Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Менеджмент
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  1,65 Mb
 • Опубликовано:
  2010-08-31
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

План

Вступ

Розділ 1. Загальні основи управління системами якості послуг зв’язку

1.1. Сутність і значення системи якості для підприємства

1.2. Системне управління та методи контролю якості на підприємстві

1.3. Динаміка розвитку якості надання послуг мобільного зв’язку в Україні

Розділ 2. Аналіз системи якості послуг мобільного зв’язку в компанії «Київстар»

2.1. Загальна характеристика компанії «Київстар»

2.2. Структура управління компанією «Київстар»

2.3. Аналіз економічних показників розвитку компанії «Київстар»

2.4. Оцінка стандартів якості в компанії «Київстар

Розділ 3. Вдосконалення системи якості надання послуг мобільного зв’язку в компанії «Київстар»

3.1. Вдосконалення елементів програми якості послуг мобільного зв’язку компанії «Київстар»

3.2. Розробка критеріїв оцінки якості обслуговування абонентів мобільного зв’язку «Київстар»

3.3. Вдосконалення методів планування процесу підвищення системи якості послуг мобільного зв’язку в компанії «Київстар»

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Вступ


Нині стає дедалі очевидним, що останні десятиріччя 20-го століття ввійдуть в історію як переломний рубіж у розвитку світової цивілізації. Глибокі зміни охопили всі основні сфери життєдіяльності суспільства, держави, а також не промайнули вони сферу інфраструктури.

Діяльність людей в основних аспектах суспільного життя здійснюється з неодмінним залученням засобів відповідної розвиненої інфраструктури.

Швидкість і масштаби розвитку та поширення інфокомунікацій, їх вплив на культурні, соціальні, економічні та політичні трансформації в суспільстві дають підстави оцінювати характер і відкривають нову еру в історії людської цивілізації.

Одним з видів інфокомунікацій є мобільний зв'язок. Кількість підприємств, що прагнуть закріпитись у галузі мобільного зв’язку зростає, тому що галузь приваблює високим рівнем прибутку, стійким попитом на послуги. Підприємства, які нещодавно прийшли в галузь пропонують послуги по більш низьким цінам та низькою якістю. Така тенденція може привести до непропорційного росту споживчого попиту відносно пропозиції в цілому по галузі, що негативно для ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.». Тому дипломна робота присвячена дослідженню якості послуг мобільного зв’язку.

Мобільний зв’язок — це новий рівень комфорту і свободи спілкування, це можливість організовувати своє життя, піклуватися про близьких і про те, що є для нас важливим. Темпи сучасного життя і ті вимоги, які воно ставить перед нами, роблять мобільний зв’язок нашим надійним і необхідним партнером, який супроводжує нас протягом усього дня.

Компанія «Київстар» — закрите акціонерне товариство, яке було засноване в 1994 році і є лідер мобільного зв’язку України. Штат співробітників «Київстар» налічує 120 чоловік. «Київстар» – один з найкрупніших операторів на території України. Жоден інший не може порівнятися з нею по масштабності. «Київстар» забезпечує покриття території, де проживає 99% населення України, охоплюючи своєю мережею всі великі і малі міста і понад 28 тис. сільських населених пунктів, всі основні національні і регіональні траси, більшість морського і річкового побережжя України. Серед людей, для яких мобільний телефон це невід'ємна частина життя, роботи, відпочинку, компанія користується великою популярністю. І пояснюється це не тільки тим, що оснащена вона новітнім устаткуванням, прекрасно підготовленим персоналом і розвиненою мережею сервісних центрів, але неабиякою мірою і тим, що у "Київстар" найдоступніша вартість ефірного часу, широкий діапазон тарифів, гнучка система знижок і маркетингових пропозицій.

В умовах жорстокої конкурентної боротьби й швидко мінливої ситуації підприємства повинні не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ, але й розробляти довгострокову стратегію підвищення якості пропонованих товарів чи послуг, що дозволяла б їм встигати за змінами зовнішнього середовища.

На сьогодні у світі створена нова стратегія, яка трактує якість як найбільш важливий фактор в забезпеченні конкурентноздатності будь-якої компанії. У зарубіжній практиці виділяють такі два основних елементи стосовно якості: відповідність цілям проекту та відповідність вимогам споживачів. З переходом до ринкових відносин в Україні проблема якості постала перед кожним виробником. Саме вирішенням цієї проблеми повинен займатись проект-менеджер. Завдання забезпечення якості проекту актуальне на всіх фазах його життєвого циклу. Нова політика управління базується насамперед на розумінні учасниками проектів життєвої необхідності забезпечення їх якості. Ціллю управління якістю є описання того, що забезпечить виконання лозунгу “В нашому проекті ми боремося за якість” та як він буде впроваджуватися в життя.

В дипломній роботі розглядаються питання формування програми з підвищення якості послуг, які надає підприємство – оператор мобільного зв’язку, відповідно до результатів аналізу.

Мета дослідження полягає у розробці системи вдосконалення управління якістю оператора мобільного зв’язку та формулюванні рекомендацій керівництву ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» щодо заходів з підвищення рівня якості пропонованих послуг.

Відповідно до мети були поставлені основні завдання:

- дослідити теоретичні аспекти поняття якості та формування систем управління якістю на підприємствах;

- показати роль управління системою якості в умовах розвитку ринкової економіки України;

- провести аналіз діяльності підприємства – оператора мобільного зв’язку для виявлення переваг і недоліків існуючої системи якості на підприємстві;

- на основі досліджень надати обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення елементів програми управління якістю на підприємстві;

- розробити критерії оцінки якості обслуговування абонентів мобільного зв’язку «Київстар»;

- запропонувати методи планування розвитку системи якості на підприємстві.

Об’єктом дослідження є ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.». Предметом дослідження є організаційно-економічні механізми формування системи оцінки якості на підприємстві.

Основними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної роботи були українські й іноземні видання з проблем управління якістю на підприємстві, менеджменту та маркетингу, міжнародні нормативно-правові акти, які регулюють питання якості.

 Практична частина роботи побудована на основі наступних методів дослідження: статистичних даних ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.», даних маркетингових досліджень, аналізу прес-релізів щодо діяльності ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.». Практичне використання результатів дипломної роботи і впровадження запропонованих заходів дасть змогу підвищити рівень якості послуг мобільного зв’язку ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» та сприятиме зміцненню позиції лідера ринку підприємства.

 

Розділ 1. Загальні основи управління системами якості послуг зв’язку

 

1.1. Сутність і значення системи якості для підприємства

 

Якість - це філософська категорія. Ще давньогрецький філософ Аристотель намагався дати визначення якості. У ХІХ столітті німецький філософ Гегель дав філософське визначення якості: "Якість є в першу чергу тотожна з буттям визначеність, так що дещо перестає бути тим, що воно є, коли воно втрачає свою якість".

Категорія якості відображає важливу сторону об'єктивної дійсності об'єкта - визначеність. Одночасно з цим філософи всіх часів і народів розуміли, що саме якість є основою для удосконалювання якості продукції, а, отже, розвитку матеріальної культури.

Однак у наш час виявилося, що для практичної діяльності одних філософських сентенцій явно недостатньо і для ефективної спільної діяльності людей термінологію, пов'язану із визначенням якості, необхідно стандартизувати.

Використання терміна "якість" з філософської сентенції перейшло в лексикон суто прикладної діяльності - виробництва, але при цьому зберігається філософський зміст - якість є основою для подальшого удосконалювання продукції.

У Міжнародному стандарті ІСО 8402 наводиться таке визначення якості: "Якість - сукупність характеристик об'єкту, що стосуються його здатності задовольняти встановлені та передбачувані потреби".

Таким чином, сучасне визначення поняття «якість» має наступний вид: під якістю розуміють сукупність властивостей, які зумовлюють придатність продукту задовольняти певні потреби споживачів відповідно до його призначення. У визначенні "якість" містяться два терміни, що вимагають пояснення. Це терміни "потреба" і "об'єкт". Оскільки існує безліч визначень цих термінів, те обрано було ті визначення, які ми вважаємо найбільш інформативними і логічно обґрунтованими.

Потреби виникають із незадоволеності вимог будь-якого споживача (в тому числі - суспільства), необхідних для його нормальної життєдіяльності, і спрямовані на усунення цієї незадоволеності.

Ринок орієнтований не просто на задоволення потреб споживачів, а на задоволення платоспроможного попиту, що випливає з його потреб.

У визначенні якості поняття потреб є вихідним. Їхні характеристики повинні відповідати характеристикам якості об'єкта і бути не гірше характеристик, визначених стандартами.

Об'єкт - те, що може бути індивідуально описане і розглянуте. Об'єктом може бути, наприклад, діяльність чи процес, продукція, організація, система чи окрема особа, а також будь-яка комбінація з них.

Роботи, пов’язані із забезпеченням якості, базуються на застосуванні стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), створеної в 1947 р. У колишньому СРСР як національні ці стандарти було визнано в 1988 р. У системах управління якістю використовують серію стандартів ISO 9000 і еквівалентні їй. Неурядову організацію ISO зі штаб-квартирою в Женеві (Швейцарія) було створено з метою розробки світових стандартів, які сприяли б поліпшенню міжнародних зв’язків і кооперації, а також прискореному розвитку збалансованої та рівноправної міжнародної торгівлі. До складу ISO входить 91 країна світу, на які припадає 95 % світового промислового виробництва.

Ефективним засобом управління якістю є стандартизація, яка включає комплекс норм, правил і вимог до якості продукції.

Процес стандартизації продукції регулюється сукупністю нормативно-технічної документації:

1. Міжнародні стандарти ISO серії 9000;

2. Державні стандарти України (ДСТУ);

3. Галузеві стандарти (ГСТУ);

4. Стандарти науково-технічних та інженерних товариств та спілок;

5. Технічні умови (ТУ);

6. Стандарти підприємств.

Стандарт є основним нормативно-технічним документом, в якому показники якості встановлюються, виходячи з новітніх досягнень науки, техніки і попиту споживачів.

Сертифікація продукції - один із важливих елементів системи управління якістю, який передбачає оцінку відповідності продукції певним вимогам та видачу певного документа-сертифіката. Сертифікат — це документ, що засвідчує високий рівень якості продукції та її відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000.

В Україні існує обов'язкова і добровільна сертифікація. Обов'язкова сертифікація здійснюється в межах державної системи управління господарськими суб'єктами, охоплює перевірку та випробування продукції, державний нагляд за сертифікованими виробами.

Добровільна сертифікація може проводитись на відповідність вимогам, які не є обов'язковими, за ініціативою суб'єкта господарювання на договірних засадах.

Суб'єкти господарювання (виробники, постачальники, продавці) щодо продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, повинні:

1) у визначений термін і в належному порядку проводити сертифікацію продукції;

2) забезпечувати виготовлення продукції відповідно до вимог того стандарту, за яким її сертифіковано;

3) реалізовувати продукцію тільки при наявності сертифіката;

4) припинити реалізацію сертифікованої продукції, якщо виявлено її невідповідність вимогам певного стандарту або закінчився термін дії сертифіката. Згідно з вимогами чинного вітчизняного законодавства сертифікація продукції в Україні здійснюється в рамках державної системи сертифікації - УкрСЕПРО.

Сертифікацію здійснюють державні випробувальні центри (ДВЦ) з найважливіших видів продукції. На сертифіковану продукцію видається сертифікат відповідності, який містить спеціальний знак відповідності. Аналогічним знаком позначається і сама продукція; він інформує споживачів про те, що продукція є сертифікованою за системою УкрСЕПРО.

Останнім часом почали формуватись міжнародні системи сертифікації, координацією яких займається спеціальний комітет із сертифікації - СЕРТИКО, що діє у складі ІSО.

Державний нагляд за якістю продукції здійснює Держстандарт (Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації України), який є національним органом, що здійснює стандартизацію і сертифікацію продукції.

Об'єктом державного нагляду є продукція виробничо-технічного призначення і товари народного споживання, експортна продукція щодо вимог контрактів, імпортна продукція щодо діючих в Україні стандартів, атестовані виробництва.

На місцях державний нагляд за якістю продукції здійснюють територіальні органи Держстандарту — центри стандартизації, метрології і сертифікації.

Міжнародні стандарти розробляють, як правило, технічні комітети ISO. Кожний комітет-член, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представлений у цьому технічному комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. Міжнародні стандарти готують згідно з правилами, викладеними у Директивах ISO/IEС (IEС-Міжнародна електротехнічна комісія). Питаннями якості в ISO займається технічний комітет ISO 176. Він координує розробку та впровадження стандартів у системах контролю за якістю продукції, її підвищення й забезпечення технологією, пов’язаною зі сферою якості. Цьому технічному комітету підпорядковані стандарти серії ISO 9000 “Системи якості”. Стандарти ISO 9000 — ISO 9004 найбільше поширені у світі; можливо, це найважливіші стандарти щодо систем якості, які коли-небудь розроблялися. Вони прийняті більшістю промислово розвиненими країнами світу і мають відігравати важливу роль у Європейському Союзі.

ISO-9000 - стандарт на якість проектування, розробку, виготовлення та післяпродажного обслуговування. ISO-9000 визначає базовий набір заходів з контролю якості та містить схему функціонування бізнес-процесів підприємства, яке забезпечує якість його роботи.

ISO-9000, не є стандартом якості власне для товарів та послуг, що виробляє підприємство. Схема “покриває” всі етапи виробничого циклу випуску товарів/послуг:

¯ закупку сировини і матеріалів;

¯ проектування;

¯ створення і доставку товарів;

¯ обслуговування клієнтів;

¯ навчання персоналу.

ISO-9000 регламентує два ключових моменти:

а) наявність і документування відповідного бізнес-процесу;

б) вимірювання його якості.

