Інформаційні ресурси економічної діяльності

 • Вид работы:
  Учебное пособие
 • Предмет:
  Информационное обеспечение, программирование
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  935,39 kb
 • Опубликовано:
  2010-11-21
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Інформаційні ресурси економічної діяльності

ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКМЙ УНІВЕРСИТЕТ»Матвієнко О.В. Інформаційні ресурси економічної діяльності

Конспект лекцій і практичних занять

Київ-2008

ЗМІСТ

Вступ

Заняття №1 Національні інформаційні ресурси України у мережі Інтернет

Заняття №2 Оцінювання характеристик джерел інформації

Заняття №3 Підготовка інформаційно-аналітичного огляду конкретної галузі (джерелознавчий бібліографічний огляд)

Заняття №4 Оцінювання рейтингів представників еліти (ділової, наукової, політичної) за формальними характеристиками публікацій

Заняття №5 Моніторинг згадувань об’єктів (подій) у мережі Інтернет

Заняття №6 Інформаційне забезпечення кадрового менеджменту

Заняття №7 Експертне оцінювання характеристик інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет

Заняття №8 Аналіз організаційного середовища. Структура інформаційних потоків організації

Заняття №9 Організація діяльності відділу управління інформаційними ресурсами

Заняття №10 База даних Інтернет-ресурсів (за предметними галузями)

Заняття №11 Аудит комунікативної політики організації (на основі ресурсів мережі Інтернет)

Висновок

Перелік використаної літератури

Вступ

Інформаційні ресурси є основою, на якій ґрунтується інформаційно-аналітична діяльність. Знання формування та використання інформаційних ресурсів, особливо електронних є основою для сучасного інформаційного забезпечення споживачів. Сучасне суспільство, в життя якого все більше впроваджуються новітні інформаційні технології, вже не може забезпечувати ефективне економічне зростання без використання інформації, перш за все в економічній діяльності.

Отримання теоретичних знань та набуття практичних навичок у процесах формування, зберігання та використання інформаційних ресурсів є необхідною умовою кваліфікаційної характеристики сучасного документознавця – інформаційного аналітика.

 «Інформаційні ресурси економічної діяльності» є фаховою дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності "Документознавство та інформаційно-аналітична діяльність”. Вона дає теоретичні та практичні знання з питань формування та використання інформаційних ресурсів в економічній сфері.

Мета навчальної дисципліни – надати цілісне теоретичне уявлення та практичні знання про інформаційні ресурси економічної діяльності, сформувати практичні навички обробки економічної інформації.

Завдання курсу:

· Надати знання для теоретичного представлення про систему інформаційних ресурсів інформаційної діяльності як об’єкт дослідження.

· Висвітлити основні етапи формування створення, збереження та використання системи інформаційних ресурсів як цілісного явища.

· Розглянути основні сучасні методи здобування економічних знань на основі інформаційних ресурсів.

· Надати теоретичні практичні знання щодо інформаційних ресурсів глобальної світової мережі Інтернет та ознайомити з сучасними методами пошуку економічної інформації в мережі Інтернет.

· Означити проблеми та надати теоретичні і практичні знання щодо побудови систем технічного захисту інформаційних ресурсів економічної діяльності.

· Надати практичні знання щодо використання інформаційних ресурсів в економічній діяльності

· Дати характеристику конкретних інформаційних ресурсів у конкретних інформаційних системах, в тому числі в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації та системі НТІ загалом.

Знання та уміння студентів

Студент повинен знати: джерела пошуку економічної інформації, її характеристики, сучасні технологічні процеси інформаційного забезпечення економічних процесів, технології підготовки і опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів в економічній і науково-технічній сферах.

Студент повинен вміти:

У результаті освоєння дисципліни у студентів формуються практичні навички, необхідні для:

·   проводити пошук та аналіз інформаційних ресурсів економічної діяльності , представлених у мережі Інтернет;

·   застосувати у практичній роботі методи та системи добування знань з інформаційних ресурсів економічної діяльності;

·   визначати принципи та основи побудови конкретних інформаційних систем в сфері економіки;

·   застосувати отримані знання при використанні систем технічного захисту інформаційних ресурсів економічної діяльності;

·   ефективно використовувати інформаційні ресурси науково-технічної і економічної інформації;

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі:

Теоретичні питання дисципліни розкриваються на лекціях, закріплюються на практичних заняттях та в процесі самостійної роботи студентів. Практичні заняття надають можливості використовувати знання, здобуті на лекціях.

