Управління витратами та прибутком

 • Вид работы:
  Методичка
 • Предмет:
  Менеджмент
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  53,36 kb
 • Опубликовано:
  2011-10-31
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Управління витратами та прибутком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні рекомендації

до виконання практичних завдань

з навчальної дисципліни «Управління витратами та прибутком»

для студентів напряму підготовки «Маркетинг»

усіх форм навчання


Харків, ХНЕУ, 2011г.

Затверджено на засіданні кафедри економіки та маркетингу

Протокол № 8 від 11.01.2011 р.

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Управління витратами та прибутком» для студентів напряму підготовки «Маркетинг» усіх форм навчання. / Укл. Т. І. Притиченко, І. С. Лях. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. - 34 с. Укр. мов.

Запропоновані завдання та методичні рекомендації до їх виконання дозволять студентам розвити необхідні навички використання конкретного інструментарію з управління витратами та прибутком підприємства.

Рекомендовано для студентів напряму підготовки «Маркетинг» усіх форм навчання.

Вступ

Формування ринкових відносин в Україні і загострення конкуренції товаровиробників вимагають нових підходів до управління процесами досягнення цілей підприємства. Істотні можливості для удосконалення діяльності підприємств в умовах ринку відкриває система управління витратами та прибутком підприємства, що містить у собі облік, планування, контроль і аналіз даних про витрати і фінансові результати діяльності підприємства, а також прийняття на цій основі ефективних управлінських рішень.

Дисципліна «Управління витратами та прибутком» вивчає теоретико-методичні і практичні аспекти управління витратами, фінансовими результатами діяльності підприємства. Велика увага приділена класифікації витрат, видам доходів і прибутку. Розглянуто сучасні методи обліку витрат. Приведено характеристику системи «direct-costing» - найважливішої системи управлінського обліку, що знайшла широке застосування в практиці діяльності закордонних підприємств. Особлива увага приділена контролінгу - сучасній системі управління витратами та прибутком підприємства, викладена методика планування витрат за системою «контролінг». Докладно розглянуті методи управління прибутком підприємства, приведені методи оперативної і стратегічної діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства.

Всі ці питання обговорюються на семінарах та освоюються студентами при рішенні завдань на практичних заняттях, що сприяє здобуттю професійних компетенцій маркетолога-аналітика.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Тема 1. Теоретичні аспекти управління витратами та прибутком підприємства

Завдання 1

Мета завдання: розподіл загальновиробничих витрат за видами продукції, що випускається на підприємстві.

На основі даних, наведених в табл.1, розподілити загальновиробничі витрати у двох звітних періодах на такі, що розподіляються і не розподіляються за видами продукції.

Таблиця 1 Вихідні дані для розподілення загальновиробничих витрат за видами продукції

Показник

Значення показника

1. База розподілу за нормальною потужністю, машино-години

10 000

2. Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн.,  у тому числі: змінні постійні

70 000  50 000 20 000

3. База розподілу за фактичною потужністю, машино-години: 1-й звітний період 2-й звітний період

 8 000 10 500

4. Фактичні загальновиробничі витрати, грн. 1-й звітний період 2-й звітний період

 68 200 77 950


Завдання 2

Мета завдання: оволодіти алгоритмом розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства.

На основі даних табл. 2 розрахувати валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності, маржинальний прибуток та чистий прибуток підприємства. Оподатковуваний прибуток прийняти на рівні прибутку від звичайної діяльності підприємства.

Таблиця 2

Дані для розрахунку фінансових результатів в звітному періоді

Показник

Значення показника, тис. грн.

1. Виручка від реалізації продукції (з ПДВ)

720

2. Собівартість реалізованої продукції, в тому числі 70% умовно-змінні витрати

440

3. Адміністративні витрати (100% умовно-постійні)

30

4. Витрати на збут в тому числі 20% умовно-змінні

40

5. Інші витрати операційної діяльності

6

6. Фінансові витрати

4

7. Фінансові доходи

22

8. Втрати від участі в капіталі

10

9. Інші витрати звичайної діяльності

8


Методичні рекомендації до виконання завдань 1 - 2

Розподіл загальновиробничих витрат за видами продукції, що випускається на підприємстві, виконується відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Загальновиробничі витрати включають умовно-постійні та умовно-змінні витрати. Умовно-змінні витрати повністю розподіляються за видами продукції. Що стосується умовно-постійних загальновиробничих витрат, то вони складаються з таких, що розподіляються за видами продукції, та тих, що не підлягають розподіленню та в загальній сумі включаються до собівартості реалізованої продукції.

Розрахунок фінансових результатів виконується згідно П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Тема 2. Характеристика методів обліку витрат

Завдання 3

Мета завдання: освоїти методику розподілу поточних витрат на умовно-постійні і умовно-змінні, використовуючи метод вищої і нижчої крапки обсягу виробництва; скласти рівняння витрат; побудувати графік залежності витрат від зміни обсягу виробництва. Вихідні дані для рішення завдання наведені в табл. 3.

Завдання 4

Мета завдання: освоїти методику розрахунку крапки беззбитковості для підприємства в натуральному виразі.

Визначити доцільність зниження умовно-змінних витрат у собівартості одиниці продукції на 50 грн., якщо в результаті цього загальна величина фіксованих (умовно-постійних) витрат зросте на 9 500 грн. за квартал. Підприємство виробляє і реалізує один вид продукції. За квартал було реалізовано 150 одиниць виробів. Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 4.

Таблиця 3 Дані про операційні витрати й обсяги виробництва

Моменти спостереження (періоди)

Обсяг виробництва, шт.

Витрати на виробництво та реалізацію продукції, тис. грн.

