Проблеми адекватного перекладу українською та російською мовами неологізмів

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  92,86 kb
 • Опубликовано:
  2011-03-22
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Проблеми адекватного перекладу українською та російською мовами неологізмів

ЗМІСТ


Вступ

Розділ I. Визначення поняття та терміну “неологізм” або “інновація”та з’ясування його значеня

І.1 Використання словників для з`ясування значення неологізму

І.2 Зясування значення неологізму з контексту

I.3 Аналіз структури неологізму для з`ясування значення неологізму

І.4 Аналіз творення неологізмів сфери Інтернет та компютерних технологій для з`ясування їх значень

Розділ II. Переклад неологізмів сфери економіки, компютерних технологій та Інтернет засобами української та російської мов

II.1 Способи передачі неологізмів сфери економіки , комп`ютерних технологій та Інтернет засобами української та російської мов

Розділ ІІІ. Особливості адекватного перекладу неологізмів сфери економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет

Розділ ІV. Практика перекладу неологізмів

ІV.1 Практика перекладу неологізмів сфери економіки

ІV.2 Практика перекладу неологізмів сфери комп`ютерних технологий та Інтернет

Висновки

Список умовних скорочень

Список використаних джерел

Додаток

Вступ


Переклад, як вид духовної діяльності, бере свій початок ще з глибокої давнини. Він завжди відігравав важливу роль в історії культури окремих народів та світової культури в цілому. В теперішній час – із середини ХХ століття (після Другої світової війни) – перекладацька діяльність у всіх її різновидах набула неймовірного розвитку завдяки зростаючій інтенсивності міжнародних відносин.

Науково-технічна революція, охоплюючи все нові й нові сфери життя, та пов`язана з нею взаємодія всіх наук, очікуваний демографічний вибух та інші найважливіші явища цивілізації призводять до неймовірного розвитку різних видів відносин між державами та іншими іншомовними суспільствами людей. Вплив Інтернету відбивається не тільки у значному кількісному зростанні словникового складу англійської мови, але й у якісних змінах у ланках лексико-семантичної системи. Інтернетизація багатьох сторін повсякденного життя носіїв англійської мови супроводжується широкомасштабною детермінологізацією нової лексики, пов'язаної із сучасною технікою, або її перетворенням у біофункціональну лексику, що належить одночасно і загальнонародній мові, і мовам для спеціальних цілей.

Результати семантичних процесів і змін, викликаних інформаційною революцією, знаходять своє втілення у мовних явищах, що все більше пронизують мову, впливають на існуючі семантичні підсистеми й угруповання. Ключові одиниці ''інфореволюції'' перетворюються на центри слово- і фразотворення, стають домінантними елементами розгалужених лексико - семантичних парадигм. Актуальність процесів і явищ, співвіднесених із сучасним етапом науково-технічного прогресу, обумовлює прагнення відбити відповідні поняття варіативними мовними засобами, створює явище атракції синонімів навколо даних понять. Необхідність розмежування “кібернетичних” і “докібернетичних” понять викликає явище диференціюючої реномінації – більш чіткого позначення старих понять.

Інтернетизація внесла істотні зміни в систему словотвору, породила цілий ряд нових високопродуктивних словотворчих елементів або нових семантико-словотворчих варіантів існуючих афіксів, викликала переміщення суфіксів і префіксів від периферії системи до ядра, від мов для спеціальних цілей до загальнонародної мови, сприяла розширенню самого поняття “словотворчий елемент”. Нова лексика і фразеологія, що виникла у зв'язку з інформаційною революцією, зокрема, із широким використанням Інтернету, пронизує в даний час мову багатьох сфер соціального життя і відбиває як численні блага і вигоди, так і нові соціальні, психологічні й інші проблеми, негативні наслідки і побічні ефекти нинішнього етапу науково-технічного прогресу. В цих умовах надзвичайно зростає попит на переклад як засіб, який обслуговує економічні, технічні, суспільно-політичні, наукові, культурно-естетичні та інші відносини між народами.

Переклад – це комплексний процес. Для вірної та точної передачі думки та ідеї оригіналу потрібно не тільки знайти у мові перекладу найпідхожі слова, але й надати їм відповідної граматичної форми. У більшості випадків до цього ще й додається стилістичні чинники, які не можна не враховувати. Перекласти – означає виразити вірно та повно засобами однієї мови те, що до того було виражено засобами іншої мови.

Вибір еквівалента для передачі значення тільки-но з`явившегося слова в перекладному тексті є однією з найскладніших завдань перекладу.

Відомо, що жива мова знаходиться у стані постійних змін та розвитку, причому найрухливішою її складовою є словниковий склад. Змін та розвитку зазнає перш за все лексика внаслідок більшої динамічності у порівнянні з іншими рівнями мови.

Дипломна робота має на меті дослідити проблеми адекватного перекладу українською та російською мовами неологізмів сфери економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет, нових слів, що з`явились у сучасній англійській мові у зв`язку з новими відкриттями, подіями, досягненнями людства.

Таким чином, обєктом дослідження є інновації усфері економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет.

Актуальність системних досліджень та відносна невивченість обраного об’єкту щодо системних відношень визначають завдання дослідження:

· визначити поняття “неологізм”;

· розглянути значення неологізмів;

· дослідити способи передачі неологізмів сфери економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет засобами української та російської мов;

· проаналізувати проблему адекватності перекладу неологізмів;

· розглянути шляхи та засоби застосування визначених способів перекладу інновацій сфери економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет на практиці;

Дослідження об`єкту здійснюється з урахуванням системного, комплексного характеру мови, її словникового складу шляхом поєднання ономасіологічного та семасіологічного підходів до проблем номінації, методів лінгвістичного та соціолінгвістичного аналізу. У дослідженні широко застосовуються таки види аналізу, як контекстуальний, порівняльний, компонентний.

Актуальність дослідження полягає в необхідності вивчення особливостей перекладу інновацій сфери економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет засобами української та російської мов. Крім того, на сучасному етапі актуальними є роботи, що піднімають проблему формування та функціонування глобальної та національних картин світу. Самобутність націй, а звідси і використання мовної лексики, відбиває особливості культури, мовної ментальності та сприйняття тим чи іншим народом навколишньої дійсності.

Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів та висновків, списку використаних джерел, додатку.

У вступі йдеться про актуальність теми, визначається мета та завдання дослідження, структура роботи.

У першому розділі йде мова про визначення поняття “неологізм” та з’ясування значення неологізму. У другому розділі розглядаються способи передачі неологізмів сфери економіки при перекладі українською мовою. Третій розділ присвячений проблемі адекватності передачі неологізмів сфери економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет. Четвертий розділ являє собою практичну частину, в якій йдеться про застосування визначених способів передачі неологізмів сфери економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет при перекладі на українську та російську мови.

У висновках формулюються результати проведеного дослідження.

Добір практичного матеріалу здійснювався?

Результати дипломного дослідження можуть застосовуватися на практичних заняттях з лексикології англійської мови, у ході навчання письмовому перекладу рідною мовою.

Розділ I. Визначення поняття та терміна “неологізм”

I.1 Роль словників для з`ясування значення неологізму

 

Дотепер не існує однозначного вирішення питання: за чим можна закріпити поняття неологізму або інновації, які критерії віднесення тієї чи іншої словникової одиниці до неологізмів.

При аналізі визначень поняття “неологізм” або “інновація” різними дослідниками, стають очевидними дві точки зору, які полягають у тому, що термін “неологізм” застосовується як до новоутворень, тобто до знов утворених на матеріалі мови, у повній відповідності з існуючими у мові словотворчими моделями словам або словосполученням, які означають нове, раніше невідоме, неіснуюче поняття, предмет, галузь науки, вид занять, професію тощо, наприклад, reactor – `ядерний реактор`, biocide – `біологічна війна` тощо, так власне і до неологізмів, а саме до знов утворених синонімів до вже існуючого у мові слова для визначення відомого поняття, однак яке має конототивні відтінки, тобто супровідні семантичні та стилістичні відтінки слова, які накладаються на його головне значення, а також до слів в новому значенні. Наприклад, слово boffin (науковець, який займається засекреченими розробками, найчастіше у військових цілях) є близьким синонімом слова scientist, але має інший семантичний відтінок тощо. Існує також деяка неоднорідність складу цих лексичних інновацій через причини своєї появи, за своєю сталістю у мові, за частотою вживання, за своєю подальшою долею, коли одні з них надовго входять у мову, а інші бувають менш стійкими і можуть вийти з ужитку через якийсь відносно короткий проміжок часу.

