Рынок труда и управление трудовыми ресурсами

 • Вид работы:
  Тип работы
 • Предмет:
  Финансы, деньги, кредит
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  45,91 kb
 • Опубликовано:
  2008-12-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Рынок труда и управление трудовыми ресурсами

Варіант 1

1 Поняття економічної інформаційної системи. Класи ІС

2 Практичне завдання

Список використаної літератури

1 Поняття економічної інформаційної системи. Класи ІС


Одне зі значень терміну система — це сукупність елементів, які працюють разом під час виконання завдання. Її різновидом є інформаційна система, тобто організований набір елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані.

До інформаційної системи входять люди, обладнання, процеси, процедури, дані та операції. Наприклад, у США під інформаційними системами розуміють усі письмові й електронні форми поширення інформації, обробки даних та обміну ідеями. Отже, до них можна віднести всі форми письмового спілкування всередині підприємства (доповіді, звіти, бюлетені та службові записки), а також всі електронні інформаційні засоби (електронну пошту та селекторні і телевізійні наради).

Цікаво, що в більшості джерел інформаційну систему розуміють досить вузько — як сукупність технічних засобів, які служать для накопичення, зберігання, обробки і передачі інформації. До визначення інформаційної системи іноді включають компоненти системи, а також сфери діяльності, в яких ця система використовується. Хоча, по суті, у цьому визначенні увага зосереджена лише на технічних засобах.

На нашу думку, використанням засобів обчислювальної техніки поняття інформаційна система не вичерпується. Інформаційну систему слід розуміти значно глибше. Термін система в даному разі треба вживати у двох розуміннях:

а) як певний метод, суть якого — у раціональному поєднанні і впорядкованості всіх елементів у часі і просторі в такий спосіб, щоб кожний з них сприяв успіху діяльності всього об'єкта. З цим трактуванням пов'язано розуміння координації і синхронізації дій персоналу управління, поєднаних з метою досягнення поставлених завдань;

б) як об'єкт, який має достатньо складну, певним чином упорядковану внутрішню структуру (наприклад, виробничий процес).

Тому, АІС - це комунікаційна система із збору, передачі й обробки інформації про об'єкт, що забезпечує працівників різного рангу інформацією для реалізації функцій управління.

Кожна АІС має такі компоненти:

— структура системи — множина елементів системи і взаємозв'язків між ними. Приклад: організаційна і виробнича структура підприємства;

— функції кожного елемента системи. Приклад: управлінські функції — прийняття рішень у певних структурних підрозділах підприємства;

— вхід і вихід кожного елемента і системи в цілому. Приклад: матеріальні або інформаційні потоки, які надходять у систему або вводяться нею;

— мета й обмеження системи та її окремих елементів. Приклад: досягнення максимального прибутку; фінансові обмеження.

АІС є сукупністю інформації, методів, моделей; технічних, програмних, технологічних засобів та рішень, а також спеціалістів, які виконують обробку інформації і приймають управлінські рішення в межах підприємства. Сьогодні АІС така сама частина (абсолютно рівноправна і необхідна) виробничої інфраструктури, як технологічне обладнання, ресурси і персонал. Сучасні інформаційні системи безпосередньо впливають на планування і прийняття управлінських рішень, на номенклатуру і технологію виготовлення та реалізації товарів і послуг.

В цілому, дослідження комп'ютерних інформаційних систем пов'язане з колом питань технічних, соціологічних та економічних дисциплін.

АІС характеризуються наявністю функціональної і забезпечуючої частин, відповідно до декомпозиції системи на складові частини — підсистеми, що перебувають у певних відносинах одна з одною. Множина таких відносин разом з елементами утворюють структуру інформаційної системи.

Функціональна частина АІС фактично є моделлю системи управління об'єктом. Оскільки складна система завжди багатофункціональна, інформаційну систему може бути класифіковано за різними ознаками: за рівнем управління (вищий, середній, оперативний); видом керованого ресурсу (основні засоби, матеріальні, трудові, фінансові й інформаційні ресурси); за сферою застосування (банківські інформаційні системи, статистичні, податкові, бухгалтерські, фондового ринку, страхові тощо); за функціями і стадіями управління.

