Впровадження інноваційних маркетингових заходів для підприємства на прикладі ПП 'Віліс'

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Маркетинг
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  173,89 Кб
 • Опубликовано:
  2013-10-14
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Впровадження інноваційних маркетингових заходів для підприємства на прикладі ПП 'Віліс'

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти інноваційного маркетингу

.1 Різновиди та складові інноваційної діяльності підприємства

.2 Характеристика різновидів інноваційного маркетингу

Розділ 2. Дослідження конкурентного середовища ПП «Віліс»

.1 Аналіз харчової та макаронної промисловості України

.2 Дослідження взаємодії ПП «Віліс» з діловим оточенням

.3 Аналіз ефективності маркетингової діяльності ПП «Віліс»

.4 Фінансовий аналіз ПП «Віліс»

Розділ 3. Стратегія розвитку інноваційного маркетингу ПП «Віліс»

.1 Розробка напрямів стратегічного розвитку підприємства

.2 Характеристика запропонованих інноваційних заходів на ПП «Віліс»

.3 Визначення економічної ефективності запропонованих інноваційних заходів для ПП «Віліс»

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Постійна зміна зовнішнього середовища стало атрибутом життєдіяльності організацій. Залежно від того, як організації реагують на постійні зміни, наскільки успішні пошуки персоналу нових шляхів і засобів завоювання та утримання споживачів, залежить їх майбутнє і планомірний розвиток. У ринкових умовах безперервне впровадження інновацій - єдиний спосіб підтримки високих темпів розвитку організацій і їх торгових марок.

Реалізація інноваційних стратегій тягне фундаментальні зміни в теорії та практиці маркетингу, в організаційних структурах, у маркетинговій орієнтації та філософії керівників організацій з продукту (послуги) на взаємини зі споживачами.

Трансформація економіки автоматично трансформує маркетингові підходи до взаємодії з споживачами, а саморозвиток маркетингу являє суцільний ланцюг маркетингових інновацій. Інновації впроваджуються в маркетингову інформаційну систему, в системи підтримки лояльності покупців, програми управління взаємовідносинами з споживачами, багаторівневу сегментацію, в розширення спектру продуктового асортименту, системи просування та розподілу, у перехід з маркетингу продукту на маркетинг взаємин.

В даний час приватні підприємці стоять перед необхідністю оновлення технологічної бази виробництва, поліпшення якості продукції, що випускається, розширення ринків збуту, в тому числі нарощування експортного потенціалу. Вирішення цих завдань неминуче включає проведення активної інноваційної політики і введення маркетингу на приватних підприєсмтвах.

У країнах з ринковою економікою маркетинг інновацій - не функціональна область менеджменту, а філософія мислення постійного вибудовування ефективних маркетингових відносин із суб'єктами ринку, з використанням для цього великого, постійно нарощуваного арсеналу інновацій в ланцюжках цінності продукту, послуги, відносин.

Питання управління інноваціями загалом та питання маркетингу інновацій на підприємствах зокрема досить змістовно висвітлені у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Теоретичні проблеми взаємозалежності розвитку ринкової економіки і інновацій досліджувалися такими вченими, як А.І.Анчишкін, Л.Л.Антонюк, С.Боррас, І.М.Буднікевич, С.В.Валдайцев, С.Ю.Глазьєв, Г.А.Краюхин, Б.Лундвалл, Б.Санто, Б.Твісс, Н.А.Фролова, І.М.Школа, Й.Шумпетер, М.Хучек. Значний внесок у розробку теорії інновацій, їхнього впливу на вироблення маркетингової стратегії внесли І.Ансофф, В.П.Баранчеєв, Д.І.Баркан, О.А.Виноградов, Н.П.Гончарова, С.Д.Ильенкова, С.М.Ілляшенко, Ю.В.Каракай, В.Я.Кардаш, Ф.Котлер, Н.В.Куденко, К.С.Курочкин, Ж.Ламбен, Н.Н.Молчанов, А.Ф.Павленко, Є.Г.Панченко, А.І.Панжар, П.Г.Перерва, Є.В.Редзюк, Е.О.Уткін та інші вчені.

Об’єктом курсової роботи є ПП „ Віліс ”.

Основною метою діяльності підприємства є :

забезпечення міста та навколишніх сіл своєю продукцією, а також проведення оптової та роздрібної торгівлі через власні торгові точки;

виконання зобов’язань по поставках продукції у відповідності з укладеними договорами;

освоєння та забезпечення випуску продукції котра користується попитом у населення, тощо.

Метою курсової роботи є впровадження інноваційних маркетингових заходів для підприємства на прикладі ПП „ Віліс ”.

Згідно поставленої мети, основними завданнями даної курсової роботи є:

         Охарактеризувати інноваційні види маркетингу

         навести загальну характеристика ПП «Віліс»;

         здійснити аналіз харчової та макаронної промисловості;

         проаналізувати взаємодію організації з діловим середовищем;

         здійснити маркетинговий аналіз;

         провести SWOT-аналіз ПП «Віліс»;

         зробити фінансовий аналіз ПП «Віліс»;

         розробити дерево рішень;

         охарактеризувати запропоновані маркетингові ідеї;

         порахувати ефективність маркетингових інноваційних заходів;

         зробити висновки і пропозиції щодо оптимізації діяльності ПП «Віліс»;

Для досягнення мети курсової роботи визначено її структуру, буде включати вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ

1.1 Різновиди та складові інноваційної діяльності підприємства

Інноваційна діяльність - процес, спрямований па реалізацію результатів завершених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у повий або вдосконалений продукт, що реалізується на ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, а також супутні наукові дослідження і розробки. Інноваційна діяльність розпочинається з виникнення науково-технічної ідеї і завершується розповсюдженням продукту.

Суть інноваційної діяльності полягає в її напрямах:

управління процесами створення нових знань;

управління творчим потенціалом тих, хто створює нові знання;

управління освоєнням та розповсюдженням (дифузією) нововведень;

управління соціальними та психологічними аспектами нововведень.

Інноваційна діяльність як система має такі властивості: взаємозв'язок і взаємодія всіх елементів, цілісність, узгодженість і синхронність у часі, узгодженість із завданнями і цілями організації, адаптивність, гнучкість до змін середовища, автономність управлінської структури, функцій управління, багатофункціональність і багатоаспектність, оновлюваність [6].

Інноваційний процес - цілеспрямована діяльність щодо перетворення наукового знання в інновацію та дифузію останньої, тобто свідомий послідовний ланцюг подій, спрямований на отримання інноватором визначеного виду ефекту за допомогою задоволення існуючих або нових потреб. Це не просто відтворення новинок, а свідома, планомірна діяльність для ефективного втілення знань.

Інноваційний процес можна уявляти по-різному. У найширшому контексті початковою стадією здійснення інноваційного процесу можна вважати проміжок часу від визначення (усвідомлення) необхідності реалізації інновації до створення робочої версії інноваційного проекту. Середня стадія триває від розробки кінцевого варіанта технічного обґрунтування й бізнес-плану інноваційного проекту до його практичної реалізації па підприємстві як експериментального зразка. Завершальна стадія - це реалізація трансферу інновацій та їх подальше поширення в економіці країни й поза її межами.

У спрощеному варіанті інвестиційний процес складається з таких основних етапів:

зародження ідеї інновації;

обґрунтування необхідності інноваційної зміни;

оцінка ефективності інновації;

розробка та технічна реалізація інноваційної ідеї;

реалізація інновації в системі;

просування інновації на ринку.

Організаційно-матеріальним підґрунтям інвестиційного процесу с організаційно-виробнича, науково-дослідна і дослідно-конструкторська структури, спрямовані па реалізацію інноваційної діяльності [2].

До основних видів нововведень па підприємстві можна віднести інновації продукції, технологічних процесів, персоналу та управлінської діяльності.

Інновації продукції можна розглядати з погляду:

нового використання вже відомого продукту;

зміни зовнішнього вигляду вже відомого продукту;

фундаментальної зміни вже відомого продукту (поліпшення певних характеристик, підвищення якості, зниження витрат виробництва внаслідок використання нових матеріалів або нових технологічних засобів);

винаходу радикально нового продукту.

Відтак, кожний новий продукт може характеризуватися:

наявністю нових технічних рішень, їх значущістю (науково-технічний аспект);

впливом на ринок, тобто ринковою новизною (маркетинговий аспект).

Якщо нова модель продукту краща від наявної за техніко-економічними характеристиками (за рахунок застосування нових наукових рекомендацій, винаходів і технічних рішень) і витрати на її освоєння невеликі, а ринкова новизна у продукті відсутня, то його впровадження навряд чи забезпечить прибуток виробнику. Водночас ринкової новизни продукту можна досягнути і без науково-технічних рішень - завдяки змінам у зовнішньому вигляді, розмірі, формах [4].

Управління повинно бути орієнтовано в ринкових умовах на вдосконалення технології. Технологія (грец. tесhпе - мистецтво, майстерність, вміння, і логія - сукупність прийомів і засобів одержання, обробки, переробки сировини, матеріалів або продукції, які здійснюються у різних галузях). Це ще й наукова дисципліна, що розробляє й удосконалює ці способи та прийоми.

До складу технології належать технологічний процес, технічний контроль, інструкції з виконання технічного процесу, правила, вимоги, карти, графіки тощо.

З погляду інноваційного менеджменту, йдеться про технологію виробництва, торгівлі, налагодження джерел постачання, збуту, підрахунку та обліку, складання документів, інформаційного забезпечення, відбору персоналу, ухвалення і реалізації управлінських рішень тощо.

Технологія повинна бути ефективною і конкурентоспроможною з позиції витрат. Управління технологією було б значно легшим, якби можна було б не враховувати витрати [2].