Заняття№1

Національні інформаційні ресурси України у мережі Інтернет

Урядова та парламентська інформація у мережі Інтернет

Подання органами державної влади інформації у мережі Інтернет є одним найбільш дієвих способів взаємодії влади і суспільства. Сайт органу державної влади є відкритим і загальнодоступним інформаційним ресурсом, використання якого здійснюється безоплатно, однак, сайт може містити також інформацію обмеженого доступу.

До сайта органу державної влади висуваються певні вимоги:

­ представлення інформації про орган влади, його місцезнаходження, наявність контактної інформації, визначення умов і форм використання матеріалів сайта;

­ забезпечення цілодобового контролю за працездатністю сайта;

­ з метою запобігання створенню нерівних умов для різних користувачів для доступу до сайта не повинні пред’являтись завищені вимоги до апаратного і програмного забезпечення;

­ дотримання принципу поваги до практики інформаційного обміну у мережі Інтернет (відсутність відповідей на звертання громадян і організацій є неприйнятною практикою);

­ обмеження на сайті органу державної влади інформації, джерелом якої виступають треті особи (у випадку, якщо така інформація наявна, орган влади повинен визначити межі своєї відповідальності за її повноту і достовірність);

­ кожен електронний документ повинен мати власну унікальну адресу, має публікуватись інформація про дату його розміщення, а також забезпечуватись довготривале зберігання оновлюваної інформації;

­ розміщення інформації про умови використання сайта.

Пошук урядових ресурсів України доцільно починати з урядового порталу України (#"1.files/image001.jpg">Рис. 1

Рис. 2

Заняття№4

Оцінювання рейтингів представників еліти (ділової, наукової, політичної) за формальними характеристиками публікацій

Загальні відомості

Робота ґрунтується на одному з методів, що застосовуються при ситуаційному аналізі, прогнозуванні політичних процесів, ситуації в регіонах, оцінці активності при проведенні політичних (в тому числі виборчих) кампаній, в наукових закладах – для встановлення активності участі спеціалістів у житті міжнародної професійної спільноти, внеску в розвиток наукових напрямів, оцінюванні діяльності бізнес-структур на ринку і окремих представників бізнесу - методі об’єктивного оцінювання публікаційної активності за формальними характеристиками публікацій.

Мета роботи: навчитись застосовувати методи об’єктивної оцінки рейтингів шляхом дослідження публікаційної активності.

Хід роботи:

1. Сформувати список видань. Відбір здійснюється залежно від ймовірної наявності у виданні матеріалів потрібної тематики.

2. Виконати добір матеріалів, опублікованих за одиницю часу (день/тиждень/місяць).

3. Застосовуючи метод контент-аналізу дослідити публікації у газетних та журнальних виданнях за обраний період стосовно політичної (ділової, культурної тощо) еліти України.

Дані занести в таблицю.

Політична та ділова еліта в пресі України

п/п

Ім'я, прізвище

Особисті публікації

Згадується в газетах

вересень, 2009

вересень, 2009

жовтень, 2009


4. Побудувати таблицю розподілу публікацій за типами.

Наприклад


Дана робота може бути виконана з використанням ресурсів мережі Інтернет.

5. Рейтинг публікації певного типу визначається як:

Рейтинг типу публікації = Кількість публікацій в загальному масиві/частота публікацій даного типу

6. Для кожного з представників визначити рейтинг особистих публікацій і рейтинг згадувань. Обчислити публікаційний рейтинг кожного з представників за формулою:

Публікаційний рейтинг представника = Кількість публікацій за роками (за типом)*Рейтинг публікації даного типу. Дані занести в таблицю.

Наприклад:

Прізвище

Кількість за роками

Рейтинг особи

2008

2009


Аналогічно заповнюється Таблиця „Згадування в газетах”.

Побудувати за одержаними значеннями діаграми.

Оформити роботу, представити викладачу побудовані діаграми, захистити роботу.

Заняття№5

Моніторинг згадувань об’єктів (подій) у мережі Інтернет

Загальні відомості

Подієвий аналіз є одним із найбільш розповсюджених методологічних засобів вивчення динаміки політичних ситуацій. Методика івентаналізу ґрунтується на спостереженні за розвитком та інтенсивністю подій з метою визначення тенденцій еволюції геополітичної обстановки на міжнародній арені.

