Поняття методики податкового контролю

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Финансы, деньги, кредит
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  11,76 kb
 • Опубликовано:
  2011-05-15
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Поняття методики податкового контролю

поняття методики податкового контролю

Податковий контроль властивий будь-якій державі. Саме він створює умови для виконання податками повною мірою своїх функцій, а насамперед формування грошових ресурсів держави. Податковий контроль, як один із елементів державного регулювання, особливо в умовах нестабільної економічної ситуації має стати обєктивною передумовою подальшого розвитку підприємств, сприяти удосконаленню податкового механізму через вияв економіко - організаційного механізму оподаткування. Разом з тим не можна розглядати податковий контроль тільки, як завершений стан управлінської діяльності у сфері оподаткування. В теорії і на практиці оподаткування доведено, що розроблення податкової політики і виконання повною мірою своїх головних функцій, буде не можливо в разі, обмеження контролю лише проведенням перевірок платників податків і застосуванням санкцій до порушників. Без масової розяснювальної роботи, проведення профілактичних заходів, глибокого аналізу економічної ситуації та оперативного упровадження необхідних запобіжних заходів неможливо реалізувати значний регулюючий, стимулюючий і перерозподільний потенціал оподаткування.

У здійсненні податкового процесу чільне місце посідає саме контроль за формуванням і практичною реалізацією системи оподаткування в державі. За своєю економічною суттю це одна із функцій держави в управлінні економікою, а в ширшому плані - це контроль за розподілом і перерозподілом валового внутрішнього продукту для досягнення економічного зростання й соціальної справедливості в суспільстві. Податковий контроль у податковому процесі є необхідним на всіх стадіях від обґрунтування системи оподаткування, до правильного обчислення і своєчасної оплати податків.

Здійснення контролю розпочинається з прийняття законів повязаних з оподаткуванням, відповідно яким проводиться контроль, за правильністю ведення податкового обліку, повнотою і своєчасністю сплати податків платниками. Податковий контроль входить в систему державного фінансового контролю, який в свою чергу є функцією державної системи управління. Поняття державного фінансованого контролю було досліджено в марксистко - ленінській теорії, в якій контроль розглядається, як контроль притаманний любому суспільно - політичному строю. В загальному розумінні, радянські економісти визначали контроль, як засіб одержання інформації про виникнувші в суспільстві процеси, відповідність суспільної діяльності наміченим цілям, виявлення причин відхилення від норм, розробка заходів, які б протидіяли виявлених відхиленням. Визначення найбільш ефективної методики проведення податкового контролю на різних системах потребує насамперед розкриття сутності цього поняття.

Для дослідження поняття «методика податкового контролю» потрібно звернутися до характеристики двох його основних складових, а саме поняття «методики» і поняття «податковий контроль». Слід відмітити, що під поняттям «контролю» в великому тлумачному словникові української мови В.Т. Бусела розуміється перевірка, облік діяльності кого-небудь, нагляд за кимось. В даному випадку значення слова «контроль», крім перевірки чи обліку, означає і проведення відповідних дій направлених на протидію небажаному ефекту.

Податковий контроль - поняття системне, яке має охоплювати всі грані податкової політики держави. На сьогодні законодавчо встановленого визначення терміну «податкового контролю» у діючому законодавстві України не існує, як і не існує спеціального закону, яким би регулювався податковий контроль в Україні. Слід відмітити, що сутність контролю також відображена в ст. 1 Лімської декларації керівних принципів контролю де, контроль - це не самоціль, а невідємна частина системи регулювання, цілю якої є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і порушення принципів законності, ефективності і збереження витрат матеріальних ресурсів на більш ранній стадії, з тим щоб мати можливість прийняти заходи направлені на виправлення відхилень, а в окремих випадках притягнути винних до відповідальності, одержати компенсацію за отриманий збиток і здійснити заходи по запобіганню чи скороченню таких порушень в майбутньому. Тобто контроль, дозволяє не лише запобігати виникненню недоліків в функціонуванні обєктів управління, оцінювати правомірність використання законодавчих актів, але й судити про те на скільки ефективне саме правове регулювання в тій чи іншій сфері управління. У літературі існують різноманітні визначення податкового контролю, перелік визначень наведений в табл. 1.