“Часто поява нових слів пов`язана з виникненням нових асоціацій, хоча поняття залишається тим самим, так як мова взагалі, лексика зокрема, виконуючи свою головну функцію як засіб спілкування, перебудовується, диференціюється й уточнюється для того, щоб більш адекватно відобразити, відтворити та закріпити нові поняття у відповідних словах та виразах”[1]. З`явившись на периферії мовної системи, неологізми перебувають якийсь час у її розпорядженні та тільки потім поступово, не всі, а ті, які найбільш відповідають структурним вимогам слова мови, пересуваються до центру мовної системи, до основного словникового фонду.

Новоутворення, у свою чергу, якщо й з`являються на периферії, то набагато швидше (а іноді й одразу) проникають ближче до центру, будучи затребуваними та незамінними, активно входять у словниковий склад. Інновації з`являються, як правило, у мові науки, техніки, культури, політики, в той час як неологізми – у розмовному мовленні.

Виходячи з того, що часовий критерій для виділення новоутворення та неологізмів об`єктивно визначити неможливо, то має сенс скористатися суб`єктивним критерієм: чи сприймає колективна (та особиста) мовна свідомість ту чи іншу лексичну одиницю як нове.

Надалі для зручності позначатимемо терміном “неологізм” будь-яке слово, що має якості як лексичних новоутворень, так і якості неологізмів зокрема.

При перекладі неологізмів взагалі, та неологізмів сфери економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет зокрема, найскладнішим є з`ясування значення слова. Власне переклад неологізму, значення якого вже відомо перекладачеві, задача порівняно простіша, й вирішується вона за допомогою використання засобів, викладених нижче, у залежності від того, до якого типу слів належить даний неологізм.

Якщо нове слово відсутнє у англо-українському, англо-російському словнику, то слід спробувати знайти його в англо-англійському словнику. У багатьох широко відомих словниках існують розділи “Нові слова” (New Words Section). Багато неологізмів можна знайти у словниках та розділах, присвячених сленгу. Слід звернути увагу на те, що найбільш оперативно готуються та видаються словники малого та середнього обсягів, утім через те, що ці словники мають обмежений словниковий список, вони не можуть задовольнити потреби професіонала.

Проте, словники, з об`єктивних причин, не можуть відображати слова, що знов і знов з`являються , хоча б тому що лексикографи застерігаються включати в словники так звані “оказіональні” неологізми, тобто індивідуальні новоутворення, які вводяться окремими авторами для даного випадку. Найчастіше такі слова виявляються “нежиттєздатними” та зникають так само швидко, як з'являються.

I.2 З`ясування значення неологізму з контексту

 

Виходячи з визначення терміна “неологізм” можна припустити, що перекладач, вперше зустрічаючи власне неологізм, природно не має й гадки про поняття, яке воно позначає. Тому значення неологізму найчастіше визначається з контексту. При письмовому перекладі контекст, як правило дуже інформативний.

У процесі перекладу, звичайно, розрізняють два етапи:

1.   з`ясування значення слова в контексті;

2.   передача цього значення засобами МП.

При перекладі неологізмів, як вже зазначалося вище, перший етап має вирішальну роль, а останній є лише суто технічним питанням, хоча і його важливо вирішити методами найбільш прийнятними для МП.

У межах загального поняття контексту розрізняється вузький контекст (мікроконтекст) та широкий контекст (макроконтекст). Під вузьким контекстом мається на увазі контекст речення, тобто лінгвальні одиниці, що складають оточення даної одиниці, яке не виходить за межі речення; широкий контекст - це сукупність мовних одиниць, які оточують подану одиницю поза межами того чи іншого речення, тобто в суміжних з ним реченнях. Не можна визначити чіткі межі широкого контексту – це може бути контекст групи речень, абзацу, розділу або навіть цілого твору (наприклад, оповідання, стаття або роман). Важливо, при з`ясуванні значення неологізму, брати до уваги макроконтекст, бо саме він може містити “підказку”.

Вузький контекст, у свою чергу, можна поділити на контекст синтаксичний та лексичний. Синтаксичний контекст – це та синтаксична конструкція, в якій вживається дане слово, словосполучення або (підрядне) речення. Лексичний контекст – це сукупність конкретних лексичних одиниць, слів або стійких словосполучень, в оточені яких зустрічається ця одиниця. Врахування синтаксичного контексту дозволить перекладачеві з`ясувати приналежність неологізму до однієї з частин мови, однак під час з`ясування значення неологізму вирішальним є врахування саме лексичного контексту.

I.3 Аналіз структури неологізму для з`ясування значення неологізму

 

Нові слова, як правило, виникають на базі вже існуючих у мові слів та морфем . Аналіз цих слів та морфем може дуже допомогти перекладачеві при з`ясуванні значення неологізму. Для цього необхідно добре знати засоби словотворення в англійській мові, такі як:

v   надання вже існуючому слову ще одного значення

v   словоскладання

Одним з найдавніших, універсальних розповсюджених засобів словотворення в англійській мові є словоскладання, яке не втратило своєї активності й дотепер: більш ніж одна третя всіх новоутворень у сучасній англійській мові – це складні слова.

Процес словоскладання являє собою об`єднання двох основ, як правило, омонімічних словоформам. Оскільки норми англійської мови дозволяють поєднання слів, що мають такі само лексико-граматичні характеристики, що й основи при словоскладанні, то визначити, в яких випадках перекладач має справу зі складним словом-неологізмом, а в яких – із словосполученням, є дуже складною справою.

утворення форм за аналогією з уже існуючими у мові за допомогою додавання до них різних продуктивних афіксів

конверсія

Конверсією називається функціональний перехід слова з однієї частини мови в іншу, тобто вживання одного і того самого слова в якості різних частин мови. Втім деякі вчені (А.И. Смирницький, В.Н. Ярцева)1 вважають конверсію актом словотворення, коли слова, що утворюються, є омонімічними до своїх творчих баз, але різняться від них парадигмами.

запозичення з інших мов

зворотна деривація

Зворотна деривація – це процес утворення дієслів за допомогою усікання суфікса від корелятивних іменників.

зрощення

Зрощення – це об`єднання або усіченого кореня одного слова з цілим словом, або об`єднання двох усічених коренів.

абревіація

І.4 Аналіз творення неологізмів сфери Інтернет та комп`ютерних технологій для з`ясування їх значень

”Інтернетизація” та розвиток комп`ютерних технологій супроводжується справжнім вибухом новотворень, пов'язаних з інформаційною технікою. Так, серед неологізмів 2000-2001 років вони складають понад третину всіх інновацій. Більшість таких новотворів закріплено одночасно за декількома сферами матеріального і духовного життя у зв'язку з їхньою комп'ютеризацією, інформаціоналізацією. Аналіз ’’інфонеологізмів’’ дає, насамперед, можливість усвідомити деякі тенденції розвитку словотворчої і лексико-семантичної системи мови. Афіксоїд cyber- (частина слова cybernetics) до кінця 80-х років ХХ століття функціонував в англійській мові в складі невеликої кількості слів, переважно вузькоспеціального характеру. ''Кібернеологізми'' ринули в англійську мову в 90-ті роки у зв'язку з тією роллю, яку почала відігравати міжнародна інформаційна комп'ютерна мережа ''Інтернет'' . Зараз кількість ''кібернеологізмів'' не піддається точним підрахункам. Британський лінгвіст М.Квініон називає вибух таких неологізмів `кіберчумою` – cyberplague. Елемент cyber- поряд із загальним значенням ’пов’язаний із комп'ютерною технікою’ все частіше вживається в більш вузькому значенні ‘пов'язаний з Інтернет, здійснюваний через міжнародну інформаційну комп'ютерну мережу’. Саме на базі елементу cyber- останнім часом було створено дієслово cyberize, що вводить поняття `кібернезувати` із різними його відтінками (комп'ютеризувати, активно використовувати Інтернет ).

