SWOТ-аналіз підприємства

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Менеджмент
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  13,52 kb
 • Опубликовано:
  2010-10-27
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

SWOТ-аналіз підприємства

Вступ

Сьогодні виживання й розвиток організації в довгостроковій перспективі залежить від уміння своєчасно передбачити зміни на ринку й відповідно адаптувати свою діяльність, змінюючи асортимент продукції та послуг, форми обслуговування, збутову мережу, організаційну структуру, інші елементи внутрішнього потенціалу.

Значення стратегічно орієнтованої поведінки, що дає змогу організації виживати в довгостроковій перспективі, різко зросло для суб'єктів господарювання нашої країни в період кризи. Всі організації за умов конкурентного середовища, що формується, мають не тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, але й розробляти довгострокову стратегію, яка дала б змогу їм встигати за змінами, що відбуваються. В минулому більшість організацій могла успішно функціонувати, звертаючи основну увагу на короткострокову перспективу, на внутрішні проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності різних напрямів поточної діяльності.

Нині, хоча й не знімається завдання раціонального використання потенціалу організації в поточній діяльності, винятково важливим стає здійснення такого управління, яке б забезпечило адаптацію організації до середовища, що швидко змінюється, що відповідно і підсилює актуальність даної теми.

Метою індивідуальної роботи є проведення SWOТ-аналізу діяльності ВАТ „Рембуд”, а також визначення відповідної стратегії підприємства.

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дослідження, спрямовані на її досягнення:

·    з'ясувати економічну природу SWOТ-аналізу в сучасних умовах та проаналізувати класичні та сучасні теоретичні засади стратегічного аналізу на підприємстві;

·              провести стратегічний аналіз діяльності ВАТ „Рембуд”;

·              провести аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ВАТ „Рембуд”і на основі цього розробити SWOТ-матрицю;

·              визначити сильні та слабкі сторони діяльності ВАТ „Рембуд”;

·              з’ясувати можливості та загрози для подальшого розвитку підприємства;

·              віднайти резерви вдосконалення діяльності на ВАТ „Рембуд”;

·              розробити стратегічні напрямки підвищення ефективності діяльності на ВАТ „Рембуд” та обґрунтувати доцільність обраної стратегії розвитку на підприємстві.

Об'єктом дослідження є механізм та особливості проведення SWOT-аналізу на підприємстві.

Предметом дослідження є економічні методи та підходи до проведення SWOT-аналізу на підприємстві.

1. Визначення сильних і слабких сторін ВАТ «Рембуд»

На першому етапі визначимо сильні і слабкі сторони. Перелік можливих сильних і слабких сторін бюджетної установи на прикладі ВАТ «Рембуд» наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз сильних і слабких сторін бюджетної установи

 Показники

Минулий рік (2008)

Звітний рік (2009)