Таблиця 1

Підходи до визначення поняття «податковий контроль » різними авторами

АвториВизначення Ключові ознакиЗавгородний В.П. Ісаншина Г.Ю. Пансков В.Г. Тимченко О.М.Проведення заходів щодо реєстрації, обліку платників податків і контролю за їх діями стосовно питань додержання податкового. Заходи по реєстрації, обліку і контролю Вінницький Д.В. Проведення податкових перевірок чи контрольних дій без включення в них заходів по обліку платників податків Податкові перевірки, проведення контрольних дій Романовский Н.В. Врублевская О.Проведення спостереження, моніторингу, одержання і обробка інформації про відхилення в податкових надходженнях від заданих параметрів, аналіз і оцінка прийнятих рішень в галузі оподаткування, в тому числі нормативних актів Спостереження, моніторинг, одержання і обробка, аналізІванов Ю.Б. Карпова В.В. Карпов Л.М. Встановлений законодавством процесуальний порядок здійснення заходів по контролю за діями платників податків повязаних з веденням податкового обліку і сплатою податків і зборів в бюджет і до державних цільових фондів Ведення податкового обліку, заходи контролю Ногина О.А. (Російська Федерація)«Складова організаційно-правового механізму управління, що формується державою, являє собою особливий вид діяльності спеціально уповноважених державних органів, у результаті якої забезпечується встановлені нормами податкового права виконання зобовязань у сфері оподаткування, дослідження і виявлення підстав для здійснення примусових податкових вилучень у бюджетну систему, а також установлення підстав для застосування мір відповідальності за скоєння податкових правопорушень» Застосування мір відповідальності, здійснення примусових податкових вилучень Толкушкин А.В. (Російска Федерація)Система обовязкових процедур, регламентованих Податковим кодексом чи іншими законами, які проводяться посадовими особами в рамках своєї компетенції за рахунок проведення податкових перевірок, одержання пояснень від платників податків і податкових агентів, проведення перевірки даних обліку і звітності, огляд приміщення, а також за рахунок інших форм передбачених Податковим кодексом Обовязкова процедура, податкова перевірка, збір і перевірка даних обліку і звітності, огляд Воїнова Т.С.Це послідовна сукупність дій та операцій щодо перевірки фінансових, податкових і повязаних з ними питань діяльності субєктів господарювання із застосуванням специфічних форм, методів, обумовлених мобілізацією податків до бюджету Послідовна сукупність дій і операцій повязаних з перевіркою із застосуванням форм і методів податкового контролюКодекс Республіки Білорусь Система заходів по контролю за виконанням податкового законодавства, яка виконується посадовими особами податкових органів в межах їх повноважень за рахунок ведення обліку платників податків, проведення податкових перевірок, опиту платників та інших осіб, перевірки даних обліку та звітності, огляд рухомого і нерухомого майна, приміщень та територій, де можуть знаходитися обєкти, які підлягають оподаткуванню чи використовуються для одержання доходу Система заходів, облік платників, проведення податкових перевірок, опитування, перевірка даних обліку і звітності, огляд Кодекс Республіки Азербайджан Єдина система контроля за обліком платників податків і обєктів оподаткування, а також за додержанням податкового законодавства Єдина система контролю за обліком, додержання податкового законодавстваПроект налогового кодекса в УкраинеСистема заходів, яка проводиться контролюючими органами з метою перевірки правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, а також виконання законодавства стосовно питань проведення розрахунків і касових операцій, патентування, ліцензування і іншого законодавства Система заходів, податкові перевірки, додержання податкового законодавства, Проект Закону України «Про податковий контроль»Єдина система обліку платників податків, а також контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків, нарахування фінансових санкцій, порядок проведення розрахунків, обліку товарів і засобів Єдина система обліку, контролю, нарахування фінансових санкцій Хмільовская К.В. Крисоватий А.І. Кизима А.Я. Діяльність посадових осіб податкової служби шляхом проведення нагляду за відповідністю процесу організації платника податків обліку обєктів оподаткування, методики розрахунку і сплати податків і податкових платежів згідно з діючими законодавчими актами, виявлення відхилень, одержаних в процесі виконання норм податкового законодавства і визначення впливу наслідків порушень на податкові зобовязанняНагляд за організацією обліку, методикою розрахунку і сплати податків, виявлення відхилень, визначення впливу наслідків порушення на податкові зобовязання Хомутено В.П. Єдина система обліку платників податків, а також контролю за правильністю нарахування, повнотою своєчасністю сплати податків, нарахування фінансових санкцій, порядком проведення розрахунків облік товарів і засобів.Єдина система обліку, контроль, нарахування фінансових санкційМакарова О.А. (Российская Федерация) Діяльність посадових осіб податкової служби в формах передбачених податковим кодексом, з метою перевірки правильності розрахунку і сплати податків і зборів, а також виявлення і усунення податкових правопорушень і причин, які їх спричинили, додержання податкового законодавства. Перевірка, виявлення і усунення податкових правопорушень Кваша Ю.Ф. Зрелов А.П., Харламов М.ФОсобливий різновид контролю, який реалізується в податковій сфері, цілі і основні задачі якого мають чітко виражений податковий характер, а їх досягнення проводиться за рахунок функціонування особливої системи в специфічному правовому полі відносно обмеженого контингенту контролюючих осіб і обєктів контролю при додержанні встановлених умов для виконання контрольних процедур. контроль, цілі і основні задачі, якого мають чітко виражений характер, обмежений контингент контролюючих осіб і обєктів, додержання встановлених умов Чернявський О.П. Це окрема складова системи управління податкової системи, що забезпечує додержання чинного податкового законодавства з метою забезпечення грошовими ресурсами бюджету і державних цільових фондів.Забезпечення додержання чинного податкового законодавстваОнищенко В.А. Багато аспектна міжгалузева система спостереження державних контролюючих органів за фінансово-господарською діяльністю платників податків з метою обєктивного забезпечення заданого рівня формування бюджету й установлення її відповідно до вимог чинного законодавстваспостереження з метою обєктивного забезпечення заданого рівня формування бюджетуЗаяц Н.ЄСукупність контролюючих дій, які здійснюють податкові органи у відповідності з діючим законодавством, шляхом проведення перевірки за дотриманням податкового законодавства, правильністю нарахування податків та інших обовязкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів сукупність контролюючих дій, проведення перевірки, Кучерявенко Н.П. Є особливим видом державного фінансового контролю, який являє собою діяльність податкових органів та їх посадових осіб щодо перевірки виконання вимог податкового зобовязання або забезпечують їх виконання діяльність податкового органу, перевіркаключових ознак поняття «методика»

