Розробка плану виробництва

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Менеджмент
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  21,04 kb
 • Опубликовано:
  2010-10-08
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Розробка плану виробництваПлан виробництва


1. Розрахунок виробничої потужності проектованого цеху

Виробнича потужність проектованого цеху (М) визначається по провідному устаткуванню по формулі:

М=А*П*Фд,

М = 10 * 88 * 5792 = 5096960 кг/рік = 5097 т/год

Де А – кількість однотипного устаткування, шт., (розраховується в технологічній частині проекту);

П – максимальна продуктивність одиниці устаткування, (кг/година), визначається по паспорту устаткування, розрахунковим шляхом, за даними підприємства;

Фд – дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування, (година/рік, дн/год).

При переривчастому режимі устаткування цеху зупиняється на святкові і вихідні дні. Тривалість – шість днів при 7-годинному робочому дні і п'ять днів – при 8-вартовому.

Режимний фонд часу роботи устаткування визначається по формулі:

Фреж.=(Фкол.-Двых.-Дпр.)*n*tсм.,

Фреж.= (365 – 96 – 4) * 3 * 8 = 6365 годину/рік,

Де Фреж. – режимний (номінальний) фонд часу, година/рік;

Двих., Дпр. – відповідно кількість вихідних і святкових днів, дн/год; (при безперервному режимі Двых, Дпр=0)

n – кількість змін;

tсм – тривалість зміни, година.

Дійсний (ефективний) фонд часу роботи устаткування знаходиться по формулі:

Фд.=Фреж. – Птор.=Фр*(1-b/100)

Фд.=Фреж. – Птор.= 6365 * (1–9/100) = 5792.1 годину/рік,

Де Птор. – плановані простої устаткування в різних видах ремонту і технологічні простої.

Тривалість поточних і капітальних ремонтів встановлюється по графіках ТЕ і Р, прийнятими на аналогічних підприємствах. У разі їх відсутності сумарні простої і плановані технологічні зупинки можна прийняти в розмірі b=8–10% від режимного фонду часу. При цьому коефіцієнт екстенсивного використовування устаткування (Кекст.) не повинен бути менше 0,8, тобто Кекст.= (Фд. / Фреж.)>0,8. Кекст. = 0.9

Для перевірки відповідності виробничої програми розрахованої потужності визначається коефіцієнт використовуваної потужності (Кисп.м.).

У

Кисп.м. = – >0,85,

М

5000

Кисп.м. = ¾¾ = 0.98 > 0,85,

5097

Де В-планований випуск продукції (виробнича програма), т/год.

2. Розрахунок потреби і вартості сировини і матеріалів

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на виробничу програму цеху визначається по кожному виду матеріалу і розраховується по формулі:

Pj = Hj * B

Pпэвд = 500 * 5000 = 2500000 кг/рік = 2500 т/год

Pпэнд= 500 * 5000 = 2500000 кг/рік = 2500 т/год

де Рпе – вид матеріалу;

Hj – норма витрати J – ої сировини і матеріалу на тонну продукту, кг/т;

У – випуск продукту за проектом, т/год.

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах можна здійснити у формі таблиці 1.

Таблиця 1. Потреба в сировині і матеріалах

Найменування матеріалу

Норма витрати, кг/т продукції

Об'єм виробництва, т/год

Потреба, т/год

ПЕВД

500

5000

2500

ПЕНД

500

5000

2500


На підставі розрахованої потреби в матеріальних ресурсах визначається їх вартість, яка надалі використовується для знаходженні суми нормованих оборотних коштів і розрахунку собівартості продукції.

Таблиця 2. Вартість сировини і матеріалів

Найменування компоненту

Ціна, грн/т

Потреба, т

Вартість, тис. грн

На 1 т виробів

На річну програму

На 1 т

Річної потреби

ПЕВД

2400

0.5

2500

2

6000

ПЕНД

2310

0.5

15

5775

Добавки (фарбник, перламутр, мастило, антістарітель і ін.)

4100

0.06

300

0.24

1230

Всього


06

5300

2.59

13005


При визначенні суми оборотних коштів необхідно вартість сировини і матеріалів враховувати з податком на додану вартість (ПДВ), який складає 20% від вартості матеріалу без ПДВ.

