Організація юридичною службою аналізу результатів і наслідків розгляду позовів і судових справ

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Таможенное право
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  42,38 kb
 • Опубликовано:
  2011-02-25
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Організація юридичною службою аналізу результатів і наслідків розгляду позовів і судових справ
КУРСОВА РОБОТА

На тему:

«Організація юридичною службою аналізу результатів і наслідків розгляду позовів і судових справ»Дніпропетровськ 2008

Вступ

Відповідно до Наказу ДМСУ від 14.02.2006 №112 «Про затвердження Положення про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації» п. 1 Положення «Про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації» з метою забезпечення законності в роботі митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, ефективного захисту економічних інтересів держави, у регіональних митницях створюються юридичні відділи, у митницях – юридичні відділи або сектори, у Департаменті ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури і Департаменті інформаційних технологій та митної статистики – юридичні відділи, в інших спеціалізованих митних установах та організаціях – юридичні сектори.

Відповідно до вище зазначеного Наказу ДМСУ визначено порядок діяльності та звітності митних органів за проведену ними роботу, а точніше сказати обов‘язок про звітність та аналіз власної роботи. [3]

На мою думку аналіз виконаної роботи є доволі актуальним і питомої ваги питання, оскільки дозволяє вивчити допущені помилки та врахуват їх при подальшій діяльності та відповідно, недопущення. Також аналіз позовної та претензійної роботи дозволяє визначити не тільки помилки в роботі, а й ефективність діяльності відповідних структурних підрозділів.

Спірні питання, що виявляються при проведенні такого аналізу, також вказують на прогалини в правовій регламентації порядку переміщення через митний кордон, так і, безпосередньо, діяльності всіх митних органів.

В своїй роботі я визначу загальний порядок формування та діяльності юридичної служби, та акцентую увагу на практичних засадах такого аналізу на прикладі Харківської митниці за останні декілька років, тобто звернуся до фактичних показників, а не теоретичних засад аналітичної роботи.

1. Загальні положення про юридичну службу в митних органах

1.1 Порядок формування та правові основи діяльності юридичної служби в митних органах

Відповідно до вище зазначеного Положення «Про юридичну службу в митних органах» структура та штатна чисельність юридичної служби затверджуються керівником регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи, організації (далі – митні органи) з урахуванням обсягу роботи та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду заробітної плати.

У своїй роботі юридична служба керується Конституцією та іншими законодавчими актами України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.95 №690, наказами Держмитслужби України, рекомендаціями Міністерства юстиції України, а також цим Положенням. Юридична служба підпорядковується безпосередньо керівникові відповідного митного органу, а в разі його відсутності – особі, яка його заміщує.

Методичне керівництво роботою юридичних служб здійснює Юридичний департамент Державної митної служби України. На посади керівників юридичних служб, заступників цих керівників, а також головних спеціалістів-юрисконсультів призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту й стаж роботи за спеціальністю не менш як три роки.

На посади провідних спеціалістів-юрисконсультів призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту або навчаються на останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів.

Начальники юридичних служб призначаються на посади та звільняються з посад керівниками митних органів за погодженням з Юридичним департаментом Держмитслужби України. [3]

Слід зазначити, що дані положення деталізуються внутрішніми наказами по митниці. Так, наприклад, відповідно до Наказу Харківської митниці від 16.03.2006 №180 «Про затвердження Положення про юридичний відділ Харківської миниці» фактично положення дублюються.

Таким чином, маємо випадок коли чітко встановлений обовязок на таку діяльність.

1.2 Права та обов’язки юридичної служби митних органів

Відповідно до Наказу ДМСУ від 14.02.2006 №112 «Про затвердження Положення про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації»

Юридична служба має право:

– Перевіряти стан законності діяльності підрозділів митного органу.

– Одержувати від посадових осіб митного органу довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на юридичну службу завдань; інформувати керівника митного органу про випадки ненадання таких документів і матеріалів.

– Залучати за згодою керівників відповідних підрозділів митного органу необхідних спеціалістів до підготовки проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, інших документів, для розроблення планів і здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань.

– Інформувати керівника митного органу про випадки покладення іншими посадовими особами на юридичну службу завдань, не передбачених цим Положенням.

– Брати участь у нарадах, які проводяться в митному органі, якщо на них розглядаються питання, що стосуються практики застосування норм законодавства.

– У разі переслідування працівника юридичної служби у зв’язку з виконанням ним обов’язків, передбачених цим Положенням, інформувати про це Юридичний департамент і керівництво Держмитслужби України.

Працівник юридичної служби, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, порушення прав і законних інтересів працівників митного органу та інших громадян, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

Юридична служба зобов’язана:

– Організовувати та забезпечувати правильне застосування законодавства в службовій, господарській і соціальній сферах діяльності митного органу. У разі виявлення порушень вимог законодавства подавати керівництву митного органу письмові пропозиції щодо усунення цих порушень. Консультувати керівництво митного органу з правових питань.

– Перевіряти відповідність законодавству проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, що подаються на підпис керівникові митного органу, і візувати їх після погодження керівниками заінтересованих підрозділів.

Видання таких актів без візування їх проектів керівником юридичної служби не допускається. Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність до законодавства проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, що видаються митним органом, є обов’язковими для розгляду керівником цього органу.

– Готувати разом з іншими структурними підрозділами пропозиції про скасування чи внесення змін до виданих митним органом актів нормативного та розпорядчого характеру, які втратили актуальність або суперечать вимогам законодавства.

– Визначати необхідність подання нормативно-правових актів митного органу на державну реєстрацію до відповідного управління юстиції.

– Забезпечувати облік і зберігання актів законодавства та відомчих нормативно-правових актів, а також актів нормативного та розпорядчого характеру, виданих митним органом, підтримувати їх у контрольному стані.

– Давати правову оцінку проектам господарських договорів (контрактів), що укладаються митним органом, брати участь в їх укладенні та контролі за їх виконанням.

– Організовувати претензійну й вести позовну роботу. На мою думку даний обовязок фатично окреслює найбільший комплекс питань, якими займається юридична служба.

– Представляти в установленому законодавством порядку інтереси митного органу в судових та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

– Аналізувати результати й наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладення та виконання договорів (контрактів). За наслідками аналізу подавати керівництву митного органу пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення службової та господарської діяльності митного органу.

– Надавати висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна. Розглядати матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку й статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності митного органу, а також матеріалів перевірок, проведених правоохоронними й контрольними органами.

