Відтворення композитів-термінів ділової англійської мови при перекладі

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  138,91 Кб
 • Опубликовано:
  2013-04-30
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Відтворення композитів-термінів ділової англійської мови при перекладі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТКУРСОВА РОБОТА

Відтворення композитів-термінів ділової англійської мови при перекладі

 

Ляндебурська Катерина Ігорівна

студентка 301 гр.

Гуманітарного інституту

Науковий керівник:

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри англійської

філології і перекладу

ГОНТА І.А.

Київ - 2013

Зміст

Вступ

Розділ1. Особливості ділової терміносистеми англійської мови

.1 Термінологічна лексика . Поняття та функції.

.2 Лінгвістичні параметри ділових паперів

.3 Моделі термінів-композит в англійській мові

Розділ 2. Основні методі перекладу термінів - композит ділової сфери

.1. Основні методи перекладу складних термінів

.1.1 Багатозначність та варіативність відповідностей в перекладі

.1.2 Безеквівалентні терміни та їх переклад

.2 Способи перекладу термінів-композит ділової сфери моделі N+N

.2.1 Способи перекладу термінів- композит ділової сфери моделі(N+Part.I)+N

.2.2 Способи перекладу термінів -композит ділової сфери моделі

.2.3 Способи перекладу термінів - композит ділової сфери моделі (Adj. + Part. I) + N

.2.4 Способи перекладу термінів - композит ділової сфери моделі(Adj.+Part. II) + N

.2.5 Способи перекладу термінів -композит ділової сфери моделі Num+N

Висновки

Список використаних джерел

Додаток 1

Вступ

Сучасний бізнес - це складне виробництво, співробітництво на всіх рівнях, обмін інформацією, взаєморозуміння, планування спілкування з урахуванням інтересів обох сторін, а також ефективне вирішення конфліктних ситуацій. Ділове спілкування, як частина людської діяльності стає об’єктом чисельних досліджень і успіх міжнародних бізнес-проектів залежить не тільки від професійних основ діяльності, але й від комунікативної компетенції, яка реалізується у здатності користуватися мовними засобами для встановлення мовленнєвого контакту, його підтримки та впливу на адресата з метою досягнення комунікативних цілей.

Ведення справ з іноземним партнером частіше всього починається з листа, посланого по факсу чи електронною поштою. Ділові листи є важливим елементом зовнішньоекономічної діяльності. В країнах з розвиненою ринковою економікою, ділові папери є невід'ємною частиною соціально-економічних відносин.

Від ділового листа залежить пошук потенційних партнерів, можливість встановлення чітких ділових контактів, а також пошук і освоєння нових ринків збуту продукції та надання послуг.

Інтерес до проблеми перекладу ділової кореспонденції з боку лінгвістів і їх всестороннє вивчення є в курсі теорії і практики досить розповсюдженим.

Такі широко відомі лінгвісти, як А.Д. Швейцер [14, ст.74], Я.І. Рецкер [13, ст.43], Л.С. Бархударов [5, ст.83] і багато інших присвятили дослідженню перекладу бізнес кореспонденції свої численні статті та монографії. Проте, проблема перекладу ділової лексики продовжує залишатися актуальною.

Дослідження присвячене аналізу ролі термінів-композит та методам їх відтворення при перекладі ділової лексики. Композиція - це система способів словотвору, за якими утворюються складні слова. Композити якнайбільше задовольняють головні принципи в організації перекладу : максимальна інформативність при мінімальних мовних зусиллях. Актуальність даної роботи зумовлена загальною тенденцією зростання темпу розвитку ділового спілкування.

Метою наукового дослідження є визначення способів передачі значення термінів-композитів у ділових паперах. Для реалізації даної мети слід виконати наступні завдання :

·        Дати визначення терміна-композити;

·        Визначити його місце в мовній системі ділового спілкування;

·        Окреслити основні моделі термінів-композит;

·        Визначити способи перекладу термінів-композит;

Об’єктом дослідження виступають терміни-композити ділової лексика англійської мови .

Предметом дослідження структурні характеристики та способи передачі значення термінів-композитів у ділових паперах.

Практична цінність роботи полягає у тому що дані, положення та висновки, одержані в результаті проведеного дослідження, можуть бути використані в процесі подальшого вдосконалення знань з даної теми. Отримані результати можна буде використати в навчальному процесі під час вивчення дисципліни «Перекладознавство» .

Матеріалом дослідження слугувала словникова вибірка зі 100 термінів - композит, а також англо-українські та англо - російські словники, спеціалізовані на діловій лексиці таких авторів: Т.Б.Борисюк. С.Я.Єрмоленко, Л.Герасимчук, В.К.Мюллер.

Розділ 1. Особливості ділової терміносистеми англійської мови

.1 Термінологічна лексика . поняття та функції

Будь-яка галузь діяльності має свою специфічну лексику і терміни відіграють в них доволі важливу роль.