Відхилення
+;-

%

ПРИБУТКОВІСТЬ1. Обсяг прибутку

663

272

-391

41

2. Рентабельність продукції

0,2191

0,158

-0,0611

72

3. Рентабельність капіталу

0,089

0,0366

-0,0524

41

4. Рентабельність власного капіталу

0,164

0,0635

-0,1005

39

5. Дивіденди на акцію

-

-РЕПУТАЦІЯ1. Прихильність споживачів

Велика прихильність споживачів

Велика прихильність споживачів

-

-

2. Довіра ділових партнерів

Велика довіра ділових партнерів

Велика довіра ділових партнерів

-

-

ПРОДУКТИВНІСТЬ1. Продуктивність праці

83,61

133,56

49,94

159,72

2. Фондовіддача

2,27

3,19

0,92

3. Матеріаловіддача

13,64

15,29

1,65

112,1

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ

Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме: БУДІВЕЛЬНІ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ: - виконання будівельних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об’єктах промислового та цивільного будівництва (нові роботи), в т.ч. монтаж несучих конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності; - інші роботи з завершення будівництва; - штукатурні, малярні та оздоблювальні роботи; - здійснення водопровідних і каналізаційних робіт; - виконання електромонтажних робіт; - монтаж та технічне обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, систем пожежної та охоронної сигналізації; засобів протипожежного захисту та системи опалення; - надання послуг будівельною технікою, механізмами та обладнанням; - здійснення проектних, проектно-кошторисних робіт та послуг; - побутовий, промисловий, художній дизайн приміщень, інтер’єрів; ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ: - виробництво цементного розчину та бетонних сумішей, готових для використання; - виробництво виробів з бетону, залізобетону, пінобетону, гіпсу для використання в будівництві; збірних бетонних та залізобетонних виробів; - виробництво металевих конструкцій для будівництва; - виробництво столярних і теслярських виробів; оброблення деревини та виробництво виробів з деревини; - виробництво пластмасового та пластикового обладнання для будівництва; ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ: - внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільних транспортом;  - транспортне оброблення вантажів, складування та збереження; - технічне та сервісне обслуговування, ремонт легкових автомобілів, їх рихтування та фарбування; - торгівельна діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ; ТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: - оптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля товарами народного споживання, продукцією виробничого та науково-технічного призначення; - неспеціалізована оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; - організація та експлуатація кафе, ресторанів, об’єктів громадського харчування; - створення магазинів, торгових мереж для продажу товарів власного та інших виробників; - реалізація лікеро-горілчаних виробів, вина, пива та тютюнових виробів; ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: - надання житлово-комунальних послуг; - розробка, виробництво, реалізація промислової, агропромислової продукції, товарів народного споживання, техніки і обладнання, інших товарів та продукції; - вирощування, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції та лікарських рослин; - надання інформаційних, агентських, посередницьких, маркетингових, лізингових, інжинірингових, консалтингових, транспортно-експедиторських, дилерських, медичних, рекламних, фізкультурно-оздоровчих, курортно-санаторних, побутових та інших послуг; - здійснення інвестиційної діяльності; - зовнішньоекономічна діяльність.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

1. Коефіцієнт фінансової незалежності

0,54

0,58

0,04

106,22

2. Частка позикового капіталу

0,46

0,42

-0,03

92,61

3. Співвідношення Власного і Позикового капіталів

1,19

1,36

0,17

114,69

4. Оборотність власного капіталу

1,29

1,78

0,49

137,8

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

1. Вартість необоротних активів

 5337

5328

-9,00

99,83

2. Ступінь зношеності обладнання

0,45

0,48

0,03

104,6

ДОСЛІДЖЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИНОК Інноваційна діяльність не здійснюється.

ОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) “Рембуд” (надалі - Товариство) засноване відповідно до Рішення Організації орендарів Рівненської комунальної виробничої ремонтно-будівельної фірми “РЕМБУД” (протокол №9 від 19 серпня 1996 р.) та Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 29 січня 1996 р. №70 шляхом перетворення Орендного підприємства Рівненської виробничої ремонтно-будівельної фірми “РЕМБУД” у Відкрите акціонерне товариство “РЕМБУД” з метою здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у роботах (послугах) для досягнення економічних результатів та задоволення соціальних потреб учасників та персоналу (трудового колективу) Товариства, одержання і максимізації прибутку шляхом рентабельного ведення господарської комерційної діяльності, запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, забезпечення потреб замовників по виконанню робіт та послуг, передбачених цією статей. Юридична адреса підприємства: 33000, Україна, Рівненська обл., м.Рівне, вул.Соборна, 404 “а”. Засновниками товариства є Організація орендарів Рівненської державної комунальної виробничої ремонтно-будівельної фірми “РЕМБУД” та Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області. На даний момент 476-ми акціонерами Товариства є фізичні особи та дві юридичні особи: 1. Фонд державного майна України - 0,1 % 2. ВАТ „Управління Будівництва Хмельницької АЕС” - 60,9 % Органами управління Товариством є: - вищий орган управління - загальні збори акціонерів; - наглядова рада; - колегіальний виконавчий орган - правління; - контролюючий орган - ревізор. Структура органів управління ВАТ ”Рембуд” можна представити схематично (Рисунок 1.1.).               Рис. 1.1. Структура органів управління ВАТ «Рембуд»  Виробничо-організаційну структуру ВАТ «Рембуд» наведено в додатку 1.