Суфіксами почали також вважати спочатку частини адрес інтернетівських організацій (.com, .net), а згодом і такі елементи, як dot-com, dot-net, а також затверджені нові назви (адреси) інтернетівських організацій, наприклад, dot-biz, dot-info, dot-name, dot-pro. Виникнення нових “афіксів” пов'язане з необхідністю “розвантаження” Інтернету, створення умов для більш швидкого пошуку необхідної інформації: наприкінці 2000 року 20 мільйонів інтернетівських сайтів мали у своїх адресах елемент “dot-com”. Якщо дійсно вважати умовні позначки інтернетівських адрес новими словотворчими елементами, то їх кількість буде досить значною, оскільки і надалі будуть затверджуватися нові диференціюючі позначки. Одна з відомих комп'ютерних компаній, наприклад, подала прохання про надання їй 118 “суфіксів”; серед них такі елементи, як dot-sex, dot-sucks, dot-shop.

Міжнародна Електротехнічна Комісія (IEC) пропонує також увести нові, суто “комп'ютерні” префікси kibi-, mebi-, gibi-, tebi-. Це пов'язано з тим, що в зв'язку з “бінарною” природою обчислювань розмір пам'яті, місткість дисків тощо вимірювалися не числом “1000”, а “1024”. До теперішнього часу фахівці в галузі комп'ютерної техніки для позначення числа “1024” використовували стандартний метричний префікс для “1000” – kilo-. Проте вважається, що стає проблемою певне непорозуміння, яке виникає внаслідок двох значень префікса kilo-. Саме тому величина “1024” буде позначатися префіксом kibi, наприклад, kibibites. Префікси mebi-, gibi-, tebi- замінять, відповідно, префікси mega-, giga-, tera-. Нові префікси утворені шляхом використання двох перших літер “старих” префіксів плюс елемент bi (скорочення від слова binary). Цілий ряд лексичних одиниць не тільки закріпився за інформаційною технікою, але і перетворився у справжні центри слово і фразотворення. Це насамперед стосується слова electronic, що, крім загальних значень ‘електронний, комп”ютеризований, пов'язаний із комп'ютерною технікою’, усе частіше вживається в значенні ‘той, що здійснюється через комп'ютерну мережу Інтернет ’. У цьому значенні дане слово часто функціонує в абревіатурній формі (E). Елемент e- навіть вважається новим префіксом. Останнім часом базою для цілого ряду лексичних і фразеологічних неологізмів стає неологізм dot-com, що позначає фірму, компанію, яка здійснює свою діяльність через Інтернет. Серед ключових інтернетівських одиниць - центрів, що притягують численні елементи словотворчої, фразеологічної і лексико-семантичної парадигми, - необхідно відзначити декілька слів, що є фактично семантичними неологізмами, породженими у світі комп'ютерної й іншої сучасної техніки. Так, слово digital із 80-х років ХХ століття почало вживатися в значеннях ‘пов'язаний із комп'ютерами, комп'ютеризований’, і саме з ними пов'язані численні інновації останнього десятиліття: digitalia, digitalisation (digitalization), digiteer, digitheaed, digitocrat, digirati, digitopia, digital video, digital audio tape, digital videodisk, digital terrorism, digital media. Останнім часом слово digital набуло ще одного, більш спеціалізованого значення ‘пов'язаний із комп'ютерною мережею Інтернет’; це значення реалізується в цілому ряді словосполучень.

У сучасній мові знайшли розповсюдження численні словосполучення із лексемою virtual. Зразком для таких неологізмів послужило словосполучення virtual reality; воно було утворено наприкінці 80-х років для позначення “віртуальної реальності” - гіпотетичного світу образів, картин, ситуацій, створених за допомогою комп'ютерної графіки і спеціальних програм, тобто цей фразеологічний неологізм став синонімом слова cyberspace `кіберпростір`, що з'явилося в 1984 році. Надалі слово virtual набуває значення ‘створений за допомогою комп'ютерних систем, пов'язаний з комп'ютерною мережею Інтернет’.

На перший погляд, на прикладі семантичного неологізму virtual спостерігається переосмислення, яке фактично можна вважати антонімічним (порівн. “фактичний”- “гіпотетичний, нереальний”), тобто внаслідок інформаційної революції виникає і явище енантіосемії – внутрішньословної антонімії. Нове значення ніби підкреслює, що саме “кіберпростір”, світ Інтернету стає “фактичним” світом для все більшої кількості людей; це значення перетворюється на високочастотне, функціонально-важливе в сучасних умовах комунікації. З іншого боку, слід враховувати й етимологічне значення слова virtual - запозичення з латинської мови (лат. virtualis `можливий`), той факт, що етимологічний внутрішньо-понятійний зміст зберігся у споріднених словах романських мов. Наприклад, франц. virtuel, іспан. virtual, iтал. virtuale мають значення ‘потенційний, можливий’, отже можна встановити певний логічний звязок між докібернетичною і кібернетичною семантикою, тобто навіть якщо і вважати, що в англійській мові мало місце переосмислення зазначеного слова, воно не здається таким “протилежним” з точки зору етимології.

Слово virtual усе більше виступає в якості майже повного еквівалента елементу cyber-. З урахуванням того, що в досить широкому наборі контекстів, пов'язаних із кіберпростором, у якості майже повних еквівалентів виступає ще цілий ряд мовних одиниць, стає цілком зрозумілим поширене явище синонімії серед ''інтернет-інновацій'', наприклад: cybercash - E-cash - electronic cash - digital cash; cyber-commuter - telecommuter: cybermall -E-mall - digital mall; cybershopping - electronic shopping - Internet shopping; cybercolledge - virtual colledge; cybercommerce – e-commerce – e-trade – Internet commerce.

Саме слово Internet також перетворилося на базу для цілої серії неологізмів, особливо фразеологічних (Internet appliance, Internet host, Internet cafe). Прискоренний темп розвитку “інтернетівського світу” призвів, наприклад, до виникнення понять інтернетівський час (Net time), інтернетівський рік (Internet year). Поняття інтернетівський рік виникло за аналогією до поняття собачий вік (один собачий рік прирівнюється до семи людських років). Інтернетівські “гуру” вважають, що інтернетівський рік дорівнює трьом звичайним місяцям. Слово Internet також послужило зразком для таких поширених інновацій, як intranet, extranet, evernet. Необхідно також відмітити, що виникло новотворення outernet для позначення традиційних доінтернетівських засобів інформації – преси, літератури, телебачення тощо.

Основою для багатьох неологізмів став і скорочений варіант слова Internet - the Net, наприклад: netangst, nethead, netiquette, netizen, net-fever, netmyth, netsavvy, netsurfing, netsploitation. У цьому зв'язку відзначимо концентрацію неологізмів навколо назви міжнародної інформаційної комп'ютерної мережі Internet. Існує, наприклад, цілий ряд експресивно забарвлених слів і словосполучень, що проводять аналогію між Інтернет і швидкісною шосейною дорогою, супермагістраллю тощо: I-Bann, Info-bahn, Info-Highway, I-Way, Information superhighway, electronic superhighway, e-Bahn.

Тож ми бачимо, що з кожним роком, з кожним витком технологічного розвитку розвивається і мова, утворюються все нові і нові неологізми, нові словотворчі елементи, які необхідні для адекватного відображення нової технологічної реальності.

Розділ II. Переклад неологізмів сфери економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет засобами української та російської мов

II.1 Способи передачі неологізмів сфери економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет засобами української таросійської мов

У процесі міжмовних контактів було вироблено ряд засобів передачі неологізмів:

транскрипція, транслітерація

Це, так звані, квазінеперекладні методи передачі неологізмів. Їх назвали так тому, що при використанні цих прийомів акт перекладу начебто обминається і замінюється актом запозичення звукової (при транскрипції) або графічної (при транслітерації) форми слова разом із значенням з МД до МП. Втім неперекладність цього прийому, насправді, тільки удавана: фактично тут запозичення здійснюється саме заради перекладу, як необхідна передумова для його здійснення. Запозичене слово стає фактом МП та вже в цій якості виступає як еквівалент зовні ідентичний з ним іншомовного слова. Власне кажучи, цей шлях є одним з найдавніших і найросповсюдженіших на стадії природних (дописьмових) мовних контактів, втім він продовжує відігравати значну роль і зараз. Але у наш час використання цього прийому пов`язане з цілим рядом обмежень (мовна політика, стилістичні норми, традиції різних соціолінгвістичних колективів тощо).