Моніторинг - безперервне спостерігання за станом оточуючого середовища з метою управління ним шляхом своєчасного інформування про можливості настання несприятливих, критичних або неприпустимих ситуацій. Моніторингові дослідження широко застосовуються для вивчення різноманітних об’єктів соціокультурного поля з метою прогнозу їх розвитку.

Моніторингові дослідження передбачають одержання статистичних або змістових показників, які характеризують об’єкт спостереження і які можна виміряти. Система спостережень будується на фіксації дискретних кількісних характеристик об’єкта спостереження, накопичуванні цих відомостей і на можливості шляхом інтелектуальної інтерпретації одержаних відомостей зробити висновки про якісний стан об’єкта. Моніторинг ґрунтується на спостереженні типових рис у поведінці об’єктів спостереження і на своєчасній фіксації на їх фоні різних відхилень від норми.

Хід роботи

1.   Визначити об’єкт (особу, організацію або подію), відносно якого буде здійснюватись моніторинг.

2.   Визначити сайти (новинні, органів державної влади або ін.), які будуть використані як інструмент дослідження.

3.   Визначити період (напр. 07.12.2008-22.09.2009 щотижня), протягом якого буде здійснюватись дослідження.

4.   Протягом визначеного періоду здійснювати моніторинг згадувань об’єкта (події), кількісні показники

5.   Побудувати графік (див.приклад).

Приклад графіка


6. Зробити висновки щодо причин і тенденцій динаміки зафіксованих характеристик об’єкта спостереження.

Заняття№6

Інформаційне забезпечення кадрового менеджменту

Загальні відомості

З метою атестації, адаптації персоналу і моніторингу ефективності кадрового менеджменту доцільно застосовувати експертні опитування. Ця методика дає змогу відслідковувати стан соціально-психологічного клімату в організації, проводити оцінку задоволеності персоналу, вивчати особливості організаційної культури тощо.

Основним інтегральним чинником, який позитивно впливає на професійну діяльність особистості, є привабливість для неї самої виконуваної роботи. Компонентами цього чинника є:

1. Чинники прийнятності (необхідні, але не достатні):

− політика фірми і адміністрації

− умови робочого оточення

− заробітна платня

− міжособистісні відносини (в т.ч. з керівництвом)

− ступінь безпосереднього контролю за роботою (рівень регламентації, концепція роботи за принципами досягнення заданих цілей, за принципом виконаних завдань тощо);

2. Мотиваційні чинники (достатні для підвищення продуктивності праці):

− досягнення визнаного особистого успіху;

− просування по службі;

− визнання результатів роботи;

− високий ступінь відповідальності;

− можливість творчого зростання.

 Мета роботи: виконати дослідження соціально-професійних уподобань членів колективу і порівняти їх з результатами таких самих досліджень у США і Росії.

 Хід роботи:

1. Для оцінки відносної значущості чинників привабливості роботи необхідно виконати ранжування чинників (за 10-бальною шкалою: 1 – мінімальна значущість, 10-максимальна) і порівняти з результатами опитування працівників у США і Росії (Додаток 2).

2. Оцінити і порівняти ранги чинників:

­ між студентами в групі, виконавши аналіз загальних уподобань групи;

­ між показниками студентів групи і показниками, одержаними у США і Росії.

Таблиця

п/п

Чинники, які роблять роботу більш

привабливою

Робить роботу більш

привабливою

Стимулює працювати

більш інтенсивно

Студент

Середнє

Студент

Середнє

2

3

4

1

2

3

4

1

Робота без значних напружень і стресів2

Зручне розташування3

На робочому місці немає шуму і

будь-яких забруднень оточуючого середовища4

Робота з людьми, які викликають симпатію5

Хороші відносини з безпосереднім керівництвом6

Достатня інформація про те, що взагалі відбувається у фірмі7

Гнучкий темп роботи8

Гнучкий робочий час9

Значні додаткові пільги10

Справедливий розподіл обсягів робіт
Виконати аналіз одержаних даних, пояснити результати.

Оформити звіт


Заняття№7

Експертне оцінювання характеристик інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет

Загальні відомості

Експертні оцінки - це думки висококваліфікованих спеціалістів-професіоналів, висловлені у вигляді змістової, якісної або кількісної оцінки об’єкта, призначені для використання при прийнятті управлінських рішень.