Насправді ISO - 9000 — це серія стандартів з управління якістю і забезпечення якості.

Є чотири частини ISO -9000:

¯ 9000-1 - настанови щодо вибору і застосування;

¯ 9000-2 - настанови щодо застосування ISO -9001, ISO -9002 та ISO –9003;

¯ 9000-3 - настанови щодо застосування ISO-9001 до розроблення, поставляння та супроводження програмного забезпечення;

¯ 9000-4 - настанови щодо управління програмною надійністю.

Міжнародний стандарт ISO 9001 розроблено технічним комітетом ISO/TS 176 ”Управління якістю і забезпечення якості”, Підкомітетом SC2 “Системи якості”. Переглянуто назву стандарту, яка більше не містить терміну “забезпечення якості”. Це відбиває той факт, що вимоги до систем управління якістю, встановлені ISO 9001, спрямовані також поряд із забезпеченням якості продукції на підвищення задоволеності замовника.

ISO-9001- системи якості - модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування. Цей стандарт є найбільш повним. Він специфікує модель забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу товару/послуги.

ISO-9002 - системи якості - модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування.

ISO-9003 - системи якості - модель забезпечення якості в процесі контролю готової продукції та її випробування.

ISO-9004-1 - управління якістю та елементи системи якості: Частина 1: настанови

ISO-9004-2 - управління якістю та елементи системи якості: Частина 2: настанови щодо послуг.

ISO-9004-3 - управління якістю та елементи системи якості: Частина 3: настанови щодо перероблюваних матеріалів.

ISO-9004-4 - управління якістю та елементи системи якості: Частина 4: настанови щодо поліпшення якості.

Стандарти ISO 9001 та ISO 9004 утворюють узгоджену пару стандартів з управління якістю. ISO 9001 націлений на забезпечення якості продукції та підвищення задоволеності замовників, тоді як ISO 9004 спрямований на ширшу перспективу управління якістю для надання рекомендацій щодо поліпшення показників діяльності.

Сертифікація підприємства за стандартом ISO-9000 включає наступні три етапи:

1. Застосування стандартів на підприємстві, яке полягає в розробці і введення в дію низки заходів запропонованих стандартами;

2. Проведення власної сертифікації акредитованими ISO–органами;

3. Періодичні (два рази на рік) перевірки підприємства на наслідування (відповідність) стандартів.

Сертифікація за ISO є добровільною справою кожного підприємства. Основною причиною сертифікації є те, що зарубіжні компанії вимагають наявності сертифіката від своїх постачальників. Більш того, наявність сертифіката може бути обов’язковою умовою участі підприємства в міжнародних тендерах, держзамовленнях, а також отримання пільгових кредитів та страховок.

Система якості є організаційним стрижнем створення оптимальних умов для продуктивної праці фахівців. Вона дозволяє перейти від кустарного рівня створення програм до наукового, організованого масового виробництва програмного продукту, завдяки застосуванню особливих методів управління якістю. Ці методи варіюються від компанії до компанії, але основні їх положення єдині для всіх і визначаються стандартом ISO-9003.

Цей стандарт включає усі положення загального стандарту ISO-9001, а також необхідні доповнення до них, що стосуються розробки, поставки та обслуговування ПЗ.

ISO-9001 встановлює вимоги до системи якості постачальника і дозволяє оцінити його можливості з проектування та постачання продукції, що відповідає цим вимогам.

Вимоги стандарту мають на меті задоволення запитів користувача через попередження появи будь-яких невідповідностей продукції на усіх стадіях її життєвого циклу від проектування до обслуговування ПЗ.

Призначення стандартів ISO - забезпечити якість при проектуванні, розробці, монтажах, обслуговуванні. Вони включають наступні елементи:

¯ відповідальність керівництва;

¯ систему якості;

¯ аналіз контрактів;

¯ управління проектуванням;

¯ управління потоком інформації;

¯ матеріально-технічне забезпечення проектів;

¯ вироби, що поставляються замовником;

¯ ідентифікація виробу;

¯ управління процесом створення продукції;

¯ контроль і випробування;

¯ обладнання для контролю, виміру і досліджень;

¯ статус контролю й випробувань;

¯ оформлення продукції, що не відповідає вимогам;

¯ внесення змін;

¯ зберігання, упаковка і постачання;

¯ документація по якості;

¯ навчання;

¯ обслуговування;

¯ статистичні методи.

Теоретичні матеріали і практичний досвід підприємств доводять, що діяльність щодо підвищення якості необов'язково веде до економічного успіху. Тому подібна активність повинна оцінюватися з позиції господарської корисності. Ще в 50-і роки була сформована концепція витрат, пов'язаних із якістю. Проте за її застосування виникає ряд проблем. Найістотнішою з них є оцінка прибутковості відповідних конкретних заходів.

Вплив заходів, пов'язаних із якістю, на збільшення прибутків і зниження витрат можна простежити за допомогою так званого ланцюжка успіху підприємства в галузі управління якістю (рис.1.1).

Ìàë. 1. Ëàíöþæîê äîñÿãíåííÿ óñï³õó â ðàìêàõ óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ òàïðèêëàäè ñòðèìóþ÷èõ ôàêòîð³â

Рис. 1.1. Ланцюжок досягнення успіху в рамках управління якістю та приклади стримуючих факторів

Збільшення прибутків досягається завдяки лояльності клієнта і його позитивній особистій комунікації з навколишніми, сприятливому розширенню збуту. Зниження витрат є результатом удосконалення виробничого процесу і попередження помилок.

Значення управління якістю для підприємства доведено багатьма емпіричними дослідженнями. Проте на практиці виявлено і ряд негативних прикладів підприємств, що не досягли успіху, не зважаючи на інтенсивну роботу з підвищення якості. Іншими словами, зусилля в галузі якості не завжди визначають економічний успіх.

Наявність стримуючих чинників зумовлює істотне зменшення можливості того, що вся сукупність зв'язків у наведеному на схемі ланцюжку матиме явно виражений лінійний характер. Не кожний захід в галузі якості обов'язково викликає зростання задоволеності клієнта пропорційно докладеним зусиллям, що, у свою чергу, підвищувало б його лояльність і забезпечувало б збільшення прибутку компанії.

Система якості є організаційним стрижнем створення оптимальних умов для продуктивної праці фахівців. Вона дозволяє перейти від кустарного рівня створення програм до наукового, організованого масового виробництва програмного продукту, завдяки застосуванню особливих методів управління якістю. Управління якістю проекту - це дії, спрямовані на встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якості проекту в процесі його розробки, обґрунтування та реалізації.

1.2. Системне управління та методи контролю якості на підприємстві


В основі управління якістю повинні лежати певні керівні принципи, які розробляються менеджментом вищого рівня в формі політики в сфері якості.

Відповідно до Державного стандарту України ISO 9000-2001 встановлено вісім принципів управління якістю, які найвище керівництво може використовувати для поліпшення показників діяльності організації:

1) орієнтація на замовника.

Організації залежать від своїх замовників і тому повинні розуміти поточні та майбутні потреби замовників, виконувати їхні вимоги і прагнути до перевищення їхніх очікувань;

2) лідерство.

Керівники встановлюють єдність мети та напрямів діяльності організації. Їм слід створювати та підтримувати таке внутрішнє середовище, в якому працівники можуть бути повністю залучені до виконання завдань, що стоять перед організацією;

3) залучення працівників.

Працівники на всіх рівнях становлять основу організації, і їхнє залучення дає змогу використовувати їхні здібності на користь організації;

4) процесний підхід.

Бажаного результату досягають ефективніше, якщо діяльністю та пов'язаними з нею ресурсами управляють як процесом;

5) системний підхід до управління.

Ідентифікування, розуміння та управління взаємопов'язаними процесами як системою, сприяє організації у результативнішому та ефективнішому досягненні її цілей;

6) постійне поліпшення.

Постійне поліпшення діяльності організації в цілому слід вважати незмінною метою організації;

7) прийняття рішень на підставі фактів.

Ефективні рішення приймають на підставі аналізування даних та інформації;

8) взаємовигідні стосунки з постачальниками.

Організація та її постачальники є взаємозалежними, і взаємовигідні стосунки підвищують спроможність обох сторін створювати цінності.

Ці вісім принципів управління якістю формують основу стандартів та системи управління якістю, які входять до стандартів серії ISO 9000.

Організація робіт по забезпеченню якості проекту включає:

- визначення робіт, необхідних для досягнення потрібного рівня якості;

- визначення відповідальних за здійснення цих робіт;

- розподіл робіт на функціональні частини;

- визначення відповідальних та виконавців по кожній роботі;

- створення зв’язків між різними роботами.

Сьогодні, найбільш поширеним методом управління якістю є метод системного управління якістю. За кордоном цей метод називають — Total Quality Management (TQM).

Відповідно з цим методом встановлюється єдина схема розробки і впровадження системи управління якістю:

1. Проводиться дослідження виробництва і готується спеціальна доповідь;

2. На основі обстеження і аналізу фактичного стану виробництва здійснюється вибір системи управління якістю і розроблюється Програма якості;

3. Розробляється система управління якістю. Програма якості, Настанова по управлінню із встановленим строками виконання включаються до загального плану проекту;

4. На спеціальній нараді за участю фірми-консультанта обговорюють деталі, терміни й організацію виконання програми якості, вносять корективи і приймають рішення (у тому числі з питань навчання й атестації персоналу);

5. Заходи з програми вносять у загальний план реалізації проекту;

6. Програму якості запускають у виробництво: при цьому спеціалізована фірма здійснює періодичні перевірки, документально оформляє їх результати і вносить в зазначені документи необхідні уточнення та коригування.

Виходячи і з вищесказаного, можна зробити висновок про те, що сучасна система управління якістю проекту включає такі складові як:

- планування якості, що передбачає розробку плану управління якістю;

- забезпечення якості проекту;

- контроль якості.

План управління якістю повинен включати плани, які пов’язані з основним процесом:

- забезпечення якості;

- управління ризиками;

- управління конфігурацією;

- плани інтеграції;

- плани установки;

- плани навчання співробітників та ін.

Повинні бути визначені і задокументовані принципи організаційно-технічної взаємодії між різними групами, які приймають участь у розробці цієї системи. Масштаб та ступінь деталізації методик системи управління якістю залежать від складності роботи, методів, що використовуються, необхідних навичок та роботи персоналу. Система якості включає роботи в проекті, які впливають на якість продукту проекту. Вона може бути поділена на різні частини та підсистеми. Наприклад:

- попередні роботи;

- завдання специфікацій якості;

- зв’язки з постачальниками;

- виробництво;

- інспекція;

- відношення із споживачами;

- аудит якості;

- метрологія;

- забезпечення зворотного зв’язку за даними, що відносяться до якості;

- персонал;

- безпека продукту.

Повноваження і відповідальність осіб і організацій, що здійснюють діяльність, яка впливає на якість проекту, повинні бути чітко встановлені і закріплені документально. Це оформлюється в рамках спеціальної Програми забезпечення якості проекту. В даній Програмі знаходить відображення стратегія забезпечення якості проекту, що визначається на початковій стадії його виконання задовго до розміщення замовлень на придбання і доставку обладнання. Програма визначає заходи, направлені на забезпечення якості виконання робіт по проекту, в тому числі заходи по контролю якості.

Програма повинна передбачати:

- організаційну структуру, в рамках якої вона буде реалізовуватись;

- чітко розподілені обов’язки і рівень повноважень окремих осіб, груп і організацій, що приймають участь у вирішенні цієї проблеми.

Програма контролю якості повинна передбачати наступні заходи:

¯ контроль розробки проектної документації;

¯ контроль постачання обладнання, конструкцій і матеріалів;

¯ першочергова інспекція;

¯ перевірка готовності до випробувань;

¯ метрологічний контроль, перевірка контрольно-вимірювальної апаратури;

¯ перевірка складування і зберігання;

¯ контроль процедур проведення інспекцій, випробувань і прийняття;

¯ виявлення непридатного обладнання, конструкцій і матеріалів;

¯ корегування впливів;

¯ реєстрація заходів по забезпеченню якості;

¯ проведення ревізій, бажано, силами сторонніх спеціалістів.

Керівник проекту повинен постійно перевіряти стан справ з виконанням програми і точність її дотримання. Схема організації контролю якості проекту приведена на рис.1.2.

 Рис. 1.2. Організація контролю якості

Для контролю якості проекту використовують такі методи та засоби, як: технічна інспекція, контрольні карти або графіки контролю (використовуються для відстежування вихідних змінних, для моніторингу вартісних і планових відхилень, похибок у проектній документації або в інших процесах проекту), статистичні методи (статистичні вибірки, аналіз динамічних рядів, створення статистичних моделей з метою перевірки та скорочення витрат і часу на проведення контролю якості) та графіки потоків, як допоміжний засіб в аналізі проблем, що виникають, діаграму Парето (діаграма, яка ілюструє появу різних причин невідповідності, впорядкованих за рангом виникнення причин) та аналіз тенденцій (передбачає використання математичних методів для прогнозування майбутніх результатів та технічних показників виконання тощо).

Основною складовою контролю якості проекту є технічна інспекція. Здійснюють її на всіх підприємствах, що приймають участь в управління проектами. Для цього на підприємствах складають план технічної інспекції, який визначає в деталях види й засоби всіх перевірок і випробувань. У плані технічної інспекції виокремлюють критичні процеси (замовлення основного технологічного устаткування), зазначають умови обслуговування й використання нестандартних матеріалів, необхідний рівень контролю силами постачальників та інші аспекти. Розроблюючи план інспекцій, визначають обсяги перевірок, інструментальне оснащення, періодичність та детальність.

