Тема: Фразеологізми з компонентом найменування кольору в англійській та українській мовах

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Опубликовано:
  2012-10-27
 • Размер файла:
  222,36 Кб
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Читать образец (пример) курсовой работы по английскому - ONLINE: Фразеологізми з компонентом найменування кольору в англійській та українській мовах

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження

.1 Фразеологічні одиниці як стійкі сполучення слів

1.2 Класифікації фразеологічних одиниць

.3 Образність та експресивність фразеологічних одиниць

Висновки з першого розділу

Розділ 2. Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом найменування кольору в англійській та українській мовах

2.1 Фразеологізми з компонентом найменування кольору, їх типи та характерні ознаки

.2 Співставний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом найменування кольору в англійській та українській мовах за лексико-семантичними полями кольору

2.3 Співставний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом найменуваня кольору за типом переосмислення в англійській та українській мовах

2.3.1 Фразеологізми-порівняння в англійській та українській мовах

2.3.2 Фразеологізми-метафори в порівнюваних мовах

2.3.3 Фразеологізми-метонімії в англійській та українській мовах

Висновки з другого розділу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Актуальність дослідження. Засвоюючи мову людина засвоює словесну форму мовної діяльності, мовний етикет, вчиться репродукувати власні переживання, відчуття, дії, прилучається до національної ментальності. Фразеологія як частина мови яскраво виявляє самобутність мови, її специфічний колорит, лад народного мислення, зокрема образний. Коріння фразеології сягає живого мовлення, тому фразеологічні засоби мови є її національним обличчям, національним духом мови. Фразеологізми - це мовне багатство, у якому закарбовано етнокультурне обличчя нації. Мовна свідомість, індивідуальне мовомислення, що важко піддається поясненню, часто оперує фразеологізованими сполуками. Ґрунтовне вивчення фраземного складу конкретних мов показало, що фраземіка становить систему, тобто сукупність взаємозумовлених чи певним чином упорядкованих елементів, що утворюють єдність.

Проблема відображення позамовної дійсності в фразеології, зокрема елементів матеріальної та духовної культури, особливо актуальна сьогодні, коли семасіологія приділяє велику увагу культурній зумовленості змістового боку мовних одиниць, їхній історичній, соціальній, етнічній співвіднесеності з нормами певної національної культури, коли дослідження мови стає неможливим поза історико-культурним контекстом, а мова є одним з основних засобів збереження етносу.

У мові виявляється ментальність народу, оскільки життя народу діє через унікальну душу певної культури (особистості), а це обумовлює специфіку світовідчуття та світосприйняття особистості, що, у свою чергу, привертає дослідника до вивчення фразеології за тематичними групами, кожна з яких має специфічні особливості. Дане дослідження присвячене фразеологічним одиницям з колірним компонентом, у яких відбито національну психологію українського та англійського народу, зокрема внутрішній світ мовця. Пізнати людину - пізнати зміст, закладений її мові. Така смислова аура визначає риси ментальності особистості, що живе в певній культурі й має певну модель поведінки.

Фразеологізми з колірним компонентом досліджували у своїх працях та вчені як: О. М. Дзівак, В. І. Крепель, О. П. Пророченко, Т. Б. Парфьонова. О. А. Зубач та багатьох інших.

Філологічні дослідження колористики мають тривалу історію та представлені різними підходами, методами і завданнями. Аналіз лексико-семантичної групи кольору проводиться на матеріалі багатьох мов у таких напрямах: звязок і взаємодія між концептуалізацією кольору носіями мови і розвитком словника кольороназв у мові (Б.Берлін, П.Кей,), колір у світлі психолінгвістики (О.П.Василевич, Р.М.Фрумкіна,), структурний і семантичний аналіз кольоропозначень (А.П.Кириченко, Т.В.Пастушенко), історія виникнення та розвитку колірних лексем (М.І.Чикало, О.М.Дзівак), кольоропозначення у художньому мовленні (Д.Ален, Г.Еліс, А.П.Критенко, І.М.Бабій) та ін. Колоративи-компоненти ФО були предметом аналізу Т.Б. Парфьонової, І.І., Т.В. Білоха описував семантичну парадигму колірних ФО. Однак і на сьогодні проблема порівняльного дослідження фразеологічних одиниць з компонентом найменування кольору на матеріалі української та англійської мов залишається недостатньо дослідженою.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю аналізу фразеологізмів, що містять у своїй структурі колірний компонент, у конотативному й семантичному аспектах.

Мета дослідження: проаналізувати семантичні особливості вживання колоронімів у складі фразеологічних одиниць в українській та англійській мовах.

Завдання дослідження:

) розглянути місце фразеологізмів у системі мови;

) дослідити значення колоронімів в складі фразеологізмів;

3) розглянути, якою мірою психологічне трактування кольору відображено у фразеологізмах в порівнюваних мовах;

) розкрити метафоричну, метонімічну та асоціативно-образну природу фразеологічних одиниць з компонентом найменування кольору в англійській та українській мовах.

Обєкт дослідження становлять фразеологізми сучасної англійської та української мов, у структурі яких присутні назви кольорів.

Предметом дослідження є семантика фразеологізмів із компонентом на позначення кольору та специфіка їх функціонування, характерні ознаки фразеологізмів з колоронімами.

Матеріал дослідження. Матеріалом дослідження стали фразеологізми з компонентом найменуваня кольору взяті з словника фразеологізмів української мови (В.М. Білоноженко), та фразеологічного словника української мови (В.Д. Ужченко), англо-українського фразеологічного словника (К.Т. Баранцев).

Методи. В ході дослідження були використані наступні методи: метод порівняльного аналізу, метод суцільної вибірки, метод абстрагування, метод прямого аналізу та синтезу, індукція та дедукція.

Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження

1.1 Фразеологічні одиниці як стійкі сполучення слів

Фразеологія - це найбільша скарбниця і неминуща цінність будь-якої мови, яка відображає світ почуттів, образів, оцінок того чи іншого народу, вона самим безпосереднім чином пов'язана з культурою мови. Предметом вивчення фразеології в першу чергу є фразеологічна одиниця. Розглянемо це поняття.

Слід зазначити, що насьогодні не існує єдиного визначення поняття "фразеологічна одиниця". Різні лінгвісти вживають різноманітні терміни (фразеологічна одиниця, фразеологізм, фразема, ідіома, фразеологічний зворот, стійке словосполучення та ін.) для позначення одного і того ж поняття. Як правило, поняття "фразеологічна одиниця" та "фразеологізм" ототожнюються.

У лінгвістиці відомі понад 20 визначень фразеологічної одиниці, але жодне з них не знайшло загального визнання. Деякі мовознавці справедливо вважають, що визначення фразеологічної одиниці таке ж складне, як і визначення слова. Ця складність полягає насамперед у тому, що і для слова, і для фразеологізму важко встановити спільні риси, які можна було б віднести до кожного з них без винятку.

Термін "фразеологічна одиниця" був введений В. В. Виноградовим і мав використовуватися для позначення тих сполук, які не утворюються в процесі мовлення, а відтворюються за традицією. Отже, відтворюваність, на думку вченого, є основною ознакою фразеологізму [8, c. 59-62].

Б. О. Ларін [19] під фразеологічними одиницями розумів такі стійкі словосполуки які характеризуються втратою первісних реалій і появою нового метафоричного значення.

О. М. Бабкін [7] розглядає фразеологічну одиницю як "таку одиницю мови, якій властива цільність, що виникає у результаті послаблення лексичного значення у слів її компонентів".

С. Г. Гаврін [12] вважав, що фразеологічна одиниця - це відтворювана загальновживана мовна одиниця, цілісна за своїм значенням і складена з двох і більше повнозначних слів. Схожої думки дотримується М. М. Шанський, який визначає фразеологічну одиницю як відтворювану в готовому вигляді одиницю мови із двох і більше наголошуваних компонентів слівного характеру, фіксовану (тобто постійну) за своїм значенням, складом і структурою [30].

В. П. Жуков фразеологізмом називає "стійку, нарізно оформлену відтворювану одиницю мови, наділену цілісним (або рідше, частково цілісним) значенням і здатну сполучатися з іншими словами" [15, с. 6 ].

Отже, вслід за В. П. Жуковим під фразеологічною одиницею (далі - ФО) розуміємо окрему, самостійну одиницю мови, здатну, як і інші мовні одиниці, виражати свою семантику, вступати з іншими одиницями мови в смислові та граматичні зв'язки, а значить мати граматичні категорії, виконувати в реченні відповідну синтаксичну функцію.

ФО відзначаються рядом ознак, що дозволяють вважати їх самостійними одиницями мови, відмінними від інших лінгвістичних одиниць - від слова, звичайного словосполучення, речення, - хоч вони мають з останніми немало спільного: будучи складним цілим, і ті й інші не конструюються щоразу в процесі мовлення, а відтворюються як готові значеннєві одиниці; і ті й інші (у своїй переважній більшості) відзначаються стійкістю складу й структури. Такими ознаками є: 1) своєрідне вираження на фразеологічному рівні загальномовних закономірностей, що зумовлюються місцем фразем у системі мови та характером їх взаємодії з одиницями інших рівнів; 2) наявність у фразеологізмах ознак, спільних для всіх одиниць даного класу, які, виражаючи їх внутрішні закономірності становлять специфіку фразеологічної підсистеми мови; 3) відмінний від інших одиниць (у межах даного класу мовних елементів) розвиток внутрішньої взаємодії фразеологізмів, внаслідок чого вони істотно відрізняються від інших класів мовних явищ; 4) специфічні внутрішньофразеологічні звязки і відношен-ня, які, на відміну від інших мовних одиниць, візначають семантичні і граматичні властивості фразеологізмів; 5) своєрідні зовнішні фразеологічні відношення фраземних знаків, які служать виявом їх спеціального функціонально-комунікативного призначення; 6) інваріантні обмеження мовленнєвих трансформацій фразеологізмів, поза якими видозмінена ФО взагалі неможлива, оскільки вона зумовлює їх дефразеологізацію [4, с. 6].

Дещо інші ознаки ФО подає В. М. Мокієнко. Він пише: "фразеологізми визначаються трьома постійними для стійких сполук характеристиками: роздільною оформленістю, відносною стійкістю (відтворюваністю в готовому вигляді) і експресивністю" [22, с. 17-20]. Виділяючи ці характеристики як основні ознаки фразеологізму, дослідник відзначає, що перші дві з них є властиві мові, а третя - мовленню, що саме аналізом взаємодії кожної із зазначених характеристик можна виявити суперечливу суть фразеологічного сполучення і обмежити обсяг фразеології.