Метод транслітерації полягає в тому, щоб за допомогою українських, російських літер передати літери, з яких складається англійське слово, наприклад, put –укр. `пут`, рос.`пут` (опціон), Nikkei – укр.`Ніккей`, рос.`Никкей` (індекс курсів цінних паперів на Токійській фондовій біржі) тощо. Транслітерація широко використовувалась перекладачами аж до кінця ХІХ століття. Для цього перекладачеві необов`язково було знати вимову англійського слова, він міг обмежитись його зоровим сприйняттям.

Значно більшої розповсюдженості у перекладацькій практиці сучасності має прийом транскрибування, який полягає в передачі не орфографічної форми слова, а фонетичної. Через значні відмінності фонетичних систем української, російської та англійської мов, така передача завжди є дещо умовною і відтворює тільки подібність англійського звучання. Взагалі перекладачеві слід завжди мати на увазі, що під час використання прийому транскрипції завжди присутній елемент транслітерації. Елементи транслітерації під час транскрибування виявляються у наступному:

§ транслітерація невимовних звуків

§ транслітерація редукованих голосних

§ передача подвоєних приголосних

§ при наявності декількох варіантів вимови вибір варіанта, найближчого до графіки

v   калькування

Серед власне перекладних засобів в окрему гілку вирізняється калькування, яке займає проміжне положення між повністю перекладними та неперекладними засобами передачі неологізмів. “Неперекладність” калькування виявляється у збереженні незмінної внутрішньої форми. Калькування припускає існування двустороніх міжмовних відповідностей між елементарними лексичними одиницями, які й використовуються в якості “будівельного матеріалу” для відтворення внутрішньої форми запозиченого або перекладного слова.

Калькування як прийом створення еквівалента схожий на буквальний переклад – еквівалент цілого створюється за допомогою простого складання еквівалентів його складових. Отже калькуванню піддаються тільки неологізми складного слова. Наприклад, слово multicurrency складається з multi і currency , обидва можна перекласти окремо як `багато` та `валюта`, при складанні отримуємо `багатовалютний` (напр. кредит). Перевагою прийому калькування є стислість та простота отриманого за допомогою еквівалента та його однозначна співвіднесеність з вихідним словом, яка доходить до повної оборотності відповідності.

Хоча еквіваленти-кальки “страждають” буквалізмом, стислість та потенційна термінологічність робить їх досить привабливими для використання у газетно-публіцистичних та суспільно-наукових працях.

v описові еквіваленти

Описові еквіваленти відносяться до некалькуючих засобів передачі неологізмів та принципово відрізняються від кальки тим, що в описових засобах передачі неологізмів інваріантом перекладу є саме значення іншомовної одиниці безвідносно до характеру його зв`язку із зовнішньою структурою слова, у той час як при калькуванні інваріантом перекладу є форма одиниці МД (правда, не звукова або графічна, як при транскрибуванні або транслітерації, а лексична або лексико-морфологічна), змістова сторона залишається начебто “поза дужкою”. Схематично цю різницю можна зобразити у вигляді графіків, де Фмд та Фмп – форми слів, а З – інваріантне значення:

Фмд Фмп Фмд Фмп

калькування описовий еквівалент

Іншими словами, описовий переклад полягає в передачі значення англійського слова за допомогою більш менш розповсюдженого пояснення. Цей засіб можна застосовувати як для пояснення значення у словнику, так і при перекладі неологізмів у конкретному тексті.

Описовий переклад здійснюється різноманітними засобами. По-перше, це пояснювальний засіб, оскільки в еквіваленті ніби пояснюються суттєві елементи значення перекладного слова. Пояснювальний переклад знаходиться ближче до тлумачення слова, але він усе ж таки залишається перекладом.

Утім навіть при оптимальному підборі пояснювального еквівалента для нього характерні такі недоліки, як багатослівність та деяка факультативність еквівалента в МП.

По-друге, прийом описового перекладу може здійснюватися підставним засобом. Підставний переклад – прийом передачі неологізму, при якому в якості його еквівалента використовується вже існуюче в МП слово (або словосполучення), яке не є в ній неологізмом, але має достатню спільність значень з вихідним словом. В ідеальному випадку тут може бути досягнута семантична конгруентність, тобто збіг денотативних значень (при неминучому розходженні у деяких конототивних значеннях).

Збіг обсягів значень – відносно рідкий випадок. Набагато частіше при підстановці відбувається семантична трансформація, тобто слово МД передається словом МП, значення якого відрізняється своїм обсягом або змістом. Така трансформація може бути або концентричною, або усунутою. У першому випадку відбувається звуження та розширення значення при заміні слова МД на МП-еквівалент. У другому – неповний збіг значень корелюючої пари слів за змістом.

Еквіваленти з усунутим значенням серед підставних еквівалентів зустрічаються досить часто, і це природньо, оскільки прийом підстановки використовується саме тоді, коли у зіставлених мовах немає конгруентних між собою пар лексичних еквівалентів. Наприклад, exchange rate – ‘курс обміну’ (дослівно – ‘рівень обміну’).

неологізм переклад мова

Розділ ІІІ. Проблеми адекватності перекладу неологізмів сфери економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет

Говорячи про проблеми адекватності перекладу, перш за все, слід визначити мету та об`єкт перекладу. Мета перекладу1 – як найближче познайомити читача або слухача, не вододіючого іноземною мовою, з певним текстом або змістом усного мовлення.

Я.І. Рецкер надав перекладу таке визначення: “Переклад – це точне відтворення оригіналу засобами іншої мови зі збереженням єдності змісту та стиля. Цим переклад відрізняється від переказу, в якому можна передавати зміст іншомовного оригіналу, опускаючи другорядні деталі та недотримуючись стиля оригіналу. Єдність змісту та стиля відтворюється в перекладі на іншій мовній основі та вже тому буде новою єдністю, яка властива тільки мові перекладу”2.

Об`єктом перекладу виступає конкретній мовний твір(текст оригіналу), на основі якого створюється інший мовний твір на іншій мові(текст перекладу). При перекладі необхідно зрозуміти значення вихідного тексту та виразити те саме значення, а точніше систему значень, засобами іншої мови. При цьому семантичні втрати неминучі. Необхідно зробити так, щоб ці втрати були мінімальними, тобто забезпечити максимальний рівень еквівалентності вихідного тексту та тексту перекладу.

Тож тепер ми можемо визначити поняття адекватного перекладу. Адекватний переклад – це переклад, який забезпечує прагматичні задачі перекладацького акту на максимально можливому для досягнення цієї мети рівні еквівалентності, не дозволяючи порушення норм та узусу МП, дотримуючись жанрово-стилистичних вимог до текстів даного типу та конвенційній нормі перекладу. У вільному вживанні адекватний переклад – це вірний переклад.

У теорії та практиці перекладу оперують такими вихідними поняттями, як еквівалентність, адекватність та тотожність. У широкому плані еквівалентність розуміють як щось рівноцінне, рівнозначне чомусь, адекватність – як щось достатньо рівне, а тотожність – як дещо повністю співпадаюче, схоже з чимось. Менша категоричність поняття еквівалентності надало йому переваг та більшої вживаності у сучасному перекладознавстві[2]. Хоча, звичайно, поняття адекватності, тотожності, повноцінності та навіть аналогічності залишаються в одному семантичному полі, що і термін еквівалентність, а іноді і дублюють одне одного.

Тобто говорячи про адекватність, ми маємо на увазі еквівалентність та тотожність перекладу відносно оригіналу, бо межі між ними майже не існує. З огляду на те, що поняття еквівалентності набуло найбільшої поширеності, ми докладніше розглянемо саме його, як рівне поняттю адекватності.

З еквівалентністю перекладу, так само як і з адекватністю, відносно оригіналу відбувається щось подібне до діагнозу лікарів у довідці загального характеру. Лікарі пишуть “Практично здоровий”, тобто пацієнт працездатний, хоча теоретично в нього ціла купа хвороб. Так само і з перекладацькою еквівалентністю. Можна наперед стверджувати, що будь-який переклад не буде абсолютно ідентичним канонічному тексту або одиниці оригіналу. Еквівалентність перекладу відносно оригіналу – це завжди поняття відносне. Але і рівень відносності різниться. Ступінь наближення до оригіналу залежить від багатьох факторів: від майстерності перекладача, від особливостей мов та культур, часу написання оригіналу та перекладу, характеру текстів, що перекладаються тощо.