Досліджуючи значення поняття «податкового контролю», стикаємось з проблемою не тільки звуження функції контролю, а й взагалі з повною відсутністю системного розгляду цього поняття рядом авторів наведених в табл. 1.

Виявлення сутності «податкового контролю» потребує виділення суттєвих ознак цього поняття. Проведемо аналіз ключових ознак поняття «податковий контроль» згрупувавши їх в однорідні по своїй суті групи (табл. 2.).

податковий контроль

Таблиця 2

Згрупування авторів поняття «податковий контроль» за ключовими ознаками

ГрупиКлючеві ознакиАвтори1 Заходи по реєстрації, обліку і контролюЗавгородний В.П., Ісаншина Г.Ю., Пансков В.Г. Тимченко О.М., Иванов Ю.Б, Карпова В.В., Карпов Л.Н., Кодекс Республики Беларусь2 Заходи спостереження, огляд, виявлення відхиленьОнищенко В.А., Хмільовська К.В., Крисоватий А.І. Романовский Н.В.,Врублевская О., Кодекс Республики Беларусь3 Податкова перевірка,Вінницький Д.В, Толкушкин А.В.,Кучерявенко Н.П. Воїнова Т.С., Проект налогового кодекса в Украине Кодекс Республики Беларусь4 Моніторинг, одержання і обробка інформаціїРомановский Н.В.,Врублевская О.5 Система заходівКодекс Республики Беларусь6 Єдина система обліку, контроль нарахування фінансових санкцій, Хомутено В.П., Проект Закону Украины «О налоговом контроле, Кодекс Азербайджанской Республики7 додержанням податкового законодавстваЧернявський О.П., Кодекс Азербайджанской Республики, Проект налогового кодекса в Украине Завгородний В.П., Ісаншина Г.Ю., Пансков В.Г. Тимченко О.М.,8 Застосування мір відповідальності, здійснення примусових податкових вилученьНогіна О.А.

