Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Банковское дело
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  15,56 kb
 • Опубликовано:
  2010-11-14
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Університет банківської справи Національного банку України

Інститут магістерської та післядипломної освіти
РЕФЕРАТ

з дисципліни "Гарантування вкладів фізичних осіб"

на тему:

"Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні"

Студентки

заочної форми навчання

групи 506БСмз

Таланчук Маї Сергіївни

Київ 2010

План

Загальні положення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Завдання та наглядові функції фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Доцільність надання нових повноважень нагляду Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Загальні положення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


У 1998 році Президентом України був підписаний Указ “Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків”, яким було затверджене Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів.

20 вересня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб", який набув чинностi 24 жовтня 2001 року.

Фонд є державною, спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Основною ціллю діяльності Фонду в Україні є захист прав та інтересів фізичних осіб - вкладників банків, філій іноземних банків.

Керiвним органом Фонду є адмiнiстративна рада, яка формується шляхом делегування до її складу двох представникiв Кабiнету Мiнiстрiв Українi, двох представникiв Нацiонального банку Українi та одного представника асоцiацiї банкiв.

Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми вiдшкодування за вкладами за рахунок коштiв Фонду в грошовiй одиницi України з дня настання недоступностi вкладiв.

В Українi учасниками Фонду є банки, філії іноземних банків, якi мають банкiвську лiцензiю на право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть та свiдоцтво учасника Фонду. ВАТ "Державний ощадний банк України" не є учасником Фонду.

Учасники мають СВIДОЦТВО учасника Фонду

У разі порушення учасником Фонду вимог Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” банк, філія іноземного банку переводиться до категорії тимчасового учасника Фонду, що пiдтверджується довiдкою тимчасового учасника.

Банки - тимчасовi учасники мають ДОВIДКУ тимчасового учасника Фонду

Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб у банку, філії іноземного банку переведеному до категорії тимчасового учасника Фонду, якщо ці вклади були залучені ним з дати отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду. Після переведення до категорії тимчасового учасника банк, філія іноземного банку зобов’язаний попереджати у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з ними нових угод на залучення вкладів, про те що Фонд не гарантує відшкодування за цими вкладами. Двічі на рік Фонд публікує в офіційних засобах масової інформації реєстр учасників (тимчасових учасників) Фонду. Iнформацiя про змiни в реєстрi публiкується додатково протягом 14 календарних днiв пiсля внесення змiн.

Завдання та наглядові функції фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.

Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України.

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, чинним законодавством та діє на підставі Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, яке затверджується Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

Основними завданнями Фонду є:

забезпечення захисту прав фізичних осіб - вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду шляхом відшкодування за рахунок його коштів вкладів, включаючи відсотки, у разі настання недоступності вкладів;

здійснення організаційно-управлінських заходів з метою забезпечення виплати вкладникам сум відшкодування втрат;

забезпечення надходження та акумуляції сум зборів з банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та інших коштів, призначених для здійснення відшкодування втрат;

забезпечення цільового використання коштів, що знаходяться на рахунках Фонду.

Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) відшкодовує кожному вкладнику банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду втрати у розмірі, визначеному відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";

2) проводить перевірку:

правильності розрахунків та контролює своєчасність і повноту перерахування зборів банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;

діяльності банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі із залученням з цією метою незалежних експертів за рахунок його коштів;

3) бере участь у перевірках, які проводяться Національним банком, з питань, що належать до компетенції Фонду;

5) застосовує безпосередньо до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду заходи впливу, передбачені Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";

6) забезпечує використання власних коштів за їх цільовим призначенням;

7) одержує від Національного банку інформацію, необхідну для виконання Фондом функцій, що передбачені Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та цим Положенням (далі - функції Фонду);

8) визначає обов'язкові форми звітності для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;

9) публікує в офіційних засобах масової інформації:

двічі на рік станом на 1 січня і 1 липня звіт про свою діяльність, реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом одного місяця після зазначених термінів;

10) подає річний звіт разом з аудиторським висновком Кабінетові Міністрів України і Національному банку до 1 липня року, що настає за звітним;

11) встановлює для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду у визначеному ним порядку обов'язкові стандарти - вимоги щодо їх членства у Фонді;

12) залучає в порядку, передбаченому Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", кредити від Кабінету Міністрів України у грошовій формі або державними цінними паперами, Національного банку, інших банків та іноземних кредиторів у грошовій формі;

13) набуває право кредитора стосовно банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня настання недоступності вкладів;

14) одержує від ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду інформацію та передбачені законодавством документи, необхідні для виконання Фондом функцій із забезпечення відшкодування втрат;

15) забезпечує виконання вимог законодавства про збереження банківської таємниці щодо інформації, одержаної від Національного банку, банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду та ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду.

