ефективності логістичних систем є:

-  формування концепції економічної ефективності логістичних систем на основі системного підходу;

-       виявлення ефектостворюючих факторів;

-       формування системи показників економічної ефективності логістичних систем;

-       розробка методики кількісної оцінки показників економічної ефективності логістичних систем;

-       розробка механізму розподілу економічного ефекту між учасниками логістичної угоди;

-       виявлення і мобілізація резервів підвищення економічного ефекту логістичної системи.

В даний час не існує єдиного методологічного підходу до оцінки ефективності функціонування логістичної системи. Так, широко поширене поняття функціональна ефективність, що кількісно визначається як корисний ефект, отриманий у результаті функціонування логістичної системи за визначений період часу. Корисний ефект вимірюється кількістю обсягом виконаних логістичних послуг, величиною отриманого прибутку і т. п.

Наступним методологічним підходом є підхід, при якому ефективність функціонування логістичної системи може бути охарактеризована системою показників, що характеризують їхню якість при заданому рівні логістичних витрат. У якості основних ефектоутворюючих факторів аналізується рівень матеріальних запасів і потреба в складських площах, надійність і своєчасність постачань, тривалість логістичного циклу, якість і рівень сервісу, застосування бездокументної технології переміщення матеріального потоку [12].

Важливим показником для оцінки якості обслуговування є імовірність доставки товару в необхідний термін у потрібне місце.

На основі аналізу існуючих точок зору і методологічних підходів до проблеми оцінки економічної ефективності функціонування логістичної системи, кожний суб’єкт господарювання може розробити власну систему показників оцінки ефективності логістики в залежності від особливостей діяльності, пріоритетності тих чи інших напрямків логістики тощо.

Процес утворення ефекту в ЛС слід розглядати в цілісній сукупності, що передбачає визначення загального економічного ефекту з урахуванням економії і витрат у всіх логістичних підсистемах для трьох видів потокових процесів: матеріального, фінансового та інформаційного. Аналіз ефектоутворюючих факторів дозволяє визначити складові економічної ефективності логістичних систем. Класифікація складових економії витрат в логістиці за сферами виникнення та відношенню до одного з трьох видів потокових процесів представлена ​​у вигляді матриці на рис. 1.5.

Процеси управління та прийняття рішень в логістичній системі повинні грунтуватися на системі відповідних показників, що відображають ефективність функціонування цієї системи. При формуванні такої системи показників повинні враховуватися наступні вимоги: актуальність, однозначність інтерпретації, точність, орієнтованість на отримання інформації з урахуванням основних цілей логістики.

Економічна ефективність логістичної системи може бути охарактеризована порівняно невеликим колом взаємопов'язаних показників.

Узагальнюючим фінансовим показником функціонування логістичної системи є виручка від реалізації продукції (надання послуг). Цей показник враховує і дає кількісну оцінку сукупного впливу внутрішньовиробничих, зовнішньоекономічних і соціальних факторів. Для здійснення логістичних операцій потрібні витрати ресурсів: праця персоналу, зайнятого виконанням логістичних операцій; матеріальні ресурси на створення запасів у логістичній системі; частина основних виробничих фондів, що використовуються для логістичних операцій. Використання перерахованих ресурсів знаходить своє відображення в показнику логістичних витрат.

Матриця складових економії витрат в логістичній системі

При формуванні логістичних систем дуже важливо приділити увагу оцінюванню їх ефективності. Під ефективністю розуміють міру повноти і якості розв'язання завдання, поставленого перед логістичною системою, виконання нею встановленого призначення.

Існує кілька методів оцінки ефективності, а саме:

§ метод витрат. Він заснований на тому, що підприємство встановлює вартісний критерій для кожної окремої функції логістичної системи на підприємстві. Шляхом порівняння витрат в комплексі і в усіх напрямках у відповідності із вартісними критеріями і поставленими цілями визначається розбіжність за кінцевими результатами. Це дає можливість внесення необхідних поправок і доповнень в діяльність логістичної системи.