ТРУДОВІ РЕСУРСИ

1. Коефіціент обороту по прийому

0,1

0,06

-0,04

60

2. Коефіціент обороту по звільненню

0,02

0,02

-

100

3. Коефіціент плинності кадрів

0,02

0,02

-

100

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу.

2. Підтримка благочинних фондів не здійснюється.


На основі наведеного в таблиці 1 аналізу сформуємо оцінку групи факторів за балами і представимо її у таблиці 2.

Таблиця 2

Оцінка сильних і слабких сторін ВАТ «Рембуд»

№ п/п

Фактор

Оцінка (від 1 до 10)

1

Прибутковість

6

Репутація (імідж)

10

3

Продукція

9

4

Продуктивність

10

5

Фінансові ресурси

6

6

Виробничі потужності

7

7

Дослідження і впровадження новинок

1

8

Організація фірми

8

9

Трудові ресурси

9

10

Соціальна відповідальність

3


Визначені сильні і слабкі сторони ВАТ «Рембуд» за групами показників наводяться в таблиці 3.

Таблиця 3

Сильні і слабкі сторони ВАТ «Рембуд»

Сфера діяльності

Сильна сторона

Слабка сторона

Прибутковість

Діяльність підприємства є прибутковою Виробництво продукції є рентабельним Рентабельність капіталу і власного капіталу

Зниження загального обсягу прибутку Зниження рентабельності продукції Зниження рентабельності капіталу Зниження рентабельності власного капіталу

Репутація (імідж)

Висока оцінка іміджу Гарне враження споживачів про продукцію підприємства Довіра ділових партнерів Довгострокові відносини із важливими клієнтами Багаторічний досвід роботи на ринку

-

Продукція

Великий асортимент продукції, послуг, робіт Нестача коштів для вивчення та вдосконалення ринку

Застарілий асортимент продукції Висока енергомісткість продукції

Продуктивність 

Добре обізнаний у спеціфіці діяльності фірми персонал Зростання продуктивності праці кваліфікований інженерно-технічний персонал низькі витрати на заробітну плату прихід молодих та енергійних співробітників фінансових служб

Невисока мотивація персоналу 

Фінансові ресурси

Коефіцієнт фінансової незалежності перевищує нормативне значення 0,5, що оцінюється позитивно. Спостерігається зростання фінансової незалежності Зменшення частки позикового капіталу. Співвідношення власного і позикового капіталу перевищує 1. Зростання оборотності капіталу

Низькі фінансові можливості Певна циклічність діяльності, нерівномірність отримання прибутків; Висока частка позикового капіталу Недостатні обсяги інвестицій

Виробничі потужності

Наявність власних виробничих споруд Налагоджене матеріально-технічне забезпечення продукції Висока якість продукції Висока виробнича потужність підприємства

Зниження вартості необоротних активів Зростання ступеня зношеності обладнання Велика енергомісткість. Швидко старіючі виробничі потужності. Неповне використання потужностей. Застарілі технології виробництва

Дослідження і впровадження новинок

-

Не здійснюється інноваційна діяльность і не впроваджуються новинки Зростання залежності від інноваційних розробок в галузі будівництва Слабка інформаційна система

Організація фірми

Розроблена організаційно-виробнича структура Раціональна організація діяльності ВАТ «Рембуд» Відсутність дублювання функцій між різними відділами на підприємстві Вигідне розташування ВАТ «Рембуд» Постійне підвищення професійного рівня Висока робоча дисципліна

Спостерігається тенденція до зниження коефіціента обороту по прийому

Соціальна відповідальність

Працевлаштування через відділ кадрів. Наявність програми соціального захисту працівників

ВАТ «Рембуд» не здійснює підтримку благодійних фондів,і не займається благодійністю зовсім.

