Національна свідомість підлітків

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Педагогика
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  23,81 kb
 • Опубликовано:
  2011-02-01
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Національна свідомість підлітків

Зміст

Вступ

І. Теоретичні основи проблеми формування національної свідомості підлітків:

1.1     Сутність базових понять дослідження;

1.2     Фактори та етапи становлення національної свідомості підлітків;

II.      Шляхи формування національної свідомості підлітків:

2.1     Дослідження рівня національної свідомості підлітків

Список використаної літератури.

Додатки

Вступ

Актуальність дослідження проблеми формування національної свідомості учнівської молоді незаперечна. Адже Україна є наиетнічною державою, в якій проживають представники близько 130 національностей. Доля нації значною мірою залежить від громадянської позиції молоді, починаючи з тих, хто знаходиться на учнівських лавах. Саме їм належить зберегти і продовжити славні сторінки життя українського народу, його традиції і звичаї, пам'ятки культури і підтримувати курс на відродження української нації, розбудовувати українську державу і вести її до світового визнання на високому рівні.

Об'єкт дослідження процес виховання учнів - підлітків в загальноосвітній школі.

Предмет дослідження особливості формування основ національної свідомості у дітей підліткового віку.

Мета дослідження простежити як на загальному фоні виховного процесу відбувається формування основ національної свідомості дітей підліткового віку.

Завдання дослідження

1.       Дослідити і проаналізувати в науково-методичній теорії і практиці орієнтири національного виховання учнів;

2.       Дослідити на практиці рівень національної свідомості підлітків (на прикладі учнів ІсАго класу).

Наукова гіпотеза дослідження полягає в наступному: Національна свідомість підлітків буде знаходитись на високому рівні за умови врахування всіх принципів виховання, як то: принципу єдності загальнолюдського і національного, принципу природовідповідності виховання, принципу культуро відповідності виховання, гуманістичного принципу виховання, принципу етнізації виховного процесу, принципу цілісного підходу у вихованні.

Теоретичне значення роботи полягає у тому, що в ній дана якісна характеристика особливостей, шляхів, методів формування національної свідомості в учнів підліткового віку.

Практичне значення роботи полягає в тому, що в ній запропонована методика на визначення рівня національної свідомості школярів-підлітків.

Робота була апробована в Житомирській міській гуманітарній гімназії №23 на базі учнів 10А-го класу.

У ході розв'язання поставленої мети і завдань дослідження були використані загальнотеоретичні методи (аналіз, порівняння), соціологічні методи (анкетування, інтервю'вавння) і емпіричні методи (бесіди).

діяльності, спрямованої на розв'язання певних завдань, в активному управлінні нею [17;599].

«Самосвідомість» - не менш важливе поняття для дослідника, а питання формування самосвідомості молодої особистості є досить актуальним сьогодні.

Психологи практикують термін «самосвідомість» як вищий рівень розвитку свідомості, вона є основою формування розумової активності та самостійності особистості в її судженнях і діях. Самосвідомість - образ себе, ставлення до себе. Цей образ і ставлення нерозривно пов'язані з прагненням до змінювання себе, самовдосконалення. Одна з вищих форм роботи самосвідомості - спроба знайти сенс власної діяльності, що нерідко трансформується в пошук сенсу життя [19;448].

Людина - суспільно-історична істота, яка поза суспільством нормально існувати не може. Тому в процесі її життя формується її суспільна свідомість.

Суспільна свідомість - це економічні, соціальні, політичні, правові, моральні, художні, релігійні, філософські, наукові та інші погляди, а також уявлення, ідеї і теорії [17;67б].

Одним із аспектів суспільної свідомості і є національна свідомість людини.