Експертизи можуть бути:

- індивідуальні і колективні;

- з обміном інформацією між експертами і без обміну;

- анонімні і відкриті.

Підготовка рішень здійснюється на основі всієї сукупності інформації про ситуацію, її ретельного аналізу і оцінок.

Предмет експертного оцінювання - інформаційно-пошукова система мережі Інтернет. Критерії оцінювання:

- за об’єктивними характеристиками (розвиненість інформаційно-пошукової мови системи, кількість знайдених посилань за запитом певною мовою, наявністю або відсутністю дій (або інформації на екрані), які не мають безпосереднього відношення

до змісту виконуваного завдання);

- за суб’єктивними критеріями (простота вивчення, суб’єктивна задоволеність).

Відомості щодо характеристик пошукових систем

Булів пошук - Boolean search – інформаційний пошук за запитом, побудованим з використанням операцій булевої алгебри: AND, OR і NOT.

Використання булевих операцій істотно підвищує ефективність пошуку. Особливості конкретної мови запитів викладені у описах пошукових систем.

ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ

Оператор Опис

AND Логічне І дозволяє знайти документи, у яких присутні всі пошукові терміни, об’єднані цим оператором

NOT Логічне НЕ дозволяє виключити із результатів пошуку документи, які містять термін, що знаходиться після оператора. Наприклад, у запиті освіта NOT вища із списку результатів будуть знайдені ті документи, у яких є слово освіта, але немає слова вища.

OR Логічне АБО дозволяє знайти документи, які містять хоча б одне із слів запиту. Наприклад, у запиті менеджмент OR управління будуть знайдені документи, які містять або слово менеджмент, або слово управління.

Мета роботи: організувати і провести експертизу та підготувати експертний висновок для прийняття рішення про використання інформаційно-пошукової системи Інтернет.

Хід роботи:

1. Сформувати експертну комісію.

2. Визначити критерії, за якими буде проведено експертизу (приклад наведено у табл.1).

3. Обґрунтувати склад експертної комісії.

4. Підготувати для кожного експерта оцінювальний лист, у якому крім кількісних оцінок (або оцінки наявності або відсутності відповідного показника) мають бути наявні також якісні оцінки.

Критерій оцінювання (приклад)

Інформаційно-пошукова система

Google.com

meta-ukraine.com

Yandex.ru

Rambler.ru

Можливості розширеного пошуку (OR, NOT, за заголовком сторінки,

за різними граматичними формами слова, за

цитатою та ін.)

Повнота видачі (за запитом українською

мовою)

Зручність інтерфейсу

6.   Оформити звіт.

Заняття№8

Аналіз організаційного середовища. Структура інформаційних потоків організації

Загальні відомості

Інформаційний потік – документальна інформація, яка знаходиться у впорядкованому русі за заданими напрямками з фіксованими початковими, проміжними та кінцевими точками. Інформаційний потік характеризується: джерелом виникнення, напрямом, періодичністю, ступенем сталості, структурою, обсягом і щільністю, видом носія інформації, інформаційною ємністю окремих повідомлень, ступенем використання.

Горизонтальний інформаційний потік пов’язує органи управління, які знаходяться на одному рівні. Вертикальний інформаційний потік пов’язує органи управління різних рівнів. Вертикальний інформаційний потік може бути висхідним і низхідним, тобто спрямованим від вищих органів управління до нижчих і навпаки.

Рис. 1. Види інформаційних повідомлень у офісі

Розрізняють чотири види інформаційних потоків у організації:

1. Обмін між організацією та зовнішнім середовищем (маркетинг, реклама, зв’язки з громадськістю).

2. Міжрівневий обмін інформацією в організації:

- нисхідні потоки інформації, якими повідомляють персоналу про поточні завдання, конкретні доручення, зміну пріоритетів та ін.;

- висхідні потоки інформації – звіти про виконання завдань, пропозиції з удосконалення технології та ін., за допомогою яких керівництво інформують про поточні та можливі проблеми, про можливі варіанти рішень.

3. Горизонтальний обмін інформацією:

- наради керівників суміжних підрозділів, задіяних у виконанні спільних завдань;

- наради керівників підрозділів, які мають схожі виробничі завдання;

- робота у межах робочих груп (управління проектом).