2. Визначення можливостей і загроз ВАТ «Рембуд»

На другому етапі визначимо можливості і загрози ВАТ «Рембуд».

Перелік можливих загроз і можливостей підприємства наведений в таблиці 4.

Таблиця 4

Фактори, за якими визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища підприємства

Група факторів

Показники

Фактори макросередовища

  Економіка

Кризовий економічний стан країни


Падіння попиту через зниження доходів населення


Високі темпи інфляції (у січні 2010 року інфляція виросла до 1,8% у порівнянні з 0,9% у грудні 2009 року <http://www.epravda.com.ua/news/4b6fbc3775fd4/>)


Ризик неплатоспроможності чи банкрутства підприємств даної галузі


Виникнення труднощів при укладанні договорів із постачальниками та споживачами


Бдівництво залежить від тенденцій на фінансових ринках, соціальної, економічної і фінансової політики держави, зокрема, щодо методів державного регулювання галузі в умовах ринкових відносин, прямої державної підтримки будівництва


Високий рівень безробіття. Спостерігається тенденція до зростання

Політика     

Політична криза


Законодавча нестабільність Відсутність Податкового Кодексу


Високий рівень корумпованості влади


Низький рівень виконання державних програм розвитку будівництва в Україні


Ускладнення роботи ВАТ через нечіткість, незрозумілість та можливі протиріччя в окремих моментах законодавства

Науково-технічний прогрес

Низький рівень науково технічного прогресу


Низький ступінь запровадження інновацій

Природне середовище

Незадовільний екологічний стан навколишнього середовища

Фактори безпосереднього оточення

Попит   

Низькі темпи зростання галузі Ативність населення в області будівництва і ремонту залишається високою. Зниження купівельної спроможності покупців Прихильність покупців до товарів і послуг підприємства

 Конкуренція

З розвитком ринку виникають як крупні компанії з повним будівельним циклом, так і потужні фінансово-управлінські генпідрядні компанії, а також менші, спеціалізовані будівельні компанії, інжинірингові фірми, компанії-посередники Велика кількість конкурентів  Брак дій для пом’якшення конкурентного тиску  виробництво з високими витратами, старіння потужностей  Наявність у іноземних конкурентів більш широкого спектру послуг Наявність багатьох барєрів входу на ринок і виходу з нього

Збут

Слабка система розподілу  Дороговизна та дефіцит будматеріалів Наявність компаній-посередників


Для кожної з визначених можливостей та загроз виберемо певну оцінку за 10-бальною шкалою, якою виміряємо ступінь важливості факторів (таблиця 2).

Оцінка зі знаком «+» відповідає можливостям підприємства, оцінка зі знаком «-» - її потенційним загрозам (таблиця 5).

Таблиця 5

Оцінка можливостей і загроз ВАТ «Рембуд»

№ п/п

Фактор

Оцінка, балів

1.

Економіка


1.1.

Кризовий економічний стан країни

-8

1.2.

Падіння попиту через зниження доходів населення

-4

1.3.

Низькиий рівень підтримки держави будівельної галузі

-8

1.4.

Високі темпи інфляції (у січні 2010 року інфляція виросла до 1,8% у порівнянні з 0,9% у грудні 2009 року <http://www.epravda.com.ua/news/4b6fbc3775fd4/>)-10


1.5.

Ризик неплатоспроможності чи банкрутства підприємств даної галузі

-5

1.6.

Виникнення труднощів при укладанні договорів із постачальниками та споживачами

-3

1.7.

Бдівництво залежить від тенденцій на фінансових ринках, соціальної, економічної і фінансової політики держави, зокрема, щодо методів державного регулювання галузі в умовах ринкових відносин, прямої державної підтримки будівництва

-3

1.8.

Високий рівень безробіття. Спостерігається тенденція до зростання

-4

2.

Політика


2.1.

Політична криза

-6

2.2.

Законодавча нестабільність

-7

2.3.

Високий рівень корумпованості влади

-6

2.4

Відсутність Податкового Кодексу

-8

2.5.