До першої групи основних ключових ознак більшість відомих українських економістів відносять «заходи по реєстрації, обліку і контролю». Не можливо не погодитися, що податковий контроль відбувається з моменту реєстрації платника в органах ДПС і під час ведення обліку платників податків, однак на думку автора даної роботи слід віднести дані ключові визначення до одних із основних при визначенні оптимально поняття «податкового контролю».

Друга група ознак включає в себе «заходи спостереження, нагляду, огляд, виявлення відхилень». Розглянемо дану групу детальніше. В. Онищенко під податковим контролем розуміє багатоаспектну міжгалузеву систему спостереження державних контролюючих органів за фінансово - господарською діяльністю платників податків з метою обєктивного забезпечення заданого рівня формування бюджету й установлення її відповідно до вимог чинного законодавства. Таке визначення є досить суперечливим, адже можна скільки завгодно спостерігати але так і не мати кінцевого результату, оскільки за допомогою спостереження, без конкретних дій і заходів, неможливо поповнювати бюджет держави. Тобто предмет вивчення повинен базуватися на фактах, спостереженнях, які підлягають перевірці через проведення відповідних процедур. К. Хмільовська розглядає податковий контроль, як діяльність посадових осіб податкової служби, щодо спостереження за відповідністю процесу організації платника податків, обліку обєктів оподаткування, методики обчислення й сплати податків і податкових платежів згідно з діючими нормативно - законодавчими актами, виявлення відхилення, які були допущені в процесі виконання норм податкового законодавства та визначення впливу наслідків порушення на податкові зобовязання. Хоча автор при визначенні «податкового контролю» також спирається на спостереження проте з подальшим уточненням складових контрою, з поєднанням з конкретними діями і причинно - наслідковим звязком.

Виділення «податкової перевірки», як основної ознаки звужує розгляд поняття «податкового контролю» до розгляду контрольної функції ДПС у сукупності з іншими функціями і розкриває її зміст як діяльність органів ДПС, що полягає у перевірці правильності справляння податків та інших обовязкових платежів, виявлення та аналіз податкових порушень, а також у забезпеченні вдосконалення роботи самої ДПС. Однак приймаючи до уваги, що контрольні заходи можуть проводитись також і в інший формі ніж податкова перевірка (наприклад проведення моніторингу фінансово - господарської діяльності платника податків в формі кабінетного аудиту), то звуження податкового контролю до однієї лише податкової перевірки некоректно.

Існують також думки багатьох авторів, що в поняття податкового контролю включаються лише такі головні ознаки, як «моніторинг, одержання і обробка інформації». Не можна зводити контроль лише до цих трьох складових, не враховуючи, що в разі виявлення відхилення податкових надходжень від заданих параметрів необхідним є одержання пояснень, а вразі скоєння податкових правопорушень застосувати відповідні міри відповідальності (нарахування фінансових санкцій), в свою чергу виявлення правопорушень буде не можливим без проведення заходів спостереження, огляду, проведення податкової перевірки обліку і звітності.

До пятої групи входить визначення «система заходів», як основної ознаки податкового контролю, тобто під «системою заходів» слід розуміти активний взаємозвязок форм, методів, прийомів податкового контролю, як між собою так і з іншими складовими фінансового контролю, реалізація даного взаємозвязку проводиться податковими органами з метою подальшого контролю за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів до бюджету та цільових фондів.

Щодо «додержанням податкового законодавства», то неможливо не враховувати важливість даної ознаки, однак і виділяти її як головну без врахування інших, наведених в табл. 2 також не можливо.

До восьмої групи були віднесені такі основні ключеві ознаки, як «застосування мір відповідальності, здійснення примусових податкових вилучень». Утім не можна погодитися з надто вузькою спрямованістю діяльності тільки на примусові вилучення, а також на встановлення підстав для застосування мір відповідальності за скоєння податкового правопорушення. Здавалося б, все правильно, саме завдяки податковому контролю можуть виникнути підстави для додаткових надходжень до бюджету, однак в разі доведення наміру до кінця, настає відповідальність. Але ж цим не обмежується сфера дії податкового контролю, і важливим його завданням є аналітична робота, спрямована на науково обґрунтоване прогнозування надходжень до бюджетів та профілактичну діяльність.