§  метод продуктивності. Оцінка ефективності діяльності логістичної системи при його застосуванні носить кількісний характер і виражається, як правило, у фізичних одиницях виміру, наприклад, відвантаження продукції в тоннах, виконання відповідної кількості замовлень, поставок партій товарів у відповідній комплектації.

Кількісні характеристики на «вході» порівнюють з результатами на «виході». У розрахунок приймаються людино-години, витрачені на виконання певного обсягу робіт; кількість персоналу, який бере участь у виконанні цих робіт; кількість і технічні параметри задіяної техніки на конкретному обсязі робіт; площі складських приміщень, що використовуються. Оцінюється загальний обсяг робіт у співвіднесенні до одиниці продукції.

§ метод сервісу. За цим методом критерієм виступає оцінка наданих послуг за наступними параметрами: часу (протяжність надання послуг); точності (виконання у термін); послідовності (дотримання графіка технологічного процесу); розміром збитків (кількість пошкоджень вантажу в результаті навантаження-розвантаження, транспортування і складського зберігання).

Якість сервісу набуває все більшого значення в умовах зростаючої конкуренції як на внутрішніх, так і на міжнародних ринках. Сукупність результатів оцінки послуг різних фірм дозволяє виявити пріоритет того чи іншого підприємства в ефективності функціонування логістичної системи.

В курсовій роботі для оцінювання ефективності від удосконалення процесу проектування логістичної системи доставки вантажів будемо використовувати метод витрат. Шляхом порівняння витрат визначимо розбіжність за кінцевими результатами. Надалі це дасть можливість внесення необхідних поправок і доповнень в діяльність конкретної логістичної системи.

Необхідність методології проектування логістичних систем вантажних перевезень для будь-якого транспортного підприємства пов’язана з низкою змін зовнішнього середовища та, зокрема, змінами умов конкуренції, попиту, витрат обігу, рівня сервісу, розвитком технологій тощо.

Методологія проектування логістичних систем включає такі елементи: концепцію організації та систему принципів проектування ЛС; алгоритм та етапи проектування ЛС; систему методичних підходів до проектування та методів проектування ЛС.

Для аналізу і проектування логістичних систем вантажних перевезень існує багато методологічних принципів. В розділі було ретельно розглянуто сутність основного з них - системного підходу, а також схематично представлено послідовність формування системи при його застосуванні.

Алгоритм проектування логістичної системи складається з 3-х основних етапів: аналітичний етап; проектна діяльність; реалізація проекту. В розділі було представлено 2 варіанта алгоритмів, більш ефективнішим було обрано другий варіант.

При формуванні логістичних систем дуже важливо приділяти увагу оцінюванню їх ефективності.

Існує кілька методів оцінки ефективності: метод витрат, метод продуктивності, метод сервісу.

В курсовій роботі для оцінювання ефективності від удосконалення процесу проектування логістичної системи доставки вантажів будемо використовувати метод витрат. Це дасть можливість внесення необхідних поправок і доповнень в діяльність логістичної системи підприємства, що розглядається.

2. Аналіз логістичної системи АТП «Меркурій Транс»

2.1 Загальна характеристика АТП «Меркурій Транс»

Об’єктом дослідження є закрите акціонерне товариство АТП «Меркурій Транс». Підприємство належить до транспортної галузі. Форма власності на підприємстві колективна, тобто підприємство засноване на власності трудового колективу акціонерного товариства.

ЗАТ АТП «Меркурій Транс» було зареєстроване 05 січня 2007 року.

ЗАТ АТП «Меркурій Транс» має такі реквізити: р/р 313107336755655 в ПІБ Дніпровського р-ну; ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі платників податків та інших обов’язкових платежів - 3094147972.

Адміністрація автопарку представляє собою групу посадових осіб, яка являє собою частину трудового колективу, на чолі з директором. Адміністрація здійснює керівництво діяльністю колективу у відповідності зі своїми правами та забов’язаннями. Також вона діє від імені акціонерів та представляє їх інтереси, відповідає за прийняті рішення.

ЗАТ АТП «Меркурій Транс» пропонує наступні послуги: вантажні перевезення в межах міста Києва та області.