Термінологія - це один з аспектів мови, який протягом останніх десятиліть розвивається з особливою інтенсивністю. Термін, в свою чергу, являє собою слово чи словосполучення, що співвідноситься з поняттям певної організованої галузі пізнання (науки, техніки), що вступає у системні відносини з іншими словами та словесними комплексами й утворюють разом з ними в кожному окремому випадку та в певний час замкнену систему, що характеризується високою інформативністю, однозначністю. [3, с.155]. На думку М. Глушко, термін - це слово чи словосполучення для вираження поняття і значення предметів, які володіють, завдяки точній і строгій дефініції, чіткими семантичними границями і тому однозначне в межах певної класифікованої системи. [6, с.111].

Дослідженням термінів та їх особливостей займались такі вчені як О.С. Ахманова [4, с.75], Т.А.Знаменская [8, с.28], В.І.Карабан [9, с.340]. В.І. Карабан визначає термін як мовний знак, що репрезентує поняття спеціальної, професійної галузі науки або техніки. [9, с.330].

Та яка все ж лінгвістична природа терміна? По-перше, термін - це невід’ємна органічна частина лексичної системи мови. По-друге, терміни відрізняються від інших розрядів слів своєю величезною інформаційною насиченістю. Основною вимогою до терміна є однозначність. В загальнотермінологічному плані ця вимога реалізується в двох напрямах, так як існують дві категорії термінів :

·    загальнонаукові і загально технічні терміни ;

·        спеціальні(номенклатурні) терміни.

Термін може бути утвореним на основі рідної мови або запозиченим як із нейтрального термінологічного банку(міжнародні греко-латинські терміноелементи), так і з іншої мови проте в будь - якому випадку, він повинен відображати ознаки даного поняття .

Терміни існують в мові не самі по собі, а в складі певної термінології. Термінологія, як система наукових термінів, являє собою підсистему у складі загальної лексичної системи мови. За О.С. Ахмановою, термінологія - це система понять даної науки, закріплена в певному словесному виразі. Якщо в загальній мові слово може бути багатозначним, то, потрапляючи до певної термінологічної системи, воно набуває однозначності.[4, с.77] Специфіка термінів, як особливого прошарку мови полягає у тому, що вони утворюються в процесі виробничої та наукової діяльності і тому функціонують лише серед людей, які володіють відповідними науковими реаліями, тобто макроконтекстом. Тому, на відміну від загальних слів, однозначність яких в мовній комунікації забезпечується ситуацією чи лінгвістичним контекстом, однозначність терміна регламентується екстралінгвістичним макроконтекстом або ж лінгвістичним мікроконтекстом.

Під контекстом прийнято розуміти мовне оточення, в якому використовується та чи інша мовна одиниця. Так контекстом слова являється сукупність слів,граматичних форм та конструкцій, в оточенні яких зустрічається слово. В рамках загального контексту розрізняють вузький (мікроконтекст) та широкий (макроконтекст). Під мікроконтекстом розуміють контекст речення, тобто лінгвістичні одиниці, що складають оточення даної одиниці в рамках речення. Під широким контекстом мається на увазі мовне оточення даної одиниці, що виходять за рамки даного речення --текстовий контекст - це сукупність мовних одиниць в суміжних реченнях. Точні рамки макроконтексту вказати не можна - це може бути контекст групи речень, абзацу, розділу чи навіть терміносистеми в цілому.

Розглядаючи проблему визначення функції терміна ділової лексики, за вихідну систему можна взяти систему функцій загальновживаного слова, оскільки будь - який термін оснований на лексичній одиниці. Взагалі під функцією терміна розуміють роль, яку він виконує як засіб визначення загального поняття.

Як відомо, лексикологи виділяють чотири основні функції слова : номінативну, сигніфікативну, комунікативну та прагматичну. Такі дослідники як Г.А. Тархов [10, с.135] , В.М.Гордіна [1, с.97] вважають,що реалізація цих функцій у термінології має свої особливості і з цим важко не погодитись. англійська мова діловий терміносистема

Як і кожній лексичній одиниці, діловому терміну, безперечно, властива номінативна функція. Термін називає певні поняття, ознаки, властивості понять, але дещо по-іншому, ніж загальне слово : ділові терміни номінують чітко визначені поняття, які стосуються ділової сфери діяльності людини і усі її відгалуження.

Щодо сигнифікативної функції слід зауважити, що і діловий термін і загальновживане слово є знаками, проте термін завжди позначає поняття.

Неможна заперечити також, що діловому терміну властива комунікативна функція. Вона вказує на його можливість слугувати засобом передавання певної змістової інформації. Адекватне сприйняття суті явищ якраз і залежить від точності терміна, хоч у процесі обміну інформацією може відбуватись коригування та уточнення інформації, що передається.

Також розрізняють ще ряд властивих лише терміну функцій. Так, наприклад, дефінітивна функція, що в структурі термінологічного знання стала основною, оскільки термін є еквівалентом певного поняття.

Під функціональною орієнтацією терміна розуміємо його використання у висловлюванні в прототиповій функції. Найпоширенішими функціями є термінологізація та детермінологізація.

У процесі термінологізації використовується звукова оболонка вже існуючого в мові слова чи словосполучення для позначення нового предмета або явища з метою спеціальної комунікації. При номінації такого спеціального поняття використовуються не будь-які загальновживані слова, а лише ті. За яким закріплені відомі дефініціальні ознаки, що виявляються в структурі нового поняття. Зворотнім процесом є виведення терміна з його звичного оточення -детермінологізація. Рушійний механізм залишається незмінним, проте працює він у зворотньому порядку.

