Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Педагогика
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  41,38 kb
 • Опубликовано:
  2009-11-12
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

Дипломна робота

Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу «Я і Україна»

Зміст

Вступ

Розділ І. Проблема використання бесіди як методу навчання в теорії та практиці початковій школі

1 Теоретичні основи використання бесіди як методу навчання

2 Стан використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна"

Розділ II. Методика використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна

2.1 Реалізація педагогічних умов організації бесіди на уроках курсу "Я і Україна" у 3 класі

2.2 Результати експериментальної роботи

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Згідно закону України "Про освіту", метою освіти є "всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей..." [20, 3].

Розв’язання даного завдання потребує ефективної організації навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі, і в початковій її ланці зокрема, яка була би більш особистісно-орієнтованою на цілісний і гармонійний розвиток та особисте зростання школярів.

Як донести навчальний матеріал до свідомості учнів? Як викликати в них активну пізнавальну діяльність, щоб діти могли опанувати знання, уміння та навички? Як допомогти їм перетворити знання на переконання? Ці питання вчителеві доводиться розв’язувати щодня, готуючи урок.

Ефективність навчання в сучасній школі залежить від уміння вчителя обрати метод чи прийом навчання в конкретних умовах для кожного уроку.

К. Д. Ушинський підкреслював, що метод - це інструмент в руках вчителя, який служить не тільки для введення тих чи інших істин в голову дітей, а й для керівництва за спостереженням й мисленням дітей під час вивчення ними предметів і явищ навколишнього середовища [47].

Лише оптимальний вибір і поєднання методів навчання в школі сприятиме більш повному, глибокому і осмисленому засвоєнню учнями знань, умінь та навичок, підготовці їх до самостійного набуття знань.

Учитель, як зазначено в законі України "Про освіту", має право на вільний вибір методів навчання [20, 27]. Він обирає такі методи і прийоми роботи, які могли б забезпечити засвоєння молодшими школярами необхідних знань, пробуджували їхню розумову активність, розвивали й підтримували б в них інтерес до навчання, сприяли б розвитку учнів, набуттю ними навичок самостійної роботи.

Одним із методів навчання, який широко використовується в початковій школі, є бесіда.

Під час бесіди учитель, спираючись на відомі учням знання та їх практичний досвід і вдаючись до запитань, підводить учнів до розуміння й засвоєння нових знань. У ході бесіди відкривається широкий простір для самостійних висловлювань і міркувань учнів. Бесіда дає учителеві змогу не лише з’ясувати якість підготовки та глибину засвоєння навчального матеріалу, а й глибоко вивчити його особливості.

Проблемі методів навчання присвячені дослідження А. Алексюка, Ю.Бабанського, І. Лернера, М. Махмутова, М. Скаткіна та інших дидактів.

Використання методів навчання, і бесіди зокрема, на уроках природознавства розглянуто у працях Т. Байбари, О. Біди, Ф. Кисельова, Н. Пакулової та інших методистів.

Актуальність проблеми і зумовила вибір теми дипломної роботи "Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу " Я і Україна".

Об’єктом дослідження є навчання учнів початкової школи курсу " Я і Україна".

Предмет дослідження - педагогічні умови організації бесіди на уроках курсу " Я і Україна".

Гіпотеза дослідження: оволодіння молодшими школярами знаннями, уміннями та навичками відбуватиметься якісніше за умови методично виваженого використання різних видів бесіди на уроках курсу "Я і Україна".

Метою роботи є дослідження педагогічних умов організації бесіди на уроках курсу "Я і Україна" у 3 класі.

Для досягнення мети роботи необхідно виконати наступні завдання:

1) вивчити стан розробки досліджуваної проблеми за літературними джерелами та в практиці роботи шкіл;

2) схарактеризувати різні види бесід;

3) визначити педагогічні умови організації бесіди на уроках курсу " Я і Україна";

4)   перевірити експериментально ефективність визначених умов на уроках курсу " Я і Україна" у 3 класі;

З метою реалізації поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження:

1)  теоретичний аналіз педагогічних джерел;

2)  спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи, бесіди з учителями;

3)  моделювання в процесі розробки методики використання бесіди на уроках курсу " Я і Україна";

4)  експериментальний (констатувальний і формувальний експеримент);

5)  математичний у процесі аналізу експериментальних даних.

Дослідження виконувалось протягом 2007-2008 років. Умовно його можна поділити на три етапи.

На першому етапі, констатуючому, проводився теоретичний аналіз проблеми. Вивчалась література з даного питання, аналізувався досвід роботи вчителів початкових класів, формувалися мета й завдання дослідження, розроблялись шляхи реалізації мети й завдань дослідження, матеріали експериментального дослідження.

На другому етапі проводився формуючий експеримент.

Третій етап дослідження був спрямований на обробку й узагальнення результатів формуючого експерименту, оформлення роботи.

Практичне значення дипломної роботи полягає в розробці методики використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна" у 3 класі, яка може бути використана в практичній діяльності вчителів.

Експериментальна база дослідження. Педагогічне дослідження проводилось на базі Висоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Монастириського району Тернопільської області протягом 2007-2008 н. р. Дослідно-експериментальною роботою було охоплено 42 учні третіх класів, 4 вчителі початкової школи.

Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дипломної роботи - 75 сторінок.

Розділ І. Проблема використання бесіди як методу навчання в теорії та практиці початкової школи

1.1 Теоретичні основи використання бесіди як методу навчання

Методи навчання розглядаються в педагогіці як один із найважливіших компонентів загальної структури навчально-виховного процесу.

Проблемі методів навчання присвячені дослідження багатьох вчених: Я. Коменського, К. Ушинського, А. Дістервега, П. Каптєрєва, А.Алексюка, Ю. Бабанського, І. Лернера, М. Махмутова, М. Скаткіна та ін.

Аналіз педагогічної літератури [2;10;12;18;19] показав, що єдиної точки зору щодо визначення методу навчання не має.

Вчені вважають, що "їх можна визначити як засоби, за допомогою яких учні під керівництвом учителя ідуть від незнання до знання, від неповного і неточного знання до повнішого і точнішого. Бажаючи підкреслити методологічну суть методів навчання, їх можна визначити як форму руху змісту навчального матеріалу. Виділяючи керівну роль учителя в навчанні, методи можна визначити як певний спосіб керування пізнавальною діяльністю учнів. Підкреслюючи єдність дій учня й учителя, дидактичні методи можна визначити як "способи спільної діяльності вчителя й учнів, що передбачають з боку учнів оволодіння знаннями, навичками, уміннями та організацію і керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів з боку вчителя" [39, 163-164].

А. Алексюк [2], Ю. Бабанський [3], Н. Казанський [21], О. Савченко [45] та інші розглядають метод навчання як спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителів та учнів, спрямованої на вирішення навчально-виховних завдань. Це визначення відображає мету навчання та взаємодію суб’єктів шкільного навчання.

Методи навчання завжди є засобами реалізації певних цілей навчання. Але результат діяльності вчителів і учнів не завжди такий, яким він уявляється у суб’єктивній формі мети. У цій взаємодії мети, засобу і результату найважливішим є аналіз пізнавальної діяльності учнів, а також керівництво нею з боку вчителя.

Розрізняють зовнішню і внутрішню сторони методів навчання.

Зовнішня сторона - це різні способи їх прояву у навчальній діяльності вчителя і учнів, які можна безпосередньо спостерігати (словесна форма пред’явлення навчальної інформації та усна форма відтворення знань учнями або форма з використаннями наочності, практичні роботи як форма обміну інформацією: педагогічний такт, постановка голосу, манери вчителя, а також міра і способи допомоги учням, кількість завдання тощо).

А внутрішня, або змістовна сторона методів навчання характеризується цілеспрямованістю викладання і навчання, ступенем пізнавальної активності і самостійності учнів, ставленням вчителя та учнів до предмета тощо [12].

Методи не є незмінними. Вони змінюються разом зі зміною і розвитком цілей і змісту навчання, освіти і виховання [41].

Кожний метод навчання має складну структуру. Він реалізується через сукупність прийомів. Методичний прийом - це елемент того чи іншого методу, який виражає певну дію вчителя і учнів в процесі навчання. Відповідний методичний прийом спрямовує діяльність учнів на розв’язання якогось певного часткового дидактичного завдання [48, 40].

Наприклад, прийомами навчання вважаються відповідні види робіт з навчальними засобами: таблицями, натуральними об’єктами, демонстрація дослідів, роботи в зошиті з друкованою основою та інші. Використання різних дидактичних прийомів забезпечує активізацію пізнавальної діяльності учнів, поглиблене засвоєння навчального матеріалу.

Всі прийоми, залежно від навчальної мети уроку, учитель узгоджує з основними методами. Наприклад, застосовуючи метод бесіди вчитель може використовувати для створення проблемної ситуації або як опору для розв’язання евристичних завдань навчальні таблиці, натуральні об’єкти та інші засоби.

Методи і прийоми знаходяться у взаємозв’язку. Кожен метод за певних умов може бути прийомом того чи іншого методу. наприклад, бесіда при вивченні одних тем може бути використана як метод навчання і включати різні прийоми, а під час практичних занять відігравати роль прийому.

Одні і ті ж прийоми можуть входити до складу різних методів [34, 141]. Розрізняють прийоми: логічні (виділяння істотних ознак, аналіз, порівняння, узагальнення), організаційні (індивідуальні, групові, фронтальні види проведення робіт, різні типи завдань тощо), технічні (використання різних засобів, обладнання тощо) [32, 95].

Існують різні критерії, підходи до класифікації методів навчання.

Метод навчання є досить складним педагогічним явищем, яке має багато сторін. За кожною з них методи групують в системи. Не випадково, що вчені-педагоги розробили десятки класифікацій методів навчання. Отже, класифікація методів навчання - це впорядкована за певною ознакою їх система.

У сучасній дидактиці найпоширенішими є такі класифікації методів.

1. За джерелом знань: словесні, наочні та практичні (Н.Верзілін, Є. Перовський, Є. Голант).

2. За основною дидактичною метою, яку необхідно вирішувати на конкретному етапі навчання: методи набуття нових знань, формування умінь і навичок, застосування, перевірки отриманих знань, умінь і навичок (М. Данилов, Б. Єсипов).

3. За характером пізнавальної діяльності учнів: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі (М. Скаткін, І. Лернер) [18;38].