В склад інформаційного забезпечення входить позамашинне й внутрімашинне забезпечення. (позамашинне забезпечення становить: класифікатори техніко-економічної інформації, нормативно-довідкову інформацію, методичні матеріали організації й використання перерахованих компонентів. Внутрімашинне забезпечення - інформаційна база й СУБД, програмне забезпечення - сукупність програм АІС)

До складу програмного забезпечення відносять: загальносистемне, прикладне забезпечення, інструктивно-методичні матеріали.

Математичне забезпечення включає: сукупність методів рішення завдань управління, моделей, алгоритмів обробки інформації.

Технічне забезпечення включає весь комплекс технічних засобів системи, що забезпечують роботу, тобто технічні засоби збору, реєстрації, передачі, обробки, відображення, розмноження інформації.

Організаційно-методичне забезпечення представляє собою сукупність документів, визначальну організаційну структуру документа й систем автоматизації для виконання конкретних автоматизованих функцій.

Правове забезпечення включає систему нормативно - правових документів які повинні чітко визначати права й обов’язки фахівців в умовах функціонування АІС, а також комплекс документів, що регламентує порядок зберігання й захисту інформації, правил ревізії даних, забезпечення юридичної чинності операцій.

Лінгвістичне забезпечення - сукупність мовних засобів для формалізації природної мови.

Ергономічне забезпечення - сукупність методів і засобів для створення оптимальних умов діяльності людини при розробці АІС.

Метрологічне забезпечення - метрологічні засоби й інструкції з їхнього застосування.

Сучасний рівень розробки і впровадження систем дає змогу широко використовувати типізацію проектних рішень, уніфікацію методів і засобів при підготовці проектних матеріалів, стандартизації підходів під час проектування окремих елементів систем і підсистем, методи автоматизації ведення проектних робіт з використанням персональних ЕОМ і організованих на їх базі автоматизованих робочих місць проектувальника АІС.

Загальноприйнятої класифікації АІС у даний час не існує, тому їх можна класифікувати за різними ознаками.

1. За рівнем або сферою діяльності — державні, територіальні (регіональні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних процесів.

2. За рівнем автоматизації процесів управління — інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-керівні, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні АС.

3. За ступенем централізації обробки інформації — централізовані АС, децентралізовані АС, інформаційні системи колективного використання.

4. За ступенем інтеграції функцій — багаторівневі АС з інтеграцією за рівнями управління (підприємство — об'єднання, об'єднання — галузь і т. ін.), багаторівневі АС з інтеграцією за рівнями планування і т. ін.(рис.1).

Рис.1. Класифікація АІС за різними ознаками

В економіці України найпоширенішими є експертні системи. Це системи, які дають змогу на базі сучасних персональних комп'ютерів виявляти, нагромаджувати та коригувати знання з різних галузей народного господарства (предметних областей).

Особливістю використання АІС на вітчизняних підприємствах є масове впровадження систем бухгалтерського обліку при значно менших масштабах застосування інтегрованих АІС менеджменту підприємств.

Різні групи користувачів формують свої вимоги до програм. Натомість, фахівці зазначають, що вимоги бізнесу до облікових АІС лише незначною мірою відрізняються на різних підприємствах різних галузей [9, c.15]. Розмір підприємства є єдиною ознакою, що суттєво впливає на вимоги до АІС.Таблиця 1. Специфічні критерії вибору програмного забезпечення КСБО для підприємств різних розмірів

Підприємство

Критерії вибору програмного забезпечення КСБО

1

2

Мале

Уніфікована форма подання даних

Єдине програмне середовище

Вбудовані об'єктно-орієнтовані інструментальні засоби

Функціонування в одноранговій мережі або в мережі з виділеним сервером

Наявність у регіоні сертифікованих для впровадження системи дилерів фірми-виробника програмного забезпечення

Можливість простої взаємодії зі стандартним офісним програмним забезпеченням інших виробників

Середнє

Побудова системи як повнофункціонального набору спеціалізованих за ділянками обліку програмних модулів