Національна свідомість - розуміння кожною особистістю, усім народом багатогранних аспектів свого національного буття-в минулому, сьогодні і в майбутньому. Національна свідомість створює умови для глибокого розуміння потреб, інтересів свого народу на всіх етапах його історичного розвитку. Завдяки національній свідомості особистість глибше розуміє свій народ, його культуру й духовність, а також свої якості, здібності й можливості, виробляє основні напрямки своєї діяльності, визначає й успішно утверджує свою життєву позицію [8;20].

Повноцінну, ціннісну, національно свідому особистість з почуттям власної гідності, з високими моральними якостями можливо виховати тільки завдяки правильно організованій системі вивчення національних ідеалів, традицій, звичаїв. А ця система має формуватись з національного світогляду, філософії народу, національної ідеології [22;2].

І. Теоретичні основи проблеми формування національної свідомості підлітків:

1.1 Сутність базових понять дослідження

Еволюція людства - це процес розвитку наукових, загальнокультурних, освітніх знань, які отримують люди завдяки певній системі освіти [1;65].

В усі часи і для всіх народів актуальною була проблема виховання підростаючого покоління. Насамперед, формування свідомості та самосвідомості особистості.

Спробуємо розглянути та проаналізувати суть цих понять з точки зору різних наук.

З психологічної точки зору свідомість - це:

1)        вищий рівень психічного відображення і саморегуляції; звичайно вважається властивим тільки людині як суспільно-історичній істоті;

2)        думки і почуття, що індивід усвідомлює в будь-який даний момент.

Свідомість будь-якого індивіда унікальна, але не довільна -вона обумовлена зовнішніми, відносно свідомості факторами і завжди носить суспільно-історичний характер.

За Зігмундом Фрейдом, свідомість - одна з трьох систем психіки, яка включає в себе лише те, що усвідомлюється в кожен момент часу. Основна роль свідомості - роль органа відчуттів для сприйняття психічних якостей, головним чином-для сприйняття зовнішніх подразнень, а також почуттів задоволення і невдоволення, що можуть виникати лише всередині психіки [19;451].

В «Українському педагогічному словнику» Гончаренка знайдено інше тлумачення терміну «свідомість»: це властивий людині спосіб ставлення до світу через суспільно вироблену систему знань, закріплених у мові. Свідомість виникає тільки в суспільстві. Завдяки свідомості людина накреслю більш чи менш віддалену мету своєї діяльності, регулює свою поведінку, впливає на поведінку інших людей [6;296].

Філософи стверджують, що свідомість - властивий людині спосіб відношення до світу через суспільно-виробничу систему знань, закріплених у мові, в усіх її смислах і значеннях; найвища форма відображення матерії. За своєю природою свідомість є властивістю високоорганізованої матерії -людського мозку. Ця властивість полягає в створенні суб'єктивних образів об'єктивного світу, в одержанні, зберіганні й переробці інформації, у виробленні програми

1.2 Фактори та етапи становлення національної свідомості підлітків

Національне виховання в Українській державі сьогодні ґрунтується на врахуванні двох великих фактів нашого життя.

Перший - це розпад СРСР і проголошення України самостійною державою. Як і все велике, цей факт може бути до кінця усвідомлений і оцінений лише з часом. Сьогодні ж стикаємося з двома його трактуваннями: ейфорійно-емоційний, характерним для людей з деструктивним мисленням, і - господарським, що відзначається зваженістю і турботою будівничих. Не заперечуючи історичної ролі піонерів революційних перемін, сьогодні ж все ж надаємо перевагу будівничим.

Водночас приймаємо як очевидне, що державу будуємо не тільки у вигляді заводів, кордонів, армії, ферм, бірж тощо, а й у душі та свідомості народу. Вчитель будує Україну в дитині, в молодому поколінні. І ми лише приступаємо до цієї важкої і складної роботи. Так, факт утворення Української держави і потреба її розбудови зумовлює визначення нашого виховання в школі як виховання національного.

Другий факт - це те, що утворення нашої Держави було природним наслідком глобальних історичних процесів, зміни соціально-економічної формації. ВдругетЧБбму сторіччі.

