Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Маркетинг
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  407,57 Кб
 • Опубликовано:
  2013-11-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства

.1 Теоретична сутність управляння маркетинговою діяльністю та її особливості в ринкових відносинах

.2 Механізм управління маркетинговою діяльністю підприємства

.3 Організація маркетингової діяльності на підприємстві..

. Дослідження ефективності управління маркетинговою діяльністю на підприємстві СК „ Форвард”

.1 Огляд ринку будівельних послуг України

.2 Характеристика діяльності фірми

.3 Аналіз конкурентів підприємства

2.4 Аналіз фінансового стану будівельної фірми СК «Форвард»

3. Розробка заходів щодо удосконалення управління системою маркетингової діяльності на підприємстві СК «Форвард»

.1 Аналіз ринкового потенціалу підприємства

.2 Розробка заходів з реалізації стратегії маркетингу на підприємстві СК «Форвард»

.3 Аналіз економічної ефективності запропонованих маркетингових заходів

. Охорона праці та навколишнього середовища

.1 Загальні питання охорони праці

4.2 Управління охороною праці на підприємстві

.3 Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів

4.4 Промислова санітарія

.5 Електробезпека

.6 Пожежна безпека

.7 Охорона навколишнього середовища

Висновки

Список джерел інформації

Додатки

ВСТУП

Становлення і розвиток ринкових відносин в Україні обумовлюють необхідність удосконалення системи управління підприємствами, орієнтації системи менеджменту на ринкові умови господарювання, здатності швидко і гнучко реагувати на зміни в маркетинговому середовищі. В даний час тільки незначна частка підприємств використовує маркетингові методи управління в процесі господарювання, і лише деякі з них - системний підхід в управлінні на основі маркетингу.

У цілому ряді випадків маркетингова діяльність розглядається як елемент діяльності підприємства, який існує окремо і є самостійним об'єктом управління. Але ринкові економічні трансформації вимагають розгляду всіх сфер діяльності підприємства через призму маркетингу. Внаслідок цього вся система управління діяльністю підприємства повинна мати маркетингову орієнтацію. Виникає необхідність розгляду і вирішення проблемних питань розробки стратегій переходу підприємств від застарілих форм і методів управління і господарювання до нових, науково - обґрунтованих ринкових методів, зокрема таких, як системне управління маркетингом.

Управлінню маркетингом присвячено досить багато наукових праць зарубіжних і вітчизняних учених: О.М. Азарян, Р. Асселя, Л.В. Балабанової, А.В. Войчака, В.В. Герасимчука, Е.Н. Голубкової, Е.П. Голубкова, П. Діксона, П. Друкера, Ф. Котлера, І.І. Кретова, Н.В. Куденко, Ж. Ламбена, Д. Макконелла, А.Ф. Павленко, І.В. Петенко, Л.О. Попової, А.Н. Романова, В.Д. Секеріна, Э.А. Уткіна, О.О. Шубіна.

Об’єкт дослідження - процес маркетингової діяльності будівельних підприємств.

Предмет дослідження - процеси управління маркетинговою діяльністю на підприємстві СК «Форвард».

Метою дипломної роботи є розвиток теоретичних засад управління маркетинговою діяльністю та розробка практичних рекомендацій щодо застосування його інструментарію підприємствам будівельної галузі. Досягнення поставленої мети відбувалося за допомогою послідовного вирішення таких завдань:

комплексний аналіз та узагальнення існуючих підходів до економічного змісту основних категорій, що відбивають маркетинговий процес; визначення основних функцій і завдань маркетингу;

узагальнення та розвиток теоретичних положень з питань управління маркетинговою діяльністю підприємства;

аналіз сучасного стану та визначення головних тенденцій динаміки виробничої діяльності вітчизняної будівельної галузі;

аналіз виробничо-господарської та маркетингової діяльності підприємства СК «Форвард»;

оцінка ринкового потенціалу підприємства ;

розробка раціональної організаційної структури маркетингу на будівельному підприємстві;

розробка та економічна оцінка запропонованих маркетингових заходів.

Для розв'язання поставлених завдань використано методи аналізу і синтезу для обґрунтування теоретичних положень роботи; функціонально-вартісний аналіз - для аналізу фінансового стану фірми; експертні методи - для оцінки якісних показників маркетингової діяльності фірми.

Основними теоретичними і методологічними джерелами при написані даної роботи були українські і іноземні видання присвячені маркетингу і управлінню маркетинговою діяльністю на підприємстві.

Практична частина роботи побудована на даних маркетингових досліджень і експертних опитувань співробітників фірми, клієнтів і фахівців ринку.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Теоретична сутність управляння маркетинговою діяльністю та її особливості в ринкових відносинах

При розгляданні питання управління маркетингом насамперед необхідно визначитись з поняттям "маркетинг”.

Таблиця 1.1 - Визначення маркетингу

Автор, назва джерела

Визначення

Котлер Ф. «Основы маркетинга»

Вид людської діяльності, спрямований на задоволення нужд та потреб за допомогою обміну

Хершген Х. «Маркетинг : основы профессионального успеха»

Принцип управління підприємством; засіб отримання конкурентних переваг; метод пошуку рішень

Винкельман П. «Маркетинг и сбыт»

Підприємницький стиль мислення; стратегія; метод впливу на ринок і клієнтів; організаційна функція

Ламбен Ж.-Ж. «Менеджмент, ориентированный на рынок»

Комплекс агресивного інструментарію збуту для проникнення на наявні ринки; комплекс інструментарію ринкового аналізу; архітектор споживчого суспільства

Багиев Г.Л. «Маркетинг: ученик для ВУЗов»

Філософія взаємодії та координування підприємницької діяльності; концепція управління; засіб забезпечення переваг у конкурентному середовищі; метод пошуку рішень

Маслов Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. «Маркетинг»

Вид діяльності з просування товарів від виробника до споживача; система поглядів на суспільне виробництво; наукова дисципліна; концепція управління діяльністю підприємства; розробка на рівні підприємства комплексних програм

Павленко А.Д., Войчак А.В. «Маркетинг»

Концептуальний підхід; функціональний підхід; товарний підхід; системно-поведінковий підхід; інституційний підхід; управлінський підхід

Гаркавенко С.С. «Маркетинг»

Самостійний вид підприємницької діяльності; функція управління; сучасне бачення філософії бізнесу

Стрій Л.О. «Марке-тинг: основні тенденції та проблеми розвитку»

Економічний процес; система управління; господарська функція; концепція і філософія сучасного бізнесу


Як видно, сьогодні не існує загальновизнаного визначення маркетингу, але на мій погляд саме визначення Вінкельмана П. та Багієва Г.Л розглядають поняття «маркетинг» ширше та всебічно. Отже можна отримати визначення, яке б розкривало сутність маркетингу більш ширше : маркетинг - це філософія взаємодії та координування підприємницької діяльності, організаційна функція якої спрямована на розробку нових рішень та методів впливу на ринок і споживачів для забезпечення переваг у конкурентному середовищі. Таким чином, акцентується увага на основній функції управління серед інших - організація. Також вживання поняття «філософія підприємницької діяльності» говорить про те, що маркетингова діяльність повинна лежати в основі підприємницької діяльності, її місії діяльності. Розробка нових рішень та методів дуже важлива для підприємства, тому що не всі існуючі методи можуть підходити для конкретного підприємства або вже застарілі.

Більш глибоке розуміння суті маркетингу передбачає розгляд його з економічної, господарської і комерційної сторін.

Економічна сторона маркетингу полягає у застосуванні фірмою наступних умов:

-    наявність фізичних і юридичних осіб;

-        можливості комунікативних зв’язків, які базуються на порядності, чесності і добросовісності партнерів;

         вільний вибір альтернативних рішень і, відповідно, прийняття або відхилення пропозицій;

         можливості реально впливати на покращення економічного становища власної фірми, партнерів і конкурентів на ринку товарів.

Господарська сторона маркетингу зводиться до розподілу виробничо-технологічних і збутових функції з метою пріоритету на ринку і успішного задоволення потреб споживачів. Вона охоплює:

-    підготовку виробництва;

-        процес виготовлення товарної продукції;

         забезпечення відповідних функцій служб і відділів;

         систему фінансово-економічних заходів фірми

Комерційна сторона маркетингу означає формування особливого способу мислення, спрямованого на задоволення початкового попиту, тобто зацікавленості у купівлі і споживанні товарів. Комерція підпорядковує і скеровує виробника виробляти тільки те, що можна продати, не забуваючи про постійно зростаючи потреби і вимоги покупців на ринку. Дана функція маркетингу включає:

-    виявлення потреб і різних груп покупців, розробку і виготовлення товарів;

-        встановлення ціни та інших стимулюючих факторів;

         виявлення раціональних шляхів доставки товарів у потрібній кількості, упаковці та з відповідним інформативним супроводженням.

Застосування маркетингу підприємствами здійснюється з врахуванням принципів, цілей і специфічних функцій, які ним виконуються у виробничо-збутовій діяльності.

Принципи маркетингу обумовлюють загальний напрямок цілей підприємства у галузі маркетингу

Принципи маркетингу - вихідні положення ринкової діяльності підприємства, які передбачають знання ринку, пристосування до ринку і активні дії на ньому. До основних принципів маркетингу відносять:

-    орієнтація на споживача;

-        комплексність;

         гнучкість і адаптивність;

         забезпечення стратегії виробництва через дію ринку;

         націленість на перспективу;

         програмно - цільовий підхід;

         націленість збутової діяльності підприємства на досягнення кінцевого практичного результату.

Організація маркетингу на підприємстві припускає використовувати функції маркетингу при взаємодії підприємства з ринком.

Функції маркетингу - сукупність видів діяльності, які направлені на забезпечення ефективної діяльності підприємства (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 - Функції маркетингу

Функції маркетингу, які представлені на рис. 1.1 утворюють групи функцій. В межах кожної з них вирішується визначене коло задач (табл. 1.2)

Таблиця 1.2 - Задачі, які вирішуються в межах маркетингових функцій

Групи функцій маркетингу

Задачі, що вирішуються

Аналітична

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища; ринку; споживачів; фірмової структури ринку; товару

Продуктово-виробнича

Створення нових товарів; організація виробництва нових товарів; застосування нових технологій; управління конкурентоспроможністю

Збутова

Формування товарної політики; проведення цінової політики; організація системи товароруху; організація сервісу

Формуюча

Формування попиту; стимулювання збуту

Управління і контролю

Організація планування; інформаційне забезпечення управління; організація контролю маркетингу


Сукупність функцій представляє процес маркетингу, який забезпечує умови для успішної роботи підприємства на ринку (рис. 1.2)

Рисунок 1.2 - Організація процесу маркетингу

Для організації ефективної діяльності необхідно розглядати наступні функціональні зв’язки маркетингу на підприємстві:

-    виробництво-маркетинг - організацію праці, використання матеріалів і обладнання, створення товарів визначеної якості та кількості, за розумною ціною та в установлені терміни. Враховуються виробничі потужності підприємства, знання персоналу та ін.;

-        фінанси-маркетинг - рішення фінансових питань, здійснення бюджетного контролю, планування нормативних витрат та прибутків;

         постачання і збут - маркетинг - контроль виконання заявок, рівня і стану товарних запасів, закупівлі матеріалів і т.ін.;

         кадри - маркетинг - підбір і навчання кадрів відповідно із задачами ринкової діяльності.

Сучасний маркетинг орієнтується на справедливе зауваження П. Дракера: «Маркетинг - це робота компанії з точки зору клієнта».

Сутність маркетингу найбільш повно відображена у наступному правилі: «Виробляйте і продавайте тільки те, що знайде збут, а не намагайтеся змусити купити те, що вам вдалося зробити». Вона відображена у цілях маркетингу, які представлені на рис. 1.3
Рисунок 1.3 - Цілі маркетингу

Цілі маркетингу повинні бути:

-    досяжними;

-        зрозумілими

         такими, що піддаються ранжируванню;

         погодженими із спільними цілями і завданнями підприємства

         контрольованими

         орієнтованими на певні терміни їх досягнення

         такими, що передбачають засоби морального і матеріального стимулювання їх виконання

Задача підприємства, яке діє за принципами маркетингу - управляти ринковим попитом. Попит знаходиться в основі методів маркетингу, представлені у табл. 1.3.

За допомогою вказаних методів вирішуються наступні задачі маркетингу:

-    визначення найбільш відповідного ринку для підприємства, який відповідає його ресурсам;

-        забезпечення розумного використання цих ресурсів для розробки, виробництва і продажу товарів і послуг за економічно обґрунтованими цінами з метою залучення максимально можливого числа потенційних клієнтів

Таблиця 1.3 - Характеристика методів маркетингу

Метод маркетингу

Оцінка попиту, що існує

Заходи щодо оптимізації попиту

Можливе рішення маркетингу

Конверсійний

Негативний

Створення попиту

Розробка плану формування попиту та стимулювання збуту

Стимулюючий

Відсутність попиту

Стимулювання попиту

Вивчення причин байдужості споживачів до товару

Розвиваючий

Потенційний

Досягнення реального попиту

Створення нових товарів, які задовольняють споживачів на новому якісному рівні

Ремаркетинг

Зниження попиту

Відновлення попиту

Пошук нових можливостей пожвавлення попиту

Синхромаркетинг

Коливання попиту

Вирівнювання коливання попиту

Вивчення потреб споживачів

Підтримуючий

Відповідність можливостям експортера

Стабілізація попиту

Правильне проведення цінової політики, рекламної роботи

Демаркетинг

Надмірний

Зниження попиту

Значне підвищення ціни, скорочення рекламної діяльності, продаж ліцензій

Маркетинг протидії

Ірраціональний

Доведення попиту до нуля

Припинення випуску товару


Відомі ще й такі види маркетингу:

         екологічний маркетинг - діяльність, що бере за основу збереження навколишнього середовища, захист споживачів;

         гуманістичний маркетинг - концепція, яка спирається на високі етичні принципи, задоволення потреб та інтересів широких верств суспільства;

         соціально-етичний маркетинг - концепція, яка об’єднує принципи екологічного та гуманістичного маркетингу, оцінює результати діяльності підприємства з погляду інтересів суспільства в цілому, а не окремої фірми;

         мегамаркетинг - дальший етап розвитку соціально-етичного маркетингу, коли екологія та державна політика розглядаються як основні чинники впливу на формування маркетингових цілей та стратегій;

         постачальницький маркетинг - концепція, яка орієнтує підприємство не тільки на збут, але і на закупівлю продукції виробничо-технічного призначення (за іншим визначенням - це маркетинг, котрий завдяки впровадженню на ринок нових технологій (наприклад, копіювання документів, телебачення, обчислювальної техніки) створює попит як на основну продукцію, так і на допоміжні аксесуари);

         маркетинг персоналу - діяльність із забезпечення підприємства відповідними кадрами (у вузькому розумінні) або активна форма соціального обмінного процесу між підприємством і ринком робочої сили (у широкому розумінні);

         внутрішньоорганізаційний (управлінський) маркетинг - діяльність, спрямована на інтегрування апарату управління фірми і збутової системи за пріоритету останньої, тобто за поширення маркетингових принципів і методів на всі рівні управління підприємством;

         міжнародний маркетинг (експортний чи імпортний) - ділова активність підприємства на зовнішніх ринках збуту чи закупівель.

1.2 Механізм управління маркетинговою діяльністю підприємства

Для ефективного управління маркетингом на підприємстві необхідне наступне:

надійна, достовірна та своєчасна інформація про ринок, структуру і динаміку попиту, вимоги клієнтів тощо;

адекватна реакція управлінського персоналу на вхідну інформацію щодо змін на ринку;

створення такого товару/асортименту, який би більш повно задовольнив би потреби ринку, ніж товари конкурентів;

необхідний вплив на споживачів, їх попит, ринок.

Процес управління маркетингом - це розроблений послідовний комплекс маркетингових дій, спрямованих на реалізацію маркетингових функцій та принципів, у результаті яких мають бути виявлені і задоволені потреби споживачів, а фірма повинна отримати очікуваний прибуток [3].

На сучасному етапі становлення ринкової економіки України зростає роль вдосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємств. Невід'ємним елементом ефективної підприємницької діяльності виступає розуміння та використання концепції маркетингу в управлінні підприємством. Якісна і соціальна складова маркетингу в управлінні величезна, - він зумовлює високоприбуткову ритмічну діяльність суб'єктів господарювання.

Як свідчить практика підприємств України, впровадження маркетингу хоча й набуває все більшого поширення, проте повною мірою ще не використовуються всі форми управління маркетинговою діяльністю. А це створювало б передумови для забезпечення конкурентоспроможності підприємств, адаптації до постійних змін зовнішнього середовища і кон'юнктури ринку, стабільності умов господарювання.

Після розвалу адміністративно-планової системи радикально змінились суспільні та виробничі умови, докорінно змінилися цілі виробництва (з виконання директивних планів до отримання максимального прибутку), видозмінились форми власності (від унітарної державної до різних її форм), підприємства отримали повну самостійність в прийнятті рішень, з’явились нові форми товару (капітал, робоча сила, природні ресурси, засоби виробництва), зорганізувався вільний ринок. Разом з тим, ринкові фактори економіки породили в країні низку проблем, пов’язаних із нестабільністю зовнішнього середовища, зміною кон’юнктури ринку, жорсткою конкуренцією, неготовністю керівництва до змін в технології управління, відсутністю висококваліфікованих фахівців з управління маркетинговою діяльністю підприємств та інші. Застосуванню маркетингу на вітчизняних підприємствах перешкоджає ряд проблем, що складають декілька основних груп, які зображені на рис. 1.4. [6].