Діяльність ЗАТ АТП «Меркурій Транс» спрямована на задоволення реальних потреб визначеного кола споживачів, тому має підстави для успішного розвитку. В майбутньому ЗАТ АТП «Меркурій Транс» має намір запропонувати складніший та більш широкий асортимент послуг.

ЗАТ АТП «Меркурій Транс» належить парк вантажних автомобілів. Парк розташований за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 35.

Підприємство займає площу 4300 м2. На цій площі розташовані: відкритий майданчик для зберігання вантажних автомобілів, виробничі та адміністративні приміщення.

Складські приміщення загальною площею 450 м2 підприємством орендуються. Склади знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Алма-атинська, буд. 109.

Автопарк складається з 7 вантажних автомобілів. Структура транспортних засобів підприємства наведена в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Структура транспортних засобів АТП «Меркурій Транс» на 01.01.2013 р.

Марка автомобіля

Кількість в АТП

Вантажо-підйомність, т

Витрати палива, л/100 км

Розміри кузова, ДхШхВ, м

Тип палива

ГАЗ 3302-414 «Газель» (тентований)

4

1,5

15,0

2,8х1,8х2,0

бензин

Hyundai H-100 (промтоварний фургон)

2

1,4

9,7

2,9х1,7х1,7

дизель

Iveco EuroCargo ML 90E18 (промтоварний фургон)

1

4,5

10,8

3,1х2,29х2,6

дизель


До основних факторів, що регламентують роботу підприємства, належить його місце розташування. Автопарк розташований далеко від житлових будинків та парків Дніпровського району, це є позитивним з точки зору чистоти повітря для його мешканців.

До конкурентних переваг ЗАТ АТП «Меркурій Транс» в сфері вантажних перевезень можна віднести:

▪ достатньо велика кількість власних одиниць рухомого складу;

▪ високий рівень технічного стану вантажних автомобілів;

▪ наявність висококваліфікованого персоналу (водії, обслуговуючий персонал);

▪ якісно налагоджена диспетчерська робота.

Процес управління транспортним підприємством являє собою сукупність взаємопов’язаних заходів та дій, які спрямовані на забезпечення оптимального співвідношення робочої сили, матеріальних та фінансових ресурсів. Високий рівень обслуговування залежить не тільки від технічного стану рухомого складу, виробничих приміщень і технічного обладнання, але і від ділових якостей працівників.

Керівництво ЗАТ АТП «Меркурій Транс» входить до числа акціонерів підприємства, кожен управлінець володіє не менше як 7% акцій.

Оплата праці робітників здійснюється за системою твердих ставок і премій, які нараховують члени ради директорів ЗАТ АТП «Меркурій Транс» (середній оклад - 4100 грн. на місяць станом на 01.01.2013 р.); премії залежать від результатів фінансово-господарської діяльності підприємства - преміальний фонд становить 9% виручки підприємства.

Для автопарку передбачено вихід водіїв на роботу залежно від замовлень на перевезення. Перевага таких графіків - в можливості притягати до роботи водіїв за реальною потребою. Для АТП це особливо важливо, тому що замовлення на перевезення не мають ритмічного характеру.

Директор ЗАТ АТП «Меркурій Транс» є відповідальним за організацію та результати всієї діяльності підприємства: виконання встановленого плану по прибутку, культуру обслуговування замовників, якість послуг, стан обліку та контролю, зберігання матеріальних цінностей, дотримання трудового законодавства. Директор особисто відповідає за підбір та розміщення кадрів.

В ЗАТ АТП «Меркурій Транс» зайнято 11 працівників, 3 з яких належать до адміністрації підприємства і 8 - до виробничого персоналу.

перевезення вантаж логістичний доставка

2.2 Аналіз транспортно-технологічної системи доставки вантажів АТП «Меркурій Транс»

Початковим пунктом проектування логістичної системи вантажних перевезень є збір інформації, що стосується визначених і потенційних логістичних ситуацій у рамках підприємства та у відносинах із партнерами й конкурентами на ринку, а також інформації про умови та завдання, які ставляться перед логістичною системою. На рисунку 2.2. зображено макрологістичну систему АТП «Меркурій Транс».