Основу інноваційної політики на виробничих підприємствах різних галузей становлять саме інновації продукту. Вони є вирішальними з погляду призначення підприємства - забезпечувати певні потреби суспільства. Але необхідно враховувати при цьому зв'язок з іншими видами інноваційної діяльності, адже продуктові інновації сприяють нововведенням технологічним, персоналу та управлінської діяльності. Останні, відтак, забезпечують успішну та ефективну реалізацію продуктових інновацій.

Внутрішньоорганізаційний шлях технічних нововведень представлено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Внутрішньоорганізаційний шлях нововведення па підприємстві

Етапи реалізації інновації

Сутність діяльності

Актуалізація інновації

Ідентифікація проблеми, ухвалення рішення щодо доцільності змін, визнання необхідності нововведення

Одержання та аналіз інформації про інновацію

Активний пошук інформації про нововведення з різний джерел, реферування

Оцінювання варіантів і вибір нововведення

Аналіз інформації про прийнятні нововведення, вибір найкращого варіанта інновації

Ухвалення рішення про впровадження нововведення

Ухвалення і затвердження керівництвом рішення про впровадження інновації у виробництво

Впровадження

Пробне впровадження, у разі необхідності - корективи, остаточне впровадження і використання

Закріплення

Дифузія внутрішня та зовнішня


Визначальною рисою сучасного інноваційного процесу є промислове використання результатів прикладних наукових досліджень, тобто інтеграція науки і виробництва. Це створює умови для застосування досягнень науково-технічного прогресу та розвитку господарських організацій. При цьому конкурентний потенціал підприємств підвищується, задовольняються нові потреби споживачів, зростає попит на інноваційні розробки [15].

інноваційний маркетинг захід стратегічний

1.2 Характеристика різновидів інноваційного маркетингу

Маркетинг інновацій - вид маркетингу спрямований на пошук нових сфер і способів використання потенціалу підприємства, розробку на цій основі нових товарів та технологій їх просування на ринку з метою задоволення потреб і запитів споживачів більш ефективним ніж конкуренти способом, отримання за рахунок цього прибутку та забезпечення умов тривалого виживання і розвитку на ринку.

Маркетинг інновацій слід розглядати:

як концепцію ринкової діяльності підприємства (філософію бізнесу), коли зміни розглядаються як джерело доходу;

як аналітичний процес, що передбачає виявлення ринкових можливостей інноваційного розвитку;

як засіб активного впливу на споживачів та цільовий ринок у цілому, що пов’язаний з виведенням та просуванням інновації на ринок;

як функцію інноваційного менеджменту, спрямовану на виявлення можливих напрямків інноваційної діяльності, їх матеріалізацію і комерціалізацію. При цьому можна одночасно розглядати інноваційний менеджмент як функцію маркетингу інновацій, спрямовану на втілення досягнень науки і техніки у нові товари здатні задовольнити потреби і запити споживачів та забезпечити товаровиробнику (продавцю) прибуток;

як засіб (ринковий інструментарій) орієнтації окремих господарюючих суб’єктів, а разом з тим і національної економіки у цілому на інноваційний розвиток.

У будь-якому випадку, маркетинг інновацій є запорукою успіху підприємств-інноваторів, оскільки дозволяє виявляти і контролювати фактори, які визначають умови тривалого виживання і розвитку (на основі інновацій) на ринку [16].

Узагальнення поглядів на маркетинг інновацій дає підстави стверджувати, що його слід розглядати на двох рівнях:

стратегічному, який пов’язаний з аналізом стратегічних ринкових позицій підприємства і визначенням основних напрямків його інноваційного розвитку;

оперативному, який пов’язаний з розробкою і реалізацією заходів комплексу маркетингу інновацій на визначених товарних ринках чи їх сегментах [5].

Існують такі види інноваційного маркетингу:

.        Трейд-маркетинг;

.        Терористичний маркетинг;

.        Партизанський маркетинг;

.        Сенсорний маркетинг;

.        Крос-маркетинг;

.        Провокаційний маркетинг;

.        Вірусний маркетинг;

.        Bluetooth-маректинг;

.        Event-маркетинг;

.        Трейд-маректинг;

.        Аромамаркетинг;

.        Мобільний маркетинг [1].

Далі охарактеризуємо кожний з видів маркетингу детальніше.

Трейд-маркетинг. З шаблонними POS-рішеннями в торговому просторі виділитися складно, тому що їх використовують усі. Що сьогодні дійсно продає, так це інновації. Вони є кінцевим результатом креативності людини, його фантазії, інтелектуальної та творчої діяльності. Результат інновацій (підвищення ефективності процесів) цілком традиційний і зрозумілий, він оцінюється швидко. Але спосіб досягнення цього результату повинен бути нестандартний, тоді і буде ефект.

Вітрина - безперечно одне з найважливіших засобів позиціонування бренду на ринку, це потужний інструмент, що формує у споживача уявлення про асортиментному ряді та якість товарів. Грамотне оформлення вітрини привертає покупців і формує імідж елітної або масової продукції. Для вирішення цих питань сьогодні існує безліч технологій: світлові короби, об'ємні логотипи і букви, інсталяції, слайди, вінілові аплікації, широкоформатний друк на банерах або самоклейкій плівці. До цікавого прийому можна віднести використання канапе - рекламних світлових панелей для вітрин, які повсюдно застосовується в європейських супермаркетах.матеріали , що привертають увагу споживачів і містять інформаційні дані, належать до числа основних інструментів трейд-маркетингу. Революцією в цій сфері сьогодні стали діодні технології. Компактні, здатні міняти колір, довговічні діоди інтегруються в POS в якості точкових світильників, фонового підсвічування, динамічних світлових ефектів. Такі діоди можуть змінювати колір, загорятися, гаснути. Встановлені у величезні лайтбокси або в крихітні некхенгер («нашийники» для пляшок), вони роблять помітним логотип рекламованої компанії. Рекламні конструкції типу «Магазин в магазині» (Shop-in-Shop), оснащені діодами. Щоб залучити покупця до певних торгових марках, для брендів виготовляється повний комплекс обладнання, що включає системи викладки продукції, касову зону, стійки, прилавки, а також іскристі POS-матеріали.

Терористичний маркетинг. Завдання терористичного маркетингу полягає в тому, щоб створити передумови для того, щоб вона самостійно необдумано купила певний товар. У першу чергу слід привернути увагу до сегменту ринку, в який планується входження: потрібно позначити проблему, створити навколо неї ажіотаж, можливо, навіть легку паніку, наприклад: "А ви знаєте, що у воді, яку ми п'ємо, міститься велика кількість шкідливих речовин? "При грамотному проведенні "терористичної атаки" цього зазвичай досить, щоб викликати суспільний резонанс. Люди схильні ділитися своїми проблемами, тому "новина" швидко розлетиться в соціальних мережах, буде обговорюватися в блогах, в телевізійних ток-шоу і т.д.

Наступний стратегічний крок - відкрита візуалізація проблеми. Забруднена вода негативно відбивається на здоров'ї підростаючого покоління і нації в цілому, викликає захворювання печінки і нирок. Хоча ці факти не були секретом і раніше, проведені підготовчі заходи стануть нагнітати ситуацію. Вийде, що споживачі самі усвідомили наявність проблеми, самі переконали себе в її серйозності і вже готові до пошуку виходу з ситуації, що склалася.

Саме в цьому і полягають методи терористичного маркетингу.

Партизанський маркетинг - концепція маркетингу, яка спрямована на пошук фірмою або підприємцем своєї маркетингової ніші, відмовою від відкритого конкурування зі своїми потужними конкурентами у «чистому полі», концентрації зусиль на відокремлених ділянках «фронту» та використанні нетрадиційних але ефективних способів реклами та просування своїх товарів та послуг. Також, партизанському маркетингу властиві гнучкість та мобільність. Іноді партизанський маркетинг називають «малобюджетним», чи «маловитратним». Малобюджетність та маловитратність - це важливі наслідки застосування концепції «партизанського маркетингу», але таке визначення не розкриває суті усієї концепцій, тобто визначення «партизанського маркетингу» як цілком «малобюджетного» не є точним.

Сенсорний маркетинг - тип маркетингу , основним завданням якого є вплив на почуття покупців, на їх емоційний стан з метою збільшення продажів.

Пряме звернення реалізується через аромамаркетингові прийоми - аромапідпис, ароматизацію приміщення, ароматизацію безпосередньо продукції; а також тактильно-маркетингові прийоми - текстурування і фактурування упаковок і малої поліграфії, фірмової промо-продукції, створення і підтримка температурного режиму в торговому залі або офісі і режиму вологості і інші.

Непряме звернення реалізується через візуальні і аудіальні образи в рекламі - засноване на властивості психіки трансформувати усічені образи в цілісні, доповнювати отримувану інформацію на основі досвіду. (Приклад: показуючи щось пухнасте в ролику і супроводжуючи м'яким «пухнастим» звуковим оформленням, ми змушуємо глядача дуже реалістично уявити собі дотикове відчуття дотику до пухнастого предмету.)

Впливаючи на домінуючі канали сприйняття, можна підкріплювати асоціації та образи, якщо враховано непряме звернення до сенсорних каналах.

Крос-маркетинг - відносно нова технологія, що дозволяє залучати споживачів по декількох напрямках одночасно. Суть методу полягає в наступному: дві або більше компанії організують спільну акцію з просування своєї продукції. При цьому рекламовані товари або послуги є супутніми і як би доповнюють один одного. Наприклад, магазин спорттоварів і фітнес-клуб об'єднуються в одній акції, обмінюючись рекламою, даруючи подарунки від компаньйона, випустивши спільну дисконтну карту, дійсну в обох закладах. Або магазин квітів пропонує для своїх клієнтів не тільки гарно оформлені букети, а й подарункові набори цукерок, шоколад або знижку на покупку торта в сусідній кондитерської, попередньо домовившись з нею про взаємовигідну співпрацю .