Рисунок 1.4 - Типові проблеми при застосуванні маркетингу підприємствами України

В літературі часто зустрічається формулювання терміну «управління маркетинговою діяльністю», як спрощення цього поняття - формулювання «управління маркетингом». Фактично, ці два терміни означають одне й теж, маючи єдиний сенс. Більш правильно, на мою думку, вживати поняття «управління маркетинговою діяльністю», бо воно точніше відображає сутність цього процесу.

«Управління маркетингом» (маркетинговий менеджмент) і «управління службою маркетингу» - різні поняття. Як відомо, маркетингова служба підприємства - це спеціальний підрозділ, який здійснює свою діяльність на основі принципів і методів маркетингу з метою комплексного вивчення ринку, забезпечення стійкої реалізації товару, ринкової орієнтації виробництва і проектно-конструкторських робіт. А управління службою маркетингу - це чітко визначена програма, розроблена на основі прийнятих рішень та стратегічних напрямів розвитку. Тому управлінням маркетингом (управлінням маркетинговою діяльністю) на підприємстві є широкий комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, спрямованих на ефективне здійснення ринкової діяльності підприємства та досягнення його основної мети - задоволення потреб споживачів товарів і послуг і отримання на цій основі найбільшого прибутку.

Процес управління матеріальними та людськими ресурсами, що забезпечую їх інтеграцію та найефективніше використання для досягнення поставлених цілей, як відомо, зветься менеджментом (від англ. management - управління, завідування). На основі вищесказаного, маркетинг - менеджментом, або управлінням маркетингом на підприємстві є процес аналізу, розробки та втілення в життя засобів, які розраховані на встановлення, укріплення та підтримку вигідних обмінів з покупцями для досягнення мети підприємства - отримання прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення частки ринку тощо.

Виявлення на основі різноманітного аналізу тих видів продукції, що можуть забезпечити організації найбільш високий рівень прибутку, та орієнтація діяльності через планування на продаж саме таких видів продукції є найважливішим завданням маркетингової діяльності підприємства.

Управління маркетингом - процес планування і реалізації політики ціноутворення, просування і розвитку ідей, продуктів і послуг, спрямований на здійснення обміну, який задовольняє як окремих осіб, так і фірму. Воно має за мету також розв'язання завдань впливу фірми на рівень і структуру попиту у певний проміжок часу, визначення оптимального співвідношення попиту і пропозиції, щоб фірма досягла поставленої мети [12]. По суті, воно є управлінням попитом і пропозицією і здійснюється тоді, коли одна із сторін потенційного обміну розробляє і використовує засоби досягнення бажаної дії (відгуку) інших сторін.

Управління маркетингом може здійснюватися з позицій п'яти підходів,які показано на рис. 1.5


:Рисунок 1.5 - Підходи до управління маркетингом

Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві - це система різних видів діяльності, що являють широкий комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, пов'язаних між собою і спрямованих на ефективне здійснення ринкової діяльності підприємства та досягнення його основної мети - задоволення потреб споживачів товарів і послуг і отримання на цій основі найбільшого прибутку. Це поняття враховує складність процесу управління маркетингом, його призначення і сутність, воно підкреслює системність цього процесу, бо управління маркетингом має здійснюватись системно і комплексно.

Концепція вдосконалення виробництва стверджує, що споживачі будуть прихильні до товарів, які широко поширені і доступні за ціною, а як наслідок - компанія повинна зосередити свої зусилля на вдосконаленні виробництва і підвищенні ефективності системи розподілу. Застосування цієї концепції підходити в двох ситуаціях: коли попит на товар перевищує пропозицію і коли собівартість товару дуже висока і її необхідно понизити, для чого потрібно підвищити продуктивність.

Концепція вдосконалення товару стверджує, що споживачі прихильно відноситимуться до товарів, що пропонують найвищу якість, кращі експлуатаційні характеристики і властивості, тому компанія повинна зосередити свої зусилля на постійному вдосконаленні товару. Негативний момент даної концепції є те, що споживачі насправді задовольняють не потребу в конкретному товарі, а свої потреби, які можуть бути задоволені товарами іншого роду.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що споживачі не купуватимуть товари компанії в достатній кількості, якщо компанія не зробить достатніх зусиль у сфері збуту і стимулювання. Сфера застосування згаданої концепції - просування на ринок товарів так званого пасивного попиту (страховки, енциклопедичні словники та ін.).

Концепція маркетингу стверджує, що запорукою досягнення мети організації є визначення потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності ефективнішим і продуктивнішим, ніж у конкурентів способами. Орієнтація в даній концепції йде на потреби клієнтів.

Концепція соціально-етичного маркетингу стверджує, що завдання компанії - встановлення потреб і інтересів цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності ефективнішими і продуктивнішими способами з одночасним зміцненням благополуччя споживача і суспільства в цілому. Дана концепція намагається вирішити протиріччя між задоволенням справжніх потреб клієнтів і їх довготривалим благополуччям.

З названих підходів випливають основні принципи управління маркетингом на підприємстві, які приводяться на рис. 1.6.

Рисунок 1.6 - Основні принципи управління маркетингом на підприємстві

Ці принципи визначають конкретні напрями діяльності підприємств, що здійснюються в рамках маркетингу, зміст і спрямування його основних функцій, для яких властивий еволюційний розвиток на підприємствах.

Загальними функціями управління маркетингом на підприємстві є аналіз, планування, організація виконання, контроль. Специфічними ж функціями - розробка цілей і завдань підприємства, основних стратегічних принципів його діяльності; розробка стратегії підприємства, визначення ринків; планування продукції; підготовка планів закупівель матеріально-технічних ресурсів; формування виробничого плану; планування й реалізація комплексу маркетингових комунікацій; формування каналів розподілу; формування та реалізація цінової політики; планування фінансового забезпечення; підбір службовців; формування структури управління маркетинговою діяльністю; формування та реалізація системи керівних впливів; організація збирання й обробки маркетингової інформації.

Взагалі, схематично модель маркетингової діяльності можна представити у такому вигляді, як на рис. 1.7.

Маркетингова діяльність підприємства завжди починається з комплексного дослідження ринку, тому що воно орієнтоване на задоволення потреб споживачів. У ході цього дослідження проводиться вивчення поведінки споживачів, їх смаків та уподобань, потреб, споживчих переваг, мотивів, що спонукають їх купувати товар, і це дозволяє підприємству якнайкраще задовольняти їх потреби. Дослідження ринку також передбачає вивчення і прогнозування попиту на товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визначення місткості ринку і частки підприємства на ньому. Такий аналіз допомагає оцінити ринкові можливості і визначити привабливий напрям маркетингової діяльності, на якому підприємство може набути конкурентних переваг.

Водночас ведеться пошук своїх потенційних споживачів, потреби яких підприємство прагне задовольнити. Притому використовують дуже важливий маркетинговий прийом - сегментацію ринку, тобто розподіл споживачів на групи на підставі різниці в їх потребах, характеристиках та поведінці. Якщо підприємство правильно вибрало ринковий сегмент для подальшої співпраці, значить, воно знайшло свою «нішу» на ринку.

Рисунок 1.7 - Схема управління маркетинговою діяльністю підприємства

Після необхідно зробити позиціонування товару на ринку, тобто чітко визначити, чим товар даного підприємства відрізнятиметься від товарів конкурентів, завдяки яким його характеристикам можна здобути конкурентні переваги у свідомості потенційних споживачів. Прийнявши рішення щодо позиціонування товару, підприємство може розпочинати розроблення комплексу маркетингу. Це одна з фундаментальних категорій сучасного маркетингу. Найважливіші елементи його - маркетинговий комплекс - так звані «4Р»: продукт (product), ціна (price), місце, розподіл чи доставка (place), просування (promotion).

Рисунок 1.8 - Модель маркетингової діяльності

Функціональне забезпечення маркетингової діяльності (рис.1.8), тобто створення служби маркетингу, функціонування маркетингової інформаційної системи, визначення стратегії і планування маркетингу, маркетинговий контроль розпочинаються з дослідження ринку (включаючи поведінку споживачів, аналізу конкурентів, маркетингових можливостей підприємства, сегментації ринку та позиціонування товару). Потім проводиться розробка комплексу маркетинг підприємства, тобто товару, ціноутворення, методів і каналів збуту, методів просування товару на ринку.

Постійному розвитку маркетингу сприяє постійна поява нових ідей і тенденцій у цій галузі. Хоча країни з розвиненою ринковою економікою і накопичили багатий досвід у практиці використання маркетингу у діяльності підприємств, слід враховувати те, що він є однією з найдинамічніших галузей економічної діяльності. Тенденції в розвитку сучасного ринку мають особливе значення для еволюції маркетингу, це зростаюче значення таких сфер:

якості, ціни і задоволення споживачів;

побудови взаємин із споживачами та втримання їх;

управління процесами бізнесу та інтеграції управлінських функцій;

глобального мислення і планування місцевих ринків;

стратегічних альянсів і мереж;

галузей з високими технологіями;

маркетингу послуг;

прямого й онлайнового маркетингу;

етичності маркетингової поведінки.

Для успішного опанування маркетингу потрібно дотримуватися умов:

організація навчання керівників і фахівців основних прийомів і засобів;

підготовка відповідних кадрів;

створення кадрового потенціалу маркетологів-професіоналів;

побудова необхідної організаційної структури (спеціальні служби маркетингу);

створення науково-матеріального забезпечення дослідження маркетингу;

високий рівень виконання маркетингових елементів;

механізм стимулювання для переорієнтації на маркетинг.

Застосування маркетингу в значній мірі залежить від форми власності і специфіки організації управління конкретним підприємством. Приватні, орендні, акціонерні організації швидше реагують на вимоги ринку, володіють великими можливостями самостійного ухвалення рішень по взаємозв'язаних елементах комплексу маркетингу: номенклатурі, об'єму випуску, ціні, каналом товаророзподілу, стимулюванню збуту і інше, що органічно необхідно для вироблення і реалізації політики у області маркетингу. В нашій країні в даний час застосування маркетингу як цілісної концепції ринкового управління не дуже розповсюджене. Широко застосовується використання груп взаємозв'язаних методів і засобів маркетингової діяльності, а також окремих елементів комплексу маркетингу.

Організації, що випускають продукцію або що надають послуги призначені для масового споживача діють в умовах конкурентної боротьби на ринках, де домінують споживачі і де існують умови для ухвалення самостійних узгоджених рішень по всіх елементах комплексу маркетингу. До таких організацій належать перш за все приватні і акціонерні підприємства невеликих і середніх розмірів, які швидше адаптуються до ринкової економіки.

Успішна діяльність підприємства залежить від гнучкості системи управління. Управління, яке не встигає за динамічними змінами всередині підприємства та в зовнішньому середовищі, призводить до «загибелі ідей» і робить підприємство нездатним до пристосування та подальшого розвитку. Організація, що тяжіє до пристосування, потребує й нової технології управління, керівництва з відповідними якостями, які в сучасній науці називаються «здатністю керівників до трансформації». Тому управління та організація процесів діяльності підприємств України сьогодні мають базуватися на засадах маркетингу та менеджменту.

В сучасних умовах господарювання маркетингове управління та планування набуває великого значення. Воно дає керівникам ряд переваг:

стимулює їх до постійного перспективного мислення;

веде до чіткішої координації зусиль фірми;

веде до встановлення показників діяльності для подальшого контролю;

змушує фірму чітко визначати свої завдання;

робить фірму більш підготовленою до стрімких змін;

наочніше демонструє взаємозв'язок обов'язків всіх посадовців.

Така постановка проблеми планування дає можливість швидше пристосуватися до нових економічних умов на ринку. Знання маркетингу - це володіння ринковою мовою [51, c. 76-80].

Але у кожному регіоні функціонує велике число господарських структур, які не мають фахівців з маркетингу. Підприємець сам собі директор, маркетолог, бухгалтер і т. д., він просто не може містити такої кількість фахівців, тому користуватиметься послугами спеціальних консультантів. Чинниками, що сильно впливають на управління маркетинговою діяльністю, є віковий склад працівників, рівень їх освіти, матеріальне та моральне стимулювання, що позначається на відношенні до роботи. Кожна з локальних груп має специфічні потреби, які повинні враховуватися в практиці розробки маркетингових планів [51, c. 81].

Підприємство, що запроваджує у своїй діяльності управління маркетинговою діяльністю, забезпечує, завдяки цьому, для себе:

цільова орієнтація ринкової діяльності підприємства, яка пов’язана з задоволенням потреб суспільства та окремих осіб;

компетентність маркетингової діяльності, що виявляється в організації технологічного процесу від проекту товару до його споживання;

максимальне наближення асортименту ринкових потреб та умов споживання;

аналіз ринку, тобто його потенціалу, місткості, кон'юнктури, попиту, поведінки споживачів, можливостей фірми, конкуренції тощо;

мотивація: створення відповідних матеріальних і моральних стимулів для працівників з метою забезпечення виконання ними своїх обов'язків;

контроль і аналіз виконання маркетингових заходів.

На підприємство впливають постачальники, конкуренти та зовнішнє середовище. Все це обумовлює дії підприємства на ринку кінцевих споживачів. Маркетингові ж дослідження, що проводяться підприємством та його конкурентами допомагають приймати зважені рішення, завжди бути в курсі подій та змін на ринку споживачів. Між підприємством та зовнішнім маркетинговим середовищем відбувається безперервний обмін ресурсами та інформацією. Для того, щоб ефективно діяти, підприємство повинне, з одного боку, пристосовуватися до змін у зовнішньому маркетинговому середовищі, а з іншого - діяти на нього [18, c. 108].

Маркетингове макросередовище, як відомо, є сукупністю зовнішніх параметрів впливу на підприємство, які визначають виконання ним виробничої функції, функції забезпечення ресурсами та маркетингових функцій. Під макросередовищем підприємства зазвичай розуміють систему економічних відносин між підприємством та іншими макроекономічними суб’єктами, яка реалізується через стабільність політичної та правової сфер, динаміку споживчих витрат, рівень зайнятості, рівень цін, агреговану податкову ставку тощо. Зокрема, є такі види середовища: природне, політично-правове, економічне, демографічне, морально-етичні цінності, звичаї, віросповідання, традиції. Надмірне податкове навантаження, погіршення демографічного середовища, посилення вимог до екологізації продукції та зростання попиту споживачів на продукцію з додатковими корисними властивостями, нестабільний економічний стан країни спричинює вибір підприємствами переважно не стратегій зростання, які просто нереально реалізувати за існуючих умов, а стратегії підтримання («виживання») умовах несприятливих факторів макросередовища та наявних загроз [30, c. 165].

Рисунок 1.8 - Схема організаційно-економічного механізму маркетингового підходу до управління господарюючими суб’єктами

Відповідно до сучасної концепції орієнтації торговельної та збутової діяльності підприємства на ринок, на конкретні вимоги споживача, організаційно-економічний механізм підходу з боку маркетингу до вдосконалення управління підприємствами повинен являти собою цілеспрямовану взаємозв'язану взаємодію елементів управління виробництвом, постачанням, збутом, фінансами і трудовими ресурсами при визначальній ролі маркетингу як процесу, що створює передумови для забезпечення задоволення бажань покупця за допомогою розробки і пропозиції очікуваних їм товарів і послуг. Тому і організаційні і економічні ланки включають в свій склад елементи маркетингу і його особливості, що дозволяє зв'язати можливості підприємств з потребами зовнішнього середовища, чітко реагуючи на зміни структури і вимоги ринку, визначаючи поведінку господарюючих суб'єктів.

Сам організаційно - економічний механізм маркетингового підходу до управління діяльністю підприємства представлено на рис. 1.8.

Сутність маркетингового підходу до управління підприємствами характеризує його як комплексну систему, що дозволяє зв'язати можливості господарюючих суб’єктів з потребами ринку й добитися переваг у порівнянні з конкурентами. Орієнтація підприємств на використання маркетингового підходу зазвичай вимагає зміни структури їх управління. При цьому на перше місце в управлінні господарюючими суб'єктами виходить підрозділ маркетингу і його керівники, що визначатиме в майбутньому напрями діяльності всіх інших служб, включаючи безпосередньо і виробництво [42, с. 44-47]. Багато підприємств роблять кроки до того, щоб реорганізувати або створити знов систему маркетингу підприємства. Враховуючи, що більшість підприємств знаходяться в складному фінансовому положенні, звичайно рекомендується почати з дій, які не вимагають значних витрат.

1.3 Організація маркетингової діяльності на підприємстві

Ефективна маркетингова діяльність підприємства неможлива без організації відповідних управлінських структур - відділів, бюро, секторів тощо. Їхня діяльність має базуватись на таких принципах:

         цілеспрямованість - відповідність місії, цілям, стратегії та політиці підприємства, спрямованість на розв’язання суто маркетингових проблем, пошук і задоволення потреб споживачів;

         чіткість побудови - розумна спеціалізація, брак дублювання функцій, забезпечення єдності керівництва маркетинговою діяльністю, підконтрольність виконавців;

         точна визначеність напрямів діяльності - орієнтація на конкретну концепцію, чіткий розподіл завдань та функцій кожного підрозділу й виконавця, вертикальних та горизонтальних зв’язків;

         гнучкість - своєчасне реагування на зміни в навколишньому бізнес-середовищі;

         скоординованість дій - комплексність маркетингових заходів для досягнення ефекту синергії;

Рисунок 1.9 - Алгоритм формування маркетингової організаційної структури підприємства

-       
достатня фінансова забезпеченість як з погляду виконання маркетингових дій, так і мотивації праці працівників маркетингових служб;

         економічність - покриття витрат на маркетинг доходами від реалізації маркетингових заходів;

         висока кваліфікація кадрів та їх постійна спеціальна перепідготовка;

         активна політика - пошук ринків, споживачів, незадоволених потреб, творчі підходи до розв’язання поставлених маркетингових завдань.