1

100

70

2

120

85

3

110

80

4

130

90

5

124

87

6

121

82

7

136

93

8

118

78

9

124

88

10

120

84

11

170

98

12

138

93


Таблиця 4

Вихідні дані для аналізу беззбитковості діяльності підприємства

Показники

Варіанти


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ціна одиниці продукції, грн.

1000

450

900

1100

1200

1150

950

1300

1250

1400

Змінні (прямі) виробничі витрати в собівартості одиниці продукції, грн.

600

620

580

540

610

640

560

570

630

625

Фіксовані (постійні) витрати на весь обсяг випуску продукції, тис. грн.

50

55

60

45

47

49

51

52

54

46


Завдання 5

Мета завдання: визначити стратегію постачання підприємства комплектуючими виробами (виробляти на підприємстві чи купувати у постачальника).

Підприємство випускає наукомістку продукцію, виробництво якої вимагає комплектуючих виробів. Можна купити ці комплектуючі в постачальника за ціною 50 грн. за одиницю або виготовляти їх у себе на підприємстві. Умовно-змінні витрати підприємства складають 43 грн. у розрахунку на одиницю комплектуючих. Умовно-постійні - 64 500 грн. за рік.

Завдання 6

Мета завдання: визначити доцільність запропонованих дій керівництва підприємства.

Підприємство реалізувало за рік 15 000 одиниць виробів за ціною 250 грн. кожна. Умовно-змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції складають 100 грн., умовно-постійні витрати підприємства - 1500 тис. грн. З метою збільшення обсягу продажів керівництво підприємства вирішило знизити ціну за одиницю продукції на 30 грн. і збільшити витрати на рекламу на 100 000 грн.

У результаті цих заходів передбачається досягти зростання обсягу продажів на 40 %.

Завдання 7

Мета завдання: обґрунтування управлінських рішень з прийняття додаткового замовлення.

Компанія «Старт» виготовляє спортивні товари. Торгівельне підприємство «Олімп» запропонувало компанії «Старт» спеціальне замовлення на виробництво 5000 футбольних м'ячів із відвантаженням оптом в упаковці по 100 м'ячів в один ящик. Підприємство «Олімп» пропонує ціну 15 грн. за один м'яч.

Для обґрунтування прийняття рішення бухгалтерія «Старт» надала наступні дані:

прогнозний річний обсяг виробництва м'ячів складає 50000 штук;

річний обсяг поточного року - 52000 штук;

максимальна виробнича потужність компанії - 55000 м'ячів.

Поточні витрати:

основні матеріали - 5,5 грн./шт.;

прямі трудові витрати - 3,8 грн./шт.;

загальновиробничі витрати:

умовно-змінні - 3, 2 грн./шт.

умовно-постійні - 75 тис. грн. на прогнозний випуск;

витрати на упаковку одиниці виробу - 2,0 грн. /шт.;

витрати на рекламу - 45 тис. грн.;

адміністративні та інші комерційні витрати - 80 тис. грн.

Ціна продажу за одиницю - 25 грн./шт.

Витрати на упаковку оптом 100 штук м'ячів - 50 грн.

Обґрунтувати прийняття додаткового замовлення.

Завдання 8

Мета завдання: оцінити показники діяльності фірми в планованому періоді, визначити операційний прибуток, крапку беззбитковості та межу безпеки діяльності для звітного та планового років.

Фірма «Альфа» виробляє і продає на ринку фотоапарати. Результати діяльності фірми за звітний період представлені в табл. 5.

Таблиця 5 Результати діяльності підприємства в звітному періоді

Показник

Значення показника, тис. грн.

Виручка від реалізації продукції (з ПДВ)

144

Прямі змінні витрати,

64

у тому числі:


основні матеріали

40

заробітна плата основних робітників з відрахуваннями на соціальні заходи

24

Накладні витрати

36


На наступний рік заплановано знизити відпускну ціну фотоапарата на 10 %, що, як передбачається, збільшить обсяг продажів на 40 %. Крім того, у наступному році планується:

) збільшення цін на матеріали, що складають половину (по вартості) усіх необхідних матеріалів, на 10 %;

) погодинна тарифна ставка основних робітників збільшиться на 5 %;

) із зазначених накладних витрат 30 тис. грн. - постійні витрати (у плановому періоді передбачається їх зниження на 2 тис. грн.) і 6 тис. грн. - змінні витрати.

Результати рішення представити графічно.

Завдання 9

Мета завдання: обґрунтування вибору більш доцільного способу виробництва продукції (трудомісткого чи капіталомісткого)

Компанія планує розпочати виробництво нової продукції, яка може виготовлятися як капіталомістким, так і трудомістким способом, що не впливає на якість продукції. В табл. 6 наведені дані щодо виробничих витрат за способами виробництва.

Таблиця 6 Виробничі витрати за способами виробництва

Виробничі витрати

Капіталомісткий спосіб

Трудомісткий спосіб

Прямі матеріальні витрати, грн./од.

5,0

5,6

Прямі трудові витрати, грн./од.

6,0

7,2

Змінні загальновиробничі витрати, грн./од.

3,0

4,8

Постійні загальновиробничі витрати, тис. грн. за рік

2 440

1 320


Маркетинговий відділ підприємства рекомендує встановити ціну реалізації 30 грн. за одиницю продукції. Адміністративні витрати за рік складуть 200 тис. грн., постійні витрати на збут за рік - 300 тис. грн., змінні витрати на збут - 2 грн. на одиницю продукції.

Результати рішення завдання представити графічно.