Можливість розвитку функцій системи з використанням професійних засобів розробки

Функціонування в мережі персональних комп'ютерів з виділеним сервером (архітектура «клієнт — сервер»)

Функції розмежування прав доступу користувачів до даних

Можливість взаємодії з програмним забезпеченням інших виробників, у тому числі і з програмним забезпеченням власної розробки

Велике

Побудова системи у вигляді повнофункціонального набору вузькоспеціалізованих за ділянками обліку програмних модулів

Можливість функціонування в неоднорідних мережах, значна незалежність у виборі користувачем апаратних засобів, операційних систем і систем управління базами даних

Розвинуті функції розмежування прав доступу до даних і авторизації дій, які виконує користувач

Розмежування функцій оперативного, бухгалтерського і стратегічного обліку; взаємодія з підсистемами планування, аналізу, техніко-економічної підготовки виробництва

Можливість взаємодії з програмним забезпеченням інших виробників, у тому числі і з програмним забезпеченням власної розробки

Об'єднання підприємств

Відповідність перерахованим вимогам стосовно окремих підприємств і самостійних підрозділів

Розвинуті засоби використання даних відокремленими підрозділами

Наявність засобів консолідації даних для побудови консолідованої звітності, у тому числі з можливістю ведення обліку в різних облікових стандартах

Найкраще дозволяють налагоджувати АІС і відповідають принципу гнучкості програми, побудовані за трирівневою архітектурою (рис. 2). Причому кожен рівень можуть створювати і налагоджувати різні фірми та групи спеціалістів із застосуванням різних мов програмування.

Рис.2. Трирівнева архітектура облікової АІС

Є дві основні переваги використання такої структури облікової АІС. По-перше, це спрощена розробка та налагодження програм. Концептуально розробник в одному рівні має спрощене завдання, оскільки він може не вивчати деталей роботи розташованого нижче шару. По-друге, це підвищена безпека і захист. Конкретний розробник одного рівня не може контролювати розміщений нижче рівень. Отже, така структура може підвищити безпеку і секретність АІС.

Натомість, великою проблемою у створенні АІС є брак стандартів для вбудованих мов програмування в бухгалтерських програмах. Наприклад, для розуміння програми, створеної в системі «1С: Бухгалтерия», необхідно вивчити мову програмування цієї системи, перевести програму на іншу мову програмування, наприклад «Инфософт» і тільки потім вручну переписати програму у іншій системі. Тому для супроводження традиційних АІС необхідно мати на підприємстві штат програмістів (що коштує недешево), або звертатися за кожним питанням до фірми-розробника.

2 Практичне завдання

автоматизована інформаційна система

Для предметної області (згідно варіанту) побудувати функціональну модель, використовуючи методологію SADT (IDEF0).

Бізнес-процеси підрозділу, відповідального за збір заявок на матеріали

Основні завдання, які вирішує підрозділ. Збір заявок, консолідація матеріалів заявок, підготовка звітів, контроль за виконанням заявок.

Опис предметної області. Структурні підрозділи (наприклад, залізниці) планують потреби в матеріалах. Ці потреби оформляються у вигляді документа «Заявка». Далі заявки концентруються в підрозділі, складаються сумарні поквартальні заявки (на останнє число квартала) і затверджуються в начальника служби. Потім, затверджений план поставок передається в договірний відділ. З договірного відділу потім надходить документ про ті позиції консолідованої заявки, які отримані (на складі). Інженер повинен на основі цього документу визначити, які заявки задоволені, для яких строки зірвані.
Список використаної літератури


1. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные средства и средства проектироания информационных систем. – М.: ФиС, 1998 . – 216 с.

3. Маклаков С.В. BPwin и ERwin. CASE - средства разработки информационных систем. – М.: Диалог-МИФИ, 2007. – 256 с.

4. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite. – М.: Диалог-МИФИ, 2005. – 432 с.

5. Свитинбенк Петер, Чессел Менди и др. Шаблоны: управляемая моделями разработка в среде IBM Rational Software Architect. – М.: Академия. 2006. – 215 с.

6. Чаадаев В.К. Бизнес-процессы в компаниях связи. – М.Диалог, 2006. – 176 с.

 


Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!