Алгоритм створення відповідної маркетингової організаційної структури на підприємстві наведено на рис. 1.9.

На першому етапі проводиться дослідження ринку, на якому працює підприємство: визначається величина попиту і пропонування продукції, співвідношення між ними, реальна і потенційна місткість ринку та його сегментів, стан конкуренції, аналізується поведінка споживачів, тенденції та перспективи розвитку ринку тощо.

Доскональне знання ринку - головна передумова створення ефективної маркетингової організаційної структури на підприємстві.

Після цього аналізується власне підприємство, його сильні та слабкі сторони, з’ясовується концепція управління маркетингом, тобто основна ідея його організації.

Залежно від умов навколишнього бізнес-середовища і намірів підприємства можливі такі концепції організації маркетингу на підприємстві:

         відділ збуту - маркетингові функції, як правило, виконуються спеціалістами, яких наймають тимчасово;

         маркетингово-збутовий відділ - збутові й окремі маркетингові функції виконують штатні працівник відділу;

         відділ маркетингу - збутові функції виносять за межі відділу, працівники концентрують увагу на виконанні тільки маркетингових функцій;

         сучасна схема управління маркетингом - виконання маркетингових і збутових функцій об’єднують у єдиний комплекс під керівництвом заступника директора зі збуту і маркетингу, а до виконання маркетингових функцій залучаються в разі потреби всі робітники і службовці підприємства.

Крім цього, в процесі організації маркетингу визначають, чи буде існувати інтегрований відділ маркетингу, чи його функції виконуватимуть різні підрозділи підприємств (неінтегрований маркетинг). Таке попереднє з’ясування концепції організації маркетингу на підприємстві дає змогу встановити його цілі та основні завдання, а також сформувати його організаційну структуру. При цьому можуть бути використані різні моделі побудови відділу маркетингу (рис. 1.10, 1.11).

Рисунок 1.10 - Функціональна модель побудови відділу маркетингу

Рисунок 1.11- Товарна модель побудови відділу маркетингу

Переваги та недоліки різних моделей зазначено в табл. 1.4.

Практично існують не тільки ці моделі, а й безліч їхніх комбінацій (змішаних форм): товарно-ринкові, товарно-функціональні, функціонально-товарно-ринкові тощо.

Таблиця 1.4 - Призначення, переваги та недоліки моделей побудови відділів маркетингу

Модель

Призначення

Переваги

Недоліки

Функціональна

Для великих підприємств з незначним асортиментом продукції і невеликою кількістю ринків

Спроможність концентрувати зусилля на розв’язанні основних маркетингових завдань. Можливість глибокої функціональної спеціалізації, підвищення професіонального рівня виконавців. Простота управління

Одноманітність роботи виконавців. Слабка гнучкість структури. Складність координації маркетингових зусиль. Можливість нездорової конкуренції між підрозділами. Складність порівнювання результатів роботи різних підрозділів

Товарна

Для великих підприємств із диверсифікованим виробництвом

Комплексність, скоординованість дій у цілому за кожним продуктом. Можливість негайного розв’язання маркетингових проблем, порівнянність результатів роботи різних підрозділів. Універсалізм виконавців

Дублювання функцій, паралелізм розробок. Значні витрати. Проблеми розроблення єдиної товарної стратегії підприємства

Орієнтована на групи споживачів

Для підприємств, які працюють із різними категоріями споживачів

Можливість вивчення потреб і запитів конкретних груп споживачів, тісний зв’язок із ними

Велика трудомісткість робіт. Значні витрати. Небезпека переважання інтересів окремих сегментів

Орієнтована на ринки

Для підприємств, які працюють у різних регіонах

Можливість урахування географічних (кліматичних) особливостей різних регіонів

Значні витрати. Небезпека переважання інтересів окремих ринків


Однією з прогресивних моделей побудови відділу маркетингу є матрична модель (рис. 1.14). Тут традиційна вертикально структурована організація доповнюється горизонтальними зв’язками між окремими підрозділами. Така модель дає змогу зменшити вплив негативних моментів, характерних для вертикально структурованих систем, ефективніше об’єднати окремі підрозділи відділу маркетингу, побудованого за змішаною формою.

Рисунок 1.12 - Модель побудови відділу маркетингу, орієнтованого на групи споживачів

Рисунок 1. 13 - Модель побудови відділу маркетингу, орієнтованого на ринки

Рисунок 1.14 - Матрична модель побудови відділу маркетингу

Крім названих стаціонарних форм побудови відділу маркетингу, можуть існувати і тимчасові форми. Вони створюються на період, необхідний для розв’язання певних актуальних маркетингових проблем (розроблення маркетингових стратегій, прийняття рішень щодо елімінування продукту чи нововведень тощо), складаються з однієї чи кількох груп працівників різних підрозділів основної організації.

До тимчасових маркетингових структур належать:

-        ради з маркетингу - спеціальні структури при керівникові організації, куди входять його заступники і провідні фахівці підприємства;

-        цільові групи - спеціальні групи фахівців, які створюються на певний проміжок часу для розв’язання суто конкретних маркетингових проблем; різновидом цільових груп є так звані венчурні групи, що створюються для опрацювання цікавих, але водночас і ризикованих маркетингових ідей.

Для створення тимчасових маркетингових структур необхідно чітко сформулювати їх основне завдання, визначити відповідальність кожного працівника, організувати планування роботи, призначити керівника.

Одним із найскладніших і найвідповідальніших є наступний етап організації маркетингу на підприємстві - розподіл функцій між виконавцями. Для цього можуть бути використані такі підходи:

         витратний - виконавець має бути зайнятий повний робочий день, а між виконуваними функціями повинен існувати логічний зв’язок;

         управлінський - створення умов для того, щоб процес виконання маркетингових функцій здійснювався послідовно і в одному напрямку;

         соціальний - виконувані функції повинні відповідати статусу працівників;

         гнучкий - створення можливостей для швидкого реагування на зміну умов навколишнього бізнес-середовища.

Для чіткого розподілу функцій між окремими працівниками можна використати матричний метод, тобто побудову відповідних лінійних карт з інформацією про те, хто і якою мірою бере участь у розв’язанні тих чи інших питань. Приклад такої карти подано в табл. 1.5.

Відповідно до визначеної структури, завдань та функцій відділу маркетингу здійснюється підбір його працівників. Слід знати, що ті, хто тут працюватимуть, мають задовольняти цілий комплекс вимог, а саме:

         відповідати загальним вимогам до управлінських кадрів (компетентність, високі моральні якості, пунктуальність, дисциплінованість, уміння керувати людьми);

         мати належні системні знання, кругозір, ерудицію, стратегічне мислення, аналітичні здібності;

         бути орієнтованими передовсім на обслуговування споживачів;

         мати підприємницькі здібності;

         відзначатися творчим, новаторським ставленням до справи;

         володіти умінням вести переговори, знати іноземні мови; мати спеціальну підготовку в галузі менеджменту та маркетингу;

         добре володіти комп’ютером.

Таблиця 1.5 - Лінійна карта розподілу функціональних обов’язків

Функції

Виконавці


А

Б

В

1. Дослідження

Д

Д

Д

2. Управління асортиментом продукції

О

У

3. Реклама

У

Р

П

4. Розробка цін

П

У

Р

Р - прийняття рішень;

О - опрацювання рішень;

У - участь у підготовці рішень;

П - участь у погодженні рішень.

Останніми етапами формування маркетингової організаційної структури підприємства є розроблення та запровадження системи стимулювання праці та контроль за діяльністю, який дає змогу здійснювати відповідні коригувальні дії.

Щоб з’ясувати, наскільки раціональною є створена на підприємстві організація маркетингу, необхідно знати відповідь на такі запитання:

         чи працює структура цілеспрямовано (які цілі, чи вимірюються, реалізуються та контролюються вони)?

         чи достатньо гнучка структура (як швидко вона реагує на зміни; як швидко приймаються рішення)?

         чи достатньо інформації?

         що є опорою організації?

         як працює організація з економічного погляду?

         чи є в керівництва достатньо часу для прийняття стратегічних рішень?

         чи існує в організації дух співробітництва?

Контроль - це процес визначення, оцінки та інформування про співвідношення фактичних показників (результатів реалізації планових рішень) і їх планових значень. Основними складовими контролю є:

         констатація дійсних (фактичних) значень параметрів;

         порівняння дійсних значень із плановими;

         визначення величини та причин відхилень (аналіз відхилень);

         визначення заходів для виправлення відхилень;

         формування висновків та звіту.

Процес контролю включає визначення його концепції, мети (правильності, регулярності, ефективності чи раціональності дій), об’єктів (методи, результати, показники, потенціали тощо), контрольованих норм, контролерів (внутрішніх чи зовнішніх), методів, обсягів (повний чи вибірковий), точок контролю, вагомості рішень, прийнятності допусків та похибок, ідентифікації причин відхилень, способів їх оцінки, формулювання пропозицій тощо.

Контроль маркетингової діяльності підприємства - це дослідження сукупності маркетингових дій, умов, зв’язків і результатів з метою з’ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. Він має сприяти такому:

         досягненню успіху і підвищенню продуктивності (контроль якості продукції, процесів реклами, розподілу, збуту тощо);

         дотриманню умовних обмежень (контроль річного балансу, бюджетів на рекламу, розподіл тощо).

Контроль маркетингової діяльності підприємства поширюється на виконання річних планів збуту, прибутковості та ефективності маркетингових заходів.

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ СК „ ФОРВАРД”

2.1 Огляд ринку будівельних послуг України

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво [7]. Адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватися: виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість, транспорт, енергетика тощо. І, вочевидь, як ніяка інша галузь економіки, будівництво сприяє розвитку підприємств малого бізнесу, особливо того, який спеціалізується на оздоблювальних і ремонтних роботах, на виробництві та встановленні вбудованих меблів і т. ін.

Станом на 2011 рік в Україні зареєстровано 91 972 підприємства будівельної галузі, з них 89 287 підприємств - зі статусом юридичної особи і 2685 - без статусу юридичної особи. За організаційно правовими формами господарювання переважають товариства з обмеженою відповідальністю -

,8% та приватні підприємства - 31,3% [8].

У 2011 році підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 60454,3 млн. грн., що на 11,1 % більше порівняно з відповідним періодом 2010 року. Це наглядно видно на діаграмі (рис.2.1). Статистичні дані щодо показників вартості будівельних робіт, виконаних власними силами будівельних організацій за укладеними договорами підряду і субпідряду, та робіт, виконаних господарським способом, за 2011 рік наведені в Додатку А.

Рисунок 2.1 - Динаміка темпів зростання (зниження) обсягів будівельних робіт

Зросли обсяги робіт порівняно з 2010 роком на підприємствах 19 із 27 регіонів країни, серед них найбільше - Донецької (на 36,0 %), Київської (на 25,3 %), Волинської (на 23,3 %) та Житомирської (на 20,6 %) областей.

Скоротились обсяги робіт на будівельних підприємствах 8 регіонів, зокрема Рівненської області - на 32,6 %, Тернопільської - на 21,9 %, Миколаївської - на 10,5 %,Закарпатської - на 5,0 %.

У розрахунку на 1 особу наявного населення обсяги виконаних будівельних робіт в цілому по Україні склали 1320,6 грн., що на 11,5 % більше порівняно з 2010 роком. Дані приведені в Додатку Б.

Серед регіонів найвищим цей показник є у місті Києві (5122,9 грн. на 1 особу, що у 3,9 рази перевищує середній показник по Україні), високим - у Полтавській (2220,7 грн.), Донецькій (2001,1 грн.) та Київській (1547,9 грн.) областях [8].

Найнижчі показники виробничої активності у будівництві спостерігались у Закарпатській (351,4 грн.), Херсонській (402,9 грн.) та Чернігівській 453,6 грн.) областях.

Зростання темпів будівельних робіт у 2011 році порівняно з відповідним періодом 2010 року відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності, крім робіт із завершення будівництва, обсяги яких скоротились на 13,4 %.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють будівництво будівель і споруд, частка яких у загальному обсязі становить 85,7 %. Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (в 1,4 рази). Також наростили обсяги робіт підприємства, що здійснюють монтаж та встановлення збірних конструкцій (на 21,1 %), будівництво будівель (на 10,4 %) та підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 6,8 %).

Що стосується заробітної плати у будівництві за грудень 2011 року в середньому одному штатному працівнику нараховано 2643 грн., що більше на 7,5 % порівняно з попереднім місяцем (2460 грн.) та на 23,2 % порівняно з груднем 2010 року.

За рівнем заробітної плати у грудні 2011 року будівництво посіло 9 місце серед 14 видів економічної діяльності [8].

У будівництві заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 січня 2012 року склала 125,4 млн. грн., що менше на 3,9 % порівняно з попереднім місяцем та на 29,9 % проти відповідного показника станом на 1 січня 2011 року (рис.2.2).

Рисунок 2.2 - Динаміка обсягів заборгованості з виплати заробітної плати працівникам у будівництві по Україні

Досить складна ситуація спостерігається у незавершеному будівництві.

За даними обстеження Держкомстату у 2011 році у незавершеному будівництві за всіма формами власності налічується 2,2 тис. будов та 12,4 тис. окремих об’єктів виробничого і 23,4 тис. об'єктів невиробничого призначення (за винятком об’єктів індивідуального житлового будівництва).

В будівельній галузі існує багато проблем, з яких можна виділити наступні:

Відсутність джерел фінансування будівництва (значне скорочення обсягів державних централізованих капітальних вкладень, зменшення інвестиційних можливостей домінуючої частини суб'єктів господарювання, зубожіння значної кількості людей).

Високий ступінь зносу основних фондів, їх занедбаність через відсутність інвестиційного попиту.

Практична ліквідація великих будівельних підрозділів, здатних виконувати багатомільйонні проекти.

Недосконала система ціноутворення.

Бюрократичні перешкоди на шляху реалізації інвестиційних проектів.

Відсутність рівних правових умов діяльності всім учасникам інвестиційного процесу.

Недосконала система механізмів нормативно-правового регулювання економічних, соціальних і правових відносин у житловій сфері (наприклад, законодавчо врегульованого механізму майнової відповідальності за порушення умов договору підряду).

Але першочерговою проблемою, яка постає перед будівельною галуззю на даному етапі, є питання створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні, реальних фінансово-кредитних механізмів для стимулювання промислового та житлового будівництва з метою підвищення конкурентоздатності галузі, через те, що ринкові умови господарювання вимагають формування нових засад взаємовідносин учасників інвестиційного процесу у капітальному будівництві.

Будівельні компанії відносяться до числа найбільш боржників (приблизно 60% компаній працює збитково). Проблема полягає у відсутності платоспроможного замовника, кожна п’ята частина робіт є неоплаченою. Але ситуація в глобальному плані покращилась: за останні роки вітчизняні будівельники поступово витіснили з ринка України болгарських, польських та турецьких забудовників, які активно були присутніми на ньому з початку 90-х років.

У 2011 р. за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних вкладень на суму 19,5 млрд. грн., що на 11,2 відсотка більше, ніж у 2010 році, з яких 14,0 млрд.грн., або 71,8 %, - по об’єктах виробничого призначення і 5,5 млрд.грн. (28,2 %) - невиробничого призначення. На будівництві житла за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3,28 млрд.грн., або 16,8 % капітальних вкладень від загального обсягу.

Показники будівельного сектора Донецька під час кризи знижувалися випереджаючими темпами в порівнянні з макроекономічними показниками. Чітко простежується ланцюговий зв'язок цих показників : в 2009 р. показники в порівнянні з 2008 р. зменшилися на 15,1%, промислове виробництво - на 21,9%, інвестиції в основний капітал - на 41,5%, об'єм будівельних робіт - на 48,2%.

Таблиця 2.1 - Темпи росту об’ємів будівельних послуг Донецька

Рік

У % до попереднього року

2000

100,4%

2001

103,5%

2002

94,2%

2003

126,5%

2004

117,2%

2005

93,4%

2006

109,9%

2007

115,6%

2008

84,2%

2009

51,8%

2010

87,4%

2011

104,6%


Безумовно, головною причиною розвитку кризи у будівельній галузі Донецька і України, стала криза на світових фінансових ринках, в результаті якої погіршали умови фінансування будівництва, у тому числі істотно скоротився доступ українських будівельних компаній до кредитних ресурсів в результаті росту процентних ставок.

Незважаючи на поступове відновлення економічного зростання України в 1 півріччі 2010 р., будівельний сектор Донецька характеризується низхідним трендом за основними показниками.

Об'єми виконаних будівельних робіт в порівнянні з попередніми роками скоротилися: в 2008 р. на 15,8%, в 2009 р. на 48,2%, в 2010 р. - на 12,6%. Але ми бачимо, що в 2011 році темпи росту будівельних послуг покращилися і становлять 104,6%. (табл. 2.1).