Ю. Бабанський виділяє три великі групи методів навчання, беручи до уваги основні компоненти процесу навчання у взаємозв’язку викладання і учіння: а) організація та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; б) стимулювання і мотивація навчально-пізнавальної діяльності; в) контроль і самоконтроль навчально-пізнавальної діяльності [3, 180].

Методи організації навчально-пізнавальної діяльності - сукупність методів, спрямованих на передачу і засвоєння учнями знань, формування умінь і навичок. До них належать наочні, практичні й словесні методи навчання.

На думку О. Біди, кожний метод навчання - це сукупність багатьох характеристик способів діяльності викладання й учіння. З позицій цих діяльностей кожний метод одночасно є словесним, наочним чи практичним в конкретних формах прояву - пояснення, бесіда, демонстрування, вправа тощо [9 ].

Наявність різних класифікацій засвідчує, що методи як дидактична категорія - багатовимірне поняття і можуть розглядатися з різних точок зору. Проте незалежно від класифікації, кожний метод зберігає свої істотні зовнішні ознаки в різних умовах навчання.

У працях методистів О. Біди [9], В. Горощенко [14], Ф. Кисельова [22] та інших вказується, що найбільш простою і широко відомою є класифікація методів за джерелами знань. Враховуючи джерело надходження знань, дію вчителя і учнів при вивченні курсу "Я і Україна", всі методи навчання розділяють на три групи: словесні, наочні і практичні. В першій групі методів джерелом знань є слово, в другій - показ, а в третій - практична робота.

При застосуванні методів навчання першої групи учні набувають знань у словесній формі (через слово) з повідомленням учителя або з книг. У разі потреби використовують відповідні види наочних засобів навчання. До даної групи відносять розповідь, бесіду, пояснення, читання підручника, науково-популярної літератури тощо. Діяльність учнів полягає переважно в слуханні, осмисленні знань і наступних усних або письмових відповідях. Отже, слово в даній групі методів має вирішальне значення.

При використанні методів другої групи головним джерелом знань є показ, демонстрація предметів, речовин, явищ або їхніх різноманітних зображень. Слово вчителя лише спрямовує спостереження, логіку мислення, уточнює правильність висновків, усвідомлення знань. Учні на основі спостережень осмислюють факти, роблять відповідні висновки, набувають нових знань, а іноді й уміння. Звідси видно, що основним джерелом знань є спостереження, а не слово, але слово залишається провідним в усьому навчальному процесі.

При використанні третьої групи методів навчання учні переважно набувають знань у процесі практичної діяльності - під час лабораторних занять, практичних робіт на пришкільній ділянці, виконанні самостійних завдань під час екскурсії тощо. Слово вчителя відіграє інструктивне значення, а також розкриває цілі і завдання роботи, вказує, які теоретичні знання необхідні для правильного використання роботи. Вчитель перевіряє хід роботи, керує пізнавальним процесом, допомагає зробити висновки. При цьому можуть бути використані підручники або інструктивні картки, заздалегідь підготовлені вчителем. Діяльність учнів переважно полягає у виконанні практичної роботи, але має місце слухання і спостереження. У своїх відповідях учні пояснюють хід роботи, демонструють її результати, роблять висновки, записи в зошити. Як бачимо, головним джерелом знань є практична робота, виконана учнями, яка стимулює розумову діяльність учнів, забезпечує вирішення поставлених завдань.

Одним із словесних методів навчання є бесіда.

К. Джуровська [17] розглядає бесіду як метод навчання, який передбачає розмову учителя з учнями, що організовується за допомогою детально продуманої системи запитань. Т. Жижко [19] відзначає, що бесіда - один із методів, який полягає у тому, що вона дає можливість залучити до роботи всіх або більшість класу, виявити рівень підготовленості учнів, регулювати й направляти їх відповіді, допомагати їм при цьому з’ясувати, що залишилось для них незрозумілим.

Бесіда - діалогічний метод навчання, що передбачає запитання і відповіді. Це метод навчання, за якого вчитель, спираючись на знання та практичний досвід учнів, за допомогою вдало поставлених питань:

- спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання,

- підводить їх до розуміння нового або уточнення, поглиблення, розширення відомого;

- спонукає школярів робити самостійні висновки - узагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу.

Бесіда дає учителеві змогу не лише з’ясувати якість підготовки та глибину засвоєння навчального матеріалу, а й глибоко вивчити його особливості, зазначає Л. Нарочна [32].

У педагогічній літературі визначено функції бесіди як методу навчання: мотиваційна, освітня, розвиваюча, виховна, організаційна [29; 47].

Освітня функція методу бесіди проявляється в забезпеченні засвоєння учнями системи знань. Розвиваюча полягає в тому, що у процесі бесіди розвиваються увага, пам’ять, уява, творче мислення молодших школярів. За допомогою цього методу вчитель залучає весь клас до оцінки висловлених думок і їх викладу, всіляко заохочує учнів до влучного слова, вчить мислити, обмінюватися думками. Застосовуючи бесіду в процесі навчання, учитель одночасно привчає дітей до певних логічних операцій, формує в них науковий світогляд, розвиває здібності, волю, інтерес, допомагає виробленню свідомої мотивації навчання, сприяє розвитку самостійності.

Бесіда виконує також мотиваційну функцію, сприяє вихованню позитивних мотивів у учнів початкової школи. Для того щоб сформувати такі мотиви навчання, створюються за допомогою методу бесіди ситуації новизни, актуальності, учителі добирають спеціальні приклади, факти, ілюстрації, які в даний момент викликають особливий інтерес у школярів.

Для методу бесіди характерною є комунікативна функція. Вона проявляється в тому, що учні, завдяки діалогу, який застосовується вчителем на уроці, виробляють практичні уміння користуватися усним мовленням в спілкуванні з людьми.

Як зазначає О. Савченко, бесіда має великі можливості для керування пізнавальною діяльністю школярів, активної участі кожного в аналізі явищ, фактів, порівнянні й зіставленні їх, у формуванні висновків, узагальнень [45, 202].

Учитель, здійснюючи освітню функцію бесіди, виступає як керівник розумової діяльності школярів, розкриває логіку навчального предмета, забезпечує засвоєння знань у певній системі. Тоді сприймання матеріалу, що вивчається, не зводиться до якогось одного акту, а є процесом, у якому учні розглядають кожне нове явище чи наукове поняття з різних точок зору, встановлюючи багатогранність зв’язків даного об’єкта з іншими як подібними до нього, так і не зовсім схожими. Використовуючи різноманітні прийоми активізації пізнавальної діяльності і мислення школярів, учитель реалізує поставлені завдання. Наприклад, постановка запитання перед учнями заставляє їх задуматися, осмислити матеріал, поміркувати і підготувати відповідь; якщо при цьому демонструються наочні посібники. то їх необхідно розглянути, проаналізувати і знайти відповідь на поставлене запитання.

Порівняно з іншими словесними методами, бесіда має більші можливості для здійснення індивідуального підходу до учнів. Диференціюючи запитання залежно від підготовки учнів, можна залучити всіх до активної участі в роботі [45, 203].

Велика її виховна роль: бесіда вчить колективного пошуку істини, допомагає формувати переконання, дає змогу яскравіше виявитись індивідуальності учня, розвиває критичність, самостійність, уміння доводити, переконувати. Метод бесіди цінується за його рухливість, гнучкість [45, 202].

Бесіда допомагає поєднати вивчення нового матеріалу із закріпленням та перевіркою раніше вивченого. Її використовують для встановлення зв’язку попереднього матеріалу з новим, повідомлення нових знань, а також закріплення і перевірки їх [10].

Особливістю бесіди як методу навчання є те, що інформація, що вивчається подається по частинам і увага школярів періодично переключається. У процесі такого живого активного спілкування вчителя з учнями він може зразу отримати зворотну інформацію [36, 97].

Отже, якщо інші словесні методи навчання - пояснення й розповіді використовують здебільшого при повідомленні нових знань і меншою мірою в процесі закріплення, то бесіду використовують на різних етапах уроку. Пояснення і розповідь не дають змоги визначити активність учнів, їх участь у роботі, вчителеві важко виявити, як в учнів з його слів формуються уявлення про об’єкти, що є предметом вивчення. Тому більш ефективнішим методом у навчанні є бесіда.

Бесіда є одним із активних методів навчання. Її значення полягає в тому, що вона має великі можливості для керування пізнавальною діяльністю школярів, активної участі кожного в аналізі явищ, фактів, порівнянні й зіставленні їх у формуванні висновків, узагальнень. Перевага бесіди порівняно з іншими методами навчання в тому, що вчитель може працювати з усім класом і з окремими учнями.

Проте є й недоліки у процесі використання бесіди: під час пояснення і розповіді учням за порівняно короткий час може бути повідомлено значний обсяг знань, а бесіда як правило, тривала в часі. Як зазначає В.Пакулова недоліком бесіди є те, що вона дає порційні знання [36, 97]. Розрізняють різні види бесід (див. схема 1.1.)

Вступну бесіду проводять з учнями як підготовку до лабораторних занять, екскурсій, до вивчення нового матеріалу. Її головна мета -актуалізувати знання дітей, що є опорними для роботи над новим матеріалом. Готуючись до проведення бесіди, слід чітко виділити її мету, поняття, які треба відтворити. Наприклад, учитель планує підготовчу бесіду до теми "Весна". Він має на меті уточнити уявлення дітей про весняні зміни в рослинному й тваринному світі, узагальнити їхні спостереження про явища природи в цю пору. У зв’язку з цими завданнями вчитель намічає питання бесіди: Які зміни відбуваються в природі напровесні? Як світить удень сонце? Як змінились земля, повітря? З чого видно що день стає довшим? Як виглядають гілки дерев?

Схема 1.1. Види бесіди


Для повідомлення нових знань можна застосувати пояснювальну бесіду. Вона також будується у формі запитань учителя та відповідей учнів. Неодмінною умовою її успіху є наявність в учнів хоча б мінімуму знань, які б були відправними, опорними. Якщо запитання мають тільки інформаційний характер ("що?", "де?", "коли?"), бесіда є пояснювальною. Вона базується переважно на спостереженнях, організованих учителем на уроці за допомогою наочних посібників, записів на дошці, таблиць, малюнків, ігрової ситуації. Дана бесіда має на меті організацію засвоєння нового навчального матеріалу через діалог учителя з учнями.