Таким чином, терміни підпорядковуються термінологічним законам і законам мови в цілому, оскільки вони - і є знаками спеціальної системи, й одиницями лексичного складу певної мови. Тому для них і властиві як специфічні функції, так і функції, притаманні лексиці загальнолітературної мови загалом.


Демократизація суспільного життя, розвиток ринкової економіки сьогодні активно сприяють формуванню державної мовної політики. У таких умовах особливої важливості набуває вміння доцільно володіти діловим мовленням, грамотно користуватись управлінською термінологією. Адже відомо, що офіційно-діловий стиль використовується при написанні законів, дипломатичних документів, що зумовлює його особливий статус у стилістиці сучасної мови.

Для документів, що використовуються у державному правлінні, внутрішня норма вимагає дотримання правил офіційно-ділового стилю, тобто у службовому документі використовуються ті мовні засоби, котрі властиві саме діловому мовленню. А не будь-якому іншому функціональному стилю.

Вибір конструкцій, що найточніше відповідають думці, визначають лаконічність мовлення - одну з найголовніших ознак ділового спілкування. Лексеми не повинні додатково пояснюватись чи уточнюватись , оскільки це обтяжуватиме текст, а надлишковість не властива діловому стилю.

Норма ділового стилю - це мовні типи, що найяскравіше функціонують у текстах державного управління на певному історичному проміжку.[6, с.98] Усталені норми слововживання відіграють особливо важливу роль в діловому стилі, оскільки вони регламентують текст документа.

Особливістю офіційно-ділового стилю є наявність термінологічної системи, що перманентно формується в мовах суспільного життя. Управлінські терміни в своїй більшості, як і загальновживані слова, утворюються на дериваційній базі. Проте словотвірні засоби термінології являють собою певну систему.

Таким чином, розглянуті вище способи утворення термінів ділового стилю властиві українській мові. Ми дійшли висновку, що діловий документ повинен викликати бажання підтримувати комунікацію. Цьому сприяє використання грамотних, вдалих лінгвістичних прийомів та засобів . При написанні документів потрібно пам’ятати, що офіційно-діловий стиль характеризує специфічна форма контактів і взаємодії людей.

1.3 Моделі термінів-композит в англійській мові

Мова служить інструментом пізнавання світу, засобом спілкування і знаходиться в постійному динамічному русі, змінюється для того, аби якомога точно відобразити картину того, що відбувається у світі і задовольнити потреби комунікативного колективу. Говорячи про динаміку змін у мові ми, перш за все, маємо на увазі зміни у лексичному складі мові, що являється найбільш відкритим для змін.

В складі будь-якої мови з високорозвиненою словотвірною системою частину лексичного запасу складають похідні слова. Думка більшості дослідників стосовно словотвору суттєво не відрізняється. Наприклад, Н.Н.Амосова виділяє афіксальний словотвір(деривацію), словоскладання , конверсію, абревіацію, аблаут.[1, с.186] Г.Б.Антрушина, О.В.Афанасьєва та Н.Н.Морозова[2, с.99] вважають, що до найбільш ефективних типів словотвору англійської мови відносяться деривація, словоскладання та конверсія , в той час як до другорядних типів словотвору відносять звуконаслідування, редуплікацію, реверсію. [ 2,с. 104, ] М.І.Мостовий також відносить афіксацію і словоскладання до основних способів англійського словотвору. [12, с.71]

Н.Н.Амосова зауважує, що словоскладання являє собою широко розповсюджене явище не лише в англійській, а й в інших мовах індоєвропейської групи. [1, с.190] Науковець приводить наступні конкретні причини широкого поширення мовних композит в англійській мові: у зв’язку з тим, що в англійських номінативних словосполученнях допускаються найрізноманітніші смислові відношення, великого поширення набувають складні слова, побудовані на моделі N+N (морфологічна простота англійських іменників сприяє продуктивності цієї моделі словоскладання); синтаксична заборона на використання поширених препозитивних визначень веде до великої продуктивності складних слив типу man- made, pleasure-seeking,oxygen-rich.

Нам здається, що подібна тенденція поширення ролі словоскладання в англійській мові не лише збережеться в майбутньому, але й посилиться. Це пов’язано безпосередньо як з лінгвістичними, так і з екстралінгвістичними факторами.

До екстралінгвістичних факторів відноситься, безпосередньо, аналітична природа англійської мови, що сприяє утворенню нових слів шляхом складання основ. З іншого боку, словоскладання порівняно з деривацією, являється більш активною, більш мобільною та відкритою формою словотвору.

