Аналіз зовнішнього середовища ЗАТ "АВК"

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Менеджмент
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  25,49 kb
 • Опубликовано:
  2010-08-23
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Аналіз зовнішнього середовища ЗАТ "АВК"

Зміст

Вступ

1.   Зміст і необхідність проведення аналізу зовнішнього середовища

2.   Характеристика ЗАТ «АВК»

3.   Оцінка зовнішнього середовища ЗАТ «АВК»

3.1 Оцінка макрооточення ЗАТ «АВК»

3.2 Оцінка мезооточення ЗАТ «АВК»

4.   Проведення SWOT-аналізу

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динаміки і невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі й інших сферах життєдіяльності. Організації повинні, з одного боку, постійно усвідомлювати новий характер змін у навколишньому середовищі і ефективно на них реагувати. З іншого боку, необхідно мати на увазі, що самі організації генерують зміни у зовнішньому середовищі, випускаючи нові, наприклад, види товарів і послуг, використовуючи нові види сировини, матеріалів, енергії, обладнання, технологій.

Будь-яка організація знаходиться і функціонує в середовищі. Кожна дія всіх без винятку організацій можлива тільки в тому випадку, якщо середовище допускає її здійснення. Внутрішнє середовище організації є джерелом її життєвої сили, а зовнішнє середовище – джерелом, що живить організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні.

Динаміка і високий ступінь невизначеності факторів зовнішнього середовища значно ускладнюють процедури розробки та прийняття управлінських рішень. Тому керівники як закордонних, так і вітчизняних підприємств гостро відчувають потребу в систематичній, оперативній і усесторонній інформації про стан і можливі зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Разом з тим у реальній практиці більшість підприємств не приділяє належної уваги факторам зовнішнього середовища, що значною мірою зумовлено недостатньою розробкою теоретичних і методологічних засад організації його дослідження з урахуванням національної, регіональної та галузевої специфіки.

Необхідно відзначити, що значна кількість розробок в галузі дослідження зовнішнього середовища організації приділяє основну увагу вивченню лише окремих її чинників. Разом з тим, сучасна ринкова ситуація вимагає комплексного дослідження зовнішнього середовища на основі інтеграції різноманітних економічних, соціально-політичних, правових і технологічних аспектів.

Для того, щоб визначити стратегію поведінки організації і привести цю стратегію в життя, менеджери повинні мати детальну інформацію про зовнішнє середовище, тенденції його розвитку і місце, яке організація в ньому займає. При цьому зовнішнє середовище, разом з внутрішнім середовищем, вивчається стратегічним управлінням в першу чергу для того, щоб розкрити ті загрози і можливості, які організація повинна враховувати при визначенні своїх цілей і завдань, при їх досягненні, а також для більш ефективного використання свого потенціалу.

Об’єктом аналізу вибрано закрите акціонерне товариство «АВК», основною діяльністю якого є виробництво солодощів. Кондитерська галузь в Україні є досить розвиненою, а тому слід враховувати всі можливості та загрози зовнішнього середовища обраного підприємства, навіть якщо вони на перший погляд здаються несуттєвими.

1.   Зміст і необхідність проведення аналізу зовнішнього середовища

Для початку необхідно визначитися з самим поняттям терміну «зовнішнє середовище», під яким розуміють сукупність суб'єктів і сил, що знаходяться за межами організації, і здійснюють будь-який вплив на її діяльність. У науковій літературі існує досить багато точок зору з приводу структури зовнішнього середовища. Але найбільш поширеним є підхід, згідно якого у зовнішньому середовищі будь-якої організації виділяють два рівні: макро- і мезооточення.

Аналіз зовнішнього середовища звичайно вважається вихідним процесом стратегічного управління, тому що забезпечує базу для визначення як місії і цілей фірми, так і для розробки стратегій поведінки, що дозволяють фірмі виконати місію і досягти своїх цілей. Він являє собою процес, за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню до організації фактори, щоб визначити можливі загрози для фірми.