– Сприяти захисту трудових прав працівників митного органу, брати участь у підготовці та укладенні колективного договору, консультувати виборні органи трудового колективу з правових питань, що стосуються їх діяльності.

– Сприяти своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами, ухвалами судових органів, відповідними документами інших правоохоронних і контрольних органів.

– Організовувати та проводити роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників митного органу, надавати консультації з правових питань працівникам, які потребують правової допомоги.

– З метою забезпечення виконання митними органами функцій зі здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, з боротьби з митними правопорушеннями, а також контролю за виконанням цих функцій брати участь у проведенні комплексних та тематичних перевірок митних органів, у супроводженні в судових органах справ про порушення митних правил.

Також потрібно зазначити, що на місцевому рівні обовязки деталізуються відповідними внутрішніми нормативними актами.

Так, наприклад, відповідно до Наказу Харківської митниці від 16.03.2006 №180 «Про затвердження Положення про юридичний відділ Харківської миниці» п. 7 Юридичний відділ зобов‘язаний:

– Організовувати та забезпечувати правильне застосування законодавства в службовій, господарській і соціальній сферах діяльності митниці. У разі виявлення порушень вимог законодавства подавати начальнику митниці письмові пропозиції щодо усунення цих порушень. Консультувати керівництво митниці з правових питань.

– Перевіряти відповідність законодавству проектів актів нормативного, розпорядчого характеру, що подаються на підпис начальнику митниці, і візувати їх після погодження керівниками заінтересованих підрозділів. Видання таких актів без візування їх проектів начальника юридичного відділу не допускається.

Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність до законодавства проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, що видаються в митниці, є обов'язковими для розгляду начальником митниці.

– Готувати разом з іншими структурними підрозділами пропозиції про скасування чи внесення змін до виданих митницею актів нормативного та розпорядчого характеру, які втратили актуальність або суперечать вимогам законодавства.

– Визначати необхідність подання нормативно-правових актів митниці на державну реєстрацію до Харківського обласного управління юстиції.

– Забезпечувати облік і зберігання актів законодавства та відомчих нормативно-правових актів, а також актів нормативного та розпорядчого характеру, виданих митним органом, підтримувати їх у контрольному стані.

– Давати правову оцінку проектам господарських договорів (контрактів), що укладаються митним органом, брати участь в їх укладенні та контролі за їх виконанням.

– Організовувати претензійну й вести позовну роботу. Представляти в установленому законодавством порядку інтереси митниці в судових та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

– Аналізувати результати й наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладення та виконання договорів (контрактів). За наслідками аналізу подавати керівництву митного органу пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення службової та господарської діяльності митниці. [3]

Таким чином можна зробити висновок, що доволі велика увага приділяється питанням аналізу результатів позовної та претензійної діяльності митних органів, оскільки дане положення закріплено в «установчих», тобто в основних актах, на підставі, яких утворюється і існує юридична служба. Хоча в тойже час, існує велика проблема, бо взагалі не регламентовано порядок оформлення і порядку складання такого аналізу внутрішніми управлінськими актами. Порядок такої звітності регламентовано виключно оперативними актами управління листами Голови служби до підпорядкованих підрозділів, як правило «Про надання інформації», де фактично вказується і порядок надання такої інформації. Даний факт вказує на одноразовий, або періодичний контроль, і не створює комплексної бази результатів такого аналізу, а просто надає додаткової роботи. Прикладом такого одноразового запиту може слугувати різноманітні листи Держмитслужби, одним з них є аналіз спорів, предметом яких було оформлення транспортних засобів. На що Юридичний відділ Харківської митниці надав доповідну записку з наступною інформацією:

У 2005 році позови до митниці з цієї категорії справ не заявлялись. Митницею пред’явлений позов до гр. Горожаніна І.Х. про відшкодування матеріальної шкоди в сумі вартості ремонту автомобіля та понесені матеріальні витрати, який задоволений на користь митниці на суму 6894,91 грн.

Протягом 2006 року до митниці надійшло 10 позовів стосовно митного оформлення транспортних засобів, з яких 6 стосуються оскарження дій посадових осіб митниці при митному оформленні транспортних засобів і зобов’язання про здійснення митного оформлення (Карнаух В.Д., Коваленко Н.В., Шацилло В.М., Целіх Н.І., Місія преображення Харківської Єпархії Київського Патріархату, ТК ТОВ з ІІ «Харків-Москва»).

По справам за позовами Пржилецького С.А. та ТОВ «Автоком» прийняті рішення на користь митниці на суму 65233,65 грн. По справам 2006 року не на користь митного органу було винесено 6 судових рішень нематеріального характеру, 5 з них оскаржені в апеляційному та касаційному порядку. Справи за позовами Богоявленського І.І. та Вєгієва Х.Г. знаходяться на стадії судового розгляду в суді першої інстанції.

В основу судового рішення, прийнятого не на користь митниці, щодо оформлення транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги Місії «Преображення» Харківської єпархії Української православної церкви Київського патріархату м. Харкова судом були покладені норми спеціального законодавства в галузі гуманітарної допомоги та інвестиційної діяльності, які не були враховані співробітниками ВМО-2 під час прийняття рішення по ВМД, тому суд дійшов висновку, що картка відмови, видана Харківською митницею з порушенням Закону України від 06.06.2005 №2739 «Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів».

Під час винесення рішення по справі за позовом ТОВ «Харків-Москва» щодо оформлення транспортних засобів в якості інвестиції до статутного фонду підприємства суд прийшов до висновку, що обов’язкової умови щодо наявності постійного місця проживання у іноземця за межами території України для визначення його в якості іноземного інвестора законодавством України не передбачено.

В рішеннях, прийнятих не на користь митниці щодо оформлення транспортних засобів фізичними особами (Целіх Н.І., Коваленко Н.В., Карнаух В.Д., Шацилло В.М.) судом не були враховані норми законодавства в галузі митної справи, якими безпосередньо керуються в своїй діяльності співробітники ВМО-5, а саме:

– під час винесення рішення по справі за позовом громадянки Коваленко Н.В., судом не враховані доводи митниці про відсутність у вищевказаної громадянки документів, які б підтверджували факт перетину митного кордону. Натомість судом встановлено факт перетину громадянкою Коваленко Н.В. митного кордону України з метою переїзду до України на постійне місце проживання, та застосовано норму п. 12 ст. 8 Закону України від 13.09.01 №2681 «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» із звільненням транспортного засобу від оподаткування. Ту ж саму норму закону було застосовано судом і під час вирішення спору за позовом громадянки Карнаух В.Д., спростувавши доводи митниці відносно того, що позивачкою не надано паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом.