Бесіда, в процесі якої учні засвоюють новий матеріал, може будуватися індуктивним шляхом (від окремих фактів, прикладів, спостережень до загальних висновків) і дедуктивним (від загального положення, твердження, висновку до окремого випадку, конкретного факту, прикладів, які ілюструють або підтверджують загальне).

Індуктивний шлях доречний, коли в дітей достатньо знань, спостережень і в учителя є підстави вести їх до формулювання певних висновків, понять тощо.

Дедуктивні бесіди найчастіше проводяться на узагальнюючих уроках, на предметних уроках.

Бесіду-повторення (підсумкову, узагальнюючу) використовують для закріплення навчального матеріалу. Під час такої бесіди вчитель пропонує запитання для узагальнення матеріалу уроку, виявлення емоційного ставлення дітей до вивченого, висловлення оцінних суджень про роботу всього класу в цілому та окремих учнів. Вона, як правило, завершує вивчення нового матеріалу або є розгорнутим підсумком уроку.

В. Пакулова і В. Кузнєцова вказують на особливості проведення узагальнюючої бесіди. Вони вважають, що при проведенні узагальнюючої бесіди важливо виділити основні природничі поняття, визначити їх зміст і з’ясувати як вони засвоєні школярами. разом з тим необхідно показати взаємозв’язок між предметами і явищами і на цій основі підвести учнів до самостійних висновків і узагальнень [36, 99].

Прикладами узагальнюючих бесід можуть бути, підсумки спостережень за місяць, наприклад у вересні.

У ході бесіди вчитель задає учням запитання: Чим характеризується погода в вересні? Коли почало опадати і жовтіти листя? Які тварини зустрічалися у вересні? Які птахи відлетіли у теплі країни? Які роботи проводилися у вересні у полі? на городі? у саду? Який самий теплий був день у вересні? який самий холодний?

У зміст узагальнюючої бесіди можна включати питання, які потребують порівняльних характеристик, а також питання, які показують взаємозв’язок живої і неживої природи. Це дозволить не лише узагальнити одержані знання із спостережень, але й встановити причинно-наслідкові зв’язки і на їх основі показати взаємозв’язки процесів в природі.

Контрольно-перевірну бесіду проводять для перевірки засвоєних знань. У процесі такої бесіди вчитель проводить контроль якості засвоєних знань у вигляді фронтального опитування. Для фронтального опитування результативною є така бесіда, в якій запитання і завдання не тільки напружують пам’ять, а й збуджують інтерес, змушують установлювати причинно-наслідкові зв’язки, визначати істотні ознаки предмета, доводити правильність висловленої думки.

Поєднання різних типів запитань покажемо на прикладі контрольної бесіди за темою "Річка" (3-й клас). 1). Як утворюються річки? 2). Подивіться на записані на дошці слова: болото, гирло, береги, струмок, озеро, виток, лука, русло. Які з них означають частини річки? 3). Назвіть найістотніші ознаки річки. 4). Чому в рівнинних річок течія повільна, а в гірських швидка? 5). Як тече вода у вашій річці? Чому? 6). Чому треба дбати про чистоту річкової води?

В. Пакулова і В. Кузнєцова за джерелом знань виділяють бесіди:

- на основі спостережень, лабораторного або демонстраційного досліду, виконаної практичної роботи;

- на основі прочитаної статті;

- на основі переглянутого фільму, за ілюстраціями підручника, за картиною тощо [36, 98].

Усі види бесід пов’язані з практичним і наочними методами навчання. Наприклад, після проведення спостереження і дослідів у ході бесіди з’ясовується, наскільки глибоко школярі осмислили і правильно зрозуміли те, що спостерігали; чи можуть розповісти про хід досліду, пояснити, чому отри мали такі результати. Перед демонстрацією фільму учні отримують завдання, на що звернути увагу при його перегляді. Потім у процесі бесіди з’ясовується, чи засвоєні усі питання змісту.

За характером діяльності учнів у процесі бесіди виділяють такі їх основні види: репродуктивна і евристична [5].

Репродуктивна бесіда спрямована на відтворення раніше засвоєного матеріалу, її проводять з вивченого навчального матеріалу. Відповідаючи на запитання вчителя, учні повторюють пройдений матеріал, закріплюють його, водночас демонструючи рівень засвоєння. Така бесіда може бути супутньою, поточною, підсумковою, систематизуючою.

Репродуктивна бесіда, як метод навчання, використовується на усіх етапах уроку. З її допомогою розв’язуються різні дидактичні завдання. Так, на етапі перевірки засвоєних знань, умінь, навичок цей вид бесіди забезпечує повторення і закріплення засвоєного змісту. Однак треба підкреслити те, що найбільший ефект репродуктивна бесіда дає під час перевірки тих логічно завершених частин предметного змісту, які нескладні, містять прості взаємозв’язки або фактичний матеріал. Логічно завершені частини, до яких входять складні поняття, залежності, закономірності, недоцільно перевіряти частинами, оскільки такий зміст втрачає цілісність і свою сутність.

На етапі засвоєння нових знань, умінь і навичок у кожній логічно завершеній частині змісту шляхом репродуктивної бесіди здійснюється:

а) актуалізація опорних знань про предмети і явища природи, способи діяльності;

б) сприймання готових знань з різних джерел;

в) закріплення засвоєного змісту.

Репродуктивна бесіда використовується на етапі систематизації та узагальнення для актуалізації сформованих елементів знань, які є основою поняттєвих узагальнень.

Крім того, ця бесіда застосовується для постановки мети, завдань уроку, підведення підсумків роботи на ньому, актуалізації знань про способи діяльності, які необхідні для виконання домашніх завдань.

За рівнем пізнавальної активності учнів найбільші переваги має евристична бесіда (від грецького слова еврика - знаходжу, відкриваю), роль якої незамінна для розвитку творчих здібностей. У ході евристичної бесіди учитель уміло поставленими запитаннями спрямовує учнів на основі наявних у них знань, спостережень, їхнього життєвого досвіду на формування нових понять, висновків, правил. Під час такої бесіди молодші школярі проходять під керівництвом учителя весь шлях пошуку нового знання аж до його відкриття: створення проблемної ситуації, усвідомлення проблеми у вигляді проблемного запитання і, нарешті, - поетапний розв’язок. Така робота приносить їм велике задоволення і стимулює пізнавальну активність.

Цей метод цінний у тому разі, якщо вчитель за допомогою правильно дібраних запитань і правильного ведення всієї бесіди вміє залучити всіх учнів класу до активної роботи. Для цього необхідне знання психологічних особливостей кожного учня й відповідний добір різних шляхів запитально-відповідальної форми навчання. За умов попередньої підготовки діти різного рівня розвитку можуть брати активну участь в евристичній бесіді, і це позитивно впливає не тільки на якість знань, а й на оволодіння пошуковими вміннями [45, 206].

Таким чином, нами з’ясована значення, сутність бесіди, виявлені основні її види.

1.2 Стан використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна"

Щоб з’ясувати стан використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна" у шкільній практиці проводився констатуючий експеримент. Констатуючим експериментом було охоплено 4 вчителі початкових класів Висоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Монастириського району Тернопільської області протягом.

Основними методами дослідження були спостереження уроків, бесіди з вчителями.

Ми провели бесіди з вчителями. Пропонували дати відповіді на такі запитання:

1. Що ви розумієте під терміном "методи навчання"?

2. Які фактори впливають на вибір методів навчання?

3. Яке значення бесіди у навчанні учнів курсу "Я і Україна"?

4. Які види бесід ви використовуєте на уроці і на яких етапах уроку?

5. З якими методами найчастіше поєднуєте бесіду?

Аналіз відповідей на перше запитання показав, що усі вчителі розуміють, що метод навчання - це система послідовних дій вчителя, спрямованих на організацію пізнавальної і практичної діяльності учнів, які забезпечують найбільшу оптимізацію навчального процесу. Він поєднує дві взаємозв’язані сторони: діючу - вчителя і сприймаючу - учнів. Характер такої взаємодії залежить від джерела знань.

Відповідаючи на друге запитання, вчителі зазначили, що на вибір методу навчання впливає добре знання якогось певного методу; володіння мовою, схильність до бесід, дискусій - усе це найчастіше позначається на виборі словесних методів; уміння користуватися різними технічними засобами навчання - спричиняється до вибору наочних методів; педагог просто "любить" певний метод (не пояснюючи чому) і віддає йому постійну перевагу. З’ясовано також, що вчителі з великим досвідом більш схильні до застосування методів самостійної роботи учнів на уроках, методів роботи з книгою. Початкуючі вчителі частіше обирають пояснення.

На думку всіх вчителів, визначальним фактором вибору методів навчання є мета і зміст програмного матеріалу. Вчителі вважають, що методи навчання крім освітнього значення мають і виховне - ось чому під час вивчення предмета необхідно застосовувати різні методи, не надаючи переваги лише одному з них.

Відповідаючи на запитання: "Яке значення бесіди у навчанні учнів курсу "Я і Україна"?" учителі зазначили, що методи навчання тісно пов’язані з іншими компонентами навчального курсу і є важливою умовою організації взаємодії учителя й учнів.

У процесі бесіди з вчителями з’ясовано, що найчастіше вчителі використовують репродуктивну бесіду. Жоден не вказав, що використовує евристичну бесіду. Учителі зазначили, що проводять бесіду на етапах актуалізації опорних знань, перевірки знань, вивчення нового матеріалу і закріплення знань.

Аналіз відповідей вчителів на запитання: "З якими методами найчастіше поєднуєте бесіду?" показав, що вчителі на уроках поєднують бесіду найчастіше з розповіддю, демонстрацією, практичною роботою.

Спостереження за навчально-виховним процесом показало, що вчителі недостатню увагу приділяють методиці проведення бесіди. Не завжди дотримуються педагогічних умов організації бесіди на уроках. Як правило бесіди носять репродуктивний характер. На уроках навіть досвідчених вчителів можна почути запитання такого типу: "Розкажіть, що ви знаєте про лисицю?" Невизначеність запитання передбачає різні варіанти відповіді. У цій ситуації виникає запитання і до вчителя: "А що відповідно до теми уроку повинна знати й розказати дитина про цю тварину?"