Аналіз зовнішнього оточення допомагає отримати важливі результати. Він дає організації час для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок непередбачених обставин, час для розробки системи раннього попередження на випадок можливих загроз і час на розробку стратегій, які можуть перетворити минулі загрози в різного роду вигідні можливості.

З точки зору оцінки цих загроз і можливостей роль аналізу зовнішнього середовища в процесі стратегічного планування полягає по суті у відповіді на три конкретні питання:

1) де зараз знаходиться організація;

2) де, на думку вищого керівництва, повинна знаходитися організація в майбутньому;

3) що має зробити керівництво, щоб організація перемістилась з того становища, в якому вона знаходиться зараз, у те положення, де її хоче бачити керівництво надалі.

Для того, щоб оцінити необхідність проведення ретельного аналізу зовнішнього оточення організації необхідно також розглянути характеристики зовнішнього середовища, які роблять безпосередній вплив на складність його здійснення. По-перше, до числа даних характеристик відноситься взаємопов'язаність факторів зовнішнього середовища. Під нею розуміється рівень сили, з якою зміна одного фактора впливає на інші фактори. Факт взаємозв'язку є значущим вже не тільки для ринків країни або регіону, а й для світового ринку. Ця взаємозалежність перетворила середовище сучасних організацій в середовище, що бурхливо змінюється. Керівники більше не можуть розглядати зовнішні фактори окремо, ізольовано один від одного.

По-друге, можна відзначити таку характеристику як складність зовнішнього середовища. Це число факторів, на які організація зобов'язана реагувати, а також рівень варіантності кожного фактора. Організації, що працюють в нескладному середовищі, володіють однією перевагою: вони мають справу лише з декількома категоріями даних, необхідних для прийняття управлінських рішень. У силу цього, в менш складному оточенні потрібна і менш складна організаційна структура, але так як різні організації функціонують у різних середовищах, ситуаційний підхід визначає, що не існує і найкращої організаційної структури.

По-третє, потрібно виділити рухливість середовища. Під нею розуміється швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні організації. Багато дослідників відзначають тенденцію зростання швидкості зміни оточення сучасних організацій. Однак при тому, що ця динаміка є загальною, є організації, навколо яких зовнішнє середовище особливо рухливе.

По-четверте, існує ще така характеристика зовнішнього середовища як невизначеність. Вона є функцією кількості інформації, якою володіє організація (або особа) з приводу конкретного фактора, а також функцією впевненості в цій інформації. Якщо інформації мало або є сумніви у її точності, середовище стає більш невизначеним, ніж у ситуації, коли є адекватна інформація і є підстави вважати її надійною. Оскільки бізнес все більш стає глобальним заняттям, потрібно більше і більше інформації, але певність в її точності помітно знижується. Залежність від думок іноземних експертів або аналітичних матеріалів, викладених іноземною мовою, посилює невизначеність. Чим більш невизначене зовнішнє середовище, тим складніше приймати ефективні рішення в галузі управління.

Всі ці характеристики зовнішнього середовища організації говорять про високу динаміку і варіантний характер змін, що відбуваються в ньому. Ці зміни покладають на керівництво завдання якомога точніше прогнозувати, оцінювати та аналізувати сформоване зовнішнє оточення фірми для того, щоб заздалегідь встановити характер і силу можливих загроз, що дозволить виробляти і згідно ситуації коригувати обрану стратегію.

Основними принципами, які необхідно враховувати при організації дослідження зовнішнього середовища є принципи об'єктивності, систематичності, розвитку, регулярності, гнучкості і релевантності. Методи, які можна використовувати при даному аналізі можна об'єднати в дві основні групи: методи збору даних про зовнішнє середовище і методи аналізу та прогнозування її чинників. Останні включають в себе методи екстраполяції, структурно-аналітичні та експертні методи.

2. Характеристика ЗАТ «АВК»

Кондитерський ринок – один з найпривабливіших і таких, що динамічно розвиваються на Україні. Одним з найбільших національних виробників кондитерської продукції є компанія «АВК».