Відповідальними за проведення технічного контролю та реалізації плану є: інспекція, відділ технічного контролю (ВТК), лабораторія, а також безпосередньо лінійний персонал.

До основних видів діяльності інспекції належать:

¯ технічна взаємодія та аналіз технічних характеристик;

¯ оцінка постачальника (його досвіду) і повноти умов контракту;

¯ визначення типу контролю й особливих інструкцій для інспекторів;

¯ ліквідація забракованих виробів або устаткування;

¯ складання звітів.

Зазвичай технічна інспекція підприємства передбачає такі заходи:

¯ перевірка ефективності методів контролю якості, які застосовує постачальник;

¯ оцінка стандартів якості постачальника;

¯ випробування;

¯ визначення робочих характеристик;

¯ аналіз документованих даних про раніше здійснені випробування;

¯ огляд поверхонь і перевірку розмірів.

Для контролю якості проекту потрібно мати план управління якістю, операційні визначення, контрольні переліки та результати реалізації проекту.

За досягнення необхідної якості відповідає постачальник, але інспектор має сприяти виявленню умов, що негативно впливають на якість продукції, створюють скрутні становища чи затримують виробничий процес.

Результатом контролю якості є прийняття рішень щодо прийняття робіт, продукції проекту, введення змін у процеси, якщо управління якістю не відповідає встановленим вимогам, нормам і стандартам та прийняття заходів щодо поліпшення якості проекту в цілому.

Загальновизнаними світовими лідерами в області управління якістю є підприємства США, Японії і ряду країн Західної Європи. Відмінною рисою японських програм підвищення якості і системного управління ним є направленість на попередження дефектів, а не контроль. Для Японії характерно переважання контролю якості технологічних процесів над контролем якості продукції. Велика роль відповідальності безпосереднього виконавця за якість. Кожний на своєму робочому місці керується принципом: виконавець наступної операції — твій споживач. На підприємствах Японії діють “гуртки якості”, ціллю і змістом роботи яких є груповий аналіз справ на конкретній дільниці виробництва і питання зростання продуктивності праці. На сьогодні в Японії діє більше мільйона “гуртків якості”, в них приймає участь близько 10 млн. чол.

Розглядаючи досвід США, слід відмітити, що система управління якістю продукції не розглядається як панацея, але на тих підприємствах, де вона детально розроблена і стабільно функціонує, результати відчутні: продаж продукції збільшується, репутація фірми і прибутки зростають, витрати виробництва зменшуються. Наприклад, у фірмі “Polaroid” за рахунок постійної діяльності, направленої на підвищення якості продукції витрати із-за низької якості зменшсь на 44%; продуктивність праці зросла на 8%; обсяг реалізації продукції збільшився на 27%; валовий прибуток зріс на 127%. В корпорації “General Electric” за 4 роки за рахунок підвищення якості продукції витрати зменшсь на 50%, що принесло прибуток в 37 млн. дол.

При всьому різноманітті методів, механізмів та технологій, при всій визначеності загальних принципів та цілей, головним принципом успіху їх втілення, успішного функціонування та безперервного розвитку й вдосконалення є принцип "одноосібності", який передбачає:

· Зацікавленість в результатах вищого керівництва — в ідеалі, "перша людина" на підприємстві виступає безпосереднім ініціатором та куратором розробки, реалізації, функціонування та розвитку системи управління процесами покращення якості.

· Наявність особи з належними повноваженнями, яка повністю відповідає за розробку, втілення, функціонування та розвиток системи управління процесами покращення якості (умовно — "системщик з якості").

Виконання цих двох умов є запорукою успішності функціонування навіть обмеженої та простої системи, без цього навіть найдосконаліше спроектована система не стане насправді "системою" і втішатиме хіба що своїх розробників.

1.3. Динаміка розвитку якості надання послуг мобільного зв’язку в Україні


Основними операторами ринку мобільного зв’язку України є:

- Київстар;

- МТС;

- Білайн;

- Лайф;

- Голден Телеком;

- ДСС тощо.

Основними конкурентами для компанії «Київстар» є всього три з названих компаній і, в принципі, вони є головними ігреками даного ринку.

До 1 вересня 2007 р. в Україні діяло ЗАТ «Український мобільний зв'язок» (UMC). З 1992 року компанія надавала послуги зв'язку, використовуючи стандарт NMT - 450i. В квітні 1997 року саме компанії ЗАТ UMC була надана ліцензія на надання послуг в стандарті GSM - 900, хоча в конкурсі за право отримання цієї ліцензії брало участь декілька компаній.

З січня 2001 року компанія надала своїм абонентам можливість використовування стандарту GSM - 1800.

Окрім самих послуг зв'язку компанія також займається продажами устаткування для роботи з мобільним зв'язком. Також забезпечує міжнародний роумінг і цілий ряд послуг. Окрім цього однією з пріоритетних задач компанії є якісне після продажне обслуговування своїх клієнтів.

У вересні 2007 р. було проведено ребрендинг UMC і тепер на території України ВАТ «Мобільні телесистеми» діє під назвою МТС.

Специфіка клієнтів «Київстар GSM» і МТС дещо розрізняється.

Компанія «Київстар» орієнтується на молодіжну аудиторію і користується популярністю у молодих людей в той час, як МТС робить упор на роботу з корпоративними абонентами, що є однією з головних позицій стратегії компанії. Відносно покриття особливих відмінностей також не існує. Якщо говорити про цінову політику, то тарифи «Київстар» є нижчими, проте МТС пропонує своїм абонентам велику кількість тарифних моделей (цінових варіантів, по яких відбуватимуться взаєморозрахунки з компанією).

Наступний конкурент - компанія «Golden Telecom» був заснований в 1996 році, як спільне українсько-американське підприємство.

Основним іноземними партнерами виступили: міжнародна телекомунікаційна компанія Global TeleSystems Group Ins.(GTS) банк Barings (49% статутної фундації) і українське ЗАТ «Банкомсвязь» (51% статутної фундації). В даний момент компанія зайняла свою нішу на ринку мобільного зв'язку.

У зв'язку з тим, що незначне покриття (Київ і Одеса) не дає компанії можливість конкурувати з такими крупними компаніями як УМЗ та Київстар,

«Golden Telecom» робить упор на наданні послуг корпоративним клієнтам (з дещо іншою специфікою, ніж компанія УМЗ) і наданні абонентам послуг передачі даних і Інтернету . У компанії вже сформувалася певна абонентна база і основною задачею є саме її обслуговування. Приріст абонентів і динаміка існує, але не такою мірою, як у лідерів ринку – Київ стар і МТС.

Ще один конкурент - компанія «DCC». Вона була заснована в 1995 році в місті Донецьку. Вітчизняна частка статутного капіталу - 51%. Саме ця компанія стала «першовідкривачем» цифрового стільникового зв'язку на Україні. Стратегічним постачальником устаткування для DCC є фірма Ericsson. Головна відмінність DCC від інших українських постачальників мобільного зв'язку - робота сіті на базі американського стандарту D-Amps який не дуже поширений в Європі - і як наслідок практично повна відсутність роумінгу. Компанія DCC відрізняється незначною зоною покриття (проте, більшої ніж у компанії «Golden Telecom») і оригінальною ціновою політикою.

Останній конкурент - київська компанія «Wellcom». Вона була заснована в 1995 році. Комерційний запуск був здійснений в 1998 році. Українській стороні належить 51% статутної фундації. 49% належить корейській компанії «Daewoo». Компанія практично не розвивається і, на думку багатьох ринкових аналітиків, не здатна вести конкурентну боротьбу ні з одним з українських операторів мобільного зв'язку.

Розділ 2. Аналіз системи якості послуг мобільного зв’язку в компанії «Київстар»

 

2.1. Загальна характеристика компанії «Київстар»

 

Мобільний зв’язок — це новий рівень комфорту і свободи спілкування, це можливість організовувати своє життя, піклуватися про близьких і про те, що є для нас важливим. Темпи сучасного життя і ті вимоги, які воно ставить перед нами, роблять мобільний зв’язок нашим надійним і необхідним партнером, який супроводжує нас протягом усього дня.

Компанія «Київстар Дж.Ес.Ем.» — національний оператор мобільного зв’язку. Задача компанії полягає в тому, щоб надавати можливість якісного, надійного і доступного мобільного зв’язку якомога більшій кількості людей в України.

Компанія «Київстар» — лідер мобільного зв’язку України.

Історія розвитку найбільшого оператора мобільного зв'язку компанії «Київстар» нерозривно пов'язана з її назвою. Адже під час здійснення першого дзвінка в 1997 р. мережа покривала тільки столицю України. Але обмежуватися Києвом компанія не стала. За три роки з моменту заснування до початку реальної роботи на ринку компанія багато чому навчилася.

ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» було створено в1994 року. П’ятдесят один відсоток акцій належить українським компаніям «Шторм» -- 31% і «Омега»--20%. Найбільшими зарубіжними інвесторами є норвезька компанія «Telenor» (35%) і американська інвестиційна фундація «Sputnik» (14%). Комерційний запуск мережі мобільного зв'язку «Київстар GSM» був здійснений 9-го грудня 1997 року, використовується мережа GSM-900и GSM-1800.

Історію розвитку компанії «Київстар» можна прослідкувати з 1997 року по теперішній час (табл. 2.1).

Таблиця 2.1.

Історія успіху національного мобільного оператора – компанії «Київстар»

1997—1998

· перший дзвінок у мережі «Київстар» (9 грудня 1997 року)

· початок співробітництва з компанією Ericsson (поставка та монтаж обладнання)

· вперше на ринку — апробація безкоштовних вхідних всередині мережі «Київстар»

· вперше на ринку — введено послугу голосової пошти в стандарті GSM

· відкриття чотирьох філій у найбільших містах України — Одеса, Дніпропетровськ, Харків та Львів

·   запровадження послуги міжнародного роумінгу.

1999

· впровадження послуги передплаченого зв’язку «ACE&BASE»

· вперше на ринку — посекундна тарифікація з 30-ї секунди

·   відкриття Кримської філії

2000

· вперше на ринку — безкоштовні вхідні дзвінки всередині мережі для всіх абонентів, включаючи користувачів «ACE&BASE»

· вперше на ринку — введено послуги WAP та традиційного доступу до Інтернету

· вперше на ринку — введено послугу GSM-банкінгу («СтарКард»)

·   вперше на ринку — абонентам надається можливість міжстандартного роумінгу

2001

· вперше на ринку — щосекундна тарифікація з першої секунди розмови

· вперше на ринку — контрактні абоненти «Київстар» отримують можливість оперативно і зручно поповнювати рахунок за допомогою скреч-карт «СтарТайм»

· мережею «Київстар» охоплені всі обласні центри та основні шляхи національного та регіонального значення

·   кількість абонентів перевищила позначку 1 000 000. «Київстар» стає лідером за кількістю абонентів на ринку мобільного зв’язку України

2002

· вперше на ринку — нові тарифні плани для контрактних та корпоративних абонентів, засновані на принципі динамічного зменшення вартості хвилини залежно від використаного ефірного часу

· впровадження нових унікальних послуг «Уїкенд», «СтарСвіт», «СтарДень»

· введення в тестову експлуатацію технології високошвидкісної передачі даних GPRS

· «Київстар» стає першим мобільним оператором України, що надає послуги роумінгу в усіх без винятку європейських країнах

· «Київстар» сертифіковано міжнародною системою якості ISO 2000:9001

·   «Київстар» — перша компанія в Україні, яка розміщує власні єврооблігації на західному фондовому ринку. Загальна сума емісії — 100 млн дол. США

2003

· «Київстар» отримав міжнародну премію «ЄвроМаркет» Європейського Центра Досліджень Ринку (EMRC)

·   рейтинг «ТОР-100» від «Української інвестиційної газети» визнав «Київстар» найдинамічнішою компанією України

2004

· повністю оновлені тарифні пропозиції для всіх категорій абонентів — контрактних, корпоративних та користувачів послуги «ACE&BASE»

· «Київстар» стає Офіційним мобільним оператором Національної Олімпійської збірної України

· з 1 вересня «Київстар» виводить на ринок перший в Україні міжнародний молодіжний мобільний бренд — DJUICE

· вперше на ринку — безкоштовно для всіх абонентів DJUICE великий концертний тур західних та українських зірок шоу-бізнесу (DJUICE-драйв) містами України

· вперше на ринку — упродовж 3-х місяців повністю безкоштовні розмови між абонентами DJUICE

· «Київстар» вперше в Україні продемонстрував EDGE — принципово нову технологію високошвидкісної передачі даних

· перемога «Київстар» в номінації «Народне визнання» Всенародного конкурсу «Бренд року»

· вперше на ринку — для абонентів ACE&BASE та DJUICE запроваджено послугу «Переказ коштів»

·   випуск корпоративних облігацій ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» визнаний кращою фінансовою операцією року, яка відбулася на міжнародних ринках, що розвиваються

2005

· міжнародний довгостроковий кредитний рейтинг «Київстар» підвищився з рівня «В» до рівня «В+»

· компанія «Київстар» стала Офіційним міжнародним мобільним оператором та офіційним Міжнародним спонсором пісенного конкурсу «Євробачення-2005»

· компанія «Київстар» випустила євробонди на рекордну суму 175 млн доларів

· вперше на ринку — «Київстар» запровадила унікальну послугу відновлення SIM-карти зі збереженням номеру для pre-paid абонентів

· у серпні до мережі компанії «Київстар» приєднався 10.000.000-й абонент

·   «Київстар» стає Титульним спонсором Національної та Молодіжної збірних команд України з футболу

2006

· міжнародний довгостроковий кредитний рейтинг «Київстар» підвищився з рівня «В+» до рівня «ВВ-».