Методичні рекомендації до виконання завдань 3-9

У зарубіжній практиці для підвищення об'єктивності розподілу витрат на умовно-постійні та умовно-змінні використовується декілька ефективних методів. Серед них: метод вищої і нижчої крапки обсягу виробництва; метод статистичного складання кошторисного рівняння і графічний метод.

Для побудови рівняння загальних витрат на виробництво і розділення їх на постійну, змінну частини за методом вищої і нижчої крапки використовується наступний алгоритм:

) знаходиться різниця між максимальним і мінімальним значеннями обсягів виробництва за період, що аналізується;

) визначається різниця між витратами, які відповідають максимальному і мінімальному обсягам виробництва;

) визначається ставка змінних витрат на один виріб;

) розраховується загальна величина змінних витрат при максимальному і мінімальному випусках продукції;

) визначається величина постійних витрат як різниця між загальними витратами і їх змінною частиною;

) складається рівняння загальних витрат, що відображає залежність загальних витрат від обсягу виробництва.

Визначення критичного обсягу виробництва (реалізації) продукції (обсягу виробництва в крапці беззбитковості) проводиться за формулою


де - умовно постійні витрати за період, що аналізується;

- ціна одиниці продукції;

 - умовно-змінні витрати на одиницю продукції.

Залежність витрат (умовно-постійних, умовно-змінних і загальних) від обсягу виробництва та аналіз беззбитковості діяльності можна представити графічно (рис. 1).

Рисунок 1 - Залежність витрат від обсягу випуску продукції

Критичний обсяг виручки від реалізації продукції розраховується за формулою


де  - коефіцієнт виручки, що визначається як відношення маржинального прибутку до виручки від реалізації в аналізованому періоді.

Межа беззбитковості діяльності підприємства (МБ) в періоді, що аналізується, визначається наступним чином:


де  - обсяг виробництва (реалізації) в періоді, що аналізується , шт.;

 - виручка від реалізації продукції в періоді, що аналізується, грн.

За оцінкою зарубіжних аналітиків межа безпеки діяльності підприємства повинна перевищувати 30 %, це свідчить, що підприємство працює без ризиків в плані нарощування обсягів виробництва.

Вибір способу виробництва продукції (капіталомісткого чи трудомісткого) виконується на основі розрахунку обсягу продажів, що дає однаковий прибуток по різним варіантам (qм)


де -,  - умовно-постійні витрати за двома різними варіантами виробництва в періоді, що аналізується ;

,  - ціни за одиницю продукції за двома різними варіантами виробництва;

,  - умовно-змінні витрати на одиницю продукції за двома варіантами.

Графічне рішення даної задачі представлене на рис. 2.

При обсязі продажів до qм перевагу можна віддати варіанту I, у якого критична крапка ближче до початку координат, чим у варіанту II, а значить, прибуток починає надходити раніше. Після перетину крапки М ситуація міняється. Переважним стає варіант II, оскільки він приносить вищий прибуток.

Рисунок 2 - Залежність прибутку від реалізації продукції від обсягу продажів

Тема 3. Контролінг як система управління витратами та прибутком підприємства

Завдання 10

Мета завдання: освоїти групування видів витрат за системою контролінгу.

Перегрупуйте статті витрат за контролінгом і визначте загальні витрати операційної діяльності підприємства (заповнити табл. 7), використовуючи дані в табл. 8.

собівартість прибуток контролінг витрати

Таблиця 7 Групування витрат за контролінгом

Статті калькуляції

Групи витрат за контролінгом, тис. грн.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, тис. грн.


Виробничі витрати (прямі витрати)

Витрати на організацію (підготовку) групи I

Витрати на організацію (підготовку) групи II


Таблиця 8 Дані для групування витрат підприємства за системою контролінгу

Статті витрат

Варіанти


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Сировина, основні матеріали (за вирахуванням відходів) і послуги сторонніх організацій

200

205

210

220

240

250

260

225

215

270

2. Допоміжні матеріали

60

40

65

50

55

35

30

45

25

60

3. Покупні вироби і напівфабрикати

700

450

300

400

350

500

550

750

800

850

4. Паливо на технологічні цілі

90

60

90

80

75

70

95

85

65

90

5. Енергія на технологічні цілі

50

45

60

75

70

80

65

55

40

60

6. Основна заробітна плата основних робітників

100

150

200

115

160

165

180

170

190

185

7. Додаткова заробітна плата основних робітників

12

16

14

19

20

21

20

21

21

8. Відрахування на соціальні цілі9. Витрати на освоєння і підготовку виробництва

23

28

34

25

30

34

37

34

39

32

10. Відшкодування зносу малоцінних спецінструментів і спецінструментів, що швидко зношуються

6

8

10

9

11

14

16

12

13

15

11. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

90

140

150

105

130

125

135

125

160

115

12. Загальновиробничі витрати

115

190

180

170

160

150

170

140

180

170

13. Адміністративні витрати

65

90

80

75

85

70

60

70

85

65

14. Витрати на збут

26

32

39

23

27

30

28

40

35

29

15. Інші операційні витрати

15

25

20

18

14

13

18

12

14

15Завдання 11


Мета завдання: освоїти методику розрахунку витрат на виробництво та реалізацію продукції за окремими групами витрат, сум покриття і прибутку (збитку) підприємства за системою контролінгу.

На підставі даних, наведених у табл. 9, визначити витрати на виробництво та реалізацію за окремими групами витрат, величину сум покриття та розмір прибутку від реалізації продукції.

Методичні рекомендації до виконання завдань 10 - 11

Контролінг базується на системі обліку витрат «директ-костинг», що заснована на групуванні витрат залежно від їх зв'язку з обсягом виробництва (реалізації) продукції (робіт, послуг).