– під час винесення рішення по справі за позовом громадянина Шацилло В.М., судом не враховані вимоги п. 7.8. наказу Державної митної служби України від 17.11.05 №1118 «Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України», відповідно до якого у будь-якому випадку здійснення митного оформлення транспортного засобу з наданням пільг в оподаткуванні на такий транспортний засіб накладаються відповідні обмеження, та були застосовані положення ст. 41 Конституції України.

Прикладом того може слугувати факт, що на кожній митниці існують журнали обліку претензій пред‘явлених до митниць, пред‘явлених митницею, позовів поданих митницею і таких де митниція є відповідачем, але відсутні жодні нормативні підстави для ведення таких облікових журналів, затвердження уніфікованої форми тощо. В даному випадку йдеться про відомчі управлінські акти. Регламентація такого виду звітності і контролю за діяльністю здійснюється на підставі Рекомендацій Міністерства юстиції України №2 від 15.01.1996 р. «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, установі та організації,» але якщо навіть детально розібратися в суб‘єктах, то дана інструкція не може поширюватись на державний орган.

Наприкладі Харківської митниці такі облікові журнали були введені в діяльність Юридичного відділу внутрішнім наказом, який станом на 2002 рік втратив чинність. Також при складанні аналізів діяльності юридичної служби на практиці керуються загальними правилами з діловодства та вище зазначеною рекомендацією, також відсутні уніфіковані правила складання аналітичних довідок та аналізів претензій та позовів, в яких брала участь митна служба. На мою думку, це є прогалиною в нормативній регламентації діяльності юридичної служби.

Таким чином, фактично маємо нормативно встановлений обов‘язок, процедура реалізації якого фактично не передбачена, а здійснюється на основі практики, що склалася та оперативного впливу і керівництва з боку ДМСУ.

1.3 Організація ведення претензійно-позовної роботи на юридичною службою на прикладі Харківської митниці та інших митниць

Відповідно до Митного кодексу України Кодексу адміністративного судочинства України. Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про виконавче провадження» з метою регулювання адміністративно-процесуальних правовідносин, пов‘язаних з судовим розглядом справ, стороою в яких є Харківська митниця, а також з оскарженням судових рішень та їх виконанням розроблено Положення «Про порядок організації роботи Харківської митниці при провадженні в адміністративних, господарських і цивільних справах» затвердженого Наказом Харківської митниці №815 від 29.12.2007 р.

За результатами аналізу вносить начальнику митниці пропозиції щодо усунення у роботі митниці; необхідності внесеннязмін до нормативно-правових актів; проведення тематичного навчання особовогоскладу та інше.

Більш детально порядок аналізу претензійно-позовної роботи регламентовано Наказом Дніпропетровської митниці №498 від 24.10.2006 р. «Про затвердження Порядку ведення претензійної та позовної роботи у Дніпропетровській митниці». Відповідно до даного порядку Юридичний відділ аналізує стан претензійно-позовної роботи за рік. Структурні підрозділи надають для цього необхідну інформацію. Результати аналізу юридичним відділом викладаються письмово з цифровими данними.

Аналіз претензійно-позовної роботи проводиться у такому порядку:

1.за кожним видом претензій, позовів наводяться найчастіші випадки порушень, допущені структурними підрозділами, найхарактерніші претензії, позови на значні суми, причини та умови їх виникнення;

2. вносяться пропозиції вжити конкретних заходів та здійснити організаційні заходи для поліпшення претензійно-позовної роботи, запобігання не продуктивних витрат та збитків, відшкодування шкоди, заподіяної митниці, за рахунок винних осіб.

Результати аналізу претензійної та позовної роботи подаються керівнику митниці.

В свою чергу начальник митниці розглядає за участю керівників структурних підрозділів аналіз претензійної та позовної роботи та приймає відповідне рішення вмежах своєї кмпетенції.

Юридичний відділ для підвищення рівня правових знань періодично проводить заняття з працівниками інших структурних підрозділів митниці щодо вивчення норм чинного законодавства з питань укладення та виконання господарських договорів за результатами аналітичної роботи. [6]

Таким чином маємо доволі детальну регламентацію роботи юридичного відділу Дніпропетровської митниці.

Дещо відрізняється порядок організації аналізу претензійної та позовної роботи на Дністрянській митниці.

Відповідно до Наказу Дністрянської митниці №45 від 18.02.2006 р. «Про затвердження Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи у Дністрянській митниці» дещо розширена діяльність юридичного відділу. Поперше додано поквартальний аналіз, окрім річного. Також надане наступне повноваження:

Уразі потреби за погодженням з керівником митниці до аналізу претензійної та позовної роботи додається проект наказу, погоджений з відповідними структурними підрозділами. Доволі логічніше викладено положення стосовно проведення навчання стосовно вивчення законодавства з питань укладання договорів та їх виконання.

Власне моя точка зору, не доречно вказувати на вивчення господарських договорів, як то зазначено в Наказі Дніпропетровської митниці №498 від 24.10.2006 р. «Про затвердження Порядку ведення претензійної та позовної роботи у Дніпропетровській митниці», оскільки це фактично або визнання відсутності цивільно-правових договорів в діяльності митниці, або непотрібності їх вивчення. В будь-якому випадку дане звуження договірної роботи є недоречним. [7]

Таким чином, можна зробити висновок, доволі різний рівень регламентації даного питання на регіональному, місцевому рівні. Що на мою думку в державній службі з чітким ієрархічним розподілом не припустимо, оскільки ефективність діяльності таких підрозділі вимірюється за одними критеріями, а відсутність централізації стосовно даного питання, на мою думку є нічим іншим, як прогалиною в діяльності центрального апарату.


2. Аналіз претензійно-позовної роботи митних органів на прикладі Харківської митниці

2.1 Загальний порядок здійснення розрахунків рейтингу показників з питань претензійно-позовної роботи юридичних служб митних органів України

Даний порядок регламентовано Наказом ДМСУ №50 від 26.01.08 р. «Про затвердження Порядку розрахунку рейтенгу показників роботи юридичних служб митних органів України.»

Оцінювання показника роботи юридичних служб митних органів України здійснюється Юридичним департаментом на підставі статистичної інформації, яку надають митні органи України згідно з Табелем форм статистичної звітності Держмитслужби України, затвердженим наказом Держмитслужби України від 17.01.05 №21.

Робота юридичних служб митних органів України з питань забезпечення правильного застосування законодавства в системі митних органів оцінюється за такими напрямками:

1. завантаженість працівників юридичної служби митного органу;

2. договірно-претензійна роботамитного органу;

3. ефективність ведення судових справ митним органом.