Отже, наведені та інші існуючі в мовознавстві визначення фразеологічних одиниць свідчать про те, що ученими виділяються різні їх ознаки, серед яких, зокрема, можна назвати:

) семантична цілісність або семантична нерозкладність (В. В. Виноградов, В. Л. Архангельський, В. П. Жуков, М. М. Шанський, Л. А. Булаховській);

) метафоричність (Б. О. Ларін, О. В. Кунін, В. П. Жуков, О. М. Бабкін);

) нарізно оформленість (В. П. Жуков, М. М. Шанський, С. Г. Гаврін, Л. Г. Скрипник);

) відтворюваність (В. В. Виноградов, В. Л. Архангельський, М. М. Шанський, С. Г. Гаврін, В. П. Жуков, Л. Г. Скрипник);

) наявність не менше двох повнозначних слів (С. Г. Гаврін, М. М. Шанський);

) неперекладність іншими мовами (Л. А. Булаховський).

Отже зазначимо, що ФО мови можуть вивчатися у різних аспектах, але вихідними, визначальними завжди будуть ті, які сприятимуть розкриттю основних ознак, що робить фразеологізм фразеологізмом, що виділяє його в окрему одиницю мови. Цілком зрозуміло, що для розкриття диференціальних ознак, як і самої сутності фразеологізму, необхідно їх розглядати у зіставленні, порівнянні з іншими одиницями мови - словом, словосполученням, відзначаючи спільні та відмінні їх риси.

На думку В. Д. Юрченко, фразеологізм як самостійна мовна одиниця характеризується відповідними диференційними ознаками, а саме:

) фразеологічне значення;

) компонентний склад;

) граматичні категорії [31, с. 80-88].

Відтак, визначення диференційних ознак ФО дозволяє розглядати фразеологізми як окремі самостійні одиниці мови, відмінні від слова, словосполучення і речення, а разом з тим і як такі, що мають з останніми багато спільного. Так, наприклад, ФО, як і слова, щораз у процесі мовлення ми не конструюємо, а відтворюємо як готові мовні одиниці. Крім того, велику кількість фразеологічних одиниць зближує з окремими словами також і та особливість, що ФО (як і слово) характеризується наявністю своєї семантики. Маючи своє значення і вільно реалізуючи граматичні особливості ФО зближуються з лексемами і функціонально. Вони можуть вступати у синонімічні відношення зі словами і виконувати, як і слова, відповідні синтаксичні функції, наприклад: англ. not to give a red cent - not to prise sombody; укр. набити руку - навчитися легко щось робити; збити з пантелику - дезорієнтувати когось, викликати замішання.

Фразеологічна одиниця і слово можуть бути близькими за своїм значенням, тобто виражати спільне поняття, тотожність. Але й ця спільність поняття, яке кожне з цих мовних одиниць виражає, буде спільністю відносною. Фразеологічна одиниця і слово є якісно відмінними одиницями мови. Ця відмінність закладена у їх різній природній основі [26, с.61-64]. Значення фразеологізму може співвідноситися із значенням слова, що виключає їх тотожність між собою. Крім того, слід мати на увазі, що "фразеологічне значення", на відміну від лексичного, не ускладнене словотворчим значенням, що і становить істотну особливість фразеологічної семантики [2, c.83-86].

Говорячи про спільні і відмінні риси фразеологічної одиниці і слова, неодноразово підкреслювалось, що фразеологізми мають спільність зі словосполученнями. Ця спільність у першу чергу виявляється в тому, що і фразеологізм і словосполучення - роздільно оформлені одиниці. Але якщо вільні словосполучення щоразу будуються в процесі мовлення за відповідними законами граматики, то фразеологічні одиниці відтворюються як готові, цілісні одиниці автоматично. Значення звичайних синтаксичних одиниць з'являється у процесі спілкування, волею мовця згідно із правилами семантичної поєднуваності слів і словосполучень.

Зазначимо, що фразеологізми слід вивчати не самі по собі, не ізольовано, а в тісному зв'язку з іншими одиницями мови. Сполучаючись у процесі мовлення зі словами, словосполученнями, вони виступають органічними елементами цілісної комунікативної одиниці, беруть активну участь у формуванні її змісту, надають йому особливої виразності, яскравого стилістичного забарвлення.

Отже фразеологічні одиниці розглядаються вченими як самостійні мовні одиниці, що мають ряд ознак, які відрізняють їх від інших мовних рівнів. Водночас ФО є тісно повязаними з рівнем слова та речення. Як і будь який мовний рівень, фразеологізми також класифікуються за різними ознаками які розглянемо далі.

1.2 Класифікації фразеологічних одиниць

Класифікацію фразеологізмів здійснюють учені на основі різних ознак. У сучасному мовознавстві відомі кілька типів класифікації фразеологізмів, які прийняті й для української фразеології. За семантичною злитістю компонентів розрізняють: а) фразеологічні зрощення; б) фразеологічні єдності; в) фразеологічні сполучення (класифікація В.В. Виноградова).

До них додаються ще фразеологічні вислови (за класифікацією М.М. Шанського). Спробу систематизації стійких (фразеологічних) сполук у функціональному аспекті здійснив С. Гаврин. Класифікація Б.О. Ларіна відбиває етапи розвитку і перебудови первісних вихідних словосполучень.

Найбільшого поширення у курсах мовознавства набула класифікація, виконана В.В. Виноградовим на семантичній основі. Він виокремлює три типи фразеологізмів: фразеологічні зрощення (ідіоми), фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення.

Фразеологічні зрощення зазвичай українською мовою не перекладаються - в іншій мові добираються відповідники з її фразеологічного складу.

Семантична неподільність виникає або підтримується у фразеологічних зрощенням рядом фактів: наявністю у складі фразеологічних одиниць застарілих слів, незрозумілих для загалу: збити з пантелику; взяти на цугундер; ускочити в халепу; - наявністю граматичних архаїзмів: темна вода во облацех; притча во язицех; втратою у межах фразеологічної одиниці живого синтаксичного зв'язку.

Фразеологічна єдність - це семантично неподільний фразеологізм, цілісне значення якого вмотивоване значенням компонентів, наприклад: укр. ні пари з уст, тримати язика зубами - мовчати, накивати пятами - втікати, міряти воду решетом - безрезультатно працювати; англ. a shot in the blue - помилка, промах. Мотивованість фразеологічних єдностей опосередкована. Більшість із них є образними висловами, - причому образний стрижень, на якому вони виникають, може відчуватися більш чи менш виразно: тримати камінь за пазухою; виносити сміття з хати; вивести на чисту воду; накрити мокрим рядном. Семантична замкнутість фразеологічних єдностей може створюватися також евфонічними чи формально-граматичними засобами - римою, алітераціями: усякої тварі по парі тощо.

Фразеологічні єдності можуть виникати і внаслідок синтаксичної спеціалізації фрази, вживання її у певній граматичній формі: нуль уваги; діло табак, внаслідок наявності експресивних відтінків значення: плакали наші гроші.

Третя група по класифікації В. В. Виноградова фразеологічні сполуки корінним чином відрізняється від фразеологічних зрощень і фразеологічних єдностей. Фразеологічні сполуки утворюються із слів зі скованими, зв'язаними значеннями, що виникають як переносні на базі основного значення.

Фразеологічні сполучення - стійкі вислови, до складу яких входять слова з вільним і фразеологічно звязаним значенням. У них цілісне значення випливає з семантики окремих слів: укр. здобути перемогу, делікатне питання, насупити брови, брати участь, вжити заходів; англ. to drink till all is blue - допитися до білої гарячки. Поза трьома групами фразеологізмів, віділених акад. В.В. Виноградовим, залишилися народні прислівя, приказки, примовки, крилаті вислови, термінологічні словосполучення [20, с. 13].

Прислівя - це виражений структурою речення народний вислів повчального змісту, який формулює певну життєву закономірність або правило, що є широким узагальненням багатовікових спостережень народу, його суспільного досвіду. Наприклад: укр. добрий початок - половина справи; громада - великий чоловік; англ. every cloud has а (або its) silver lining - нема худа без добра.

Приказка - народний вислів, близький до прислівя, але позбавлений узагальнювального, повчального характеру, наприклад: укр. проти віку нема ліку; не така лінь, як не хочеться. англ. that's another pair of shoes - це зовсім інша справа.

Народні примовки - жартівливі, переважно римовані вислови, що вставляються в розмову відповідно до ситуації або у відповідальний контекст, наприклад: Здорові будьте! Яким вітром? Хліб та сіль! Ні пуху ні пера! Кіно й німці.

Крилаті вислови - влучні вислови видатних людей: письменників, учених, державних і політичних діячів: укр. В сімї вольній, новій; Борітеся - поборете! англ. To be or not to be?

Зберігши три основні класи фразеологічних одиниць за схемою В.В.Виноградова, М. М. Шанський [30] виділяв четвертий клас - фразеологічні вирази, до яких належать стійкі в своєму складі і вживанні фразеологічні звороти, які не тільки є семантично подільними, але й складаються цілком із слів з вільним значенням.

Фразеологічні вирази - це такі стійкі звороти мови, які семантично не діляться і складаються з слів із вільним значенням, але в процесі мовлення відтворюються як сталі мовні одиниці. До них належать фразеологічні вислови комунікативного типу (речення). Це прислівя, приказки, крилаті вислови, народні порівняння тощо: дівка не без щастя, козак не без долі; на словах медок, а на серці льодок; величається, як заєць хвостом; бідний, як церковна миша.

Серед фразеологічних виразів М.М. Шанський розрізняє дві групи: 1) фразеологічні вирази комунікативного характеру, що являють собою предикативні словосполучення, рівноцінні реченню, є цілим висловленням, виражають те чи інше судження, наприклад: людина - це звучить гордо; хрін від редьки не солодший; мовчання - знак згоди. 2) фразеологічні вирази номінативного типу - це мовне кліше, виражені переважно простим словосполученням: пленарне засідання, ринкові відносини, охорона здоровя, золоті руки, трудові успіхи, чорне золото. Характером зв'язків слів, що входять до їх складу, і загальним значенням фразеологічні вирази нічим не відрізняються від вільних словосполучень і речень. Специфікою їх є те, що вони не створюються мовцями, а відтворюються, як готові структурні і значеннєві одиниці. Фразеологічні вирази номінативного характеру, що є сполученням слів, ідентичним лише певній частині речення, є словесною формою того чи іншого поняття і, як і слова, виконують у мові номінативну функцію [30]. Наприклад: трудові успіхи, палії війни, вищий учбовий заклад і т. ін.

Класифікація Б.О. Ларіна [21] відбиває етапи розвитку і перебудови первісних вихідних словосполучень, вона включає: а) перемінні словосполучення; б) стійкі словосполучення, що відзначаються наявністю стереотипності, традиційності і метафоричного переосмислення, відходом від первісного значення; в) ідіоми, які відзначаються у порівнянні з стійкими метафоричними словосполученнями більш деформованим, скороченим, далеким від первісного лексичним і граматичним складом і помітним послабленням тієї семантичної подільності, яка зумовлює метафоричність, тобто смислову двоплановість.