З даної таблиці видно, що темпи росту будівельних послуг постійно змінювалися. Показники кожного року не дуже відрізнялися один від одного. Але світова фінансова криза дуже суттєво вплинула на ринок будівельних послуг. В 2009 році об’єм виконаних будівельних робіт в порівнянні з попередніми роками скоротився на 48,2%. Цей різкий скачок, а також покращення ситуації в 2011 році наглядно видно на діаграмі (рис.2.3).

Рисунок 2.3 - Динаміка росту об’єму виконаних робіт

Слід зазначити, що і в докризовий період в Донецьку і в Україні в цілому спостерігався дефіцит інвестицій, спрямованих у будівельний сектор.

Обмежує конкурентоспроможність будівельної галузі високий рівень зносу основних фондів будівельних організацій. Недостатні об'єми інвестування в оновлення фондів у будівельному секторі, стали причиною того, що загальний знос фондів у будівельному секторі в 2009 р. склав 46 %.

Одним з основних стримуючих чинників розвитку будівельного сектора є громіздка система отримання дозволів і узгоджень в процесі будівництва. Тільки по рівню офіційних платежів для отримання дозволів на будівництво Україна займає 169 місце серед 182 країн світу, а враховуючи високий рівень корупції - розділяє останні місця. По кількості часу, що витрачається для отримання дозволів на будівництво, Україна займає 170 місце серед 182 країн світу, при цьому для будівництва складської нерухомості потрібно отримання 22 узгоджень.

На сьогодні будівельний сектор і сектор нерухомості істотно втратили свою інвестиційну привабливість в очах інвесторів.

В той же час Донецьк має істотний потенціал для розвитку комерційного і житлового будівництва.

Стабілізації цін на офісні приміщення сприяє прагненню орендарів до розміщення офісів в місцях зручнішого транспортного сполучення і виведення їх з центральної частини міст. Оренда і будівництво офісних приміщень за межами ділової частини міст створює можливість розширення бізнесу. У зв'язку з тим, що вартість квадратного метра комерційної нерухомості за час кризи зменшилася в середньому на третину, саме зараз з'явилася можливість замість оренди офісних приміщень здійснити інвестиції в їх придбання.

Умовами активізації будівельної діяльності є структурні зрушення і збільшення ділової активності в усіх галузях і регіонах України; формування високотехнологічного сектора економіки; розвиток транзитного потенціалу і транспортної інфраструктури; диверсифікація економіки шляхом розширення сфери рекреаційних, туристичних і культурних послуг, реалізація інфраструктурних проектів, пов'язаних з проведенням Євро-2012 на основі бюджетного і змішаного фінансування.

Дуже велику роль у будівельній галузі Донецька зіграла підготовка до проведення чемпіонату Євро - 2012. У січні-червні 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011-го року виросли об'єми будівельних робіт, виконаних підприємствами по будівництву доріг, аеродромів і облаштуванню поверхні спортивних споруд на 10,4%.

Перспективи розвитку будівництва залежать від розвитку потенціалу будівельної науки і будівельного проектування, розвитку промисловості будівельних матеріалів на основі впровадження енергозбережних технологій, комплексного використання сировини, розширення випуску нових будівельних матеріалів і конструкцій.

Ринок будівельних послуг міста Донецька є ринком досконалої конкуренції. Він характерний великою кількістю покупців і продавців. Це ринкова структура, в якій окремі продавці або покупці не можуть впливати на ціну, але формують її своїм вкладом попиту і пропозиції. Також відсутні бар'єри для входу і виходу фірм з ринку.

Нині на ринку будівельних послуг Донецька працюють близько 1100 будівельних фірм. З них 11 фірм вважаються найбільшими і є лідерами. Розподіл долі на ринку будівельних послуг міста Донецька приведений на рисунку 2.4.

Рисунок 2.4 - Розподіл часток ринку між будівельних фірм міста Донецька

Світова економічна криза відбилася на економіці України і значною мірою торкнулася вона і будівельної галузі. Відсутність фінансування, відсутність замовлень і об'ємів робіт, привела до значного скорочення працівників великих будівельних фірмах і закриттю багатьох середніх і малих будівельних фірм і організацій на будівельному ринку України і Донецька.

2.2 Характеристика діяльності фірми

Приватна будівельна фірма СК «Форвард» виконує ремонтно-будівельні роботи на території України, в Донецькій області і місті Донецьк з 2000 року. Фірма має ліцензію Державного комітету України з будівництва та архітектури (серія АВ № 516643) на виконання усіх видів ремонтно-будівельних робіт.

На початку своєї діяльності фірма налічувала дві бригади фахівців, майстра, виконроба і невеликий управлінський апарат. В основному виконувалися ремонтно-будівельні роботи на невеликих об'єктах. З часом збільшувався штат фірми, збільшувалися об'єкти, розширювалися види виконуваних робіт. Основна увага приділялася розвитку технічної оснащеності фірми. Купувалися сучасні інструменти, устаткування, засоби малої механізації, будівельна і автомобільна техніка. Основний акцент в діяльності фірми робився і робиться на виконанні будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт із забезпеченням високої якості і виконанні договірних зобов'язань за термінами завершення робіт. Усе це дозволило збільшувати кількість замовників і розширювати список постійних клієнтів.

Фірма виконує такі види робіт:

- облаштування конструкцій підстав і фундаментів;

- облаштування бетонних і залізобетонних монолітних конструкцій житлових, адміністративних, громадських і виробничих будівель і споруд;

- монтаж збірних бетонних, залізобетонних і металевих конструкцій житлових і громадських будівель і споруд;

- облаштування покрівель (рулонних і мастичних, з штучних виробів, металевих);

- роботи по реконструкції і капітальному ремонту (фундаментів будівель і споруд, несних будівельних конструкцій, бетонних, залізобетонних, кам'яних, металевих, дерев'яних конструкцій);

- штукатурні, малярні, шпалерні роботи, підвісні системи і конструкції;

- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем і пристроїв (опалювання і вентиляції, водопроводу і каналізації, електропостачання і електроосвітлення);

- утеплення, облицювання, обробка і обшивка фасадів будівель і споруд;

- роботи по благоустрою приоб’єктних територій і облаштування під'їзних шляхів.

За роки існування фірма виступала підрядником більш як у 30 організацій, підприємств, фірм, навчальних закладів м. Донецька. В багатьох цих установах та організаціях виконувались роботи щодо ремонту та реконструкції внутрішніх та приміщень з застосуванням сучасних технологій та матеріалів. Роботи були проведені якісно та в установлений термін. На деяких будівельних об’єктах фірма виступала в ролі генерального підрядника і здавала об’єкти Державній комісії.

У 2012 році Україна уперше приймала чемпіонат Європи по футболу. Ця знаменна подія і в політичному і в економічному житті країни. Донецьк одне з чотирьох міст, що приймав у себе чемпіонат. Фірма також брала участь у будівельних роботах у рамках програми підготовки до чемпіонату. Виконувалися будівельно-монтажні і ремонтно-будівельні роботи готелів «Юзовский», «Компанель».

Будівельна фірма СК «Форвард» співпрацює з багатьма фірмами, котрі займаються продажем будівельних матеріалів. Наприклад, будівельні матеріали по утепленню фасадів поставляє ТОВ «Кема». ВАТ «Форма - АВ» - поставляє напільні покриття. Також фірма працює з будівельними гіпермаркетами: «Епіцентр», «Будмен», «Бум».

Організаційна структура фірми СК «Форвард» є лінійною. Всі відділи підпорядковуються директорові, тобто начальник групи матеріально-технічного забезпечення, заступник директора з договірної та претензійної роботи, головний інженер, інспектор з кадрів, спеціаліст з охорони праці, головний бухгалтер та маркетолог. Організаційна структура фірми «Форвард» представлена у Додатку В.

Начальник групи матеріально - технічного забезпечення виконує такі функції: організовує забезпечення фірми усіма необхідними для її виробничої діяльності матеріальними ресурсами (матеріалами, конструкціями, паливом, інструментом, спецодягом, господарським інвентарем та ін.); стежить за технічним станом інструменту, який знаходиться в експлуатації; керує складанням річних, квартальних і місячних заявок на необхідну кількість матеріально - технічних ресурсів, а також їх виконання в процесі роботи; керує працівниками групи. Також в його підпорядкування входять експедитор і водій.

Заступник директора по договірній і претензійній роботі безпосередньо здійснює роботу по перспективному розвитку фірми, збільшенню кількості замовлень і об'ємів робіт, розробляє перспективи і напрями подальшого розвитку фірми, здійснює підготовку і оформлення договорів і угод із замовниками, забезпечує узгодження кошторисної документації. Він слідкує за роботою інженера з проектнокошторисної роботи, економіста з договірної та претензійної роботи, юриста з договірної та претензійної роботи.

Таблиця 2.2 - Об’єми реалізації послуг будівельної фірми СК «Форвард»

Рік

Чистий дохід від реалізованих послуг,(тис.грн.)

2001

962,4

2002

1138,1

2003

1522,8

2004

1989,4

2005

2217,9

2006

2944,1

2007

3562,5

2008

4839,7

2009

929,8

2010

1698,3

2011

2050,6


Головний бухгалтер веде облік засобів, фондів, матеріалів, реєструє витрати на виробництво і представлення послуг; здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових результатів; забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, розрахунки по заробітній платі, правильне нарахування і перерахування податків.

Маркетолог займається проведенням маркетингових досліджень, аналізом конкурентного середовища, визначення конкурентних переваг, робота з рекламою фірми.

За роки свого існування будівельна фірма СК «Форвард» постійно збільшувала кількість своїх клієнтів і об’єми пропонованих послуг. Розвиток фірми наглядно видно в таблиці 2.2.

З даної таблиці видно,що дохід фірми з кожним роком збільшувався. В середньому дохід збільшувався на 15-20 %. В 2008 році дохід від реалізованих послуг склав 4839,7 тис. грн. завдяки замовленням постійних клієнтів і великих об’ємів робіт. Але у 2009 році ринок будівельних послуг торкнулася світова економічна криза. Не було замовлень, інвесторів і це все призвело до скорочення рівня доходу в 5 разів (929,8 тис. грн.). Після кризи справи фірми почали налагоджувалися, і вже с 2010 року прибутки почали зростати. Дохід фірми в 2011 році склав 2050,6 тис. грн., що на 1120,8 тис. грн. більше, порівняно з кризисним 2009 роком. Вплив кризи та покращення ситуації після неї наглядно видно на діаграмі (рис.2.3)

Рисунок 2.5 - Темпи росту будівельної фірми СК «Форвард»

Ціна відіграє велику роль в житті кожного підприємства.

Розглянемо ціни та об’єми виконаних робіт будівельної фірми СК «Форвард» з 2009-2011 роки. Данні приведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Ціни ті об’єми виконаних будівельних робіт

Будівельні роботи

2009 рік

2010 рік

2011 рік


Вартість за м2

Об’єм за рік

Вартість за м2

Об’єм за рік

Вартість за м2

Об’єм за рік

Установлення віконних блоків із металопластику в кам’яних стінах

18,04

510

29,97

560

32,76

610

Улаштування обшивки стін гібсокартоними плитами по металевому каркасу

28,4

1350

36,14

1580

53,62

1850

Шпатлювання стін

13,23

1580

13,23

1750

19,59

1900

Улаштування покрівель з матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламенних пальників, в 2 шари

4,56

2950

5,78

3230

8,11

3800

Облицювання поверхонь стін керамічними плитками

62,25

1100

80,40

1250

118,58

1550

Облицювання стін профлистом по металевому каркасу з утеплювачем

31,63

2670

37,57

2350

55,09

2400

Установлення цементного стягування товщиною 20 мм

11,43

1890

12,08

2150

20,2

2300

Шпатлювання стель

17,26

1060

17,75

1420

20,5

1850

Установлення підвісної стелі типа Амстронг

65,84

860

73,38

1030

83,15

1400

Облицювання стель пластиком

48,18

790

54,54

1340

60,74

1460

Установлення покриттів з граніто-керамічніх плиток на клейовій суміщі

41,54

590

50,37

785

57,58

930

Установлення покриттів з лінолеуму

9,74

1430

9,74

1865

14,65

2310

Покращувана штукатурка поверхонь стін усередині будівлі цементним розчином по каменю і бетону

20,23

760

24,19

930

28,9

980

Покращуване забарвлення водоемульсивними складами стель, підготовлених під забарвлення

6,7

630

7,8

755

9,86

930

Установлення стель із гібсокартоних плит

50,46

740

57,23

1250

58,34

1400


З таблиці 2.3 видно, що ціни на будівельні послуги постійно змінюються. Цей ріст цін залежить від загальної економічної ситуації в країні, від рівня інфляції. Також з кожним роком збільшується вартість будівельних матеріалів, заробітна плата робітників, з’являються нові більш дорожчі матеріали, змінюються технології, постійно змінюються та ростуть технології споживачів. Також з даної таблиці видно, що фірма розвивається, об’єми реалізованих послуг збільшуються. В 2009 році, цей рік вважається кризовим, об’єми суттєво менші ніж у 2011 році. Але фірма СК «Форвард» не стоїть на місці, працює і вже виходить на рівень до кризового періоду.

2.3 Аналіз конкурентів підприємства

Конкуренція є важливим чинником маркетингового середовища фірми, який суттєво впливає на господарську діяльність будь - якої компанії, забезпечуючи вибір ринку, оптимальних ринкових сегментів та стратегічних зон господарювання.

Контроль за конкурентами дає можливість задовольнити специфічні запити покупця і споживача раніше і краще за інших фірм. Знаючи сильні і слабкі сторони конкурентів можна оцінити їх потенціал и цілі, теперішню і майбутню стратегії. Це дозволяє фірмі стратегічно точно сконцентрувати сою увагу н атому напрямку, де конкурент слабший. Таким чином, можна розширити свої власні переваги в конкурентній боротьбі.

На ринку будівельних послуг Донецька існує дуже велика кількість фірм, серед яких є досить великі і сильні («ДонбассЖилСтрой», «Технострой», «Градстрой», «Строймеханизация»), а також багато дрібних фірм.

Основними конкурентами приватної будівельної фірми СК «Форвард» є фірма «Градстрой» і приватна фірма «Новатор». Розглянемо ці фірми детально.

Будівельна компанія «Новатор» створена в 2000 році і є правонаступником фірм "Контракт" та "Фах", організованих і працюючих з 1992 р. Компанія створена як будівельно-монтажне управління і має ліцензію на право виконання будівельно-монтажних робіт і дозвіл на початок виконання робіт.

Будівельна компанія "Новатор" виконує:

всі загально-будівельні роботи;

земляні роботи;

монтаж металоконструкцій та збірних залізобетонних конструкцій;

роботи з монолітним залізобетоном;

мурування;

оздоблювальні роботи;

інші роботи.

Компанія укомплектована висококваліфікованими інженерно-технічними спеціалістами та кваліфікованими робітниками: монтажниками металоконструкцій та залізобетонних конструкцій, електрогазозварниками, теслями, бетонщиками, мулярами, штукатурами, малярами.

Компанія має необхідну техніку, автотранспорт і технологічну оснастку:

баштовий кран КБ-403 А, КБ-403 Б;

гусеничний кран МКГ-25 БР;

пневмоколісний кран КС-5363 В;

автокран КС-3575;

автосамосвал ЗиЛ ММЗ-4502, КрАЗ-6510;

тягач з напівпричепом КрАЗ-258;

екскаватор ЭО-4221 Б, ЭО-2621;

компресор;

штукатурну станція і станція вторинного перемішування.

Всі роботи виконуються у відповідності з проектом і вимогами ДБН.

Разом з субпідрядними організаціями об'єкти будуються "під ключ", з дотриманням строків вводу в експлуатацію і високою якістю робіт.

Структура фірми:

Архітектурно-дизайнерська група.

Інженерно-будівельний і технічний відділ.

Кошторисно-фінансовий відділ.

Відділ постачання.

Дендро-квітникарський та агрономічний відділ.

Сектор абонементного обслуговування.

Ціни на будівельні послуги фірми «Новатор» приведені в таблиці 2.4

В таблиці 2.4 наведені ціни фірми «Новатор», на аналогічні будівельні роботи. Ця фірма є одним із основних конкурентів фірми «Форвард». З таблиці видно, що ціни дуже схожі на наші ціни, але вони все ж таки трішки нижчі.

Багатофункціональне будівельне приватне підприємство «Градстрой» засноване в 1994 році має великий досвід проведення загально будівельних, ремонтних і спеціальних робіт на об’єктах житлового й соціального призначення, адміністративних та промислових підприємствах з застосуванням новітніх безтраншейних технологій при будівництві та реконструкції всіх видів підземних інженерних комунікацій.

Таблиця 2.4 - Ціни будівельних робіт фірми «Новатор»

Види будівельних робіт

2009

2010

2011


Ціна за м2

Ціна за м2

Ціна за м2

Установлення віконних блоків із металопластику в кам’яних стінах

17,59

27,96

31,5

Улаштування обшивки стін гібсокартоними плитами по металевому каркасу

28,4

34,98

50,96

Шпатлювання стін

13,1

14,65

18,54

Улаштування покрівель з матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламенних пальників, в 2 шари

4,12

4,78

8,03

Облицювання поверхонь стін керамічними плитками

60,59

81,32

112,45

Облицювання стін профлистом по металевому каркасу з утеплювачем

35,68

55,14

Установлення цементного стягування товщиною 20 мм

10,28

12,08

19,34

Шпатлювання стель

17,26

18,03

19,3

Установлення підвісної стелі типа Амстронг

64,12

70,73

81,45

Облицювання стель пластиком

45,9

52,7

57,6

Установлення покриттів з граніто-керамічніх плиток на клейовій суміщі

40,32

48,61

54,12

Установлення покриттів з лінолеуму

8,97

9,74

13,5

Покращувана штукатурка поверхонь стін усередині будівлі цементним розчином по каменю і бетону

19,48

24,19

29,1

Покращуване забарвлення водоемульсивними складами стель, підготовлених під забарвлення

5,7

6,98

9,43

Установлення стель із гібсокартоних плит

51,81

56,32

57,29


Фірма має унікальні керовані установки горизонтально-направленого буріння нового покоління STRAIGHLINE 2462, TULSA TRENCHLESS TR-40 та WERMEER дозволяють прокладати будь-які види трубопроводів без розриття траншей, які мають явно великі переваги в умовах сучасного міста, насиченого різноманітними комунікаціями.