4. Неформальний обмін інформацією:

- обговорення виробничих питань під час неформальних зустрічей (під час обідньої перерви, святкових заходів та ін..);

- чутки, основною причиною яких є дефіцит офіційної інформації.

Хід роботи:

1. Дослідити структуру і зміст інформаційних потоків, які надходять до підприємства і циркулюють всередині його (на прикладі факультету, університету, бібліотеки тощо).

2. Побудувати схему інформаційних потоків у організації.

3. Описати характеристики інформаційних потоків (приклад у табл.1).

Таблиця

Назва нформаційного

потоку

Джерело

виникнення

Напрям

Періодичність

Структура

Вид носія
Заняття№9

Організація діяльності відділу управління інформаційними ресурсами

Загальні відомості

Інформаційний менеджмент представляє персонал інформаційних підрозділів як один з пріоритетних ресурсів, який реалізує інформаційну стратегію організації.

Управління інформаційним персоналом організації – комплекс управлінських заходів, які забезпечують відповідність кількісних і якісних характеристик персоналу та спрямованості і мотивації його професійної діяльності цілям і завданням організації.

Система управління інформаційними ресурсами організаційно базується на розробці положення про відділ управління інформаційними ресурсами. Зміст діяльності і призначення відділу визначається, виходячи з таких підсистем загальної системи діяльностей: документно-інформаційні ресурси – управління інформаційною діяльністю – комунікації.

З метою підвищення ефективності діяльності організацій пропонується введення посади CIO (Chief Information Officer) – професійного менеджера, який має системний стратегічний погляд на бізнес, поєднує компетенції менеджера і фахівця з інформації, інформаційних потоків і структур, бере на себе відповідальність за формування інфраструктури для створення єдиної інформаційної системи підприємства, відповідає за організацію всіх інформаційних потоків всередині організації, за її представлення у зовнішньому середовищі, відповідає за забезпечення інформацією всіх функціональних спеціалістів компанії і керівників; має знання і навички формування і використання інформаційних ресурсів в управлінні підприємствами і бізнес-процесами.

Відповідно до загальної структури організації та завдань, що перед нею постають, спрямованість діяльності відділу управління інформаційними ресурсами може визначатись у таких напрямах: відділ зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичний відділ, інформаційна служба, яка працює за принципом інформаційно-технологічного підрозділу, що спеціалізується на збиранні, обробці, зберіганні та розповсюдженні документальної, документально-фактографічної і фактографічної інформації, маркетинговий відділ тощо

Мета роботи: на основі загальносистемних принципів діяльності інформаційно-технологічних підрозділів, які спеціалізуються на збиранні, обробці, зберіганні і розповсюдженні документальної, документальнофактографічної і фактографічної інформації для цілей інформаційно-аналітичного забезпечення сформулювати типові завдання діяльності у кожній із підсистем діяльності, визначити перелік умінь, необхідних фахівцю для виконання цих завдань.

Хід роботи:

1. Визначити перелік типових завдань діяльності, які будуть виконуватись відділом відповідно до об’єкту діяльності: документно-інформаційні ресурси – управління інформаційною діяльністю – комунікації. Типові завдання діяльності описані функціями менеджменту (планування, організація, контроль).

2. Відповідно до кожного з об’єктів діяльності та типових завдань діяльності обрати із списку (або визначити самостійно) відповідні вимоги до персоналу, визначити уміння і навички, які повинні мати працівники, які будуть працювати у відділі управління інформаційними ресурсами.

3. Заповнити таблиці (приклад - табл.1, 2, 3).

Таблиця 1

Документно-інформаційні ресурси

Типове завдання діяльності

Уміння

-   планування комплексу інформаційних ресурсів для забезпечення цілей діяльності організації

- аналіз інформаційних потреб користувачів


- організація інформаційного забезпечення діяльності організації і її співробітників;

- створення умов для зберігання нормативної, довідкової та архівної інформації;

- автоматизована підтримка технологічних процедур роботи з документами;


- контроль використання інформаційних ресурсів;Таблиця 2

Управління інформаційною діяльністю

Типове завдання діяльності

Уміння

- розробка стратегічних напрямів розвитку інформаційної діяльності організації,


- здійснення ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем

- здійснення окремих робіт з розробки і впровадження інформаційних систем, Веб-сайта організації та ін.;