Замовники вантажів розділені територіально на 4 групи. По території кожної групи транспортні засоби здійснюють круговий маршрут. Для аналізу організації доставки вантажів АТП «Меркурій Транс» зобразимо транспортно-технологічну схему.

Назва операції

Графічне зображення операції

Опис операції

Перелік технічних засобів

Зберігання

Зберігання на складі ящиків на піддонах

Склад, піддони

Переміщення вантажу по складу

Переміщення піддонів по складу за допомогою електронавантажувача

Електро-навантажувач, оператор

Завантаження

Завантаження піддонів в автомобіль за допомогою електронавантажувача

Електро-навантажувач, оператор, автомобіль

Перевезення

Рух завантаженного автомобіля до отримувача

Автомобіль, водій

Розвантаження в магазині, на СТО

Розвантаження автомобіля за допомогою електронавантажувача

Електро-навантажувач, оператор

Транспортно-технологічна схема доставки вантажів АТП «Меркурій Транс»

Внутрішній (ситуаційний) аналіз логістичної діяльності АТП «Меркурій Транс»

Питання

Ситуація на підприємстві

Рішення

1. Як приймаються рішення про джерела замовлення?

Підприємство має постійних клієнтів, які забезпечують значну частку всіх замовлень. Також підприємство прагне співпрацювати з новими клієнтами. Ці замовлення отримуються особисто робітниками фірми на зустрічах в офісі чи у відрядженнях.

2. Що роблять, коли замовлення не можна виконати через відсутність запасів?

З клієнтом обговорюються варіанти відстрочки замовлення, встановлення конкретного терміну виконання замовлення. Але, зазвичай, даної ситуації на підприємстві не трапляється.

Показники

1. Які ключові показники рівня обслуговування споживачів? Яка система їх оцінки?

На підприємстві застосовуються такі показники: повнота обхвату замовленнями, швидкість (час від отримання замовлення до передачі товару замовнику), безперебійність, гнучкість, рівень браку / усунення недоліків. Для підвищення рівня обслуговування проводиться періодичний аналіз помилок та невдач.

Питання

Ситуація на підприємстві

Управління матеріальними потоками

Процеси

1. Які існують матеріальні потоки, що проходять через склади?

Через склади проходить матеріальний потік з товарів (запчастини до автомобілів, мастильні матеріали, шини, лакокрасочні суміші та ін.)

Рішення

1. Які головні обмеження, обумовленні наявними складськими потужностями?

Неможливість розширення площі орендованих складських приміщень через нестачу коштів у обігу.

Показники

1. Які ключові показники ефективності управління матеріальними потоками?

На підприємстві аналізують такі показники, що характеризують рух матеріального потоку: виконання зобов'язань за термінами, тривалість періоду виконання замовлення, інтервал запізнювання реакції на зміни попиту, рівень гнучкості, величина запасів товарів, оборотність матеріальних запасів.

Транспортування

Процеси

1. Що таке супровідна транспортна документація?

До транспортної документації входить: 1) Дорожній лист вантажного автомобиля, ф. №2; 2) Товарно-транспортна накладна, ф. №1-ТН; 3) Талон замовника, ф. №1-ТЗ.

Рішення

1. Як вибирають вид транспорту і перевізника для кожної відправки?

На підприємстві існує власний автопарк. Для виконання кожного замовлення розглядається різний транспорт в залежності від маси та габариту вантажу.

Показники

1. Які ключові показники ефективності транспортування?

Коефіцієнт використання пробігу, амортизаційні відрахування.

2. Як оцінюють роботу перевізника?

Роботу перевізника можна оцінити, проаналізувавши його діяльність по таким показникам: надійність часу доставки, втрати і розкрадання вантажу (збереження вантажу), фінансова стабільність перевізника, тариф на перевезення, загальний час транзиту «від дверей до дверей».

Питання

Ситуація на підприємстві

Складське господарство

Процеси

1. Які наявні складські потужності і технології, як вони використовуються?

АТП «Меркурій Транс» орендує складське приміщення за адресою: м. Київ, вул. Алма-атинська, буд. 109. На складі ведеться електронний облік наявності запасу за допомогою програми «1С: Склад».

2. Який асортимент продукції зберігається на складі?