-5

2.6.

Ускладнення роботи ВАТ через нечіткість, незрозумілість та можливі протиріччя в окремих моментах законодавства

-4

3.

Науково-технічний прогрес


3.1.

Низький рівень науково технічного прогресу

-4

3.2.

Низький ступінь запровадження інновацій

-5

4.

Природне середовище


4.1.

Незадовільний екологічний стан навколишнього середовища

-5

5

Фактори безпосереднього оточення


5.1.

Попит


5.1.1.

Низькі темпи зростання галузі

-4

5.1.2.

Ативність населення в області будівництва і ремонту залишається високою.

+6

5.1.3.

Зниження купівельної спроможності покупців

-3

5.1.4.

Прихильність покупців до товарів і послуг підприємства

+8

5.2.

Конкуренція


5.2.1.

Велика кількість конкурентів

-3

5.2.2.

Наявність у іноземних конкурентів більш широкого спектру послуг

-8

5.2.3.

Наявність багатьох барєрів входу на ринок і виходу з нього

-5

5.3.

Збут


5.3.1.

Слабка система розподілу

-4

5.3.2.

Дороговизна та дефіцит будматеріалів

-6

5.3.3.

Наявність компаній-посередників

-2

На основі визначених можливостей і загроз ВАТ «Рембуд» сформуємо таблицю 6.

Таблиця 6

Можливості і загрози для ВАТ «Рембуд»

Групи факторів

Можливості

Загрози

Економіка


Відсутність зростання ринку  В результаті високого рівня інфляції зменшується номінальна заробітна плата, через що виникає незацікавленість працівників у їх праці. Виникнення труднощів з споживачами та постачальниками Вплив фінансово-економічної кризи на підприємства галузі

Політика


Соціально-політична нестабільність Постійні зміни у нормативному регулюванні

Науково-технічний прогрес


Низький розвиток технологій,невисокий ступінь запровадження інновацій. Технологічні прориви в інших країнах, що зменшують конкурентоспроможність продукції

 Попит

Збільшення потреб споживачів Споріднена диверсифікація

Насиченість ринку будівельно-монтажних послуг Висока залежність від зниження попиту


Велика ймовірність розвитку та виникнення нових конкурентів Зростання тиску конкурентів;

Збут

Розширення асортименту послуг

Зростання збуту товарів-замінників; Відсутній відділ маркетингу

3. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями й загрозами

Сильні і слабкі сторони, можливості та загрози позиціонуються на полях матриці SWOT- аналізу (таблиця 7). Кожне поле матриці має своє позначення:

Поле СіМ - поєднання сильних сторін і можливостей;

Поле СлМ - поєднання слабких сторін і можливостей;

Поле СіЗ - поєднання сильних сторін і загроз;

Поле СлЗ - поєднання слабких сторін і загроз.

На основі матриці SWOT- аналізу здійснимо вибір стратегії і деталізуємо її зміст. Можна визначити чотири різновиди корпоративної стратегії ВАТ «Рембуд».

Таблиця 7

Матриця SWOT-аналізу


Можливості 1. Збільшення потреб споживачів 2. Споріднена диверсифікація 3. Розширення асортименту послуг і продукції

Загрози 1. Вплив фінансово-економічної кризи на підприємства галузі 2. Скорочення фінансуваня державних програм з будівництва зростання вартості будівельних матеріалів 3. Зменшення обсягів іпотечного кредитування та, як наслідок, замовлень на будівництво 4. Збільшення процентних ставок по кредитах для населення та корпоративних клієнтів

Сильні сторони 1. Діяльність підприємства є прибутковою, виробництво продукції є рентабельним 2. Висока оцінка іміджу 3.Гарне враження споживачів про продукцію підприємства 4. Довіра ділових партнерів 5.Довгострокові відносини із важливими клієнтами 6.Багаторічний досвід роботи на ринку 7. Добре обізнаний у спеціфіці діяльності фірми персонал 8. Наявність жорсткої виробничої дисципліни у колективі

ПОЛЕ СіМ індивідуальний підхід до клієнтів гнучка система управління ціни нижче середніх і не змінних на весь строк роботи  незмінна якість щоденний контроль і наявність внутрішнього стандарту якості діяльність в Україні і за межами нашої країни значне розширення асортименту пропонованих послуг застосування прогресивних систем і форм оплати праці; Упровадження нової техніки і безвідходної технології.