Юридичний департамент здійснює оцінку роботи юридичної служби митного органу за напрямками, визначеними в пункті 3, за такою системою: 5 балів, 3 бали, 1 бал.

Відповідно до зазначеного положення оцінювання договірно-претензійної роботи, яка ведеться юридичною службою митного органу (Rд), визначається за таким принципом:

1, якщо: Rд = Fді/Fд max *100% < 25%;

3. 75% > Rд.> 25%

5. Rд > 75%

Fді – зважений показник здійснення працівниками юридичної служби митного органу договірної та претензійної роботи, який розраховується за таким принципом:

Fді = Кпрет * 0,25 + Кдог * 0,75.

Кпрет – кількість поданих працівниками юридичної служби митного органу претензій до суб‘єктів господарської діяльності у разі неналежного виконання договірних зобов‘язань.

Кдог – кількість укладеними митним ораном договорів, опрацьованих працівниками юридичної служби митного органу.

Fд max – зважений показник здійснення працівниками юридичної служби митного органу договірної та претензійної роботи з найбільшим значенням по митній системі.

Значення 25% та 75% можуть коригуватися на +/ – 15% з метою встановлення рівномірної диференціації показників оцінювання договірно-претензійної роботи, яка ведеться юридичною службою митного органу на З групи.

Коригування значень 25% та 75% допускається лише в тому випадку, якщо встановлені абзацом першим цього пункту значення не можуть дати рівномірного розподілу показників оцінювання договірно-претензійної роботи, яка ведеться юридичною службою митного органу на 3 групи.

Рішення щодо коригування значень 25% та 75% приймається директором Юридичного департаменту шляхом затвердження критеріїв виставлення балів. [14]

Оцінювання юридичної служби митного органу за показником ефективності ведення судових справ визначається за таким принципом:

1. Rсі = Fсі/Fс max*100% < 25%;

2. 75% > Rсі.> 25%

5. Rсі > 75%.

Fсі – показник ефективності ведення судових справ працівниками юридичних служб митного органу, який розраховується за таким принципом6

Fсі= Кзед *0,80 + Кдог * 0,10 + Ктр * 0,10

Кзед – показник ефективності представлення юридичною службою митного органу інтересів митного органу у адміністративних, цивільних та господарських справах із суб'єктами ЗЕД.

Таким чином можна зробити висновок, що розроблена доволі чітка та повна система підрахунків рейтенгу ефективності роботи юридичних підрозділів митних органів.

Нажаль не можливо провести розрахунки ефективності раніше згаданих юридичних відділів на Харківській, Дніпропетровській митниці та ін. враховуючи факт відсутності показників ефективності ведення договірно-перетензійної та ефективності ведення судових справ працівниками юридичної служби зазначених митниць з найбільшим значенням по системі митних органів.

2.2 Загальностатистичні данні по претензійно-позовній роботі юридичного відділу Харківської митниці

Протягом 2000 року до Східної регіональної митниці було пред’явлено 34 претензії на суму 2220395,94 грн.

Не було врегульовано в доарбітражному порядку та надійшло на розгляд до арбітражного суду Харківської області 7 позовних заяв на суму 125240,84 грн.

По питанням не врегульованим в доарбітражному порядку, спільно з працівниками юридичного відділу в судових засіданнях приймали участь фахівці підрозділів СРМ, причетні до питань порушених в позовних заявах.

За рішенням Арбітражного суду Харківської області відмовлено в задоволені 4 позовних заяв на суму 108708,32 грн., задоволені 4 позовні заяви на суму 16532,52 грн., станом на 2000 рік вони оскаржувалися у наглядових інстанціях.

№З/С

Найменування підприємства

Стислий зміст заяви

Сума, грн.

Результат розгляду у суді

Результат оскарження

1

ДАЕК «Харківобленерго»

Заборгованість за електроенергію

3017,082

ДАЕК «Харківобленерго»

Сплата пені та боргу за електроенергію

1103,273

АК «Харківобленерго»

Заборгованість за спожиту електроенергію

341,114

АК «Харківобленерго»

Заборгованість за спожиту електроенергію5

АК «Харківобленерго»

Заборгованість за спожиту електроенергію

3151,196

АК «Харківобленерго»

Заборгованість за спожиту електроенергію

1787,687

Ф «СБС – Фармація»

(ВВ-1)

Додатковий 2% митний збір

72399,44

03.04.00 р. у задоволені позову відмовлено


8

Ф «СБС – Фармація»

(ВВ-1)

Додатковий 2% митний збір

53211,429

ДП СП «Нок» «Норд-вест» (ВВ-3)

Додатковий 2% митний збір

10218,5310

ДП СП «Нок» «Норд-вест» (ВВ-3)

Додатковий 2% митний збір

10335,2811

ВАТ «Пивзавод»

(ВВ-5)

Додатковий 2% митний збір

332 798,6512

Ф «Озон-інвест»

(ВВ-1)

Додатковий 2% митний збір

7473,0613

ПФ «Ресурс»

(ВВ-6)

Додатковий 2% митний збір

13120,0114

ПФ «Ресурс»

(ВВ-6)

Додатковий 2% митний збір

38729,1915

Багатопрофільна ПФ «Астра» (ВВ-2)

Додатковий 2% митний збір

9443,1216

ПФ «Вама»

(ВВ-1)

Додатковий 2% митний збір

49977,3117

Біомос

(ВВ-2)

Додатковий 2% митний збір

13100,0318

КБ «Приватбанк»

(ВВ-4)

Стягнення зайво сплачених сум ПДВ

7765,9521

ТОВ НТК «Конус»

(ВВ-6)

Стягнення безпідставно сплачених митних зборів22

ТОВ НТК «Конус»

(ВВ-6)

Стягнення безпідставно сплачених митних зборів

2560,61

22.05.00 р. у задоволені позову відмовлено


23

ТОВ з іноз інвестиціями «Харків-Москва» (ВВ-5)

Стягнення збитків

13237,9724

ПФ «Мегаполіс»

(ВВ-1)

Стягнення зайво сплачених сум митного збору за перебування товарів під митним контролем

6625,01

19.07.00 р. стягнено з СРМ 6625,01 грн.

Внесений протест прокуратурою Х/о. Постановою арб. суду Х/о від 17.11.00 р. рішення залишене без змін. Заява до ВАСУ від 19.12.00 р.