На складах зберігається весь товар відповідно вимогам нормативної документації.

Рішення

1. Як здійснюється зберігання запасів і відбірка відправок?

Зберігання запасів здійснюється в умовах, які не знижують якість товарів. Відбірка відправок здійснюється чітко по отриманому замовленню.

2. Як на складі приймаються рішення про консолідацію відправок?

В залежності від терміновості та майнової вагомості необхідного замовлення.

Показники

1. Які ключові показники ефективності складських операцій? Яка система їх оцінки?

Ключові показники функціонування складських операцій на підприємстві: пропускна спроможність, зберігання (місткість зберігання за товарними/технологічними групами, місткість зберігання в технологічних зонах складу), використання логістичних потужностей (коефіцієнт використання площ, питома пропускна спроможність складу за період з розрахунку на одиницю площі або об'єму складу) та ін.

2. Які відносні показники економічної ефективності складів?

Система показників відсутня.

Управління запасами

Процеси

1. Які існуючі запаси сприяють збільшенню доданої вартості?

Надмірні товарні запаси сезонних товарів (літні/зимові шини, тосол і т.ін).

Рішення

1. Як ухвалюються рішення про управління запасами?

При прийнятті рішень про управління запасами на підприємстві відсутній науковий підхід.

Питання

Ситуація на підприємстві

Показники

1. Які ключові показники ефективності управління запасами?

До показників ефективності управління запасами можна віднести вартісні показники обсягу запасів, що зберігаються на підприємстві, оборотність запасів, оптимальний розмір замовлення.

2. Яке нинішнє відношення адміністрації підприємства до управління запасами?

Запаси підприємства - це «заморожені кошти», тому воно прагне утримувати об’єм запасів на рівні гарантійного.


Аналіз зовнішніх факторів логістичної діяльності АТП «Меркурій Транс»

Постачальники

Ринкові тенденції

1. Які послуги з доданою вартістю надають постачальники?

Транспортування, пакування, відвантаження та завантаження.

Можливості підприємства

Підприємство здійснює транспортування вантажів тільки власним транспортом.

Можливості конкурентів

1. Що роблять конкуренти для вдосконалення обміну з постачальниками товарно-матеріальними і інформаційними потоками?

Розширюють базу постачальників, налагоджують між особисті зв’язки, в роботі використовують різноманітні види договорів.

Споживачі

Ринкові тенденції

1. Як з часом змінюється структура замовлення?

Здебільшого, структура замовлення вважається оптимальною, тому з часом не змінюється. Але деякі споживачі стають більш вибагливими (щодо якості, термінів поставок та ін.) Це може впливати на структуру замовлення.

2. Які критерії визначають статус ключового споживача?

Головним критерієм, за яким визначається статус ключового споживача, є тривалість співпраці. Також враховується об’єм замовлення, періодичність замовлення та вид оплати.

Можливості підприємства

1. Які виникають обмеження в обслуговуванні споживачів?

Перевантаження замовленнями сезонних товарів на короткий термін.

2. Які функції підприємство може передати клієнтам і які взяти на себе для підвищення ефективності логістики?

Дрібнооптовим клієнтам може бути запропоновано забирати продукцію зі складу самостійно.

3. Як клієнти оцінюють роботу компанії за власними критеріями?

Клієнти звертають увагу на якість продукції, терміни поставки, ціну товару, високо оцінюють роботу компанії і у подальшому співпрацюють.

Можливості конкурентів

1. Які послуги надають конкуренти клієнтам компанії?

Перевезення, пакування, експедитування.

2. Як клієнти оцінюють ефективність конкурентів?

Клієнти достатньо високо оцінюють роботу конкурентів.

Кінцеві покупці

Ринкові тенденції

1. Як змінюється поведінка і вподобання покупців?

Зростають вимоги до якості продукції, сезонні коливання. Крім того, покупці віддають перевагу більш надійній упаковці, здатної захистити товар від будь-яких пошкоджень. Здебільшого, покупцями обирається безкоштовна доставка товарів за рахунок компанії.

Можливості підприємства

1. Чим може відповісти компанія на зміну поведінки і переваг покупців?