Спробу систематизації стійких (фразеологічних) сполук у функціональному аспекті здійснив С. Гаврин [12]. Вчений виділяє шість основних типів: 1. Образно-виразні стійкі сполуки, до яких належать метафоричні одиниці: пустити червоного півня; гора народила мишу, сполуки з метафоричними компонентами : яблуко незгоди, сталі порівняння: берегти як зіницю ока, евфонізми: із грязі в князі, сталі гіперболи і літоти: гарматою не проб'єш, тавтологічні сполуки: свиня свинею; ливом лити, сполуки, що створюються на основі поетичного синтаксису: правда - добре, а щастя - краще. Такі експресивно-емоційно забарвлені сполуки відзначаються певною художньою своєрідністю. Вони утворилися не тільки внаслідок звичайного добору слів, але і внаслідок вияву фантазії, гри уяви, що виражається у вдалому переносному вживанні слів, влучності зіставлення, порівнянні тощо. 2. Еліптичні сполуки, що об'єднують усічені стійкі сполуки слів: рад не рад; хоч куди; ні пуху ні пера. 3. Термінологічні фразеологізми, що охоплюють складені терміни науки, техніки, мистецтва та ін.: заломлення променів; річ у собі; колінчастий вал; соціалістичний реалізм; культ особи. Заміна в них одного з компонентів синонімом (пор. ланцюгова реакція - послідовна реакція) не руйнує термінологічність. 4. Афористичні фразеологізми, що виражають узагальнюючі умовиводи: друзі пізнаються в біді; буття визначає свідомість. 5. Контекстологічні сполуки, які ототожнюються із стійкими утвореннями, що в класифікації В. В. Виноградова називаються фразеологічними сполученнями. 6. Ідіоми - всі стійкі словосполуки, що втратили внутрішню форму: собаку з'їсти, була не була.

На думку С.Г. Гаврина, такого роду систематизація розкриває природу творення стійких сполук, механізм формування фразеологічного складу мови. Крім того, вона одночасно вказує і на ті функції, які фразеологічний склад мови виконує в мовленні. Образно-виразні сполуки виконують образно-виражальну і одночасно емоційно-експресивну функцію; еліптичні -лаконізують мову; термінологічні -забезпечують точність; сполуки з узагальнюючими умовиводами вносять у мовлення перлини народно-авторської думки; контекстологічна фразеологія виконує функцію полегшення конструювання мовлення.

А.В. Кунін за типом переосмислення значення виразу поділяв фразеологізми на фразеологізми-порівняння, фразеологізми-метафори, фразеологізми-метонімії [20, с. 81].

Отже, різні вчені класифікують фразеологізми за найрізноманітнішими ознаками. В даному дослідженні ми розглянемо класифікацію фразеологізмів за типами переосмислення.

.3 Образність та експресивність фразеологічних одиниць

На природу компонентів ФО існує два протилежні погляди. Одні лінгвісти розглядають структурні складові фразеологічних зворотів як внеслівні утворення, інші ж становлять переважну більшість, визнають слівну природу компонентів.

Незважаючи на те, що компоненти фразеологізму позбавлені основних ознак слова, вони так чи інакше беруть участь в утворенні фразеологічного значення. Внаслідок цього вони наділені певною частиною семантичної самостійності. Словами, але специфічно вжитими, вважає компоненти ФО і О.І. Смирницький. Він із поняттям фразеологічна одиниця пов'язує термін "нарізнооформленість". Поняття "цілооформленість" та "нарізнооформленість" були запропоновані ним [27, с.26-27]. Зовнішньою ознакою, яка вирізняє слово і ФО, є "цілооформленість слова і нарізнооформленість фразеологізму". Під нарізнооформленістю слід розуміти особливу будову синтаксичної єдності, яка полягає в тому, що її складові є окремими словами. Цілооформленість полягає в загальному граматичному оформленні всіх складових елементів [20, с. 52].

У ході процесу формування фразеологічної одиниці досить вагому роль відіграє прототип ФО, який передує появі фраземи. Якщо прототип відсутній, то переосмислюються лексеми, що входять до складу даного фразеологічного звороту. Таке явище зумовлене лінгвістичними та екстралінгвістичними факторами. Отже, фразеологічне переосмислення - це повне або часткове образне перетворення значення прототипу фразеологізму (чи фразеологічного варіанта), яке базується на семантичному зрушенні. Найважливіші типи переосмислення - це порівняння, метафора та метонімія [8, с. 54-56].

Порівняння та метафору В. М. Мокієнко [2] вважає лінгвістичним фактором створення образності. Спільність порівняння і метафори полягає в створенні фразеологічних асоціацій на основі схожості предметів чи явищ. Однак їх різницю слід вбачати перш за все у вираженні змісту. Метафоричний тип переосмислення є найбільш розповсюджений, багато слів набуває метафоричного значення, те саме стосується й словосполучень. В англійській мові багато виразів набуло переносного значення і вживаються при описі дій чи обставин, які більш-менш аналогічні тим, що викликали їх до життя.

Іншим типом переосмислення є метонімія. Вона також слугує для створення образності. Розглядаючи фразеологізми, не можна залишити поза увагою їхні основні риси - образність та експресивність, адже в більшості випадків ці характерні особливості і відрізняють сталі звороти від слів [6, с. 5] Говорячи про різні типи переосмислення значення ФО, ми вже торкалися поняття образності та засобів її створення. Спробуємо з'ясувати, що ж є основою образності серед фразем. За словами В.М. Мокієнка [22], підґрунтям цього феномену є здатність створювати наочно-чуттєві образи предметів і явищ. Сила образу полягає в його конкретності, тісному зв'язку з контекстом у широкому розумінні слова. Найбільшу схильність до фразеології виявляють ті вільні сполучення слів, які відображають конкретні явища матеріальної дійсності, пов'язані з життям людини.

Теоретичне обґрунтування понять образності та експресивності знаходимо у О.В. Куніна. Вчений зазначає, що "образність мотивованої ФО створюється в результаті двопланового сприйняття ФО та значення її прототипа… Чим далі один від одного порівнювані об'єкти, тим яскравіший образ" [19, с.71-74]. Поняття експресивності значно ширше, воно включає і інші категорії: експресивність - це обумовлені образністю, інтенсивністю чи емотивністю виражально-зображальні якості слова чи фразеологізму. Отже, на основне значення ФО накладаються і інші конотативні значення, які сприяють більш влучному вживанню фразем у мовленні. Пояснення виникнення ФО, їх образного мотивування допомагає глибше проникнути в значеннєвий зміст ФО, науково уявити різні грані фразеологічного образу, оцінити зображальні можливості ФО.

Отже утворення ФО залежить від того наскільки значення прототипу фразеологізму здатне утворити нові наочно-чуттєві образи предметів і явищ та перенести їх на інші обєкти дійсності. Високим рівнем образності характеризуються фразеологізми до складу яких входять колороніми. Саме цю групу ФО й розглянемо в другому розділі.

Висновки з першого розділу

Серед дослідників фразеологічних одиниць не існує єдиного визначення поняття "фразеологічна одиниця". Науковці пропонують близько 20 візначень. Серед багатьох ознак фразеологічних одиниць можна виділити найзагальніші: семантична цілісність або семантична нерозкладність фразеологічної одиниці, метафоричність, нарізно оформленість, відтворюваність, наявність не менше двох повнозначних слів та ін. Серед багатьох класифікацій найбільш розповсюдженою стала класифікація фразеологізмів запропонована Виноградовим В.В.

Значення фразеологізмів частково витікають з значень їх компонентів, і таким чином ці компоненти наділені певною частиною семантичної самостійності. Та основним засобом творення нових значень ФО є фразеологічне переосмислення - це повне або часткове образне перетворення значення прототипу фразеологізму (чи фразеологічного варіанта), яке базується на семантичному зрушенні. Найважливіші типи переосмислення - це порівняння, метафора та метонімія.

Розділ 2. Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом найменування кольору в англійській та українській мовах

фразеологічний англійський український колір

2.1 Фразеологізми з компонентом найменування кольору, їх типи та характерні ознаки

Cлід зазначити, що феномен кольору цікавив людство з давніх-давен. Люди намагалися пояснити це явище, зясувати його дію на мозок і психіку. Спроби розробити теорію кольору сягають ще часів Платона. Ґрунтовно колір як фізичне явище описав І. Ньютон. Однак говорити про колір як щось визначене не можна, це зумовлено неоднаковим сприйманням даного явища різними людьми. Відповідно, багатство барв навколишнього світу своєрідно відображається в мові. Як зазначає А. Порожнюк, не в усіх мовах існує однакова кількість назв на позначення кольору [23, с.28-29] і навіть деякі основні кольори спектра не завжди мають окремі назви. Отже, можемо зазначити, що кожна мова має свій спосіб "членування" спектрy, тобто колір повязаний з історією народу, його культурою, побутом, традиціями тощо.

Оскільки ФО утворюються в мовленні і відображають ті явища і предмети, що безпосередньо оточують людей, то люди, в свою чергу, надають їм тих чи інших характеристик, в тому числі ознак за кольором. Отже, цілком закономірно, що у деяких фразеологізмах, які увиразнюють, емоційно забарвлюють образність в мовленні саме колір є складовою частиною. Колір допомагає створити яскраві зорові образи з сухих абстракцій, що робить мовлення барвистим, соковитим та емоційно насиченим. Колір є психологічним, емоційним, культурним аспектом, і за його допомогою передається емоційний стан людини, її позитивні та негативні риси характеру, різні соціальні та культурні явища, а також менталітет того чи іншого народу. Відтак, відповіднодо мети та завдань дослідження розглянемо фразеологізми з компонентом найменування кольору в порівнюваних мовах.

Автори розвідок про слова-кольоропозначення у складі фразеологічних одиниць використовують терміни: кольорові означення (А. А. Брагіна), позначення кольору (Н. Ф. Пелевіна), кольорові прикметники (Є. В. Рахіліна), імена кольору (Р. М.Фрумкіна), кольоропозначення (Р. В. Алімпієва), колороніми, кольорові номени (І. О. Голубовська) тощо.

Колороніми (від лат.color - колір, гр.onima - імя) розуміють як лексичні одиниці, денотативним значенням яких є ознака кольору [17]. Функції колоронімів у складі фразеологічного звороту варіюються від простого найменування барви, наприклад: red in the face (почервонілий), a red card (червона картка), зелена вулиця до засобу відображення емоційно-експресивних значень, наприклад: to paint the town red (пити-гуляти), to catch smb. red-handed (схопити когось на гарячому), чорна зазадрість.