Компанія «АВК» заснована 1991 року. До її складу входять 5 кондитерських фабрик, розташованих у Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеві.

Головні зусилля компанія «АВК» зосереджує на розвитку своєї брендової продукції, а у виробництві робить ставку на високоякісні, складні у виготовленні вироби, такі як шоколадні комбіновані цукерки, екструзійні та борошнисті вироби. Великою популярністю користуються солодощі компанії під марками «Шедевр», «Фрутта», «Жувіленд». Асортимент продукції компанії «АВК» нараховує понад 300 найменувань кондитерських виробів. Сьогодні на фабриках компанії діють найновіші лінії, які не мають аналогів в Україні, з випуску шоколадних і желейно-жувальних цукерок, печива, порожніх вафель, виробництва краплинної глазурі. Потужності «АВК» дозволяють випускати до 450 тон продукції на добу.

Компанія «АВК» займає одне з провідних місць на кондитерському ринку України. За 15 років існування компанії здобуто значний досвід роботи на ринку України та СНД, створено високопрофесійну команду, розроблено абсолютно нові напрямки діяльності.

ЗАТ «АВК» приділяє значну увагу не тільки внутрішньому середовищу організації, а й зовнішньому, що дозволяє уникнути багатьох загроз зі сторони потенційни та наявних конкурентів, а також планувати свою діяльність на довгострокові періоди.

Врахування соціокультурних та демографічних факторів під час створення своєї продукції та незмінно висока якість забезпечують «АВК» визнання та високу лояльність споживачів України, Росії та інших країн СНД.

Сильне та професіональне управління, повна легальність бізнесу та прозорі фінансові операції – важливі аргументи у боротьбі за лідерство. «АВК» – перша в кондитерському сегменті національного ринку компанія, яка 2002 року випустила власні облігації, а 2003 року успішно розмістила 5-річні папери на 50 мільйонів гривень. Сьогодні цінні папери компанії вважаються одними з найнадійніших та найпривабливіших на українському фінансовому ринку.

Компанія «АВК» усвідомлює свою відповідальність і зацікавленість у розвитку професійної освітньої системи. З 2003 р. компанія є партнером Міністерства освіти і науки України у проведенні всеукраїнського конкурсу студентських та наукових робіт, спрямованих на розвиток харчової галузі.

ЗАТ «АВК» бере активну участь в міжнародних тендерах та виставках. Якість продукції «АВК» підтверджено міжнародними сертифікатами. А з 2003 року виробництво та система управління компанії сертифікована на відповідність стандарту ISO 9001:2000.

Отже, ЗАТ «АВК» є потужним національним виробником, який відомий не лише в Україні, а й ще у понад 20 країнах світу. Налагоджений процес виробництва, розроблена система збуту, контроль якості продукції, а також довіра споживачів та співпраця з постійними контрагентами дозволяє компанії зберігати позиції лідера кондитерської промисловості.

3. Оцінка зовнішнього середовища ЗАТ «АВК»

3.1 Оцінка макрооточення ЗАТ «АВК»

Макрооточення створює загальні умови середовища перебування організації. У більшості випадків макрооточення не носить специфічного характеру по відношенню до окремо взятої організації. Однак ступінь впливу стану макрооточення на різні організації різна. Це пов'язано з відмінностями у сферах діяльності організацій і відмінностями у внутрішньому потенціалі організацій.

З метою впорядкування методики аналізу макрооточення розподіляють на укрупнені групи факторів – так звані компоненти.

Розрізняють такі компоненти макрооточення:

1)   демографічна;

2)   економічна;

3)   природна;

4)   технологічна;

5)   соціально-культурна;

6)   політико-правова.

Для аналізу макрооточення пропонується використовувати допоміжну таблицю, в якій вказуються компоненти та найважливіші фактори (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика стану макрооточення

Компонента

Найважливіші фактори

1

2

Демографічна

- чисельність населення;

- розміщення на території країни;

- міграційні тенденції;

- вікова структура;

- етнічна та релігійна структура населення;

- народжуваність та смертність.