Складні терміни являють собою стале словосполучення, за яким закріплене певне термінологічне значення. Переважна більшість термінів становлять препозитивні атрибутивні словосполучення, тобто такі словосполучення, де є означення і означувальний компонент і означення займає в словосполученні початкову позицію. Переклад складних термінів складається з двох основних процедур - аналітичної та синтетичної .[7, с.106]

Різні слова по-різному виявляють сталість свого значення в тих чи інших мікроконтекстах . Переклад деяких слів може майже не залежати від контексту і бути одним і тим же в різних сполученнях з іншими словами, як, наприклад, у випадку терміну scholarly :

·        scholarly literature - наукова література ;

·        scholarly manuscript - науковий рукопис;

·        scholarly society - наукове товариство;

·        scholarly literature - навчальна література;

Таким чином В.І.Карабан виділяє такі моделі термінів:

·        ;

·        (N+Part.I)+N ;

·        (N+Part.II)+N;

·        (Adj.+Part.I)+N;

·        (Adj.+Part.II)+N;

·        (Num+Part.II)+N;

Терміни моделі  (сполучення іменника з іменником) перекладаються таким чином :

 1) складним терміном, де український відповідник N2 виступає у формі родового відмінку постпозитивним означенням до відповідника N1:

·        accuracy analysis - аналіз точності;

·        access control - обмеження в’їзду;

·        tax bearer - платник податків;

2) складним терміном, де відповідником N1 виступає прикметник:

·        backrooms deals - закулісні угоди;

·        debit memorandum - дебетовий запас;

·        maintenance expenditure - поточні витрати;

3) складним терміном, де український відповідник іменника N1, є прикладкою:

·        hammer car - вагон-прес;

 4) складним терміном, де український відповідник іменника N1 трансформується в прийменниково-іменникове словосполучення:

·        labor cost - витрати на робочу силу;

·        achievement motivation - зацікавленість в досягненні (мети);

·        article patent - патент на виріб;

 5) складним терміном, де N1 трансформується в підрядне означувальне речення:

·        dormant partner - пайовик, який не бере участі в управлінні компанією;

·        dotcom company - компанія, що веде діяльність в Інтернеті;

·        assurance services -послуги ,що дозволяють завірення документів

6) складним терміном, де N1 трансформується в словосполучення, що містить безпосередній відповідник іменника N2:

·        application period - термін подання заяви;

·        application study - дослідження галузі застосування.

·        book debt -обліковий борг;

Терміни моделі N+ ( Part. I )+N

Другий компонент цих складних термінів (N - іменник) перекладається українським іменником, а перший компонент (N+Part. I) перекладається переважно наступними способами:

) підрядним означувальним реченням, де дієприкметник 1 трансформовано в присудок, а іменник - в додаток:

·        air-retaining - такий, що утримує повітря;

·        efficiency-decreasing - такий, що зменшує ефективність;

·        capital -raising - такий,що збільшує капітал;

2) простим прикметником, основою якого є відповідник англійського іменника або дієприкметника 1:

·        aroma-producing - ароматичний;

·        plane-boarding - посадковий;

3) складним прикметником:

·        aluminium-smelting - алюмінієплавильний;

·        armour-piercing - бронебійний;

Терміни моделі (N + Part. II) + N:

Другий компонент (N) означених термінів перекладається на українську мову іменником, а перший компонент (N+Раrt II) звичайно перекладається такими способами:

) підрядним означувальним речення, де дієприкметник II трансформовано у присудок, а іменник - у додаток:

·        insured account - рахунок, покритий системою обов’язкового страхування вкладів;

·        retained profit - прибуток, що залишився;

2)означувальним словосполученням, де англійському дієприкметнику II відповідає український прикметник або дієприкметник:

·        open-ended credit-револьверний кредит ;

·        accrued depreciation - акумульовані амортизаційні підрахунки

Терміни моделі (Adj. + Part. I) + N:

Друга частина таких термінів (N - іменник) перекладається українським іменником, а перша частина таких термінів - (Adj.+Part. I) (сполучення прикметника і дієприкметника І) - перекладається звичайно наступними способами:

·        quick-acting -швидкодіючий;

·        English-speaking - англомовний;

·        far-reaching - далекосяжний;

2)простим прикметником, що нерідко відповідає англійському прикметнику:

·        long-standing - тривалий;

·        easy-flowing - плавний;

3) підрядним означувальним реченням, де перший компонент англійського слова трансформовано в обставину, а другий компонент (дієприкметник I) - в присудок:

·        hard-working - такий, що багато працює;

·        clock-watching - той,що постійно дивиться на годинник

·        outcoming cash - гроші, які виплачуються із каси

Терміни моделі (Adj.+Part. II) + N:

Другий компонент означених термінів перекладається на українську мову іменником, а перший компонент - переважно наступними способами:

)простим прикметником:

·        double - entry bookkeeping - подвійна бухгалтерія;

2) складним прикметником:

·        cross-continental - міжконтинентальний;

) означувальним словосполученням, де відповідником англійського дієприкметника II є прикметник або дієприкметник, а англійського прикметника - іменник чи прислівник:

·        loose-jointed - слабо пов'язаний;

 4) означувальним прийменниково-іменниковим словосполученням:

·        open-fronted - з відкритим передом;

5) підрядним реченням, де англійський дієприкметник II трансформовано в присудок:

·        longest-used - такий, що використовується найдавніше.

Терміни моделі (Num.+Part. II) + N:

Другий компонент (іменник) таких термінів перекладається українським іменником, а перший - переважно наступними способами:

) складним прикметником, що складається з основи числівника та прикметника:

·        one-celled - одноклітинний;

·        four-sided - чотиристоронній;

2) означувальним прийменниково-іменниковим словосполученням:

·        ten-sided- з десятьма сторонами.