Також вони мають нову установку статичного типу TERRA GRUNDOCREK, яка використовується для заміни старих трубопроводів без траншейним способом. Всі вказані установки мають комп'ютерне забезпечення.

Наявність висококваліфікованих фахівців з надійним ступенем відповідальності, високий рівень матеріально-технічної бази, потужний парк будівельної техніки та автотранспорту надає можливість своєчасно, з гарантованою якістю виконувати роботи підвищеної складності і підвищеної небезпеки, сповнює впевненістю в кінцевому результаті - вдячності Замовника.

Фірма виконує будівельно-монтажні роботи:

підготовчі роботи;

земляні роботи;

встановлення несучих і огороджуючи конструкцій будівель і споруд;

роботи по будівництву та реконструкції зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж (водопровід, фекальна і водовідвідна каналізації, телефонізація);

роботи по будівництву доріг;

роботи по благоустрою і озелененню територій;

роботи по будівництву зовнішніх і внутрішніх газопроводів високого, середнього і низького тиску із стальних і поліетиленових труб;

будівництво будинків і споруд.

монтаж і ремонт трубопроводів пари та гарячої води ІІІ - ІV категорії з електрозварювальними роботами;

продавлювання стальних труб (кожухів) O до 1600мм (включно) під різноманітними дорогами і завадами;

горизонтально-направлене буріння з затяжкою та зваркою поліетиленових труб діаметром до 800 мм (включно).

Фірма також надає послуги оренди будівельного транспорту та спеціальної техніки, а також виконує роботи по очищенню річок, озер та каналів спеціальною технікою.

Ціни на будівельні послуги фірми «Градстрой» приведені в таблиці 2.5

Таблиця 2.5 - Ціни будівельних робіт фірми «Градстрой»

Види будівельних робіт

2009

2010

2011


Ціна за м2

Ціна за м2

Ціна за м2

Установлення віконних блоків із металопластику в кам’яних стінах

18,97

29,9

34,78

Улаштування обшивки стін гібсокартоними плитами по металевому каркасу

29,47

37,32

57,4

Шпатлювання стін

13,65

13,97

20,4

Улаштування покрівель з матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламенних пальників, в 2 шари

4,63

5,94

9,5

Облицювання поверхонь стін керамічними плитками

63,11

81,14

119,32

Облицювання стін профлистом по металевому каркасу з утеплювачем

31,63

37,85

55,71

Установлення цементного стягування товщиною 20 мм

10,45

12,46

19,67

Шпатлювання стель

18,9

19,21

21,4

Установлення підвісної стелі типа Амстронг

67,19

73,64

84,37

Облицювання стель пластиком

49,84

54,6

61,8

Установлення покриттів з граніто-керамічніх плиток на клейовій суміщі

45,7

52,39

59,81

Установлення покриттів з лінолеуму

10,8

9,4

17,31

Покращувана штукатурка поверхонь стін усередині будівлі цементним розчином по каменю і бетону

21,91

24,7

28,6

Покращуване забарвлення водоемульсивними складами стель, підготовлених під забарвлення

7,6

8,35

11,54

Установлення стель із гібсокартоних плит

50,94

58,14

58,67


З таблиці 2.5 видно, що ціни у конкурента «Градстрой» більші за ціни фірми «Форвард», але все ж це не заважає реалізовувати достатньо великі об’єми будівельних послуг і займати значну долю на ринку будівельних послуг Донецька.

2.4 Аналіз фінансового стану будівельної фірми СК «Форвард»

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток фірма отримує головним чином від реалізації послуг.

Тільки після продажу послуг чистий доход приймає форму прибутку. Кількісно він являє собою різницю між виторгом (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку й інших відрахувань з виторгу в бюджетні і небюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованих послуг.

Таблиця 2.6 - Обсяги продажу послуг за період 2009-2011р.р.

Найменування

Осяг продажу


2009

2010

2011


Обсяг продажу, тис.грн

Обсяг продажу, тис.грн

Обсяг продажу, тис.грн

Установлення віконних блоків із металопластику в кам’яних стінах

9,2

16,78

19,98

Улаштування обшивки стін гібсокартоними плитами по металевому каркасу

38,34

57,1

99,2

Шпатлювання стін

20,9

23,15

37,22

Улаштування покрівель з матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламенних пальників, в 2 шари

13,5

18,66

30,8

Облицювання поверхонь стін керамічними плитками

68,5

100,5

183,8


Від розміру прибутку, отриманого фірмою, залежить формування оборотних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства і т.д.

Джерелами інформації є форма №2 "Звіт про фінансові результати", форма №1 баланс, дані бухгалтерії. Форма бухгалтерського обліку № 1 та форма № 2.

Аналіз фінансових результатів починається з оцінки рівня і динаміки фінансових результатів за даними звітності.

С початку розглянемо обсяги продажу, на прикладі декількох видів робіт, що виконує фірма, які наведені в таблиці 2.6

Рисунок 2.6 - Обсяги продажу послуг за 2009-2011 р.р.

Згідно з даними таблиці 2.6 і рисунка 2.6 можна зробити наступні висновки: обсяг продажу установлення віконних блоків із металопластику в кам’яних стінах у 2010 році зріс з 9,2 тис.грн. до 16,78 тис.грн. порівняно з 2009 роком. У 2011 році обсяг склав 19,98 тис.грн.. Обсяг продажу робіт по улаштування обшивки стін гібсокартоними плитами по металевому каркасу з 38,34 тис.грн. зріс до 57,1 тис.грн. у 2010 році і до 99,2 тис.грн у 2011 році порівняно з 2009 роком. Обсяг продажу робіт по шпатлювання стін збільшився у 2010 році порівняно з 2009 з 20,9 тис.грн. до 23,15 тис.грн, а у 2011 році обсяг продажу дорівнює 37,22 тис.грн. В випадку з роботами по улаштування покрівель з матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламенних пальників, в 2 шари у 2010 році обсяги продажу збільшилися з 13,5 тис.грн. до 18,66 тис.грн. порівняно з 2009 роком, а у 2011 обсяг склав 30,8 тис.грн. Обсяг продажу робіт по облицюванню поверхонь стін керамічними плитками у 2009 році склав 68,5 тис. грн., в 2010 році обсяг збільшився в 1,5 рази (100,5 тис. грн.). В 2011 році продовжувалося збільшення обсягу продажу (183,8 тис. грн.).

У таблиці 2.9 наведені показники прибутку за 2009-2011 роки.

Таблиця 2.7 - Показники прибутку будівельної фірми «Форвард»

Показники

Значення показників по рокам, тис.грн


2009

2010

2011

Чистий дохід від реалізації

929,8

1698,3

2050,6

Собівартість

613,2

923,5

1170,1

Валовий прибуток

316,6

784,4

880,5

Чистий прибуток

14,7

98,4

245,9


Порівнюючи показники прибутку за 2009-2011 роки, можна зробити наступні висновки:

Дохід від реалізації послуг в 2009 році склав 929,8 тис. грн. Загальна собівартість реалізації послуг 613,2 тис. грн. Валовий прибуток 316,6 тис. грн. Загальний обсяг чистого прибутку в 2009 році склав 14,7 тис. грн.. Причиною таких низьких показників стала світова фінансова криза. Із-за кризи не було замовлень, багато будівельних об’єктах зупинилися із-за нестачі коштів.

Дохід від реалізації послуг збільшився на 768,5 тис. грн. в 2010 році порівняно з 2009 роком. Загальна собівартість послуг також збільшилась з 613,2 в 2009 році до 923,5 тис. грн. в 2010. Валовий прибуток збільшився в 1,5 рази і склав 784,4 тис. грн. Обсяг чистого прибутку виріс на 83,7 тис. грн. у порівнянні з 2009 роком.

Загальний обсяг чистого прибутку в 2011 році склав 245,9 тис. грн. Обсяг чистого прибутку зріс на 147,5 тис. грн. у порівнянні з 2010 роком, що в процентному співвідношенні складає 60 %. Це говорить про ефективність роботи підприємства в 2011 році.

Для більш повної характеристики фінансових результатів роботи підприємства поряд з розміром чистого прибутку розраховують рівень рентабельності.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної), окупність витрат та інше. Вони більш повно, ніж прибуток, відбивають остаточні результати господарювання, тому що їх розмір показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.

Показники рентабельності можна об'єднати у кілька груп:

1) показники, що характеризують окупність витрат виробництва й інвестиційних проектів;

) показники, що характеризують прибутковість продажу;

) показники, що характеризують прибутковість капіталу і його частин.

Рентабельність виробничої діяльності показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції.

Розрахуємо рентабельність виробничої діяльності й розглянемо її динаміку за 2010 - 2011 роки.

Рентабельність виробничої діяльності ( ) розраховується по формулі:

 (2.1)

Рентабельність виробничої діяльності (окупності витрат) збільшилася на 10,8 %. Це говорить про більш ефективну роботу підприємства в 2011 році у порівнянні з 2010 роком.

Рентабельність продажу () характеризує ефективність виробничої і комерційної діяльності: скільки прибутку має підприємство з гривні продажу і розраховується по формулі:

                    (2.2)

Рентабельність продажів у 2011 році зросла на 6,1%.

Виходячи з нормативного значення рентабельності, підприємство вважається низькорентабельним, якщо рентабельність знаходиться в проміжках від 1 до 5 %, середньо рентабельним при рентабельності від 5 до 20% і високорентабельним, якщо показник входить в проміжок від 20 до 30%.

Таким чином, будівельна фірма в 2010 році входила в категорію середньо рентабельного підприємства. В 2011 році фірма залишилася в цій же категорії, але значно покращала свої показники (11,9%), що на 6,1% більше ніж у попередньому році.

Рентабельність власного капіталу ( ) можна розрахувати по наступній формулі:

             (2.3)

Рентабельність власного капіталу збільшилася в 2011 році у порівнянні з 2010 роком на 20%.

Значення показників рентабельності приведені в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 - Показники рентабельності будівельної фірми СК «Форвард»

Показники

2010 рік, %

2011 рік, %

Рентабельність виробничої діяльності (Квир.д)

11,5

22,3

Рентабельність продажу (Кпрод)

5,8

11,9

Чиста рентабельність власного капіталу(Квл.к)

11,1

31,1


Показники рентабельності в таблиці досить високі. Це свідчить про те, що діяльність підприємства є дохідною.

Достатньо високі показники рентабельності будівельної фірми СК «Форвард» вказують на те, що підприємство функціонує досить ефективно. Але виходячи з жорстких умов, які складаються на сучасному ринку будівельних послуг, треба розширяти асортимент своїх послуг, а також удосконалювати цінову політику і систему збуту послуг.

3.     
РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ СК «ФОРВАРД»

3.1 Аналіз ринкового потенціалу підприємства

При розробці перспективних управлінських маркетингових рішень повинні застосовуватися сучасні інструменти управління конкурентоспроможністю підприємства - конкурентний аналіз та бенчмаркинг.

Конкурентний аналіз виявляє ті риси внутрішньої та зовнішньої середи підприємства, які мають найбільший вплив на стратегічне бачення і можливості компанії. Аналіз конкурентів - необхідна частина любого бізнес-плану, бо він показує конкурентоспроможність підприємства на ринку та допомагає розробити стратегію розвитку, яка збільшить її конкурентоспроможність.

Бенчмаркинг - це підхід до планування діяльності підприємства, який припускає безперервний процес оцінки рівня продукції, послуг та методів роботи, які відкривають, вивчають та оцінюють усе найкраще в інших організаціях з метою використання отриманих знань у роботі своєї організації. Таким чином, бенчмаркинг - це метод використання чужого досвіду, передових досягнень найкращих компаній, окремих спеціалістів для підвищення ефективності роботи, виробництва, удосконалення бізнес-процесів. У сучасній практиці існують різноманітні види бенчмаркингу:

         Конкурентний - порівняння своєї продукції, бізнес-процесів з аналогами прямих конкурентів;

         Функціональний - порівняння ефективності окремих функцій компаній однієї галузі, не обов’язково прямих конкурентів;

         Загальний - аналіз і сприйняття передового опиту компаній, що діють в інших галузях;

         Внутрішній - порівняння ефективності роботи різних підрозділів однієї організації та впровадження найкращих прийомі роботи , бізнес-процесів.

Аналіз конкурентоспроможності продукції, робіт, послуг повинен передбачати вивчення ситуації на ринку збуту, порівняння продукції, що виробляється з товарами аналогічного профілю, що випускають підприємства-конкуренти. Існують різноманітні методики оцінки. Наприклад, параметри товарів - конкурентів можливо поділити на три групи: маркетингові, економічні та технічні. У табл.. 3.1 наведені показники оцінки конкурентоспроможності продукції, робіт, послуг.

Таблиця 3.1 - Показники оцінки конкурентоспроможності продукції, робот, послуг

Показники

Характеристика

Маркетингові

Соціальні

Характеризує відповідність продукції, робіт, послуг, попиту певного призначення, відповідній структурі громадських потреб. Характеризує відповідність послуги структурі потреб цільового сегменту.

Функціональні

Характеризує використання продукції, робот, послуг по призначенню у відповідності до основної функції. Це показники універсальності, виконання допоміжних операцій, оцінюють особливості послуг на етапах , супутніх виконанню основної функції

Надійність у споживанні

Характеризує безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність

Ергономічні

Установлюють відповідність послуг будь-яким ергономічним вимогам. Характеризує потреби клієнтів у зручності,комфорті споживання продукції, робот, послуг

Гарантійний строк

Характеризує додаткові послуги та переваги у порівнянні з аналогічними товарами

Економічні

Собівартість

Важливий якісно-кількісний показник, у загальному виді відображає усі сторони господарської діяльності, її досягнення та недоліки. Собівартість - це основа для визначення нижньої межі ціни на продукцію, роботи, послуги

Оптова ціна

Важливий показник для діагностики конкурентоспроможності послуг. Оптова ціна нижче роздрібної, бо при оптовому продажу витрати на одиницю продукції менші.

Технічні

Технологічність

Характеризує можливість включаться до технологічної системи з покращенням її характеристик

Патентно-правовий показник

Характеризує ступінь патентного захисту та чистоти виробу, виражається наявністю різного роду сертифікатів

Рівень уніфікації

Характеризує ступінь насиченості конструкції виробу уніфікованими елементами та оцінюється коефіцієнтом уніфікації.

Безпека споживання

Визначає міру захисту людини від небезпечних і шкідливих чинників і включає механічну безпеку, електричну, хімічну, біологічну, пожежну безпеку і безпеку від вибухів

Рівень використання виробу

Ступінь відповідності виробу вимогам стандартів, надійності та довгостроковості

Надійність та достовірність

Характеризує збереження основних параметрів в часі


Оцінимо конкурентоспроможність ремонтно-будівельних послуг СК «Фортуна».

Стан ринкової конкуренції доцільно оцінити чотирма конкурентними силами: прямі конкуренти, потенційні конкуренти, покупці та постачальники. Характеристика конкурентних сил, які діють на ринку ремонтно-будівельних послуг, приведені у табл. 3.2.

Таблиця 3.2 - Характеристика конкурентних сил на ринку ремонтно-будівельних послуг

Конкуренти

1-а група компаній

2-а група компаній

3-я група компаній

Прямі конкуренти

Ремонтно-будівельні фірми

Будівельні комплекси, які виконують ремонтно-будівельні послуги як додаткові

Приватні особи

Потенційні конкуренти

Новоорганізовані ремонтно-будівельні фірми

Новоорганізовані будівельні комплекси, які виконують ремонтно-будівельні послуги як додаткові

Приватні особи, що знову з'явилися

Споживачі послуг

«Одноразові» підприємства

Постійні клієнти підприємства

Приватні особи

Постачальники інструментів

Організації, що забезпечують життєдіяльність організацій-конкурентів (оренда спеціалізованих приміщень, придбання спеціалізованого автотранспорту та т.ін.)

Змінення рівня конкуренції на ринку ремонтно-будівельних послуг визначається загальним станом економіки, зміненням у законодавстві, глобалізацією сфери будівельних послуг. Стан конкуренції у значній мірі залежить від етапу життєвого циклу ринку послуг, який визначається наступними параметрами: збут, прибуток, споживачі, число конкурентів, основні стратегічні зусилля продавців, витрати на маркетинг, основні зусилля маркетингу, розповсюдження послуг, ціна.

У відповідності з даними параметрами ринок ремонтно-будівельних послуг знаходиться на етапі «Зрілості».

СК «Фаворит» - компанія висококваліфікованих спеціалістів, яка займається виробництвом загально будівельних робіт, ремонтом квартир, офісів, котеджів, торгівельних приміщень.