Розширити асортимент, віддавши перевагу товарам з більшим попитом.

Можливості конкурентів

1. Як реагують конкуренти на зміну поведінки в плані вибору місця, часу і критерію покупки?

Так само, як і АТП «Меркурій Транс», намагаються гнучко реагувати на зміни.


Технологічний аналіз логістичної діяльності АТП «Меркурій Транс»

Прогнозування

Технології, що використовуються

Які технології використовуються для збору інформації і розробки прогнозів?

Прогнозування роботи підприємства відбувається на основі звітів попередніх періодів

Передові технології

Як складаються прогнози у кращих компаніях?

Компанії мають відділ прогнозування, він працює з вдосконаленим програмним забезпеченням.

Отримання і обробка замовлень

Технології, що використовуються

Які технології використовуються для прийняття замовлень?

Телефон, факс, Інтернет.

Передові технології

Які технології передачі замовлень вважали б за краще споживачі і задовольняли б найвибагливіші вимоги підприємницького процесу?

Інтернет, електронний каталог, ERP, EDI, електронна комерція.

Планування потреб

Технології, що використовуються

Які приймаються рішення, щодо планування потреб?

Метод економічного аналізу, нормативний та балансовий методи.

Передові технології

Яке існує інформаційне забезпечення планування потреб.

МRP, MRP II, ERP та інші.

Документообіг

Технології, що використовуються

Які використовуються системи електронного обігу даних рахунків-фактур, довідок, повідомлень про відправку в кращих компаніях?

Програмне забезпечення «1С: Торгівля. 8», «1С: Склад. 8», бумажний документообіг.

Передові технології

Які нові технології зв’язку й інформаційного обміну можуть поліпшити документообіг і інші форми взаємодії зі споживачем?

Віртуалізація документообігу за допомогою EDI, спілкування в мережі Інтернет.

Складські операції

Технології, що використовуються

1. Які використовуються технології складських операцій?

Склад майже не автоматизований, переміщення продукції здійснюється вручну за допомогою робітників.

2. Як вимірюють роботу складу?

Вантажообігом та пропускною спроможністю складського приміщення.

Передові технології

Які нові технологічні можливості можуть сприяти підвищенню ефективності вантажопереробки складських операцій?

Ручні сканери штрих коду, устаткування бездротового зв'язку WiFi та інше.

Технології, що використовуються

1. Як приймаються рішення про консолідацію відправок, упаковки, завантаження-розвантаження при взаємодії з перевізником у компанії?

Рішення приймається в процесі виконання роботи (консолідації відправок, упаковки, завантаження-розвантаження), а наприкінці дається команда транспортування до місця призначення.

2. Як використовуються технології інформаційного обміну, вибору маршрутів і графіків перевезень?

Розробляється індивідуальний маршрут, оптимальний графік перевезень.

Передові технології

Які нові комунікаційні технології можна використовувати для підвищення ефективності транспортування?

Системи GPS-моніторингу та навігації, безперервної диспетчеризації.

Підтримка прийняття рішень

Технології, що використовуються

Як приймають аналогічні оперативні і стратегічні плани в галузі логістики? Яку при цьому використовують інформацію і якого роду аналіз проводять?

Для прийняття оперативних і стратегічних планів використовують форми фінансової звітності, прогнози попиту.

Передові технології

Як складають і приймають оперативні рішення в кращих компаніях?

Кращі компанії використовують такі системи: - Експертна система (ЕС) - комп'ютерна програма, здатна частково замінити фахівця-експерта в рішенні проблемної ситуації. - Автоматизована система управління (АСУ) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначений для управління різними процесами в рамках технологічного процесу, виробництва, підприємства. - Система підтримки прийняття рішень (СППР) - комп'ютерна автоматизована система, метою якої є допомога людям, що приймають рішення в складних умовах для повного і об'єктивного аналізу предметної діяльності.


На підставі таблиць можна зробити висновок, що на АТП «Меркурій Транс» інформаційні потоки отримуються за допомогою факсу, e-mail, телефону та договорами між підприємствами. Підприємство має склад за адресою: м. Київ, вул. Алма-атинська, буд. 109. Одже, підприємство має можливість зберігати товари у відповідних умовах.