Розділ 2. Основні методі перекладу термінів - композит ділової сфери

.1 Основні методи перекладу складних термінів

Термінологія сучасної літературної мови дуже багата . У її складі виділяється велика група суспільно-політична термінологічна лексика,спеціальна лексика . У процесі перекладу терміну визначається 2 етапи :

·        з’ясування значення терміну у контексті;

·        переклад значення рідною мовою;

Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту .

Еквівалент - постійна лексична відповідність, яка точно співпадає із значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі. Вони служать опорними пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення інших слів, вони дають можливість з’ясувати характер тексту. Тому слід вміти находити відповідний еквівалент у рідній мові і розширювати значення термінів - еквівалентів.[7, с.65]

Проте основною проблемою при перекладі являються терміни - композити або терміни словосполучення.

Як ми згадували вище складні терміни складають собою стале словосполучення, за яким закріплене певне термінологічне значення. Переважна більшість термінів становлять препозитивні атрибутивні словосполучення, тобто такі словосполучення, де є означення і означуваний компонент і означення займає в словосполученні початкову позицію. [3, с. 236]

Переклад складних термінів складається з двох основних процедур - аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі відіграє саме аналітичний етап - переклад окремих його компонентів . А для цього необхідно вірно визначити компоненти складного терміна, оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що входять до складу складного терміну. [9, с.333]

Важливо також встановити , в яких семантичних відносинах перебувають компоненти між собою та з головним компонентом терміна - словосполучення. Характер цих відносин визначає порядок та зміст перекладу складного терміну. Синтетичний етап перекладу передбачає вибудування компонентів в залежності від зазначених семантичних відносин і отримання остаточного варіанту перекладу складного терміну. [9, с.336]

Метод опису - передача слова за допомогою поширеного пояснення значення англійського слова. Цей прийом вживається як у випадку відсутності відповідного за значенням слова в рідній мові, так і при поясненні слова у словнику.

·        Accrual right - право на витягнення доходу;

·        Account - несплачена боргова вимога ;

·        Official accusation - офіційне звинувачення;

Метод калькування - переклад англійського слова чи словосполучення за його частинами з наступним складанням цих частин. Такий переклад відтворює англійське слово дослівно.

·  Multiple accredit - множинне акредитування ;

·        According to law - у відповідності до закону ;

Оскільки у звітах та договорах часто використовуються назви різноманітних закладів та юридичних фірм, то при перекладі термінів у діловому контексті часто використовується такий прийом перекладу як транскрибування .

Транскрибування - передача літерами рідної мови звучання англійського слова .

Приклад :

·        Special System industry - Спешіал Систем Індастрі ;

Переклад за допомогою використання різних прийменників .

Приклад :

·        Accreditee person - особа, в присутності якої виконується акредитування ;

·        To acknowledge the compliment - відповісти на почесті;

·        Acquisition by conquest - заволодіти майном шляхом захоплення;

Найбільш складними для перекладу є терміни, які мають різні значення не тільки у різних галузях науки та техніки, а й в одній галузі :

Notice - 1) попередження, повідомлення, заява, сповіщення; 2) сповіщення про готовність судна до завантаження; 3) знання, обізнаність;- 1) обтяження річчі, заставне право,обтягувати заставою; 2) відповідальність ,покладати обвинувачення; 3) розпорядження ,вимога, доручення, 4) обвинувачення, пункт обвинувачення ; 5) особа, що знаходиться на піклуванні; 6) ціна витрат, збори, пільги, назначити ціну, покладати витрати на когось;

Таке слово, яке має кілька словникових відповідностей, варіантів, аналогічних йому за значенням , перекладається шляхом відбору варіанта - аналога, який найточніше передавав би значення терміну у залежності від слів, які знаходяться у тісному зв’язку з даним словом .

Найбільш тісний зв'язок існує між підметом та присудком, присудком і прямим додатком , означенням і означувальним словом.

Приклади :

·        Notice in writing - письмове попередження ;

·        notice to admit -вимога у зізнанні;

·        to give notice to - повідомляти когось про щось;

Таким чином, проаналізувавши усе вищесказане можемо зробити висновок, що головною проблемою перекладу складних термінів є їхня багатозначність. Точне значення терміну можна виявити лише за допомогою контексту та інших термінів, що пов’язані між собою у терміні - словосполученні.

2.1.1 Багатозначність та варіативність відповідностей в перекладі

Багатозначність спостерігається в тих випадках, коли термін має різні значення, які передаються різними російськими еквівалентами, і в тих випадках, коли для передачі якого-небудь одного значення терміну англійською мовою в українській можуть використовуватись декілька різних термінів, причому вибір варіантної відповідності, як правило, обумовлений контекстом.

Дослідження в області термінології підтверджують той факт, що термін функціонує і розвивається в мові подібно до слова, що реалізується в зміні, звуженні, розширенні його значення, появі нових значень і тому подібне.

Широка семантика є однією з передумов багатозначності термінів. Багатозначність не властива термінам, що виникли в терміносистемі для позначення спеціальних понять відповідної науково - професійної областю.

Аналіз значень, властивих багатозначним термінам в терміносистемі, необхідний для забезпечення точності перекладу складних термінів, оскільки основою для утворення термінів можуть бути різні значення ключового слова.