Економічна

- купівельна спроможність населення;

- рівень інфляції;

- загальногосподарська кон’юнктура;

- система оподаткування;

- зміни в структурі споживання громадян;

- еластичність попиту.


Продовження табл. 1

1

2

Природна

- стан і перспективи використання джерел сировини і енергоресурсів;

- рівень забруднення навколишнього середовища;

- рівень впливу держави на інтенсивність ресурсоспоживання.

Технологічна

- темпи технологічних змін;

- інноваційний потенціал галузі.

Політико-правова

- стан законодавства, який регулює господарську діяльність;

- державна економічна політика;

- наслідки впливу зовнішньополітичних акцій на розвиток ринків збуту.

Соціально-культурна

- особливості пануючих у суспільстві традицій і вірувань;

- рівень освіти;

- ставлення людей до праці.


Не всі фактори макрооточення однаково впливають на діяльність організації, тому кожен з них потребує детального аналізу з метою визначення значимості для конкретного підприємства.

Закрите акціонерне товариство «АВК» займається виробництвом какао, шоколаду, сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання, а також оптовою торгівлею шоколадних та кондитерських виробів. Тому на його діяльність впливатимуть лише деякі з наведених у табл. 1 фактори.

Вивчення демографічної компоненти дає змогу оцінити вплив чисельності населення, його вікової структури, народжуваності та смертності, міграційних процесів та інших факторів на діяльність підприємства.

Одним з основних факторів даної компоненти, який впливає на діяльність ЗАТ «АВК» є чисельність населення, оскільки не кожна людина споживає солодощі. Тому збільшення чисельності підвищує можливість споживання продукції саме даного підприємства. На теперішній час чисельність населення України падає, проте є перспектива підвищення (додаток А).

Розміщення населення на території країни на діяльність ЗАТ «АВК» практично не впливає, оскільки у складі компанії налічується 5 кондитерських фабрик, які розташовані в різних регіонах України. Тому при діагностиці мактооточення цей чинник враховуватись не буде.

Вивчення економічної компоненти макрооточення дозволяє зрозуміти, як формуються і розподіляються ресурси. На досліджуване підприємство впливають такі фактори як купівельна спроможність населення, фінансово-кредитна політика в країні та еластичність попиту. Вплив цих факторів зумовлений в основному рівнем цін на продукцію, обсягом продажу та розширенням виробництва. Тому не враховувати ці фактори в аналізі макрооточення неможливо.

При оцінці купівельної спроможності слід враховувати той факт, що ЗАТ «АВК» експортує свою продукцію в 20 країн близького та дальнього зарубіжжя, що закріплює позиціонування компанії, як сильного національного виробника. Однак основним споживачем продукції є населення України, а тому вплив визначається, виходячи із їх купівельної спроможності. Так як споживання на душу населення має великий потенціал до зростання (за умови подальшого зростання добробуту населення), то є перспективи для збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції ЗАТ «АВК» (додаток Б).

Щодо фінансово-кредитної політики в країні, то вона неспроможна стабілізуватись. Спостерігається погіршення стану даного фактора, що негативно впливає на підприємство, оскільки невигідні умови кредитування не дозволяють створювати нових структурних одиниць. Проте, ЗАТ «АВК» змушене брати кредити у банків на створення нових ліній.

Розглядаючи такий фактор як загальногосподарська кон’юнктура, слід відмітити, що пропозиція продукції ЗАТ «АВК» збалансована із попитом на неї, що свідчить про доступність і якість товарів. Більш того, попит на кондитерські вироби даного підприємства підвищується, що дає змогу збільшити обсяги виробництва (додаток В).

Природною компонентою в даному випадку можна знехтувати, оскільки вона визначає фактори, що орієнтовані на ресурсозабезпечення та державне регулювання ресурсоспоживання. А так як ЗАТ «АВК» переважно використовує для виробництва сировину, яка закуповується закордоном, то вважається недоцільно розглядати вплив даної компоненти.