25

ПФ «Мегаполіс»

(ВВ-1)

Повернення зайво сплачених сум

3747,6026

ПФ «Мегаполіс»

(ВВ-1)

Стягнення зайво сплачених сум митного збору за перебування товарів під митним контролем

9897,51

07.09.00 р. стягнено з СРМ 9897,51 грн.

Постановою арбітражного суду Х/о від 12.12.00 р.рішення залишене без змін.

27

ПП «С. Сидько Металоторгівля»

(ВВ-2)

Визнання відмови у митному оформленні недійсним


3–6.07.00 р. позов задоволений

Постановою арбітражного суду Х/о від 16.10.00 р. рішення залишене без змін. Заява до ВАСУ від 01.12.00 р.

28

ТОВ ф «Перфо»

(ВВ-7)

Визнання відмови у митному оформленні недійсним


10–13.07.00 р. – у задоволені позову відмовлено


29

АТ» ВО» Харків»

(ВВ-3)

Визнання відмови у митному оформленні недійною


21.12.00 р. позов задоволений


30

Ф НТЗТ «Н.Т.М»

(ВВ-6)

Помилково нараховане мито

2221,5631

Укр.-фр. АТ «Нові технології і техніка в медицині»

(ВВ-6)

Зарахування зайво сплаченого мита в рахунок майбутніх платежів

2221,5632

ПФ «Марка-Н»

(ВВ-4)

Матеріальна шкода за затримку митного оформлення

19 712,033

ВКП «Легмаш»

(ВВ-2)

Відшкодування збитків, в наслідок неприйняття, затримки в оформленні ВМД

33748, 27

20.11.00 р. у задоволенні позову відмовлено


33

АТ «Філіп Морріс»

(ВВ-4)

Повернення неправильно сплаченого акцизного збору34

ХНДІСЕ ім. Бокаріуса

Порушення умов договору

1354
За звітний період митницею було пред’явлено 58 претензій.

Претензії пред’явлені Східною РМ, протягом 2000 року, можливо поділити на дві категорії:

1. про визнання недійсним рішення митного органу у митному оформленні та про стягнення відповідних грошових сум.

У свою чергу претензії по стягнення грошових сум можна поділити на дві категорії:

-   стягнення зайво сплачених митниці грошових сум та стягнення збитків, спричинених суб’єктам ЗЕД, неправомірними діями посадових осіб митниці, а також порушення розрахунків за договорами укладеними митницею.

6 претензій від АК «Харківобленерго» про Сплату пені та боргу за електроенергію обумовлені двома причинами:

-   розрахунками у 1999 році шляхом взаємозаліків, та як результат таких розрахунків заборгованість на початку року;

-   порушення порядку та термінів розрахунків (З цього приводу проведена службова перевірка (наказ СРМ №490 від 28.08.00 р.). Оформлена додаткова угода, збільшений термін оплати до 7 банківських днів.

2. з питань господарської діяльності митниці та про стягнення обов’язкових митних платежів.

На виконання рішення спільного протоколу від 27.04.00 р., пред’явлені митницею претензії до гарантійного об’єднання, були розглянуті робочою групою у складі представників Міжнародного автомобільного транспорту (ІRU), ДМСУ, страхової компанії АОН Ріск Сервіз, АсМАП та страхової компанії «Остра-Київ». За результатом робочої зустрічі, від імені гарантійної ланки МДП на рахунок ДМСУ перераховано 1773813,51 грн. по 24 претензіям заявленим СРМ.

Відповідно до абз. 1 ст. 13 Угоди між ДМСУ та АсМАП, Держмитслужба зобов’язалась вважати врегульованими всі інші повідомлення пов’язані з ввезенням вантажів до 31.12.98 р., закривши (26) претензій направлених СРМ (Лист ДМСУ №9/4–4420-еп від 17.11.00 р.). Таким чином та теперішній час ДМСУ залишило за собою право подальшої перевірки матеріалів лише стосовно 9 претензій СРМ.

У судах загальної юрисдикції протягом 2000 року період розглядалось 13 справ, скарги на неправомірні дії посадових осіб та про визнання права на захист іноземних інвестицій.

Дві скарги громадян, які розглядались у Київському районному суді пов’язані з звільненням від сплати ставок за митне оформлення автомобілю:

-   одна у зв’язку з переїздом на ПМЖ;

-   друга з находженням громадянина під арештом та не можливістю проведення митного оформлення;

Підставою виникнення спорів є протиріччя які виникають у правовому полі держави.

Оскільки Конституція України є законом прямої дії, де ст. 92 визначено, що виключно законами України визначаються права та свободи людини та громадянина.

Питання, які виникають, у разі протиріч між законами України та постановами КМ України не входять в компетенцію посадових осіб митних органів, що як слідство приводить к виникненню спорів.

Спори з питань нарахування митних зборів при оформленні транспортних засобів, пов’язані з колізією права, а саме Законом України «Про власність», Законом України «Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо оподаткування» та постановами КМ України, щодо ставок оподаткування.

Судова влада, при здійснення правосуддя, постановляючи рішення від імені держави, не визнає дії посадових осіб митних органів незаконними, але ж на підставі Конституції та законів України, які мають вищу юридичну силу, в виключних випадках з метою захисту інтересів громадян, зобов’язують провести митне оформлення без сплати відповідних платежів. З такими висновками суду погоджується і касаційні інстанції при перевірки рішень районного суду.

На теперішній час у Київському районному суді м. Харкова розглядається ще одна скарга громадянина. Заявник якої просить поставити ввезений ним автомобіль на облік та провести митне оформлення, стягнувши при цьому мито у сумі, еквівалентному курсу долара США станом на 1997рік у зв’язку з угоном його автомобіля.

За позовами підприємств з іноземними інвестиціями розглядалось 8 справ, це підприємства: ТОВ з іноземними інвестиціями фірма «Харків-Москва», АТ «Буртекс» та німецька фірма «Матебекс Трейдінг і Інженірінг ГмбХ», СП «Квазар» та «PAN-AMERICAN BUSINESS CONSUITANTS INC», ТОВ фірма «Гелена і Кодоні», Українсько-американське підприємство «Влада–промтекс», Німецька фірма «Stemmier GmbH» та СП «Нок», ТОВ «ІРІ-ЛТД», ТОВ» фірма «Фараон», Українсько-чеське ООО» Контур ПК». Розгляд справ цієї категорії ведеться ще 1997 року. Рішенні неодноразово оскаржувались до Верховного суду України, Генеральної прокуратури. Про результати розгляду та оскарження цих справ, юридичний відділ щомісячно звітує до Правового управління ДМСУ. Стан справ на теперішній час наданий у таблиці.