Для передачі значення терміну можуть використовуватись декілька термінів, що є частковими або абсолютними синонімами. Існування в термінології явища синонімії визнається більшістю термінознавців. Виходячи з різновидів синонімічних стосунків, що зв’язують варіантні відповідності одного терміну, ми можемо виділити наступні причини його багатозначності :

.Наявність термінів синонімів, що з однаковою точністю передають значення терміна та без особливих відмінностей функціонування у тексті:

·        Agreement - угода, договір;

·        Customer - споживач,покупець,клієнт;

·        Debt - борг,заборгованість,зобов’язання;

2.Наявність термінів, що мають близьке значення (часткових синонімів), але володіють різною сполучуваність з іншими термінами і загальновживаними словами. Різна дистрибуція українських термінів, відповідних англійському, обумовлює вибір один з них в тому чи іншому контексті, а також визначає особливості лексичного складу похідних від нього термінів:

·        Fluctuation - вагання, зміна ;

·        exchange rate fluctuation - коливання валютного курсу;

·        foreign currency fluctuation -коливання курсів іноземних валют;

·        market value fluctuations - зміна ринкової вартості;

Синонімія може виникнути як результат традиції використання різних термінів, що історично склалася, для позначення ідентичних понять в різних областях економіки. Фінансів, бізнесу. В такому випадку вибір еквіваленту обумовлений мікро - та макроконтекстом.

Таке явище не можна охарактеризувати як полісемія , оскільки семантичні розбіжності між термінами незначні і багатозначність викликана не відмінністю значень одиниць, а традицією використання термінів.

Крім того, в деяких випадках запозичені терміни - неологізми, абсолютно синонімічні терміни, що вже є українськими, здатні розвинути нове значення, тим самим сприяючи подальшій диференціації понять і значень терміну .[7, с.169]

2.1.2 Безеквівалентні терміни та їх переклад

Без еквівалентні терміни складають окрему групи слів, що складають проблему при перекладі. До таких слів можемо віднести два різновиди англійських термінів :

. Терміни, що іменують явища, поняття відсутні в українській діяльності: custodian, temporary difference, valuation allowance.

. терміни, що іменують явища, що виникли в українській дійсності, але досі ще не сформували окрему категорію в системі понять відповідної професійної сфери . У цьому випадку відсутністю еквіваленту являється не диференційованість видового поняття :

Dilutive securities -коштовні папери; group voting - голосуючі акції групи компаній ; mortgage backed liability - зобов’язання забезпеченні заставою нерухомості ; parent holding - акції , у власності материнської компанії;

Міжмовне зіставлення терміносистем дозволяє виявити, які саме одиниці можуть бути використані для забезпечення еквівалентності перекладу без еквівалентних термінів, виходячи з ресурсів загальновживаної і спеціальної лексики. Таким чином існують наступні способи перекладу без еквівалентних термінів :

.Підбір українського терміну або загальновживаного слова з близьким значенням.

.Транскрипція,транслітерація.

.Описовий,роз’яснювальний переклад.

Таким чином, ми вважаємо, що транскрипція може бути доречною при перекладі з певним обмеженням : з одного боку, такий спосіб вимагає наявність в терміну певних звуків та закінчень, сприяючи подальшому утворенню відмінкових форм іменника, з іншого - необхідне органічне включення запозичення в систему понять певної сфери.

При калькуванні без еквівалентних термінів можуть використовуватись граматичні трансформації, зокрема експлікація певних єднальних компонентів або декомпресія одного з терміноелементів :

Customer acceptance -прийнятність товару для покупця; sale - leaseback transaction - операція з продажу майна після закінчення терміну дії договору; income benefit - грошовий посібник, що виплачується після закінчення терміну дії договору.

2.2 Способи перекладу термінів - композит ділової сфери моделі N+N

account −рахунок позик − переклад українським відповідником ; account day − розрахунковий день - переклад методом калькування; accounting risk - ризик обліку − переклад методом калькування; account executive - діловод− переклад українським відповідником; aggregate account - відкритий рахунок - переклад методом калькування; aggregate capital− сукупний капітал - переклад методом калькування; application money −сума підписки − переклад українським відповідником; application control - програмний модуль керування - переклад методом опису; assets classification - класифікація активів − переклад методом калькування; assurance services - послуги по завіренню документів − переклад методом опису; attest function − діяльність за підтвердженням − переклад методом опису; audite department - аудиторський відділ − переклад методом калькування; bank balance − баланс банку − переклад методом калькування;book debt -обліковий борг − переклад методом калькування; book balance -залишок на рахунку - переклад методом опису; bond rate − курс облігацій − переклад методом калькування; borrowing cost - ціна займу - переклад методом калькування; credit balance− кредитний баланс − переклад методом калькування; currency account − рахунок валюти − переклад методом калькування; cash card − грошова картки − переклад методом калькування; collection order − інкасове доручення − переклад методом українського відповідника; capital costs − витрати постійного капіталу − переклад методом опису; excess demand − підвищений попит − переклад методом калькування ;government purchases − державні закупки − переклад методом українського відповідника; interest income − прибуток у вигляді процента − переклад методом опису; revenue account − рахунок прибутків − переклад методом калькування; salary account − поточний рахунок − переклад методом українського відповідника; saving account − ощадний вклад - переклад методом калькування; store accounting − бухгалтерський облік запасів − переклад методом опису; morning loan − одноденна позика − переклад методом опису.