Розглянемо граматичний аспект вживання колоронімів у складі ФО. За своєю суттю назви кольорів є прикметниками і в переважній більшості зворотів саме так і вживаються. Однак, в деяких випадках лексеми на позначення кольору субстантивуються і позначають абстрактні предмети. У фраземі to wear the purple колоронім має своє власне опредмечене значення "влада монарха"; лексеми green та pink у фразеологізмах in the green та in the pink також субстантивуються, набуваючи семантики "розквіт сил". "Гроші" означає колоронім green в складі виразу the long green.

Зустрічається вживання колороніма і в функції дієслова. Прикладом може слугувати вислів whited sepulchre (від to white - білити); оббілувати як білку.

Існують і такі ФО, де назва кольору виступає як прислівник: to lie whitely. В даному випадку лексема на позначення кольору означає "невинно".

Виступаючи в ролі іменника, дієслова та прислівника, назви кольорів непрямо вказують на кольорову ознаку або ж повязані з психологічним тлумаченням колороніма (як у випадку з whitely).

Отже, можна зробити висновок, що ФО з колірним компонентом властивий різний ступінь умотивованості, прозорості внутрішньої форми і значущості колірного компонента. На метод відтворення їхньої семантики, передусім конотативної, впливають особливості образності, асоціативного поля та символізму кольорів у різних мовах, дивергентність переносних значень колірних лексем та їхня етнокультурна маркованість.

Зазначимо, що входячи до складу фразеологізмів, назви кольорів у деяких випадках втрачають своє первинне значення (ознака кольору) і набувають зовсім інших семантичних відтінків. У певних ФО можна виокремити значення компонента, в інших же це неможливо, бо взаємодія всіх компонентів фраземи породжує її значення. Семантика кожного з компонентів по-різному виявляється в різних типах ФО. Як зазначає Бурлакова В.В., для виявлення певних закономірностей в межах одного типу фраземи слід розподілити їх так, щоб наявно проступала деактуалізація компонента фразеологізму [8, 54-56]. Оскільки деактуалізація слова у складі ФО безпосередньо повязана з переосмисленням значення самого виразу, фразеологізми, до складу яких входить назва кольору, доцільно класифікувати за типами переосмислення. Так, згідно з А.В. Куніним можна виділити фразеологізми-порівняння, фразеологізми-метафори, фразеологізми-метонімії [20, с. 81].

Оскільки колороніми є засобами відображення емоційно-експресивних значень, то входячи до складу ФО в мовленні, вони увиразнюють, емоційно забарвлюють висловлення. В таких ФО передається емоційний стан людини, її позитивні та негативні риси характеру, різні соціальні та культурні явища. Якщо значення кольорів в різних мовах не завжди збігається, то логічно припустити, що й в фразеологізми з цими кольорами мають різну семантику.

Отже, в наступних параграфах проведено спів ставний аналіз фразеологізмів з компоненто кольору за лексико-семантичними полями кольору та за типом переосмислення.

2.2 Співставний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом найменування кольору в англійській та українській мовах за лексико-семантичними полями кольору

Слід зазначити, що розбіжності у сприйманні певним народом довкілля та різне психологічне тлумачення кольорів впливають на кількість фразем з одним і тим самим кольором у різних мовах. Проаналізуємо символічні значення кольорів в англійській та українській мовах.

Зазначимо, що основу палітри фарб складають живописні означення "чорний - червоний - білий". Символічне значення чорного кольору, що ототожнюється з мороком, зустрічаємо у О. О. Потебні: "Подібно до того, як мороз, наближаючись до вогню, протистоїть йому за деяким символічним значенням, чорний колір, утворюючись від вогню, має значення безладу, ненависті, смутку, смерті, що є протилежним до переносних значень світла" [24]. Характерною особливістю чорного кольору є те, що для всіх народів він символізує "погане". В західній традиції це смерть, траур, скорбота, меланхолія, приниження, руйнування. Однак не завжди чорний - символ зла. Це і колір покаяння. Доведено, що чорний, як і білий, захищає від дії шкідливої енергетики. Ось чому представники духовенства різних країн і вірувань носять чорну одіж: англ. black beast (людина, яку ненавидять), black ox has trod on his foot (його спіткало нещастя), to look at the black side of things (дивитися песимістично); укр. чорна заздрість, чорна справа (поганий), чорний мор, чорна смерть (смертельний).

Повною протилежністю чорного кольору є білий. У словян білий походить від світла та вогню. Білизна - символ краси, любові. На заході цей колір означає святість, чистоту, відвертість, спокій, тріумф духа над плоттю. Взагалі, цей колір - це кінцевий пункт яскравості та світла, панування добрих сил: a white man (порядна, добре вихована людина), white lie (невинна брехня, брехня заради порятунку), to put on a white sheet (каятися, визнавати прилюдно свої помилки). В українській мові фразеологізми з колоронімом "білий" мають значення: недосліджений (біла діра, біла пляма), святий (білий маг, біле духовенство), безгрішний (біла заздрість, біла душа), незвичний (білий танець, білий вірш), стан людини повязаний із алкоголем (біла гарячка, ловити білі метелики).

Червоний, поряд із синім та зеленим, з точки зору фізики, - основний колір світла. До цих трьох додається ще жовтий. Дані чотири кольори не сприймаються як суміші. Слід зазначити, що для українського народу здавна були улюбленими кольори червоної гами, які означають вогонь, кров, життя, пристрасть, любов, екстаз, мучеництво, честь.

Синій колір повязаний з фізичною потребою в спокої і з психологічною потребою в задоволеності. Темно-синій викликає повний спокій. В західній культурі синій означає мир, мрію, інтелект, благочестя, непорочність, а також негативні значеня такі як нудьга, смуток: to be in the blues,a bit of blue sky. В українській мові синій колір може набувати значення худий - сині діти, злий- пан аж синій. Назва синій може утворювати також метафоричні ФО: синій смуток (в очах), синій сум, синя омана, синя радість (в очах), синій клекіт (моря), синя тиша (озера), синій хор (море грає), синій шум (моря), синя дрімота (далеких просторів), синій дзвін (в небі), синій грім.

Значення зеленого трактується як символ весни, тріумф життя, природи, молодість, веселість, процвітання. Він нагадує про юність, цвітіння, надію та радість, також вживається на позначення недосвідченості: in the green wood (у розквіті сил), in the green tree (під час розквіту, процвітання), green old age (здорова або щаслива старість). Зелений колір в англійській мові вживається на позначення заздрості: green with envy (мучений заздрістю), to look through green glasses (заздрити), green-eyed monster (заздрість). В українській мові зустрічаємо вираз "заздрість з жовтими очима, мов жовтки". Як бачимо, сприйняття поняття "заздрість" в германській та словянській мові не дуже різниться. В кольоровому спектрі зелений та жовтий стоять поруч, тому не дивно, що вживаються обидва колороніма. Вживання цих колоронімів в значенні заздрості повязане з фізіологічними процесами в організмі людини. Коли людина відчуває заздрість, ревнощі, в неї інтенсивно виділяється жовч, і шкіра набуває жовто-зеленого відтінку.

Стан гніву, люті також виражається за допомогою різноманітних колоронімів у кожній з мов. Червоний присутній у фразеологізмі англійськой мови to see red; жовтий та синій притаманні українській мові жовтіти (синіти) від злості.

Різняться і переклади фраземи to drink till alls blue: допитися до білої гарячки. Так само the blue devils (у другому значенні) перекладається як "біла гарячка".

Лексема green в англійській та "зелений" в українській мові можуть мати значення "недосвічений" і з ним входити до складу ФО. Однак в словянській мові існує ще одна фразема з іншим колоронімом з цією ж семантикою: жовтороте пташеня. Подібна семантика виникає при взаємодії значень двох лексем, що входять до ФО.

В розмовній англійській мові зустрічається ФО paint me pink if (щоб мене лиха година побила), що по суті означає прокльон. Українське прокляття "щоб побила руда глина" в своїй структурі містить колоронім "рудий". Можна спостерегти певну спільність між рожевим та рудим кольорами.

Протиріччя в психологічному тлумаченні містить у собі жовтий колір. З одного боку, він сприймається як світлий, яскравий, збуджуючий, однак, з іншого боку, жовтий вживається на позначення боягузтва: a yellow streak; бульварний - yellow journal.

Що стосується коричневого кольору, то це - суміш червоного, жовтого і чорного. Втративши життєдайну силу червоного, коричневий символізує тілесні відчуття та потреби. Символізуючи покарання, деградацію, відречення від світу, він є земним кольором: to do brown та to do up brown (доводити до кінця), in a brown study (у похмурому роздумі), в українській мові: коричневе золото, (фашистський) коричнева зараза, коричнева небезпека.

Сірий - нейтральний. Він повністю позбавлений будь-яких стимулюючих чи психологічних тенденцій. Сірий - це взагалі не територія, на якій можна жити; це тільки межа: межа - як нейтральна смуга. gray of the dawn (досвітня, передсвітанкова імла), all cats are gray in the dark (вночі всі коти бурі), в українській мові: сіра людина, сірий твір, сіре життя (невиразний, нецікавий), сірий люд (простий, бідний, неосвічений).

Таємним і чуттєвим є фіолетовий колір. У сакральній символіці це колір духовного начала, покаяння, покори. a purple patch (краще місце в літературному творі), to wear the purple (належати до королівської сімї)

Проаналізуємо частотність вживання різних колоронімів в фразеологічних одиницях англійської мови. Так, аналіз лексикографічних джерел дозволив виявити, що в англійській мові найбільшу кількість становлять ФО з колоронімом black. На другому місці фразеологізми з компонентом blue. Далі у порядку зменшення йдуть такі назви кольорів як white, red, green, yellow, rosy, pink, gray, brown, purple, orange (див. таблицю 1). Серед ФО зустрічаються і такі, до складу яких входять два або більше колороніми. Найчастіше можна зустріти такі фрази, до яких колороніми увійшли у своєму первинному значенні, позначаючи колір. Наприклад: black hen lays a white egg (чорна корова та молоко біле), black and white (малюнок пером), in black and white (чорним по білому, цілком ясно, зрозуміло), to call white black (обстоювати очевидну неправду); to beat somebody black and blue (побити до синців). Отже, у фразеологізмах найчастіше використо-вуються назви тих кольорів, які за теорією Ньютона не існують - чорний та білий.

Перейдемо до розгляду частотності вживання різних кольорів в фразеологізмах української мови. Аналіз лексикографічних джерел дозволив виявити, що в українській мові найчастіше фразеологізи утворюються з прикметником чорний, білий, червоний. З іншими колоративами зафіксовано менш частотні утворення: з прикметником зелений, оранжевий, сірий, голубий, жовтий, синій, рожевий, коричневий. У поодиноких випадках вживаються також інші колоративи (напр.: фіолетовий, рудий, сизий тощо) [25].