Ми спостерігати, як на початку бесіди діти починають активно працювати. Вони прагнуть відповідати. Здається, всі захоплені роботою, але швидко частина дітей втрачає інтерес до неї. Вони губляться у процесі бесіди. Це відбувається з різних причин: не зрозуміли зміст наступного запитання, швидко не змогли дати відповідь на попереднє або усвідомити відповідь товариша. Такі діти втратили взаємозв’язок між частинами бесіди. Основна причина такого стану полягає в тому, що вчитель не стежив за роботою всього класу, а задовольнився лише відповіддю одного учня.

Таким чином, вивчення стану використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна" засвідчило про необхідність удосконалення навчально-виховного процесу.

Розділ II. Методика використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна"

2.1 Реалізація педагогічних умов організації бесіди на уроках курсу "Я і Україна" у 3 класі

У процесі експериментального дослідження на уроках курсу "Я і Україна", конструюючи урок, ми :

- ознайомлювалися з змістом навчального матеріалу;

- продумували, на яких етапах уроку можна використати бесіду;

- чітко визначали з якою метою проводитимемо бесіду;

- передбачали вид бесіди залежно від рівня підготовленості учнів і складності матеріалу;

- продумували, на які опорні знання учнів спиратимемося під час бесіди;

- планували, які засоби навчання використовуватимемо під час бесіди, з якими іншими методами поєднуватимемо бесіду;

- визначали, до яких висновків, узагальнень підводитимемо учнів.

Особливу увагу ми приділяли конструюванню запитань. У формулюванні запитань дотримувалися вимог, а саме: виразності, чіткості і визначеності, уникали запитань складних, що містять у собі два чи більше питань, підказуючих і альтернативних запитань, які не стимулюють учнів до активного мислення, а лише спонукають до відгадування відповіді або стверджування її за вчителем. Продумували також порядок запитань.

Ми намагалися здійснювати індивідуальний підхід, розподіляючи запитання залежно від індивідуальних особливостей учнів і їх загальної підготовки. Аналізуючи навчальний матеріал, по можливості передбачали, які запитання можуть виникнути в учнів і як ми відповідатимемо на них.

Під час проведення бесіди, щоб збудити думку учнів ми пропонували їм завдання на порівняння, аналіз, виділення головного, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, доведення, запитання, які спонукають до самостійного пошуку. Ми намагались підтримувати емоційний зв’язок з класом, стежити, яку участь бере в бесіді кожен її учасник, розвивати в дітях прагнення висловлювати власні думки, кмітливість, аналітичне мислення.

Особливу увагу ми приділяли евристичній бесіді. Трудність полягала в тому, щоб розробити питання, які стимулюють інтелектуальний розвиток учнів, адже вони мають самі дійти певних висновків і узагальнень. За таких умов розвивається творче мислення особистості. При цьому щоб бесіда будила думку, вона повинна в першу чергу спиратися на запитання, які узагальнюють, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки, спонукають до самостійного пошуку.

Під час бесіди ми прагнули до того, щоб відповіді учнів були точними, становили закінчену самостійну думку, розкривали сутність поставленого запитання, щоб у відповідях наводився конкретний, фактичний матеріал. Стежили за правильністю мовлення школярів, логічною послідовністю суджень, висновків.

Наведемо фрагменти уроків, на яких реалізовували педагогічні умови організації бесіди.

Тема уроку: Види тварин. Тварини - живі організми

Актуалізація знань учнів. Повідомлення теми уроку

Бесіда з метою актуалізації опорних знань

-Відгадайте загадки:

На подвір’ї ходить птах

І співає по складах. (Півень)

Хоч мала сама на зріст,

Та великий маю хвіст.

Пухова руденька шуба,

Із сосни стрибну на дуба. (Білка)

По квітучих садах літаю,

Солодкі дарунки збираю. (Бджола)

-За якими ознаками ви впізнали відгадки?

-Як одним словом назвати півня, білку й бджолу?

·   До якої природи належать тварини?

Вивчення нового матеріалу

Бесіда з метою формування уявлення про різноманітність

тварин у природі, середовище їхнього існування та будову

-Розгляньте малюнки із зображенням тварин, назвіть їх і скажіть, чим відрізняються між собою тварини. (Тварини відрізняються розмірами і формою тіла).

-Від чого залежить форма тіла у тварин? Щоб дати відповідь на це запитання порівняйте за формою тіла кита, акулу, дельфіна. Де живуть дані тварини? (У воді. Отже, форма тіла тварин залежить від того, у якому середовищі вони живуть).

-Де живуть тварини? (Тварини живуть скрізь, де для них є їжа, схованка від ворогів та місце для влаштування житла: у воді та на суші, під землею і в повітрі)

-Які тварини живуть серед вічних снігів? (В умовах вічного снігу і льоду живуть білі ведмеді, моржі, пінгвіни).

-Які тварини живуть у жарких пустелях? (У жарких пустелях живуть змії, ящірки, верблюди, джейрани, тушканчики).

-Які тварини все життя проводять у воді, не виходячи на сушу? (Усе життя проводять у воді, не виходячи на сушу, риби, раки, дельфіни, кити).

-Які тварини живуть у ґрунті? (У ґрунті живуть кроти, землерийки, дощові черв’яки, деякі комахи.)

·   Які тварини заволоділи повітряним простором? (У повітрі літають птахи, комахи, летючі миші).

·   Чим схожі між собою тварини? (Тварини схожі будовою тіла, яке у більшості складається з голови, тулуба, кінцівок (ніг, крил) та хвоста).

Бесіда з метою формування уявлення про тварин - живих організмів та про відмінності тварин від рослин.

-Пригадайте, які ознаки властиві живим організмам. (Тварини, як і всі живі організми, дихають, розмножуються, ростуть і розвиваються, живляться, народжуються і вмирають).

-Що потрібно тваринам для дихання? (Для дихання всім живим організмам, у тому числі й тваринам, потрібний кисень, а видихають вони вуглекислий газ).

-Доведіть, що тварини розмножуються. (Кішка народжує 4-5 кошенят, кролиця народжує 5-10 кроленят, свиня народжує до 10 поросят, отже, тварини розмножуються).

-Як і чим живляться тварини? (Тварини живляться рослинами й тваринами, яких вони знаходять, ловлять, добувають).

Отже, тваринам, як і рослинам, властиві всі ознаки живих організмів.

-Проблемне запитання: То чому в живій природі виділили царства рослин і тварин?

Щоб дати відповідь на це запитання порівняйте будову тіла рослин і тварин.

-Які органи є у рослин? (Корінь, стебло, листки, квітка, плід, насіння)

-Які частини тіла є у більшості тварин? (Голова, тулуб, кінцівки).

-Пригадайте, як живляться рослини. Де вони знаходять їжу?

(Рослини самі собі виробляють їжу. У листках на світлі утворюються необхідні їм поживні речовини. Поживні речовини вони виробляють із води, мінеральних солей і вуглекислого газу, які беруть із повітря та ґрунту).

-А як живляться тварини? (Тварини не можуть самі собі виробляти поживні речовини, вони живляться готовою їжею, поїдаючи рослини та інших тварин).

-Уявіть, що в лісі виникла пожежа. Що станеться з рослинами і тваринами, як вони зреагують на пожежу? (Якщо в лісі виникає пожежа, то всі рослини гинуть у вогні, тоді як значна частина тварин рятується, втікаючи з лісу).

-Зробіть висновок зі сказаного і скажіть, чим ще відрізняються тварини від рослин. (Тварини, на відміну від рослин, можуть швидко рухатися, переміщуватися з одного місця на інше).

-Наведіть приклади, як можуть рухатися відомі вам тварини. (Дельфіни, окуні, акули, кити - плавають; граки, горобці, метелики, бджоли, комарі - літають; жаби, зайці, білки, коники - стрибають; лисиці, вовки, тигри,, леви - бігають; вужі, гадюки - повзають).

-Що дає змогу тваринам пересуватися різними способами? (Тварини можуть пересуватися різними способами завдяки тому, що у них є різноманітні кінцівки. У тих, хто плаває, є плавці; у тих, хто літає - крила; у тих, хто бігає і стрибає - міцні ноги; ті, у кого відсутні кінцівки, -=- повзають).

-Поміркуйте, чому рослини можуть усе життя прожити на одному місці, а тваринам потрібно переміщуватися з місця на місце. (Рослинам не потрібно здобувати собі їжу, адже поживні речовини вони виробляють собі самі. Тварини переміщуються у пошуках їжі, а також рятуючись від ворогів).

Отже, вчені виділили два царства рослини і тварини, тому що тварини відрізняються від рослин будовою, способом живлення та здатністю переміщуватися з одного місця на інше.

Бесіда, яка організована після виконання учнями практичної роботи на с. 132.

-Чим подібні ластівки різних видів?

-Які ознаки спільні для ластівки сільської і ластівки міської?

-Чому ластівки відлітають на зиму у теплі краї?

Закріплення засвоєних знань, умінь і навичок учнів.

Бесіда з метою закріплення знань

-Які ознаки властиві тваринам як живим організмам?

-Які ознаки спільні для тварин і рослин?

-Чим тварини відрізняються від рослин?

Тема уроку: Різноманітність тварин у природі

Перевірка знань, умінь і навичок учнів.

Фронтальна бесіда з метою перевірки знань учнів

· Де живуть тварини?

· Якими ознаками відрізняються між собою тварини різних видів?

· Доведіть, що тварини належать до живої природи.

· Якими ознаками тварини відрізняються від рослин?

-Яке значення для тварин має здатність переміщуватися?

Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди та практичної роботи з метою формування поняття "риби"

Представники однієї групи тварин пересуваються лише плаваючи, живуть у солоній воді морів та прісній воді річок, озер, ставків. їх утримують в акваріумах.

· Що це за тварини? До якої групи вони належать?

· Розгляньте малюнок у підручнику на с. 135, прочитайте назви зображених на ньому риб і зіставте їх.

· Якими ознаками відрізняються риби?

· Які ознаки спільні для всіх риб? Пригадайте, чим вкрите тіло риб?

Риби - тварини, які відрізняються розмірами, формою тіла, забарвленням. Якщо акваріумні рибки мають лише кілька сантиметрів завдовжки, то акули - до 10 м. У камбали тіло сплюснуте, з малою головою, у сома, навпаки - видовжене, з великою головою. Забарвлення риб теж дуже різноманітне, особливо в тих, що живуть у теплих морях.

Проте, якими б різними не були риби, усі вони мають спільну ознаку: їхнє тіло вкрите лускою та слизом - це і є істотною ознакою риб. На суші риби не можуть жити тому, що дихають лише киснем, розчиненим у воді.