Отже, проаналізувавши переклад вибірки, можна побачити, що найбільш поширенішим перекладом термінів - композит моделі N+N є метод калькування та метод опису.

2.2.1 Способи перекладу термінів - композит ділової сфери моделі (N+Part.I)+N

 Ad-spending - витрати на рекламу переклад методом опису; attention -directing - такий, що привертає увагу - переклад методом калькування; audit-sampling -метод вибору аудиту - переклад методом опису; balance-diminishing - такий, що зменшує баланс - переклад методом калькування; book-inventoring system - система безперервного обліку запасів - переклад українським відповідником economy-expanding - такий, що розвиває економіку - переклад методом калькування; efficiency-decreasing − такий, що зменшує ефективність - переклад методом калькування; interest - bearing transaction account − поточний рахунок з виплатою процентів - переклад методом опису; interest -bearing note відсотковий вексель - переклад українським відповідником; capital -raising - такий,що збільшує капітал - переклад методом калькування; charge-managing - керуючий забезпеченням - переклад методом українського відповідника; job-evaluating - той, що описує службові обов’язки - переклад методом опису; liability-limiting - такий,що зменшує відповідальність - переклад методом калькування; line-managing - безпосередній керівник - переклад методом українського відповідника; price -fixing - такий,що фіксує ціну - переклад методом калькування; price-adjusting - такий, що коректує ціну - переклад методом калькування; price -making - той, хто встановлює ціни - переклад методо українського відповідника; risk-regulating - той,що регулює ризик - переклад методом калькування; scope-buying -той, що здійснює комплектну закупівлю - переклад методом опису; information - accumulating - такий, що накопичує інформацію - переклад методом калькування; market-disrapting -такий, що підриває ринок - переклад методом українського відповідника; money-refunding - той, що сплачує борги - переклад методом опису;

Отже, основними методами перекладу термінів моделі (N+Part.I)+N є метод калькування та метод опису.

2.2.2 Способи перекладу термінів - композит ділової сфери моделі (N+Part.II)+N

 amount realized − реалізована сума - переклад методом калькування; advanced economy − економіка промислово розвинутої країни - переклад метод опису; accrued depreciation − акумульовані амортизаційні підрахунки - переклад методом опису; called up capital −сплачувана частина капіталу - переклад методом калькування; consolidated balance sheet − зведений баланс - переклад методом українського відповідника; cost applied - відносні витрати переклад методом українського відповідника; deferred account − рахунок з відстроченими податковими платежами - переклад методом опису; deferred assets − активи майбутніх років - переклад методом опису; delayed call − затримка, погашення цінних паперів - переклад методом калькування; rate annualized - річна ставка - переклад методом калькування; insured account - рахунок, покритий системою обов’язкового страхування вкладів - переклад методом опису; fixed-rate term loan − позика з твердим процентом - переклад методом калькування; forced rate of exchange−примусовий курс - переклад методом українського відповідника; funded loan − облігаційна позика переклад методом українського відповідника; retained profit - прибуток, що залишився - переклад методом калькування; limited company - компанія (товариство) з обмеженою відповідальністю - переклад методом опису;

Отже, терміни моделі (N+Part.II)+N в основному перекладаються методом калькування та українськими відповідниками.

2.2.3 Способи перекладу термінів - композит ділової сфери моделі (Adj. + Part. I) + N

accounting error −помилка в бухгалтерському записі переклад методом опису;

accounting entity - облікове підприємство, що знаходиться на самостійному балансі - переклад методом опису; accounting policy - загальні принципи відтворення господарських операцій у обліку - переклад методом опису; clock-watching − той,що постійно дивиться на годинник - переклад методом опису; outcoming cash −гроші, які виплачуються із каси - переклад методом опису; outstanding account − несплачений, незавершений рахунок - переклад методом українського відповідника;

Як бачимо, терміни моделі (Adj. + Part. I) + N здебільшого перекладаються методом опису.

 

2.2.4 Способи перекладу термінів - композит ділової сфери моделі (Adj.+Part. II) + N

Above-mentioned − згаданий вище - переклад методом калькування;administration-sponsored - той, що фінансується урядом - переклад методом опису; additional paid-in capital - емісійний прибуток переклад методом українського відповідника; accrued wages payable - накопичений рахунок по зарплатні,що належить виплаті - переклад методом опису; business-dominated − з перевагою ділових відносин - переклад методом опису; brackets-enclosed - взятий в дужки - переклад методом українського відповідника; bar-coded - зі штрихованим кодом - переклад методом калькування; batch-produced - серійного виробництва - переклад методом українського відповідника; career-engrossed - такий ,що думає лише про кар*єру - переклад методом опису; cash-strapped − такий,що немає необхідної суми грошей - переклад методом опису; cross-continental − міжконтинентальний - переклад методом українського відповідника; city - owned - такий,що належить міській владі - переклад методом калькування; clear-sighted - здатний тверезо оцінити ситуацію - переклад методом опису; closure-scheduled - запланований до закриття - переклад методом опису; child -centered - орієнтований на проблеми дітей - переклад методом калькування; commodity-oriented - орієнтований на виробництво сільськогосподарської продукції - переклад методом опису; double - entry bookkeeping - подвійна бухгалтерія - переклад методом українського відповідника; completely -replaced - повністю замінений - переклад методом калькування; loose-jointed - слабо пов'язаний - переклад методом калькування; longest-used - такий, що використовується найдавніше - переклад методом калькування; overextended account - прострочений рахунок - переклад методом калькування;

Тож,основним методом перекладу термінів моделі (Adj.+Part. II) + N є метод калькування.