Особливу увагу слід приділяти технологічній компоненті. Такі фактори як темпи технологічних змін та інноваційний потенціал галузі значно впливають на діяльність ЗАТ «АВК», оскільки товариство використовує новітні технології та часто випускає нові види продукції, що вимагає використання технологій, які раніше не використовувались. За останні два роки загальний обсяг інвестицій, спрямованих на придбання нового обладнання та модернізацію існуючих технологічних ліній, становить понад 100 млн. гривень.

Підприємство і надалі планує використовувати високоякісні технології, що дає змогу знизити собівартість та покращити якість продукції.

Щодо стану законодавства, яке регулює господарську діяльність та державної економічної політики (політико-правова компонента), то нехтувати впливом цих факторів не можна, оскільки ЗАТ «АВК» постачає свою продукцію за кордон, тобто розвинуті зовнішні ринки збуту.

Соціально-культурна компонента не впливає на товариство, що виключає аналіз факторів, що до неї належать.

Результати аналізу факторів подано у табл. 2.

Таблиця 2

Діагностика макрооточення ЗАТ «АВК»

Компонента, фактор

Стан фактора

Тенденції розвитку

Характер впливу на організацію

1

2

3

4

1. Демографічна

1.1. Чисельність населення


Низька як для території України


Зростання


Збільшення обсягів реалізації

2. Економічна

2.1. Купівельна спроможність населення

Різна купівельна спроможність

Стабілізація

Збільшення обсягів реалізації

2.2. Фінансово-кредитна політика в країні

Неспроможність стабілізуватись

Погіршення

Неможливість розширення виробництва

2.3. Загальногосподарська кон’юнктура

Пропозиція відповідає попиту

Підвищення попиту

Збільшення обсягів виробництва і реалізації

3. Технологічна

3.1. Темпи технологічних змін

Високі

Подальше зростання темпів змін

Зниження собівартості, підвищення якості

1

2

3

4

3.2. Інноваційний потенціал галузі

Впровадження нових технологій

Подальше використання нових технологій

Підвищення якості продукції, розробка нових видів продукції

4. Політико-правова

4.1. Стан законодавства, яке регулює господарську діяльність


Недосконалість законодавстваНедосконалість
Недостатньо розкриває питання, пов’язані з діяльністю організації

4.2. Державна економічна політика

Не регулює окремих питань

Стабілізація

Розширення ринків збуту


Отже, для аналізу макрооточення ЗАТ «АВК» використовуються такі компоненти: демографічна, економічна, технологічна та політико-правова. Кожна компонента містить найважливіші фактори, що впливають на діяльність обраного товариства. З табл. 2 видно, що демографічна компонента позитивно впливає на організацію, оскільки тенденції розвитку її факторів дозволяють збільшити обсяги реалізації та позиціонувати продукцію за регіонами.

Економічні фактори в цілому позитивно впливають на ЗАТ «АВК», оскільки їх розвиток призводить до збільшення обсягів виробництва і реалізації.

Фактори технологічної компоненти цілком позитивно впливають на товариство. За рахунок їх розвитку зростає якість продукції та знижується собівартість. ЗАТ «АВК» має змогу випускати нові види продукції, що є безумовно позитивним явищем.

Що стосується політико-правової сторони аналізу макрооточення, то вплив цієї компоненти на діяльність організації є позитивним, оскільки ЗАТ «АВК» налагоджує зв’язки за кордоном, що при негативному впливі державної політики було б просто неможливо.

3.2 Оцінка мезооточення ЗАТ «АВК»

Мезооточення – це безпосереднє оточення організації, яке охоплює ті його елементи, з якими організація перебуває у прямому контакті.

Обґрунтованою вважають методологію дослідження безпосереднього оточення, яку запропонував американський учений М. Портер. Він вважав, що здатність організації реалізувати свою перевагу на ринку залежить не лише від конкуренції між товаровиробниками, які вже діють на ринку, але й є результатом взаємодії ще чотирьох чинників: потенційні конкуренти, товари-замінники, покупці, постачальники.