Отже, представимо частотність вживання колоративів в фразеологізмах в порівнянні в українській та англійських мовах в таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.2.1. Частотність вживання кольорів в фразеологізмах англійської та української мов (%)

КольориЧорний BlacкСиній BlueБілий WhiteЧервоний RedЗелений GreenЖовтий YellowРожевий PinkСірий GrayКоричневий BrownОранжевий OrangePurpleГолубийІншіУкраїн ська мова222.91915.510.53.12.571.58.5 -6.51Англій ська мова24.7116.8615.0114.319.476.473.242.782.540.230.69 -3.69

Так в обох мовах найчастіше в ФО вживається чорний колір , на другому місці за вживаністю в українській мові є білий, коли в англійській мові цей колір займає третє місце, а на другому місці колір blue, через те, що дане слово вживається на позначення одразу двох кольорів -- синього та голубого. Далі в українській мові кольори розташовуються в такому порядку: червоний, зелений, оранжевий, сірий, голубий, жовтий, синій та рожевий. В англійських ФО ця послідовність дещо інша: червоний, зелений, жовтий, рожевий, сірий, коричневий, оранжевий та фіолетовий.

Оскільки вживання колоронімів в фразеологізмах є поширене явище, то безумовно, такі ФО також класифікуються за типом переосмислення на фразеологізми-порівняння, фразеолгізми-метафори та фразеологізи-метонімії. Тож розглянемо їх детальніше.

2.3 Співставний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом найменуваня кольору за типом переосмислення в англійській та українській мовах

2.3.1 Фразеологізми-порівняння в англійській та українській мовах

До фразеологізмів-порівнянь відносяться такі, в основу яких покладено часткове переосмислення. Як справедливо зазначає В. М. Мокієнко, в порівняннях зміст фразеологізму виражений майже експліцитно [22, с. 167].

До цієї групи фразем належать ФО типу as black as night, as black as a crow, as green as a grass, as blue as a badger, as red as a rose, as red as a lobster, as white as snow, as white as sheet, as white as death, as yellow as gold. Червоний, як маків цвіт, синій, як пуп .

) чорний - англ. as black as a crows wing, as black as a raven, as black as a coal, as black as ink (дуже чорний); укр. чорний як ніч;

) темний, чорний - англ. as black as hell, as black as my hat, as black as pitch ; укр. чорний як сажа; чорний, як вороняче крило, чорним по білому;

) темний, похмурий (про людину) - as black as a thunder cloud, as black as sin, as black as thunder (хмара - хмарою);

Серед фразеологізмів-порівнянь з компонентом black зуcтрічається вираз to work like a black (дуже важко працювати). В цій ФО black у субстантивованому вигляді увиразнює буквальне значення першого компонента.

Хоча за кількістю фраземи, до складу яких входить компонент blue, стоять на другому місці, фразеологізмів-порівнянь з цим складником лише два: as blue as a badger (дуже посинілий), та like blue murder (дуже швидко, щодуху); в українській мові - синій, як пуп. Однак в українській мові фразеологізмів-порівнянь з компонентом кольору синій дуже мало.

З ФО as blue as a badger можна виділити значення "синій". Компонент blue ввійшов до складу даної фраземи завдяки схожості синього та сірого кольорів. У порівнянні like blue murder, неможливо виділити семантику жодного з компонентів. Загальне значення фразеологізму має емоційно-підсилювальне забарвлення (пор. to cry blue murder - горлати, репетувати).

У фраземах цей компонент-колоронім має два значення:

) білий - as white as a lily, as white as chalk, as white as ivory, as white as milk, as white as wool (білий, як сніг, білосніжний);

) блідий - англ. as white as a ghost, as white as ashes, as white as marble (блідий, як полотно, білий мов смерть); укр. блідий, як полотно, білий мов смерть.

Фразеологізми з першим значенням компонента white є позитивно забарвленими. Про це свідчить інший компонент ФО (a lily, ivory, milk). Ті ж фраземи, до складу яких входить колоронім white у значенні "блідий" мають негативне забарвлення, що також зумовлено порівнювальною лексемою (ghost, ashes).

Колоронім red у фразеологізмах-порівняннях має два значення - "червоний": англ. as red as a poppy, as red as a beetroot, as red as a turkey-cock , as red as a lobster, as red as fire , as red as blood ; укр. червоний, як буряк, червоний, як індик, червоний, як рак, червоний, як вогонь, червоний, як кров; та "румяний" - англ. as red as a cherry, as red as a rose; укр. червоний, як маків цвіт.

Green

Фраземи аs green as a gooseberry та as green as grass мають значення "недосвідчений", "зелений", що обумовлено переносним вживанням компонента green. Якщо у вищезазначених ФО одне з значень обовязково позначало колір, то у випадку з green це не спостерігається.

Хоча кількість фразеологізмів з колоронімом green перевищує ФО з компонентом yellow, однак число фразеологізмів-порівнянь, до складу яких входить вищевказана назва кольору, переважає.

Вирази as yellow as a crows foot, as yellow as a guinea, as yellow as a kites claw, as yellow as corn та as yellow as gold означають "жовтий, як лимон; золотистий; золотавий". Як і в попередніх випадках (з іншими колоронімами), компонент yellow зберігає своє первинне значення. Додається лише ще один відтінок жовтого кольору - золотистий.

Лексема gray у висловах as gray as a bats wing (сірий, як миша), as gray as lead (сірий, як свинець) має своє перше словникове значення - "сірий", але порівнювальні лексеми (bats wing та lead) надають цим фраземам різних змістових відтінків.

З цим колоронімом існує лише один фразеологізм-порівняння, зафіксований у фразеологічних словниках. As brown as a berry означає "зовсім темний, дуже загорілий, шоколадного кольору". Значення цієї ФО подається у словнику [33, с.174] з етимологічної точки зору: слово brown зберігає у цьому виразі своє старе значення - "темний".

Інші колороніми у фразеологізмах-порівняннях не зустрічалися.

Лексеми на позначення кольору у порівняльних фразеологізмах англійської та української мов обовязково мають своє первинне значення (означають колір). Компаративні звороти - це мотивовані ФО. В них наявний звязок з семантикою прототипів.

2.3.2 Фразеологізми-метафори в порівнюваних мовах

На думку таких дослідників як О. В. Кунін, В. М. Мокієнко найбільш розповсюдженим типом фразеологічного переосмислення є метафоричне. За визначенням О. В. Куніна, цей тип переосмислення є "переносом найменування з одного денотата на інший, який асоціюється з ним на основі реальної або уявної схожості" [20, с. 124]. Фразеологізми-метафори досить образні, і за висловом В. М. Мокієнка, метафора є "фактором створення образності" [22, с. 167]. Ця група ФО найчисельніша.

До неї належать такі фраземи як: англ. to look black, the pot calling the cattle black, to have a fit of blues, once in a blue moon, to show the white feather, white elephant, red cock, to paint the town red, in the green, to turn yellow, the gray mare is the better horse, to see through rose-coloured spectacles, in a brown study, a purple patch, the pink of health; укр. коричнева зараза, Чорний ворон, синя радість, біла заздрість, зелений змій та інші.

З метою зясування значення колороніма у складі метафоричних фразеологізмів, варто розглянути дані фраземи як вільні словосполучення. Адже "більшість фразеологізмів спочатку були вільними словосполученнями, заміна компонентів була для них природною" [22, с.16].

З колоронімом black в англійській мові існують такі ФО як devil is not so black as he is painted, black year, black books, the black dog is on ones back, theres a black sheep in every flock, black frost, black in the face, black will take no other hue та ін.

До складу деяких вільних словосполучень лексема black увійшла у переносному значенні. У переосмисленому значенні фразеологізму ця семантика компонента була взята за основу. Виразно проступають наступні значення лексеми black:

поганий, страшний - devil is not so black as he is painted (не такий він вже поганий, як його зображують), to depict in black colours (представляти в поганому світлі), to paint smth. black (показувати в найгірших тонах);

нещасливий, важкий - a black year (чорний, нещасливий рік), a black day (чорний день);

похмурий, поганий - black looks (похмурі, несхвальні погляди), to look black (мати незадоволений, похмурий, злий вигляд), things look black (справи погані).

Існує група ФО, яких обєднує значення "потрапляти в немилість". Вираз the black book означає "чорна книга (до якої заносять прізвища осіб, що підлягають покаранню)". З ним повязані такі фраземи, як black books (немилість), to be in ones black books (бути зневаженим кимось), black list (чорний список) та black mark (занесення до чорного списку). Негативне значення цим ФО надає саме колоронім black.

Дана назва кольору в деяких фраземах може позначати "нечесність", наприклад: black conscience (чорна, нечиста совість), black market (чорний, спекулятивний ринок).

У зазначених ФО лексема black надає виразу негативного забарвлення. У даному випадку відіграє роль психологічне трактування чорного кольору, який завжди несе на собі відбиток смерті, скорботи, руйнування: чорний день.

В деяких сталих висловах чорний колір зводиться до значення "меланхолійний". Наприклад, the black dog (хандра, нудьга) та the black dog is on ones back (нудитися).

У фраземах black art, black magic (чорна магія) та black sheep (паршива вівця, негідник, нероба) назва кольору виражає щось зловісне, повязане з темними силами. Маючи аналогічне значення ФО a black sheep входить до складу прислівїв it is not a small flock that has not a black sheep та there is a black sheep in every flock, що означають "в сімї не без виродка". Згідно із О. В. Куніним, за старим англійським повірям, чорна вівця позначена печаттю диявола [20, с.184].

Інші фразеологізми-метафори з компонентом black також у своїх значеннях будуть містити "темне", "сумне" начало. Наприклад, black beast (людина, яку ненавидять), black ox has trod on his foot (його спіткало нещастя), to look at the black side of things (дивитися песимістично) та ін.

В основі метафоричного переосмислення деяких інших фразеологізмів покладена схожість як за кольоровою ознакою, так і за характерною ознакою іншого компонента. В таких ФО семантика необовязково матиме негативний відтінок. У фразеологізмі black eye (підбите око) лексема eye означає не саме око, а місце навколо нього, а black указує на кольорову ознаку (місце навколо ока набуває темного кольору). Подібно утворена і ФО black wax (земля, що після дощу стає липкою). Компонент wax містить значення "липка речовина", а колоронім уточнює колір цієї речовини.

У такі фраземи як black-letter day (будній день, звичайний, нічим непримітний день), black flag (піратський прапор), black in the face (багровий від гніву, напруги) лексема на позначення кольору увійшла у своєму первинному значенні, однак вислови переосмислились загалом.

У фразеологізмах black lie (навмисна брехня) та black ingratitude (чорна невдячність) назва кольору вносить емоційне забарвлення.