Однак крос-маркетинг приносить відмінні результати тоді, коли дії всіх учасників обдумані і злагоджено. При використанні крос-маркетингу партнерам необхідно домовитися про умови проведення акції, знайти взаєморозуміння, обговорити всі можливі нюанси, обговорити способи реклами, обсяги фінансування, спільне інформування і т.д.

Провокаційний маркетинг. Цей метод заснований на абсолютній новизні кожного проекту. РМ не дає готових рішень, він працює таємно, впливає на підсвідомість, інтригує й втягує в емоційну гру, призиває споживача самостійно шукати зашифрований зміст рекламного повідомлення. РМ провокує створення суперечливих думок, породжує хвилю слухів. РМ - набагато більше економічний, чим традиційна реклама, спосіб розкручування бренда. У провокаційному маркетингу немає й не може бути стандартних механік. Але, з певною часткою умовності, можна говорити про такі вже сформовані та апробовані прийоми РМ, як: city teaser, sexvertising, wom technology, scandal strategy, life placement, ambient media, flash mob, viral marketing.

Вірусний маркетинг - методичні принципи, що базуються на заохоченні індивідів до передачі маркетингового повідомлення іншим особам, утворюючи потенціал для експоненційного зростання впливу даного повідомлення. Як і віруси, подібні техніки використовують будь-яку сприятливу можливість для збільшення числа переданих повідомлень.маркетинг - спосіб реалізації маркетингових комунікацій з використанням технології Bluetooth в безпосередній близькості від цільової аудиторії.

Маркетинг подій (англ. Event marketing) - просування товарів (послуг, брендів) на ринок за рахунок створення та проведення спеціальних заходів. Спектр та формат спеціальних заходів є безмежним і неосяжним: від класичної прес-конференції - до род-шоу, від професійних семінарів та тренінгів - до масових концертів і національних фестивалів, від корпоративних свят - до міжнародних виставок. Головна перевага будь-якої спеціальної події - встановлення безпосереднього контакту між клієнтом (продуктом, брендом) та аудиторією, створення між ними емоційного зв’язку.

Івент-маркетинг стає усе більш популярним, і все більше компаній удаються до організації заходів, реалізовуючи свою маркетингову стратегію. Це один з дієвих інструментів формування позитивного ставлення до компанії або її продукту.

Головна перевага будь-якої спеціальної події - встановлення безпосереднього контакту між клієнтом (продуктом, брендом) та аудиторією, створення між ними емоційного зв’язку. Додайте сюди тривалість контакту та створення комплексу емоційних переживань, безпосередньо пов’язаних з брендом\продуктом - на виході отримуємо встановлення зв’язку між брендом та аудиторією.

Трейд-маркетинг (торговий маркетинг, trade-маркетинг) - один з напрямків маркетингу. Трейд-маркетинг - це комплекс знань і дій, спрямованих на збільшення попиту на рівні оптової та роздрібної торгівлі, тобто маркетингові комунікації та інші заходи здійснюються безпосередньо в місцях продажу і мережах дистрибюції.

Аромамаркетинг - напрям маркетингу, що грунтується на використанні різних запахів і ароматів з метою стимулювання продажів, просування товару на ринку і сприятливого впливу на покупця. Маркетингові дослідження показують, що наявність приємних ароматів змушує покупців проводити в магазинах на 15-20% довше, ніж зазвичай, що, відповідно, позитивно позначається на рівні продажів. Аромадизайн - вид професійної діяльності, що виник на стику дизайну інтер'єрів, професійної ароматерапії і маркетингу; являє собою цілий комплекс заходів, що створює спеціальну ароматичну атмосферу, стимулюючу ті чи інші емоції людини .

Мобільний маркетинг - це ширше, аніж SMS-маркетинг поняття, яке означає процес поширення маркетингової інформації на мобільні телефони абонентів-споживачів не лише через текстові повідомлення (SMS), але і інші мобільні технології та, як правило, отримання від них зворотної реакції. У інструментарій мобільного маркетингу входять: короткі текстові повідомлення (SMS), мобільні сайти та програми (mobile apps), голосове автоматичне меню доступне у тоновому режимі IVR (Interactive Voice Response), мультимедійні (фото, звук, відео) повідомлення MMS (Multimedia Message Service), локальний (до 10м) радіозв'язок між комунікаційними засобами (телефонами, ноутбуками і т.п.) Bluetooth.

Ми бачимо, що всі ці види маркетингу є досить цікавими і кожен з них пропонує щось нове та цікаве для різного роду підприємств. Кожен з них несе свою новизну та є цікавим для прогресивних підприємств, які хочуть принести в свою компанію щось нове та цікаве [1].

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПП «ВІЛІС»

 

.1 Аналіз харчової та макаронної промисловості України


Продукція харчової промисловості, починаючи з середини 90-их років минулого століття, займає вагоме місце в платіжному балансі нашої держави. Так, у структурі експорту товарів харчової промисловості і сільського господарства частка продукції АПК, починаючи з 1996 року, становила біля 17%, що свідчить про немаловажливу роль продукції даного підкомплексу. Проте постійний спад виробництва продукції харчової промисловості, який розпочався на початку 90 - х років минулого століття і триває до нинішнього періоду, дає підстави вести мову про затяжний характер депресивно-кризового стану розвитку даної підгалузі промисловості [7].

Свідченням даних тверджень є представлені показники про виробництво продукції харчової промисловості за 2009 - 2011 роки (табл. 2.1), [9].

Таблиця 2.1

Динаміка виробництва основних видів продукції харчової промисловості в Україні в 2009-2011 роках

Вид продукції

Рік

2011 р. в % до 2009 р.


2008

2010

2011


1

2

3

4

5

Яловичина і телятина свіжі (парні) чи охолодженими, тис. тон

128

94,3

87,9

68,7

Яловичина і телятина морожені, тис. тон

39,4

26,9

24,1

61,2

Свинина свіжа (парні) чи охолодженими, тис. тон

157

130

164

104,5

Свинина морожена, тис. тон

14,2

5,4

7,5

52,8

М'ясо і субпродукти свійської птиці свіжі (парні) чи охолодженими, тис. тон

572

649

689

120,5

М'ясо і субпродукти свійської птиці, морожені, тис. тон

82,3

90,1

91,2

110,8

Олія соняшникова, тис. тонн

1867

2796

3030

162,3

Молоко оброблене рідке, тис. тон

808

770

801

99,1

Масло вершкове, тис. тон

84,8

74,7

79,5

93,8

Спреди та суміші вершкові, тис. тон

81,8

73,1

65,2

79,7

Борошно, тис. тон

3030

2734

2632

86,9

Вироби хлібобулочні, тис. тон

1978

1828

1807

91,4

Цукор білий кристалічний, тис. тон

1571

1275

1805

114,9


Як видно з даних таблиці 2.1, простежується негативна тенденція спаду виробництва майже всіх видів продукції харчової промисловості в державі. Зокрема, найвищий рівень зниження обсягів виробництва прослідковується відносно таких видів продукції харчової промисловості: свинини мороженої (на - 47,2%), яловичини і телятини мороженої (на - 38,8%), яловичини і телятини свіжої чи охолодженої (на - 31,3%), спредів і сумішей вершкових (на - 21,3%), борошна (на - 13,1%), виробів хлібобулочних (на - 8,6%), масла вершкового (на - 6,2%), молока обробленого рідкого (на - 0, 9%). Разом з тим, по деяких видах продуктів харчування мало місце незначне зростання виробництва у підприємствах вище згадуваної галузі. Дане зростання обсягів виробництва стосується відповідно таких видів продукції, як свинини мороженої (+ 4,5%), м’яса і харчових субпродуктів свійської птиці і мороженої відповідно (+ 10,8 і + 20,5%), цукру білого (+ 14,9%) та олії соняшникової рафінованої ( + 62,3%).

Високий рівень збільшення обсягів виробництва олії соняшникової пояснюється зростанням рівня експорту даного виду продукції. На зовнішньому ринку Україна утримує стійкі конкурентні позиції серед країн-виробників олійних культур щодо збуту даного виду продукту на світовій арені. Проте збільшення розмірів посівних площ щодо вирощування даної культури спричинює виснаження земельних угідь, що тривалий період унеможливлює ефективне використання посівних площ після збору урожаю соняшника.

Рівень товарності є показником, який характеризує реалізацію продукції в торговій мережі підприємств. Вироблена продукція харчової промисловості формує пропозицію основних життєво-необхідних продуктів харчування, а рівень товарності на внутрішньому ринку забезпечує споживчий попит населення. Аналіз динаміки продажу основних видів продукції представлений нами в таблиці 2.2 [9].

Таблиця 2.2

Динаміка продажу основних продовольчих товарів через торгову мережу підприємств в Україні у 2009 - 2011 роках

Вид продукції

Рік

2011 р. в% до 2009 р.


2009

2010

2011


М'ясо і продукти м’ясні, тис. тонн

453

420

452

99,8

Масло вершкове, тис. тонн

36

31

31

86,1

Олії рослинні,

102

109

122

119,6

Сир сичужний, плавлений та кисломолочний, тис. тонн

71

67

67

94,4

Яйця, млн. шт.