Тому аналіз мезооточення здійснюється в розрізі трьох компонент: конкуренти, постачальники, споживачі. Такий аналіз передбачає виявлення тих аспектів діяльності, від яких залежить ефективність роботи певної організації, собівартість і якість виготовленої продукції. Перелік деяких факторів основних компонент мезооточення поданий у табл. 3.

Таблиця 3

Характеристика мезооточення організації

Компонента

Найважливіші фактори

Конкуренти

- галузеві конкуренти, які виробляють аналогічну продукцію;

- товари-замінники;

- потенційні конкуренти.

Покупці

- географічне розміщення покупців;

- демографічні характеристики (вік, освіта, сфера діяльності);

- соціально-психологічні характеристики (положення в суспільстві, манера поведінки, звички);

- ставлення покупця до продавця.

Постачальники

- рівень спеціалізованості постачальника;

- зосередження постачальника на роботі з конкретними клієнтами;

- вартість товару;

- пунктуальність і обов’язковість виконання умов договору.


Стабільність української кондитерської галузі сьогодні забезпечують дев’ять підприємств, такі як: «ROSHEN», «КОНТІ», «АВК», «Крафт Фудз Україна», «Полтавакондитер», КФ «Світоч», «Житомирські ласощі», корпорація «Бісквіт шоколад» та «Черкаська БФ», які виробляють понад дві третини всієї продукції. І хоча ЗАТ «АВК», згідно з даними Деркомстату України за 10 місяців 2009 року, є лідером категорії шоколадних виробів, все ж не слід забувати про галузевих конкурентів, які виготовляють аналогічну продукцію. Вплив цього фактора є досить значним, а подальше зростання конкуренції призводить до зниження попиту на продукцію обраного товариства.

При оцінці впливу такої компоненти як покупці доцільно врахувати такі фактори: географічне розміщення покупців та ставлення покупця до продавця. ЗАТ «АВК» функціонує на ринку кондитерських виробів з 1991 року,а тому свою продукцію компанія розповсюджує у всіх регіонах країни за допомогою власної мережі збуту. Мережа забезпечує присутність виробів під торговельною маркою «АВК», а також самостійними брендами компанії («Шедевр», «Клубжеле», «Жувіленд», «Крем-Cуфле») у більш ніж 48000 роздрібних торговельних точках України.

Кондитерські вироби «АВК» користуються величезним попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках. Тобто, географічне розміщення покупців позитивно впливає на діяльність товариства.

ЗАТ «АВК» користується довірою споживачів, що в свою чергу забезпечує компанію постійними покупцями. Це досягається за рахунок якісної продукції. Система управління якістю компанії «АВК» сертифікована на відповідність вимогам світових стандартів ISO 9001. Перший сертифікат якості ISO 900:94 отримано компанією ще 2000 року й щорічно підтверджується аудитами. У 2003 році виробництво та управління компанії «АВК» було сертифіковано на відповідність стандарту ISO 9001:2000. Тобто, ставлення покупця до продавця є позитивним, що дозволяє збільшувати обсяги виробництва.

 Така компонента як постачальники впливає на діяльність ЗАТ «АВК» позитивно, оскільки товариство вже довгий час співпрацює зі своїми постачальниками, а тому налагоджена система постачання дозволяє уникнути простоїв.

Вартість товарів як фактор при аналізі мезооточення не впливає на роботу підприємства, проте можливе підвищення цін на готову продукцію, що в свою чергу призведе до скорочення обсягів реалізації.