· 1 лютого лідер ринку мобільного зв’язку компанія «Київстар» вводить єдину карту поповнення рахунку для абонентів усіх форм підключення.

· «Київстар» ініціює загальнонаціональну програму підтримки участі Національної збірної команди України з футболу на Чемпіонаті світу 2006 — «Твоя країна. Твій футбол. Твій „Київстар“».

· «Київстар» проводить унікальний Всеукраїнський шкільний чемпіонат з футболу «DJUICE-Гол», де команда-переможниця їде у гості до Андрія Шевченко.

· На початку квітня «Київстар» проводить рестайлінг (оновлення) свого бренду — корпоративного логотипу, кольору, шрифтів та разом з цим філософії розвитку компанії.

· міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service покращує прогноз рейтингу лідера українського ринку мобільного зв’язку компанії «Київстар» зі «стабільного» до «позитивного» (на рівні В1).

·   у грудні до мережі компанії «Київстар» приєднався 20.000.000-й абонент

2007

·   міжнародна рейтингова агенція Moody’s Investors Service підвищує кредитний рейтинг «Київстар» з В1 до Ва3.


«Київстар» забезпечує покриття території, де проживає 99% населення України, охоплюючи своєю мережею всі великі і малі міста і понад 28 тис. сільських населених пунктів, всі основні національні і регіональні траси, більшість морського і річкового побережжя України. «Київстар» надає послуги GPRS на всій території свого покриття України, а також послуги міжнародного GPRS-роуминга в 94 країнах в мережах 158 зарубіжних операторів. В цілому компанія «Київстар» надає роумінгові послуги в мережах 321 зарубіжного оператора в 171 країні на 5 континентах світу. «Київстар» забезпечує жителів України найсучаснішими телекомунікаційними послугами за доступних цін. Соціологічні опитування, які регулярно проводяться маркетинговими службами «Київстар», показують помітне зростання позитивних відгуків про якість послуг українського оператора і про саме відношення до необхідності використовування мобільного телефону. Головні причини успіху компанії – високий рівень обслуговування і сучасна маркетингова політика, а це, перш за все зрозуміла реклама, підтримка продажів, зв'язок з громадськістю, розширення агентств з продажу послуг, регулярні маркетингові дослідження, продумана тарифна політика.

«Київстар» – один з найкрупніших операторів на території України. Жоден інший не може порівнятися з нею по масштабності. Серед людей, для яких мобільний телефон це невід'ємна частина життя, роботи, відпочинку, компанія користується великою популярністю. І пояснюється це не тільки тим, що оснащена вона новітнім устаткуванням, прекрасно підготовленим персоналом і розвиненою мережею сервісних центрів, але неабиякою мірою і тим, що у "Київстар" найдоступніша вартість ефірного часу, широкий діапазон тарифів, гнучка система знижок і маркетингових пропозицій.

Успішно працює автоматичний роумінг. Також абонентам доступний роумінг в Данії, Литві, Латвії, Естонії, Швеції, Фінляндії, Росії, Болгарії, Норвегії, Польщі і з грудня 1999, враховуючи побажання абонентів, відкритий роумінг в Білорусії. Географічний обхват мережі дозволяє не розлучатися з мобільним телефоном в ділових і особистих поїздках по всій країні.

Щоб зберегти лідируюче положення, «Київстар» в 2005 р. почав глобальне оновлення. Крім оновлення символіки, по-новому були позначені цілі і місія компанії. Маючи найбільшу кількість абонентів (на 4 вересня 2006 р. — 17,2 млн.), компанія вирішила покращувати їх обслуговування. Це одна з небагатьох можливостей зберегти існуючу динаміку зростання прибутку, який в 2005 р. збільшився на 47%. Аналіз фінансової звітності компанії показав, що на підприємстві спостерігається стабільне зростання. За повний поточний 2006 рік він складає 130% від підсумків 2005 року. Об'єм оборотних коштів виріс на 60%.

«Київстар» уважно прислуховується до того, що споживачі та суспільство в цілому очікують від компанії. Компанія прикладає всі зусилля для того, щоб відповідати цим очікуванням, що знайшли своє відображення в місії та цінностях компанії. Ці поняття допомагають чітко сформулювати та пояснити всім те, до чого компанія прагне, як досягає поставленої мети і якими принципами керується при виконанні задач, що стоять перед нею.

Особливе значення для діяльності організації полягає в тому, що місія є основою стратегічних рішень організації; створює упевненість, що у організації є ясні, чіткі, мета; об'єднує зусилля працівників на вибраних напрямах; створює розуміння і підтримку серед представників зв'язаних груп (акціонери, власники, фінансуючі організації, владні структури, менеджери) В змісті місії розкриваються всі основні аспекти діяльності фірми. Висока якість послуг - першочергове завдання компанії. Інтереси і потреби клієнтів - головний орієнтир. Компанія добивається завжди бути першою в упровадженні інноваційних технологій і послуг, що максимально відповідають відношенню ціни і якості. Головною метою господарської діяльності компанії «Київстар» є набуття статусу беззаперечного лідера телекомунікацій в Україні, вартого найвищої довіри. Поставленій меті відповідають місія та основні цінності компанії, які зорієнтовані в першу чергу на задоволення потреб та вимог сучасного українця. Місія компанії «Київстар»: «ми покращуємо щоденне життя людей, надаючи можливість вільно спілкуватися завдяки широкому вибору телекомунікаційних послуг найвищої якості». Цінності компанії розподілені між основними учасниками (партнерами), серед яких: споживачі послуг, акціонери, працівники, суспільство. З представленої схеми можна побачити, що всі маркетингові зусилля (стратегії та тактики) націлені на покращення життя кожного споживача і партнера. Все це дозволяє компанії говорити про розвиток української спільноти з допомогою «Київстар».

Мета - цей кінцевий стан, або кінцевий результат, якого прагне фірма. Мета визначає окремі конкретні напрями діяльності організації і є необхідною передумовою її успіху. Що використовується в організації система пріоритетів спільно зі встановленою стратегічною метою дозволяє чітко виділити і обґрунтувати систему стратегічних цільових пріоритетів організації.

Мета „Київстар” - бути №1 на ринку мобільного зв’язку за наступними чинниками:

·        Доходи;

·        Вибір клієнтів;

·        Якість послуг;

·        Інноваційність;

Компанія «Київстар» надає послуги:

1. Базовий набір послуг:

· Повідомити мене

· Конфіденційність

· Переадресація виклику

· Утримання/очікування виклику, конференц-зв'язок

· Короткі спеціальні номери

· Заборона виклику

· Міжнародні дзвінки

· «СІМ-пара»

· Номер Люкс

· Диференційований рахунок щомісяця

· Деталізований рахунок щомісяця

· Заміна SIM-карти

· Надання телекомунікаційних послуг до внесення оплати

2. Голосові послуги:

· Завжди разом

· Ді-джингл

· Голосова пошта

· Коло друзів

· Прямий міський номер

· Уікенд

· Улюблені номери

· СтарДень

· СтарСвіт

· Інтерактивний автовідповідач 477

· Антивизначник номеру

3. Послуги обміну повідомленнями:

· eSMS+eMMS

· Переказ коштів

· Хто дзвонив

· Передзвони мені

· Передзвони мені у роумінгу

· MMS

· Міжнародний обмін MMS

· SMS

· SMS Nickname

· SMS POSLUGY із SIM-меню

· Мобільний E-mail

· СтарПейдж

· Cell broadcast

· USSD

· Поповнення іншого рахунку зі свого мобільного [9]

5. Послуги передачі даних:

· Веб-навігатор

· Маячок

· Мій Київстар

· Мобільна РАЦІЯ

· Мобільна карта

· WAP-камери

· WiFi-мережа

· Мобільне TV

· WAP

· Інтернет

· EDGE

· GPRS

· СтарОфіс

· Мобільний сейф

· Знайди друга тощо.

Успіх компанії - це результат особистих досягнень кожного в команді і правильно орієнтованої взаємодії, мета якої - ефективне рішення професійних задач клієнтів Компанії.

Компанія проводить активну кадрову політику:

·        98% штатних співробітників мають вищу освіту;

·        притягуються кваліфіковані фахівці;

·        всі нові співробітники проходять співбесіду, як з психологом, так і з провідними фахівцями того відділу в якому працюватиме співробітник;

·        всі нові співробітники проходять випробувальний термін 3 місяці;

·        використовується багаторівнева мотивація персоналу: оплата співробітника складається із ставки, результатів діяльності відділу, територіального управління, результатів діяльності компанії в цілому, а також з особових показників (задоволеність клієнта);

·        проводяться корпоративні заходи;

·        проводиться навчання персоналу на високому рівні;

·        надаються пільгові путівки;

·        медичне страхування;

Результати даної політики - успішний і досвідчений топ - менеджмент і кваліфікований персонал на всіх рівнях.

Текучості кадрів практично немає, оскільки компанія зберігає свої позиції на високому рівні: заробітна платня достатньо висока і ємний соціальний пакет. Багато співробітників пропрацювали з дня підстави фірми багато співробітників стаж в компанії яких більше 5 років.

Останнім часом спостерігається притока нових співробітників, у зв'язку з розширенням магазинів компанії і центрів обслуговування.

Сповідуючи принцип соціальної відповідальності та соціального партнерства, компанія «Київстар» активно приймає участь у вирішенні найгостріших соціальних проблем нашого суспільства. Саме для цього Компанія реалізує масштабну, довгострокову, комплексну соціальну програму «Для людей, для країни!». У програму входить низка соціальних проектів, які націлені на допомогу найменш захищеним верствам населення, а також підтримку української культури, спорту, мистецтва. Усі соціальні напрямки, над якими працює компанія «Київстар», реалізуються в рамках єдиної соціальної ініціативи «Для людей, для країни». Серед них:

· Програма «Разом переможемо» (допомога дітям-сиротам, вихованцям 9 інтернатів по всій Україні)

· Програма «Самотності ні!» (підтримка одиноких людей похилого віку, що проживають у гериатричних центрах)

· Програма допомоги інвалідам, які проживають у віддалених сільських територіях

· Програма підтримки ветеранів

· Програма допомоги соціальної адаптації інвалідів

· Програма партнерства з зоопарками та дельфінаріями України

· Іменні стипендії «Київстар» для талановитих студентів

Окрім зазначених напрямків, компанія «Київстар» приділяє значну увагу підтримці і розвитку української культури, спорту та мистецтва.

 

2.2. Структура управління компанією «Київстар»


Одна з складових успіху компанії на ринку - це чітка організаційна структура і грамотний розподіл обов'язків і функцій між співробітниками.

Управління персоналом є стратегічним питанням для керівництва компанії. Згідно стратегії, прийнятої в компанії, високий професіоналізм персоналу - це гарантія успішної роботи компанії на ринку.

Організаційна структура підприємства дозволяє визначити основні зони впливу та формування конкурентної стратегії компанії.

Штат співробітників «Київстар» налічує 120 чоловік. Управління здійснюється сукупністю підрозділів, що спеціалізуються на виконанні конкретних видів робіт, де фахівці одного профілю об'єднані в певні відділи, а саме: відділ маркетингу, фінансовий відділ, відділ логістики (склад і поставка товару). У кожному підрозділі є свій керівник: фінансовий директор – бухгалтерія, директор по маркетингу – маркетологи і т.п. Всі відділи взаємопов'язані між собою і підкоряються генеральному директору. Таким чином, можна визначити структуру управління компанії - лінійно-функціональна (рис. 2.2).

 
Рис 2.2. Організаційна структура компанії «Київстар»

Розподіл повноважень в компанії:

· на фінансовий відділ покладена задача обліку матеріальних цінностей і фінансів, ведення балансу фірми;

· на відділ маркетингу покладена задача розробки і планування маркетингових програм, аналіз продажів, проведення маркетингових досліджень і т.д.;

· на відділ управління з розвитку продукту покладена задача по роботі з розширення та оновлення асортименту пропонованих послуг;

· відділ з управління персоналом здійснює тренінгову та консультаційну роботу в сфері управління організацією, реалізує програми особистісного й професійного розвитку, проектного менеджменту;

· технічний відділ – це робота зі стаціонарним зв’язком, технологіями мобільного зв’язку, розробка та прийняття комунікаційних рішень;

· керівник з продажів безпосередньо вирішує всі питання, що стосуються функціонування точок на місцях та відкриття нових.

Всім процесом управляє президент компанії, він же делегує задачі, а разом з ними і повноваження кожному конкретному підрозділу або ланці організації. У свою чергу, підрозділи і ланки організації приймають на себе зобов'язання по виконанню цих задач і несуть відповідальність перед керівником в рамках посади.

Функції, які виконує відділ не розподілені чітко між співробітниками, робота виконується в міру необхідності і повноваження розподіляються начальником відділу по його розподілу.

На результатах реалізації планів заснований контроль і оцінка ефективності управління мережею. Контроль здійснюється по наступних критеріях: динаміка прибутку, об'єм продажів, кількість постійних клієнтів. Можна виділити стратегічний контроль, поточний контроль за виконанням конкретних заходів, а також контроль прибутковості, що має на увазі аналіз фактичного прибутку і ефективності маркетингових зусиль.

Для розвитку, керівництво мережі «Київстар» реалізує спеціальні програми по управлінню персоналом:

· проводить спеціальні програми по мотивації співробітників, тобто преміювання кращих;

· дає їм можливість швидко просуватися по кар'єрним сходам;

· постійно проводить майстер-класи по їх навчанню.

Аналізуючи організацію загального управління, було помічено, що організаційна структура фірми відповідає справжньому положенню і існуючим цілям, надалі, при зміні стратегії, організаційну структуру доведеться видозмінити. У організації відсутні процедури участі персоналу в ухваленні якого-небудь управлінського рішення.