2194

1986

2233

101,8

Цукор, тис. тонн

177

190

143

80,8

Вироби кондитерські, тис. тонн

288

254

268

93,1

Чай, тис. тонн

13

12

11

84,6

Картопля, тис. тонн

101

99

93

92,1

Овочі, тис. тонн

210

247

253

120,5

Плоди, ягоди, горіхи (включаючи кавуни та дині) тис. тонн

237

254

332

140,1

Борошно, вироби хлібобулочні та макаронні, тис. тонн

933

845

807

86,5


В результаті проведеного аналізу даних таблиці 2.2 бачимо, що спад рівня продажу продовольчих товарів стосується таких видів продукції, як цукру (-19,1%), масла вершкового (-13,9%), борошна, виробів хлібобулочних та макаронів (-13,5%), картоплі (-7,9%), виробів кондитерських (-6,9%), сирів сичужних, плавлених та кисломолочних (-5,6%), м’яса та продуктів м’ясних (на -0,2%). Разом з тим, в результаті появи великотоварних агропромислових підприємницьких структур - холдингів, спостерігаємо збільшення обсягів реалізації в торговій мережі підприємств торгівлі яєць (+1,8%), олії рослинної (+19,6%), овочів та плодів (+20,5%), ягід та горіхів (+40,1%).

Позитивні тенденції щодо збільшення обсягів реалізації продукції підприємствами торгівлі є результатом зростання частки виробництва агропродовольчої продукції в агрохолдингах і поступове зменшення частки товарного виробництва в домогосподарствах сільського населення.

Сьогодні в Україні більше половини загального виробництва макаронних виробів припадає на п'ять найбільших підприємств. ВАТ "Київська макаронна фабрика" (ТМ "КМФ") займає 14% ринку, ЗАТ "Хмельницька макаронна фабрика" і ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика" (ТМ "Тая") - 10,0% і 11,0% відповідно, (управляюча компанія обох фабрик - ТзОВ "Українські макарони"), ВАТ "Сімферопольська макаронна фабрика" (ТМ "Макарові справи") - 10% ринку і ЗАТ "Донецька макаронна фабрика" (ТМ "Коза-чок") - 9,0% ринку. Решту 56% ринку виробництва макаронних виробів покривають дрібніші підприємства.

Кількість великих і середніх виробників макаронних виробів в Україні за 2009-2011 рр. збільшилася всього на 1,0%. Кількість дрібних виробників у 2009 р. збільшилася на 4%, порівняно з 2009 р., а у 2011 р. зменшилася на 3,0% і у структурі українського ринку макаронних виробів становила 13,0%.

З 2004 по 2010 рр. виробництво всіх видів макаронних виробів збільшилося від 172 до 184 тис. т, тобто на 12 тис. т, або в 1,07 рази (таблиця 2.3) [9].

Таблиця 2.3

Динаміка виробництва макаронних виробів в Україні у 2004-2011 рр., тис.т.

Вид макаронних виробів

Роки


2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 (6 міс.)

Без начинки і теплового оброблення

110

100

104

108

107

113

107

-

З начинкою, тепловим обробленням або замороженням

62

67

102

108

110

94

77

30,7

Всього

172

167

206

216

217

207

184

-


Найбільше макаронних виробів в Україні за період, що аналізується, було вироблено у 2008р. - 217 тис. т, найменше - у 2005 р. - 167 тис. т, що пояснюється нестабільністю на ринку зерна і борошна. У 2006-2008 рр. виробництво макаронних виробів зменшилося до 206, 216 і 217 тис. т і було забезпечено стабілізацією закупівельних цін на борошно, модернізацією технологічних ліній, запуском нових потужностей. Згідно з офіційною статистикою, у 2011 р. спостерігалася тенденція до скорочення виробництва макаронних виробів. У січні-жовтні 2011 р., порівняно з січнем-жовтнем 2010 р., випуск макаронних виробів в Україні скоротився на 2,7%. За даними 2011 р., макаронний ринок знизився на 20% через істотне зниження купівельної спроможності населення.

У розрахунку на одну особу, виробництво макаронних виробів в Україні з 2004 по 2010 рр. змінювалося незначно і коливалося в межах 2,2-2,4 кг за рік. Учасники ринку макаронних виробів в Україні стверджують, що ця галузь приносить невисокий прибуток протягом останніх п'яти років - всього 4,0%. На українському ринку макаронних виробів до кризи спостерігалося стійке збільшення імпортної продукції - переважно італійської і російської. Близько 60-65% ємності українського ринку макаронних виробів займала вітчизняна продукція, а решта 30-35% приходилася на імпорт. За період 2007-2010 рр. імпорт макаронних виробів зменшився з 17,5 до 13,8 тис. т, тобто на 3,7 тис. т, або у 1,27 рази. У 2010 р., порівняно з 2009 р., частка імпортної продукції скоротилася на 32% - до 13,8 тис. т (таблиця 2.4) [9].

Таблиця 2.4

Імпорт та експорт макаронних виробів в Україні у 2007-2011 рр., тис. т

Показник

Рік


2007

2008

2009

2010

2011 (січень-жовтень)

Імпорт

21,7

20,3

13,8

13,6

Експорт

11,9

14,4

15,4

15,6

10,0

Макаронні вироби в Україну поступають переважно з Росії та Італії. За даними 2010 р. з Росії надійшло 9,8 тис. т, а з Італії - 2,6 тис. т макаронних виробів. За січень-жовтень 2011 р. імпорт макаронних виробів в Україну становив 13,6 тис. т. Оператори ринку зазначають, що у 2011 р. спостерігався вихід на український ринок нових зарубіжних торгових марок. Так, якщо у 2010 р. асортимент імпортної макаронної продукції обмежувався 10-15-ма найменуваннями, то у 2011 р. їхня кількість зросла до 50 найменувань.

Як видно з даних, наведених у таблиці 2.1.4, українські підприємства за останні роки нарощують щорічно експорт макаронних виробів. З 2007 по 2010 рр. обсяги експорту макаронних виробів збільшилися з 11,9 до 15,6 тис. т, тобто на 3,7 тис. т, або в 1,31 рази. За січень-жовтень 2011 р. експорт макаронних виробів становив 10,0 тис. т. Найбільше макаронних виробів Україна експортує у Молдову і Польщу. Варто зазначити, що в Україні у 2006-2009 рр. переважав імпорт макаронних виробів, а у 2010 р. - експорт.

В Україні фактичне споживання макаронних виробів становить 5,5-6,0 кг на одну особу на рік за рекомендованої норми 5,0-5,5 кг. Перевищення споживання макаронних виробів є свідченням незбалансованості харчування населення, яке намагається забезпечити власні енергетичні потреби за рахунок економічно доступніших продуктів.

За результатами анкетного опитування, проведеного компанією TBS "Україна", щоденно макаронні вироби споживає 34,5% населення у віці від 16 до 65 років, від двох до шести разів на тиждень - 31,7% населення, і взагалі їх не споживає 4,7% населення. Експерти ринку відзначають в останні роки стрімке зростання і активізацію попиту та продаж макаронних виробів швидкого приготування, зокрема локшини.

Щодо ціни на макаронні вироби, оператори ринку вважають, що порівняно з іншими продуктами харчування, для них характерні значні цінові коливання. Виробники стверджують, що ціни на макаронні вироби підвищуються тільки тоді, коли зростає собівартість виробництва. У 2010 р. зростання ціни на борошно не було, ціни на електроенергію не піднімалися, і ціна на макаронні вироби була стабільною. На початку 2011 р. спостерігалося підвищення ціни на вермішель.

Учасники ринку макаронних виробів в Україні вважають, що на перспективу ситуація на ринку макаронних виробів залишиться досить стабільною. Основними задачами для українських виробників макаронних виробів є вирішення питань щодо імпортних мит, розроблення національних стандартів, посилення боротьби з контрабандним ввезенням макаронних виробів і включення макаронних виробів в асортимент закупки товарів у Держрезерв.

2.2 Дослідження взаємодії ПП «Віліс» з діловим оточенням

Мікросередовище (ділове оточення) - безпосереднє оточення організації, тобто фактори, від яких залежить діяльність підприємства і які вона частково або повністю може контролювати.

Це оточення формують такі суб’єкти середовища, які безпосередньо зв’язані чи безпосередньо впливають на діяльність даного конкретного підприємства. При цьому важливо підкреслити, що й підприємство, в свою чергу, може безпосередньо впливати на них [12].

Мікросередовище створюють покупці, постачальники, конкуренти, ділові партнери, а також регулюючі служби і такі організації, як адміністративні органи, ділові об’єднання й асоціації, профспілки та інші.

Особливе значення під час аналізу безпосереднього оточення організації має аналіз найближчих конкурентів і можливих їхніх дій. Конкуренти - це такі фірми, які змагаються з цією фірмою за отримання переваги у покупців при продажі своєї продукції на ринку однотипних товарів. У багатьох випадках саме конкуренти визначають, яку продукцію і за якою ціною може продати ця фірма. Дії конкурентів безпосередньо впливають на ринкову поведінку і виживання підприємства, шляхи і способи зміни нею свого потенціалу [13].

Основними конкурентами ПП «Віліс» є: ТОВ «Крафт» (смт. Квасилів), ТОВ «Атлас» (м. Рівне), ТОВ «Рівненські макаронні вироби» (м. Рівне), ТМ «Хуторок», ПП «Городок» (Рівненська область), ТМ «Чемпіон», ТМ «ТАЯ», Київська макаронна фабрика, ТМ «Чумак» та ін. [14].

Розглянемо конкурентів трішки детальніше в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Основні конкуренти

Місце знаходження

Продукція

1

2

3

ТОВ «Крафт»

Смт. Квасилів

Макаронні вироби різної форми.

ТОВ «Атлас»

м. Рівне

Макаронні вироби, борошно.

ТОВ «Рівненські макаронні вироби»

м. Рівне

Макаронні вироби різної форми.