Як показали дослідження на даному сегменті нараховується 22 будівельні компанії, які однаково орієнтовані на широкий спектр ремонтно-будівельних послуг та різноманітні об’єми. Більш того, корпоративні споживачі ремонтних послуг порівняно однаково оцінюють усіх конкурентів. За оцінкою корпоративних клієнтів більшість з них тільки частково задоволені якістю робіт, що виконуються, термінами та вартістю. Більш всього респондентів не влаштовує якість робіт та гарантії, що надаються.

Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності дозволяє провести дослідження конкурентоспроможності відразу на усьому ринку даних послуг, тобто порівняти конкурентоспроможність послуг з товарами усіх фірм-конкурентів. Ця методика проста у застосуванні, основана на відкритих даних та враховує думку споживачів. Розрахунок включає:

         Визначення критеріїв (вимог) споживачів до товару;

         Оцінку конкурентоспроможності товару на основі критеріїв споживачів;

         Оцінку конкурентоспроможності маркетингової діяльності фірми відносно фірм-конкурентів;

         Висновки про реальну конкурентоспроможність товару та визначення заходів для її підвищення.

Для оцінки були використані різноманітні джерела первинної інформації, у тому числі анкетне опитування та офіційні статистичні дані.

Згідно з типологією товарів, яка основана на ієрархії потреб А.Маслоу, ремонтно-будівельні послуги можна віднести до товарів промислового призначення, які задовольняють потреби у безпеці, зручності існування та пересування.

Критерії (вимоги до товару) та їх ступінь важливості, виявлені шляхом анкетування.

Таблиця 3.3 - Отримані дані

Як часто Ви користуєтеся ремонтно-будівельними послугами?:

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей, %

Один раз на місяць

6

3

Один раз на квартал

64

32

Один раз на півроку

46

23

Досить рідко

84

42

Усього

200

100


Таким чином, провівши дослідження можна зробити висновки: 32% респондентів відмітили, що користуються ними один раз у квартал, 23% - один раз на півроку, 42% - досить рідко

Яку ремонтно-будівельну фірму Ви знаєте:

а) ДонбассЖилСтрой;

б) Градстрой;

в) Новатор;

г) Форвард;

д) інше

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей, %

ДонбассЖилСтрой

42

21

Градстрой

12

6

Новатор

5

2,5

Форвард

10

5

інше

131

Усього

200

100


Більшості споживачів відома фірма - лідер ринку «ДонбассЖилСтрой», фірму СК «Форвард» знають %% респондентів, що при дуже насиченому ринку є позитивним результатом

Які матеріали більш надійні?

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей, %

імпортні

157

78,5

вітчизняні

43

21,5

Усього

200

100


Споживачі віддають більшу перевагу імпортним будівельним матеріалам (78,5%).

Чи задовольняє Вас якість будівельних послуг?

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей, %

так

151

75,5

ні

49

24,5

Усього

200

100


Отже, як видно з таблиці, 75,5% опитаних задовольняє якість будівельних послуг

Наскільки для Вас важлива ціна на будівельні послуги?:

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей, %

так

188

94

ні

12

6

Усього

200

100


В ході опитування встановлено, що ціна на будівельні послуги для респондентів дуже важлива (94%)

Чи зручно для вас місцерозташування компанії:

ВідповідьАбсолютна кількість відповідейВідносна кількість відповідей, %Так

137

68,5

ні

22

11

частково

41

20,5

Усього

200

100


,5% споживачі оцінюють вважають, що місце розташування підприємства є зручним ( м. Донецьк, пл. Конституції, 5)

Представником якої організації ви являєтесь?

а) велике підприємство ;

б) приватна фірма ;

в) приватна особа

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей, %

Велике підприємство

38

19

Приватна фірма

107

53,5

Приватна особа

55

27,5

Усього

200

100


Як видно з результатів,отриманих в результаті опитування більшість споживачів підприємства - це приватні фірми (53,5%) та приватні особи (27,5%).

Ваш вік:

а) до 20 років;

б) 20-30 років;

в) 31-40 років;

г) 41-50 років;

д) більше 50 років

ВідповідьАбсолютна кількість відповідейВідносна кількість відповідей, %до 20 років

18

9

20-30 років

19

9,5

31-40 років

72

36

41-50 років

51

25,5

більше 50 років

39

19,5

Усього

200

100


Більшість покупців - це люди середнього та старшого віку (36%, 25,5% відповідно)

Ваша стать:

а) чоловіча;

б) жіноча

Відповідь

Абсолютна кількість відповідей

Відносна кількість відповідей, %

чоловіча

42

21

жіноча

158

79

Усього

200

100


Як видно з отриманих даних - більшість споживачів - це жінки (79%)

Аналіз даних, отриманих у результаті опитування 200 клієнтів підприємства СК «Форвард», свідчить про те, що найбільш еластичний попит споживачів на цінову політику: 94% респондентів відповіли, що цінова складова дуже важлива і має найвищий коефіцієнт вагомості.

Проведемо оцінку очікуваної конкурентоспроможності послуг на основі критеріїв споживачів. Характеристики послуги, що враховуються споживачем, ідентифікуються, і робиться визначення близькості значення реальних характеристик послуги до бажаного споживачем значення. Структура характеристик показана в табл. 3.3

Таблиця 3.3 - Структура характеристик послуги

Характеристики послуг

Компанії, що займаються ремонтно-будівельними послугами


1-а група

2-а група

3-я група

1. Ремонтно-будівельні послуги

*2. Можливість утримання клієнта


*


3. Ціна перерахунку

*


*

4. Страховка

*

*

*

5. Дисципліна обслуговування

*

*

*

6. Тип організації

*

*

*

7. Ціна

*

*

*

8. Якість

*

*

*


Важливою причиною звертання у визначену ремонтно-будівельну компанію респонденти практично у 100% випадків називали якість послуг та матеріали, які використовувалися, на другому місці була ціна, однак її важливість була під сумнівом у половиною опитаних: вартість важлива, але якщо відмінності будуть незначними і ціна буде відповідати доходам, то на вартість звернуть увагу не в першу чергу.

Респонденти, які вирішили звернутися до СК «Форвард» у першу чергу звертаються за консультацією до спеціалістів чи знайомих, потім шукають інформацію через інтернет-ресурси та бази даних. Мало довіри до реклами та особистого досвіду. Тоді можна зробити висновок, що основний упор при просуванні послуг необхідно зробити на класичну рекламу.

Проведемо оцінку конкурентоспроможності маркетингової діяльності компанії відносно конкурентів.

Якщо вивчення споживача допомагає компанії завоювати нових клієнтів, то вивчення конкурента дає представлення про його положення на ринку, позволяє задовольнити специфічні запити споживача краще інших компаній. Знаючи сильні та слабкі сторони конкурентів, можна оцінити їх потенціал і цілі, теперішню та майбутню стратегії. Це дозволить компанії точно сконцентрувати увагу на тому напрямку, де конкурент слабше. Таким чином, можна розширити власні переваги у конкурентній боротьбі.

Основними конкурентами СК «Форвард» є ВАТ «Градстой» та ПО «Новатор». Причинною вибору саме цих компаній є те, що вони:

         Знаходяться у територіальній близькості від фірми СК «Форвард»;

         Представляють споживачам однаковий набір послуг;

         Мають однакову цінову політику.

Експертні оцінки кожного конкурента представлені у табл. 3.4.

маркетинговий конкурент управління ринковий

Таблиця 3.4 - Конкурентоспроможність компаній по наданню ремонтно-будівельних послуг

Критерії оцінки

Ступінь значущості

Експертна оцінкаСК «Форвард»

ПО «Новатор»

ВАТ «Градстрой»

Цінова політика

0,4

5,0

5,0

4,0

Широта пропозиції послуги

0,1

5,0

4,0

4,0

Надання знижок

0,1

3,0

4,0

4,0

Якість послуг

0,15

5,0

4,5

3,8

Рекламна політика

0,15

3,0

5,0

3,0

Місцерозташування

0,1

5,0

4,0

4,0

Всього

1При розгляданні конкурентів визначенні експертної оцінки спеціалісти керуються наступними аргументами:

         Ціни на послуги по більшості напрямків у усіх конкурентів практично ідентичні. У ВАТ «Градстрой» ціни вище у середньому на 5%, що для ринку ремонтно-будівельних послуг достатньо відчутно. При оцінці широти пропозиції послуг враховувались як спектр пропозиції за окремими напрямками діяльності, так і спектр пропозицій усередині кожного напрямку;

         Знижки надаються обома компаніями. Це стосується постійних клієнтів, з якими заключні договори на обслуговування, знижка складає 3-5% від вартості послуги. СК «Форвард» знижки не надає. Разом з тим постійні клієнти (з частотою відвідування один раз у квартал) існують і у СК «Форвард», але вони у незначній мірі орієнтовані на отримання знижок;

         З точки зору рекламної складової найбільш конкурентоспроможна компанія ПО «Новатор». Основні інструменти її рекламної роботи - реклама у газетах та журналах; СК «Форвард» використовує тільки рекламу у газеті, при цьому дана реклама носить фрагментарний характер та ефективність її не відстежується;

         З точки зору місце розташування офісу найбільш конкурентоспроможна фірма СК «Форвард». Причина цього - близькість промислових підприємств, зручність паркування, наявність окремого входу; ПО «Новатор» розташоване на околиці міста, що незручно для клієнтів; ВАТ «Градстрой» знаходиться у приміській зоні, що також незручно для споживачів послуги.

Висновки про конкурентоспроможність послуг СК «Форвард» можна зробити наступні:

СК «Форвард» =

ПО «Новатор» =

ВАТ «Градстрой» =

Проведене дослідження виявило, що компанія СК «Форвард» займає друге місце після ПО «Новатор», поступаючись за двома основними позиціями: надання знижок та рекламна діяльність. Аналіз ситуації на споживчому ринку свідчить про необхідність внесення змін у поведінку компанії. У першу чергу необхідно вдосконалювати стимулювання збуту (надання знижок постійним клієнтам) та активізувати комунікаційну політику. Але для того, щоб здійснити запропоновані заходи необхідно організувати на підприємстві відділ маркетингу.

3.2 Розробка заходів з реалізації стратегії маркетингу на підприємстві СК «Форвард»

В попередньому підрозділі доведено необхідність створення служби маркетингу на нашому підприємстві для проведення маркетингових заходів. Тому порахуємо витрати на її створення. Оскільки у відділі маркетингу буде працювати лише одна особа, то не має потреби в окремому приміщенні. Усі потрібні витрати представлені в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 - Витрати на створення відділу маркетингу.

Стаття витрат

Сума, грн

1. Облаштування меблями

1 000

2. Робоче обладнання (комп’ютер, сканер, принтер)

5 000

Разом

6 000


З таблиці 3.5 видно, що для створення відділу маркетингу і його облаштування необхідно 6 000 гривень.

У таблиці 3.6 наведено штатний розклад роботи відділу маркетингу.

Таблиця 3.6 - Штатний розклад роботи відділу маркетингу.

Посада

Кількість чоловік

Оклад, грн. на місяць

Маркетолог

1

2550


В обов’язки маркетолога входить управління маркетингом, тобто координація розробки стратегії маркетингу, координація діяльності структурних підрозділів з реалізації стратегії маркетингу, участь разом з іншими відділами у розробці рекомендацій з покращення споживчих властивостей підприємства, розробка планів роботи та контроль над їх виконанням. Крім того, в обов’язки входить формування товарної номенклатури та ціноутворення.

В обов’язки маркетолога входить дослідження ринку збуту продукції та виявлення незадовільних сегментів ринку, а також організація рекламної діяльності та стимулювання збуту.

Створення інформаційної бази істотно допоможе більш чітко орієнтуватися і реагувати на найменші зміни умов на ринку.

Необхідно створити інформаційну базу по клієнтах. Визначити постійних клієнтів, одноразових замовників (замовники, які зверталися до СК «Форвард»), а також потенційних клієнтів, з якими ще не працювали.

Така інформаційна база стане в нагоді при сезонному зниженні попиту, у зимовий період, коли менше провадяться будівельні роботи. Коли буде спостерігатися зниження попиту, потрібно інформувати своїх замовників про себе. Інформаційна база необхідна і для того, щоб прорахувати та проаналізувати збійні ситуації, можливо, порадити замовникові оптимальний об’єм заказу.

Для удосконалення роботи підприємства відділу маркетингу пропонується провести наступні маркетингові заходи:

)        Надання знижки при замовлені певного обсягу будівельних робіт.

Таблиця 3.7 - Кількісні знижки на будівельні послуги (утеплення фасадів)

Об’єм будівлі, м2

Знижка, %

Ціна м2,грн.

1

1-499

0

270

2

500-799

3

261,9

3

800 і більше

5

256,5


Отже, як видно з таблиці 3.7, ціна одного м2 утеплення фасадів будівлі дорівнює 270грн. Якщо замовляється утеплення або облицювання фасадів будівлі розміром від 500 до 799 м2, ціна зменшується на 3% і становить 261,9грн. У разі, якщо замовляється робота обсягом більше 800 м2, ціна зменшується на 5% і становить 256,5грн.

Розглянемо загальні витрати і суму прибутку до і після впровадження знижок.

Двох поверхова офісна будівля має розмір 480 м2, звідси вартість всього об’єкту буде дорівнювати:

*270=124200 грн.

Трьох поверхова будівля має розмір 720 м2. Робота для такої будівлі буде проводитися з 3% знижкою і вартість 1 м2 буде коштувати 261,9 грн.

*261,9=188568 грн.

Чотирьох поверхова офісна будівля - 950м2. Для такого обсягу пропонується 5% знижка і вартість роботи буде - 256,5 грн. за 1м2.

*256,5=246240 грн.

Засоби розповсюдження відомостей про програму стимулювання для споживачів оберемо спеціалізований журнал «Капітальне будівництво». Періодичність видання журналу - один раз на місяць. Програма стимулювання буде тривати 3 місяці і рекламу в журналі замовимо на 3 місяці. Вартість одного оголошення на місяць коштує 225 грн. Тобто витрати на рекламу будуть дорівнювати:

З = 225 * 3=675 грн.

Також можна запустити рекламне повідомлення про фірму у журнал «Золоті сторінки». Цей журнал видається раз на рік і вартість замовлення реклами 500грн. Тобто витрати на рекламу будуть дорівнювати 500грн.

Витрати на рекламу для повідомлення споживачів розраховано у таблиці 3.8.

Таблиця 3.8 - Витрати на рекламу


Найменування

Ціна, грн

Кількість місяців

Сума, грн

1

Журнал «Капітальне будівництво»

225

3

675

2

Журнал «Золоті сторінки»

500

-

500


Всього1175

З таблиці 3.8 видно, що для того, щоб стимулювати споживачів та повідомити їх про акцію, треба витратити 1175грн.

Відсоток збільшення об’ємів реалізації будівельних послуг після проведення акції «надання знижки» розрахуємо за допомогою ланцюгових коефіцієнтів:

Кразр=,                                                                           (3.1)

де Кmin, Кmax, Кразр. - відповідно, мінімально можливе, максимально можливе і більш можливе значення шуканої величини Кразр .

Для знаходження значення шуканих ланцюгових коефіцієнтів Кmin , Кmax, Кразр., створюється бригада експертів в складі не менше 3-х чоловік, котрі і проводять експертні оцінки значення даного коефіцієнта.

К1-коефіцієнт залучення нових клієнтів;

К2-коефіцієнт виконання рутинних робіт;

К3-коефіцієнт прибутковості угод;

К4-коефіцієнт отримання вторинних угод;

К5-коефіцієнт збільшення збуту продукції.

Проведемо розрахунки коефіцієнтів

Таблиця 3.9 - Розрахунок експертних оцінок

Експерти

Шукана величина

Ланцюгові коефіцієнтиК1

К2

К3

К4

К5

Начальник відділу маркетингу

Kmin

2%

1%

3%

5%

5%


Kmax

6%

2%

6%

8%

7%

Директор

Kmin

4%

3%

4%

4%

3%


Kmax

6%

5%

7%

6%

5%

Заступник директора з договірної та претензійної роботи

Kmin

3%

2%

1%

3%

5%


Kmax

5%

4%

2%

7%

6%

Середнє значення

3%

2%

2,6%

4%

4,3%


Kmax

5,6%

3,6%

5%

7%

6%


Результати коефіцієнтів зведені в таблиці 3.10

Таблиця 3.10 - Значення ланцюгових коефіцієнтів

№ п/п

Найменування

Позначення

Значення

1

Коефіцієнт утримання нових клієнтів

К1

4,04

2

Коефіцієнт виконання будівельних робіт

К2

2,64

3

Коефіцієнт прибутковості угод

К3

3,56

4

Коефіцієнт отримання вторинних угод

К4

5,2

5

Коефіцієнт збільшення збуту продукції

К5

4,98


Отже, виходячи з таблиці 3.10 та розрахованих коефіцієнтів можна визначити, що при проведенні акції «Надання знижки» об’єм продажів, за оцінкою експертів, збільшиться на 20,42%.