- управління діяльністю підрозділів, які здійснюють інформаційну діяльність, розробка посадових інструкцій співробітників


- контроль інформаційної безпеки організації;Таблиця 3

Комунікації

Типове завдання діяльності

Уміння

- застосування інформаційних технологій для здійснення ефективних комунікацій як всередині організації, так і з зовнішнім середовищем;


- організація комунікацій у глобальному інформаційному середовищі мережі Інтернет;

- адаптація інформаційних ресурсів підприємства до розповсюдження їх через глобальні інформаційні мережі


- комунікації у процесах прийняття

управлінських рішень;

- оцінка ефективності основних комунікативних каналівЗаняття№10

База даних Інтернет-ресурсів (за предметними галузями)

Загальні відомості

База даних - це впорядкована сукупність відомостей про певну предметну галузь.

Мета роботи: опанувати методологію проектування бази даних для інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Хід роботи:

1. Визначити тематику предметної галузі для пошуку Інтернет-ресурсів.

2. Розробити структуру бази даних і обрати програмний засіб, за допомогою якого база даних буде реалізована.

3. Виконати інформаційний пошук у мережі Інтернет.

4. Наповнити базу даних інформацією, продемонструвати результати пошуку.

Рекомендації до виконання.

Мінімально можлива кількість ознак, за якою можна ідентифікувати Інтернет-ресурс, складається з його адреси та назви. Для пошуку у базі даних запису про Інтернет-ресурс необхідно описати його додатковими атрибутами, наприклад такими як тема (предметна рубрика), ключові слова, дату звертання до інформаційного ресурсу, можливість зв’язку із власником, та ін. Наприклад, сайт, малюнок якого розміщено нижче, може бути у базі даних описаний таким чином:

ПРИКЛАД Орієнтовна структура бази даних

Адреса сайта

http://www.cjes.ru/lib

Назва ресурсу

Кузнецов И.Н. Учебник по информационно-аналитической работе. Информация: сбор, защита, аналіз

Ключові слова

Інформаційно-аналітична робота, підручник, інформація

Тема

Інформаційно-аналітична діяльність


Продемонструвати структуру і можливості пошуку у створеній базі даних.

Заняття№11

Аудит комунікативної політики організації (на основі ресурсів мережі Інтернет)

Загальні відомості

Одним із видів інформаційно-аналітичного моніторингу є комунікативний аудит, який передбачає вивчення повідомлень про організацію і повідомлень, розповсюджуваних від імені організації і здійснюваний ля визначення результативності комунікативної політики, яка проводиться організацією.

Поняття “комунікативна політика” може застосовуватись у таких значеннях:

1. Перспективний курс дій підприємства і наявність у нього обґрунтованої стратегії використання комплексу комунікативних (комунікаційних) засобів взаємодії з усіма суб’єктами маркетингової системи, яка забезпечує стабільну і ефективну діяльність з формування попиту і просування товарів і послуг на ринок.

2. Комплекс заходів із забезпечення ефективної взаємодії бізнес-партнерів, організації реклами, методів стимулювання збуту і зв’язків із громадськістю.

Мета роботи: навчитись здійснювати аудит комунікативної політики організації із використанням інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Хід роботи:

1. Визначити стратегію пошуку (добрати ключові слова, за якими буде здійснено пошук, визначити пошукову систему, за допомогою якої буде здійснюватись пошук).

2. Виконати:

- семантичний пошук за визначеними ключовими словами;

- пошук у каталогах та рейтингових системах;

3. Визначити популярність сайта організації. Для WWW індекс цитування4 (link popularity) розуміють як кількість посилань, що ведуть до даного сайта з інших сайтів.

4. Зробити висновки щодо ефективності комунікативної політики, яка проводиться організацією.

5. Оформити звіт, у якому відобразити:

− назву і адресу використаної інформаційно-пошукової системи, навести пошуковий запит у тому вигляді, у якому він був внесений до ІПС (табл.1);

− перелік джерел (посилань), за якими було виконано пошук, або, якщо їх багато, вказати кількість (табл.1);

Таблиця 94

Пошукова система

Пошуковий запит

Кількість посилань

Наявність посилань у каталогах пошукових систем (+або -)

Кількість посилань на сайт досліджуваної організації з інших сайтів


 

 − висновки щодо ефективності комунікативної політики організації;

− пропозиції щодо вдосконалення комунікативної політики організації у мережі Інтернет.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 року №254-к. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. – 1996.- №30. – Ст.141.

2. Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади. Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 №327/225//Офіційний вісник України. – 2003. - №2. – Ст.49.

3. Про захист інформації в автоматизованих системах. Закон України від 5 липня 1994 р. №80/94 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №31. – Ст.286.

4. Про науково-технічну інформацію. Закон України від 25 червня 1993 року №3322 //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №33. – Ст.345.

Основна література

5. Аверченков В. И., Мирошников В. В., Рощин С. М. Информационный поиск в сети Интернет: Учеб. пособие / Брянский гос. технический ун-т / В.И. Аверченков (общ.ред.). — Брянск : Издательство БГТУ, 2007. — 202с.

6. Банківська система та електронна комерція як інформаційні ресурси: Навч. посібник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Валерій Миколайович Антонов (упоряд.), Юрій Васильович Бондарчук (упоряд.). — К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2009. — 56с.

7. Вовченко Т. О., Кузьмин С. К., Поляк Ю. Е. Технологии электронных коммуникаций. — М. : Эко- Трендз Ко Т. 68 : Информационные ресурсы Интернет. 2008. — 60с.

8. Карманеева Ксения Михайловна. Мировые информационные ресурсы: Учеб. пособие / Санкт-Петербургский гос. инженерно-экономический ун-т. — СПб. : СПбГИЭУ, 2008. — 82с.

9. Ландэ Дмитрий Владимирович. Поиск знаний в Internet: Пер. с англ.. — М.; СПб.; К. : Диалектика, 2009. — 271с.

10.   Яковенко Віктор Якович. Інформаційні ресурси: Навч. посібник. — Донецьк : ДонНУ, 2007. — 202с.

Додаткова література

11.   Брижко В. М., Базанов Ю. К., Харченко Л. С. Ліцензування прав на інформаційні ресурси. — К., 2008. — 132с

12.   Вертузаєв Михайло Сергійович, Юрченко Олександр Михайлович. Захист інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу: Навч. посіб. / Європейський ун-т / С.Г. Лаптєв (ред.). — К. : Видавництво Європейського університету, 2007. — 322с. — (Безпека). — Бібліогр.: с. 309-318. — ISBN 966-7942-09-0.

14.   Інтернет-ресурси України: Каталог адрес українських сайтів:Довідкове видання / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) / В.Д. Пархоменко (ред.)Володимир Вікторович... Камишин (уклад.). — К. : УкрІНТЕІ, 2007. — 228с.

15.   Коваленко Микола Миколайович. Комп'ютерні віруси і захист інформації: Навч. посібник / Національна академія внутрішніх справ України. — К. : Наукова думка, 2008. — 268с. — Бібліогр.: с. 264-266.

16.   Мастяниця Йосип Устинович, Соснін Олександр Васильович, Шиманський Леонід Євгенович. Інформаційні ресурси України: проблеми державного управління / Адміністрація Президента України ; Національний ін-т стратегічних досліджень ; Центр інформаційних ресурсів і технологій. — К. : НІСД, 2007. — 140с.

17.   Національна електронна бібліотека України: проектні рішення, інформаційні ресурси, вхідні формати http://www.nbuv.gov.ua/eb/ / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / М.М. Єрмошенко (наук.ред.)Анатолій Олексійович... Чекмарьов (уклад.). — К., 2008. — 17с.

18.   Попович Олександр Сергійович. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України / Б.А. Маліцький (ред.). — К. : Фенікс, 2007. — 248с. — Бібліогр.: с. 234-244. — ISBN 966-651-233-5.

19.   Халер Міхаель. Пошук і збір інформації: Навч. посіб. / Костянтин Макєєв (пер.з нім.), Павло Демешко (пер.з нім.). — К. : Академія Української Преси, 2008. — 308с. — Тит. арк. парал. укр., нім. мовами. — Бібліогр.: с. 299-307.

20.   Щедрин Александр Николаевич. Электронные информационные ресурсы в информационной экономике / НАН Украины; Институт экономики промышленности. — Донецк : Ин-т экономики промышленности, 2009.

21.   Бутова Раїса Костянтинівна. Системи оброблення економічної інформації: Конспект лекцій для студ. спец. 7.050102 всіх форм навч. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2007. — 219с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 214-216.