ТМ «Хуторок»

м. Харків

Макаронні вироби, гречка, рис довгий, круглий і пропарений, горох, манка, ячнева, перлова, пшенична и пшоняна крупи, мука, цукор, а також пластівці.

ПП «Городок»

Рівненська обл.

Мука різного сорту, макаронні вироби

ТМ «Чемпіон»

м. Рівне

Овочі мариновані, закуски овочеві, горошок, кукурудза, квасоля, шампіньйони, фрукти у заливці, оливки, маслини, фасовані крупи, макаронні вироби, томатні соуси, прянощі, приправи, кулінарні добавки, олія, оцет, згущене молоко.

ТМ «Тая»

Київська обл., Іванківський р-н с.Рудня-Тальська

Макаронні вироби різної форми та різної структури.

Київська макаронна фабрика

м. Київ

Макаронні вироби різної форми.

ТМ «Чумак»

м. Каховка, Херсонська область

Кетчуп <#"663226.files/image001.gif">

Рис. 2.1. Точка беззбитковості ПП «Віліс»

 

2.4 Фінансовий аналіз ПП «Віліс»


Прибуток підприємства є одним з основних показників оцінки розвитку підприємства та виступає стратегічною метою підприємства, реалізація якої є обов’язковою для забезпечення нормальних умов його функціонування. Досягнення цільового прибутку означає для підприємства його достатність для вирішення виробничих та соціальних задач, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності, конкурентоздатності на ринку.

Аналіз прибутку і рентабельності є важливим етапом оцінки господарсько-фінансової діяльності підприємства. Задачами аналізу прибутку є вивчення виконання плану прибутку; оцінка динаміки прибутку та рентабельності; визначення факторів, що впливають на розмір та зміну прибутку (рівня рентабельності); пошук резервів росту прибутку та рентабельності в майбутньому періоді.

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони характеризують доходність підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну.

Показники рентабельності є важливими для характеристики складових формування прибутку і доходів підприємства та використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому їх величина показує співвідношення між наявними та використаними ресурсами [16].

1. Рентабельність продажу:

 (2.1)

:

:

:

Показник рентабельності продажу показує, який прибуток з 1 грн. продажу отримало підприємство. У нашому випадку цей прибуток на 1 грн. продажу складає 0,005, 0,01 і 0,006 грн. відповідно. Як бачимо, даний показник у 2011 р. зменшився за рахунок зменшення чистого прибуток від реалізації продукції на 61,5 тис. грн. в той час як чистий дохід від реалізації продукції навпаки зріс на 3442,9 тис. грн.

. Рентабельність активів:

 (2.2)

:

:

:

Коефіцієнт рентабельності активів показує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку. У нашому випадку кожна грн., вкладена в активи підприємства приносить прибуток у розмірі 0,007, 0,02 та 0,007 грн. відповідно. Зниження ж цього коефіцієнта протягом 2011 р. говорить про зниження ефективності використання активів за рахунок збільшення обсягу нематеріальних активів - на 2 тис. грн., незавершеного будівництва - на 2984 тис. грн., основних засобів - на 136 тис. грн., готової продукції - на 10 тис. грн., дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги - на 1115 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - на 96 тис. грн., за виданими авансами - на 31 тис. грн., а також за рахунок збільшення суми грошових коштів - на 180 тис. грн. та витрат майбутніх періодів - на 2 тис. грн. і в той же час зменшення чистого прибутку підприємства на 61,5 тис. грн.

. Рентабельність власного капіталу:

 (2.3)

:

:

:

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу показує, наскільки ефективно підприємство використовує свій капітал. Так, наприклад, на 1 грн. власного капіталу у 2009 р. припадало 0,01 грн. чистого прибутку підприємства, а у 2010 р. - 0,03 грн. чистого прибутку, що свідчить про підвищення ефективності використання власного капіталу у 2010 р. та зниження ефективності його використання у 2011 р. за рахунок зменшення чистого прибутку підприємства на 61,5 тис. грн.

4. Рентабельність виробничих фондів:

 (2.4)

:

:

:

Результати розрахунків показників рентабельності подамо у табличній формі (див. табл. 2.9) [14].

Таблиця 2.9

Аналіз показників рентабельності

Показники

Ум. познач.

2009

2010

2011

Відхилення

Нормативні значення


Абсолютне значення

Темп росту,%2010 до 2009

2011 до 2010

2010 до 2009

2011 до 2010


Рентабельність продажу

Рп

0,5

1

0,6

0,5

- 0,4

100

- 40

Збільшення

Рентабельність активів

Ра

0,7

2

0,7

1,3

- 1,3

185,71

- 65

Збільшення

Рентабельність власного капіталу

Рвк

1

3

1

2

- 2

200

- 66,67

Збільшення

Рентабельність виробничих фондів

Рв.ф.

0,9

2

1

1,1

- 1

122,22

- 50

Збільшення


Зобразимо значення коефіцієнтів рентабельності на графіку (див. рис. 2.2).

Рис. 2.2. Динаміка показників рентабельності

Коефіцієнт рентабельності виробничих фондів показує, наскільки ефективно підприємство використовує свої фонди для отримання прибутку. У нашому випадку кожна грн., вкладена у виробничі фонди підприємства приносить прибуток у розмірі 0,009, 0,02 та 0,01 грн. відповідно. Зниження ж цього коефіцієнта у 2011 р. говорить про зниження ефективності використання виробничих фондів за рахунок зменшення чистого прибутку підприємства на 61,5 тис. грн., а також за рахунок збільшення вартості основних засобів - на 136 тис. грн.

РОЗДІЛ 3. Стратегія розвитку ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ПП «ВІЛІС»

3.1 Розробка напрямів стратегічного розвитку підприємства

інноваційний маркетинг захід стратегічний

В сучасних умовах функціонування підприємств України головним є забезпечення сталого економічного зростання у довгостроковій перспективі. Це завдання можливо виконати використовуючи систему стратегічного управління. Щоб надати підприємству особливих конкурентних переваг необхідно використовувати найбільш сучасні прогресивні ідеї щодо розвитку суб’єкту господарювання шляхом впровадження інновацій.

Інноваційна стратегія являє собою модель розвитку підприємства, що робить в конкурентній боротьбі ставку на нововведення. Розрізняють такі основні стратегії: наступальна, оборонна та імітаційна. В залежності від можливостей та потреб суспільства підприємство обирає одну з них чи комбінує декілька з них. При визначенні інноваційної стратегії як моделі розвитку підприємства заздалегідь визначаються із ступенем агресивності цієї стратегії та виділяють: наступальну, оборонну та імітаційну стратегії.

Наступальна стратегія характерна для підприємств, націлених на посилення ринкових позицій, нарощування своєї частки ринку. Необхідною умовою її реалізації виступають: наявність власної науково-дослідної бази або тісну співпрацю зі спеціалізованими в даній сфері організаціями. У рамках наступальної інноваційної стратегії виділяють кілька різновидів:

а) стратегія досягнення переваг по витратах за рахунок здешевлення виробничих операцій за рахунок застосування нових техніки чи технології;

б) стратегія створення нових ринків, що передбачає розробку і випуск принципово нових видів товарної продукції;

в) стратегія орієнтації на конкретний ринковий сегмент для максимально повного задоволення запитів певної групи споживачів.

Оборонну стратегію використовують підприємства, що в цілому задоволені своїм становищем на ринку і утримують його. При цьому параметри продукції періодично поліпшуються, але не радикально.

Імітаційна стратегія характерна для підприємств, які не є інноваційними лідерами галузі, але володіють достатнім потенціалом для оперативного і успішного копіювання основних споживчих властивостей продукції передових конкурентів. При розробці стратегії інноваційного розвитку сучасне підприємство враховує як ринковий, так і ресурсний компонент, тобто використовує комплексний підхід. Перша складова - ринкова передбачає всебічний аналіз зовнішнього по відношенню до суб'єкта господарювання середовища та його безпосереднього оточення. Друга складова - ресурсна встановлює основним фактором економічного успіху якість управління ресурсами підприємства і передбачає оцінку його сильних і слабких внутрішніх сторін [11].

Виходячи з вищенаведеного можна констатувати, що для здійснення ефективного стратегічного управління здійсненням інновацій доцільно визначити тип стратегії, рівень її агресивності, проаналізувати стан зовнішнього середовища, можливості, які виникають в цьому середовищі та використання цих можливостей на підприємстві, розглянути наявні ресурси та їх достатність для здійснення обраної стратегії, а при їх нестачі - варіант залучення ресурсів ззовні. Таким чином стратегічне управління здійснює весь комплекс заходів зі стратегічного аналізу, розвитку, реалізації та контролю за інноваційним розвитком підприємства.

Для того, щоб відобразити цілі будь якої організації можна використати метод дерева рішень.

Метод дерева рішень - метод ситуаційного аналізу, сутність якого полягає у процедурі прийняття управлінських рішень з погляду оцінки рівня ризику з певного питання, яке виникає в результаті реалізації будь-яких проектів.

Метод дерева рішень - це схематичне подання проблеми прийняття рішень. Дерево рішень подають графічно у вигляді деревовидної структури. Порівнявши рівень витрат і рівень доходу, аналітик (фінансовий менеджер) визначає рівень чистого виграшу і відображає на вузлах дерева через його гілки. Кожна гілка визначає раціональність цього рішення, враховуючи ймовірність настання негативної події.

Таким чином, метод дерева рішень дає змогу керівнику врахувати різні напрями дій, узгодити з ними фінансові результати, скорегувати їх зі згідно приписаної їм імовірності, зробити порівняння альтернатив. Невід'ємна частина цього методу - концепція очікуваного значення [8].