∆V=2050,6∙0,2042 = 418,73 тис.грн

Збільшення сумарних об’ємів реалізації будівельних послуг зображено на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 - Зміна об’ємів реалізації продукції до і після проведення акції «надання знижки»

2)      Розробка рекламної компанії

Рекламна компанія - це декілька рекламних заходів, які об’єднані однією метою, охоплюють визначений період часу та розташовані у часі так, щоб один рекламний захід доповнював інший. Для підприємства СК «Форвард» пропонується планувати рекламну компанію наступним чином:

)        Визначити портрет споживача - це людина середнього віку, яка потребує якісні ремонтно-будівельні послуги приблизно один раз на рік. Для споживача цінова складова дуже важлива;

)        Визначити цілі рекламної компанії - підвищення об’єму реалізації ремонтно-будівельних послуг;

)        Обрати форми розміщення реклами - газети та журнали:

Вартість однієї тисячі контактів цільової аудиторії розраховується:

СРТ = (В/А)*1000 (3.1)

де: В - вартість розміщення рекламного блока в конкретному виданні;

А - цільова аудиторія видання,або кількість чоловік, на яких направлено рекламне звернення.

А= Т* Sr* RPC* TAS                  (3.2)

де: Т - тираж видання;- доля фактично реалізованого тиражу видання, (0,5-0,9).- коефіцієнт звернення видання - середня кількість чоловік, що читають один екземпляр випуску видання. Для журналів 3-6, газет 2-4- питома вага цільової аудиторії, в загальній аудиторії видання;, RPC, TAS - визначається експертним шляхом (3-5 еэкспертів), методом двух або трьох експертних оцінок.

Результати розрахунків заносимо в таблиці 3.11 та 3.12

Таблиця 3.11 - Порівняльний аналіз вартості розміщення в газетах Донецька та області на підставі показника СРТ

Рекламоносій

Т, тис. екз.

Sr

RPC

TAS

А

В

СРТ

«Аргумент»

24

0,9

3

0,5

32400

110

0,0034

«Все обо Всем»

20

0,9

4

0,4

28800

90

0,0031

«Вечерний Донецк»

21

0,8

2

0,3

10080

65

0,0064

«Из рук в руки»

17

0,8

4

0,4

21760

70

0,0032


Таблица 3.12 - Порівняльний аналіз вартості розміщення в журналах Донецька та області

Рекламоносій

Т, тис. екз.

Sr

RPC

TAS

А

В

СРТ

«Ваш компаньон»

7

0,9

6

0,5

18900

2690

0,142

«Жилье моё»

20

0,9

5

0,4

36000

4000

0,111

«Строительство и ремонт»

12

0,8

4

0,5

19200

7950

0,414

«Новострой инфо»

14

0,7

4

0,3

11760

3100

0,263


В результаті проведених розрахунків вибираємо газети «Все обо Всем» і «Из рук в руки», оскільки показник СРТ в цих газетах є найменшим. З журналів вибираємо «Ваш компаньон» і «Жилье моё».

)        Розрахувати можливі витрати на рекламну компанію (табл.. 3.13):

Регіон проведення РК: Донецьк та область

Період проведення РК: Березень- Червень 2012 г.

Таблиця 3.13 - Розрахунок витрат на рекламну компанію

Назва видання

Тип видання

Тема

Тираж, тис.екз.

Періодичність

Формат

Кольоровість

Размір рекламного блока в см.

Вартість, грн.

Кількість публікацій

Сума разом, грн.

«Все обо всем»

Газета

Рекламно-інф.

20

1 раз на тиждень (вівторок)

А4

Колір +ч/б

40*60

90

12

1080

«Из рук в руки»

Газета

Рекламно-інф.

17

1 раз на тиждень (четверг)

А4

Колір + ч/б

40*40

70

13

910

«Ваш компаньон»

Журнал

Рекламно-інф.

7

1 раз на місяць

А4

Кольоровий

105х137,5

2690

3

8070

«Жилье мое»

Журнал

Рекламно-інф.

20

1 раз на місяць

А4

Кольоровий

215x303

4000

3

12000

Всього

31

22060


5)      Медіа-план виходу для друкованих ЗМІ (табл.. 3.14)

Таблиця 3.14 - Графік виходу в друкованих виданнях

Назва видання

Березень

Квітень

Червень


Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

«Все обо Всем»


«Из рук в руки» «Ваш компаньон»


«Жилье мое»


Всьго


1

2

1

1

2

1

1

2

1

Сумарні витрати на проведення маркетингових заходів показані у табл. 3.15

Таблиця 3.15 - Сумарні витрати на проведення маркетингових заходів

Показник

Величина, грн.

Організація відділу маркетингу

6000

Заробітна плата маркетолога

30600

Проведення акції «Надання знижки»

1175

Реклама у спеціальних виданнях

22060

Всього

59835


3.3 Аналіз економічної ефективності запропонованих маркетингових заходів

Основним матеріалом при аналізі економічної ефективності результатів маркетингових заходів фірми виступають статистичні і бухгалтерські дані про зростання кількості виконаних робіт. На основі цих даних можна досліджувати економічну ефективність одного або відразу декількох заходів щодо маркетингових заходів .

Контроль за стимулюванням продажів здійснюється до, в час і після його проведення.

За період проведення акції «Надання знижок» об’єм реалізації будівельних послуг збільшився на 20,42% і склав 2469,33 тис.грн., прибуток підприємства збільшився і склав 1299,23 тис.грн.

Розрахуємо збільшення об’єму продажу будівельних послуг після проведення рекламної компанії.

Відсоток збільшення об’ємів реалізації будівельних послуг після проведення рекламної компанії розрахуємо за допомогою ланцюгових коефіцієнтів:

Кразр=,                                                                           (3.2)

де Кmin, Кmax, Кразр. - відповідно, мінімально можливе, максимально можливе і більш можливе значення шуканої величини Кразр .

Для знаходження значення шуканих ланцюгових коефіцієнтів Кmin , Кmax, Кразр., створюється бригада експертів в складі не менше 3-х чоловік, котрі і проводять експертні оцінки значення даного коефіцієнта.

К1-коефіцієнт залучення нових клієнтів;

К2-коефіцієнт збільшення об’ємів виконання будівельних послуг постійним клієнтам;;

К3-коефіцієнт збільшення будівельних послуг ремонтно-будівельним фірмам;

К4-коефіцієнт отримання вторинних угод з приватними особами;

К5-коефіцієнт збільшення збуту продукції.

Проведемо розрахунки коефіцієнтів (табл. 3.16)

Таблиця 3.16 - Розрахунок експертних оцінок

Експерти

Шукана величина

Ланцюгові коефіцієнтиК1

К2

К3

К4

К5

Начальник відділу маркетингу

Kmin

3%

4%

1%

6%

3%


Kmax

5%

7%

3%

10%

4%

Директор

Kmin

4%

5%

2%

7%

2%


Kmax

5%

6%

3%

8%

3%

Заступник директора з договірної та претензійної роботи

Kmin

3%

4%

1%

7%

3%


Kmax

4%

5%

2%

9%

6%

Середнє значення

Kmin

3,3%

4,3%

1,3%

6,6%

2,6%


Kmax

4,6%

6%

2,6%

9%

4,3%


Результати коефіцієнтів зведені в таблиці 3.17

Таблиця 3.17 - Значення ланцюгових коефіцієнтів

№ п/п

Найменування

Позначення

Значення

1

коефіцієнт залучення нових клієнтів

К1

3,82

2

коефіцієнт збільшення об’ємів виконання будівельних послуг постійним клієнтам

К2

4,98

3

коефіцієнт збільшення будівельних послуг ремонтно-будівельним фірмам

К3

1,82

4

К4

7,56

5

коефіцієнт збільшення збуту продукції

К5

3,28


Отже, виходячи з таблиці 3.17 та розрахованих коефіцієнтів можна визначити, що при проведенні рекламної компанії об’єм продажів, за оцінкою експертів, збільшиться на 21,46%.

∆V=2050,6∙0,2146 = 440,06 тис.грн

Економічний ефект - це різниця між прибутком, отриманим від додаткового товарообігу, викликаного маркетинговими заходами, і витратами на проведення акції.

Е= (Тд * Нт) / 100 - Вс (3.3)

де Е - економічний ефект (грн.);

Тд - додаткові зроблені послуги під впливом заходів (грн)

Нт - торгова надбавка за одиницю послуги (20 % );

Вс - витрати на стимулювання (грн .);

Е = (418730 * 20) + (440060*20) / 100 - 59835 = 111,923 тис.грн.

В даному випадку економічний ефект від проведення акції позитивний (111,923 тис. грн.) - витрати на проведення заходу менше додаткового прибутку.

Отже, можна зробити висновок, що в березні-червні спостерігається суттєве збільшення об’ємів реалізації будівельних послуг фірми СК «Форвард», що свідчить про доцільність проведення запропонованих маркетингових заходів.

4. ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

4.1 Загальні питання охорони праці

Підвищення технічної оснащеності підприємств, застосування нових матеріалів, конструкцій і процесів, збільшення швидкостей і потужностей машин робить вплив на характер і частоту нещасних випадків і захворювань на виробництві. Праця людини в сучасному автоматизованому і механізованому виробництві є процесом взаємодії людини і машини, причому центральне місце належить людині - оператору. Поліпшення умов праці, підвищення його безпеки впливають на результати виробничої діяльності: продуктивність праці, якість і вартість продукції, що випускається, а також приводить до зниження виробничого травматизму, професійних захворювань, зберігає здоров'я працівників і одночасно приводить до зменшення витрат на оплату пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці.

В існуючому законодавстві [1] велику увагу надається питанням захисту працюючих від дії небезпечних і шкідливих чинників виробничого середовища. В законі України про охорону праці» (2002г.) сказано, що державна політика базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства, повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Використовуються економічні методи для управління охороною праці на підприємстві. Створюються національні, галузеві, регіональні програми з питань охорони праці, враховуючі різні напрями економічної і соціальної політики держави. Встановлюються єдині нормативи по охороні праці для всіх підприємств, організацій незалежно від форм власності. Створюються страхові фонди.

4.2 Управління охороною праці на підприємстві

Працедавець зобов'язаний створити на робочому місці, в кожному структурному підрозділі, умови праці, відповідні нормативно-правовим актам.

З цією метою працедавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

створює відповідні служби і призначає посадовців, які забезпечують рішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх виконання;

розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці;

організовує атестацію робочих місць на відповідність нормативним актам з охорони праці;

забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів у разі зміни умов праці;

упроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації і автоматизації виробництва, дотримує вимоги ергономіки, використовує позитивний досвід в області охорони праці і тому подібне;

забезпечує належний зміст будівель і споруд, виробничого устаткування і оснащення, моніторинг за їх технічним станом;

забезпечує усунення причин, які можуть привести до нещасних випадків, професійних захворювань, і забезпечує здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

організує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, дає оцінку технічного стану виробничого устаткування і оснащення;

розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти по охороні праці, які діють в межах підприємства (далі - акти підприємства). Встановлює послідовність виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів по охороні праці, забезпечує безкоштовно працівників нормативно-правовими актами і актами підприємства по охороні праці;

здійснює контроль за дотриманням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, використовуванням засобів колективного і індивідуального захисту, виконанням робіт щодо вимог по охороні праці;

організовує пропаганду безпечних прийомів праці і співпраці з працівниками в області охорони праці;

передбачає термінові заходи для надання допомоги потерпілим, привертає при необхідності професійні аварійно-рятівні формування у разі виникнення на підприємстві аварій і нещасних випадків.

Працедавець несе безпосередню відповідальність за порушення відзначених вимог[1 ].

4.3 Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів

В даному розділі розглядається робоче місце з використанням персонального ЕОМ при виконанні дипломної роботи.

Характеристика приміщення, в якому знаходиться комп'ютер: розміри приміщення: - площа: S = 6 × 10 = 60 м2; - об'їм: V = 6 × 10 × 3,5 = 210 м3.

Згідно [2 ], норма площі на одного працюючого не повинна бути менше 6 м2. В приміщенні, що розглядається, вісім робочих місць, таким чином необхідна площа: Sнеобх. = 6 × 8 = 48м2. Отже, приміщення відповідає вимогам [2 ]. Приміщення розташовано на другому поверсі чотириповерхової будівлі.

Приміщення пожежонебезпечне, категорії В, оскільки в ньому знаходяться тверді матеріали, що згорають [3 ]. Відповідно до обліку категорії пожежонебезпечності і поверховості будівлі, в якій розміщено дане приміщення, ступінь вогнестійкості будівлі - ІІ [4 ].

Перелік основних небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які зустрічаються на робочому місці, що розглядається, надано в таблиці 4.1 [5 ]

Таблиця 4.1- Небезпечні і шкідливі виробничі чинники

Найменування чинників

Джерела виникнення

Характер дії на організм людини

Нормований параметр

1

2

3

4

Шум

Принтери, сканери, системні блоки

Розлади ЦНС, зниження слуху

Рівень звуку Lр, дБА

Вібрація

Системні блоки ЕОМ

Розлади серцево-судинної системи, ЦНС

Рівень виброшвидкості Lv, дБ

М'яке рентгенівське випромінювання

Монітори ЕОМ

Стомлення, захворювання органів зору,

Еквівалентна доза, Р, мкР/ч

Електромагнітне випромінювання

Монітори ЕОМ

Пониження кров'яного тиску

Напруженість, Е, В/м

Ультрафіолетове інфрачервоне випромінювання

Монітори ЕОМ

Головний біль, сонливість, запаморочення.

Інтенсивність теплових випромінювань Е, Вт/м2

Електростатичне поле

Комп'ютерна техніка

Головний біль, погіршення зору

Напруженість, Е, кВ/м

Яскравість екрану

Монітор

Стомлення очей

Не більше 40 кд/м2

Підвищена іонізація повітря

Комп'ютер

Опромінювання

Кількість іонів в 1см3 n+ =1500 - 3000 n- = 3000 - 5000

Напруга в електромережі

Штучне освітлення

Поразка електрик-ним струмом

Uпр ≤ 36

Монотонність праці

Безперервна робота на ЕОМ

Стомлення ЦНС

-


4.4 Промислова санітарія

Метеорологічні умови вибираються відповідно до вимог [6 ]. При роботах операторського типу, пов'язаних з великою нервово-емоційною напругою, передбачені оптимальні значення параметрів мікроклімату в приміщенні. Енерговитрати складають 139 Вт, оскільки роботи виконуються сидячи. Категорія виконуваних робіт - Iа. Оптимальні норми температури, відносної вологості, швидкості руху повітря в приміщенні в холодний і теплий період року для категорії робіт Iа надані в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Оптимальні параметри мікроклімату

Период роки

Категорія виконуваних робіт по енерговитратах

Температура, 0С

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

Теплий

I а

23 - 25

40 - 60

0,1

Холодний

I а

22 - 24

40 - 60

0,1


Для забезпечення параметрів мікроклімату в межах норми, оптимального рівня іонізації [n+ = (1500 ÷ 3000), n― = (3000 ÷ 5000)] в см3 повітря [2 ], концентрації пилу нижче встановленого значення ГДК = 4 мг/м3, в даному приміщенні передбачені прилади зволоження і штучної іонізації повітря, а також кондиціонування повітря [7 ]. Вид опалювання - центральний. Джерела надходження води - міський водопровід, діюча каналізація - господарсько-побутова [8 ] .

Передбачено природне і штучне освітлення в приміщенні, в якому розташовано робоче місце. За найменшим розміром об'єкту розрізнення, характеристики фону і контрасту об'єкту розрізнення з фоном встановлюємо розряд зорових робіт - IIIв

Природне освітлення - односторонньо бічне. Нормативне значення коефіцієнта природної освітленості визначаємо по наступній формулі:

 %                                               ( 4.1 )

де еN - коефіцієнт природної освітленості;

eн - коефіцієнт природної освітленості для III розряду зорових робіт;- коефіцієнт світлового клімату (0,9);

 номер групи забезпеченості природним світлом

Необхідну сумарну площу світлових отворів в приміщенні з одностороннім бічним освітленням, має розміри: L=10 м, В= 6 м, H=3,5 м визначаємо по формулі:

 м2;                                  (4.2)

ок- світлова характеристика вікна ок = 13,5;

кз - коефіцієнт запасу, враховуючий зниження освітленості в процесі експлуатації скла, кз = 1,4;п - площа підлоги приміщення; Sп = L·В= 10 · 6 = 60м2;

кзд - коефіцієнт, що враховує затемнення вікон протилежними будівлями, кзд = 1;

 - загальний коефіцієнт світлопроникнення;

                                    (4.3)

коефіцієнт, що враховує вид матеріалу, що пропускає світло 0,8;

коефіцієнт, що враховує вид палітурки; 0,8;

коефіцієнт, що враховує вид несучих конструкційних матеріалів, при бічному освітленні; 1;

коефіцієнт, що ураховує втрати світла в сонцезахисних пристроях; 0,65;

- коефіцієнт, що враховує вплив відображеного світла при бічному освітленні, r1 =3,0;

0,8·0,8·1·0,65 =0,416

Сумарна площа світлових отворів S0 = 16,36 м2

Штучне освітлення - загальне рівномірне. Як джерела світла використовуємо люмінесцентні лампи типу ЛТБ 80-2. Нормативне значення освітленості для IIIв розряду зорових робіт Еmin складає 300 лк. Загальне освітлення виконано у вигляді переривчатих ліній світильників ЛП033 виконання 001 прямого світла (П) з дзеркальними екранними сітками і відбивачами. Основні характеристики освітлення, що передбачено в приміщенні надані в таблиці 4.3 [9 ].