ПОЛЕ СіЗ значне розширення асортименту пропонованих послуг (диверсифікація виробництва); представлення гарантії на один рік; забезпечення оптимального завантаження устаткування; відкритість компанії в інформаційному плані; поліпшення умов праці; поліпшення якості продукції і зниження відсотку браку;

Слабкі сторони 1. Зниження загального обсягу прибутку 2.Зниження рентабельності продукції 3.Велика енергомісткість. 4.Швидко старіючі виробничі потужності. 5.Неповне використання потужностей 6. Не здійснюється інноваційна діяльность і не впроваджуються новинки 7. Низькі фінансові можливості

ПОЛЕ СіМ за допомогою досвіду утримати своїх клієнтів; диференціація діяльності; вдосконалення цінової політики; пошук нових каналів збуту; поліпшення та розвиток систем матеріального та морального стимулювання праці; підвищення кваліфікації персоналу;

ПОЛЕ СіЗ мінімізація витрат; активізація маркетингових зусиль; механізація будівельно-монтажних робіт; звільнення підприємства від зайвого устаткування; підвищення ступеня завантаження устаткування в одиницю часу;


Висновок

Кризові явища у будівельному комплексі дали потужний поштовх переосмисленню причин виникнення проблем і пошуку нових, вільних від докризових недоліків механізмів його подальшого розвитку.

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони ВАТ «Рембуд», слід зауважити, що в цілому положення фірми є стабільним, хоча спостерігаються зниження показників прибутковості через загальний спад економіки. Існують деякі недоліки, на які слід звернути увагу, а саме: розширити збутову мережу, обсяги та якість реклами, комунікації зі споживачами, поліпшити рівень обслуговування. Крім того, важливим є розширення асортименту продукції, переліку послуг.

Оцінивши зовнішні середовище, було виявлено значні загрози для діяльності ВАТ «Рембуд»:

1. Вплив фінансово-економічної кризи на підприємства галузі.

2. Скорочення фінансуваня державних програм з будівництва, зростання вартості будівельних матеріалів.

3. Зменшення обсягів іпотечного кредитування та, як наслідок, замовлень на будівництво.

4. Збільшення процентних ставок по кредитах для населення та корпоративних клієнтів . Виявлені наступні можливості:

1. Збільшення потреб споживачів

2. Споріднена диверсифікація

3. Розширення асортименту послуг і продукції ВАТ «Рембуд» має багато слабких сторін:

1. Зниження загального обсягу прибутку.

2. Зниження рентабельності продукції.

3. Велика енергомісткість.

4. Швидко старіючі виробничі потужності.

5. Неповне використання потужностей.

6. Не здійснюється інноваційна діяльность і не впроваджуються новинки.

7. Низькі фінансові можливості.

Сильні сторони діяльності підприємства:

1. Діяльність підприємства є прибутковою, виробництво продукції є рентабельним

2. Висока оцінка іміджу

3. Гарне враження споживачів про продукцію підприємства

4. Довіра ділових партнерів

5. Довгострокові відносини із важливими клієнтами

6. Багаторічний досвід роботи на ринку

7. Добре обізнаний у специфіці діяльності фірми персонал

8. Наявність жорсткої виробничої дисципліни у колективі

Враховуючи те, що ринок насичений послугами такого роду та є потужні конкуренти, слід ціни встановлювати на середньому рівні та застосовувати гнучку систему різноманітних знижок.

Обов’язковим є аналіз дій конкурентів, їх спектру послуг та цін.

Похожие работы на - SWOТ-аналіз підприємства

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!