Ми спробували розробити дерево рішень для ПП «Віліс», яке представлене на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Дерево рішень ПП «Віліс»

З даного дерева рішень видно, що головною ціллю підприємства є максимізація прибутку. Щоб конкретизувати дану ціль ми розписали її на три підпункти, такі як: збільшення асортименту, освоєння новітніх видів обладнання та застосування різних видів маркетингу для просування своє продукції на ринку.

3.2 Характеристика запропонованих інноваційних заходів на ПП «Віліс»

В попередньому розділі ми запропонували низку різноманітних заходів для покращення фінансового та економічного стану ПП «Віліс», до них належать:

1.       Випуск нового виду продукції «Супові зірочки».

2.      Використання технологій аромомаркетингу для просування товарів на ринку.

.        Використання такого різновиду маркетингу, як партизанський маркетинг.

.        Придбання нового сучасного обладнання - енергозберігаючого парогенератора.

Далі ми детально розглянемо в чому ж полягає його новизна та ефективність саме для нашого підприємства.

. Виготовлення макаронів - справжнє мистецтво. Сучасні технології дозволяють виробникам виготовляти макарони найрізноманітніших форм, перетворюючи їх на шедеври кулінарного мистецтва і зберігаючи при цьому такі важливі якості як відмінний смак, корисність та поживність продукту.

ПП «Віліс» пропонує широкий асортимент макаронних виробів високої якості, виготовлених із борошна твердих сортів пшениці. Українським споживачам є з чого вибирати - в асортиментному ряду представлені макарони найрізноманітніших видів. Проте ПП «Віліс» ніколи не зупиняється на досягнутому. З метою задоволення вибагливих потреб своїх споживачів потрібно постійно розширювати свій асортимент, тим самим урізноманітнюючи кулінарний арсенал українських господинь [10].

Тому ми вирішили запропонувати новинку - до Вашої уваги супова засипка «Stelline». «Stelline» з італійської перекладається як «Зірочки». З використанням супової засипки «Зірочки» страви виправдано заслуговуватимуть на звання «зіркових». Використання макаронних зірочок у блюдах буде цікавим як для малечі, яка захоплено поїдатиме відтепер улюблений супчик, так і для поважних гостей, які по праву оцінять естетичне оформлення страви. Звичайне, на перший погляд, блюдо стане справжнім шедевром кулінарного мистецтва разом із суповою засипкою «Зірочки».

Впровадження даних технологій не потребує значних витрат, адже потрібно буде лише змінити форму макаронів, а для цього потрібно просто по-іншому переналаштувати обладнання. За невеликих зусиль та гарної реклами, можна буде отримати значний прибуток.

. Аромомаркетинг - напрям маркетингу, що ґрунтується на використанні різних запахів і ароматів з метою стимулювання продажів, просування товару на ринку і сприятливого впливу на покупця. Маркетингові дослідження показують, що наявність приємних ароматів змушує покупців проводити в магазинах на 15-20% довше, ніж зазвичай, що, відповідно, позитивно позначається на рівні продажів. Аромодизайн - вид професійної діяльності, що виник на стику дизайну інтер'єрів, професійної аромотерапії і маркетингу; являє собою цілий комплекс заходів, що створює спеціальну ароматичну атмосферу, стимулюючу ті чи інші емоції людини . Щоб аромадизайн (в даному випадку - інструмент аромамаркетингу) гармонійно вписувався в концепцію компанії і представляв торгову точку в найвигіднішому її світлі, при його плануванні слід враховувати наступні моменти:

-        корпоративний стиль, цільову аудиторію і "рівень" закладу (vip, середній рівень, мас-маркет);

-        стиль екстер'єру та інтер'єру, в тому числі колірне рішення;

         параметри і особливості приміщення;

         особливості систем кондиціонування і вентиляції;

         спеціалізацію закладу.

В умовах загостреної конкуренції та перевантаженості інформацією аромодизайн (як складова частина аромомаркетингу) стає все більш і більш затребуваним.

Аромамаркетинг має сенс впроваджувати, якщо Ви переслідуєте одну або більше з таких завдань:

-        Створення особливої атмосфери в точках продажу.

-        Затримка клієнтів в місцях продажу (або надання послуги) на більш тривалий час.

         Підвищення лояльності клієнтів і бажання відвідати місце повторно.

         Додаткове рекламування за рахунок відчуття аромату за межами приміщення (сувеніри, подарункова продукція).

         Поліпшення сприйняття клієнтом якості пропонованих товарів і послуг.

         Залучення нових клієнтів за допомогою стимулювання імпульсного (заздалегідь не запланованого) придбання ними товару / послуг.

         Спонукання до прийняття бажаних організаторами рішень при здійсненні покупок (перемикання на "потрібний" товар / послугу тощо).

         Підвищення ефективності праці працівників, сприяння концентрації уваги, зняття стресових станів, сприяння зниженню плинності кадрів.

         Підвищення конкурентоспроможності підприємства.

         Непряма реклам бренду ароматизованими товарами / послугами.

         Підтримання сезонних і святкових рекламних кампаній з метою залучення максимальної уваги.

         Заманювання додаткової клієнтури на точку продажу ("шлейфом аромату").

         Стимулювання ІМПУЛЬСНИХ покупок.

         Підвищення статусу аж до елітарності за рахунок ексклюзивності (щодо українського ринку) послуги.

         Додатковий PR.

Аромамаркетинг є засобом підвищення конкурентоспроможності підприємств поряд з ціною, якістю і популярністю торгової марки. Головне завдання аромамаркетингу - поліпшити настрій покупця і привернути його до себе; зробити так, щоб йому було добре і безпосередньо зв'язати це відчуття з компанією. Це і стає важливою конкурентною перевагою останньої.

Аромати, якими заповнено приміщення, впливають на прийняття рішення покупцем на користь того чи іншого товару / послуги, тим самим покращуючи купівельну спроможність [1].

Ми вирішили використати даний вид маркетингу, адже він має свій ряд переваг, які допоможуть збільшити кількість продажу всього асортименту нашої продукції. Запах, який ми вирішили обрати - це запах щойно спеченого хліба. Були проведенні дослідження, які показали, що даний запах пробуджує почуття голоду і люди не задумуючись купують продукти які нагадують їм смачну їжу, а оскільки продукція ПП «Віліс» це макарони, борошно та варення, то такі асоціації змушуватимуть людей купувати нашу продукцію.

Наступні кілька років популярність аромамаркетингу в Україні буде йти вгору і досягне свого піку, ймовірно, через 3-5 років. У цей період його застосування буде давати виключно конкурентну перевагу, так як зараз його використання поки не масово, ново, ексклюзивно і вкрай цікаво для споживача. Років через 5 використання таких технологій стане, швидше за все, нормою для солідних компаній і буде доречніше вести мову про те, що швидше незастосування аромамаркетингу дає переваги ваших конкурентів на ринку.

Ми вирішили застосувати апарат для ароматизації Аerosol Dispenser, який являє собою ароматизатор повітря, що працює від двох батарей живлення в автоматичному режимі.

За допомогою найтонших розпилювачів апарату Aerosol Dispenser в приміщеннях будь-якої площі можна створити приємну атмосферу. Ключ до ефективної ароматизації лежить в безперервній обробці повітря.

Електронне управління режимом роботи Aerosol Dispenser не виключає ручного налаштування. Тому можливе програмування індивідуальної інтенсивності та інтервалу розпилення ароматичної рідини. Один флакон Aerosol Dispenser розрахований на 3000 розпилень. При розпиленні кожні 25 хвилин на протязі 12 годин прилад працює приблизно 100 днів.

Унікальний склад ароматичної рідини не залишає нальоту на предметах меблів. У кожному флаконі - ароматична рідина з високоефективним абсорбентом. Нейтралізація неприємних запахів відбувається не за рахунок їх придушення, а за рахунок повного видалення субстанцій, распостраняться запах. До того ж, що входить до складу ароматичної рідини антибактеріальний компонент знищує мікроорганізми, що сприяють утворенню неприємного запаху.

Наявність батарей живлення дозволяє застосовувати Aerosol Dispenser навіть там, де немає електрики. Новітня Smart-Chip-Technologie робить можливим використання батарей живлення протягом двох років.

Контроль за витратою ароматичної рідини і батарей живлення відбивається на рідкокристалічному дисплеї.

Рис. 3.2. Aerosol Dispenser

Розміри (ДхШхВ) см: 8х8х20, 5. Вага (гр.): 420 Матеріал: ABS пластик

Колір: Білий. Елементи живлення приводу: 2хаа. Витратні матеріали: Аерозоль 250 мл.

. Партизанський маркетинг в силу своєї маловитратні може бути основним знаряддям підприємств малого та середнього бізнесу, а великим фірмам дозволить достукатися до тих потенційних покупців, яких не вийшло залучити за допомогою традиційної реклами. Партизанські методи дають фірмам можливість виділитися на постійно зростаючому загальному рекламному фоні. За статистикою, житель Москви бачить дві тисячі рекламних повідомлень щодня, і якщо компанія хоче, щоб її товар помітили, їй необхідно вдаватися до нестандартних акціях. Термін "партизанський маркетинг" (guerrilla marketing) ввів американський маркетолог Джей Конрад Левінсон, який випустив в 1984 році книгу з однойменною назвою.

Партизанський маркетинг грунтується на психології людини. Наприклад, з двадцяти найкрасивіших дівчат нам запам'ятається взута у ласти або та, на руку якої накладено гіпс. Так і в рекламі: традиційні яскраві ролики, щохвилини прокручуваний на телевізійних каналах, стали, швидше, звичної рутиною. Завданням партизанського маркетингу саме і є створення креативних, нестандартних методів залучення потенційного споживача і, як би парадоксально це не звучало, досягнення максимального - причому миттєвого - ефекту при мінімальних вкладеннях.