На мій погляд, еквівалентність у теорії перекладу слід розуміти, як збереження відносної рівноцінності змістовної, значеннєвої, семантичної, стилістичної та функціонально-комунікативної інформації, що вміщують оригінал та переклад. Слід зазначити, що еквівалентність оригіналу та перекладу – це перш за все спільність розуміння інформації, що міститься у тексті, включаючи й ту, що впливає не тільки на розум, але і на почуття реципіента. Ми не випадково згадали інформацію, що містить текст, а не одна окрема одиниця, тому що неологізми, які ми використовуємо та перекладаємо, зустрічаються у певному оточенні, тобто у тексті та контексті, яке безпосередньо впливає на значеннєві відтінки неологізму, а значить і на його перекладний еквівалент. Тобто говорячи про еквівалентність та адекватність перекладу неологізму, ми також говоримо про еквівалентність та адекватність тексту, в якому він був ужитий.

Відомо, що переклад матеріалізується у двох формах, усній та письмовій. Рівень еквівалентності та адекватності усного та письмового перекладних текстів значно різниться. Спочатку розглянемо сферу усного перекладу[3], який, зазвичай, поділяється на послідовний (абзацно-фразовий включно) та синхронний. Найбільш складним для досягнення еквівалентності є синхронний переклад. Сама сутність цього виду перекладу не дозволяє досягти високого рівня еквівалентності. Адже під час синхронного перекладу перекладна мова народжується майже одночасно з прийняттям усного повідомлення на мові оригіналу. Саме часовий фактор впливає на зниження рівня еквівалентності. Синхроніст запізнюється у передачі значення порівняно з мовою оригіналу, виникає так звана “синфазність”, тобто фазовий зсув. З іншого боку, перекладач зобов`язаний закінчити переклад у той самий часовий відрізок, що і оратор. При перекладі неологізмів, вживаних в оригіналі, задача ускладнюється тим, що навіть професійний перекладач може не знати значення того чи іншого неологізму, тож він може припустити значення неологізму або зовсім його опустити. Що, звичайно, є також важливим чинником, який впливає на рівень еквівалентності. Неминучість фазового зсуву та часового обмежника примушує перекладача шукати можливості для лінійних (горизонтальних) синтаксичних трансформацій, для словесного ущільнення інформації, що передається, та скорочення семантичної надмірності, якщо вона є у повідомленні оратора. Під синтаксичними трансформаціями ми розуміємо, наприклад, використання слова замість фразеологізму або дієслівного звороту, слова, що вже існує у мові перекладу, але має вужче чи ширше значення, замість неологізму. Усе це дозволяє отримати необхідний резерв часу для перекладу.

Ще один тип усного перекладу – це послідовний, який виконується пофразно або поабзацно. Однак у всіх цих видів усного перекладу зберігається подібна до власне синхронного перекладу неповнота еквівалентності.

Щодо еквівалентності письмового перекладу, то слід, перш за все, пам`ятати, що на відміну від усного письмовий переклад робиться при постійному зверненні до оригінала. Якщо перекладач не дуже обмежений у часі, він може використовувати допоміжні засоби: різноманітні словники, довідники, енциклопедії тощо. Тобто він обов`язково з`ясує значення неологізму та вживатиме всі можливі засоби для збереження значеннєвого навантаження при перекладі. Його обмежує тільки зобов`язаність перекласти іншомовний текст з найбільшою інформаційною точністю. Письмовий переклад перелічених видів текстів вимагає високого рівня еквівалентності, точності, іноді, навіть, буквалізму, вірної передачі значень мовних одиниць, бо зазвичай це важливі документи чи публічні заяви тощо.

Отже еквівалентність чи адекватність перекладу неологізмів – це поняття відносні та теоретичні, а, насправді, все залежить від перекладача, його майстерності, обізнаності у сфері, в якій він працює, його сумління.

Розділ ІV. Практика перекладу неологізмів сфери економіки

ІV.1 Практика перекладу неологізмів сфери економіки

В даному розділі розглянуті можливі варіанти передачі неологізмів сфери економіки англійської мови засобами української та російської мови. У більшості випадків при перекладі використовується прийом транскрипції, але іноді неологізм потребує ще додатково описового перекладу, а саме пояснювального засобу. Неологізм потребує пояснювального перекладу тоді, коли зустрічається поза сферою свого частого вживання. Наприклад, коли економічний термін застосовують у публіцистичних текстах, газетах, журналах, читачі яких можливо не знайомі зі спеціальною термінологією економіки. Прийоми калькування та транслітерації також широко застосовуються у перекладацькій практиці. Розглянемо наступні приклади:

ü   Call в англійській мові означає `називати`, `викликати, закликати, прикликати`, `виклик`, `телефонний дзвінок` тощо. Однак із розвитком біржової справи досить недавно у нього з`явилося нове значення, зафіксоване у словниках як укр. `колл, опціон колл`, рос. `колл, опцион колл` (тобто право купити впродовж визначеного терміну цінні папери за обумовленою ціною з попередньою сплатою премії), а з розвитком банківської справи – `вимога банка до позичальника про дострокове погашення кредиту у зв`язку з порушенням його умов`. Тобто, ми маємо справу із семантичним неологізмом – вже існуючим словом, яке набуло нового значення. Отже в даному випадку перекладач скористується прийомом транслітерації, якщо з контексту буде зрозуміло, що мова йдеться саме про біржову справу, в іншому ж випадку необхідно буде застосувати описовий переклад для уточнення значення неологізму.

ü   Оpen outcryцей біржовий термін, використовуючи калькування, можна було б передати як укр. `відкритий вигук`, рос. `открытый выкрик` не турбуючись про буквалізм, оскільки всім відомо, що на біржі необхідно дуже швидко реагувати на попит та пропозицію і під час визначення ціни, для того, щоб випередити конкурентів, не кричати просто не можливо. Однак такий спосіб передачі (а тим більше транскрибування або транслітерація) є неприйнятним, тому що не розкриває значення цього слова. В даному випадку найбільш влучним буде прийом описового перекладу. Так, в The Oxford Dictionary for the Business World (1993) значення терміна open outcry пояснюється якa meeting of commodity brokers with dealers in order to form a transaction. Trades usu. form a ring around the person shouting out bids and offers`, а переклад в даному випадку буде такий: укр. - `метод біржової торгівлі за допомогою прямого контакту продавця з покупцем`; рос. – `метод биржевой торговли при помощи прямого контакта продавца и покупателя`. Цей неологізм був утворений за допомогою надання нових значеннь вже існуючим у мові словам, тобто цей неологізм є семантичним.

ü   Nylon (New York + London) – завдяки тісним економічним стосункам між Нью Йорком та Лондоном десятки тисяч нью-йоркців мешкають у Лондоні і навпаки, два міста перетворюються на “один трансатлантичний мегаполіс”, отже засобом зрощення був утворений неологізм, який українською та російською мовами перекладається з а допомогою прийому транскрипції і звучить так – укр. `Нейлон`, рос. `Нейлон.

ü   Goldilocks economyцей неологізм виник в останні роки для позначення тимчасового стану економіки в деяких розвинутих країнах, що характеризуються стійкими темпами росту і низьким рівнем інфляції. В англо-англійському словнику ми знайдемо таке визначення – “A term developed in the mid 1990s to describe the positive performance of the economy as `not too hot, not too cold; just right.` Виходячи з вище сказаного найкращім при перекладі даного неологізму було б скористатися описовим перекладом, підставним засобом зокрема, отже його український та російський еквіваленти звучать як укр. `золота економіка` або `політика золотої економіки`, рос. `золотая экономика` або `политика золотой экономики`. Мушу зазначити, що підставний засіб використовується не часто за причин високого рівня вимог до українського або російського еквівалента.

ü   Kiteflyer укр. `одержувач грошей під фіктивний вексель` або `користувач фіктивним векселем`, рос. `получатель денег под фиктивный вексель` або `пользователь фиктивным векселем` (від fly kites` використовувати фіктивні чеки для отримування засобів для інкасації”. Цей неологізм був перекладений за допомогою описового перекладу пояснювальним засобом, так як в українській мові не існує слів, які б могли передати його значення, а інші способи перекладу були б неефективні.