Для виконання своїх повноважень Фонд здійснює перевірки банків, в тому числі і шляхом залучення незалежних експертів за рахунок власних коштів. Фонд має також право брати участь у перевірках, які здійснюються НБУ, з питань, що належать до його компетенції. Окрім цього, він уповноважений застосовувати наступні заходи впливу:

1) Переведення банків до категорії тимчасових учасників Фонду, внаслідок чого Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб, які залучаються цим банком після оголошення останнього тимчасових учасником. Тому за такими вкладами регулярний збір до Фонду не сплачується. Згідно п.3.1.1 Положення "Про застосування заходів впливу до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"  [13] , підставами для цього заходу можуть бути:

а) невиконання банком економічних нормативів Н1, Н2 та / або Н3 згідно даних НБУ, крім випадків повідомлення НБУ про прийняте рішення щодо капіталізації банку;

б) встановлення будь-яких обмежень на проведення банком банківських операцій з боку НБУ щодо залучення або відкриття і ведення поточних рахунків фізичних осіб;

в) призначення НБУ тимчасової адміністрації банку;

г) порушення банком законодавчих вимог.

В разі переведення банку до категорії тимчасових учасників, Фондом здійснюється інспекційна позапланова перевірка даного банку.

2) Виключення банків із числа учасників (тимчасових учасників), яке здійснюється Фондом в разі відкликання ліцензії НБУ на здійснення банківської діяльності або в разі припинення здійснення банком операції щодо залучення вкладів фізичних осіб. Такий захід не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня отримання банком повідомлення про переведення його до категорії тимчасових учасників, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону.

4) У разі виявлення порушень, зазначених у пп. "а-в" пункту 1 Фонд може направити до банку лист-попередження. У листі-попередженні Фонд визначає строк, протягом якого банк повинен усунути зазначені порушення, а також попереджає банк про застосування заходів впливу у разі неусунення банком протягом визначеного строку хоча б одного із порушень, вказаних у листі. Банк протягом 5 робочих днів з дня отримання від Фонду листа-попередження, зобов’язаний подати до Фонду план заходів, що будуть ужиті банком, із зазначенням строку усунення порушення. Строк виконання зобов’язання банку не повинен перевищувати 90 календарних днів або строк, визначений у листі-попередженні.

Контрольні функції Фонду:

Фонд здійснює перевірки розрахунків та контролює повноту і своєчасність перерахування зборів кожним учасником (тимчасовим учасником) Фонду.

За несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів учасники (тимчасові учасники) протягом місяця сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру не перерахованої суми за кожний день прострочення.

Для виконання своїх повноважень відповідно до цього Закону Фонд здійснює перевірки учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі і шляхом залучення незалежних експертів за рахунок коштів Фонду. Фонд має право брати участь у перевірках, які здійснюються Національним банком України, з питань, що належать до компетенції Фонду відповідно до цього Закону.

Доцільність надання нових повноважень нагляду Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


На розгляді у парламенті перебуває проект закону "Про гарантування вкладів фізичних осіб", який замінить нині діючий закон "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" і наділить Фонд новими повноваженнями.

Це є цілком логічний крок тому як Національному банку України нині дуже важко поєднувати монетарну функцію та функцію нагляду і це наочно було видно на тлі розгортання кризи, коли НБУ видавав рефінансування проблемним банкам, чиї власники просто вивели гроші після їх отримання.

Про це також свідчить і ситуація, яка виникла при адмініструванні декількох проблемних банків, коли тимчасовою адміністрацією було організовано фіктивне відкриття вкладів більш ніж 1 тис. фізичних осіб на суму, що перевищує 200 млн. гривень.

Саме тому передача наглядових функцій Фонду підсилить ефективність, а також прискорить розв'язання питань проблемних банків, і дозволить НБУ зосередитися на здійсненні своєї головної функції - монетарної.

Також прийняття цього законопроекту дозволить підвищити ефективність банківського нагляду в частині повернення грошей, витрачених фондом на видачу вкладів фізичним особам, а також дасть можливість оптимізувати строки прийняття рішень щодо санації банків та їх реалізації, що є дуже важливим нині, коли в країні ліквідується 18 банків. Слід відзначити, що подібна практика існує в США та Німеччині. Так, в США цим займається Національна система страхування вкладів, а в Росії функції ліквідації банків покладені не на Центральний банк, а на Агентство страхування внесків.

Швидше за все, перші позитивні зрушення в цьому напрямку будуть спостерігатися не раніше ніж через рік, оскільки для функціонування механізму на повну потужність Фонду необхідні і досвід, і час.

Похожие работы на - Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!