Таблиця 4.3- Характеристика освітлення

Площа підлоги, м2

Розряд зорових робіт

Освітленняприродне

штучнеВид освітлення (верхнє, бічне)

КЕО еN %

Мінімальна освітленість, Еmin, лк

60

IIIв

бічне

1,8

300


Шум є одним з найпоширеніших на виробництві шкідливих чинників. У відповідності з [10] на робочому місці при рішенні завдань потребуючої концентрації уваги рівні звуку і еквівалентні рівні звуку не повинні перевищувати 50 дБА. Відповідно з [11] рівень вібрації для категорії 3, тип „в”, в умовах „комфорту” не повинна перевищувати 75 дБ. Для зменшення рівня звуку і вібрації застосовуються демпфуючі матеріали (гумова прокладка під принтер). Шумопоглинальні засоби застосовуються не спаленні або тяжко спаленні спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата та інші.

Комп'ютер і в першу чергу монітор є джерелами:

електростатичного поля;

слабих електромагнітних випромінювань в низькочастотному і високочастотному діапазонах (2 Гц …400 Гц);

рентгенівського випромінювання;

ультрафіолетового, інфрачервоного і випромінювання видимого діапазону.

Згідно [12], встановлюються гранично допустимі значення напруженості електричного і магнітного полів частотою 50 Гц залежно від часу перебування персоналу в приміщенні. Напруженість електричного поля не перевищує 5 кВ/м, напруженість магнітного поля на робочому місці не перевищує 8 кА/м, а напруженість електростатичного поля не перевищує 20 кВ/м [13], що дозволяє не регламентувати час перебування в приміщенні.

Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 0,05 м від екрану не перевищує 0,1 мбер/час [14]. Рівні всіх можливих випромінювань достатньо низькі і не перевищують діючі норми. На робочому місці, що вивчається, розміщений найбезпечніший монітор, в якому створений додатковий металевий внутрішній контур, замкнутий на вбудований захисний екран.

При організації робочого місця за комп'ютером дотримувалися наступні розміри:

відстань від підлоги до сидіння крісла дорівнює 440 мм;

відстань від сидіння крісла до нижнього краю робочої поверхні 330 мм;

відстань від очей до дисплея 550 мм;

простір для ніг 770 мм;

відстань від ніжки столу до краю робочої поверхні столу 640 мм;

М - відстань між передньою поверхнею тіла і краєм робочої поверхні столу 80 мм;

відстань від очей до документації 500 мм;

оптимальна зона моторного поля 360 мм;

висота робочої поверхні 800 мм;

кут огляду документів 30!.

Екран дисплея по висоті розташований на столі так, що кут між нормаллю до центру екрану і горизонтальною лінією погляду складає 20!. Кут спостереження екрану в горизонтальній площині не перевищує 60° [14,15]. Передбачені перерви, що регламентуються, для відпочинку тривалістю 15 хвилин після кожних двох годин роботи.

4.5 Електробезпека

При проектуванні систем електропостачання, при монтажі силової електроустаткуванні і електричного освітлення в будівлях і приміщеннях для ЕОМ необхідно дотримуватися вимог нормативно-технічної документації (ПУЕ, ПТЕ, ПТБ і ін.).

Рід струму - змінний, напруга в мережі 220 / 380В. ЕОМ є однофазним споживачем електроенергії від трифазної чотирьох провідної мережі з глухо заземленою нейтраллю змінного струму частотою 50 Гц. По ступені небезпеки поразки електричним струмом приміщення ставиться до приміщень з підвищеної небезпеки [16].

Працівник, що поступає на роботу, обов'язково проходить ввідний і первинний інструктаж по техніці безпеки в цілях профілактики нещасних випадків, а також знайомиться з інструктажем по дотриманню заходів техніки безпеки при роботі з ПЕВМ.

4.6 Пожежна безпека

Категорія приміщення по вибухо-пожежонебезпеки - В [3 ], вогнестійкість будівлі - II [4 ]. Зона класу приміщення П-IIа. Ступінь захисту оболонки для вказаної пожежонебезпечної зони - IР44[17].

Можливими причинами пожеж в приміщенні може бути несправність електропроводки і електроустаткування, коротке замикання в мережі, зберігання горючих матеріалів, блискавка і т.д.

Згідно [18] пожежна безпека забезпечується системами запобігання пожежі, пожежного захисту і організаційно-технічними заходами.

В системі запобігання пожежі передбачені наступні заходи: контроль і профілактика ізоляції, наявність плавких запобіжників в устаткуванні, блискавкозахист будівлі. Для даного класу пожежонебезпечної зони приміщення П-IIа, з урахуванням кількості грозових годин у рік (20 годин), встановлено ІІ категорію блискавкозахисту [19].

Система пожежного захисту передбачає забезпечення вогнегасниками -ВВК-8.

Організаційними заходами пожежної профілактики є навчання виробничого персоналу протипожежним правилам, видання необхідних інструкцій і плакатів, засобів наочної агітації.

4.7 Охорона навколишнього середовища

На робочому місці, що розглядається, відсутні відходи, що забруднюють навколишнє середовище, оскільки устаткування (ПЕВМ, принтер) не є джерелом забруднення навколишнього середовища. Проте при виробленні ресурсу устаткування стає повторною сировиною і підлягає утилізації[20].

ВИСНОВКИ

В умовах ринкової економіки важливим чинником успішного функціонування вітчизняного підприємства є його переорієнтація на засади маркетингу. Власне впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.

Саме тому в I розділі дипломної роботи було встановлено, що маркетинг - це філософія взаємодії та координування підприємницької діяльності, організаційна функція якої спрямована на розробку нових рішень та методів впливу на ринок і споживачів для забезпечення переваг у конкурентному середовищі. Організація маркетингу на підприємстві припускає використовувати функції маркетингу при взаємодії підприємства з ринком.

Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві - це система різних видів діяльності, що являють широкий комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, пов'язаних між собою і спрямованих на ефективне здійснення ринкової діяльності підприємства та досягнення його основної мети - задоволення потреб споживачів товарів і послуг і отримання на цій основі найбільшого прибутку.

Предмет дипломного дослідження - процеси управління маркетинговою діяльністю на підприємстві СК «Форвард», що працює на ринку будівельних послуг. На сьогодні в будівельній галузі існують такі проблеми, як: відсутність джерел фінансування будівництва; високий ступінь зносу основних фондів; практична ліквідація великих будівельних підрозділів, здатних виконувати багатомільйонні проекти; недосконала система ціноутворення; бюрократичні перешкоди на шляху реалізації інвестиційних проектів; відсутність рівних правових умов діяльності всім учасникам інвестиційного процесу; недосконала система механізмів нормативно-правового регулювання.

Приватна будівельна фірма СК «Форвард» виконує ремонтно-будівельні роботи на території України, в Донецькій області і місті Донецьк з 2000 року. Достатньо високі показники рентабельності будівельної фірми СК «Форвард» вказують на те, що підприємство функціонує досить ефективно.

Аналіз даних, отриманих у результаті опитування 200 клієнтів підприємства СК «Форвард», свідчить про те, що найбільш еластичний попит споживачів на цінову політику: 94% респондентів відповіли, що цінова складова дуже важлива і має найвищий коефіцієнт вагомості.

Основними конкурентами СК «Форвард» є ВАТ «Градстой» та ПО «Новатор». Причинною вибору саме цих компаній є те, що вони: знаходяться у територіальній близькості від фірми СК «Форвард»; представляють споживачам однаковий набір послуг; мають однакову цінову політику.

Проведене дослідження виявило, що компанія СК «Форвард» займає друге місце після ПО «Новатор», поступаючись за двома основними позиціями: надання знижок та рекламна діяльність. Аналіз ситуації на споживчому ринку свідчить про необхідність внесення змін у поведінку компанії. У першу чергу необхідно вдосконалювати стимулювання збуту (надання знижок постійним клієнтам) та активізувати комунікаційну політику.

За період проведення акції «Надання знижок» об’єм реалізації будівельних послуг збільшився на 20,42% і склав 2469,33 тис.грн., прибуток підприємства збільшився і склав 1299,23 тис.грн. При проведенні рекламної компанії об’єм продажів, за оцінкою експертів, збільшиться на 21,46%.

В даному випадку економічний ефект від проведення акції позитивний (111,923 тис. грн.), бо в березні-червні спостерігається суттєве збільшення об’ємів реалізації будівельних послуг фірми СК «Форвард», що свідчить про доцільність проведення запропонованих маркетингових заходів.

Таким чином, наведені переваги існування відділу маркетингу дозволять в цілому підвищити рівень конкурентоспроможності підприємства та збільшити його прибутки.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1. Азарян О. М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: НМЦВО М-ва освіти і науки України; НВФ «Студцентр», 2001.

1      Алексунин В. А. Маркетинг: Краткий курс: Учеб. пособие. - М.:Издат. дом «Дашков й К°», 1999.

2       Ансофф Й. Стратегическое управление. - М.: Зкономика, 1998.

3   Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие. - М.: ИНФРА -М, 2002. - 260с.

4       Баховчук В. Краевой продовольственный рынок //АПК: экономика и управление. - 2000. - №10. - С.52-56.

5      Бєлєвцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 416 с.

6   Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н. Азрилияна. - 5.-е изд. доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 2002. - 1280 с.

7      Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент.-К.: КНЕУ, 1998.

8       Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2001. - 119с.

         Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 712 с.

         Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. - М.: Финстатинформ, 1995.

         Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність, - К.: Вища шк., 1995. - 167 с.

         Годин А. М. Маркетинг: Учеб.-метод. пособие. - М.: Издат. дом «Дашков и К°», 2000.

         Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. - М.: Издат. дом «Дашков й К°», 1999.

14 Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч.-метод посібник для самост. вивч. дисц. / За ред.. М.В. Кужельного. - К.: КНЕУ, 2002. - 198с.

15     Губський Б.В. Аграрний ринок. - К.: Нора-прінт, 1998. - 184 с.

16    Диксон П. Управление маркетингом: Пер. с англ. - М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998.

17     Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. - М.: Воок chamber international, 1992.

         Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. - К.:КНЕУ, 2002. - 360 с.

19 Зозулёв А.В. Сегментирование рынка: Учеб пособие. - Х.: Студцентр, 2003. -232 с

20    Кардаш В. Я. Стандартизация й управление качеством продукции. - К.: Вища шк., 1995.

21     Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. - К.: КНЕУ, 2001.-240 с.

         Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства. - К: КНЕУ, 2001.

         Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент /Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуневского. - СПб.: Питер, 2000.

         Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. - К.: КНЕУ, 1998.30. Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. - СПб.: Наука, 1996.

         Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. - СПб.: Наука, 1996.

         Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. - К.: КНЕУ, 1998.

         Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Навч. посібник; 36. вправ. - Львів: ДУ «Львівська політехніка» (Інфор.-вид. центр «Інтелект» Ін-ту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999.

         Нэгл Т. Т., Холден Р. К. Стратегия й тактика ценообразования. - СПб.: Питер, 2001.

29 Окландер. Логістика: Навчальний посібник. - К.: Зовнішня торгівля, - 2005. - 234с.

30     Основи економічної теорії: Навч. посібник/ Під ред. В.О. Білика - Нікополь: ПТРТОО „Фірма ОБІС”, 1995. - 281с.

31    Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни. - К.: КНЕУ, 1999.

32     Павленко А. Ф., ВойчакА. В. Актуальні проблеми розвитку маркетингу в Україні // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. -К.: КНЕУ, 1998.

33 Пивоваров К.В. Планирование на предприятии: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004ю - 232с

34     Понамарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 192с.

35    Примак Т. А. Основи маркетинга: Конспект лекций. - К.: МАУП, 2000.

36 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра - М., 2001. - 480с.

37    Ромат Е.В. Реклама. - 5-е изд. - СПб: Питер. 2002. - 544 с.

38     Скибінський С.В. Обробка матеріалів соціологічного дослідження (табличний та графічний методи). Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1993.-18с.

         Скибінський С.В. Анкета - основний інструмент соціологічного дослідження на ринку товарів і послуг. Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1994.

40 Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2004. - 266 с.

41     Швейка Л.А, Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник: Львів «Магнолія плюс», 2004. - 268с.

42    Шканова О.М. Маркетингова товарна політика.: навч. посіб.-К.: МАУП, 2003-160 с.

43     Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посіб.. К.: Кондор, 2003-214 с.

         Шуляк П.Н. Ценообразованиє: Учебно-практическоє пособиє.- 3-є изд. - М.: Издательский Дом „Дашков и К”.; 2000.-192 с.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Показники вартості будівельних робіт, виконаних власними силами будівельних організацій за укладеними договорами підряду і субпідряду, та робіт, виконаних господарським способом, за 2011 рік.

Таблиця А.1 - Вартість будівельних робіт по областям України за 2011 рік


Виконано за 2011 рік, млн..грн.

У % до

Місце регіону

Оплачено замовника-ми за роботи, реалізовані у січні-вересні 2011 року, %2010 року

загального обсягу виконаних будівельних робіт

За обсягами виконаних робіт

За темпами росту до 2010 року


Всього по Україні

60454,3

111,1

100,0

х

х

86,4

у тому числіАР Крим

2218,0

96,3

3,7

9

22

83,0

Вінницька область

1446,4

120,1

2,4

11

5

84,7

Волинська область

630,6

123,3

1,0

21

3

93,0

Дніпропетровська область

4464,3

115,8

7,4

3

10

88,7

Донецька область

8871,0

136,0

14,7

2

1

92,3

Житомирська область

704,5

120,6

1,2

19

4

85,6

Закарпатська область

438,3

95,0

0,7

27

24

90,7

Запорізька область

1420,5

102,7

2,3

12

16

87,2

Івано-Франківська область

878,7

116,0

1,5

15

9

89,8

Київська область

2658,7

125,3

4,4

7

2

81,5

Кіровоградська область

544,7

117,5

0,9

23

6

89,3

Луганська область

1588,5

95,3

2,6

10

23

85,0

Львівська область

2538,1

96,6

4,2

8

21

Миколаївська область

1356,7

89,5

2,2

13

25

92,7

Одеська область

3516,2

116,5

5,8

5

8

92,5

Полтавська область

3303,9

102,5

5,5

6

17

87,3

Рівненська область

888,0

67,4

1,5

14

27

84,6

Сумська область

595,2

105,7

1,0

22

13

95,6

Тернопільська область

671,5

78,1

1,1

20

26

95,1

Харківська область

3815,5

102,5

6,3

4

18

75,6

Херсонська область

438,4

100,1

0,7

25

19

89,0

Хмельницька область

737,4

104,8

1,2

17

14

87,0

Черкаська область

768,5

104,5

1,3

16

15

93,8

Чернівецька область

721,0

98,3

1,2

18

20

87,0

Чернігівська область

498,1

114,7

0,8

24

11

85,1

м. Київ

14340,0

116,5

23,7

1

7

83,3

м. Севастополь

401,6

109,1

0,7

26

12

83,7


ДОДАТОК Б

Показники виробничої активності у будівництві у розрізі регіонів за 2011 рік у розрахунку на 1 особу наявного населення

Таблиця Б.1 - Показники виробничої активності у будівництві за 2011 рік


Вартість будівельних робіт, виконаних власними силами будівельних організацій за договорами підряду і субпідряду, та робіт, виконаних господарським способом, млн.грн.

Кількість наявного населення, тис. осіб (станом на 01.01.2011)

Питомий показник виробничої активності населення, грн. / 1 особу

Місце регіону за обсягами підрядних робіт у розрахунку на 1 особу наявного населення


2011 рік

У % до 2010 року*


2011 рік

У % до 2010 року


Всього по Україні

60454,3

111,1

45778,5

1320,6

111,5

х

у тому числіАР Крим

2218,0

96,3

1963,5

1129,6

96,4

9

Вінницька область

1446,4

120,1

1641,2

881,3

120,8

12

Волинська область

630,6

123,3

1037,2

608,0

123,2

19

Дніпропетровська область

4464,3

115,8

3336,5

1338,0

116,5

7

Донецька область

8871,0

136,0

4433,0

2001,1

137,0

3

Житомирська область

704,5

120,6

1279,0

550,8

121,2

22

Закарпатська область

438,3

95,0

1247,4

351,4

94,8

27

Запорізька область

1420,5

102,7

1801,3

788,6

103,3

14

Івано-Франківська область

878,7

116,0

1379,7

636,8

116,1

17

Київська область

2658,7

125,3

1717,6

1547,9

125,6

4

Кіровоградська область

544,7

117,5

1010,0

539,3

118,4

23

Луганська область

1588,5

95,3

2291,3

693,3

96,1

16

Львівська область

2538,1

96,6

2544,7

997,4

96,8

11

Миколаївська область

1356,7

89,5

1183,3

1146,5

90,0

8

Одеська область

3516,2

116,5

2388,7

1472,0

116,6

5

Полтавська область

3303,9

102,5

1487,8

2220,7

103,3

2

Рівненська область

888,0

67,4

1152,5

770,5

67,3

15

Сумська область

595,2

105,7

1161,5

512,4

106,7

24

Тернопільська область

671,5

78,1

1084,1

619,4

78,4

18

Харківська область

3815,5

102,5

2755,1

1384,9

103,0

6

Херсонська область

438,4

100,1

1088,2

402,9

100,6

26

Хмельницька область

737,4

104,8

1326,9

555,7

105,4

21

Черкаська область

768,5

104,5

1285,4

597,9

105,3

20

Чернівецька область

721,0

98,3

904,3

797,3

98,3

13

Чернігівська область

498,1

114,7

1098,2

453,6

115,9

25

м. Київ

14340,0

116,5

2799,2

5122,9

115,9

1

м. Севастополь

401,6

109,1

380,8

1054,6

109,0

10


Похожие работы на - Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!