АТП «Меркурій Транс» для надання послуг з перевезення використовує тільки власні автомобілі. Для виконання кожного замовлення розглядається різні марки наявних автомобілів в залежності від маси та габариту.

На АТП «Меркурій Транс» використовуються такі технологічні рішення, як ведення діяльності за допомогою програм «1С: Торгівля. 8», «1С: Склад. 8». Інших інноваційних впроваджень поки немає.

На АТП «Меркурій Транс» необхідно упровадити власну систему управління запасами, поліпшити логістичні зв'язки, оптимізувати терміни постачання запасів від постачальників, поступово впровадити систему постачань «точно в строк». В результаті даних заходів знизяться витрати на зберігання запасів. Мінімізація поточних витрат по обслуговуванню запасів є оптимізаційним завданням, що вирішується в процесі їх нормування.

Таким чином, керівництву АТП «Меркурій Транс» слід звернути увагу на контроль за наявністю, використанням і нормуванням запасів, їх оперативному управлінню і плануванню обсягу закупівель. Тут значну допомогу може надати використання сучасних комп'ютерних технологій.

В процесі збору та аналізу інформації було зроблено порівняння з аналогічними показниками діяльності ПП «Квік логістик» - головного конкурента АТП «Меркурій Транс» (таб. 2.5). ПП «Квік логістик» також працює в Дніпровському районі, надає транспортні послуги по розвезенню вантажів (запчастини, фарби, мастила і т.ін.) до торгових підприємств Лівого берега м. Києва.

Порівняльна таблиця АТП «Меркурій Транс» та ПП «Квік логістик» на основі ситуаційного та технологічного аналізів


АТП «Меркурій Транс»

ПП «Квік логістик»

Обслуговування споживачів

Інформаційні потоки

Прийом замовлень через диспетчера. Засоби для створення: факс, e-mail, телефон, договори між підприємствами.

Прийом замовлень через диспетчера. Засоби для створення: телефон, договори між підприємствами.

Джерела замовлення

АТП «Меркурій Транс» має постійних клієнтів.

ПП «Квік логістик» не має постійних клієнтів, розміщує об, яви про свої послуги в інтернеті, пресі.

Показники рівня обслуговування споживачів

Повнота обхвату замовленнями, швидкість (час від отримання замовлення до передачі товару замовнику), безперебійність, гнучкість.

Показники рівня обслуговування споживачів постійно не застосовуються, тільки планується ввести оцінювання рівня якості обслуговування.

Управління матеріальними потоками

Матеріальні потоки

Через склад проходить матеріальний потік з товарів (запчастини до автомобілів, мастильні матеріали, шини, лакокрасочні суміші та ін.)

Матеріальний потік через склад не проходить (складу взагалі немає). Вантажі перевозяться безпосередньо від вантажовідправника до вантажоотримувача.

Обмеження

Неможливість розширення площі орендованих складських приміщень через нестачу коштів у обігу.

Відсутність складу

Показники ефективності управління матеріальними потоками

Виконання зобов'язань за термінами, тривалість періоду виконання замовлення, рівень гнучкості, величина запасів товарів, оборотність матеріальних запасів.

Виконання зобов'язань за термінами, тривалість періоду виконання замовлення.

Транспортування

Рухомий склад

Власний автопарк

ТЗ орендуються у сторонніх організацій

Вибір виду транспорту

Обирається в залежності від маси та габариту вантажу.

Обирається або замовляється в залежності від маси та габариту вантажу.

Ключові показники ефективності транспортування

Коефіцієнт використання пробігу, амортизаційні відрахування.

Коефіцієнт використання пробігу.

Технології інформаційного обміну, вибору маршрутів і графіків перевезень

Розробка індивідуального маршруту та оптимального графіка перевезень

Не використовуються

Складське господарство

Складські потужності і технології

АТП орендує складське приміщення. Облік ведеться за допомогою програми «1С: Склад».

Склад відсутній.

Асортимент продукції на складі

Товар відповідно вимогам нормативної документації.

Товар на складі відсутній.

Технології складських операцій

Склад майже не автоматизований, переміщення продукції здійснюється вручну.