Результати аналізу чинників мезооточення подано у табл. 4

Таблиця 4

Діагностика мезооточення ЗАТ «АВК»

Компонента, чинник

Стан чинника

Тенденції розвитку

Характер впливу на організацію

1. Конкуренти

1.1. Галузеві конкуренти, які виробляють аналогічну продукцію


Висока конкуренція


Подальше зростання числа конкурентів


Зниження попиту на продукцію

2. Покупці

2.1. Географічне розміщення покупців


Розміщення у всіх регіонах України

Збереження розміщення, вихід на нові ринки


Зростання обсягів виробництва

2.2. Ставлення покупця до продавця

Довіра

Постійні споживачі

Збільшення обсягів виробництва

3.1. Зосередження постачальників на роботі з конкретними клієнтами


Співпраця з перевіреними постачальниками


Подальша співпрацяЗменшення витрат, за рахунок наданих знижок

3.2. Вартість товарів

Зростання цін

Подальше зростання

Збільшення собівартості

3.3. Пунктуальність і обов’язковість виконання умов договору

Своєчасне постачання сировини

Подальша співпраця

Уникнення простоїв, а тому і збільшення обсягів реалізації


Отже, при аналізі мезооточення ЗАТ «АВК» враховувався вплив таких компонент: конкуренти, покупці та постачальники.

Галузеві конкуренти, які виробляють аналогічну продукцію, негативно впливають на обране товариство. Цей вплив проявляється через зниження попиту на продукцію.

Основними чинниками такої компоненти як покупці, які позитивно впливають на діяльність ЗАТ «АВК» є географічне розміщення покупців та ставлення покупця до продавця. Те, що товариство користується довірою споживачів, дає змогу нарощувати обсяги виробництва.

Не можна сказати, що вплив такої компоненти як постачальники, є однозначно позитивним чи негативним. Невпевненість виражається в тому, що такі позитивні моменти як пунктуальність і обов’язковість виконання умов договору та налагоджена система постачання можуть бути знехтувані підприємством у разі зростання цін на сировину.

4. Проведення SWOT-аналізу

Метод SWOT широко використовується як спеціальний метод аналізу середовища. Хоча існують певні проблеми, пов’язані з формуванням переліку факторів, оцінкою їх рангу та вибору пріоритетного сценарію.

На першому етапі визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища з подальшим їх рангуванням. Аналіз факторів макрооточення та рівень їх впливу на організацію наведено у табл. 5.

Таблиця 5

Оцінка можливостей і загроз макрооточення ЗАТ «АВК»

Компонента, фактор

Важливість фактора

Вплив на організацію

Напрям впливу

Рівень важливості

1. Демографічна

1.1. Чисельність населення

2

3

+1

+6

2. Економічна

2.1. Купівельна спроможність населення

3

2

+1

+6

2.2. Фінансово-кредитна політика в країні

2

1

-1

-2

2.3. Загальногосподарська кон’юнктура

2

1

+1

+2

3. Технологічна

3.1. Темпи технологічних змін

2

2

+1

+4

3.2. Інноваційний потенціал галузі

1

2

+1

+2

4. Політико-правова

4.1. Стан законодавства, яке регулює господарську діяльність

1

1

-1

-1

4.2. Державна економічна політика

1

2

+1

+2
+19


Аналіз впливу можливостей і загроз макрооточення показав, що такі фактори як чисельність населення, купівельна спроможність населення, загальна кон’юнктура, темпи технологічних змін і інноваційний потенціал галузі, а також державна економічна політика сприяють розвитку підприємства. Негативний вплив на ЗАТ «АВК» здійснюють фінансово-кредитна політика в країні та стан законодавства, яке регулює господарську діяльність.

Загальний рівень макрооточення ЗАТ «АВК» становить +19, що свідчить про позитивний вплив на його діяльність.

За аналогією оцінюється вплив мезооточення (табл. 6).

Таблиця 6

Оцінка можливостей і загроз мезооточення ЗАТ «АВК»

Компонента, фактор

Важливість фактора

Вплив на організацію

Напрям впливу

Рівень важливості

1. Конкуренти

1.1. Галузеві конкуренти, які виробляють аналогічну продукцію

3

2

-1

-6

2. Покупці

2.1. Географічне розміщення покупців

2

2

+1

+4

2.2. Ставлення покупця до продавця

2

1

+1

+2

3. Постачальники

3.1. Зосередження постачальників на роботі з конкретними клієнтами

2

2

+1

+4

3.2. Вартість товарів

3

1

-1

-3

3.3. Пунктуальність і обов’язковість виконання умов договору

2

2

+1

+4

Загальний рівень впливу мезооточення
+5


Проведений аналіз свідчить про те, що найбільшою загрозою мезооточення є галузеві конкуренти, їх рівень важливості складає -6. Щодо можливостей, то до них можна віднести географічне розміщення покупців, ставлення покупців до продавця, зосередження постачальників на роботі з конкретними клієнтами, а також пунктуальність і обов’язковість виконання умов договору.