Спори по цій категорії справ пов’язані з пільгами наданими підприємствам з іноземними інвестиціями відповідно до Законів України «Про іноземні інвестиції» від 13.03.92 р., Постанови ВР України про порядок введення в дію Декрету КМ України від 20.03.93 р. «Про режим іноземного інвестування» та п. 5 Постанови ВР України «Про порядок введення в дію Закону України «Про режим іноземного інвестування» та не однозначним їх тлумачення через призму діючого законодавства.

з/п

Найменування позивача – підприємства з іноземними інвестиціями

Результат розгляду із зазначенням дати

1

ТОВ з іноземними інвестиціями фірма «Харків-Москва»

Ухвалою ВС від 19.04.2000 р. рішення частково змінено, право визнано до 25.02.2000 р.

2

АТ «Буртекс», німецька фірма

«Матебекс Трейдінг і Інженірінг ГмбХ»

Ухвалою Судової колегії в цивільних справах ВСУ від 15.11.00 р. по справі №06–156н00 рішення Київського районного суду від 28.01.97 р., постанова президії ХОС від 14.04.00 р. ухвали та роз’яснення змінені та доповнені. Гарантії застосовуються в тій частині, що не суперечать чинному законодавству.

3

СП «Квазар»,» PAN-AMERICAN BUSINESS CONSUITANTS INC»

Постановою президії Харківського обласного суду від 17.01.00 р. рішення відмінене та направлено на новий розгляд по І-й інстанції до Харківського обласного суду, справа №44-г-7.

4

ТОВ фірма «Гелена і Кодоні»

Повідомленням з ВАС від 27.10.00 скарг направлена на розгляд до ХОС.

5

Українсько-американське підприємство «Влада – промтекс»

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 27.09.00 р провадження по справі закрито.

6

Німецька фірма

«Stemmier GmbH», СП «Нок»

Ухвалою судової колегії ВСУ від 15.11.00 по справі 06–358к00, рішення ХОС від 11.10.00 змінено «застосування державних гарантій захисту іноземних інвестицій, які діяли на момент реєстрації іноземних інвестицій в частині, що не суперечить чинному законодавству».

7

ТОВ» ІРІ-ЛТД», ТОВ» фірма «Фараон»

Ухвалою від 28.11.00 рішення скасовано та направлено на новий розгляд до Київського районного суду.

8

Українсько-чешське ООО» Контур ПК»

Постановою президії ХОС від 13.10.00 р. в задоволенні протесту відмовлено.


Пред’явлено до митниці:

Претензій2 претензії на суму 156318 грн. (1 з вимогою про стягнення заборгованості (ВАТ «Харпластмас»), 1 - з вимогою про оформлення товару та сплати збитків за несвоєчасне оформлення (АТЗТ Харківська бісквітна фабрика»), в задоволенні яких відмовлено. У 2004 р. було пред'явлено 6 претензій на суму 215 807,83 грн., в їх задоволенні відмовлено.

Позовів та скарг – 48 з них: 25 позовів на суму 384 458,92 грн. (у 2004 році – 45 на суму 1 916 905,81 грн.) та 23 скарги на податкові повідомлення на загальну суму 1 525 146, 18 грн. (Із 38 податкових повідомлень суб’єктами ЗЕД було оскаржено 23 податкових повідомлення (ТОВ «Голден-Кросс», ТОВ «Телесенс», ПП «Апія», ПП «Тигрис», АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», ПП «Неопак», ТОВ «ХАДО-Холдінг»)

Окрім заявлених до митниці позовів представники юридичного відділу за довіреностями від Голови Служби представлялися інтереси Держмитслужби України по 3 судовим справам (2 справи Макеєнка С.В., 1 – по справі за позовом гр. Мудрицького А.П. до ВДВС Дзержинського РУЮ м. Харкова та ЗАТ НПФ «Оберіг» про стягнення моральної шкоди у розмірі 200000 грн.) та виконання окремих доручень в ДМСУ.

Пред’явлено митницею:

Претензій – 1 претензія на суму 19 929,71 грн. (до Дублянського спиртзаводу про стягнення заборгованості по договору, яка залишена без відповіді (у 2004 році – 1 на суму 15 814,06 грн.).

Позовів та скарг – 4 позови на суму 28 424,31 грн. (2 з них заявлені прокуратурою Київського району м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської митниці по справам Іванова С.М., Дублянського спиртзаводу), а у 2004 р. – 3 на суму 56650,29 грн. та 2 скарги.

Протягом 2005 року судовими органами прийнято 75 судових рішень, із них 39 на користь митного органу. Для оскарження рішень, які винесено не на користь митниці, протягом 2005 року було подано 9 апеляційних та 14 касаційних скарг (2004 р. – 25 апеляційних та 33 касаційних скарги). За результатами розгляду скасовано 8 судових рішень.

За рішеннями судів, прийнятими на користь Харківської митниці, протягом 2005 року вдалось запобігти стягненню митних платежів з Державного бюджету України на суму 559 674,59 грн. та збитків у сумі 81 157,25 грн (у 2004 році відповідно платежів – 400 023,6 грн. та збитків в розмірі 278 326,68 грн.). За рішеннями судових органів господарської юрисдикції здійснене митне оформлення товару ТОВ «Агропродукт» на суму 2,3 грн.

Окрім того узгоджено 4 податкових повідомлення на суму 1 455 545,86 грн. (ТОВ «Голден-Кросс», ПП «Тигрис», ТОВ «Телесенс»).

№ з/п

Найменування показника

Кількість / на суму, грн.

2005 рік

2004 рік

1

45 / 1 916 905,81

2

Вирішено на користь митниці

9/101800,31

21 / 334 648,93

3

Вирішено не на користь митниці

5187707,58

6 / 890 865,93

4

Знаходиться на розгляді

13

16 / 691 390,95


З урахуванням судових справ минулих років у провадженні юридичного відділу знаходиться 41 судова справа. (2004 р. –41)

Справи за позовами, що надійшли до митниці протягом 2005 року та за аналогічний період минулого року, можна умовно поділити на такі категорії:

Категорія справи

Кількість позовів та скарг у 2005

Кількість позовів та скарг у 2004

Повернення ПДВ особам, що сплачують єдиний податок

-

13

Оскарження рішень про визначення коду товару

6

11

Оскарження відмови у митному оформленні

2

3

Оскарження дій митниці при митному оформленні транспортних засобів

-

8

Скарги на постанови по справам про ПМП


4

Стягнення платежів

3

1

Погашення податкових зобов’язань згідно ЗУ №2181-ІІІ від 21.12.00

3

1

Оскарження дій посадових осіб митниці

-

2

Відшкодування збитків

2

2

Митна вартість

4

-

Трудовий спір та відшкодування моральної шкоди

3

-

Стягнення моральної шкоди, пов’язаної з крим. справою

1

-

Про витребування майна з чужого незаконного володіння (ХМ як третя особа)

1

-


Протягом 2005 року фахівці ЮВ взяли участь у 214 судових засіданнях (в 2004 році – 325).