У розглянутих ФО наявне фразеологічне переосмислення, але даний феномен характерний не для всіх фразем. Так, наприклад, у звороті a black cap (судова шапочка, яка одягається суддею в момент винесення вироку) відбувається необразне семантичне перетвореня шляхом звуження значення прототипу a black cap (чорна шапочка) [17, с. 133]. Звуження семантики спостерігається і у фраземі a black swan (чорний лебідь - рідкісне явище, тому фразеологізм позначає аномалію).

В українській мові фразеологізм чорна хмара збирається має значення небезпеки, загрози що наближається. В фразеологізмах чорна заздрість, чорний ворон колір несе в собі негативне значення.

Отже, фразеологізми-метафори, до складу яких входить колоронім black, переважно за своєю семантикою негативні. Ця лексема є смислоутворювальною для даних фразеологізмів.

Blue

Лексема blue входить до складу наступних фразеологізмів-метафор: англ. to be in the blues, to drink tills all blue, a bit of blue sky, true blue, to see through blue glasses, a blue stocking, blue rose; укр., синя омана, синя радість (в очах), синій клекіт (моря), синя тиша (озера), синій хор (море грає), синій шум (моря), синя дрімота (далеких просторів), синій дзвін (в небі), синій грім, синій птах тощо. На відміну від значень колороніма black, які в більшості своїй несуть негативне забарвлення, семантика компонента blue має більш широкий спектр.

Серед значень, яких набуває колоронім blue у складі ФО, можна виокремити наступні:

нудьга, хандра, смуток - англ. to be in the blues, to get the blues, to have a fit of blues (нудитися, хандрити, засмутитися, бути в пригніченому стані), to give smb. the blues (наводити нудьгу на когось), the blue devils (смуток, нудьга); укр. синій смуток (в очах), синій сум. В словнику англійської мови знаходимо деякі уточнення даної семантики лексеми blue: похмурий, меланхолійний; в подавленому настрої [37, с.199].

безнадійний, поганий - to look blue (мати пригнічений вигляд; бути безнадійним), things look blue (справи погані, справи гіршають);

біла гарячка - to drink till alls blue (допитися до білої гарячки), the blue devils (біла гарячка - друге значення);

порядний, вірний, постійний - англ. true blue will never stain (порядна людина ніколи не підведе), true blue (вірна, постійна людина); укр. блакитна кров.

Компонент blue у фразеологізмах вживається також для емоційного підсилення вислову, наприклад: blue fear та blue funk, що означає "переляк", "панічний страх".

Входячи до складу деяких фразологізмів, лексема blue у сполученні з компонентом murder в різних ФО має різне, неспоріднене значення. Фразеологізм to cry blue murder означає "на ґвалт кричати", "горлати, репетувати"; like blue murder - "дуже швидко, щодуху". А вираз to get away with blue murder має значення "чинити, як комусь заманеться", "залишатися непокараним".

Метафорично переосмислені і наступні ФО, в яких колоронім blue не має власної семантики, а увиразнює значення самого фразеологізму. Це такі вирази як to turn the air blue, to make the air blue (дуже лаятися, лаяти на всі заставки); by all thats blue! (хай йому чорт).

Компонент blue зі значенням "небо", "повітря", "небесний" увійшов до складу таких фразем: англ. a bolt from the blue (як грім серед ясного неба), to vanish (disappear) into the blue (піти димом догори; зникнути безслідно), a shot in the blue (помилка, промах); укр. синій дзвін (в небі), синій грім, синій птах.

Схожість за кольоровою ознакою відображена в наступних метафорично переосмислених ФО: blue rose ("блакитна троянда", щось недосяжне), blue blood ("блакитна кров", аристократичне походження), blue of the plum (свіжість, краса, чари молодості), blue in the face (багровий від гніву).

Семантика лексеми blue також повязується з надією. Фразеологізми bit of blue sky та blue bore означають "промінь надії".

Що стосується психологічного трактування синього кольору як кольору чистоти, мрії, істини, мудрості, то значення лексеми blue у складі ФО не несуть подібного семантичного навантаження.

Серед фразем, до складу яких входить компонент blue, є такі, в яких згадана лексема суттєво не впливає на загальне значення ФО. Вона може бути опущена, що не призведе до втрати фразеологізмом своєї семантики. До таких виразів належать between the devil and the deep blue sea (між двох вогнів), де blue виконує роль означення щодо іменника sea, та to get away with blue murder (залишитися непокараним), де blue вживається для емоційного підсилення.

В українських фразеологізмах синій колір також часто асоціюється з водою, морем: синій клекіт (моря), синя тиша (озера), синій хор (море грає), синій шум (моря).

Таким чином, за своєю семантикою колоронім blue найближче стоїть до black. Ці дві лексеми мають подібні значення. Психологічне трактування синього кольору ніяк не впливає на формування значень фразем, до складу яких входить компонент blue. Він, в свою чергу, як складова частина ФО набуває власних значень, не повязаних з первинною семантикою.

Вирази white feather, white slave, white night, to wash a blackmoor white, lily white, at a white heat, to bleed white, to turn up the whites of ones eyes та деякі інші належать до фразеологізмів-метафор з компонентом white.

Переважну більшість фразем цієї групи становлять такі вислови, де базою для метафоричного переосмислення виступає схожість за кольоровою ознакою. Наприклад: a white crow (біла ворона, дивне явище), the white trap (біла пастка, отрута, яку вживають для полювання), white meat (біле мясо - свинина, телятина, курятина), white frost (іній, наморозь), white caps (білі гребені хвиль, "баранці"), to hang out the white flag (здатися, визнати себе переможеним) тощо.

Споріднені за своїм значенням і наступні ФО, складовою частиною яких є компонент white у своєму первинному значенні кольору: white slave (біла дівчина, яку експлуатує хазяїн), white slaver (поставщик живого товару), white-slave traffic (торгівля живим товаром).

Колоронім white у сполуці з іншою лексемою вживається у деяких ФО для позначення боягузства: white liver (малодушність, боягузство), white feather (боягузство), to show the white feather (злякатися, виявити малодушність). Компонент white, виокремлений з даних фразем, не має самостійної семантики, а набуває змісту лише при взаємодії двох лексем ФО.

Але серед фразем з колоронімом white є і такі, де дана лексема, зберігаючи первинне значення, впливає на тлумачення всього фразеологізму. В таких ФО семантика компонента white дуже близька до психологічного трактування білого кольору як кольору чистоти та невинності. Це такі вирази як: англ. a white man (порядна, добре вихована людина), white lie (невинна брехня, брехня заради порятунку), to put on a white sheet (каятися, визнавати прилюдно свої помилки). біла душа (безгрішний); укр. білий маг, біле духовенство (святий), біла душа.

В фразеологізмах біла ворона, біла пляма, біла заздрість, біла гарячка, ловити білі метелики (стан людини повязаний із алкоголем), викидати білий прапорбілий білий колір має зачення як незвичайний, недосліджений.

Проаналізувавши цю групу фразеологізмів-метафор, можна зробити висновок, що в більшості випадків значення лексеми на позначення кольору (тут white) відіграє домінантну роль при утворенні змісту ФО. Переважно це первинне значення колороніму. Однак психологічний аспект білого кольору також присутній у семантиці розглянутих ФО.

Прикладами фразеологічних метафор з компонентом red можуть слугувати вирази a red cent, red cock will crow in his house, to act as a red rag acts upon a bull, to be in the red, to see a red light, to paint the town red, agony in red, the red carpet.

В англійській мові досить розповсюджені фразеологізми, до складу яких лексема red увійшла в первинному значенні. Прототип тієї чи іншої ФО переосмислювався завдяки сполуці кольорової ознаки та значення іншої складової частини фраземи.

Майже експліцитно виражена семантика таких метафор, як red man (червоношкірий індієць) та похідної ФО - red mans fire (вогнище по-індійському). Шкіра індійців має червоний відтінок, і лексема на позначення кольору вжита у прямому (первинному) значенні. Однак сама фразема частково переосмислена. В тому ж прямому значенні компонент red увійшов і до таких ФО, як red meat (мясо - яловичина, баранина), red in the face (багровий від гніву), red-letter day (святковий, радісний, памятний день). Red також може виступати в значенні "щось яскраве", "те, що кидається в очі", що прямо повязано зі специфікою самого червоного кольору. Така семантика може спостерігатися у ФО to paint (smth.) red (зображати щось у яскравій сенсаційній формі), to paint the town red (дебоширити, гучно веселитися).

Лексема red у субстантивованому вигляді може також позначати "дефіцит". Це повязано з фактом, що збитки в облікових банковських книгах записувалися червоними чорнилами. Значення компонента red в даному випадку тяжіє до кольорової ознаки. Прикладом таких фразеологізмів є in the red (мати заборгованість, бути в боргу), to go into red (зазнати збитків, дефіциту).

Мідна монета за своїм кольором також червона, отже red у комбінації з лексемою cent у переосмисленому значенні фразеологізму трактується як "щось зовсім не цінне", "ламаний гріш". Дана словосполука входить до складу і інших ФО: not to care a red cent (ані трохи не цікавитись), not worth a red cent (ламаного гроша не вартий), not to give a red cent (зовсім не цінувати), not to have a red cent (зовсім не мати грошей).

За кольоровою ознакою колоронім red увійшов і до фразеологізмів, складником яких є іменник herring. Копчений оселедець набуває червонуватого кольору. Але прототип a red herring метафорично переосмислився, і фразема стала означати "привід для відвертання уваги, для замилювання очей". Більш розгорнута фраза to draw a red herring across the path має значення "навмисно відвертати увагу дрібницями від головного".

Психологічна асоціація червоного кольору з таким психічним станом як гнів знайшла своє відображення і в мові. Наступні ФО мають саме таку семантику: to see red (скипіти, розлютитися), red rag (те, що дратує, бісить), to act as a red rag acts upon a bull (сильно дратувати, виводити з себе).

Ще одне тлумачення червоного кольору, як кольору пожежі, наявне у виразах: англ. red cock (пожежа), red cock will crow in his house (його підпалять); укр. пустити червоного півня.

Отже, колоронім red у складі фразеологізмів-метафор в основному має кольорове навантаження, або значення, яке прямо чи непрямо повязане з червоним кольором. Якщо навіть і зустрічаються такі фраземи, де наявне психологічне значення, воно все одно повязане з кольоровою ознакою. У складі фразеологізму лексема red несе велике семантичне навантаження і суттєво впливає на тлумачення фразу вцілому.

Фразеологічні метафори зі складником green такі: англ. green finger, a green wound, a green wound is soon healed, in the green wood, a green hand, the green light, green winter; укр. зелена вулиця, зелений змій, до зеленого змія та ін.

