Середовище та команди програми Matlab

 • Вид работы:
  Практическое задание
 • Предмет:
  Информационное обеспечение, программирование
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  53,27 Кб
 • Опубликовано:
  2013-01-18
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Середовище та команди програми Matlab

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра АСУ

Звіт

з лабораторної роботи №1

з дисципліни “Основи обробки сигналів”

Виконав:

студент групи ВП-31

Турко І.

Прийняв:

Ковальчук А. М.

Львів 2011

Вступ

Зародження системи MATLAB відноситься до кінця 70-х років, коли перша версія цієї системи була використана в Університеті Нью Мехіко і Станфордському університеті для викладання курсів теорії матриць, лінійної алгебри і чисельного аналізу. У цей час активно розроблялися пакети прикладних програм по лінійній алгебрі LINPACK і EISPACK мовою FORTRAN, і автори системи MATLAB шукали способи використовувати ці пакети, не програмуючи мовою FORTRAN.

Зараз можливості системи значно перевершують можливості початкової версії матричної лабораторії Matrix Laboratory. Нинішній MATLAB - це високоефективна мова інженерних і наукових обчислень. Він підтримує математичні обчислення, візуалізацію наукової графіки і програмування з використанням легко освоюваного операційного оточення, коли задачі і їх рішення можуть бути представлені в нотації, близької до математичного. Найбільш відомі області застосування системи MATLAB:

·  математика й обчислення;

·              розробка алгоритмів;

·              обчислювальний експеримент, імітаційне моделювання, макетування;

·              аналіз даних, дослідження і візуалізація результатів;

·              наукова й інженерна графіка;

·              розробка додатків, включаючи графічний інтерфейс користувача.- це інтерактивна система, основним об'єктом якої є масив, для якого не потрібно вказувати розмірність явно. Це дозволяє вирішувати багато обчислювальних задач, зв'язаних з векторно-матричними формулюваннями, істотно скорочуючи час, що знадобився б для програмування на скалярних мовах типу C або FORTRAN.

Одне з призначень математики - служити мовою спілкування між вченими й інженерами. Матриці, диференціальні рівняння, масиви даних, графіки - це загальні об'єкти і конструкції, використовувані як у прикладній математиці, так і в системі MATLAB. Саме ця фундаментальна основа забезпечує системі MATLAB неперевершену міць і доступність. Варто прислухатися до наступної афористичній думки: "Причина, по якій MATLAB настільки корисний для обробки сигналів, полягає в тому, що він не проектувався спеціально для цієї мети, а створювався для математиків".

Система MATLAB - це одночасно й операційне середовище і мова програмування. Одна з найбільш сильних сторін системи полягає в тому, що мовою MATLAB можуть бути написані програми для багаторазового використання. Користувач може сам написати спеціалізовані функції і програми, що оформляються у виді М-файлів. В міру збільшення кількості створених програм виникають проблеми їх класифікації і тоді можна спробувати зібрати родинні функції в спеціальні папки. Це приводить до концепції пакетів прикладних програм (ППП), що являють собою колекції М-файлів для рішення визначеної задачі або проблеми.

Командне вікно. Інструментальна панель

Воно містить наступні опції:

Опція

Підопції

Призначення

New

M-file Figure

Відкрити в редакторі/відлагоджувачі новий файл Відкрити графічне вікно

Open


Відкрити в редакторі/відлагоджувачі зазначений файл

Open Selection


Відкрити в редакторі/відлагоджувачі файл, виділений у довільному рядку командного вікна

Run Script


Виклик вікна для запуску Script-файлу

Load Workspace


Виклик вікна завантаження Мат-файлу

Save Workspace As


Виклик вікна збереження Мат-файлу

Show Workspace


Виклик засобу перегляду робочої області Workspace Browser

Set Path


Виклик засобу перегляду шляхів доступу Path Browser

Preferences


Вибір характеристик

Print Setup


Установка опцій принтера

Print


Установка опцій виводу на друк

Print Selection


Друк виділеного фрагмента


Команди Matlab (Аналіз даних і перетворення Фур'є)