22.   Захист економічної інформації: Навч. посібник / Національний авіаційний ун- т / Володимир Олексійович Хорошко (ред.), Микола Миколайович... Браіловський (уклад.). — К. : НАУ, 2008. — 78с. — Бібліогр.: с. 77.

23.   Інтернет-ресурси України: Довідкове видання / Український ін-т науково- технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) / В.Д. Пархоменко (ред.)Володимир Вікторович... Камишин (уклад.). — 2.вид. — К. : УкрІНТЕІ, 2007. — 239с.

24.   Інтернет-ресурси України: [Каталог] / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) / В.Д. Пархоменко (ред.)Володимир Вікторович... Камишин (уклад.). — 3.вид., оновлене та доп.- Довід. вид. — К. : УкрІНТЕІ, 2008. — 312с.

25.   Інноваційні підходи до обслуговування споживачів економічної інформації / Я. Сошинська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2008. — Вип. 12. — С. 164-172. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

26.   Інформаційні організації та служби науково-технічної інформації України: довідник:станом на 1 лютого 2008 року / Український ін-т науково- технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) / Лариса Хомівна... Каретнікова (упоряд.). — К. : УкрІНТЕІ, 2009. — 160с. : табл. — ISBN 966-7505-62-6.

27.   Пархоменко Володимир Дмитрович, Пархоменко Олексій Володимирович. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ). — К. : УкрІНТЕІ, 2009. — 224с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 213-221. — ISBN 966-7505-73-1.

28.   Черняк Олександр Іванович, Ставицький Андрій Володимирович, Чорноус Галина Олександрівна. Системи обробки економічної інформації: Підручник. — К. : Знання, 2009. — 448с. : рис., табл. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр.: с. 438-440. — ISBN 966-346-098-9.

29.   Економічна інформація і практичні проблеми її реферування / Т. Рогаченко // Вісн. Кн. палати. — 2009. — N 8. — С. 16. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
Економічна інформація та її вплив на планування господарської діяльності промислового підприємства: моногр. / А.М. Ткаченко, Т.В. Лівошко; Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя, 2007. — 182 с. — Бібліогр.: с. 150-159. — укp.

30.   Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності / Т. Гранчак // Бібл. вісн. — 2007. — N 3. — С. 7-10. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

31.   Загальні проблеми формування електронних інформаційних ресурсів з науково-технологічної і економічної діяльності / В.І. Воронков // НТІ. — 2008. — N 4. — С. 7-11.

32.   Захист економічної інформації: Навч. посіб. / Ред.: В.О. Хорошко; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 77 с. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

33.   Інформаційні системи і технології в банківській сфері: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.Т. Кравчук, Т.В. Шевчук, У.М. Коновал; Нац. банк України. Львів. банк. ін-т. — Л., 2007. — 135 с. — Бібліогр.: с. 135. — укp.

34.   Інформаційні системи і технології в обліку: Конспект лекцій: Навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання / В.Д. Шквір, Б.М. Романишин, А.Г. Загородній, О.С. Височан; Нац. ун-т "Львів. політехніка". Ін-т дистанц. навчання. — Л., 2007. — 211 с.

35.   Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. / М.М. Бенько; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 361 c. — Бібліогр.: с. 357-361. — укp.

36.   Інформація як основa ефективної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки / Т.М. Іванюта // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. — 2008. — N 17. — С. 89-91.

37.   Кредитні бюро і бюро економічної інформації у польській банківській системі / Г. Жуковська, Р. Олейнюк // Журн. європ. економіки. — 2008. — 4, N 2. — С. 216-222. \

38.   Информационная экономика: вопросы теории: Моногр. / И.В. Пенькова; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецк, 2008. — 295 с. — Библиогр.: 370 назв. — рус.

39.   Информационная экономика: Учеб. пособие для студ. вузов / Л.Г. Мельник. — Сумы: ИТД "Унив. кн.", 2009. — 288 с.

40.   Информация: социально-экономический аспект: Моногр. / И.В. Пенькова; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецк, 2007. — 224 с. —

41.   Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике: Энциклопед. слов. / Л.Г. Мельник. — Сумы: Унив. кн., 2008. — 384 с.

Похожие работы на - Інформаційні ресурси економічної діяльності

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!