· Назвіть відомих вам риб.

· Яке значення мають риби в природі та житті людини?

Риби є кормом для багатьох тварин. М’ясо та ікра риб - це корисні продукти харчування для людини.

Бесіда за малюнками підручника на с. 136

-Назви, які тварини зображені на малюнку. (Птахи).

-Порівняй зображених тварин за розміром, зовнішньою будовою, покривом тіла.

-Чим подібні тварини?

-Чим відрізняються зображені тварини?

-Яка істотна ознака птахів?

· Назвіть зимуючих птахів.

· Назвіть перелітних птахів. Виникає запитання:

· Проблемне запитання: Чому одні птахи: горобці, сороки, синиці...- залишаються зимувати, а інші - солов’ї, зозулі...- відлітають?

Шукаємо відповіді на це запитання, їх може бути кілька. Перша відповідь: птахам, які відлітають, взимку холодно. Друга відповідь: птахам, які відлітають, взимку нічого їсти, тобто для них немає корму. Отже, на запитання с дві відповіді. Доведемо, яка відповідь правильна. Можливо, вони обидві правильні?

-Чим вкрите тіло зимуючих птахів: горобця, синиці...- і перелітних: ластівки, зозулі.(Тіло вкрите пір’ям).

-Чи може бути, щоб одним птахам було взимку холодно, а іншим не холодно, якщо їхнє тіло однаково вкрите пір’ям? Отже, перша відповідь неправильна. Холод не може бути головною причиною відльоту перелітних птахів.

Доведемо, чи правильна друга відповідь.

-Пригадайте, що служить кормом для горобця, сороки... ? Так, вони живляться плодами і насінням рослин. Взимку їх можна знайти на сухій траві, на деревах і кущах, біля житла людини, в годівничках.

-Що служить кормом для ластівки, солов’я... ? Вони живляться комахами, які взимку ховаються у щілини, в лісову підстилку або зовсім гинуть. Для перелітних птахів у нашій місцевості взимку немає корму. Без корму ці птахи не можуть прожити. Вони загинуть. Тому вони відлітають в теплі краї. Отже, ми довели, що правильною є друга відповідь. Тепер зробимо висновок і дамо відповідь на запитання:

· Чому одні птахи: горобці, сороки, синиці...- залишаються зимувати, а інші - солов’ї, зозулі...- відлітають у теплі краї? (Відповідь формулює вчитель).

-Пригадаємо, як треба діяти, щоб знайти відповідь на запитання. Спочатку потрібно знайти можливі відповіді. Потім довести, яка відповідь правильна. Після цього необхідно зробити висновок, тобто дати повну відповідь на запитання. Запитання на закріплення:

-Чому зимуючі птахи залишаються зимувати, а перелітні відлітають у теплі краї?

·   Що необхідно робити, щоб знайти відповідь на запитання, якщо її відразу не можна дати? Називайте так, як це робив на уроці вчитель:

Спочатку... Потім... Після цього...

Закріплення засвоєних знань, умінь і навичок

Бесіда з метою закріплення знань

-За якими ознаками плазунів можна відрізнити від земноводних?

-Чим птахи подібні до плазунів?

-Доведіть, що тюлень - це звір.

Підсумкова бесіда

·   З якими групами тварин ви ознайомилися на уроці?

·   Які істотні ознаки комах? Назвіть представників комах.

·   Які істотні ознаки риб? Назвіть представників риб.

·   Які істотні ознаки земноводних? Назвіть представників земноводних.

·   Які істотні ознаки плазунів? Назвіть представників плазунів.

·   Які істотні ознаки птахів? Назвіть представників птахів.

·   Які істотні ознаки звірів? Назвіть представників звірів.

Тема уроку: Способи живлення тварин. Ланцюги живлення

Підсумок фенологічних спостережень

Узагальнююча бесіда

· Яка зараз пора року?

· Який місяць?

· Що ви можете сказати про стан неба?

· Сьогодні тепло чи холодно?

· Чи є надворі вітер?

· Яка погода переважала протягом тижня?

· Чи були опади?

· Який найтепліший день тижня?

· Який найхолодніший день тижня?

Перевірка знань, умінь і навичок учнів

Бесіда з метою індивідуального опитування учнів

· Хто такі комахи? Які істотні ознаки властиві комахам? Хто належить до комах?

· Хто такі риби? Які істотні ознаки властиві рибам? Хто належить до риб?

· Хто такі земноводні? Які істотні ознаки земноводних? Хто належить до земноводних?

· Хто такі плазуни? Які істотні ознаки властиві плазунам? Хто належить до плазунів?

· Хто такі птахи? Які істотні ознаки властиві птахам? Хто належить до птахів?

· Хто такі звірі? Які істотні ознаки звірів? Хто належить до звірів?

Вивчення нового матеріалу

Бесіда з елементами розв’язання проблемної ситуації з метою формування понять -" рослиноїдні тварини", "хижі тварини", "всеїдні тварини"

·   Розгляньте тварин, зображених на малюнках у підручнику на с. 138, прочитайте їх назви.

·   Чи можна їх об’єднати в одну групу? Якщо можна, то назвіть її та доведіть правильність своєї думки.

Тіло цих тварин вкрите шерстю, а це істотна ознака звірів. Тому, зображених тварин можна об’єднати в одну групу. Миша, видра і бурий ведмідь належать до звірів.

Формулювання проблеми: Але незважаючи на те, що всі ці тварини належать до звірів, їх можна розділити на три групи, як вони зображені на малюнку.

·   Що зображено на малюнку під мишею? (Пшениця, жито чи ячмінь.)

·   Поміркуйте, чому. (Тому, що миша живиться цими рослинами).

Тварини, які живляться рослинами, називаються рослиноїдними.

·   Що зображено на малюнку під видрою? (Жаба, риба, рак, ставковик.)

·   Поміркуйте, чому. (Тому, що видра живиться цими тваринами).

Тварини, які живляться іншими тваринами, називаються хижими.

·   Що зображено на малюнку під бурим ведмедем? (Малина, гриб, риба і мед.)

·   Поміркуйте, чому. (Тому що бурий ведмідь живиться рослинами, грибами і тваринами).

Тварини, які живляться рослинами і тваринами, називаються всеїдними.

-То, у які групи об’єднують звірів за способом живлення?

За способом живлення звірів групують на рослиноїдних, хижих і всеїдних. (Учитель малює на дошці таблицю.)

Рослиноїдні тварини

Хижі тварини

Всеїдні тварини

миша

видра

бурий ведмідь

·   Пригадайте, на які ще групи, крім звірів, поділяються тварини.

·   Чим живляться комахи? Чи є серед них рослиноїдні, хижі чи всеїдні? Наведіть приклади.

Комахи живляться різноманітною їжею. Серед них є рослиноїдні - травневий хрущ, сарана, колорадський жук; хижі - сонечко, бабка, жужелиця; всеїдні - тарган, мураха, муха. Отже, комахи є рослиноїдні, хижі, всеїдні. (У таблицю на дошці вчитель дописує по одному представнику комах.)

-Чим живляться риби? Чи є серед них рослиноїдні, хижі і всеїдні? Наведіть приклади.

Риби живляться різноманітною їжею. Рослиноїдні - товстолобик, білий амур; хижі - щука, окунь; всеїдні - карась, короп. Отже, серед риб є рослиноїдні, хижі та всеїдні. (У таблицю на дошці вчитель дописує по одному представнику риб.)

-Чим живляться земноводні? Чи є серед земноводних рослиноїдні, хижі та всеїдні? Наведіть приклади.

Серед земноводних немає рослиноїдних і всеїдних. Всі земноводні хижаки. Жаби, ропухи, тритони живляться здебільшого комахами та їх личинками, слизняками. (У таблицю на дошці вчитель дописує одного представника земноводних.)

-Чим живляться плазуни? Чи є серед них рослиноїдні, хижі всеїдні? Наведіть приклади.

Більшість плазунів - хижаки. Ящірка живиться комахами, гадюка - мишами. Рослиноїдними є черепахи, які живуть на суші, наприклад, степова черепаха. (У таблицю на дошці вчитель дописує одному представнику плазунів.)

-Чим живляться птахи? Чи є серед птахів рослиноїдні, хижі та

всеїдні? Наведіть приклади.

Птахи живляться різноманітною їжею. Серед них є рослиноїдні - сойка, голуб; хижі - сова, ластівка; всеїдні - горобець, дятел. Отже, птахи є рослиноїдні, хижі та всеїдні. (У таблицю на дошці вчитель дописує по одному представнику птахів.)

Отже, за способом живлення представників різних груп тварин можна поділити на рослиноїдних, хижих та всеїдних.

Бесіда після роботи учнів з статтею підручника "Ланцюги живлення"

-З чого складається ланцюг живлення?

·   Які ланки входять до його складу?

·   З якої ланки він зажди розпочинається?

·   Чому ланцюг живлення завжди розпочинається з рослин? Щоб дати відповідь на це запитання пригадай, як живляться рослини?

·   Як можна зобразити ланцюг живлення?

Підсумок уроку

Узагальнююча бесіда

·   Як поділяються тварини за способом живлення?

·   У які ланцюги взаємопов’язані в природі живі організми?

-Що станеться, якщо зникне одна з ланок ланцюга живлення?

 

Тема уроку: Розмноження тварину природі

Підсумок спостережень за змінами в природі

Узагальнююча бесіда

·   За календарем спостережень проаналізуйте зміни, що відбулися в лютому.

·   Яка була найнижча температура протягом місяця?

·   Яка була найвища температура?

·   Скільки було ясних, хмарних і похмурих днів?

·   Скільки було дощових днів?

·   Скільки було днів, коли падав сніг.

·   Як змінилась довжина тіні від гномона протягом зими? Чому?

·   Які дерева і кущі стоять зеленими?

·   Які тварини зимують у барлогах?

·   Які тварини перебувають у зимовій сплячці?

·   Які тварини блукають у пошуках їжі?

·   Які птахи прилітають до житла людей?

Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про розмноження та розвиток птахів

· Розгляньте малюнок у підручнику на с. 143, на якому зображено розмноження й розвиток птахів на прикладі зяблика.

· Якої пори року розмножуються птахи?