Виокремлюючи лексему green зі складу ФО, можна спостерігати наступні її значення:

квітучий, повний сил: in the green wood (у розквіті сил), in the green tree (під час розквіту, процвітання), green old age (здорова або щаслива старість);

свіжий: green wound (свіжа рана), a green wound is soon healed (загоїться, поки весілля скоїться);

некваліфікований, молодий - a green horn (новак, хлопя, людина без досвіду), green labour (некваліфікована робоча сила), green year (дитячі роки), to see green in ones eye (вважати когось дурним).

Ці значення співпадають і з психологічним розумінням зеленого кольору.

Зелений в українській мові має значення вільний яке асоціюється з значеням цього кольору в світлофорах зелена вулиця. В ФО зелений змій, до зеленого змія значення кольору не впливає на агальне значеня фразеологізму. В фразеологізмах зелене будівництво,зелені підприємці, зелена садиба даний колір виступає на позначення екологічно чистий, дружній до довкілля.як колір заздрощів зустрічається у таких ФО: green with envy (готовий лопнуть від заздрості), to look through green glasses (ревнувати, заздрити чиємусь успіху).

Наступні значення як лексеми green, так і фразеологізму вцілому повязані з кольоровою ознакою. У виразах green goods (фальшиві банкноти) та green goods man (фальшивомонетчик) зелений колір повязаний з зеленим кольором банкнот. Зелений як символ дозволу, є складовою частиною фразем the green light (дозвіл) та to give a green light (розвязати руки, дати свободу дій).

Психологічне трактування зеленого кольору, як і кольорова ознака, чітко простежуються у набутті фразеологізмом своєї семантики. Таких фразем, в яких би значення компонента green суттєво не впливало б на загальне значення ФО, не виявлено.

Колоронім yellow зустрічається у наступних фразеологізмах-метафорах: to be yellow about the gills, yellow jacket, yellow dog, to turn yellow , yellow back, yellow journalism та ін.

З такими значеннями як "жовтий" та "золотий" (тобто кольорова ознака) компонент yellow увійшов до складу деяких метафорично переосмисленних ФО.

Це такі вирази як yellow boy, yellow jacket (золота монета), yellow flag (жовтий прапор - як символ карантину), yellow jack (жовта пропасниця, лихоманка), to be yellow about the gills (мати нездоровий вигляд - жовтий колір зябр свідчить про несвіжить риби).

Колоронім на позначення жовтого кольору у складі фразеологізмів може мати і такі значення:

боягузливий, підлий - a yellow streak (нахил до віроломства, боягузтва), to turn yellow (злякатися, виявити малодушність), yellow dog (підла, боягузлива, нікчемна людина);

бульварний - yellow journal (бульварно-сенсаційний журнал), yellow journalism (бульварна преса), yellow back (дешевий бульварний роман).

Молодий, недосвідчений жовтороте пташеня.

При утворенні семантики фразеологізмів психологічне значення жовтого кольору до уваги не береться. В багатьох випадках саме колоронім yellow у складі фразем є смислоутворювальним компонентом., pink

На позначення рожевого кольру існує дві лексеми - rosy та pink. В англійській мові дані колороніми увійшли до складу лише фразеологізмів-метафор. Це такі вирази як to feel rosy about the gills, to take a rosy view of smth., rosy in the garden, in the pink, the pink of perfection, pink tea. В українській мові даний колір представлений у фразеологізма дивитись крізь рожеві окуляри, бачити в рожевому світлі, рожеві сни, рожеві мрії.

З рожевим кольором як здоровим кольором обличчя повязані наступні ФО: in the pink (в розквіті сил, у чудовому стані здоровя), the pink of health (здоровий на вигляд). Колоронім pink, маючи ознаку кольору, є складовою частиною такої ФО, як to feel rosy about the gills (мати здоровий вигляд - зябри свіжої риби мають червонуватий колір).

Наявно проступає і психологічне тлумачення рожевого кольору у семантиці певних фразеологізмів. З рожевим повязані позитивні переживання, він співзвучний радісному, відкритому ставленню до світу. Фраземи типу to see everything through rose-coloured spectacles (бачити все в рожевому світлі), to take a rosy view of smth. (оптимістично дивитися на щось), rosy in the garden (все в порядку) побудовані саме на цій асоціації.

Але серед виразів з колоронімом pink наявні і такі, до складу яких ця лексема увійшла ні за кольоровою ознакою, ні на основі психологічного трактування. Наприклад, pink tea (званий чай), the pink of perfection (верх досконалості), paint me pink if… (щоб мене лиха година побила, якщо…).

Як бачимо, незважаючи на невелику кількість фразеологізмів з колоронімами pink та rosy, ці лексеми увійшли до фразем-метафор і для позначення кольору, і для передачі психологічного стану. Хоча rosy та pink і мають однакове значення, їх взаємозаміна у складі ФО недопустима.

Колоронім gray в первинному значенні, увійшов до складу таких ФО, як gray matter (сіра речовина головного мозку; розум), gray of the dawn (досвітня, передсвітанкова імла), all cats are gray in the dark (вночі всі коти бурі). Завдяки кольоровій ознаці, значення фразеологізмів є мотивованим. А ось у такій фраземі як the gray mare is the better horse (дружина верховодить) мотивація відсутня.

Отже, у складі фразеологізмів-метафор gray вживається на позначення кольору, будь-які психологічні чи переносні значення ФО відсутні.

Що стосується фразеологічних метафор з лексемою brown, то до їх складу даний колоронім входить з різними значеннями. В таких ФО, як brown bread (хліб з непросіяної муки) та brown ware (черепяний посуд), компонент brown має своє первинне значення "коричневий".

Певною мірою з кольоровою ознакою повязані і такі вирази як to do brown та to do up brown (доводити до кінця), де brown зберігає семантику "гарно підсмажити".

В психологічному аспекті з коричневим кольором повязується життєва неактивність. Таке трактування присутнє в деяких фразеолгізмах, що містять лексему brown: brown study (похмурий роздум), in a brown study (у похмурому роздумі).

В українській мові даний колір асоціюється з фашизмом в ФО коричневе золото, (фашистський) коричнева зараза, коричнева небезпека.

Таким чином, в цій групі фразеологізмів виокремлений колоронім brown містить як кольорову, так і психологічну семантику. Сама лексема є смислоутворювальною.

В англійській мові з колоронімом purple існує декілька фразеологізмів-метафор. Один з них - a purple patch (краще місце в літературному творі). В ньому значення компонета на позначення кольору в деякій мірі можна ототожнити з сакральним тлумаченням, що означає духовне начало, найвищий ступінь пізнання .

До таких фразем, як to wear the purple (належати до королівської сімї) та to marry into the purple (взяти шлюб з членом королівської сімї) назва кольору увійшла в переносному значнні (purple - королівський пурпур, влада монарха).

Як видно, при утворенні семантики ФО, до уваги береться як психологічне тлумачення фіолетового кольору, так і одне з переносних значень.

Є певний відсоток ФО, які містять два чи більше колороніми. Найрозповсюдженішими колоронімами, що одночасно зустрічаються у фразеологізмах-метафорах є black та white.

Найчастіше можна зустріти такі фрази, до яких колороніми увійшли у своєму первинному значенні, позначаючи колір. Наприклад: black hen lays a white egg (чорна корова та молоко біле), black and white (малюнок пером), in black and white (чорним по білому, цілком ясно, зрозуміло), to call white black (обстоювати очевидну неправду); to beat somebody black and blue (побити до синців), the Red, White and Blue (англійський державний прапор - за кольорами, які входять до нього).

У фразеологізмі every white has its black, and every sweet sour (немає солодкого без гіркого; все має свій зворотній бік) відчутно проступає психологічне трактування назв кольорів: в усьому чистому, незаплямованому (білому) можна віднайти якесь зло (чорне).

Таким чином, у метафоричних фразеологізмах внаслідок найвищого ступеня переосмислення компонентів значення виражено імпліцитно. Але простежуються тенденції вживання колороніма як в прямому, так і в переносному (зокрема психологічному) значеннях.

У всіх випадках утворення значень фразеологізмів семантика колороніма є або смислоутворювальною, або ж суттєво впливає на загальне трактування ФО. Винятком є поодинокі фраземи з компонентом blue.

Серед усіх груп фразеологізмів-метафор з лексемами, що позначають колір, найбільшу кількість становлять ті, до складу яких назва кольору увійшла в прямому значенні. Значення, що повязані з трактуванням кольору зустрічаються у ФО з колоронімами black, green, rosy (pink), brown, purple, частково white. А вислови з такими лексемами як blue, yellow та gray зовсім не містять психологічно навантаженої семантики. Щодо red, то його психологічне тлумачення прямо повязане із кольоровою ознакою, тому вони майже не підлягають розмежуванню.

2.3.3 Фразеологізми-метонімії в англійській та українській мовах

Фраземи цього типу базуються на метонімічному переосмисленні, що за висловом О. В. Куніна є переносом "найменування з одного денотата на інший, який асоціюється з ним за суміжністю" [20,с.129]. Оскільки метонімія базується на реальному звязку обєкта номінації з тим обяєктом, який вона позначає, то переосмислене значення таких фразеологізмів асоціативно повязане з буквальним значенням компонентів.

В межах метонімії розглянемо перифрази та евфемізми. Хоча межа між ними досить нечітка.

Серед власне фразем-метонімій О. В. Кунін виділяє декілька груп:

) фразеологізми на позначення осіб через елемент її одягу:

верхній одяг (пальто, жакет, сорочка): англ. black coat (священик, піп), red coat (англійський солдат), blue-coat boy (учень благородної школи), black shirt (фашист), blue jacket (матрос англійського військового флоту), black gown (католицький священик); укр. синьожупанник,сині мундири .

головні убори: англ. red hat (звання кардинала), blue bonnet, blue cap (шотландeць); укр. голубі ( зелені) берети - десантники.

аксесуари: red tab (штабний офіцер).

Всі ці вирази повязані з носієм того чи іншого одягу. Одежа в даному випадку є елементом, який виступає на позначення цілого.

Колороніми в даних метоніміях виступають смислоутворювальними компонентами, завдяки яким відбувається розрізнення семантики даних ФО (пор.black coat, red coat - в обох фраземах присутня лексема coat, отож саме лексема на позначення кольору є смислорозрізнювальною).

) ФО на позначення людей, до складу яких входить колоронім, що означає колір одягу загалом: the light blues (кембріджські студенти на спортивних змаганнях), the dark blues (оксфордські студенти на спортивних змаганнях), gray friar (монах-францисканець), black friar (монах-домініканець).

Як і в попередній групі назви кольорів несуть основне семантичне навантаження і вживаються як складова частина цілісного поняття.