24% всіх позовних заяв, пред’явлених до митниці у 2005 році пов’язана з оскарженням рішень ВНКТ. Разом з тим, їх кількість у порівнянні з минулим роком зменшилась на 30%.

12% справ у провадженні юридичного відділу пов’язана з оскарженням суб’єктами ЗЕД податкових повідомлень, направлених митницею у відповідності до закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», що на 60% більше ніж у минулому році (ХДАВП, ТОВ «Голден-Кросс», ТОВ «ХАДО-Холдінг»).

Крім цього, у 2005 році було заявлено 3 позовні заяви (12% від загальної кількості заявлених позовів) пов’язані з трудовими спорами та стягненням моральної шкоди (по 1 – укладена мирова угода, 2 – знаходиться на розгляді).

16% складають справи про визнання неправомірними рішень митниці про визначення митної вартості товару (по 2 справам («ПП «Дім кави», П «ХЦПМТСРІПО») у зв’язку з відмовою позивача від позову закрите провадження у справі, 1 – на розгляді «ТОВ «Будгідропривод», 1 – не призначалася до розгляду»).

З метою надання практичної та методичної допомоги підрозділам по боротьбі з контрабандою та ПМП юридичним відділом були здійснені наступні заходи:

1. взята участь у 35 судових засіданнях по 16 справам про ПМП, пов'язаних з оскарженням постанов митниці по справам про ПМП;

2. підготовлено 22 скарги на постанови місцевого суду Київського району м. Харкова.

Так, станом на 30.12.05:

- Верховним Судом України відмовлено у задоволенні заяви про перегляд 1 постанови про ПМП;

- апеляційним судом Харківської області скасовано 13 постанов місцевого суду Київського району м. Харкова у справах про ПМП, 2 справи знаходиться на розгляді, у задоволенні 1 заяви відмовлено;

- наглядовим прокурором внесено протести по 4 справам про ПМП, у задоволенні 1 – відмовлено.

Ефективність задоволення скарг, підготовлених юридичним відділом складає 86,36%.

юридичний митний позовний претензійний

2.2 Аналіз проблем та шляхи їх вирішення на прикладі справ, що перебували в провадженні Харківської митниці

На виконання зазначеного положення співробітниками Юридичного відділу Харківської митниці проведено аналіз всіх судових справ, що знаходилися у провадженні Юридичного відділу за 2006–2007 рр.

Та надано наступний звіт начальнику митниці:

2006 рік

1. Позов ТОВ «Фармацевтична фірма «Аптека-95» до Харківської митниці, Відділення державного казначейства в м. Харкові про визнання протиправними дії Харківської митниці щодо відмови в прийнятті митної декларації №341268 зі звільненням від обкладення товару ввізним митом, скасування картки №800000004/6/52 від 02.03.06 відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України та стягнення суми зайво сплаченого ввізного мита у розмірі 5943,85 грн.

Причиною виникнення судової справи є відмінність назви товару позивача англійською мовою у товаросупровідних документах «Glycerine» назві товару англійською мовою «Glycerol» у постанові КМУ від 17.11.04 №1568, якою затверджений Перелік фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до п. «ц» ст. 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» що звільняються від обкладення ввізним митом у разі їх ввезення їх на митну територію України.

Причина видачі Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України: «не виконання вимог ПКМУ від 17.11.04 №1568 (невідповідність хімічної або непатентованої назви англійською мовою назві заявленої у ТСД, а також відсутності інформації щодо виробництва ідентичного товару в Україні».

Постановою господарського суду Харківської області від 29.08.06 позовні вимоги ТОВ «Фармацевтичної фірми «Аптека-95» задоволені у повному обсязі. Харківською митницею подана апеляційна скарга від 14.09.06 №36/01–7129. Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 14.11.06 апеляційна скарга Харківської митниці залишена без задоволення, а постанова господарського суду Харківської області від 29.08.06 – без змін.

Судові рішення першої та апеляційної інстанцій оскаржені у касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України від 06.12.06 за №36/01–9516.

2. Позов ДП «Харківський завод шампанських вин» про визнання нечинним рішення про визначення коду товару. Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 05.06.06 залишена без задоволення апеляційна скарга Харківської митниці, а постанова господарського суду Харківської області від 17 березня 2006 року, якою задоволені позовні вимоги Державного підприємства «Харківський завод шампанських вин» до Харківської митниці про визнання нечинним рішення Харківської митниці №КТ-800–1096–05 від 24.11.05 про визначення коду товару – без змін.

Класифікація товару ДП «Харківський завод шампанських вин» проводилася Харківською митницею у відповідності з роз’ясненнями ЦМУЛДЕР, викладеними у листі №29/2–5/6602-ЕП від 18.11.05 щодо класифікації згідно з УКТЗЕД виноматеріалів.

В основу судового рішення було покладений висновок комплексної експертизи спиртомістких рідин Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Судові рішення першої та апеляційної інстанцій, винесені не на користь митниці оскаржені у касаційному порядку 07.07.06 за №36/01–5216.

Позов СПДФО Чупіхіної Н.В. про визнання недійсним рішення про визначення коду товару. Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України та зобов’язання митниці здійснити митне оформлення товару пред’явленого до митного контролю. Постановою господарського суду Харківської області від 02.06.06 позовні вимоги задоволені. Судове рішення оскаржене Харківською митницею у апеляційному та касаційному порядках.

Причиною виникнення судового спору є прийняте 02.06.06 ВНКТ рішення про визначення коду товару на підставі довідки експерта Харківської лабораторії з експертного забезпечення митних органів від 19.01.06, де було визначено, що зразок товару являє собою морожене м’ясо та є м’ясним продуктом та по визначеним показникам не відповідає заявленому декларантом опису товару «Свинина заморожена: щоковина свиняча, без шкури, заморожена».

В основу судового рішення був покладений висновок комплексної судово-біологічно-товарознавчої експертизи Харківського науково-дослідного інституту ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

4. Адміністративний позов Карнаух В.Д. з вимогою визнати відмову Харківської митниці в пільговому оформленні у митному відношенні ввозу належного автомобіля «Волга-3110» – нечинною та зобов’язати Харківську митницю прийняти рішення про пільгове оформлення ввозу в Україну належного автомобіля «Волга-3110», який постановою Київського районного суду м. Харкова від 08.09.06 був задоволений. Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 01.11.06 апеляційна скарга Харківської митниці залишена без задоволення, а постанова Київського районного суду м. Харкова від 08.09.06 – без змін.