Спочатку партизанський маркетинг позиціонувався як спосіб організації рекламних кампаній для малого бізнесу, тобто для фірм з обмеженим бюджетом, що не надто значними фінансами для масштабного PR. У даному випадку одним з основних інструментів виступають цікаві листівки, буклети, інша друкована продукція з відкритою або завуальованій рекламою виробника. Нюанс полягає в тому, що така реклама потрапляє в руки заздалегідь позначеній цільової аудиторії. Домовленості з виробниками супутніх товарів, налагодження прямих контактів з потенційними споживачами, публікація тематичних статей в ЗМІ - все це інструменти партизанського маркетингу, застосовувані в малому бізнесі.

З часом ефективність партизанського маркетингу взяли на озброєння середні і великі гравці ринку. Іноді низькобюджетний рекламний хід приносить великі плоди, ніж розгорнута традиційна реклама в ЗМІ [1].

Проаналізувавши партизанський маркетинг, ПП «Віліс» вирішило зробити таке доволі цікаве і малозатратне нововведення: в середину кожної упаковки макаронів класти італійський рецепт приготування макаронів, таким чином кухарська книга кожної господині зможе поповнитися декількома нетрадиційними рецептами італійської кухні і вона зможе порадувати своїх рідних смачними новими стравами різного виду пасти. Такі вкладки будуть пробуджувати інтерес, до того, а що цікавого може бути в наступній упаковці і таким чином попит на макаронну продукцію зросте. Проведені дослідження подібними маркетинговими ходами, показали, що попит на продукцію підвищується на 43%.

Отже, методи партизанського маркетингу зводяться до утримання наявних і завоювання нових часток ринку за рахунок реалізації нестандартних PR-ідей та звернення прямих, вороже налаштованих конкурентів на союзників.

4. Одним із шляхів вирішення проблеми зниження собівартості продукції, що виготовляється на ПП «Віліс», може стати купівля енергозберігаючого парогенератора марки ВНР 1500. У порівнянні з наявними на сьогоднішній день двома паровими котлами марки Е1/9, виробнича потужність яких через зношеність, фізичне та моральне старіння складає лише 70%, запропонований енергозберігаючий парогенератор дозволить забезпечити:

. Економію витрат палива на 50%, а саме, газу природного, ціна на який зростає швидкими темпами;

. Збільшення виробничих потужностей із виробництва теплової енергії в 1,5 рази;

. Збільшення коефіцієнту корисної дії;

. Гнучке реагування на зміни потреби в парі при здійсненні виробничого процесу, що дасть можливість забезпечити безперебійність виробничого циклу та скоротити до мінімуму кількість відходів виробництва і браку;

. Зменшення до мінімуму операцій по профілактичному обслуговуванню котла, а також уникнення небезпечної теплової інерції за рахунок повної відсутності вогнетривких матеріалів в середині топки.

. Скорочення витрат на оплату праці обслуговуючого персоналу за рахунок автоматичної роботи парогенератора [5].

Рис. 3.3. Новий парогенератор

Провівши докладну характеристику обраних нами заходів, ми бачимо, що в кожного з них є низка переваг, які допоможуть вивести нашу фірму на нові ринки та розширити свій ринок споживачів, що принесе додаткові прибутки ПП «Віліс».

3.3 Визначення економічної ефективності запропонованих інноваційних заходів для ПП «Віліс»

В попередньому розділі ми дали характеристику запропонованим інноваційним заходам, які потрібні для збільшення долі ринку ПП «Віліс». Але якісної характеристики є недостатньо для того, щоб оцінити як саме ці заходи вплинуть на діяльність підприємства і який економічний ефект ми отримаємо в майбутньому. Тому доречно буде провести оцінку економічної ефективності кожного з виду даних нововведень.

1.       Впровадження нового виду продукції не потребує значних витрат інвестицій, адже ми просто перепрограмуємо наш станок на виготовлення нової форми. Нам потрібно буде лише закупляти більше собівартісних матеріалів та замовити більшу кількість упаковки, ніж звичайно. Витрати підуть на розроблення дизайну упаковки і це буде коштувати 5000 грн. Отож, для розрахуноку чистої теперішньої вартості (NPV) і терміну окупності, ми побудуємо таблицю 3.1.

Таблиця 3.1.

Розрахунок ефективності нового продукту «Супові зірочки»

Рік

Інвестиції, тис. грн.

Грошові надходж., тис. грн.

1/(1+0,15)^t

Інвестиції/ (1/(1+0,15)^t)

Грош. надх./ (1/(1+0,15)^t)

Грош.надх./ (1/(1+0,15)^t) кум.

1

5

120

0,87

4,35

104,4

104,3

2

-

120

0,76

-

91,2

195,6

3

-

120

0,66

-

79,2

274,8

4

-

120

0,57

-

68,4

343,2

5

-

120

0,50

-

60

403,2

Сума

5

600

-

4,35

403,2

-


Формула для визначення чистої теперішньої вартості є наступною:

= Гр.нд. - Інв. (3.1)

Звідси NPV = 403,2 - 4,35 = 398,85 тис. грн.

Прогнозуємо, що щорічні грошові надходження будуть складати не менше 120 тис. грн. Тоді при ставці дисконту 15% термін окупності буде становити:

РР = (104,4 - 4,35)/91,2 - 1 = 0,097 роки.

Отже, ми бачимо, що даний вид продукції при прогнозованих грошових надходження і ставці дисконту 15%, окупиться дуже швидку, адже не потребує значних інвестиційних вкладень, а саме за 0,097 роки.

. Ми обрали аромамаркетинг для підвищення продажів продукції ПП «Віліс». Нам потрібно буде закупити декілька спеціальних аерозолів «Aerosol Dispenser», які ми розмістимо в найбільших місцях продажу нашої продукції, а заголом їх буде 15. Одного аерозолю вистачає на 1,5 місяці, отже на рік нам потрібно буде 8 аерозолів для 1 приміщення. А так як ми рахуємо грошові надходження строком на 5 років і для 15 торгових точок, то нам потрібно буде 600 аерозолів по ціні 420 грн. Прибутки які ми будемо отримувати, ми прогнозуємо на основі попередніх досліджень та використовуємо вже існуючий досвід інших фірм, які використовували даний вид маркетингу.

Тепер порахуємо ЧТВ і термін окупності впровадження аромамаркетингу.

Таблиця 3.2

Розрахунок ефективності впровадження аромамаркетингу на ПП «Віліс»

Рік

Інвестиції, тис.грн.

Грошові надходж., тис.грн.

1/(1+0,15)^t

Інвестиції/ (1/(1+0,15)^t)

Грош.надх./ (1/(1+0,15)^t)

Грош.надх./ (1/(1+0,15)^t) кум.

1

252

90

0,87

219,24

78,3

78,3

2

-

90

0,76

-

68,4

146,7

3

-

90

0,66

-

59,4

206,1

4

-

90

0,57

-

51,3

257,4

5

-

90

0,50

-

45

302,4

Сума

252

450

-

219,24

302,4

-


Розраховуємо NPV за формулою 3.1:= 302,4 - 219,24 = 83,16 тис. грн.

Термін окупності аромамаркетингу приставці дисконту 15% буде становити:

РР = 3 + (219,24 - 206,1)/51,3 = 3,25 роки

Отже, ми бачимо, що при впровадженні в дію аромамаркетингу на ПП «Віліс», ЧТВ становитиме 83,16 тис. грн., а термін окупності становитиме 3,25 роки.

. Впровадження партизанського маркетингу не потребує великих витрат, нам потрібно буде лише роздрукувати рецепти макаронів і додати їх в упаковки, тут потрібно врахувати лише витрати на поліграфію.

Так як в підприємства є станок який може їх надрукувати, то витрати будуть зовсім незначними, а прибуток від купівлі макаронних виробів прогнозовано зросте на 15 відсотків. Тому розрахунки ЧТВ тут є незначними а термін окупності буде дуже маленьким. Дохід становитиме приблизно 120 тис. грн. щороку.

4. Для реалізації проекту нам необхідно купити один парогенератор марки ВНР 1500, вартість якого складає 335700 грн. Для цього ми використаємо власні фінансові ресурси, джерелом яких є нерозподілений прибуток, що на кінець 2011 року складав 543000 тис. грн.

Два старі котли підприємство планує продати на ринку за ціною 25000 грн. кожен.


Таблиця 3.2

Порівняльна характеристика котлів марки Е 1/9 та ВНР 1500

№ з/п

Показники

Котли Е 1/9, 2 шт.

Котел ВНР 1500

1

Корисна потужність, кВт

700

1050

2

Виробна спроможність пари, кг/год

1000

1500

3

Витрати газу, м.куб./год

167

124,8

4

ККД,%

78

90,1


З таблиці 3.2 видно, що економія при придбанні нового парогенератора буде досить відчутною.

При використанні двох наявних котлів моделі Е1/9 для виробництва 1500 кг пари на годину витрати природного газу складають:

В=167*1500/1000=250,5 м. куб/год.

При встановленні на підприємстві енергозберігаючого парогенератора марки ВНР 1500 економія природного газу становитиме:

Е=250,5-124,8=125,7 м. куб./год.

Враховуючи принципи роботи на досліджуваному підприємстві та технологію виробництва повидла потреба в кількості пари постійно коливається. Застарілі парові котли Е1/9 погано пристосовуються до даного режиму, що спричиняє їх нестабільну роботу та збої у виробничому процесі і як наслідок призводить до браку продукції. Збитки від браку та відходів виробництва у 2011 році становили 86666,67 грн.