2.2.5 Способи перекладу термінів - композит ділової сфери моделі Num+N

First line reserves − валютні резерви - переклад методом українського відповідника; first-year depreciation - додаткова амортизація першого року - переклад методом українського відповідника.

Отже, терміни моделі Num+N здебільшого перекладаються методом українського відповідника.

Висновки

. Лексична композиція - підсистема словотвору англійської мови , що здатна до саморозвитку. Складні слова якнайповніше задовольняють головні принципи організації комунікації в дискурсі ділового спілкування: максимальна інформативність, при мінімальних мовних зусиллях.

. У процесі даного дослідження ми розглянули поняття терміну, його класифікацію та особливості. Переклад англійських термінів - композит вимагає знань тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і оперування термінологією рідною мовою. Важливо пам’ятати, що важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, чим і визначається значення терміну.

. Основною метою дослідження було визначення методів перекладу термінів - композит українською мовою, тож ми дійшли висновку , що переклад таких термінів складається з двох етапів - аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі відграє саме аналітичний етап - переклад окремих його компонентів Для цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміна, оскільки ними можуть бути не лише слова, а й словосполучення.

.Основними прийомами перекладу термінів - композит є : описовий метод, метод калькування, переклад українським відповідником та метод транскрибування. Оскільки більшість термінів ділової сфери має англійське походження, то переважна більшість перекладів здійснювалась за допомогою методу калькування та описовим способом.

У процесі дослідження ми з’ясували, що найбільш поширеними є терміни моделей N+N та N +(Part.1)+ N. Найменший відсоток складають терміни моделі Num +N.

.Отже, отримані результати можна використовувати для подальшого вивчення даної теми та для практичного застосування пі часу перекладу галузевих текстів. Оскільки сучасне суспільство перебуває у постійній динаміці , виникають потреби лексичного забезпечення комунікацій. Таким чином, ми вважаємо доцільним подальше дослідження даної проблеми.

Список використаних джерел

1. Амосова Н.Н. Проблемы Языкознания / Амосова Н.Н., Васильева-Сведе О.К., ГординаМ.В. -Л.: изд-во Ленинградского Университета, 1961.-260 с.

. Атрушина Г.Б., Лексикология английского язика/ Атрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н.- М.,1999. - 288с.

. Ахманова О.С. О разграничении слова и словосочетания / Ольга Сергеевна Ахманова .- М., 1954. - 251с.

. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов/Ольга Сергеевна Ахманова . - М., 1966. - 462с.

. Бархударов Л.С. Язык и перевод/ Леонид Степанович Бархударов. - М.: Международные отношения, 1975. - 190 c.

. Глушко М. М. Функциональный стиль общественного языка и методы его исследования / Глушко Магда Максовна. - М.: Высш. шк., 1974. -252с.

. Д’яков А. С. Основи термінотворення / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк. - К.: Видавничий дім «KM Academia», 2000. - 218 с

.Знаменская Т.А. Стилистика английского языка.Основы курса / Татьяна Александровна Знаменская. - М.: Едиториал, 2005.-208с.

. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми/ В’ячеслав Іванович Карабан. - Київ: Наукова книга, 2002. - 564с.

. Комиссаров В.Н. Пособие по переводу с английского языка на русский/ Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Тархов Г.А. - М.: Высшая школа, 1965. - 268 c.

. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты)/ Виле́н Нау́мович Комисса́ров. - М.: Высшая школа, 1990. - 253 с.

. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови / Микола Іванович мостовий . - Х., 2003. - 285 с.

.Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика/ Я́ков Ио́сифович Ре́цкер. - М.: Международные отношения, 1974. - 216 с.

. Швейцер А.Д. Теория перевода (статус, проблемы, аспекты)/Швейцер Александр Давидович. М., 1988.-320

. Mascull B.L. Key Words In Business / Harper Collins Publishers. - Bedfordshire. - 2001. - 206 р.

. Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам: 35.000 терминов / Сост. Терехов Д.Ю. - М.: Аскери, 2004. - 512 с.

. Борисюк Т.Б. Англо-український та українсько­-англійський словник-мінімум економічних термінів/ Борисюк Т.Б., Красовська А.М., МельникВ.О. - Рівне: РДТУ, 2002. - 44 с.

19.    Герасимчук Л. Новий практичний­ економічни­й словник, англо-українськи­й, українсько­-англійськи­й / dictionary of everyday economy/ герасимчук Л. - К.: Видавництво "Криниця". 2003. - 352 с.

.        Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь/Мюллер В.К., Дашевская В.Л.,Каплан В.А. - М.:Рус.яз.,2002. - 880 с.

Додаток А

Рисунок 1

Додаток Б

Рисунок 2

Похожие работы на - Відтворення композитів-термінів ділової англійської мови при перекладі

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!