Права і обов'язки покладені на співробітників, несучих відповідальність за конкретну роботу. Проте спостерігається порушення інформаційних потоків, що виявляються в нечіткості взаємодії між підрозділами. У цьому напрямі ведеться робота, ведеться вивчення способів використання систематизованих процедур і техніки в процесі ухвалення рішень.

У компанії «Київстар» особлива увага надана найму працівників. Найм персоналу відбувається за допомогою спеціалізованого кадрового агентства, з яким укладений договір про довгострокову співпрацю.

За умов даного договору кадрове агентство веде відбір, навчання і перекваліфікацію персоналу компанії.

На підприємстві існують можливості для кар'єрного зростання; рівень зарплат вищий, ніж середній по галузі. Щорічно всі працівники компанії проходять атестаційну комісію, з метою з'ясування їх професійної придатності.

Ефективність такої організаційної структури управління компанією та взагалі, стратегічної політики, доведено багатьма національними нагородами. Серед них: 23 листопада 2007 року Президент «Київстар» — кращий топ-менеджер України. Згідно рейтингу «Кращих топ-менеджерів України» аналітичного ділового журналу «Комп&ньон», Ігоря Литовченко визнано кращим топ-менеджером України-2007 — він посів третє місце у рейтингу. Його сильними сторонами названо: харизматичність, бізнес-результативність, професіоналізм, залученність у бізнес, корпоративний і управлінський потенціал.

2 листопада 2007 року «Київстар» — кращий роботодавець України! У ході спецопросу компанії Gf Ukraine для щотижневого журналу «Кореспондент» експерти назвали кращих у країні роботодавців. «Київстар» визнано не тільки кращим роботодавцем серед телекомунікаційних компаній — у підсумковому рейтингу по всіх галузях компанія зайняла почесне перше місце.

Жовтень 2007 року - «Київстар» рятує жертв торгівлі людьми. Міжнародна організація міграції відзначила компанію «Київстар» нагородою «За особливі заслуги в протидії торгівлі людьми в Україні». Завдяки виділеному національним оператором короткому безкоштовному номеру було врятовано 34 жертви торгівлі людьми, ще більше сотні отримали коштовну інформацію, яка допомогла їм уникнути рабства.

Вересень 2007 року «Київстар» — лідер рейтингу компаній, які надихають. У щорічному рейтингу журналу «Комп&ньоН» «10 компаній, що надихають», компанія «Київстар» посідає першу — лідируючу позицію. Як стверджують експерти, «Київстар» надихає своїм прагненням до лідерства, корпоративною стратегією, орієнтованістю на клієнта, репутацією, HR-політикою, нестандартністю маркетингових рішень та соціальною відповідальністю.

Липень 2007 року - Компанія «Київстар» — один з найбільш привабливих роботодавців. За результатами дослідження компанії «Робота Інтернешнл», компанія «Київстар» посіла друге місце в переліку найбільш привабливих роботодавців, піднявшись ще на одну сходинку в порівнянні з попереднім місяцем. Рейтинг популярності базується на кількості переглядів сторінок роботодавців, розміщених на порталі rabota.ua.

25 травня 2007 року - Ендрю Сіммонс у десятці кращих фінансових директорів України. Ендрю Сіммонс, фінансовий директор компанії «Київстар», посів четверте місце серед десятьох кращих фінансових директорів країни за версією журналу «Комп&ньон». Експерти видання відзначили його сучасні методи управління фінансами й висококласний фінансовий аналіз, що допомогло компанії «Київстар» стати лідером серед українських мобільних операторів.

Травень 2007 року - «Київстар» — найдорожчий бренд України у номінації FMCG. Компанія «Київстар» визнана найдорожчим брендом у номінації FMCG (товари широко споживання) по рейтингу «Гвардія брендів», який проводиться Українським рейтинговим агентством і Видавничим будинком «Галицькі контракти». Члени журі відзначили досягнення компанії, якість покриття й обслуговування абонентів, пропозиції на ринку й силу суспільної позиції.

5 грудня 2006 року - Ігор Литовченко — у трійці кращих топ-менеджерів України. Ігор Литовченко, президент компанії «Київстар», увійшов у трійку кращих топ-менеджерів країни за версією журналу «Комп&ньон». Експерти видання відзначають його видатні керівні якості, які вивели «Київстар» на позиції лідера мобільних операторів.

1 грудня 2006 року - Комунікаційні програми «Київстар» отримали одразу три нагороди «EFFIE Awards Ukraine 2006». Нагорода «EFFIE» у світовому масштабі — свідоцтво високих досягнень і практичних наробітків в області реклами й PR-Технологій. Конкурс «EFFIE Awards Ukraine», заснований на базі міжнародної рекламної коаліції і нарешті презентований в Україні, уперше роздавав почесні нагороди. Комунікаційні програми «Київстар» у дебютному конкурсі одержали нагороди відразу в трьох номінаціях:

o Золота EFFIE — за рекламну кампанію «Краща країна — краще покриття».

o Срібна EFFIE — за комунікаційну програму «Україна — серце Європи».

o Бронзова EFFIE — за кампанію по запуску молодіжного бренда DJUICE.

Вересень 2006 року - «Київстар» — компанія, яка надихає. «Київстар» посідає друге місце в номінації «Компанії, які надихають», за версією ділового щотижневика «Комп&ньон». Вже четвертий рік авторитетний рейтинг журналу визначає інноваторів ринку, які одержують вражаючі перемоги за допомогою нових джерел конкурентних переваг.

12 травня 2006 року - Проект компанії «Київстар» отримав Гран-прі премії «Золотий PROпеллер 2006». Проект «Україна — серце Європи» одержав Гран-прі національної BTL-Премії «Золотий PROпеллер». Програма «Україна — серце Європи» одержала високі оцінки як за технічний рівень (за використання великої кількості комунікаційних каналів), так і за соціальну орієнтованість, спрямованих на підвищення лояльності до торговельної марки.

22 квітня 2006 року - «Київстар» — кращий роботодавець України. Компанія «Київстар» займає перше місце в номінації «Кращий роботодавець України» в області телекомунікаційних технологій. Опитування проводиться провідною компанією з маркетингових досліджень «ГФК Юкрейн» на основі опитування більш ніж 460 компаній, за замовленням суспільно-політичного щотижневика «Кореспондент».

2.3. Аналіз економічних показників розвитку компанії «Київстар»

 

Станом на 1 березня 2008 року кількість абонентів мережі компанії «Київстар» склала 23,711 млн. осіб (табл.. 2.1).

Таблиця 2.1

Кількість абонентів Київстар

Контрактні і корпоративні

Передплачений зв’язок «Київстар»

DJUICE

Мобілич

1,261 млн.

12,538 млн.

9,120 млн.

0,792 млн.


Динаміка змін абонентської бази «Київстар» за попередні 3 місяці:

· 01.12.2007 23,155 млн.

· 01.01.2008 23,604 млн.

· 01.02.2008 23,872 млн.

Методологія підрахунку абонентської бази:

При підрахунках абонентської бази компанія «Київстар» використовує методологію, прийняту у всіх компаніях Telenor Group, що працюють у 12 країнах світу. Згідно цієї методології, активними абонентами вважаються всі контрактні абоненти, з якими укладено діючий договір, а також абоненти передплачених сервісів, які протягом останніх трьох місяців здійснили хоча б один дзвінок (вхідний або вихідний), або відіслали хоча б одне повідомлення, або поповнили свій рахунок. Якщо абонент передплаченого зв’язку не здійснив жодної з цих дій протягом трьох місяців, він не враховується при підрахунку кількості активних абонентів компанії «Київстар».

Слово «Київстар» увійшло до трійки лідерів пошукових запитів в мережі інтернет серед українських користувачів. Такі результати за грудень 2007 року оприлюднив проект Google Zeitgeist, який існує на базі найбільшої пошукової системи світу Google і веде статистику відвідувань сайтів по світових регіонах.

Для України традиційні теми інтернет-запитів у грудні зазвичай пов’язані зі святковою тематикою. Але цього року до трійки лідерів пошукових запитів системи Google також увійшов і лідер вітчизняного ринку стільникового зв’язку, компанія «Київстар», випередивши за кількістю звернень такі традиційні новорічні теми як «дід Мороз», «новорічні вітання», а також категорії «музика», «перекладач», «мобільні телефони» та інші (табл.. 2.2).

Таблиця 2.2

Топ-10 найбільш популярних тем в Україні за грудень 2007 року

1. Новий рік (new year)

6. дід Мороз (father frost)

2. Новорічні листівки (new year cards)

7. Новорічні вітання (new year greetings)

3. Київстар (mobile operator)

8. Дом 2 (TV show)

4. Карта Києва (map of Kiev)

9. Музика (music)

5. Перекладач (translator)

10. Мобільні телефони (mobile phones)


Як зафіксував проект зі статистики пошукових запитів Google Zeitgeist, усього в мережі інтернет існує близько 1 860 000 посилань на слово «Київстар». За цими посиланнями можна дізнатися про послуги, тарифні плани та новини компанії, які пропонує найбільший мобільний оператор України.

Результати інтернет-статистики свідчать, що мобільні послуги „Київстар“ увійшли у число найнеобхідніших та найважливіших речей у повсякденному житті пересічного українця. Такий жвавий інтерес до „Київстару“ серед користувачів інтернету наприкінці року був пов’язаний із надзвичайно привабливими передноворічними пропозиціями для абонентів. І грудень став рекордним для України за кількістю нових підключень — тоді своє спілкування „Київстар“ довірили майже два з половиною мільйони українців».

Поліпшення фінансових показників діяльності «Київстар» 2006 року й зміцнення лідерської позиції оператора на ринку мобільного зв`язку України стало причиною подальшого зростання міжнародного кредитного рейтингу «Київстар». Підвищення рейтингу „Київстар“ демонструє стабільність фінансових і операційних показників компанії, а також її найвищу частку ринку за умов високої конкуренції.

Київстару» довіряють не тільки наші абоненти, а й також міжнародне інвестиційне співтовариство. Це дуже важливо як для подальшого стабільного розвитку нашої компанії, так і для інвестиційного іміджу України загалом.

Раніше, у травні 2006 року, міжнародна рейтингова агенція Moody’s Investors Service покращувала прогноз рейтингу оператора зі «стабільного» до «позитивного». Тоді ж агенція також підтверджувала довгостроковий кредитний рейтинг компанії «Київстар» і рейтинг єврооблігацій оператора на рівні В1.

Аналогічна позитивна динаміка кредитного рейтингу «Київстар» спостерігається також і відповідно до досліджень міжнародної рейтингової компанії Standard&Poor`s. Протягом 2002—2006 рр. ця компанія підвищувала кредитний рейтинг українського оператора чотири рази.

Розглянемо результати діяльності компанії «Київстар» за 9 місяців 2007 року. Фінансові показники представлені у відповідності до системи US GAAP.

Пропонуємо до Вашої уваги основні результати діяльності компанії «Київстар» за найважливішими бізнес-показниками за 9 місяців 2007 року, які закінчилися 30 вересня 2007 р., у порівнянні з результатами аналогічного періоду попереднього, 2006-го, року

 

2.4. Оцінка стандартів якості в компанії «Київстар»


Компанія використовує декілька технічних стандартів для надання своїх послуг. Ці стандарти NT - 450i, GSM – 900,GSM - 1800. Система GSM (розшифровується як глобальна система мобільного зв'язку) є найпоширенішим стандартом стільникового зв'язку на сьогоднішній день. Більшість країн світу використовує сіті стандарту GSM - 900 і GSM - 1800. Особливий розвиток ця система отримала в Європі. Але якщо сильно не заглиблюватися в технічні особливості, а говорити тільки про те, що реально цікаво абоненту, то вийде наступне:

·        Висока якість розмов;

·        Велика кількість додаткових послуг;

·        Високий рівень конфіденційності;

·        Обширний міжнародний роумінг (повністю автоматичний);

·        Багаторівневий захист сім-карти;

·        Можливість отримання нового сервісу (контроль банківського рахунку і т.д.).

Компанія надає велику кількість додаткових послуг:

·        короткі текстові повідомлення;

·        заборони дзвінків;

·        очікування дзвінка;

·        конференція;

·        GPRS, WAP, GPRS Інтернет;

·        область, сім'я;

·        голосова пошта;

·        передача даних;

·        міжнародна лінія;

·        міжнародний роумінг;

·        заборона показу номера в сіті;

·        зміна картки;

·        зміна номера;

·        передача номера іншому власнику;

·        детальний рахунок в електронному вигляді;

·        детальний рахунок в друкарському

вигляді;

·        тимчасове блокування номера;

·        послуга «вам дзвонили»;

·        послуга «є зв'язок»;

·        а також інші послуги для ключових абонентів.

Технічні служби також працюють у всіх містах і регіонах. Крім планових установок, базові станції можуть встановлюватися з потреби в різних крапках, для посилення сигналу в зонах виробництв і підприємств.

Після продажному обслуговуванню надається дуже велика увага. Існує Центр Обслуговування Абонентів, який працює в режимі 7*24 (тобто 7 днів в тиждень, цілодобово) куди може звернутися кожний абонент і отримати професійну консультацію і відповідь на практично любе питання. Дзвінок безкоштовний і можливий в роумінгу.

Довіра абонентів — це основна цінність для «Київстар», тому якість завжди була, є та буде залишатися пріоритетом для нас. З цією метою, в компанії була розроблена Декларація якості.