Навесні настає важливий період у житті птахів - період розмноження. Повсюди чути гучні пісні співочих птахів або барабанний дріб дятла, що стукає по сухому дереву. Пісню зяблика важко сплутати, вона дуже дзвінка і не схожа на пісні інших птахів. Розмножуються птахи, відкладаючи яйця.

-Куди птахи відкладають яйця?

Птахи відкладають яйця в спеціально збудовані гнізда, які розміщують на деревах, на землі, у дуплах, у норах. Наприклад, зяблик будує гніздо на дереві у вигляді глибокого кошика, сплетеного з трави, куди відкладає 5-7 зеленуватих із темними крапками яєць.

-Що далі відбувається з яйцями?

Майже всі птахи, на відміну від риб, земноводних і плазунів, не покидають яйця, а насиджують їх, зігріваючи теплом свого тіла.

Зокрема, зяблик насиджує яйця 12-13 днів, після чого з них вилуплюються пташенята.

-Чи дбають птахи про своїх пташенят?

Птахи - дбайливі батьки. Вони піклуються про пташенят: годують, захищають від ворогів, навчають літати. У зяблика, наприклад, пташенята вилуплюються голі, сліпі й безпорадні. Пташенята покидають гнізда тоді, коли навчаться літати й самостійно добувати їжу. У курки з яєць вилуплюються пташенята, вкриті пухом, зрячі, здатні вже на другий день бігати за матір’ю.

Пташенята швидко ростуть і потребують багато їжі, тому батькам не до співів. Цілий день птахи зайняті пошуками їжі для своїх пташенят. Підраховано, що синиця прилітає до свого гнізда з комахами для пташенят до 400 разів на день.

-Відгадайте загадку й скажіть, що це за птах, який не будує свого гнізда?

Хто гнізда свого не має,

яйця іншим підкидає

та у лісі в холодку

все кує: ку-ку, ку-ку? (Зозуля)

Бесіда, організована після читання учнями статті "Розмноження звірів"

-Яким способом розмножуються звірі? (Народжують малят)

-У яких звірів народжуються малята зрячими і можуть відразу після народження пересуватися? (У лосів, козуль, диких свиней)

-У яких звірів народжуються малята сліпими і безпорадними? (У лисиці, білки, вовків).

-Чим звірі вигодовують своїх малят? (Молоком).

-Як звірі турбуються про малят? (Захищають від ворогів, вчать добувати корм).

2.2 Результат експериментальної роботи

Гіпотезу дослідження, суть якої полягає у тому, що оволодіння молодшими школярами природничими знаннями, уміннями та навичками відбуватиметься якісніше за умови методично виваженого використання різних видів бесіди на уроках курсу " Я і Україна", ми перевіряли в процесі експерименту.

Формуючий експеримент проводився року на Висоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Монастириського району Тернопільської області протягом 2007-2008 н. р. У педагогічному експерименті взяли участь 42 учні третіх класів даних шкіл. Серед них визначено контрольний клас 3-А - 21 учень та експериментальний клас 3-Б - 21 учень.

У контрольному класі навчальний процес здійснювався за методикою вчителя. В експериментальному класі ми навчальний процес побудували таким чином, щоб реалізувати власну методику навчання учнів природознавству, яка була спрямована на ефективне використання на уроках методу бесіди.

Показником ефективного засвоєння третьокласниками природничих знань був рівень навчальних досягнень учнів.

Упродовж експериментального дослідження проводили індивідуальне опитування учнів на уроках, контрольний зріз знань у формі письмового завдання.

Змістову основу завдань для контрольної роботи становив програмовий матеріал із курсу природознавства у 3 класі з розділу "Тварини - живі організми."

Критеріями оцінювання результатів контрольних робіт були якість виконання учнями завдань (правильність та повнота відповіді).

Підсумкова письмова контрольна робота з теми "Тварини - живі організми"

1. Допиши речення. Ластівки восени відлітають у теплі країни, тому, що _____.__________.

2. Підкресли назви риб.

Лось, щука, ведмідь, окунь, сорока, акула, сонечко, карась.

3. Впиши в таблицю назви тварин.

Лось, ведмідь, їжак, вовк, лисиця, білка.

Рослиноїдні

Хижі

ВсеїдніВстанови відповідність між групами тварин і способами розмноження

Звірі Птахи Плазуни Земноводні Риби Комахи

 Відкладають яйця на суші в ямки. Відкладають яйця у гнізда і насиджують їх. Відкладають ікру у водоймах. Народжують малят і вигодовують їх молоком. Відкладають яйця на рослини, у воду, грунт, де з яєць розвиваються личинки.


5. Знайди помилку у ланцюгу живлення. Поясни свій вибір.

Дикий кабан                    Вовк                       Дуб

6. Доведи, що тварини не зможуть існувати без рослин.

Результати досягнень учнями рівня знань відображені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Результати досягнень учнями рівня знань

№ зрізу знань

Кількість учнів, що досягли рівня знань (у %)


високого

достатнього

середнього

низького


Екс-пер. клас

Контр. клас

Екс-пер. клас

Контр. клас

Екс-пер. клас

Контр. клас

Екс-пер. клас

Контр. клас

1

8(38%)

6(28%)

11(52%))

10(48%)

2(10%)

5(24%)

-

-


Порівняння результатів засвоєння молодшими школярами знань про тварини в експериментальному і контрольному класах показало, що в експериментальному класі кількість учнів із високим і достатнім рівнем знань вища. Кількість учнів, що виявили середній рівень знань у експериментальному класі менша, ніж у контрольному.

Кількісний та якісний аналіз результатів проведеного дослідження свідчить про те, що розроблена нами методика використання на уроках курсу "Я і Україна" бесіди у третьому класі сприяє ефективному засвоєнню учнями знань.

Висновки

Результати дослідження зводяться до такого:

1. Аналіз проблеми в науковій літературі показав, що методи навчання є важливими компонентами навчально-виховного процесу.

Метод навчання трактують як спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителів та учнів, спрямованої на вирішення навчально-виховних завдань.

З’ясовано, що відсутня єдина класифікація методів навчання. Методи навчання класифікують за: джерелом знань (словесні, наочні та практичні); основною дидактичною метою, яку необхідно вирішувати на конкретному етапі навчання (методи набуття нових знань, формування умінь і навичок, застосування, перевірки отриманих знань, умінь і навичок); за характером пізнавальної діяльності учнів (пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі); за основними компонентами процесу навчання: (методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності).

Найбільш поширеною у методиці викладання природознавства є класифікація методів за джерелом знань

2. З’ясовано, що бесіда є одним із найпоширеніших активних методів навчання, які використовуються у початковій школі. Її трактують як діалогічний метод навчання, за якого вчитель, спираючись на знання та практичний досвід учнів, за допомогою запитань підводить їх до розуміння нового або уточнення, поглиблення, розширення відомого.

3. Визначено, що бесіда як метод навчання виконує такі функції: мотиваційну, освітню, розвиваючу, виховну, організаційну.

4. Схарактеризовано основні види бесіди, що відрізняються за дидактичною метою (підготовча або вступна, пояснювальна, підсумкова, контрольно-перевірна) і за рівнем пізнавальної самостійності учнів (репродуктивна і евристична).

5. Вивчення стану використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна" в початковій школі засвідчило необхідність удосконалення процесу організації діалогічного методу навчання.

6. Визначено педагогічні умови організації бесіди на уроках курсу "Я і Україна":

- При підготовці до уроку вчитель повинен чітко визначити: мету бесіди, план її проведення, основні питання, які знання повинні отримати учні, які зробити висновки.

- Будуючи бесіду учитель повинен дотримуватись таких вимог до запитань: логічна послідовність і чіткість; просте, коротке, точне формулювання, щоб усі учні правильно його зрозуміли; кожне запитання має пов’язуватися з попередніми і темою бесіди в цілому; змістовність запитання, однозначність за змістом і формою; вони повинні активізувати різні мисленні операції, пробуджувати інтерес дітей до предмета, бути стилістично правильними і відповідати віковим особливостям молодших школярів. Бесіда повинна передбачати як репродуктивні, так і продуктивні запитання. Кількість запитань повинна бути достатньою для досягнення мети даної бесіди.

- Бесіду доцільно проводити на різних етапах уроку на основі:

проведених спостережень, щоб забезпечити правильне сприймання змін, які відбуваються в природі протягом року, щоб сформувати уявлення та поняття про явища і предмети навколишнього середовища; дослідів, щоб виявити, як діти зрозуміли їх зміст; розповіді вчителя, щоб виявити, як молодші школярі засвоїли матеріал; використаних наочних посібників, щоб конкретизувати матеріал, що вивчається; статті підручника, щоб виявити, як діти розуміють описане явище.

· З метою активізації розумової діяльності учнів під час бесіди доцільно використовувати різні засоби наочності (демонструвати таблиці, схеми, діапозитиви із зображенням виучуваних об’єктів, гербарії, колекції рослин, плодів та інші). Доцільно бесіду поєднувати з іншими методами навчання.

· До участі в бесіді залучати всіх учнів класу.

· Створювати ситуацію успіху, яка підтримує увагу та інтерес молодших школярів до навчання за рахунок диференціації запитань.

· Підтримувати зв’язок з класом, стежити, яку участь бере в бесіді кожен її учасник, розвивати в дітях прагнення висловлювати власні думки, кмітливість, аналітичне мислення шляхом стимулювання учнів.

7. Ефективність визначених педагогічних умов організації бесіди на уроках курсу "Я і Україна" доведено у педагогічному експерименті.

Список використаних джерел

1. Аквилева Г.Н., Клепина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: Учеб. для студ. учреж. сред. проф. образования пед. профиля.- М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004 - 240 с.

2. Алексюк А.М. Методи навчання і методи учіння. - К.: Знання, 1980. - 48 с.

3. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. - М.: Просвещение, 1985. - 208с.

4. Бабанський Ю.К. Оптимизация процесса обучения. Ростов-на-Дону, - 1972. - 380 с.

5. Байбара Т.М. Бесіда в процесі навчання природознавства // Початкова школа, 1999. -№3.-с.17-19.

6. Байбара Т.М. Диференційовані завдання на уроках природознавства // Початкова школа, 1991. -№14.-с.33-36.

7. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах:Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 334с.

8. Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна: Підручник для 3 кл. - К. Форум, 2004.-176с.

9. Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання. - Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000. - 400 с.

10.Бурлака ЯЛ. Бесіда як метод навчання. - К.: Радянська школа, 1961. - 76 с.