ü   Bodyshopper `вербувальник, людина, яка займається найманням програмістів у країнах, що розвиваються, для американських комп`ютерних фірм`. Ми бачимо, що описовий переклад занадто довгий і не зручний для використання, отже кращім варіантом буде переклад транскрипцією – укр. `бадішопер`, рос. `бадишопер` він буде підхожим для використання безпосередньо у професійній сфері, але знову таки він має великий недолік, а саме, для більшості українських та російських читачів слово `бадішопер` не має ніякого значення і є незрозумілим. Отож оптимальним варіантом для загального вживання буде скорочений варіант першого описового перекладу – укр. `вербувальник кваліфікованих програмістів за кордон`, рос. `вербовальщик квалифицированных программистов за границу`. Цей неологізм був утворений за допомогою словоскладання іменників `body` та `shopper`, які у свою чергу змінили семантику.

ü   Techno-migrant – ` фахівець в області сучасної техніки, особливо з країн, що розвиваються, який емігрує в розвинену країну, особливо в США`. Переклад даного неологізму аналогічний до попереднього, тобто для професійної сфери вживання кращим буде прийом транскрипції – укр. `техномігрант`, рос. `техноэмигрант`, а для широко кола використання – укр. `фахівець, який емігрував працювати закордон`, рос. `специалист, эмигрировавший работать заграницу.

ü   Flexible recyclingукр. `процес заміни старих галузей економіки, старих підприємств новими з переміщенням капіталів, знань і людських ресурсів`, рос. `процесс замены старых отраслей экономики, старых предприятий новыми с перемещением капиталов, знаний и человеческих ресурсов` – не дивлячись на багатослівність цей описовий переклад буде оптимальним для даного семантичного неологізму, так як тільки він в повному об`ємі передає його значення.

ü   Mass customizationукр. `використання техніки масового виробництва для випуску товарів для індивідуального споживання`, рос. `использования техники массового производства для выпуска товаров для индивидуального потребления`. Знову випадок аналогічний попередньому: описовий еквівалент, утворений пояснювальним засобом, є найліпшим рішенням для передачі повного обсягу значення.

Наступна група неологізмів перекладається за допомогою описового перекладу, пояснювального засобу, тому що жоден з інших прийомів не задовольняє вимогам сучасного перекладу. Ці неологізми є термінами сучасної економіки Англії та США, які не мають аналогів в українській мові.

ü   Carryback – укр. `перенесення збитків на більш ранній період`, рос. `перенесение убытков на более ранний период`. Неологізм утворений за допомогою словоскладання.

ü   Citiplus – укр. `інструмент хеджування, який пропонується клієнтам банком “Сітібенк”(США)`, рос. `инструмент хеджирования, предлагаемый клиентам банком `Ситибанк` (США)`. Неологізм утворений шляхом словоскладання.

ü   Divident-right certificateукр. `сертифікат, який дає право на отримання дивідендів`, рос. `сертификат, дающий право на получение дивидентов`. Семантичний неологізм.

ü   Dear-money policyукр. `обмеження кредиту за допомогою підвищення процентних ставок`, рос. `ограничение кредита с помощью повышения процентных ставок`. Семантичний неологізм.

ü    B-unit (Barclays currency unit) – укр. `Бі-одиниця` (міжнародна грошова одиниця банка “Барклейз бєнк интернешнл”), рос. `Би-единица` (международная денежная единица банка `Барклейз бэнк интернешнл`). Даний неологізм був утворений за допомогою абревіації.

ü   Closing bank укр. ` банк, що завершує операцію, в який приймало участь декілька банків`, рос. `банк, завершающий операцию, в которой принимало участие несколько банков`. Семантичний неологізм.

ü   Fed Wireукр.`система електронного зв`язку федеральних резервних банків` (США), рос.`система электронной связи федеральных резервных банков`(США).

ü   Corporate welfare укр.`фінансові пільги, які надаються американським корпораціям`, рос. `финансовые льготы, которые предоставляются американским корпорациям`. Семантичний неологізм.

ü   Reengineeringукр.`скорочення працівників`, рос. `сокрощение кадров`. Даний неологізм був утворений за допомогою афіксації, а саме префікс “reдодали до вже існуючого у мові слова, хоча і воно набуло дещо нового значення.

ü   Downagingукр.`скорочення штатів за ознакою віку`, рос. `сокращение кадров по возрастному признаку` (тобто звільняються насамперед робітників середнього та літнього віку і замінюються молодими робітниками.). Неологізм був утворений словоскладанням.

ü   Sub-prime lenderукр. `особа або організація, що дають кредити людям, які вважаються некредитоздатними`, рос. `особа или организация, дающая кредиты людям, которые считаются некредитоспособными`. Семантичний неологізм.

Наступна група неологізмів утворена шляхом зрощення основи одного слова з усіченою основою іншого слова або двох усічених основ і перекладатися вони будуть здебільшого прийомом описового перекладу, пояснювальним засобом. Розглянемо приклади:

ü   Netiquette (net + etiquette = netiquette) укр. `неписані загальноприйняті правила спілкування або розташування інформації в Інтернет` або просто `неписані правила користування мережею Інтернет`, рос. `неписаные общепринятые правила общения и размещения информации в Интернет` або просто `неписаные правила использования Интернет.

ü   Forex – (foreign + exchange = forex) укр. `резерви в іноземній валюті`, рос. `резервы в иностранной валюте.

ü   Impex – (import + export = impex) укр. `експортно-імпортні операції`, рос. `экспортно-импортные операции.

ü   Advermation (advertisement + information = advermation) – укр.`рекламна інформація`, рос.`рекламная информация.

ü   Advertorial (advertisement + editorial =advetorial) – укр.`основний рекламний блок`, рос.`основной рекламный блок.

ü   Fill-or-kill order –укр. `наказ клієнта брокеру, який повинен бути негайно виконаний або анульований`, рос.`приказ клиента брокеру, который должен быть выполнен немедленно или анулирован`. Дуже цікавий неологізм, якщо дослівно перекласти, то маємо `виконай або вбий наказ`, виходячи з правил роботи на біржі ми знаємо, що там треба діяти не гаючись і наказ клієнта брокер повинен виконати негайно, тому що курси продажу або покупки, ставки змінюються щосекунди, і той хто не встиг не отримує прибутку. І знову ж таки був застосований прийом описового перекладу, як найліпший у даному випадку.

ü   Interbank marketукр.`міжбанківський ринок`, рос. `межбанковский ринок`. При перекладі даного неологізму був використаний прийом калькування. Маючи справу зі складним словом ми розбили його і переклали складові: interbank = inter + bank, отже interміж, а bahk – банківський і отримали український та російський еквіваленти – `міжбанківський`. Цей неологізм був утворений методом зрощення.

ü   Order interval – укр.`цикл замовлення`, рос.`цикл заказа` (інтервал між послідовними замовленнями). В цьому випадку ми скористалися описовим перекладом, підставним засобом, так як в українській та російських мовах вже існувало слово, яке б могло передати значення англійського слова.

ü   Managed floating rateукр.`мінливий курс, що коректується`, рос.`изменчивых корректирующийся курс`. Цей неологізм також перекладається шляхом підставного засобу описового перекладу. `Managed` переклали як `що коректується`, тому що тут ми спостерігаємо повний збіг обсягів значень у межах пари лексикографічних відповідностей.

Наступна група неологізмів перекладена також за допомогою підставного засобу, але тут не буде повного збігу об`ємів значень, а відбудеться семантична трансформація, а саме концентрична. При перекладі цих неологізмів ми спостерігаємо звуження значення. Наприклад:

ü   Transition country – укр.`країна з перехідною економікою`, рос.`страна с переходной экономикой` (але дослівно `країна переходу`).

ü   Industrial country – укр. `промислово–розвинута країна`, `промышленно-развитая страна` (але дослівно `промислова країна`).

 У зв`язку з глобалізацією економіки та бізнесу, яка принесла не тільки широкі можливості, а й нові й серйозні проблеми, виникли такі неологізми як:

ü   Antiglobalizationукр.`антиглобалізація`, рос. `антиглобализация.

ü   Globoprotestersукр. `супротивники глобалізації`, рос. `противники глобализации.