Отже, з названих двох фактів випливають два найголовніші завдання нашого народу, а водночас і школи: побудова та збереження Української держави і становлення Демократії з усіма їх виявами та атрибутами, ідея України передбачає відродження відданості українській нації, втілення в душі дитини української ідеї, патріотизму і жертовності щодо нашої

II.      Шляхи формування національної свідомості підлітків

2.1 Дослідження рівня національної свідомості

національний свідомість підліток

Для виявлення ефективності роботи, спрямованої на формування національної самосвідомості особистості, ми розробили оригінальну систему критеріїв ефективності. Ця система у вигляді анкети була апробована в Житомирській міській гуманітарній гімназії №23. У дослідженні брали участь 20 учнів 10д-го класу: 10 хлопчиків та 10 дівчаток, їм була запропонована анкета, яка налічувала 12 запитань (див. Додаток 1).

Визначаючи основні критерії особистості ми керувалися природою явища національної самосвідомості, яке полягає у самоусвідомленні особистістю своєї причетності до етносу, нації, народу, Батьківщини та спонуканні її до національного самовизначення. Тому нами був розроблений опитувальник для з'ясування рівня розвитку національної самосвідомості підлітків, а також велися бесіди та спостереження за їхнім навчанням та поведінкою, що дає можливість визначити зрушення в свідомості кожного учня-підлітка.

Адекватно розробили критерії виявлення ефекту за ставленням особистості до національних цінностей, які узагальнили в п'ять груп:

Ставлення особистості до рідної землі, рідного краю;

Ставлення особистості до України, розбудови української незалежної держави;

Ставлення особистості до етносу, нації, українського народу;

Ставлення особистості до культури українського народу, його фольклору, поширення його та примноження;

Ставлення особистості до себе.

Основним критерієм оцінки ефективності рівня розвитку національної самосвідомості є ставлення особистості до рідної землі, рідного краю. З його допомогою простежується наявність або відсутність таких почуттів, як любов до рідного дому, свого місця народження, проживання тощо. Даному критерію в анкеті відповідають 1-3-ті запитання. Ось, що ми побачили: На запитання перше про можливість переїзду на постійне місце проживання з рідного села до міста ми отримали результати:

З радістю залишити рідне місце погодилося 7 учнів, тобто 35%;

Прізвище, ім'я учня

Сума

Рівеньбалів

національна

п псвідомості


Антоненко Катерина

Високий


Байдик Анна

25

Середній


Бортовський Олександр

25

Середній


Ворончук Артем

20

Низький


Гашовська Катерина

24

Середній


Горошко Олеся

24

Середній


Грабський Антон

18

Низький


Єфімов Даніїл

23

Середній


Іванчук Віталій

27

Середній


Карчевський Олег

29

Високий


Кучук Ольга

25

Середній


Логодич Богдана

28

Високий


Остапчук Оксана

26

Середній


Павлюк Лідія

22

Середній


Пиріг Сергій

28

Високий


Поддубськз ілона

16

Низький


Самарцев Ростислав

25

Середній


Трофімчук Анастасія

27

Середній


Туршіна Катерина

20

Низький


ШЙрбїо Тетяна

24

Середній


Доцільно було б визначити рівень сформованості національної свідомості класу в цілому. Для цього можна скористатися такою формулою:

pl+p2+p3+…p20

Р= , де Р дорівнює середній

рівень сформованості національної свідомості у класі;

де р1, р2 рЗ,….. р16. рівень сформованості національної свідомості окремо у кожного учня класу

Список використаної літератури

1. Антонюк P. «Національне та громадянське виховання учнів і студентів як аспект пол і культурного виховання.//Мандрівець.-2001.№3-4.-С 65-68.

2. Вишневецький О. Орієнтири національного виховання.//Рідна школа.-1994.-№5.-С. 42-46.