3. Визначення витрати і вартості енергоресурсів

Розрахунок витрати будь-якого виду енергоресурсів, окрім електроенергії, здійснюється по загальній формулі:

Rэi=SдоRгодина i до*Fд,

Rвода = 6.68 * 5792.1 = 38690 нм3/год,

Rсж. воз. = 618.1 * 5792.1 = 3580097 нм3/год,

де i – вид енергоресурсів (пара, природний газ, вода, ін.):

до – устаткування, споживаюче даний вид ресурсів:

Rгодина i до – годинна витрата i-го виду ресурсу на к-ом устаткуванні, ед/час; (встановлюється на основі розрахунку теплового балансу);

Fд – дійсний річний фонд часу роботи к-го устаткування, година/рік.

Ціна за 1 нм3 води – 0.123 грн

– стислого возд – 0.002 грн

Вартість Sвода = 38690 * 10 * 0.123 = 47588 грн/рік

Вартість Sсжвоз = 3580097 * 10 * 0.002 = 71602 грн/рік

Орієнтовні годинні витрати води, стислого повітря на технологічні потреби при виробництві виробів з пластмас приведені в додатку б.

Потреба в електроенергії визначається для кожного устаткування на підставі величин у встановленій потужності Sk (квт) і часі роботи устаткування Фд (година/рік), а потім підсумовується по всьому устаткуванню:

Р ее =S Sк Fд Kз Kпро Kп,

Де Kз, Kо, Kп – коефіцієнти завантаження (0.75), одночасності (0.8) і втрат (06) відповідно.

Знаючи ціни на енергоресурси (Ці) і їх витрати (Рі), можна порахувати їх вартість:

Sі= Рі * Ці

Sі= Рі * Ці

Ціна 1кВт*час електроенергії – 0.176

Sээ = 1679772.6 * 0.176 = 295640 грн/рік

Ціни на енергоресурси встановлюються на рівні діючих на підприємстві.

4. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Сума амортизаційних відрахувань, відношувана на собівартість продукції, що випускається, щорічно, складається з амортизації основного технологічного устаткування, амортизація будівель і споруд, амортизація іншого обладнання.

Розрахунок амортизації, для кожної з цих груп здійснюється по формулі:

Al=(Nar /100)Si OFi

Aпро.=(24 /100) * 1218.8 = 292.5 тыс. грн.

Aзд.=(8/100) * 1145.4 = 96 тыс. грн

де i – група основних фондів, відмінних нормою амортизації;

Nar – норма амортизації по групі L, %;

ПроFi – балансова вартість основних фондів, відношуваних до групи L на початок проектного року.

Річні норми амортизації для устаткування, що знов вводиться, мають наступні значення:

для основного технологічного устаткування – 24%;

для будівель і споруд – 8%

для іншого обладнання – 40%

засоби зв'язку, ЕОМ, устаткування для обробки інформації, приладів – 60%.

Вартість основного технологічного устаткування, по якому нараховується амортизація , розраховується за формою таблиці.

Таблиця 4. Первинна вартість устаткування

Найменування устаткування

Кількість одиниць

Ціна, тис. грн

Вартість, тис. грн

1 Екструдер ДС – 02

10

32.000

320.000

2 Екструзіонная головка

10

24.000

240.000

3 пристрій, що приймально-тягне

10

10.000

100.000

4. Система охолоджування

8.000

80.000

Разом740.000

Неучтененноє устаткування (10% від суми по гр. 4)74.000

Транспортування (2–4% від суми по гр. 4) + неуточнене устаткування)88.800

-Комплектация устаткування – 1,5%

– заготовительно-складские витрати 1,2%

– трубопроводы і Кіп – 5%56.980

Монтаж (15% від суми по гр. 4+ неучт. Устаткування)185.000

Спеціальні роботи (8–12% від суми по гр. 4)74.000

Всього:1218.780


Вартість будівель і споруд визначається виходячи із структури капітальних вкладень підприємств хімічної промисловості, в якій вартість устаткування складає 60%, витрати на будівлі і споруди відповідно 40% від сумарних капітальних вкладень.

Звідси:


У вартість будівлі додатково включаються:

опалювання і вентиляція 5–7%; (= 40.6 тыс. грн)

водопровід і сигналізація 10–12%; (= 82 тыс. грн)

внутрішнє освітлення 3–5%; (= 40.6 тыс. грн)

внутрішні водостоки 1%; (= 8.1 тыс. грн)

зовнішнє впорядкування:

одноповерхової забудови 14%, (=113.7 тыс. грн)

двоповерхової забудови 6%, (= 48.7 тыс. грн)

Разом будівлі; 1145.4 тыс. грн.