Якість зв’язку «Київстар»:

Надійність та безпека

· З «Київстар» кожен може завжди бути впевненим у якості покриття, а саме: стабільно високій якості сигналу, чіткій передачі звуку, швидкому та стабільному з’єднанні

· Мережа «Київстар» — це лише найякісніше та найбезпечніше сучасне обладнання від кращих світових виробників, сертифіковане в Україні та за кордоном

· «Київстар» активно інвестує у розвиток своєї мережі, постійно оптимізує її роботу, збільшуючи захищеність від радіоперешкод і запобігаючи перевантаженням

Якість послуг «Київстар»:

Простота та корисність

· «Київстар» пропонує всім надійні, зручні та корисні послуги, що відповідають потребам кожного та покращують життя

· «Київстар» завжди повною мірою забезпечує всіх необхідною і достовірною інформацією щодо всіх своїх послуг

· Послугами «Київстар» можна користуватись практично по всьому світу

Якість обслуговування «Київстар»:

Доброзичливість та конструктивність

· «Київстар» забезпечує кожному конструктивне, доброзичливе та професійне обслуговування і приємну атмосферу в усіх пунктах обслуговування

· «Київстар» забезпечує всім максимально просту та зручну процедуру підключення та оплати, зручне розташування точок продажу та сервісного обслуговування

· З «Київстар» кожен може розраховувати на швидке з’єднання з експертом телефонної служби підтримки та користуватися найкращою системою автоматичного обслуговування, що постійно вдосконалюється

Якість команди «Київстар»:

Професіоналізм та розвиток

· «Київстар» — це унікальна команда професіоналів високого рівня, які використовують свої знання та навички на благо споживачів

· «Київстар» активно впроваджує та використовує найсучасніший світовий досвід управління та організації процесів

· Команда «Київстар» — це щоденне вдосконалення і прогрес

Соціальна відповідальність — якість «Київстар»:

Відповідальність та піклування

· «Київстар» — українська компанія і пишається цим. Ми послідовно працюємо над тим, щоб змінювати життя людей в Україні на краще, активно допомагаємо розвитку найбільш важливих соціальних й культурних напрямків та надаємо допомогу тим, хто її потребує найбільше

· «Київстар» керується високими стандартами світової бізнес-культури та активно їх пропагує, виступаючи взірцем ведення бізнесу для інших українських компаній «Київстар» є дисциплінованим та відповідальним платником податків, що суворо дотримується законодавства України, державних і міжнародних технічних стандартів та рекомендацій у сфері телекомунікацій.

Компанія «Київстар» пропонує найбільш повне та якісне GSM та GPRS покриття території України! Національний мобільний оператор компанія «Київстар» забезпечує покриття на території України, де проживає 99% населення України. Своєю мережею «Київстар» охоплює усі великі та малі міста і понад 28 тис. сільських населених пунктів, усі основні національні та регіональні траси, більшість морських та річкових узбереж України (рис. 2.3).

На крановому судні «Атлас-1», яке курсує в Чорному морі, був установлений ретранслятор «Київстар», який дає екіпажу судна можливість користуватися мобільним зв`язком по всій прибережній акваторії, а не тільки в морських портах, як раніше.

Місце основної якірної стоянки морського судна знаходиться в Керченській протоці між Україною та Росією, у на схід від мису Такіль. При цьому «Атлас-1» часто переміщується вздовж узбережжя Чорного моря. І тепер екіпаж судна впевнений, що в будь-якому місці прибережної акваторії він стабільно буде на зв`язку, причому обладнання забезпечує покриття мережі «Київстар» не тільки на палубі, але також і у робочих приміщеннях та відсіках судна.

Ретранслятор на судні — це приклад інновації, якій немає аналогів на ринку мобільного зв`язку України. Тепер команда судна будь-якої миті зможе скористатися всіма перевагами мобільного зв`язку «Київстар».

Цей ретранслятор є наочним прикладом встановлення обладнання, що забезпечує мобільний зв`язок «Київстар» в унікальних місцях. Наприклад, єдина в Україні підземна базова станція встановлена «Київстар» у соляній шахті відпрацьованої копальні у м. Соледар Донецької області — вона обслуговує пацієнтів спелеосанаторія «Соляна симфонія», відвідувачів музею виробничого об`єднання «Артемсіль» та унікальної підземної концертної зали. Найбільш «важкодоступні» базові станції «Київстар» розташовані в Карпатах та в Криму. Це БС на горі Чорна (Алуштинський заповідник, над рівнем моря), у Межигірському районі Закарпатської області (), на горі Ай-Петрі (Крим,), на г. Кубалач (Білогірський р-н). Встановлено ретранслятор «Київстар» і на острові Зміїний. Зазвичай кримські прибережні базові станції «Київстар» забезпечують зв`язком як узбережні, так і прибережні води на відстані до від берега.

З 1 листопада 2006 року компанія «Київстар» запровадила у своїй мережі унікальну LBS-технологію. До речі, це перший досвід введення LBS-технології на українському ринку. Технологія LBS дає абонентові можливість визначати за допомогою мобільного телефону своє місцезнаходження. На базі LBS-технології «Київстар» пропонує і першу послугу — «Мобільну карту».

За допомогою цієї послуги будь-який абонент «Київстар», «Ace&Base» або «DJUICE» має можливість визначити своє місцезнаходження та відправити цю інформацію другові за допомогою SMS- або MMS-повідомлення або e-mail, знаходити потрібну адресу або найближчий до себе об’єкт, наприклад готель, кафе, банкомат, аптеку, СТО, кінотеатр тощо. Крім цього, може визначити маршрут до цього об’єкту з врахуванням напрямку дорожнього руху.

Користуватись послугою «Мобільна карта» абоненти можуть декількома способами, що дає можливість будь-якому абоненту обрати для себе найзручніший. Запит на отримання інформації можна надіслати за допомогою SMS-повідомлення з ключовими словами в тексті на номер 5145 або набравши на телефоні спеціальну USSD-команду — комбінація цифр та кнопка виклику.

Якщо абонент не пам’ятає ключові слова або команди, він завжди може отримати доступ до послуги на WAP-сторінках wap.starport.com.ua та wap..com.ua у розділі «Мобільна карта» з телефону на якому налаштований WAP. Абонентам «Київстар», які користуються «Мобільною картою» доступні карти України та великих міст: Києва, Дніпропетровська, Донецька, Одеси, Львова, Запоріжжя та Харкова. У майбутньому список карт міст розширюватиметься.

Високі стандарти якості, які пропонує компанія «Київстар» було відмічено наступними нагородами:

27 листопада 2006 року - «Вибір 2006», «Київстар» — кращий мобільний оператор. Наприкінці осені «Київстар» одержав приз як кращий мобільний оператор року відповідно до результатів премії «Вибір року 2006». Міжнародний конкурс «Вибір року» відомий як неупереджений і широкомасштабний рейтинг, який щорічно, на підставі глибоких галузевих досліджень, вибирає кращих гравців ринку в більш ніж 100 номінаціях.

22—24 жовтня 2006 року - «Київстар» отримав міжнародний приз «International trophy for quality» за якість). Восени в Римі в 34-й раз відбулося щорічне вручення дипломів і призів світовим промисловцям і підприємцям «Клубом Лідерів торгівлі». Ця нагорода знаменує істотні успіхи, впровадження новітніх технологій і високі стандарти якості компанії-номінанта. «Київстар» одержав престижну міжнародну нагороду за високу якість послуг і сервісу — «International trophy for quality», відзначившись, тим самим, серед 120 країн-учасниць.

Розділ 3. Вдосконалення системи якості надання послуг мобільного зв’язку в компанії «Київстар»

 

3.1. Вдосконалення елементів програми якості послуг мобільного зв’язку компанії «Київстар»

 

Більшість великих сервісних компанії в Україні ініціювали в себе одну з програм якості. Серед них найбільш типовими є:

· Тотальне управління якістю [TQM] з акцентом на базові інструменти контролю якості [блок-схеми, діаграми причинно-наслідкових зв'язків та діаграми Парето].

· Сертифікація ISO 9000, що покликана стимулювати стандартизацію та розвиток процесно-орієнтованого мислення у галузі.

· Використання критеріїв Національної відзнаки за якість з метою комплексного покращення конкурентноздатності компаній уданій галузі.

·  Застосування методології 6 сигма для підвищення ефективності бізнесу.

Так, компанія «Київстар» використовує критерії Національної відзнаки та сертифікації. Водночас, компанія «Київстар» може отримувати переваги від програм 6 сигма, яку вона не застосовує.

Компанія «Київстар» може використовувати більше, ніж один із зазначених методів. Однак, незалежно від того, які з них були обрані, ці методи необхідно обов'язково узгоджувати із операційною стратегією компанії. А операційна стратегія, у свою чергу, повинна відповідати загальній корпоративній стратегії.

Операційну стратегію визначають специфіка бізнесу, життєвий цикл сервісної пропозиції та інші фактори бізнес-середовища. Зазвичай операційна стратегія розробляється на основі ціни, якості, часу реакції системи та рівня індивідуалізації продукту. Відповідно, кожен крок програми 6 сигма має відповідати операційній стратегії компанії.

Втім, компанії «Київстар» варто також приймати до уваги підхід DMAIE — визначай та розроби [Define and develop], вимірюй та встанови базу для порівняння [Measure and baseline], аналізуй [Analyze], винаходь [Innovate] та впроваджуй [Embed].

Підхід DMAIE — модифікація загальноприйнятої у виробничому секторі методології DMAIC — створена спеціально для сервісних компаній. На рис. 3.1 представлена порівняльна характеристика цих 2 методик.

Хоча перші кроки цих методик не відрізняються, існують значні відмінності між наступними кроками. Отже, розглянемо кожен крок методології DMAIE.

Часто перший крок визначає загальний напрям подальшої реалізації компанією методології 6 сигма. Перший крок фази «визначай та розроби» — це перегляд стратегії компанії.

Як вказано на рис. 3.1, при першому кроці застосовують такі інструменти як визначення проекту, аудит сервісних операцій, складання блок-схем процесів та схематичне зображення процесу надання послуги. На цій фазі критично важливою є методика аналізу та удосконалення системи надання послуг.

Ïîð³âíÿííÿ òðàäèö³éíî¿ òà íîâî¿ ìåòîäîëîã³é

Рис. 3.1 Порівняння традиційної та нової методологій

1. Вимірюй та встанови базу для порівняння

На цьому етапі необхідно прийняти рішення стосовно стратегії вимірювання, визначити перелік цільових показників, встановити на їх основі базу для порівняння та визначити через ці показники цілі системи. При формуванні системи вимірювання необхідно пам'ятати, що вона повинна відповідати системі надання послуг, бути достатньо гнучкою та постійно оновлюватися.

У систему вимірювання необхідно включити релевантні для компанії зовнішні та внутрішні показники — як кількісні, так і якісні. Звичайно, іноді буває дуже складно прослідкувати зв'язок між значеннями показників та факторами, що їх спричинили.

Крім того, на цьому етапі необхідно визначити базу для порівняння, яка стане у пригоді при аналізі результатів вимірювання.

2. Аналізуй та винаходь

На етапі аналізу, що цілком логічно, необхідно проаналізувати інформацію та визначити основні типи проблем, що виникають при наданні послуги, причини їх виникнення та можливості для покращення процесу надання послуг. Варто приділити увагу етапу «інновацій», щоби досягти якщо не прориву, то хоча б суттєвих покращень у системі.

При цьому ключовим моментом є те, що етап інновації є відносно новим етапом в підході 6 сигма. А це означає, що існує дуже обмежена кількість інструментів, які можна застосувати в цій фазі.

Серед них — методологія ТРІЗ [теорія творчого розв'язання проблем], що була запропонована ще у 50-х pp. 20 ст. радянським вченим Генріхом Альтшулером. Ця методологія — комбінація алгоритмів та принципів. Зокрема, методологія ТРІЗ використовує структурований метод міркування, завдяки чому проблема високого рівня складності трансформується в менш складну проблему, розв'язання якої є очевиднішим. Хоча цей інструмент широко застосовують у виробництві, його можна використовувати і в секторі послуг.

3. Впроваджуй

Останній крок — впровадження. Він полягає у навчанні персоналу, управлінні проектами, створенні стандартів та поширенні найкращого досвіду. Управління проектами 6 сигма здійснюється так само, як і управління будь-яким іншим проектом. 6 сигма вимагає ефективної системи вимірювання. Вона часто залежить від того, як ми бачимо систему надання послуг. Таким чином, визначення того, яку саме систему надання послуг компанія впроваджує, критично важливе для впровадження підходу 6 сигма. Розглянемо нову концепцію дизайну системи надання послуги мобільного зв’язку компанії «Київстар».

Відповідно до концепції «Київстар», можливості сервісної мережі можна оцінити за такими показниками: швидкість реакції на потреби споживачів, варіативність та витрати на надання послуг. Мета управлінців — створити систему надання послуг, яка забезпечить результативність за всіма цими параметрами. На рис. 3.2 представлена схема системи надання послуг. Ключовими рушійними силами сервісної мережі є:

1. Потужність сервісної мережі

2. Сервісні запаси

3. Канали надання послуг

4. Інформація

Êîíöåïö³¿ äèçàéíó ñèñòåìè íàäàííÿ ïîñëóã 

Рис.3.2 Концепції дизайну системи надання послуг

Сервісну мережу утворює набір ресурсів, що необхідні для обслуговування клієнтів. Ключові рішення щодо сервісної мережі полягають у відповідях на запитання: Які ресурси для надання послуг ми маємо? Чи повинні ці ресурси бути централізованими, чи децентралізованими? Наскільки гнучкими мають бути ці ресурси? Чи маємо ми ці ресурси в наявності, чи необхідно вдатися до аутсорсингу?

У сервісних системах, наприклад, у кол-центрі «Київстар», за визначенням не може бути нереалізованої продукції. Тому у сервісі запаси — це робота, яка повинна бути виконана перед прибуттям клієнта. Іншими словами, це сукупність усіх технологічних операцій, які необхідно виконати до прибуття клієнта або замовлення послуги.