Базові операції

max

Максимальний компонент масиву

min

Мінімальний компонент масиву

mean

Компонент середніх значень масиву

median

Компонент серединних значень масиву

std

Компонент стандартних відхилень масиву

sort

Сортування по зростанню

Sortrows

Сортування рядків по зростанню

sum

prod

Добуток елементів масиву

cumsum

Підсумовування з нагромадженням

cumprod

Добуток з нагромадженням


Чисельне інтегрування

cumtrapzЧисельне інтегрування методом трапецій з нагромадженням


trapz

Чисельне інтегрування методом трапецій

quad

Чисельне інтегрування методом квадратур

quad8

Чисельне інтегрування методом Ньютона - Котеса

dblquad

Обчислення подвійного інтеграла


Обчислення мінімумів і нулів функцій

fminМінімізація функції однієї перемінної


fmins

Мінімізація функції декількох перемінних

fzero

Перебування нулів функції однієї перемінної


Апроксимація й інтерполяція даних

interp1Одномірна таблична інтерполяція


interp1q

Швидка одномірна інтерполяція

interp2

Двовимірна таблична інтерполяція

interp3

Тривимірна таблична інтерполяція

interpn

N-мірна таблична інтерполяція

interpft

Апроксимація періодичної функції

griddata

Інтерполяція на нерівномірній сітці

ppval

Апроксимація кусочно-гладкими поліномами

spline

Інтерполяція кубічним сплайном


Геометричний аналіз даних

delaunayТріангуляція Делоне


dsearch

Тріангуляція Делоне для найближчої крапки

tsearch

Пошук найкращої тріангуляції

convhull

Обчислення опуклої оболонки

voronoi

Обчислення діаграми Вороного

inpolygon

Істинно, якщо крапка усередині полігона

rectint

Область перетинання прямокутника

polyarea

Область багатокутника


Обчислення кінцевих різниць

diffАпроксимація похідних кінцевими різницями


gradient

Обчислення градієнта функції

del2

Апроксимація Лапласиана


Кореляційний аналіз

corrcoefОбчислення коефіцієнтів кореляції


cov

Обчислення матриці ковариаций


Перетворення Фур'є

fftОдномірне дискретне перетворення Фур'є


fft2

Двовимірне дискретне перетворення Фур'є

N-мірне дискретне перетворення Фур'є

ifft

Зворотне одномірне перетворення Фур'є

ifft2

Зворотне двовимірне перетворення Фур'є

ifftn

Зворотне N-мірне перетворення Фур'є

fftshift

Зрушення постійної складової в центр спектра


Згортка і фільтрація

filterДискретна одномірна фільтрація


filter2

Дискретна двовимірна фільтрація

conv

Згортка одномірних масивів

conv2

Згортка двовимірних масивів

convn

Згортка N-мірних масивів

deconv

Операція, зворотна згортку (розподіл поліномів)


Звукове відтворення

soundОзвучити одномірний масив чисел


soundsc

Масштабировать і озвучити одномірний масив чисел

mu2lin

Перетворення m-кодованого сигналу в лінійний

lin2mu

Перетворення лінійного сигналу в m-кодований


Перетворення Фур’є

Перетворення Фур'є - інтегральне перетворення однієї комплекснозначної функції дійсної змінної на іншу. Це перетворення розкладає дану функцію на коливні функції. Використовується для того, щоби розрахувати спектр частот для сигналів змінних у часі (таких як мова або електрична напруга).

Приклад:

>> b = remez(10,[0 0.4 0.6 1],[1 1 0 0]);

>> h = ftrans2(b);

>> [H,w] = freqz(b,1,64,'whole');

>> colormap(jet(64));

>> plot(w/pi-1,fftshift(abs(H)));

>> plot(w/pi-1,fftshift(abs(H)));


Висновок

matlab масив фур'є мінімум

У цій лабораторній роботі я ознайомився з середовищем та командами програми Matlab та вивчив функцію зрушення постійної складової в центр спектра

Похожие работы на - Середовище та команди програми Matlab

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!