Також однією із переваг запропонованого парогенератора ВНР 1500 є те, що він працює автоматично. Тобто за рахунок цього підприємство може скоротити чисельність обслуговуючого персоналу з 5 чол. до 1 чол. Вивільнені внаслідок цього 4 чол. ми плануємо перевести на суміжні роботи.

Загальна економія витрат на опалення та електроенергію після впровадження заходу із придбання енергозберігаючого парогенератора наведена в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Економія витрат на опалення та електроенергію після впровадження заходу із придбання енергозберігаючого парогенератора

№ з/п

Вид витрат

Од. вим.

До впровадження заходу

Після впровадження заходу

Відхилення


абсолютне, тис. грн.

відносне,%

1

2

3

4

5

6

7

1

Витрати на опалення на технологічні цілі

тис. грн.

459,8

229,9

- 229,9

- 50,0

2

Витрати на опалення приміщень

тис. грн.

69,7

55,8

- 13,9

- 19,9

3

Витрати на електроенергію на технологічні цілі

тис. грн.

1931,5

1900,2

- 31,3

- 1,6

4

Витрати на електроенергію

тис. грн.

15,2

15,2

-

-

Всього

тис. грн.

2476,2

2201,1

-275,1

-71,5


Отже, як видно з таблиці 3.3, після впровадження заходу витрати на опалення на технологічні цілі скоротяться на 229,9 тис. грн. (на 50%), а на опалення приміщень - на 13,9 тис. грн. (на 19,9%) і на електроенергію на технологічні цілі - на 31,3 тис. грн. (на 1,6%). В загальному ж економія витрат після впровадження заходу із придбання енергозберігаючого парогенератора складатиме 275,1 тис. грн., що на 71,5% менше ніж до впровадження заходу.

Тепер порахуємо ЧТВ і термін окупності парогенератора (див. табл. 3.4).

Таблиця 3.4

Розрахунок впровадження енергозберігаючого парогенератора

Рік

Інвестиції, тис.грн.

Грошові надходж., тис.грн.

1/(1+0,15)^t

Інвестиції/ (1/(1+0,15)^t)

Грош.надх./ (1/(1+0,15)^t)

Грош.надх./ (1/(1+0,15)^t) кум.

1

335,7

325,1

0,87

292,06

282,837

282,837

2

-

275,1

0,76

-

209,076

491,913

3

-

275,1

0,66

-

181,566

673,479

4

-

275,1

0,57

-

156,807

830,286

5

-

275,1

0,50

-

135,55

935,836

Сума

335,7

1425,5

-

292,06

935,836

-


Розрахуємо NPV для даного виду інновації:= 935,836 - 292,06 = 643,776 тис. грн.

Термін окупності для даного проекту становитиме:

РР = 1 + (292,06 - 282,837)/209,076 = 1,04 роки.

Отже, впровадження даного виду енергозберігаючого обладнання принесе значні прибутки для підприємства та дуже швидко окупить, що є дуже позитивним аспектом.

Ми порахували ефективність для всіх чотирьох видів інновацій для нашого підприємства і побачили, що всі вони приноситимуть прибуток. Всі дані є лише прогнозованими і можуть мати якість неточності, але можемо з впевненістю сказати, що їх впровадження варте як часу так і грошей, адже це допоможе вивести підприємство на новий рівень на ринку України серед виробника макаронних виробів.

Висновок

Маркетинг інновацій це діяльність з визначення і просуванню товарів та технологій, які володіють, істотно новими властивостями (стійкими конкурентними перевагами). Способи досягнення конкурентних переваг для нових продуктів обумовлюються: унікальністю продукту (лідерство за новизною); мінімальним рівнем витрат («фактором ціни»); найкращим думкою споживачів (лідерство торгової марки).

Інноваційна маркетингова діяльність, в сучасних умовах стає ядром корпоративних конкурентних стратегій. Зміни у зовнішньому середовищі постійно створюють грунт для інновацій, оскільки з'являються все нові можливості задоволення вже існуючих потреб.

У маркетингу інноваційна діяльність, як правило, здійснюється по всьому циклу відносин у ланцюгу «виробник - покупець».

Рішення про початок реалізації інноваційного проекту, приймається в тому випадку, якщо прибуток від проекту перевищує витрати на його реалізацію, а пов'язаний з ним ризик знаходиться в гранично допустимому для підприємства співвідношенні з потенційним прибутком.

Маркетингові рішення повинні прийматися за підсумками кожної стадії інноваційного проекту, починаючи з оцінки інноваційної ідеї.

Для того щоб ознайомити потенційних споживачів з новим продуктом його виставляють на виставках, конкурсах, надають зразки тривалого користування в пробну експлуатацію на пільгових умовах, здійснюють продаж за пільговою ціною.

Просування товару на ринку супроводжується рекламою, яка не повинна замінювати собою попереднє ознайомлення споживачів з новим товаром. Залежно від призначення нового товару система збуту інновацій буде різною.

Як правило, новий товар, технологія або послуга є плодом багаторічного науково-технічного пошуку, на який фірма витрачає значні фінансові кошти. Відповідно, однією з найважливіших проблем фірми стає маркетингове забезпечення знов розробляються товарів. Це тим більше важливо, що досвід ринку показує виняткову ступінь ризику саме в нововведеннях - в середньому з п'яти нових товарів і послуг, чотири не приносять своїм творцям нічого крім збитків. Проблеми просування на ринок (як внутрішній, так і зовнішній) нової незнайомій для споживача продукції, пов'язані, насамперед, з ризиком, з відомою непередбачуваністю реакції покупців.

В умови сучасного світової фінансової кризи підприємствам життєво необхідно враховувати тенденцію, що складається попиту на товари та послуги інноваційного характеру, для цього необхідно звертатися до маркетингових інновацій, як на стадії виробництва, так і на стадії просування і реалізації.

В курсовій роботі були виконані поставлені завдання. Проаналізувавши взаємовідносини ПП «ВІЛІС» з діловим оточенням було визначено, що Основними конкурентами ПП «Віліс» є: ТОВ «Крафт» (смт. Квасилів), ТОВ «Атлас» (м. Рівне), ТОВ «Рівненські макаронні вироби» (м. Рівне), ТМ «Хуторок», ПП «Городок» (Рівненська область), ТМ «Чемпіон», ТМ «ТАЯ», Київська макаронна фабрика, ТМ «Чумак» та ін.

Основними постачальниками ПП «Віліс» є: ПАТ «Рівне-Борошно», ДП «Луцьке КХП №2», ПАТ "АЕС Рівнеобленерго", ПАТ «Рівнегаз» та багато інших.

Споживачами макаронних виробів ТМ «Віліс» є фізичні особи. Особливої популярності макаронні вироби ПП «Віліс» набули серед споживачів із середнім та низьким рівнем доходів, через поєднання низької ціни.

Показник рентабельності продажу показує, який прибуток з 1 грн. продажу отримало підприємство. У нашому випадку цей прибуток на 1 грн. продажу складає 0,005, 0,01 і 0,006 грн. відповідно. Як бачимо, даний показник у 2011 р. зменшився за рахунок зменшення чистого прибуток від реалізації продукції на 61,5 тис. грн. в той час як чистий дохід від реалізації продукції навпаки зріс на 3442,9 тис. грн.

Провівши SWOT-аналіз було визначено, що слабкою стороною підприємства є відсутність відділу маркетингу. Тому була запропонована нова маркетингова структура для ПП «Віліс».

Одним із шляхів вирішення проблеми зниження собівартості продукції, що виготовляється на ПП «Віліс», може стати купівля енергозберігаючого парогенератора марки ВНР 1500.

Також ми запропонували сучасний метод маркетингу - це аромамаркетинг. Придумали новий вид продукції «Супові зірочки» та застосували засоби партизанського маркетингу.

Сподіваємося, що розроблена маркетингова стратегія для ПП «Віліс» принесе цьому підприємству значні прибутки і виведе дану торгову марку на нові українські ринки і не тільки.

Список використаної літератури

1.       Аромамаркетинг. Види маркетингу. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://propel.ru/pub/158.php.

2.      Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник. Видання 3-е, вип. та доп./ за ред. В.О. Василенка. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 440 с.

3.       Документація ПП «Віліс».

4.       Євдокимов Ф.І., Гавва В.М., Тарасьєва Л.В., Ярим-Агаєв О.М., Надтонка Т.Б. Маркетинг: Навч. посібник/ За ред. Ф.І.Євдокимова, Л.В.Тарасьєвої. - Вид. 2-е, перероб. та доп. - Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 540 с.

5.      Маркетингові інновації - [Електронний ресурс] - І.О.Кузнєцова - Режим доступу: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/320737.html.

.        Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. - Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 204 с.

.        Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 436 с.

.        Сім нот менеджменту. 2-е вид. М: ЗАО «Експерт», 1997. - 170 с.

.        Статистичні щорічники України.

.        Статут ПП «Віліс».

.        Степанов М.В. Модель стратегії маркетингу інноваційного проекту // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. - Випуск 2 (38). Економіка. - Рівне, 2007. - с.271-278.

.        Фатхутдінов Р.А. Стратегічний маркетинг: Ученик.-М.: АО «Бізнес-школа « Інтел-Синтез»,2000. - 640с.

.        Філіп Котлер, Гаррі Армстронг, Джон Сондерс, Вероніка Вонг. Основи маркетингу: Пер. з англ. - 2-е європ. вид. - М.; СПб.; К.; Видавницький дім «Вільямс», 2002. - 944 с.

.        Фінансова і статистична звітність ПП «Віліс».

.        Хміль Т.М., Василик С.К., Шишкарева Л.О. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. - Х.: ІД «ІНЖЕК», 2004. - 136 с.

.        Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 128 с.

Похожие работы на - Впровадження інноваційних маркетингових заходів для підприємства на прикладі ПП 'Віліс'

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!