У системі контролінгу відокремлюються три групи витрат:

. Прямі змінні витрати, які безпосередньо залежні від обсягу виробництва (реалізації) продукції і, в основному, пропорційні їм. Сюди відносяться: витрати сировини і основних матеріалів за вирахуванням зворотних відходів, покупні вироби і напівфабрикати, паливо і енергія на технологічні цілі, заробітна плата за основну роботу (основна і додаткова) із відрахуваннями на соціальні заходи.

. Витрати на організацію (підготовку) виробництва (групи 1), які пов'язані з виготовленням продукції і можуть бути віднесені на певні сфери діяльності або місця формування витрат. Сюди відносяться загальновиробничі витрати, які мають як постійну, так і змінну частини і розподіляються за видами продукції (сферами діяльності) пропорційно обраній базі.

. Загальні витрати господарської діяльності, як правило, умовно-постійні, що не розподіляються ні за видами продукції, ні за видами діяльності. Це так звані витрати на організацію (підготовку) групи 2. Вони включають адміністративні витрати і витрати на збут.

Сума покриття є різницею між чистим доходом підприємства і групою (групами) витрат на виробництво і реалізацію продукції. Визначають першу, другу і третю суми покриття. На основі сум покриття здійснюється управління прибутком в системі «контролінг».

Таблица 9 Дані для розробки калькуляції собівартості за системою контролінгу

Показники

Варіанти


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Обсяг товарної продукції в оптових цінах без ПДВ

2 443,5

3 550,6

2 245,5

4 440,2

3 300,5

4 250,5

2 770,6

5 050,5

3 770,5

2 550

2. Витрати матеріалів і послуг сторонніх організацій

764,3

925,5

700,4

1 250,0

1 080,4

1 150,0

794,3

1 350,7

950,4

770

3. Зарплата за основну роботу з відрахуваннями на соц. страхування

458,7

710,4

427,8

903,5

695,5

820,7

472,2

1 130,5

720,5

460,7

4. Витрати на відпуск товарів

30,1

45,5

29,2

60,2

42,4

59,0

36,1

82,3

49,4

32,2

5. Разом виробничі витрати6. Сума покриття I7. Оклади фахівців, зарплата допоміжних робочих цехів із відрахуваннями на соц. страхування

340,6

450,7

320,5

680,5

440,5

672,6

355

780,5

477,7

342,5

8. Витрати на утримання| устаткування

211,6

311,5

205,7

422,3

309,5

402,4

231,5

522,5

337,8

215,6

9. Проміжна сума

Стр. 06 - 07 - 08

10. Витрати на утримання виробничих приміщень і електроенергію

94,6

120,6

80,4

108,6

110,6

109,6

98,7

228,6

110,4

97,5

11. Транспортні витрати

58,9

80,0

51,8

115,5

79,0

105,4

62,3

150,4

68,0

62,3

12. Амортизація устаткування і транспортних засобів

223,2

235,2

200,2

220,4

125,3

220,2

243,2

305,5

175,0

185,0

13. Разом витрати на організацію групи I14. Сума покриття 215. Адміністративні витрати

50,0

70,0

48,0

90,0

68,0

88,5

52,0

98,4

77,0

52,5

16. Витрати на збут

11,0

22,0

10,0

25,0

20,2

23,0

14,0

29,0

25,0

15,5

17. Витрати на організацію групи II18. Прибуток (збитки) від реалізації
Тема 4. Планування витрат на виробництво продукції

 

Завдання 12


Мета завдання: освоїти методику планування асортименту продукції по повній і усіченій собівартості.

Вихідні дані для рішення завдання представлені в табл. 10.

Таблиця 10

Дані для розробки плану за асортиментом продукції, що випускається

Виріб

Обсяг виробництва, шт.

Умовно-змінні витрати, грн./шт.

Ціна, грн./шт.

Оприскувач

410

27

36

Стрічковий обігрівач

250

78

105

Безконтактне електронне запалювання

150

5

7

Дрель

220

95

120

Телефонний апарат

300

18

25

 

При застосуванні методу обліку витрат по повній собівартості умовно-постійні витрати рекомендується розподілити пропорційно сумі змінних витрат. Сума умовно-постійних витрат по підприємству за звітний період становить 16 000 грн.


Завдання 13

Мета завдання: освоїти методику планування поточних витрат за системою «контролінг».

Скласти річний план витрат виробництва і прибутку підприємства на майбутній рік за методом контролінгу. Вихідні дані приведені в табл. 11, 12.

Таблиця 11

Дані для розробки плану за системою контролінгу, грн.

Показники

Накопичення фактичних даних за I-III кв. поточного року

План на IV кв. поточного року

01. Обсяг товарної продукції

72 604,0

29 200,0

02. Витрати сировини, матеріалів, покупних виробів

20 238,1

9 484,7

03. Попередній підсумок (01-02)04. Зарплата за основну виробничу роботу з відрахуваннями на соціальні цілі

8 941,0

3 433,8

05. Сума покриття 106. Зарплата фахівців, що працюють в цехах

9 483,0

390,9

07. Проміжний підсумок (05-06)08. Витрати на утримання виробничих приміщень

6 927,5

2 702,6

09. Транспортні витрати

3 968,7

1 633,1

10. Амортизація устаткування і транспортних засобів

3 125,4

1 041,8

11. Витрати на поточні і капітальний ремонти устаткування

8 313,7

2 994,2

12. Інші витрати

598,4

203,1

13. Витрати на організацію групи I (06,08…...12)14. Сума покриття 215. Витрати на організацію групи II

1 236,1

502,8

16. Сума покриття 317. Інші витрати (-) та доходи (+), що пов'язані з операційною діяльністю підприємства

+ 3 257,5

+ 24,2

18. Прибуток (+), збиток (-) (16+17)Примітка. У зв'язку зі стабілізацією обстановки й одержанням замовлень на випуск продукції з'явилася реальна можливість збільшити обсяг товарної продукції в наступному році на 10 %.