При формуванні системи надання послуг важливо обрати відповідну форму та рівень готовності запасів.

Політика доступу до послуги дозволяє визначити, яким чином клієнт може отримати доступ до сервісних запасів. Система надання послуг дозволяє клієнтам замовити послугу та отримати її. Така система може використовувати різні канали для взаємодії з клієнтом. Це можуть бути такі канали: безпосередня взаємодія людина-людина, дистанційна взаємодія людина-людина, людина-машина, машина-машина. Звичайно, в межах кожного з цих каналів компанія може конкретизувати політику доступу до послуги для різних сегментів споживачів.

Фактор інформації є надзвичайно важливим, оскільки інформація є тим важелем, який впливає на зниження витрат або на швидкість реакції сервісної мережі. Інформація дозволяє підвищити гнучкість мережі, ефективно розподілити ресурси в часі та між клієнтами.

Варто додати, що сервіс-менеджер у своїй діяльності повинен не тільки враховувати усі вищезгадані фактори, а й прийняти 2 важливих рішення, перше з яких стосується рівня участі клієнта в наданні послуг, а друге — системи відшкодування збитків у разі неякісного надання послуг.

Методологія DMAIE має багато переваг, які полягають у тому, що:

· Це є системний підхід, що враховує особливості компанії.

· Методологія включає в себе створення ефективної системи надання послуг.

· Процес інновацій в сервісі інтегрований у цю методологію.

· Метод є об'єктивним за своєю природою та ґрунтується на аналізі даних.

Дана методика враховує міжособистісні аспекти та особливості управління проектами при реалізації цього підходу у реальних умовах.

 

3.2. Розробка критеріїв оцінки якості обслуговування абонентів мобільного зв’язку «Київстар»

 

«Київстар» постійно працює над удосконалюванням якості своїх послуг, а для цього компанії важливо регулярно отримувати зворотний зв’язок від своїх абонентів. Із цією метою можна запропонувати компанії впровадження унікальної інтерактивної системи, завдяки якій кожний абонент «Київстар» може впливати на якість обслуговування свого оператора.

Щомісяця абоненти компанії заповнюють понад 20 тисяч анкет. Аналіз відповідей респондентів дуже важливий для компанії — він дозволяє виявляти потреби клієнтів, визначати зони, що вимагають поліпшення, і вдосконалювати методику обслуговування своїх абонентів.

Кожний абонент «Київстар» у будь-який час може висловити свою думку щодо якості обслуговування, подзвонивши зі свого мобільного телефону на спеціальний безкоштовний короткий номер. Прийняття та обробка анкет повинні бути автоматизовані, підсумкова щомісячна оцінка обчислюється автоматично й враховує всі оцінки клієнтів.

Можна запропонувати наступну методику оцінювання:

При дзвінку на короткий номер абонент може вибрати із двох варіантів:

Варіант 1 — оцінити якість телефонного обслуговування фахівцями Call-Центру, (на основі цих даних формується щомісячна інтегрована оцінка Call Center 1),

Варіант 2 — оцінити якість обслуговування при відвідуванні інформаційно-довідкових центрів (на основі цих даних формується щомісячна інтегрована оцінка ІСЦ)

Критеріями оцінювання повинні стати такі параметри:

· задоволеність якістю обслуговування в цілому;

· ввічливість та уважність;

· оцінка часу очікування;

· зрозумілість пояснень;

· рівень знань.

Тестове запровадження такої системи оцінки якості обслуговування дало наступні результати:

1. У першому весняному місяці 2008 року абоненти добре оцінили рівень свого обслуговування експертами інформаційно-сервісних центрів — середня загальна оцінка становила 3,9 балів, що є досить високим показником для цього каналу комунікації зі споживачами (рис. 3.3).

Рис. 3.3 Оцінка якості обслуговування абонентів Київстар операторами інформаційно-сервісних центів у березні 2008 року

ІСЦ — оцінка обслуговування при відвідуванні інформаційно-сервісних центрів (самостійні дзвінки клієнтів на номер IVR466*55),

· Call Center 1 — оцінка телефонного обслуговування фахівцями call-центра (самостійні дзвінки клієнтів на номер IVR466*55),

· Сall Center 2 — оцінка телефонного обслуговування фахівцями call-центра (оцінки відразу після обслуговування тих клієнтів, що лишилися на лінії call-центра).

2. У лютому 2008 р. понад 71,4% питань клієнтів було вирішено під час першого дзвінка до call-центру «Київстар», а середня оцінка обслуговування сягнула 4,17 балів. Це — рекордний показник протягом існування програми оцінки якості обслуговування. Разом з тим ми невпинно працюємо над тим, аби заслужити оцінку «відмінно» (рис. 3.4).

 
Рис. 3.4 Оцінка якості обслуговування абонентів Київстар операторами інформаційно-сервісних центів у лютому 2008 року

· ІСЦ — оцінка обслуговування при відвідуванні інформаційно-сервісних центрів (самостійні дзвінки клієнтів на номер IVR466*55),

· Call Center 1 — оцінка телефонного обслуговування фахівцями call-центра (самостійні дзвінки клієнтів на номер IVR466*55),

· Сall Center 2 — оцінка телефонного обслуговування фахівцями call-центра (оцінки відразу після обслуговування тих клієнтів, що лишилися на лінії call-центра).

3. Січень — найбільш напружений час для працівників call-центру. За статистикою, після свят у наших клієнтів накопичується багато запитань щодо нових акцій, тарифних планів, стану свого рахунку тощо. Саме у січні через велику кількість питань клієнтів зросло навантаження на call-центр та клієнтам приходилося чекати у черзі до оператора більше, ніж звичайно. Унаслідок цього в січні дещо зменшилася загальна оцінка якості обслуговування абонентів — середня оцінка 4,07 порівняно з 4,12 у попередньому місяці (рис. 3.5).


Рис. 3.5 Оцінка якості обслуговування абонентів Київстар операторами інформаційно-сервісних центів у січні 2008 року

· ІСЦ — оцінка обслуговування при відвідуванні інформаційно-сервісних центрів (самостійні дзвінки клієнтів на номер IVR466*55),

· Call Center 1 — оцінка телефонного обслуговування фахівцями call-центра (самостійні дзвінки клієнтів на номер IVR466*55),

· Сall Center 2 — оцінка телефонного обслуговування фахівцями call-центра (оцінки відразу після обслуговування тих клієнтів, що лишилися на лінії call-центра).

Таким чином, аналіз результатів тестового впровадження системи оцінки якості обслуговування абонентів Київстар дозволяє зробити висновок про необхідність такої системи. За допомогою оперативної системи оцінки якості обслуговування компанія має змогу швидко дізнаватися та усувати недоліки, впроваджувати нові технології якості обслуговування тощо.

 

3.3. Вдосконалення методів планування процесу підвищення системи якості послуг мобільного зв’язку в компанії «Київстар»


Діяльність оператора мобільного зв'язка складається в задоволенні потреб своїх клієнтів у комунікаційних послугах. Наданням даних послуг узгоджено займаються кілька основних департаментів оператора. Їх організаційна й технологічна структура являє собою інфраструктуру забезпечення послуг. Умовна схема взаємодії елементів цієї інфраструктури із клієнтами компанії представлена на рис. 3.6. Повсякденна діяльність інфраструктури забезпечення послуг зв'язку спрямована на надання послуг як можна більшому числу клієнтів при фіксованому керованому рівні якості й мінімізації внутрішніх витрат. Для того щоб управляти рівнем якості, компанія повинна підтримувати повний життєвий цикл послуги, що являє собою сукупність декількох взаємодіючих етапів.

 Рис. 3.6. схема взаємодії елементів організаційної й технологічної структури оператора мобільного зв’язку

Періодично відтворюється етап планування й розробки послуги, коли на підставі результатів маркетингових досліджень висувається ідея послуги й дається висновок про можливість її реалізації. Надалі складається план реалізації й надання послуги, а згодом - виробляється підготовка інфраструктури забезпечення послуг до уведення її в дію.

Наступний етап - надання послуг - складається в підтримці інфраструктури їхнього забезпечення в стані, що гарантує заданий рівень якості.

Також постійно відтворюється етап підтримки послуг, що полягає в тому, щоб здійснювати ефективний контроль за інфраструктурою надання послуг і клієнтами, що споживають послугу з метою виявлення подій, що знижують заданий рівень якості. При виявленні таких подій ініціюються дії по відновленню заданого рівня якості послуги.

У ході аналізу використання й керування - періодично, що відтворюється етапу, - аналізується й узагальнюється статистика про процес надання й споживання послуги, а також про події, що впливають на рівень якості послуги. На підставі результатів аналізу робляться висновки про актуальність надання послуги й заходах, необхідних для вдосконалення її споживчих якостей і ефективності надання. Рішення, прийняті на цьому етапі, втілюються за рахунок повторення етапу "Планування й розробка".

На перерахованих етапах у забезпечення послуг зв'язки утягуються всі доступні компанії ресурси, які можна об'єднати в чотири групи. Перша з них — клієнти, складова головний ресурс компанії. Мінливість властивостей даного ресурсу впливає на всі внутрішні й зовнішні процеси компанії. Ще одна група — технології, критичний ресурс компанії, що безпосередньо. використовується й становить основу інфраструктури забезпечення послуг. Персонал підприємства — також критичний ресурс, оскільки співробітники беруть участь у діяльності компанії як організуючий і сполучний елемент між іншими ресурсами. І нарешті, фінанси, що забезпечують ресурс компанії. Схема діяльності компанії — оператора стільникового зв'язка, що враховує наведені класифікації етапів життєвого циклу послуги й використовуваних ресурсів, наведена на мал. 2. Діяльність такого підприємства являє собою набір природно згрупованих і взаємодіючих один з одним процесів, кожний з яких націлений на досягнення конкретних цілей у забезпеченні якості послуг зв'язку.

З погляду клієнтів, оператор мобільного зв'язку - це єдиний центр по наданню послуг, тому департаменти (відділи), залучені в діяльність по наданню послуг, повинні працювати узгоджено й домагатися високої якості послуг. Отже, повинні існувати чіткі регламенти такої діяльності. Найбільш ефективним підходом до її організації є процесний підхід, зображений на рис. 3.7.

 

Рис. 3.7. Схема діяльності оператора мобільного зв’язку

У першу чергу варто зосередитися на організації й автоматизації тих процесів, які у відносній оцінці мають найбільший вплив на клієнтів оператора мобільного зв'язку й володіють найбільшої ресурсомісткістю. На рис. 3.8 представлена схема інтеграції цих процесів з інфраструктурою забезпечення послуг оператора мобільного зв'язку.

Служба Service Desk [Back Office] являє собою самостійну структурну одиницю зі своїм штатом і керівництвом. Діяльність цієї служби - важливий елемент організаційної структури оператора, призначений для керування реєстрацією інформації про всі події в інфраструктурі забезпечення послуг, які впливають на рівень якості. Також цей підрозділ використовується для керування діяльністю по усуненню інцидентів і їхніх наслідків, відновлення необхідного рівня якості послуг, а також забезпечення збору інформації, використовуваної для керування інцидентами, проблемами, змінами й конфігураціями. Крім того, Service Desk (Back Office) формує показники якості виконання названих процесів, забезпечуючи складання звітів, що характеризують ступінь задоволеності клієнтів рівнем якості послуг оператора, ефективність дозволу збійних ситуацій, а також частоту виникнення інцидентів різних типів. 
Рис. 3.8. Схема інтеграції бізнес-процесів з інфраструктурою забезпечення послуг оператора мобільного зв'язку

Процес керування інцидентами спрямований на оперативне відновлення рівня послуги зв'язку після якої-небудь події (інциденту) в інфраструктурі забезпечення послуг. Він складається з ідентифікації й реєстрації інцидентів, їхньої подальшої класифікації, а також початкової підтримки, дослідження й діагностики проблеми, дозволу інциденту й відновлення порушеного рівня послуги. В завершенні процесу відбувається закриття інциденту й моніторинг життєвого циклу зареєстрованих інцидентів.

Організаційно основні ролі даного процесу розподіляються між персоналом Service Desk (Back Office). Ролі другого, третього й іншого рівнів підтримки грають фахівці технічного й комерційного департаментів. На них розподіляється рішення інцидентів, що входять у сферу їхньої компетенції. Процес взаємодіє з "Керуванням проблемами", передаючи статистику інцидентів для аналізу, і "Керуванням змінами", формуючи запити на зміни інфраструктури забезпечення послуг, якщо це необхідно для дозволу інциденту.

"Керування проблемами" - це процес, спрямований на мінімізацію впливу інцидентів і проблем, викликаних помилками в інфраструктурі забезпечення послуг зв'язку, на рівень якості цих послуг і запобігання повторення інцидентів, пов'язаних з помилками. Для досягнення цієї мети в ході процесу виявляються кореневі причини виникнення інцидентів, і ініціюються дії, спрямовані на їхнє виправлення. У рамках процесу здійснюється діяльність по контролі за проблемами й помилками, їхньому подальшому попередженню й запобіганню, виявленню трендів у статистику інцидентів, а також складанню звітів і оглядів по виявлених проблемах.

Організаційно основні ролі даного процесу розподіляються між фахівцями комерційного й технічного департаментів. Спеціально виділяється штатна одиниця "менеджер із проблем", що буде працювати в підпорядкуванні директора по якості.

Процес "Керування проблемами" взаємодіє з "Керуванням інцидентами" і "Керуванням конфігураціями", одержуючи інформацію для аналізу природи проблем і виявлення трендів, що загрожують рівню якості послуг. Також даний процес направляє "Керуванню змінами" запити на зміни, призначені для усунення знайдених в інфраструктурі помилок.