Загальний рівень впливу мезооточення складає +5. Тому можна з впевненістю сказати, що зовнішнє середовище впливає на підприємство позитивно.

Наступним етапом проведення SWOT-аналізу є аналіз виявлених у внутрішньому середовищі сильних і слабких сторін.

Заповнюються такі ж таблиці і визначається загальний рівень внутрішнього середовища.

Завершальним етапом аналізу є встановлення ланцюгових зв’язків між можливостями і загрозами зовнішнього середовища і сильними та слабкими сторонами внутрішнього середовища ЗАТ «АВК».

Для цього слід побудувати матрицю SWOT (рис.1).

Побудова матриці показала, що найбільше є випадків, коли можливості зовнішнього середовища ЗАТ «АВК» співпадають з його сильними сторонами, що дозволяє розглядати оптимістичний сценарій розвитку даного підприємства. Проте не слід нехтувати і співпадіннями загроз і слабких сторін організації, оскільки саме такі ситуації негативно впливають на підприємство, і при невчасному їх усуненні можуть призвести до порушення діяльності в цілому.

Варто також відзначити, що можливості й загрози можуть переходити з одного стану в інший: нереалізована можливість може стати загрозою, якщо її використає конкурент, або, навпаки, заздалегідь помічена загроза може створити в організації додаткову перевагу тоді, коли конкуренти її не усунули.

Висновки

Аналіз зовнішнього середовища – це дуже важливий для вироблення стратегії організації й дуже складний, який потребує виявлення, оцінки факторів і встановлення зв'язків між факторами й тими сильними й слабкими сторонами, а також можливостями й погрозами, які укладені в зовнішньому середовищі. Всі фактори зовнішнього середовища перебувають у стані сильного взаємовпливу. Зміна одного з факторів обов'язково приводить до того, що відбувається зміна інших факторів. Основними факторами прямого впливу на організацію є: постачальники, конкуренти, споживачі. Зміна впливу на організацію факторів зовнішнього середовища прямої дії відбувається не тільки в результаті залежності їх один від одного. В значний мірі вони змінюються під впливом факторів побічної дії. До факторів окремої складової зовнішнього середовища – макрооточення відносяться демографічні, економічні, природні, технологічні, соціально-культурні та політико-правові показники.

На діяльність ЗАТ «АВК» фактори зовнішнього середовища здійснюють позитивний вплив. Проведення SWOT-аналізу показало, що можливості цього середовища співпадають з сильними сторонами внутрішнього середовища товариства. Це дає підставу для розгляду оптимістичного сценарію діяльності ЗАТ «АВК», який передбачає збереження позицій лідера на ринку кондитерських виробів, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, розширення ринків збуту.

Проте, незважаючи на велику популярність застосування SWOT-аналізу середовища організації, він має істотні недоліки, зокрема існує загроза недостовірності отриманих результатів, виникають значні труднощі при визначенні факторів та їх впливу і обробці результатів. Однак, при відсутності надійної статистичної та іншої інформації, а також методів визначення адекватності економіко-математичних моделей реальним об'єктам, SWOT-аналізу доволі часто є єдиним засобом вирішення багатьох проблем.

Список використаних джерел

1. Вачугов Д.Д, Веснин В.Р. Стратегия планирования. -М.: Дело, 2001. -442с.

2. Шершньова З.Є., Оборська С.В Стратегічне управління: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1999.-383с.

3. Немцов В.Д., Довгань Л.Е. Стратегічний менеджмент.- К.: ТОВ"УВПК"ЕксОб", 2001. -560с.

4. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 366 с.

5. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. - 196 с.


Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!