Таблиця 12

Дані для визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства, %

Показники

Центри прибутку


Виробництво насосів

Виробництво компресорів

Виробництво хімічного обладнання

Виробництво запасних частин до хімічного обладнання

Обсяг випуску

40

34

17

9

Сума покриття I

44

36

15

5

Витрати на організацію (підготовку) групи I

37

31

18

14

Сума покриття 2

 

Завдання 14


Мета завдання: освоїти розрахунок мінімальної ціни виробу.

На підставі даних таблиць 11 і 12 визначити нижню і верхню границі мінімальної ціни одиниці продукції в планованому періоді. Обсяг випуску продукції в планованому періоді складає: насосів - 10 000 шт., компресорів - 8 000 шт., хімічного обладнання - 4 000 шт., запасних частин до хімічного обладнання - 1 000 шт.

Методичні рекомендації до виконання завдань 12 - 14

З погляду контролінгу планування - найважливіше завдання, яке необхідне для активного розвитку підприємства.

Річне планування здійснюється в три етапи:

а) складання річного плану;

б) визначення на основі річного плану, пріоритетних напрямів розвитку підприємства (оптимізація номенклатури продукції);

в) розбивка річного плану за кварталами.

При складанні річного плану вихідними даними служать фактичні (звітні) показники виробничої діяльності підприємства за першими трьома кварталами поточного року і прогнозовані (планові) показники, які передбачається досягти з урахуванням очікуваної ситуації в IV кварталі поточного (звітного року). Отриманий підсумок за чотири квартали звітного року необхідно коректувати з урахуванням цілей на майбутній рік (збільшення обсягу товарної продукції в нашому випадку).

Для визначення на базі річного плану пріоритетних напрямів розвитку виробничої діяльності підприємства слід керуватися плановою собівартістю окремих видів продукції, що представляють з погляду контролінгу «центри прибутку». Структура витрат за окремими видами продукції за центрами прибутку представлена укрупнено в табл. 12.

При незмінній протягом року виробничій діяльності (в даному випадку це передбачається) квартальні плани підприємства визначаються як такі, що складають одну чверть, дві чверті, три чверті і чотири чверті підсумків року. При цьому існує важливий принцип: не слід відсувати головний ризик в плануванні на IV квартал, його потрібно передбачити на початку року, щоб застрахувати підприємство від несподіванок.

Нижня межа мінімальної ціни продукції встановлюється на рівні прямих виробничих витрат. Верхня межа мінімальної ціни включає всі витрати, у тому числі і групи 3. За видами продукції витрати групи 3 розподіляються пропорційно прямим виробничим витратам.


Завдання 15

Мета завдання: освоїти методику управління прибутком підприємства в процесі операційної діяльності.

Проаналізувати ефект операційного левериджу двох підприємств, використовуючи дані, представлені в табл. 13.

Таблиця 13

Вихідні дані для аналізу ефекту операційного левериджу

Показник

Значення показника


Підприємство А

Підприємство Б

Ціна реалізації з ПДВ, грн./шт.

66

66

Змінні витрати, грн./шт.

30

40

Постійні витрати на річний випуск, тис грн.

500

200


У плановому періоді обсяг реалізації продукції збільшується на 10 %. Обсяг реалізації звітного періоду складає 50 тис. штук.

Завдання 16

Мета завдання: освоїти методику управління прибутком підприємства в процесі фінансової діяльності.

Визначити ефект фінансового левериджу підприємства, що працює за загальною системою оподаткування, використовуючи наступні дані:

         виторг від реалізації продукції (з ПДВ) - 360 тис. грн.;

         собівартість реалізованої продукції - 200 тис. грн.;

         адміністративні витрати - 24 тис. грн.;

         витрати на збут - 36 тис. грн.;

         фінансові доходи - 5 тис. грн.;

         відсотки, що виплачуються по кредитах, - 15 тис. грн.;

         втрати від участі в капіталі - 6 тис. грн.;

         інші доходи звичайної діяльності - 1 тис. грн.;

         власний капітал - 95 тис. грн.;

         позиковий капітал - 165 тис. грн.

Методичні рекомендації до виконання завдань 15 - 16

Розділення всієї сукупності операційних витрат підприємства на постійні і змінні дозволяє використовувати механізм управління операційним прибутком, відомий як «операційний леверидж». Дія даного механізму заснована на тому, що наявність у складі операційних витрат будь-якої суми постійних, призводить до того, що при зміні обсягу реалізації продукції, сума операційного прибутку завжди змінюється вищими темпами.

Співвідношення постійних і змінних операційних витрат підприємства характеризується «коефіцієнтом операційного левериджу» (), який розраховується за формулою


де  - сума постійних операційних витрат;

 - загальна сума операційних витрат.

Чим вище значення даного коефіцієнту на підприємстві, тим більше воно здатне прискорювати темпи приросту операційного прибутку по відношенню до темпів приросту обсягу реалізації продукції.

Конкретне співвідношення приросту суми операційного прибутку і суми обсягу реалізації, що досягається при певному коефіцієнті операційного левериджу, характеризується показником «ефект операційного левериджу» (). Формула розрахунку цього показника має вигляд


де  - темп приросту операційного прибутку, у %;

 - темп приросту обсягу реалізації продукції, у %.