Отже, проаналізувавши наведені вище погляди різних авторів на поняття «податкового контролю», і основні ознаки даного поняття, спробуємо дати власне визначення поняття «податкового контролю» - це система дій та заходів, що направлена на контроль за виконанням податкового законодавства шляхом проведення реєстрації і обліку платників, та застосуванням різних форм і методів податкового контролю, контролюючими органами з метою забезпечення грошовими ресурсами бюджету і державних цільових фондів. А в разі виявлення факту скоєння податкового правопорушення застосувати визначені податковим і кримінальним законодавством мір відповідальності.

Розкриття сутності поняття «методики податкового контролю» не можливо без аналізу іншої головної складової, а саме: поняття «методики». В наукових колах не існує однозначного погляду на зміст поняття «методики», тому проаналізуємо бачення сутності даного поняття викладеного різними авторами, шляхом виділення ключових ознак табл. 3.

Таблиця 3

Виділення ключових ознак поняття «методика»

Автори Визначення Ключові ознакМочерний С. «Економічна енциклопедія»Методика - конкретизація методу у формі інструкцій, правил дій, чіткого опису способів існування.конкретизація методу у формі інструкцій, правил дій.Золотогоров В. «Енциклопедичний словник» Методика - сукупність способів, прийомів для систематичного послідовного виконання якої-небудь роботи сукупність способів прийомів для послідовного виконання Дяків Р. С. «Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера» Методика - 1) конкретизація методу , доведення його до чіткого опису способів здійснення розробок, розрахунків, прогнозів, оцінок тощо. 2) узагальнення досвіду, способів, підходів технологічних прийомів здійснення завдань, реалізація планів, програм.конкретизація методу, чіткий опис способів здійснення, узагальнення досвідуКушлін В.І, Чичканова В.П. «Енциклопедичний словник» Методика - сукупність методів, рішення конкретної задачі.сукупність методівАзрилияна А.Н. «Великий економічний словник» Методика - сукупність методів, прийомів цілеспрямованого проведення якої-небудь роботи.сукупність методів, прийомівШишов В. Н., Тур А. Н., Стах Н.В. «Словник сучасних економічних і правових термінів»Методика контролю - послідовність дослідження методів і прийомів, чіткий опис способів виконання контрольних процедур і підготовка заключного документу за підсумками проведеного контролю.послідовність дослідження методів і прийомів, чіткий опис способів виконання контрольних процедур і підготовка заключного документу за підсумками проведеного контролю.

Розглянувши перелік наведених визначень «методики» і виділивши ключеві ознаки, спробуємо дати власне визначення поняття «методики» - це послідовне виконання дій за допомогою сукупності методів, прийомів з чітким описом способів здійснення контрольних процедур із узагальненням вже маючого досвіду та підготовкою відповідних документів в кінці.

Отже, «методика податкового контролю - це послідовна системи дій та заходів направлена на контроль за виконанням податкового законодавства шляхом проведення заходів реєстрації і обліку платників податків, з чітким описом способів здійснення контрольних процедур із застосуванням різних форм і методів податкового контролю, контролюючими органами з метою забезпечення грошовими ресурсами бюджету і державних цільових фондів». В разі виявлення факту скоєння податкового правопорушення застосувати визначені податковим і кримінальним законодавством мір відповідальності, це визначення є найбільш оптимальним для використання в сучасній податкові політиці, воно дозволяє розглядати методику податкового контролю як цілісну систему дій з можливим вибором найбільш ефективної і оптимальної, як для різних систем оподаткування так і для різних субєктів підприємницької діяльності.

Правильна і найбільш оптимальна методика податкового контролю дозволить зменшити помилки при розрахунках і сплаті податків, які допускаються із-за частих змін в податковому законодавстві, а іноді через суперечність між одними податковими нормативними актами і іншими, і не завжди навіть працівники податкових органів дають точні розяснення суперечностям в податковому законодавстві. В звязку з цими і іншими подіями сьогодні перед податковими органами стоїть серйозна проблема - вироблення правильної і точної методики податкового контролю, яка б дозволила проведення контролю за правильністю, своєчасністю і повнотою справляння податків і інших обовязкових платежів до бюджету.


Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!