ü   Globocrat укр. `прихильник глобалізації`, рос. `сторонник глобализации.

ü   Attention economicsангло-англійський словник дає нам таке визначення: ”An economic model based on the expanding amount of available information and the static amount of attention consumers can devote to that information”. Тобто, без сумніву, найкращім прийомом для перекладу буде описовий, пояснювальний засіб, отже переклад буде наступним – укр. `економічна модель, основою якої є поширення інформації`, рос. `экономическая модель, основой которой является распространение информации.

ü   Slugflation англо-англійський словник дає таке визначення: “a combination of sluggish growth and rising inflation in the economy (фактично позначає те саме явище, яке позначалося раніше словом stagflation) і використовується для характеристики стану економіки у Великій Британії. Найкращім у даному випадку буде застосувати транскрипцію, отже переклад буде звучати як укр. `слагфляція`, рос. `слагфляция` подібно до інфляції та стагфляції.

ü   Econophysicsв останній час деякі вчені вважають, що “поведінка” світової економіки нагадує поведінку електронів або молекул води, які взаємодіють між собою. Саме тому виник цей неологізм. Він позначає застосування принципів математичної фізики до дослідження фінансових ринків. Маючи справу зі складним неологізмом даного типу, оптимальним варіантом буде застосування прийому калькування: econophysics = econo + physics, `econo` – першу частину перекладемо шляхом транскрипції `еконо`, так як для українських читачів воно буде зрозумілим, `physics` – а другу частину перекладемо звичайним способом `фізика` і отримаємо переклад укр. `еконофізика`, рос. `эконофизика.

Для наступних неологізмів переклад описовим прийомом, пояснювальним або підставним засобом, буде найефективнішим:

ü   Crony capitalismукр. `корумпована форма капіталізму з такими рисами, як деспотизм, фаворитизм, клановість` або `тіньовий капіталізм`, рос. `корумпированная форма капитализма с такими чертами как деспотизм, фаворитизм, клановость` або `теневой капитализм.

ü   Crony capitalistукр. `підприємець, бізнесмен, що розбагатів в умовах корумпованого капіталізму`, рос. `предприниматель, бизнессмэн, розбагатевший в условиях корумпированого капитализма.

ü   Kleptocapitalismукр. `злодійський, бандитський капіталізм`, рос. `бандитский капитализм.

ü   Silicon-chip capitalismукр. `капіталізм в умовах інформаційної революції`, рос. `капитализм в условиях информационной революции`.

ü   Kanbrain укр. `система одержань знань, інформації за замовленням, згідно з необхідністю`, рос.`система получения знаний, информации на заказ, согласно необходимости.

ü   E-sourcing укр. `комп`ютерізована система постачання сировиною, матеріалами`, рос. `компьюторизированая система поставки сырья, материала.

ü   Post-fordism укр. `пост-фордізм`, рос. `пост-фордизм` (перехід від масового виробництва продукції на спеціалізоване за допомогою сучасної техніки). Неологізм було перекладено транслітерацією.

ü   Casualisationукр. `впровадження днів неформального одягу`, рос. `введение дней неформальной одежды`. Неологізм перекладено описовим перекладом.

ü   Dress-down daysукр. `дні неформального одягу`, рос. `дни неформальной одежды`. Неологізм перекладено пояснювальним засобом.

ü   Casual Fridaysукр. `дні неформального одягу ,неформальні п'ятниці`, рос. `дни неформальной одежды, неформальные пятницы`. Неологізм перекладено пояснювальним засобом.

ІV.2 Практика перекаладу неологізмів сфери комп`ютерних технологій та Інтернет

У даному розділі розглянуті можливі варіанти передачі неологізмів сфери комп`ютерних технологій та Інтернет англійської мови засобами української та російської мови. У більшості випадків при перекладі застосовується описовий переклад, хоча інші види перекладу теж мають місце. Справа в тому, що при перекладі більшості неологізмів необхідне застосування одразу двох видів перекладу, наприклад, транскрипції та описового перекладу. Тому що не можна не брати до уваги той факт, що найсучасніше програмне забеспечення та техніка ( а саме з ними пов`язані новоутворення у цій сфері) надходить на Україну англійською мовою, тож комп`ютерні фахівці добре знають, їм просто необхідно знати, що означає те чи інше слово англійською мовою. Отже перекладений транскрипцією неологізм буде їм зрозумілим, інша справа вживання неологізму поза професійною сферою. У цьому разі бесперечно має бути застосований описовий переклад.

Перша група неологізмів була утворена за допомогою афіксоїду `cyber`, так звані “кібернеологізми”, які набули надзвичайного поширення у 90-ті роки і які відтворюють значення `пов`язаний з комп`ютерною технікою або Інтернет`. Афіксоїд `cyber` українською та російською мовами здебільшого перекалдається транскрипцією `кібер` або підставним засобом `електроний` чи пояснювальним `той, що здійснюється через Інтернет.

ü   Cyberplagueукр. `кіберчума`, рос. `киберчума`. Цей неологізм утворився завдяки масовому та стрімкому поширенню комп`ютерної техніки, щоб позначити процес неймовірного впливу Інтернет та захопленість суспільством комп`ютерами та Інтернет. Переклад було здійснено засобом калькування.

ü   Cybercashукр. `електронні гроші`, рос. `электронные деньги`. Перекладено підставним засобом.

ü   Cybercommuterукр. `користувач Інтернет`, рос. `пользователь Интернет`. Неологізм перекладений підставним засобом описового перекладу.

ü   Cyberinvestingукр. `електронне інвестування`, рос. `электронное инвестирование`. Перекладено засобом синонімічної заміни.

ü   Cybersurfукр. `здіснення пошуку в Інтернер`, рос. `поиск в Интернет`. Перекладено засобом описового перекладу.

ü   Cyberrizeукр. `кубернезувати`, рос. `кибернезировать`. Даний варіант перекладу був здійснений буквально і слід відзначити, що не дивлячись на деяку незручність сприйняття та вимови українським та російским користувачам даного неологізму, він досить вживаний. Але одночасно існують й інші варіанти перекладу, такі як: укр. `комп'ютеризувати, активно використовувати Інтернет`, рос. `компьютизировать, активно использовать Интернет`, які можна назвати адаптованими та більш сприйнятними для загального вживання.

ü   Cyberspaseукр. `кіберпростір`, рос. `киберпространство`. При перекладі був застосований засіб калькування.

ü   Cyberventingукр. `висловлення незадоволення своїми начальниками через Інтернет`, рос. `выражение недовольства своими начальниками через Интернет`. Застосування пояснювального способу робить переклад розгорнутим та доступним для кожного, але знову таки він надто довгий і не зовсім зручний для повсякденого вживання, тож для людей обізнаних краще застосувати підставний засіб і це буде звучати як укр. `електронна книга скарг`, рос. `электронная книга жалоб.

ü   Cyber-enterpreneurукр. `підприємець, який здійснює торгівлю через Інтернет`, рос. `предприниматель, осуществляющий торговлю через Интернет`. Перекладено пояснювальним засобом, описового перекладу.

ü   Cyberdemocrаcyукр. `кібердемократія`, рос. `кибердемократия`. При перекладі застосовано калькування.

ü   Cyberdebateукр. `кібердебати` або `дебати через Інтернет мережу`, рос. `кибердебаты` або `дебаты посредством Интернет`. У першому випадку було використано калькування, у другому – пояснювальний засіб.

ü   Cybermedicineукр. `кібермедицина` або `лікування через Інтернет`, рос. `кибермедицина` або `медицина посредством Интернет`. У першому випадку було використано калькування, у другому – пояснювальний.

ü   Cyberclinics укр. `кіберклініки` або `Інтернет клиники`, рос. `киберклиники` або `Интернет клиники`. При перекладі було застосовано калькування та підставний засіб описового перекладу.

ü   Cyberjournalismукр. `кібержурналістика`, рос. `кибержурналистика`. Неологізм виник для позначення, як журналістики із широким використанням сучасної техніки, так і періодичних виданнь, що поширюються через Інтернет. Неологізм було перекалдено калькуванням, але при необхідності можна застосувати також і описовий переклад.