Склад відсутній.

Отримання і обробка замовлень

Технології для прийняття замовлень

Телефон, факс, Інтернет.

Документообіг

Технології

Програмне забезпечення «1С: Торгівля. 8», «1С: Склад. 8», бумажний документообіг.

Бумажний документообіг.


Отже, з таблиці бачимо, що АТП «Меркурій Транс» в порівнянні з ПП «Квік логістик» має переваги як в наявності складського господарства, автопарку, так і в якості обслуговування замовників, управління матеріальними та інформаційними потоками.

Література

1.   Альбеков А.У. Логистика коммерции / А.У. Альбеков, В.П. Федько, О.А. Митько. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 512 с.;

.     Бенсон Д., Уайтхед Дж. Транспорт и доставка грузов. М.: Транспорт, 1990;

.     Брайковськая Н.С., Льовченко О.В. Технологія комплексного використання транспортної логістичної системи: [стаття]. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://baltki.com.ua/transport/texnologiya-kompleksnogo - vykorystannya-transportnoji-logistychnoji-systemy;

4.       Бубнов С.А. Проектирование логистических систем и цепей поставок: [стаття]. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.bestlog.su/public/Designing_supply_chain.pdf;

.        Бубнов С.А. Требования к автомобильной логистической цепи (часть 1): [стаття]. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.bestlog.su/public/tr1.pdf;

.        Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. 2-изд. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2003 - 375 с.;

7.   Гуджоян О.П., Троицкая Н.А. Перевозка специфических грузов автомобиль-ным транспортом: учебник. М.: Транспорт, 2001;

8.       Гурч Л.М. Логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. - 560 с.;

.        Гурч Л.М. Логістика - один з факторів підвищення конкурентоспроможності // Науково-практичний журнал «Регіональні перспективи». - 2000. - №2-3 (9-10). - с. 232-237;

.        Денисенко М.П., Левковець П.Р., Михайлова Л.І. та ін. Організація та проектування логістичних систем. Підручник / за ред. проф. М.П. Денисенка, проф. П.Р. Лековця, проф. Л. І. Михайлової. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.;

.        Заборский Л.А. Управление издержками в транспортно-технологических системах на базе логистических принципов / Л.А. Заборский // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. - Одесса: ОНМУ, 2008. - Вип. 13. - С. 199-216;

.        Кальченко Л.Г. Логістика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000.-148 с.;

.        Кальченко А.Г. Основи логістики: Підручник. - К.: Знанння, 1999 р. [Електронний ресурс: Электронная библиотека Князева] - Режим доступу: ebk.net.ua/Book/OsnlogKalchenko/index.htm (library.biz.ua/11/index. html);

.        Колодізєва Т.О. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація і проектування логістичних систем» для студентів спеціальності «Логістика» денної форми навчання / Укл. Т.О. Колодізєва. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. - 24 с.;

15. Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця / Ю.М. Краснобокий, К.М. Лемківський. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: НМЦВО, 2001. - 72 с.;

16.     Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. - 684 с.;

.        Ларіна P.P. Логістика: Навчальний посібник. - Донецьк: ВІК, 2005. - 335 с. [Електронний ресурс: Бібліотека он-лайн] - Режим доступу: http://www.readbookz.com/books/24.html;

18. Миротин Л.Б., Ташбаев И.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения, процедуры: Учеб. пособие. - М.: Инфра-М, 2002. - 252 с.;

19.     Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. - М74М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с.;

.        Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Проспект, 2007. - 520 с.;

.        Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем. 2-е изд., доп. и перераб./ Под ред. А.В. Кириченко. - Спб.: Питер, 2004. - 506 с.: ил.;

.        Попова І.В. Особливості формування логістичних систем. // Економічний простір. - 2008. - №12/2. - С. 59-65;

.        Савін В.І. Перевезення вантажів автомобільним транспортом: Довідковий посібник. - М.: Видавництво «Дело І Сервіс», 2002. - 544 с.;

.        Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 608 с.

Похожие работы на - Проектування логістичної системи транспортно-технологічного процесу доставки вантажів АТП 'Меркурій Транс'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!