) вислови, які позначають неістоти; їхні складові є частиною того обєкту, який внаслідок переосмислення став у центрі семантичного ядра даної ФО: the green cloth (більярдний стіл), укр. зелене сукно, green room (артистична вбиральня - колись в них стіни були зеленого кольору), black bottle (отрута - назва посуду вживається замість вмісту), black letter (старовинний англійський готичний шрифт), black literature (книги з готичним шрифтом), white letter (латинський шрифт), білий танець, білий вірш (незвичний), червона картка.

Перифраз - це такий стилістичний засіб, що полягає в заміні назви предмета (чи явища) описом його найсуттєвіших ознак або вказуванні на їх характерні риси. Колоронім, як складова частина фразеологізму, здебільшого вказує на характерну особливість предмета і тому вживається у буквальному значенні. Із назвами кольорів зустрічаємо наступні фраземи-перифрази: yellow metal - зовтий метал (золото), white fuel (біле паливо, гідроенергія), black gold - чорне золото (нафта), black diamonds (камяне вугілля). Дані вислови означають речовини. Зустрічаються і ті, що означають тваринний світ: the little gentleman in black velvet (кріт), the gentleman in brown (клоп). Наявні також перифрази на позначення предметів та явищ: the long green (гроші), green stuff , green meat (овочі, зелень), the blue blanket (небо). Деякі фразеологізми означають людей (пор. з метоніміями): priest of the blue bag (адвокат), knight of the green cloth (картяр), black-coated workers, white-collared workers (трудова інтеліґенція), the red-coated gentry (британські солдати); укр. люди в білих халатах.

Серед перифраз знаходимо і власне авторський - green-eyed monster (ревнощі) у Шекспіра.

Що стосується евфемізмів, то це - явище лінгвосоціальне, зумовлене умовами та характером спілкування. Їх можна розглянути з психологічного боку. Такі фраземи як the black man та the gentleman in black означають диявола. В таких ФО чорний колір символізує світ темряви, де панує сатана.

Отже, до складу метонімічних, перифрастичних та евфемістичних фразеологізмів колороніми входять зі своєю первинною (на позначення кольору) семантикою. Як правило, назви кольорів несуть атрибутивне навантаження. Вони не лише впливають на загальне значення ФО, а й виконують смислорозрізнювальну функцію.

Співставивши фразеологічні одиниці з компонентом найменування кольору за типом переосмислення бачимо, що в обох мовах метафоричний тип переосмислення є найпродуктивнішим (Таблиця 2.3.3.) , за цим типом утворюється більше половини ФО що містять в собі колороніми як в українській, так і в англійській мові. Друге місце за продуктивністю утворення фразеологізмів посідає порівняння. Із загальної кількості фразеологізмів фразеологізми-порівняння займають 26.9% в українській мові та 18.6% в англійській. Найменше серед всіх фразеологізмів в обох мовах фразеологізмів-метонімій, лише 11.6 та 9.9% відповідно.

Таблиця 2.3.3. Співвідношення фразеологічних одиниць з компонентом найменування колору за типом переосмислення в українській та англійській мовах (%)

МоваФразеологізми-порівнянняФразеологізми-метафориФразеологізми-метоніміїУкраїнська26.961.511.6Англійська18.671.59.9

Висновки з другого розділу

Отже, в другому розділі ми розглянули фразеологічні одиниці з компонентом найменування кольору в англійській та українській мовах за лексико-семантичними полями кольору та за типами переосмислення.

В складі фразеологізмів колороніми можуть виконувати граматичну функцію прикметника, іменика, дієслова, прислівника. Проаналізувавши ФО з компонентом найменуваня кольору за лексико-семантичними полями кольору бачимо, що колороніми, що входять до переважної більшості фразем, залишаються в своєму первинному значенні, позначаючи колір. Певна частина ФО містить назви кольорів, що мають психологічне навантаження. Але в деяких випадках психологічне тлумачення зовсім не береться до уваги, колоронім може мати не буквальне, а переносне значення. Семантичне значення кольорів в фразеологічних одиницях англійської та української мов в більшості випадків є подібним і має схоже психологічне тлумачення. В залежності від типу переосмислення колороніми мають різний ступінь деактуалізації. У фразеологізмах-порівняннях колороніми обовязково позначають колір, в метоніміях цей компонент також має кольорову ознаку, а ось у метафорах, де найвищий рівень переосмислення, ступінь деактуалізації слова найвищий.

В обох мовах метафоричний тип переосмислення є найпродуктивнішим, за цим типом утворюється більше половини ФО що містять в собі колороніми як в українській, так і в англійській мові. Фразеологізми-порівняння займають 26.9% в українській мові та 18.6% в англійській. Найменше серед всіх ФО з компонентом найменування кольору в обох мовах фразеологізмів-метонімій, лише 11.6% та 9.9% відповідно.

Входячи до складу ФО назви кольорів не лише впливають на загальне значення, що цілком закономірно, а й в деяких випадках виконують смислорозрізнювальну функцію.

Висновки

Дослідивши фразеологічні одиниці англійської та української мов, до складу яких входять лексеми на позначення кольору, розглянувши їх природу та специфіку компонентів-складників, проаналізувавши особливості вживання цих мовних одиниць, можна зробити наступні висновки:

. Під фразеологічною одиницею розуміють окрему, самостійну одиницю мови, здатну, як і інші мовні одиниці, виражати свою семантику, вступати з іншими одиницями мови в смислові звязки, а отже мати граматичні категорії, виконувати в реченні відповідну синтаксичну функцію.

Серед багатьох ознак фразеологічних одиниць можна виділити найзагальніші: семантична цілісність або семантична нерозкладність фразеологічної одиниці, метафоричність, нарізнооформленість, відтворюваність, наявність не менше двох повнозначних слів та ін.

. Колоронімом називають лексичну одиницю, денотативним значенням якої є ознака кольору. В момент утворення ФО колоронім входить до її складу у своєму первинному значенні або, рідше, набуває такого семантичного відтінку, який приписують значенню самого кольору.

. В складі фразеологізмів колороніми можуть виконувати граматичну функцію прикметника, іменика, дієслова, прислівника.

. В залежності від типу переосмислення колороніми, у складі ФО, мають різний ступінь деактуалізації:

а) у фразеологізмах-порівняннях та фразеологізмах-метоніміях первинні значення цих лексем найчастіше зберігаються;

б) у складі фразеологізмів-метафор семантика колоронімів виражена імпліцитно, тому дані лексеми можуть вживатися як у прямому, так і в переносному значенні.

. В обох мовах метафоричний тип переосмислення є найпродуктивнішим, за цим типом утворюється більше половини ФО що містять в собі колороніми як в українській, так і в англійській мові. Фразеологізми-порівняння займають 26.9% в українській мові та 18.6% в англійській. Найменше серед всіх ФО з компонентом найменування кольору в обох мовах фразеологізмів-метонімій, лише 11.6% та 9.9% відповідно.

. Певний відсоток становлять фразеологізми, до складу яких лексеми на позначення кольору увійшли в прямому значенні. В деяких інших випадках психологічне тлумачення кольору було основним при утворенні значення фразеологізму.

. Вживання назв кольорів у складі полісемічних, омонімічних та паронімічних ФО дає підстави стверджувати, що дані лексеми, як компоненти фразеологічних висловів, створюють основу для метафоричного перенесення семантики і є смислоутворювальними елементами.

Список використаної літератури

. Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування / Л.Г. Авксентьєв // Мовознавство. - 1987. - №1. - С. 43-46.

. Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. / Л.Г. Авксентьєв. - Харків, 1983. - 137 с.

. Алефіренко М.Ф. Проблема фразеологічного рівня мови / Алефіренко М.Ф// Мовознавство. - 1984. - №5. - С.42-47.

. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології/ М.Ф. Алефіренко. - Харків: Видавництво при Харківському державному університеті видавничого обєднання "Вищі школа", 1987. - 136 с.

. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка: учебное пособие [для II - III курсов] / Т.И. Арбекова. - М.: Высш. шк., 1997. - 240 с.

. Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке / В.Л. Архангельский. - Ростов-на-Дону, 1964. - 193 с.

. Бабкін А.М. Русская фразеология, ее развитие и лексикографическая разработка / А.М. Бабкін.- Л., 1968. - 262 с.

. Бурлакова В.В. Основы структуры словосочетания в современном английском языке / В.В. Бурлакова. - Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1975. - 565 с.

. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. - М., 1977. - 254 с.

. Владовская И.С. Сборник фразеологических словосочетаний и идиом разговорного английского языка/ И.С. Владовская. - М., 1970. - 123 с.

. Вопросы лексики и фразеологии английского и немецкого языков. - Харьковский Университет, 1964. - №1- С. 56

. Гаврин С.Г. Фразеология современного русского языка (В аспекте теории отображения): учебн. [пособие по спецкурсу для филологов] / С.Г. Гаврин. - Пермь, 1974. - 269 с.

.Демський М.Т. Системні звязки у сфері фраземіки / М.Т. Демський //

Мовознавство. - 1991. - №2. - С.36-43

. Єрченко П.Г. Класифікація фразеологічних одиниць / П.Г. Єрченко // Іноземна філологія. - 1994. - № 4.- С.8-12

. Жуков В. П. Русская фразеология : учебное пособие [для студентов филологических специальностей университетов, аспирантов и преподавателей] / В. П. Жуков, А. В. Жуков. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - М. : Высшая школа, 2006. - 408 с.

. Каменецкайте Н.Л. Синонимы в английской фразеологи / Н.Л. Каменецкайте. - М., 1971. - 368 с.

. Ковальська І. В. Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / І. В. Ковальська. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001. - 19 с.

. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: [підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти] / М.П. Кочерган. - К., 1999. - 288 с.

. Кунин А.В. Английская фразеология / А.В. Кунин. - М., 1990. - 276 с.

. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка: [учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / А.В. Кунин.- [2-е изд., перераб]. - М.: Высш.шк., Дубна: Изд. Центр "Феникс", 1996. - 381с.

. Ларін Б.О. Фразеологія та лексикографія / Б.О. Ларін.- К.: Наукова думка, 1989. - 307 с.

. Мокиенко В.М. Славянская фразеология / Мокиенко В.М. - М.: 1989. - 98 с.

.Порожнюк А. Червона барва в мовній палітрі / А. Порожнюк // Урок української. - 2000. - №1. - С. 28-29

. Потебня А.А. Мысль и язык / Потебня А.А. - К., 1993. - 192 с.

. Семашко Т.Ф. Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології: автореф. Дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук [електронний ресурс] / Семашко Т.Ф. - К., 2008. - 27 с. - Режим доступу: #"justify">Додатки

Приклади фразеологізмів з компонентом найменування кольору в анлійській та українській мовах.Похожие работы на - Фразеологізми з компонентом найменування кольору в англійській та українській мовах

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!