Економічний зміст ефекту операційного левериджу полягає в тому, що він показує ступінь чутливості операційного прибутку до зміни обсягу реалізації. Фінансовий леверидж характеризує використання підприємством позикових коштів, яке впливає на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

Показником, що відображає рівень додатково отриманого прибутку на власний капітал при різній частці використання позикових коштів, є ефект фінансового левериджу ()


де  - ставка податку на прибуток, виражена у вигляді коефіцієнта;

 - рентабельність активів (відношення прибутку від звичайної діяльності без урахування витрат по сплаті відсотків за кредит до середньої вартості активів),%;

 - середній розмір відсотків за кредит, що сплачується підприємством за використання позикового капіталу % ;

- середня сума використовуваного підприємством позикового капіталу;

 - середня сума власного капіталу підприємства.

У даній формулі виділені три основних складових:

податковий коректор фінансового левериджу (1 - ), який показує в якій мірі виявляється ефект фінансового левериджу у зв'язку з різним рівнем оподаткування прибутку;

диференціал фінансового левериджу ( - ), який характеризує різницю між коефіцієнтом рентабельності активів і середнім розміром відсотка за кредит;

коефіцієнт фінансового левериджу (/), який характеризує суму позикового капіталу, використовуваного підприємством, у розрахунку на одиницю власного капіталу.

Виділення цих трьох складових дозволяє цілеспрямовано управляти ефектом фінансового левериджу в процесі фінансової діяльності підприємства.

Тема 7. Діагностика фінансово-господарського стану підприємства

Завдання 17

Мета завдання: освоїти метод стратегічного аналізу напрямків діяльності підприємства.

Вибрати стратегію розвитку підприємства «Світло вітрин» за кожним напрямом його діяльності, оцінити збалансованість напрямів діяльності з використанням матриці БКГ. Вихідні дані для побудови матриці представлені в табл. 14.

Таблиця 14

Вихідні дані про цільові для фірми-виробника ринки

Цільові для підприємства ринки

Темпи зростання ринку, %

Найнебезпечніший конкурент

Обсяг продажів ТОВ «Світло вітрин», тис. грн.

Обсяг продажів найнебезпечнішого конкурента, тис. грн

Вітринні підставки для демонстрації товарів (ринок А)

110,3

ТОВ «Ванцільмаві»

182,4

160,45

Підставки для проспектів і буклетів (ринок Б)

98,4

ПАП «Тортехніка»

112,9

207,9

Утримувачі цінників (ринок В)

100,4

ТОВ «Райдерпро»

87,5

66,2

Інформаційно- рекламні стенди (ринок Г)

121,7

IVA NOVA

140,4

193,7

Дисплеї, шелфтокери (ринок Д)

78,2

Корпорація «НЕБЕСА»

85,5

186,3

Захист сканерів

94,8

ТОВ «Модус ЛТД»

66,0

185,6


Темп зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2009 році склав 2,4 %. Всі види діяльності підприємства на матриці відобразити у вигляді кіл. У загальному обсязі продажів виготовлення вітринних підставок для демонстрації товарів складає 27,0 %, підставок для проспектів і буклетів - 16,7%, утримувачів цінників - 13,0%, інформаційно-рекламних стендів - 20,8%, дисплеїв шелфтокерів - 12,7%, захисту сканерів - 9,8%.

Завдання 18

Мета завдання: освоїти методику факторного аналізу рентабельності.

На основі даних фінансової звітності (Додатки А, Б) виконати факторний аналіз рентабельності. Зробити висновки.

Методичні рекомендації до виконання завдань 17-18

Матриця БКГ (Бостонської консалтингової групи) дозволяє визначити стратегічну позицію підприємства за кожним напрямом його діяльності, і на основі аналізу цієї позиції вибрати правильну стратегію дій підприємства на ринку і оптимальну стратегію перерозподілу фінансових потоків між різними напрямами діяльності. Дана матриця будується з використанням двох критеріїв: темпів зростання ринку, який служить критерієм привабливості ринку; часка ринку відносно найнебезпечнішого конкурента, яка служить показником конкурентоспроможності.

Можливі поєднання цих критеріїв утворюють матрицю, приведену на рис. 3.

Рисунок 3 - Матриця БКГ «зростання-частка ринку»

Стосовно осі «темп росту ринку» базова лінія, що розділяє ринки із високими і низькими темпами, відповідає темпу росту валового національного продукту або середньозваженому значенню темпів росту різних сегментів, в яких діє фірма. Для осі «відносна частка ринку» лінію розділу зазвичай проводять через крапку 1 або 1,5.

Кожен квадрант матриці описує різну ситуацію, що вимагає специфічної маркетингової стратегії і обсягів фінансування.

«Дійні корови» (повільне зростання / висока частка): продукти, що зазвичай приносять більші коштів, ніж потрібно на підтримку їх ринкової позиції. З огляду на це, вони становляться джерелом коштів для диверсифікаційних програм та розвитку підприємства на інших ринках. Пріоритетна стратегія - «збирання врожаю». «Собаки» (повільне зростання / невисока частка): продукти, що мають найнесприятливішу позицію на цільовому ринку. Конкурентна ситуація на таких ринках в основному стабілізувалася. Тому збільшення частки ринку вимагає значних фінансових витрат при малих шансах на успіх. Пріоритетною стратегією є зниження обсягів фінансування з метою забезпечення, принаймні, беззбитковості виробництва. «Важкі діти» (швидке зростання / мала частка): товари цієї групи вимагають значних коштів на підтримку зростання. Якщо не надати цим товарам фінансової підтримки, вони еволюціонуватимуть до «собак». Тому тут існує альтернатива: збільшити частку ринку або деінвестувати кошти. «Зірки» (швидке зростання / висока частка): це товари - лідери на ринку, що знаходяться у фазі зростання. Вони приносять значні прибутки за рахунок високої рентабельності, яка має місце при високій частці ринку. Проте підтримка зростання і розширення попиту вимагають значного фінансування. В даному випадку фінансування однозначно доцільно із-за сприятливих перспектив позиціонування продукту на ринку. По мірі переходу продукт-ринку у фазу зрілості ці продукти переміщаються в категорію «дійних корів».