4. Організаційний план

Даний розділ бізнес-плану містить розрахунки:

облікового і явочного складу робітників;

визначення кваліфікаційного складу  персоналу (ППП);

розрахунок кількості службовців, в т.ч. керівників, фахівців, технічних працівників.

Розрахунок чисельності основних робітників.

Розрахунок необхідної кількості основних виробничих робітників здійснюється по-різному для нормованих і ненормованих робіт.

Ефективний фонд часу (Фн) одного робітника рівний номінальному фону мінус плановані невиходи на роботу з поважних причин (тарифна відпустка, виконання державних обов'язків, хвороби і т.д.). Плановані невиходи на роботу не повинні перевищувати 15% від номінального фонду часу.

Розрахунок необхідної кількості основних виробничих робіт здійснюється з урахуванням кількості робочих місць або кількості обслуговуваних апаратів і норм обслуговування.

При цьому використовується формула:

А * n

Rя = ¾¾¾,

Hпро

10 * 3

Rя = ¾¾¾ = 15,

2

де Ря – добова потреба в основних робітниках, чел./сут;

А – число обслуговуваних апаратів, шт.;

Н про – норма обслуговування, яка показує, скільки апаратів може обслужити одна людина, ап/чел.;

n – число змін.

Розрахунок кількості виробничих робітників представлений в таблиці 5.

Таблиця 5. Чисельність основних робітників

Найменування професій

Кількість устаткування, шт.

Норма обслуговування, шт./чіл

Кількість робітників в зміну

Число змін

Явочна кількість робітників

Облікова кількість робітників

Апаратник

10

2

5

3

15

18


Для визначення всієї необхідної кількості робітників (облікового складу) необхідно врахувати кількість робітників в період невиходу основних робітників з поважних причин, що виробляється шляхом множення явочного числа на коефіцієнт облікового складу (Ксп). Він визначається як відношення номінального фонду (Фн) часу одного працівника до його ефективного фонду (Феф.)

Фн

Kсп = ¾¾,

Fеф

Kсп = ¾¾ = 17,

1658

SRсп =SRя *Kсп;

SRсп = 15 * 17 = 18

Склад і кількість керівних працівників, фахівців і технічних службовців розраховується відповідно до вибраної організаційної структури підприємства і штатного розкладу.

Визначення чисельності працюючих необхідне як для оцінки забезпеченості виробництва робочою силою, так і визначення витрат на оплату праці, відношуваних на витрати виробництва, які розраховуються у відповідному розділі бізнес-плану.

5. Розрахунок собівартості і ціни продукту, що випускається

Калькуляція собівартості складається за формою таблиці.

Таблиця 6. Калькуляція собівартості продукту

Стаття витрат

Величина на одиницю, грн

Величина на річний випуск, грн

Примітка

Матеріальні витрати
Сировина і матеріали без ПДВ

2601

13005000


2. Напівфабрикати власного виробництва і купувальні

0

0

См.табл. 3

3. Відходи (віднімаються)

130

650000


Разом за вирахуванням відходів

2471

12355000

S

4. Допоміжні матеріали

148.26

741300

Приймаються у розмірі 5–8% від суми витрат по п. 1

2. ЕнерговитратиРозділ 3

2. Електроенергія

59.1

295640

Див. табл. 4

2.2. Вода

9.5

47588


2.3. Інші види

14.3

71602


3. Оплата праці
3. Основна заробітна платня основних виробничих робітників

15.75

78770

Табл. 8

3.2. Відрахування до державного Пенсійного фонду

6.8

34025

32% від ГФОТ осн. проїзводст робітників

3.3. Відрахування на гос соціальне страхування

0.61

3083

2.9% від ГФОТ осн. проїзводст. робітників

3.4. Відрахування до фонду страхування по безробіттю

0.4

2020.3

1,9% від ГФОТ осн. проїзводст робітників

3.5. Відрахування на страхування від нещасного випадку

0.43

2158.5

2.03% від ГФОТ осн. проїзводст робітників

Разом умовно-змінні витрати

2740.5

13702774.8

S по п. 1¸3

4. Загальновиробничі витрати

841306.4

Табл. 10

5. Інші виробничі витрати

140

700000


6. Разом виробнича собівартість

3048.7

15243500

Сума по п. 1–5

7. Адміністративні витрати

20.4

102000


8. Витрати на збут

152

762175

4–5% від виробничої собівартості

9. Разом собівартість

3221

16105500

Разом по п. 6 + п. 7+п. 8

10 Ціна виробництва

4026.4

20132000На основі розрахованої собівартості встановлюється ціна виробництва продукту по формулі:

R

Цпр = С*(1+ ¾¾),

100

25

Цпр = 3221 * (1+ ¾¾) = 4026.4 грн/т,

100

Де З – собівартість одиниці продукції, грн/т;

R – рівень рентабельності, що задається, % (20–40%).