Зміни, проведені в інфраструктурі забезпечення послуг зв'язку, є результатом роботи з "Керування проблемами". З іншого боку, необхідність у змінах з'являється при проектуванні й реалізації нових послуг. І в тому і в іншому випадку повинні бути забезпечені стандартні методи й процедури проведення змін інфраструктури забезпечення послуг з метою мінімізації впливу на якість послуг інцидентів, породжуваних змінами. У рамках процесу здійснюється діяльність по реєстрації й фільтрації змін, моніторингу процесу реалізації змін, організації роботи "Комітету з керуванню змінами", а також підготовка звітів по статистиці змін і їхньої реалізації.

Організаційно основні ролі даного процесу розподіляються між фахівцями комерційного й технічного департаменту. Роль менеджера по змінах виконує один з начальників відділів комерційного департаменту.

Процес взаємодіє з "Керуванням інцидентами" і "Керуванням проблемами", одержуючи від них запити на зміни. Взаємодія з "Керуванням конфігураціями" здійснюється на рівні передачі інформації про виконані зміни з метою підтримки в актуальному стані інформації про конфігурацію інфраструктури. Ціль процесу "Керування конфігураціями" складається в підтримці в актуальному стані логічної моделі інфраструктури забезпечення послуг зв'язку, у якій позначені всі зв'язки конфігураційних елементів між собою, а також зв'язків між конфігураційними елементами й послугами. У рамках процесу здійснюється діяльність по ідентифікації й контролю конфігураційних одиниць, відстеженню їхнього статусу, а також аудитові й верифікації облікової інформації на відповідність реальності.

Організаційно основні ролі даного процесу розподіляються між фахівцями комерційного й технічного департаменту, а роль менеджера по конфігураціях виконує один з начальників відділів технічного департаменту. Даний процес взаємодіє з "Керуванням інцидентами", "Керуванням проблемами", "Керуванням змінами", поставляючи їм інформацію про інфраструктуру забезпечення послуг, необхідну для аналізу інцидентів, рішення проблем, оцінки допустимості змін.

Впровадження в діяльність оператора мобільного зв'язку – компанії «Київстар» -схеми інтеграції, описаної вище, дозволить йому постійно й систематично здійснювати контроль стану інфраструктури забезпечення послуг і створить базу для повноцінного керування рівнем якості послуг. Доцільність першочергової роботи саме над цими процесами визначається тим, що на повсякденну діяльність по цих напрямках компанія «Київстар» витрачає до 90 % наявних ресурсів. Отже, підвищення ефективності цієї діяльності, отриманої за рахунок її автоматизації й формалізації, дасть найбільший економічний ефект.

При цьому необхідно врахувати той факт, що впровадження й автоматизація процесу "Керування конфігураціями" порівняні по трудомісткості з організацією сукупності перших трьох процесів: інциденти, проблеми й зміни. Найбільше раціонально на початковому етапі впровадити перші три ключових процеси, а потім приступитися до конфігурацій, оптимізувавши, таким чином, витрати власних ресурсів і часу.

Надалі система керування якістю послуг повинна розвиватися за рахунок підвищення рівня зрілості вже впроваджені й поетапні впровадження інших процесів, перерахованих на рис. 3.7.

Методологічну основу організації всіх процесів, про які говорилося вище, надає Information Technology Infrastructure Library (ITIL) - визнаний у світовому масштабі стандарт де-факто. ITIL містить вичерпні коментарі по кожному із процесів і їхніх взаємозв'язків, приводить переліки ролей і ключових показників продуктивності, дає можливість вибору різних варіантів компонування процесів з метою знаходження їхньої відповідності конкретним бізнес-умовам.

Висновки і пропозиції


Мобільний зв’язок — це новий рівень комфорту і свободи спілкування, це можливість організовувати своє життя, піклуватися про близьких і про те, що є для нас важливим. Темпи сучасного життя і ті вимоги, які воно ставить перед нами, роблять мобільний зв’язок нашим надійним і необхідним партнером, який супроводжує нас протягом усього дня.

Телекомунікації відіграють значну роль в соціальній та економічній діяльності суспільства, забезпечуючи оперативне або інтерактивне (діалогове) передавання інформації. Розвиток телекомунікацій повинен здійснюватися випереджувальними темпами порівняно із загальними темпами розвитку економіки і буде визначальним на найближчу і більш віддалену перспективу. Основою такого розвитку повинно стати система якості.

Розгляд теоретико-методологічних основ управління системою якості підприємства показав, що система управління якістю — це один із засобів постійного вдосконалення підприємства за рахунок підвищення якості усіх видів його діяльності всіма співробітниками. Це сукупність всіх аспектів (ресурси, персонал, організаційна структура і т.п.), що впливають на якість кінцевої продукції.

У словосполученні «система управління якістю» головний акцент ставиться не на слово “якість”, а на слово “управління”. Тому вона націлена не тільки на контроль якості продукції, а в першу чергу, на управління підприємством в цілому, на всі процеси, від яких залежить якість продукції чи послуг. Під управлінням якістю мається на увазі, управління наданням послуг, тобто управління всіма процесами, що задіяні в створенні послуги і впливають на її якість.

Система управління якістю регламентує дії всіх співробітників підприємства, що можуть вплинути на якість продукції, що випускається і на задоволеність споживачів.

Системи управління якістю будуються на основі процесного підходу. Тобто діяльність підприємства розглядається як сукупність усіх процесів, що беруть участь у створенні продукції. Один із критеріїв ефективності функціонування підприємства — це працююча система управління якістю. У цілому ця система є організаційно-технічним комплексом, головна мета якого знайти оптимальний баланс між витратами на підтримку дійсної якості і прибутком від його забезпечення, але не опуститися нижче вже існуючого рівня.

Процес — сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих видів діяльності, що перетворює входи на виходи і спрямована на досягнення загального результату. При цьому вихід одного процесу найчастіше являється входом іншого. Для ефективного функціонування системи управління якістю дуже важливо добре погодити входи і виходи всіх процесів. Необхідно забезпечити відповідальність за процеси. За кожний із процесів повинен бути призначений відповідальний керівник. І йому повинні бути надані повноваження для координації діяльності всіх підрозділів в рамках процесу. Таким чином, процесний підхід допомагає підприємству налагоджувати горизонтальні зв'язки і усувати бар'єри між різними службами.

Вимоги до системи управління якістю висуваються для того, щоб споживачі і керівництво були упевнені в здатності підприємства ефективно випускати якісну продукцію протягом тривалого часу. За цей час може мінятися технологія, постачальники, співробітники і т.д., але це не повинно позначатися на якості продукції.

Система вимагає постійної підтримки, доробки, вдосконалення, тому що підприємство працює в постійно змінюваних внутрішніх і зовнішніх умовах і його потребує також зміни його діяльності.

Система управління якості дає можливість структурувати і упорядкувати процеси, в такий спосіб стабілізувати і поліпшити діяльність підприємства, описати і зробити її більш прозорою і менш залежною від суб'єктивних факторів. При розробці системи управління якістю необхідно визначити необхідні процеси та їх застосування на всіх рівнях організації.

Маючи найбільшу кількість абонентів (на 4 вересня 2006 р. — 17,2 млн.), компанія вирішила покращувати їх обслуговування. Це одна з небагатьох можливостей зберегти існуючу динаміку зростання прибутку, який в 2005 р. збільшився на 47%. Аналіз фінансової звітності компанії показав, що на підприємстві спостерігається стабільне зростання. За повний поточний 2006 рік він складає 130% від підсумків 2005 року. Об'єм оборотних коштів виріс на 60%.

Висока якість послуг - першочергове завдання компанії. Інтереси і потреби клієнтів - головний орієнтир. «Київстар» уважно прислуховується до того, що споживачі та суспільство в цілому очікують від компанії. Компанія прикладає всі зусилля для того, щоб відповідати цим очікуванням.

Компанія використовує декілька технічних стандартів для надання своїх послуг. Ці стандарти NT - 450i, GSM – 900,GSM - 1800. Компанія «Київстар» пропонує найбільш повне та якісне GSM та GPRS покриття території України. З 1 листопада 2006 року компанія «Київстар» запровадила у своїй мережі унікальну LBS-технологію – «мапа».

Довіра абонентів — це основна цінність для «Київстар», тому якість завжди була, є та буде залишатися пріоритетом для нас. З цією метою, в компанії була розроблена Декларація якості. Водночас, не дивлячись на значні успіхи компанії в галузі якості послуг мобільного зв’язку, управління системою якості цих послуг потребує вдосконалення.

Так, в роботі розроблені наступні пропозиції, щодо вдосконалення управління системами якості в компанії «Київстар»:

1.   Використання підходу DMAIE — визначай та розроби [Define and develop], вимірюй та встанови базу для порівняння [Measure and baseline], аналізуй [Analyze], винаходь [Innovate] та впроваджуй [Embed] в управління системою якості надання послуг мобільного зв’язку;

2.   Впровадження концепції дизайну системи надання послуги мобільного зв’язку компанії «Київстар», мета якої створити систему надання послуг, яка забезпечить результативність за всіма цими параметрами.

Методологія DMAIE має багато переваг, які полягають у тому, що: це є системний підхід, що враховує особливості компанії; методологія включає в себе створення ефективної системи надання послуг; процес інновацій в сервісі інтегрований у цю методологію. Дана методика враховує міжособистісні аспекти та особливості управління проектами при реалізації цього підходу у реальних умовах.

3. Впровадження унікальної інтерактивної системи, завдяки якій кожний абонент «Київстар» може впливати на якість обслуговування свого оператора. Кожний абонент «Київстар» у будь-який час може висловити свою думку щодо якості обслуговування, подзвонивши зі свого мобільного телефону на спеціальний безкоштовний короткий номер. Прийняття та обробка анкет повинні бути автоматизовані, підсумкова щомісячна оцінка обчислюється автоматично й враховує всі оцінки клієнтів.

За допомогою оперативної системи оцінки якості обслуговування компанія має змогу швидко дізнаватися та усувати недоліки, впроваджувати нові технології якості обслуговування тощо.

4. Впровадження в діяльність компанії «Київстар» схеми інтеграції організаційної та технологічної інфраструктури, що дозволить йому постійно й систематично здійснювати контроль стану інфраструктури забезпечення послуг і створить базу для повноцінного керування рівнем якості послуг.

Підприємство повинне аналізувати ризики виникнення потенційних невідповідностей якості і вживати заходів для їхнього запобігання — попереджуючі дії. Тобто , система управління якістю повинна бути орієнтована не тільки на усунення невідповідностей, але і на попередження їхнього виникнення.

Таким чином, вдосконалення управління системами якості дає компанії «Київстар» та іншим операторам мобільного зв’язку можливість вільно конкурувати на ринку, добиватися значних економічних результатів своєї діяльності, формувати базу лояльних клієнтів.

Список використаних джерел

 

1. Апсофф И. Стратегическое упрвление: сокр.пер. с англ./Под ред. и предисл. Л.И.Евенко. - М.: Экономика, 1994

2. Грейсон Джексон младший, О'Делл Карла. Американский менеджмент на пороге ХХI века. Пер. с англ. - М.: Экономика, 1991

3. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 528 с.

4. Детальний опис підходу до аналізу 6 сигма можна знайти у Six Sigma for Transactions and Services McGraw-Hill, 2004.

5. Зимин Д.Б. Избави бог нас от побед. Журнал "Мир связи и информации" № 1-2. - 1997

6. Клайэм Р., Лудин И. Ноев проект: Секреты практического проектного менеджмента. – СПб: Весь, 2002. – 320 с.

7. Косоруков Ю.Д., Мохов А.И. Информационные технологии в создании сотовых телефонных сетей. Журнал "Проблемы инорматизации", № 3. - 1997

8. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Ростинтэр, 1996

9. Лубнин К., Гендлин В. О, сколько подключений чудных. Журнал "Деньги", № 27. - 1997

10.  Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами: Справочник для профессионалов. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.

11.  Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятий. - М.: Внешторгиздат. 1992

12.  Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. - М.: Внешторгиздат, 1993

13.  Новодворский В.Д., Пономарев Л.В., Ефимова О.В. Бухгалтерская отчетность: составление и анализ. Части 1,2,3 / Бухгалтерский учет. – 1994

14.  Пинто Дж.К. Управление проектами. – СПб: Питер, 2004. – 464 с.

15.  Ратынский М.В. Сеть Би Лайн. Журнал "Мобильные системы", № 3. – 1996

16.  Реферативный журнал "Связь". 1995

17.  http: //www. aist. net. ru/standart/tech/dect/description/

18.  http: //www. leo. ru/sys_dect_adv. shtml

19.  http: // mobilnic. narod. ru/phone//dect. htm

20.  http: //cdline. kiev. ua/dect. html

21.  http: //spreed. by. ru/dect. html

22.  http: //www. kollazh. rulst_26. html

23.  http: //www. hallo. ru/main. html?id=2770 t=9 & just. txt=1

24.  http: //www. mabilu. nado. by/tech nologies/dect. php

25.  http: //www. ats-samara. ru/site/?part=opt_003

26.  http: //www. leo. ru/sys_dect_appl. Shtml

27.  http: //www. leo. ru/sys_dect_details. shtml

28.  http: //www. alloplus. ru/getarticle_u. phtml?a=eds41&n=0302

29.  http: //kirctelecom. ru/dect/standart/index. html

30.  http: //mobilnic. narod. ru/phone1/dect_1 html

31.  http: //neotek. ru/dect. Html

32.  http: //virtlib. odessa. net/oc. ruki/telep/decz. shtml

33.  http: //avtel. ru/catalog/?cat=17

34.  http: //www.kievstar.ua

35.  http: //www.my.kievstar.ua

Похожие работы на - Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!