11.Варакута О. Формування природничих понять в учнів початкової школи// Початкова школа. - 1999. - №5. - с.20-23.

12.Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр"Академія", 2002. - С. 129-133.

13.Выбор методов обучения в средней школе. /Ю.К. Бабанский. - М.: Просвещение, 1981.

14.Горощенко В.П., Степанов И.А. Методика преподавания природоведения. - М.: Просвещение, 1984. - 158 с.

15.Грюцева Н.И. Познавательные задания на применение природоведческих знаний в новой учебной ситуации //Начальная школа, 1991.-№5.-С.28-32.

16.Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Изд. центр "Академия", 2004.- 288с.

17.Джуровська К.Д. Використання методу бесіди у процесі естетичного виховання молодших школярів. //Початкова школа, 2002. -№3.-с.17-19.

18.Дидактика современной школы: Пособие для учителей / Б.С. Кобзарь, Г.Ф. Кумарина, Ю.А. Кусый и др. Под ред. В.А. Онищука. - К.: Рад.шк., 1987.-351 с.

19.Жижко Т. Методи навчання - передумови інтелектуального розвитку особистості //Рідна школа. - 2002. - №6. - С. 72-73.

20.Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Укрїанської РСР "Про освіту" /Збірник нормативних документів з освіти та виховання/Упор. З.М. Онишків. - Тернопіль: Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка, 2006. - С. 3-35

21.Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). - М.: Просвещение, 1978. - 260 с.

22.Кисельов Ф.С. Методика викладання природознавства в початкових класах. - К.: Вища школа, 1975.- 176 с.

23.Кірпота Н. Проблема поєднання словесних методів у початковій школі//наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Винниченка. Педагогічні науки. - Кіровоград. - 2002. - Вип. 45, Ч.1. - С. 144-145.

24.Князева Т. Створення проблемних ситуацій на уроках з природознавства/ Початкова школа, 2000. - №3. - С.18-19.

25.Кобзов М.С., Горбачев Н.А. Сократовский метод обучения. -Саратов, 1991. - 78 с.

26.Коваль Н.С. Пошукові завдання для самостійної роботи з природознавства // Початкова школа. - 1977. - № 9. - С. 57-62.

27.Коваль Н.С. Самостійна робота учнів на уроках природознавства: Посібник для вчителів. - К.: Радянська школа, 1982. - 96 с.

28.Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения в 2-х т. Т.1.- М.:Педагогика,1982.- 477с.

29.Мартинченко С., Хоружа Л. Методи навчання та їх класифікація// Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2006. - № 1-2. - С. 3-13.

30.Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах. - М.: Педагогическое общество России, 2002. - 360 с.

31.Монголина Л.И. Развитие познавательной активности учащихся на уроках природоведения. // Начальная школа, 1987. - № 2. - С.30-34.

32.Нарочна Л.К. та ін. Методика викладання природознавства. - К.: Радянська школа, 1990. - 324 с.

33.Нарочна Л.К. Уроки природознавства в 3 класі. - К.: Радянська школа, 1980. - 88 с.

34.П.Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М.:Просвещение, 1981. -184 с.

35.Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособие для учителя. - 2-е изд., перрераб. - М.: Просвещение, 1986. - 160с.

36.Пакулова В.М., Кузнецова В.Л. Методика преподавания природоведения: Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. 2121 "Педагогика и методика начального обучения".- М.: Просвещение, 1990. - 192 с.

37.Пацалюк О. Форми, методи та засоби навчання //Рідна школа. - 2004. - №6. - С. 25-26.

38.Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. для студ. высш. и сред. пед. учеб, заведний. Под редак. С.А. Смирнова. - 4-е изд., испр.- М: Изд. центр "Академия", 2000-512 с.

39.Педагогіка /За ред. М.Д. Ярмаченка. - К.: Вища школа, - С. 163-164

40.Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика обучения естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе: Учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб.завдений.- М.: Изд. центр "Академия", 2000.-176 с.

41.Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студент. высш.учеб. заведений: в 2 кн. - М: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2004. - Кн.1. Общие основы. Процесс обучения. - 574с.

42.Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М.: Издательський центр "Академия", 2003. - 272с.

43.Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: Початкова школа, 2006. - 432 с.

44.Российская педагогическая энциклопедия в 2 т. Т.2 / Гл. ред. В.В. Давыдов. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. - 672 с.

45.Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Ґенеза, 1999. - 324 с.

46.Савченко О.Я.Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів - К.: Рад.школа, 1982. - 176 с.

47.Ушинський К.Д. Твори в 6-ти томах. Т.2.- К.: Радянська школа,1954. - 500 с.

48.Функції і структура методів навчання/ За ред. В.О. Онищука. - К. :Рад.школа, 1979. - С.40.

49.Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. Учебное пособие для студентов педагогических институтов. - М.: Просвещение, 1979. - 160 с.

Додатки

Урок

Тема: Довкілля тварин. Пристосування тварин до різних умов існування. Охорона тварин

 

Мета: формувати уявлення про довкілля тварин, про умови, необхідні для життя тварин, про ознаки пристосування тварин до добування корму, до захисту від ворогів; про значення тварин у природі та житті людини, про причини зникнення тварин у природі та шляхи збереження та примноження тваринного світу; формувати вміння встановлювати взаємозв’язки в природі між живими організмами, робити висновки, доводити судження, описувати тварин; виховувати прагнення до пізнання тваринного світу, бережливе ставлення до природи на основі осмислення взаємозв’язків у ній, любов до тварин.

Обладнання: малюнки чи фото із зображенням тварин, що відрізняються пристосуванням до добування корму (вовк, лисиця, гадюка, сова тощо) та захисту від ворогів (заєць, лось, козуля), тварин, занесених до Червоної книги України (лелека чорний, тритон карпатський, гекон кримський, скопа, хохуля звичайна, кіт лісовий), картки для опитування.

Хід уроку

I.  Організація класу до уроку

-Підготуйтеся до уроку. Покладіть книжку і зошит на парту.

Сядьте рівненько.

II. Підсумок спостережень за змінами в природі

· Яка зараз пора року?

· Який місяць?

· Що ви можете сказати про стан неба?

· Сьогодні тепло чи холодно?

· Чи є надворі вітер?

· Як ви думаєте, що роблять люди в цю пору на полях? На городах?

· Яка погода переважала протягом тижня?

· Чи були опади?

· Які зміни спостерігаєте у житті рослин?

· Які зміни спостерігаєте у житті тварин?

III.     Перевірка знань, умінь і навичок учнів.

Фронтальна бесіда

1.       Як розмножують комахи?

2. Хто у метеликів вилуплюється яєць?

3.       Як розмножуються плазуни ?

4.       Які тварини піклуються про своїх малят?

2. Диференційоване опитування за картками

Картка 1

Доповни схему.

Метелик --____ ->-_______ ->-лялечка ->- метелик.

Картка 2

Зобрази схему розвитку коника.

Картка 3

Порівняй розмноження плазунів і птахів.

Спільні ознаки: _________ Відмінні ознаки:______________

Картка 4

Порівняй розмноження звірів і птахів.

3. Індивідуальне усне опитування.

Усно описати тварину за планом, поданим у підручнику на с. 144. (білку, козулю, дику свиню).

IV.     Актуалізація знань учнів. Повідомлення теми уроку.

·   Пригадайте, що називають довкіллям живого організму.

·   Що є довкіллям рослин?

·   Які умови потрібні для життя рослин?

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про те, що є довкіллям тварин, які умови потрібні для життя тварин, як тварини пристосувалися до життя в довкіллі, про значення тварини в природі та житті людей, що загрожує тваринам і що потрібно робити, щоб тваринний світ не біднів, а примножувався.

V.      Вивчення нового матеріалу.

Бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення про довкілля тварин.

Ви вже знаєте, що довкіллям живого організму є те, що його оточує. Довкіллям рослини є Сонце, повітря, вода, інші рослини, тварини, грунт, люди. Розгляньте малюнок на с. 126 у підручнику.

-         Що є довкіллям білки? Порівняйте довкілля дуба й білки. Який висновок можна зробити?

Довкіллям білки є Сонце, повітря, вода, ґрунт, рослини, інші тварини, люди, тобто ті самі тіла, що є довкіллям дуба.

·   Поміркуйте, чи все, що оточує тварин, необхідне для їхнього життя.

·   Чи потрібне тваринам Сонце? Чи можна віднести Сонце до умов, необхідних для життя тварин? Доведіть свою думку.

Сонце дає тваринам світло й тепло. Тепло потрібне для росту та розвитку тварин. Надлишок або нестача тепла призводить до їх загибелі.

Комахи, риби, земноводні та плазуни мають таку ж температуру тіла, як температура в довкіллі, у якому вони живуть. Тому при температурі, нижчій ніж десять градусів тепла, ці тварини стають малорухомими й ціпеніють, а при температурі нижче нуля градусів можуть загинути.

Менше залежать від температури довкілля птахи й звірі. Навіть при морозі в сорок градусів температура тіла, наприклад, у лисиці становить +38°С. Більшість тварин не витримують температури понад +40°С.

Оскільки більшість тварин бачить, то для них важливою умовою життя є світло. Завдяки доброму зору більшість тварин можуть уникнути небезпеки та знайти собі їжу.

Наприклад, сокіл бачить голуба на відстані 1 км. Проте світло не є умовою, необхідною для життя тим тваринам, які живуть під землею (кроти), глибоко під водою (деякі риби) або в темних печерах (кажани). Ці тварини погано бачать або ж зовсім сліпі. Зір їм замінюють добрий нюх і слух.

Таким чином, Сонце є необхідною умовою існування тварин.

-         Чи потрібне тваринам повітря? Чи можна віднести повітря до умов, необхідних для життя тварин? Доведіть свою думку.

Повітря потрібне для дихання. Тварини дихають киснем, який є у повітрі. Отже, повітря є необхідною умовою існування тварин.

-         Чи потрібна тваринам вода? Чи можна віднести воду до умов, необхідних для життя тварин? Обґрунтуйте свою думку.

Без води тварини не можуть прожити й кількох днів, а. риби - кількох годин. Вода входить до складу тіла тварин. Воду тварини споживають по-різному: або п’ють її з водойм, або вбирають шкірою (жаби), або отримують з їжею (тварини пустель). Дуже мало води п’ють тварини, які живляться соковитою травою, листям, плодами. Отже, вода є необхідною умовою існування тварин.