Відпускна ціна формується на основі розрахованої ціни виробництва і згідно наступній формулі:

Цотп=Цпр-ва*1,2

Цотп= 4026.4 * 1,2 = 4836 грн/т

де 1,2 – коефіцієнт, що враховує ПДВ (20%).

Відпускна ціна використовується для розрахунку і прогнозу виручки від реалізації.

Сума витрат по статтях 1, 2, 3 калькуляції відносять до умовно-змінних витрат і перераховуються кожного разу при зміні об'ємів виробництва.

Сума витрат по статтях 4, 5, 7, 8 для річного випуску є умовно-постійними (Упост) і приймаються рівними для будь-яких значень випуску продукції.

6. Розрахунок витрат на оплату праці

Річний фонд оплати праці (ГФОТ) полягає:

з фонду основної заробітної платні;

з фонду додаткової оплати праці.

Фонд оплати праці для різних категорій працюючих визначається роздільно.

Розрахунок ГФОТ основних і допоміжних робітників здійснюється в таблиці 8.

Алгоритм розрахунку ГФОТ цієї категорії працівників наступний:

ЗПтарj = Росн j * t j * Феф j

ЗПтарj = Росн j * t j * Феф j

(гр. 6 = гр. 2 * гр. 4 *гр. 5)

ЗПосн j = Фтар j + Дj = ЗП тар j * (1+0.12…0.25)

ЗПосн j = Фтар j + Дj = ЗП тар j * (1+0.12…0.25)

(гр. 8 = гр. 6 + гр. 7)

ГФОТ = ЗПосн j + ЗПдоп j = Фосн j * (1 + 0.35…0.4)

ГФОТ = ЗПосн j + ЗПдоп j = Фосн j * (1 + 0.35…0.4)

(гр. 10 = гр. 8 + гр. 9),

де Зосн j, ЗПтар j, ЗПдоп j, ГФОТj – відповідно основний і тарифний фонди заробітної платні, додатковий і річний фонди оплати праці робітників j-й професії, тис. грн.;

Рсп j – обліковий склад робітників j-й професії, чіл. (табл. 7)

tj – годинна тарифна ставка робітників j-й професії і даного розряду, грн/година (встановлюється на рівні діючих підприємств або відповідно до галузевих тарифних угод і змін до них (від 1,6–2,5 грн/година);

Феф. j – ефективний річний фонд часу одного робітника j-й професії, година/рік (по балансу часу);

Дj – доплати і надбавки, для j-й професії (12–25% від ЗПтар j).

ЗПдоп j може бути прийнята у розмірі 35 – 40% від ЗПосн j.

Основою розрахунку ГФОТ керівників, фахівців, що служать і МОП є штатні оклади, які встановлюються на рівні діючих підприємств або на підставі єдиної тарифної сітки для робітників і службовців по загальних (крізним) професіях. Розрахунок здійснюються у формі таблиці 8 або по формулі:

ГФОТ = OL * nL * tL *[1+(0.25…0.45)]

Де Про L – оклад L-ного працюючого, грн/мес;

n L – число працюючих L-ной професії або фахівців, чіл.;

t L – число місяців в році, відпрацьоване L-м співробітником;

(0.25…0.45) – коефіцієнт додаткової оплати праці.

Таблиця 8. Розрахунок ГФОТ керівників і фахівців

Категорія працюючих

Чисельність, чіл.,

Оклад, грн в місяць,

OL

К-ть місяців

tL

Основний фонд зарплати, тис

Доп оплата праці, тыс. грн

ГФОТ, тыс. грн

Начальник цеху

1

1800

11

19.8

7.0

26.8

2. Инженер-технолог

1

1100

11

12.

4.2

16.3

3. Майстер

3

800

11

26.4

9.24

35.64

4.Інженер по ВІД

1

1000

11

10

3.85

14.85

5. Економіст

1

1200

11

13.2

4.6

17.8

6. Прибиральниця

1

500

11

5.5

9

7.4

Разом

888.0

30.8

118.8


Похожие работы на - Розробка плану виробництва

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!