Причиною виникнення судового спору за позов гр. Карнаух В.Д. є неоформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон та не був зданий паспорт громадянина України, чим були порушені вимоги Закону України від 21.01.94 №3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» та ПКМУ від 31.03.95 №231 «Про затвердження Правил оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення».

Касаційна скарга до Вищого адміністративного суду України від 30.11.06 №36/01–9310.

2007 рік

Позов ТОВ фірми «Конекс, Лтд» до Харківської митниці, Держмитслужби України про визнання нечинною картки відмови у митному оформленні.

Причиною видачі Картки відмови є порушення вимог закону України «Про податок на додану вартість» від 03.01.97 №168/97ВР.ст. 1.3. Особа, яка згідно з цим Законом зобов’язана здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, яка імпортує товари на митну територію України.

Причиною виникнення судового спору є відсутність чіткою правової регламентації можливості сплати податків і зборів при митному оформленні товарів суб’єктом, який здійснює митне оформлення цих товарів на підставі відповідного договору з власниками даних товарів.

Постановою господарського суду Харківської області від 21.02.07 позовні вимоги ТОВ «Конекс, Лтд» задоволені у повному обсязі.

Харківською митницею постанова суду 1-ї інстанції оскаржена у апеляційному порядку, яка ухвалою Харківського апеляційного господарського суду залишена без задоволення, а постанова суду від 21.02.07 – без змін.

Готується касаційна скарга до Вищого адміністративного суду України.

Пред’явлено до митниць реґіону:

Претензій – 62 на суму 2 729 386, 84 грн. та 7182 швейцарських франків, задоволено 3 на суму 1 532,9 грн. Позовів – 37 на суму 2 398 862,84 грн. та 458 дол. США, задоволено 9 на суму 22 791,15 грн.

Пред’явлено митницями реґіону:

Претензій – 143, задоволено 68 на суму 2 382 584, 66 грн., з них 1 773 813,51 грн. перераховано коштів від АсМАП. Позовів – 45 з них задоволено 20 на суму 57 571,65 грн.

Таким чином, можна зробити акцент на тому, що із практики видно доволі велику суму позовних та претензіййних вимог пред‘явлених як до митниці та і митними органами зокрема. На ряду із зазначеними вимогами також не можна позбавляти уваги кількості задоволених позовних вимог, саме не на користь митних оганів.


Висновок

Таким чином, на основі проаналізованої нормативної бази чітко можна стверджувати, той факт, що на сьогоднішній день серед обов’язків посадових осіб митних органів є чітко сформульований пункт про проведення аналітичної роботи з питань ведення претензійної та позовної роботи.

В той же час, слід також зауважити, що в більшості відсутнє централізоване регулювання даного питання стосовно його регламентації в частині порядку реалізації і оформлення такого виду аналізу.

Взагалі, доволі велика увага приділяється питанням аналізу результатів позовної та претензійної діяльності митних органів оскільки дане положення закріплено в «установчих», тобто в основних актах, на підставі, яких утворюється і існує юридична служба. Хоча в тойже час, існує велика проблема, оскільки частково не регламентовано порядок оформлення і порядку складання такого аналізу внутрішніми управлінськими актами. Порядок такої звітності регламентовано виключно оперативними актами управління листами Голови служби до підпорядкованих підрозділів, як правило «Про надання інформації», дефактично вказується і прядок надання такої інформації. Фактично, даний факт вказує на одноразовий, або періодичний контроль, і не створює комплексної бази результатів такого аналізу, а просто надає додаткової роботи.

Фатичним, на мою думку, проблемним питанням є також регламентації даного поняття на місцевому рівні, про що свідчить доволі велика розріжність норм місцевого рівня стосовно такого аналізу.

Що на мою думку в державній службі з чітким ієрархічним розподілом не припустимо, оскільки ефективність діяльності таких підрозділі вимірюється за одними критеріями, а відсутність централізації стосовно даного питання, на мою думку, є нічим іншим, як прогалиною в діяльності центрального апарату, і помилок підпорядкованих підрозділів.

Плюсом діяльності з приводу організації аналітичної роботи в митних органах я в бачаю в детально розробленій і регламентованій системі розрахунків рейтенгу юридичних служб підпорядкованих підрозділів.


Список літератури

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.95 №690 «Про затвердження Загальних положень про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації.»

2. Рекомендація Міністерства Юстиції України №2 від 15.01.1996 р. «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, установі та організації.»

3. Наказ ДМСУ від 14.02.2006 №112 «Про затвердження Положення про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації».

4 Наказ Харківської митниці від 16.03.2006 №180 «Про затввердження Положення про юридичний відділ Харківської миниці».

5. Положення «Про порядок організації роботи Харківської митниці при провадженні в адміністративних, господарських і цивільних справах» затвердженого Наказом Харківської митниці №815 від 29.12.2007 р.

6. Наказ Дніпропетровської митниці №498 від 24.10.2006 р. «Про затвердження Порядку ведення претензійної та позовної роботи у Дніпропетровській митниці»

7. Наказ Дністрянської митниці №45 від 18.02.2006 р. «Про затвердження Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи у Дністрянській митниці».

8. Наказ ДМСУ №50 від 26.01.08 р. «Про затвердження Порядку розрахунку рейтенгу показників роботи юридичних служб митних органів України.»

9. Лист Юридичного департаменту ДМСУ №21/1–1231-ЕП від 11.09.2007 р. «Про надання інформації.»

10. Лист ДМСУ №11/2–15/1293-ЕП від 13.02.2008 р. «Про виконання рішення колегії».

11. Лист Юридичного департаменту ДМСУ №21/2–232-ЕП від 08.02.2008 р. «Про надання інформації.»

12. Лист Юридичного департаменту ДМСУ №21/1–225-ЕП від 07.02.2008 р. «Про надання інформації.»

13. Лист Юридичного департаменту ДМСУ №21/1–92 від 23.01.2008 р. «Про надання інформації.» ї

14. Наказ ДМСУ №29 від 22.01.08 р. «Про затвердження Порядку розрахунку рейтенгу показників роботи юридичних служб митних органів України.»

 

Похожие работы на - Організація юридичною службою аналізу результатів і наслідків розгляду позовів і судових справ

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!