3. Воловенко О. Пласт: 90-річний досвід національного та громадянського виховання. //Наука. Релігія.Суспільство.-2003.-№з.-С. 197-205.

4. Герасименко В. І цей неосяжний аспект людського спектру. //Освіта. -1995.-1 лютого.-С. 2-3.

5. Герасименко В. «Ми практично відмовились від поняття «формування». Концепція національного виховання.// Освіта.-1995.- Псічня.-С.б.

6. Гончаренко С Український педагогічний словник.-К.:Либідь, 1997.-376С.

8. Зязюн І. А. Особливості формування національної свідомості молоді на сучасному етапі державотворення. //Рідна школа.-2006.-N95.-C 19-23

9. Кандиба Л. Формуємо національну самосвідомість учнів. //Рідна школа.-1996.-№10.-С. 23-24

10. Класякова Н. Ідеали і ціннісні орієнтації сучасних підлітків. //Рідна школа.-1993.-№8.-С. 11-13

11. Концепція національного виховання. //Рідна школа. 1995.- №5.-С. 18-25

12.Мартинюк І. Національна система виховання: шляхи реалізації. //Рідна школа.-1994.-№3-4.-С. 13-17

13. Пащенко Д. Патріотичне і національне виховання – складові становлення громадянина. //Шлях освіти.-2002.-№1.-С. 9-14 14.Петронговський Виховання не можна відкладати до «кращих часів». //Людинаі влада.-2001.-№1-2.-С. 14-16

15.Стельмахович Українське національне виховання. //Початкова школа.-1993.-№5.-С. 3-6

І6.Ступарик Б.М. Ідея національного виховання в українській педагогічній думці. //Нові технології навчання.-Науково-методичнбий збірник. Випуск 23 - С 186-203

17.Чуприна. Підлітки і національний світогляд. //Родослав.-2002.-№3.-С. 5.

Додаток 1

Анкета на визначення рівня національної свідомості підлітків.

1.       Ви всі проживаєте в Житомирі. І ось у вас з'являється можливість виїхати в інше місто. Ваші дії:

а)       я з радістю залишу Житомир, бо хочу жити у «великому місті»;

б)      я залишу Житомир, але якщо мені приидеться прожити все моє життя тут, я не дуже сумуватиму;

в)       ні в якому разі не залишу Житомир, тому що це - мій рідний край, де живуть мої рідні і мої друзі, де моє коріння

2.       Ви закінчили ВНЗ. У вас з'являться можливість працевлаштуватися за кордоном, і навіть влаштувати там своє життя. Що ви оберете?

а)       так, подумую я, треба їхати звідси шукати кращі умови життя і праці;

б)      поїду, але не надовго, бо довго жити далеко від дому не зможу;

в)       ні в якому, разі не поїду, хоч якби важко не жилося в Україні. Там буде в багато разів важче.

3.       Коли ви вивчаєте історію рідного краю, рідного народу, ви:

а)       переймаєтесь почуттям гордості за свій край, свою Батьківщину, гостро переживаєте за його долю;

б)      все більше переконуєтесь в тому, що українські землі постійно були «маріонеткою» в руках інших держав, які й творили українську історію;

в)       минуле вже не повернеться, тому я живу сьогоденням і майбутнім, не задумуючись над тим, що було.

4.       Чи цікавитеся ви політичною ситуацією в Україні:

а)       так, це важливо для мене;

б)      інколи;

в)       ні, це мене взагалі не турбує.

5. Ви:

а)       вірите, що політично-економічне становище України в найближчий час зміниться на краще;

б)      хотілося б вірити в зміни на краще, але не вірю;

в)       абсолютно не вірю в позитивні зміни.

6. Чи відчуваєте ви себе відповідальним за розвиток своєї держави?

а)       так, адже майбутнє держави залежить від позиції молодого покоління, тобто від нас;

б)      навіть якщо б я хотів щось зробити, в мене нічого не вийде;

 

Похожие работы на - Національна свідомість підлітків

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!