Факторний аналіз рентабельності підприємства є одним з методів оперативної діагностики. При аналізі коефіцієнтів рентабельності найбільш широкого поширення набула факторна модель фірми «DuPont» [19]. Призначення моделі - визначити фактори, що впливають на ефективність роботи підприємства і оцінити цей вплив. Оскільки існує безліч показників рентабельності, аналітиками цієї фірми обраний один, на їх думку, найбільш значущий - рентабельність власного капіталу.

Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

Схематичне представлення моделі фірми «DuPont» представлене на рис. 4.

Рисунок 4 - Модифікована схема факторного аналізу рентабельності власного капіталу

У основу приведеної схеми аналізу закладена наступна детермінована модель


де  - рентабельність власного капіталу;

 - чиста рентабельність продажів;

 - ресурсовіддача;

 - коефіцієнт фінансової залежності.

Тема 9. Прийняття цінових рішень

Завдання 19

Мета завдання: освоїти витратні методи визначення ціни виробу.

Розрахувати ціну виробу, використовуючи наступні витратні методи ціноутворення:

метод ціноутворення на основі змінних витрат;

метод ціноутворення на основі валового прибутку;

метод ціноутворення на основі рентабельності продажів;

метод ціноутворення на основі рентабельності активів.

Підприємство збирає автомобільні двигуни з деталей, що купуються у іншого підприємства. Сумарні витрати на виробництво 14750 двигунів і витрати на один двигун приведено в табл. 15.

Таблиця 15 Дані про витрати на виробництво двигунів, тис. грн.

Показники

Витрати на один двигун

Сумарні витрати|

Змінні виробничі витрати Прямі матеріальні витрати Прямі трудові витрати Змінні загальновиробничі витрати

13,5 6,0 4,5 3,0

99 125 88 500 66 375 44 250

Постійні загальновиробничі витрати

10,5

154 875

Адміністративні витрати

1,5

22 125

Витрати на збут

7,5

110 625


У поточному періоді не очікується зміна витрат на одиницю продукції. Очікувана величина прибутку від реалізації продукції складає 111500 тис. грн. Загальна вартість активів підприємства складає 921875 тис. грн. Очікувана рентабельність активів - 12%.

Методичні рекомендації до виконання завдання 19

Для визначення ціни за методом змінних витрат необхідно розрахувати процентну надбавку до змінних виробничим витратам () для кожного виду продукції


де  - цільова величина прибутку;

 - сумарні постійні виробничі витрати;

 - адміністративні витрати;

 - витрати на збут;

 - сумарні змінні виробничі витрати.

Ціна на основі змінних витрат () розраховується по формулі:


де  - змінні виробничі витрати на одиницю.

Даний метод можна використовувати, якщо дотримано двох умов:

) вартість активів, залучених у виробництво кожного виду продукції, приблизно однакова;

) відношення змінних витрат до решти виробничих витрат однакова для кожного виду продукції.

За методом ціноутворення на основі валового прибутку як розрахункова база використовується валовий прибуток. Ціна, що встановлюється за цим методом, повинна забезпечити отримання бажаного прибутку і покрити всі витрати, які не враховувалися при розрахунку валового прибутку.

Процент надбавки () за даним методом розраховується по формулі:


де  - сумарні виробничі витрати.

Ціна на основі валового прибутку визначається як


Слід зазначити, що ціна, розрахована на основі змінних витрат, збігається із ціною, розрахованою на основі валового прибутку. Відмінність в цих методах полягає в тому, що в першому використовуються тільки змінні виробничі витрати, а в другому - всі виробничі витрати, але ця різниця компенсується процентною надбавкою.

Ціноутворення за методом рентабельності продажів передбачає розподіл за видами продукції адміністративних витрат і витрат на збут. Для їх розподілу використовують довільні методи.

Ціна на основі даного методу () визначається по формулі:


де  - сумарні (операційні) витрати на одиницю;

 - процентна надбавка.

Процентна надбавка для даного методу розраховується як:

,

де  - сумарні (операційні) витрати.

Встановлення цін на основі рентабельності активів повинне забезпечити підприємству певний рівень рентабельності активів. Припускаючи, що підприємство встановило для себе мінімальну бажану ставку рентабельності активів, можна використовувати наступну формулу для розрахунку ціни ():


де  - бажана ставка рентабельності активів;

 - загальна вартість активів;

| - очікуваний обсяг виробництва в натуральних одиницях.

При використанні даного методу дуже важливо точно визначити вартість активів, що беруть участь у виробництві, інакше даний метод дасть невірний результат.

Рекомендована література

Основна

. Податковий кодекс України // Режим доступу http://www.sta.gov.ua/

. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. - Харків: Курсор, 2000. - 102 с.

3. Бланк И.А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр. -1998. - 554 с.

. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: Аудит, 1994. - 220 с.

. Касьянова Г. Управленческий учет по формуле «З в одном». - М.:

Статус - кво, 1999. - 328 с.

. Контроллинг как инструмент управления предприятием. / Под ред. Н.Г. Данилочкиной. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 297 с.

. Котляров С.А. Управление затратами. - СПб.: Питер, 2001. - 160 с.

. Лившиц И.С. и др. Введение в рыночную экономику. - М.: Высш. шк., 1994.-448 с.

. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 92 с.

. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих, - М.: Финансы и статистика, 1992. - 208 с.

. Притыченко Т. И. Управление затратами производства и прибылью. Конспект лекций. - Харьков: Узд. ХГЭУ, 2002. - 124 с.

. Скоун Т. Управленческий учет; Пер. с англ. / Под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 180 с.

. Типовое положение по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности. // Бухгалтерский учет и аудит. - 1996. - № 7. - С. 2-60.

. Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. А. Д. Шеремета. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. - 512 с.

. Шанк Д. Стратегическое управление затратами. - СПб.-Бизнес Микро, 1999.-228 с.

. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М.: Дело, 1992.-212 с.

Додаткова

17. Барулина Е.В. Учет затрат в условиях рынка. // Бухгалтерский учет. -1992.-№4.-С.24-28.

. Бородкин А.С., Торопов Н.А. Нормативный учет и себестоимость промышленной продукции. - К.: Техника, 1992. - 142 с.

19.Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або Як ефективно управляти фінансами. - Х.: Фактор, 2005. - 336 с.

. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. - Фактор , 2003. - 148 с.

21. Куражина Ю.Г. Управление издержками на предприятии. Учет за рубежом. // Бухгалтерский учет. - 1992. - № 12. - С. 19-20.

22. Міщенко В.Я., Орлов П.А. та ін. Економіка виробничо-підприємницької діяльності. - К.: ВІПОЛ, 1995. - 256 с.

23. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка. Система «директ-костинг». - М.: Финансы и статистика, 1993. -210 с.

. Риполь-Сарагоси Ф. Основы финансового и управленческого анализа. - М.: Приор, 1999. -224 с.

. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА - М., 2000. - 208 с.

. Финансовый менеджмент/ Под ред. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1993.-268 с.

. Экономика предприятия. Учебное пособие. / Под общ. ред. П.А. Орлова. Харьков: Узд. ХГЭУ, 2000. - 400 с.

ДОДАТОК А

Таблиця А1

Баланс ЗАТ «Страхова компанія БРОК БІЗНЕС» станом на 31.12.09

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду, тис. грн..

На кінець звітного періоду тис. грн..

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

607,2

1242,4

первісна вартість

011

783,7

1606,1

накопичена амортизація

012

176,5

363,7

Незавершене будівництво

020

138,6

3,2

Основні засоби:
залишкова вартість

030

2545,6

5992,2

первісна вартість

031

3947,7

9529,6

знос

032

1402,1

3537,4

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

9965,0

47445,0

інші фінансові інвестиції

045

40353,1

7690,4

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

1742,0

Усього за розділом I

080

53609,5

64115,2

II. Оборотні активи

Запаси:
виробничі запаси

100

162,7

381,9

готова продукція

130

-

-

товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

3388,5

2932,2

первісна вартість

161

3388,5

2932,2

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

-

-

з виданими авансами

180

467,1

1009,6

з нарахованих доходів

190

274,5

673,8

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

11964,6

19234,5

Поточні фінансові інвестиції

220

38684,6

66290,5

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

3295,7

13694,2

в іноземній валюті

240

328,3

561,4

Усього за розділом II

260

58566,0

104778,1

III. Витрати майбутніх періодів

270

27,1

87,1

Баланс

280

112202,6

168980,4

Пасив

2

3

4

Статутний капітал

300

51400,2

51400,2

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

82,8

82,8

Резервний капітал

340

620,0

2500,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

3454,5

18396,7

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

55557,5

72379,7

II. Забезпечення наступних втрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

22,0

105,1

Інші забезпечення

410

-

99,0

Страхові резерви

415

29272,6

72722,6

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

13104,7

1801,6

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

16189,9

71125,1

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

IV. поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

38981,7

20000,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

262,3

317,6

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

256,5

2625,9

з бюджетом

550

268,4

1216,3

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

0

52,6

з оплати праці

580

46,0

162,7

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов’язання

610

640,3

1100,5

Усього за розділом IV

620

40455,2

25475,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

112202,6

168980,4


ДОДАТОК Б

Таблиця Б1 Звіт про фінансові результати ЗАТ «Страхова компанія «БРОК БІЗНЕС» за 2009 рік

СТАТТЯ

Код рядка

За звітний період, тис. грн..

За попередній період, тис. грн..

I. Фінансові результати
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 010

121408,3

24121,2

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

0

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 035

121408,3

24121,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

51537,2

8356,9

Валовий: прибуток

050

69871,1

15764,3

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

14164,0

1100,2

Адміністративні витрати

070

3941,0

1728,5

Витрати на збут

080

14156,3

4893,0

Інші операційні витрати

090

40109,8

7813,1

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

100

25828,0

2429,9

збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

114,0

-

Інші фінансові доходи

120

8130,2

3508,0

Інші доходи

130

5086,6

82,6

Фінансові витрати

140

4551,6

2065,6

Витрати від участі в капіталі

150

666,0

-

Інші витрати

160

9468,8

15,2

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

  170

24472,4

3939,7

збиток

175

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

7650,2

1779,4

Фінансові результати від звичайної діяльності прибуток

190

16822,2

2160,3

збиток

175

-

-

Надзвичайні: доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий: прибуток

 220

16822,2

2160,3

збиток

225

-

-

II. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати

230

1313,0

460,1

Витрати на оплату праці

240

6289,4

2008,7

Відрахування на соціальні заходи

250

2028,3

586,8

Амортизація

260

2457,6

903,1

Інші операційні витрати

270

63581,3

13022,5

Разом

280

75669,6

16981,2

III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток на одну просту акцію)

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток на одну просту акцію)

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-


Похожие работы на - Управління витратами та прибутком

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!