-         Чи потрібні тваринам рослини? Чи можна їх віднести до умов,необхідних для життя тварин? Обгрунтуйте свою думку.

Неможливо уявити життя тварин без рослин. Рослини - це їжа для багатьох тварин. Хоча, здавалося б, хижакам рослини не потрібні. Проте серед рослин ці тварини знаходять собі притулок, будують житло, ховають своїх малят. Якби зникли рослини, зникли б рослиноїдні тварини, якими живляться хижаки. Отже, рослини є необхідною умовою існування тварин.

-         Чи потрібен тваринам ґрунт? Чи можна віднести його до умов, необхідних для життя тварин? Обґрунтуйте свою думку.

На перший погляд, ґрунт потрібний лише тим тваринам, які в ньому живуть, знаходять там їжу та будують своє житло (кроти, землерийки, борсуки, миші, деякі комахи). Проте без ґрунту не буде рослин, якими живляться багато тварин. Отже, ґрунт є необхідною умовою існування тварин.

-         Які стосунки між тваринами у довкіллі? Чи можна існування інших тварин вважати умовою, необхідною для життя тварин? Доведіть свою думку.

Тварини в довкіллі пов’язані ланцюгами живлення. Хижі тварини не зможуть існувати без рослиноїдних, які є кормом для них. Здавалося б, що рослиноїдні тварини можуть існувати без хижаків, проте там, де були винищені хижаки, серед рослиноїдних тварин поширювалися хвороби, і чимало тварин гинуло. Виявляється, що хижаки ловлять хворих і ослаблених тварин, тобто вони є санітарами в довкіллі рослиноїдних тварин. Отже, тварини тісно взаємопов’язані між собою і залежать одне від одного.

Таким чином, із довкілля тварин необхідними умовами для їх життя є: Сонце, яке дає світло і тепло, повітря, вода, ґрунт, їжа, яку дають рослини, та інші тварини. Тварини тісно пов’язані з неживою та живою природою. Якщо зникне хоча б щось, від чого залежить життя тварин, то вони загинуть.

2.       Робота з підручником, виконання практичної роботи й узагальнювальна бесіда з метою формування уявлення про пристосування тварин добувати корм.

Важливою умовою існування тварин є їх живлення. Без їжі вони загинуть.

-         Пригадайте, на які групи поділяються тварини за способом живлення.

За способом живлення тварини поділяються на рослиноїдних, хижих і всеїдних.

Рослиноїдним тваринам легше здобувати корм, адже рослини не рухомі. Хижакам потрібно підстерігати, ловити й утримувати здобич. Щоб дізнатися, як тварини пристосувалися добувати корм, прочитайте в підручнику статтю "Як тварини добувають корм" (с. 145). Зверніть увагу на ознаки, що допомагають хижакам добувати корм, щоб вижити.

Виконаємо практичну роботу, описану в підручнику на с. 147. Для виконання цього завдання потрібно буде згадати інформацію, яку ви отримали під час опрацювання статті в підручнику.

-         За тим самим планом опишіть вовка та лисицю.

Отже, хижі тварини по-різному пристосувалися здобувати корм:

·   хижим звірам (наприклад, вовку, лисиці) добувати здобич допомагають гострі зуби й кігті, добрий нюх і зір, спритність, сила та здатність швидко бігати;

·   хижим птахам, які вишукують здобич з висоти (наприклад, орлу, шуліці), у цьому допомагають гострий зір, гачкуватий дзьоб та гострі кігті;

·   у птахів, які добувають комах та їх личинок з-під кори дерев (наприклад, у дятлів), є гострий дзьоб, язик, який може далеко висуватися з рота, жорстке пір’я хвоста, гострі кігті;

·   у птахів, які вишукують здобич біля водойм (наприклад, у лелеки, журавля, чаплі), є довгі ноги, шия і дзьоб;

·   жабам допомагає ловити комах, що літають, довгий липкий язик;

·   хижі риби (наприклад, щука, окунь, акула) мають гострі, загнуті всередину зуби.

3.       Робота з підручником, виконання практичної роботи й узагальнювальна розповідь з метою формування уявлення про пристосування тварин захищатися від ворогів.

Тварини, якими живляться хижаки, набули певних ознак, що допомагають їм виживати, тобто пристосувалися захищатися від ворогів. Щоб дізнатися, як тварини пристосувалися захищатися, прочитайте в підручнику статтю "Як тварини захищаються" (с. 148). Зверніть увагу на ті ознаки, які допомагають тваринам захищатися від ворогів.

-         Виконайте практичну роботу, описану в підручнику на с. 149. Для виконання цього завдання потрібно буде згадати інформацію, яку ви отримали під час опрацювання статті в підручнику.

Отже, щоб вижити, тварини пристосувалися захищатися від ворогів. У цьому їм допомагають:

·   здатність швидко бігати (козуля, заєць, лось);

·   захисне забарвлення (заєць, ящірка, багато комах);

·   застережливе забарвлення (сонечко, колорадський жук);

·   загрозливі пози (гадюка, кобра);

·   здатність втрачати частину хвоста (ящірка);

·   захисні пристосування: гострі голки, міцний панцир (їжак,дикобраз, черепахи).

4. Бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення про значення тварин у природі та житті людини.

-         Яке значення мають тварини в природі?

Тварини запилюють квіти, поширюють насіння, розпушують ґрунт, рослиноїдні тварини є кормом для хижаків, хижаки є санітарами, що знищують хворих тварин, запобігаючи поширенню хвороб.

Таким чином, у природі, крім паразитів, немає шкідливих тварин.

-         Яке значення мають тварини в житті людини? Що вони дають людям?

Тварини для людей - це:

·   продукти харчування (м’ясо, молоко, яйця, мед);

·   вовна і шовк для виробництва тканин, хутро для пошиття одягу, шкіра для взуття (вівці, кролі, шовкопряд, свині тощо);

·   помічники людини у роботі (коні, воли, осли, верблюди);

·   вірні друзі (собаки, коти, папуги);

·   ліки, якими лікують різні хвороби (зміїна й бджолина отрути, мед, прополіс, борсучий жир).

5- Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про причини зникнення тварин у природі та шляхи збереження й примноження тваринного світу. Без тварин природа дуже б збідніла, зникло б багато рослин. Люди втратили б не тільки важливі продукти харчування, а й своїх вірних друзів і помічників, радість від спілкування з тваринами. Отже, людина повинна турбуватись про збереження і примноження багатств тваринного світу. Проте діяльність людей загрожує життю тварин. Люди розорюють степи, вирубують ліси, осушують болота, забруднюють повітря, ґрунт і воду. Тварини не мають де будувати житло, не можуть знайти їжу. Унаслідок цього багато тварин стають рідкісними, а деякі взагалі зникають з лиця землі.

Причиною зменшення кількості тварин є також хижацьке полювання. Воно призвело до зменшення чисельності зубрів, дрохв, беркутів, котів лісових, хохуль, журавлів сірих, тхорів степових. У нашій країні понад 130 видів тварин є рідкісними й зникаючими, вони занесені у Червону книгу України.

У нашій державі діє Закон України "Про охорону й використання тваринного світу". Цим законом заборонено виловлювати та вбивати рідкісних і зникаючих тварин, знищувати місця їхнього проживання. Для того, щоб рідкісні тварини не зникли зовсім, створюють заповідники, де зберігаються умови для життя рідкісних тварин. їх розводять у неволі та випускають туди, де вони жили колись.

Оберігати потрібно не тільки рідкісних і зникаючих тварин. Часто люди, не знаючи про користь тих чи інших тварин, знищують їх. Це стосується жаб, ропух, ящірок, змій.

-         Яку користь приносять ці тварини?

Вони живляться шкідниками сільського господарства (комахами, слимаками, гризунами), знищуючи їх у великій кількості.

-         Яких ви ще знаєте корисних тварин? Чим вони корисні? (Ласка, дятел, зозуля, ластівка, мурашки, їжак, сонечко, куниця.)

У природі кожна тварина має своє значення. Тварини пов’язані між собою ланцюгами живлення. Оберігаючи одних тварин, ви допомагаєте також іншим. Наприклад, якщо не знищувати жаб, буде більше лелек, які ними живляться. Тому тварин потрібно охороняти, приваблювати у сади, ліси, на городи й поля.

-         Що можуть зробити діти, щоб зберегти й примножити тваринний світ?

·   Виготовляти й розвішувати шпаківні;

·   підгодовувати птахів узимку;

·   оберігати гнізда птахів, мурашники й житла інших тварин;

·   не ловити метеликів та інших комах;

·   не ловити й не приносити додому здорових пташенят і малят звірів;

·   поводитися так, щоб своєю поведінкою не завдати шкоди тваринам зокрема, і природі в цілому.

VI. Закріплення нових знань, умінь і навичок учнів.

1. Бесіда з метою закріплення знань

-До якої групи тварин належить Жаба? (Земноводні)

-Чим живиться? (Комахами)

-Як добуває корм?(Ловить комах, що літають).

-Що їй у цьому допомагає (Довгий липкий язик)

-Як тварини захищаються від ворогів? Наведіть приклади.

2.       Практична робота.

Описати зовнішній вигляд тварин, занесених до Червоної книги України, які зображені на обкладинці зошита з друкованою основою. Визначити, до якої групи вони належать за зовнішньою будовою.

3.       Бесіда з метою формування вміння застосовувати знання

·   Чому в лісі потрібно поводитися тихо, не бігати, не лазити по деревах, особливо навесні та на початку літа? (Бігаючи по лісу, галасуючи й лазячи по деревах, ми турбуємо тварин. Це особливо небезпечно навесні та на початку літа, коли в них починається період розмноження. Багато птахів через це не можуть побудувати гніздо або покидають гніздо, у яке вже відклали яйця.)

·   Чому, оберігаючи рослини, ми піклуємося про тварин? (Рослини - це корм для багатьох тварин. Рослини дають притулок тваринам, які серед них ховаються.)

VII.   Підсумок уроку.

·   Які умови потрібні для життя тварин?

·   Що дозволяє тваринам виживати в довкіллі?

·   Чому тварин потрібно оберігати?

VIII.  Завдання додому.

Опрацювати статті в підручнику на с. 145-150. Дати відповіді на запитання після статей. Намалювати малюнок на тему: "Тварини в небезпеці". Підготуватися до контролю навчальних досягнень за темою "Тварини в природі".

Похожие работы на - Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!