ü   Cybercast -укр. `передавати, показувати через комп'ютерну мережу Інтернет`, рос. `перекдавать, показывать через компьютерную сеть Интернет`. Неологізм було утворено по аналогії з вже існуючими в англійській мові broadcast та telecast у зв'язку з ’’новими медіа’’ та перекладено пояснювальним засобом.

ü   Cybersoupукр. `багатосерійна мелодрама, що демонструється через Інтернет`, рос. `многосерийная мелодрама, которая демонстрируется через Интернет`. При перекладі був застосований пояснювальний засіб описового перекалду.

ü   Cyberschoolукр. `кібершкола`, рос. `кибершкола`. Перекладено калькуванням.

ü   Cybercollege – укр. `кіберколедж`, рос. `киберколледж`. Перекладено калькуванням.

ü    Cybereducator – укр. `кібервчитель`, рос. `киберучитель`. Перекладено калькуванням.

ü    Cyberlecture – укр. `кіберлекція`, рос. `киберлекция`. Перекладено калькуванням.

ü   Cyberstudy, сybereducationукр. `кібернавчання` або `дистанційне навчання через Інтернет`, рос. `киберобучение` або `дистанционное обучение посредством Интернет`. У першому випадку було застосовано калькування, у другому – пояснювальній засіб описового перекладу.

ü   Cyber-inequality – даний неологізм виник у зв`язку з тим, що у минулі роки західні ідеологи посилено розвивали ідею ’’комп'ютерної демократії’’, думку про те, що володіння сучасною технікою призведе до урівнювання різних класів і шарів населення. Пізніше більш поширеною точкою зору на соціально-економічні наслідки інформаційної революції стають поняття `cyber-inequality`, що відображає зворотню сторону ’’комп'ютерної демократії’’, а саме те, що розвиток комп'ютерної техніки не тільки не зрівняв різницю класів суспільства, а навпавки посилив її. На українську та російську мови неологізм перекладається калькуванням: укр. `кібернерівність`, рос. `кибернеравенство.

ü   Сybersickness – останнім часом комп'ютери настільки захопили деякі шари суспільства, що стали причиною хвороби, сипмтомами якої є залежність від комп'ютера, перевтома, безсоння. Цей неологізм також буде перекладатися калькуванням: укр. `кібернездужання`, рос. `киберболезнь.

ü   Сybersecurity - сьогодні не тільки фахівці, але навіть любителі комп'ютерної техніки можуть здійснювати вторгнення в чужі комп'ютери, тому виник цілий комплекс проблем, пов'язаних із захистом комп'ютерних систем і інформації, що направляється через ці системи, тобто проблем сybersecurity – укр. `кібербезпеки`, рос. `кибербезопастность`. Неологізм, аналогічно до поперднього перекладено калькуванням.

ü   Cybercrime – укр. `кіберзлочин`, рос. `киберпреступление`. Цей неологізм також буде перекладатися калькуванням.

ü    Сyber break-in – укр. `кібервторгнення` або `кіберзлом`, рос. `кибервторжение` або `кибервзлом`. Перекладено калькуванням.

ü   Сyberpofiler – укр. `кіберпрофайлер`, рос. `киберпрофайлер`. Це фахівці, які поєднують кваліфікації психологів, комп`ютерщиків та детективів і які працюють у напрямку розкриття “кіберзлочинів”. З огляду на те, що даний неологізм дуже семантично “заповнений”, при перекладі використовується транскрипція, як найбільш адекватна у даному випадку. Але якщо цей неологізм буде використаний поза своєю сферою професійного вживання, то, звичайно, описовий переклад може бути також застосований.

ü   Сyberterrorism – укр. `кібертероризм`, рос. `кибертерроризм`. Перекладено калькуванням.

Наступні три неологізми відображають одне і те саме поняття “інформаційної війни”, яка, на думку американських вчених у галузі комп`ютерів, може цілком зруйнувати економіку країни за такий же короткий термін, як і війна із застосуванням ядерної зброї. Перші два неологізми перекладаються буквально, третій - калькуванням.

ü   Іnformation warfare –укр. `інформаційна війна`, рос. `информационная война.

ü   Network war – укр. `війна мереж`, рос. `война сетей.

ü   Сyberwar – укр. `кібервійна`, рос. `кибервойна.

ü    Non-lethal weapons – укр. `зброя психологічного впливу`, рос. `оружие психологического воздействия`. Саме в зв'язку з ’’інформаційною війною’’ виникло поняття ’’несметрельної’’ зброї - non-lethal weapons, яке позначає засоби впливу на противника без знищення живої сили, руйнування міст, комунікації (війна інформаційних систем, засоби психологічного впливу). Даний семантичний неологізм перекладено пояснювальним засобом, як найбільш адекватним.

ü   Сyberstalking – укр. `кіберпереслідування`, рос. `киберпреследование`. Неологізм перекладено калькуванням. Здебільшого завдяки тому, що ще не розроблене законодавство, що здійснювало б правовий контроль за поширенням інформації через комп'ютерну техніку, особливо через Інтернет, усе більше людей стають жертвами кіберпереслідування (методичного надсилання листів з погрозами, непристойностями і т.п).

ü    Сyberporn – укр. `нелегальне поширення порнографії через Інтернет`, рос. `нелегальное распространение порнографии через Интернет`. Даний неологізм перекладено пояснювальним засобом, як найбільш адекватним.

ü   Сybersleaze – укр. `пропаганда расизму, насильства, агресивності через Інтернет`, рос. `пропаганда рассизма, насилия, агрессивности через Интернет`. Неологізм перекладено аналогічно до попереднього.

ü   Сybercop – у зв`язку з поширенням порнографії та її спрямованістю на дітей виникла необхідність створення міжнародного контролюючого органу, який одержав назву `cybercop`, яка перекладається калькуванням: укр. `кіберполіцейський`, рос. `киберполицейский.

ü   Сybercrook – укр. `кіберзлодій`, рос. `киберпреступник`. Перекладено калькуванням.

ü   Сyberthief – укр. `кібершахрай`, рос. `кибермошенник`. Перекладено калькуванням.

ü   Сybersaboteur – укр. `кібердиверсант`, рос. `кибердиверсант`. Перекладено калькуванням.

ü   Сyberpirate – укр. `кіберпірат`, рос. `киберпират`. Кіберпірати, наприклад, займаються тим, що топлять неіснуючі кораблі й одержують численні страхові суми грошей.

ü   Сyberattack – укр. `кібернапад`, рос. `кибернападение`. Перекладено калькуванням.

Словотворчим елементом наступної групи неологізмів є афікси `dot` або `dot-com`, які в свою чергу були утворені від умовних позначок Інтернет і які можуть виступати у ролі як префіксів, так і суфіксів.

ü   Dot bombукр. `інтернетівська фірма-банкрут`, рос. `обанкротившаяся Интернет фирма`. Неологізм було перекладено описовим засобом, а точніше підставним.

ü   Dot snot – даний неологізм використовується для позначення самовпевненої людини, що розбагатіла, створивши Інтернет компанію, тож описовий переклад (а саме пояснювальний засіб) не допоможе створити адекватний еквівалент, бо буде занадто довгим для такого майже сленгово неологізму. Можна використати підставний спосіб, але у кожному випадку підстанови перекладач у першу чергу буде брати до уваги контекст. У даному узагальненому значенні переклад буде звучати як укр.`Інтернет магнат`, рос. `Интернет магнат.

ü   Hotdot – укр. `дуже успішна інтернет компанія` або `крута інтернет компанія`, рос. `процветающая интернет компания` або `крутая интернет компания`. При першому та другому варіанті перекладів був застосований підставний засіб описового перекладу, але який саме використає перекладач залежить від контексту та ситуації в якій буде здійснюватися акт перекладу, бо другий варіант є більш розмовним.

ü   Dot-com economyукр. `економічна діяльність, здійснювана через Інтернет`, рос. `экономическая деятельность, осуществляемая через Интенет`. Неологізм перекладено пояснювальним засобом, як найбільш адекватним.

ü   Dot-commer, dot-commie укр. `кіберпідриємець, кіберслужбовець`, рос. `киберпредприниматель, киберслужащий`. Дані неологізми cтали вводити поняття підприємця, бізнесмена, що здійснює свою комерційну діяльність тільки через Інтернет або службовця інтернетівської компанії, фірми. Неологізм було перекладено підставним засобом.

ü   Dot-community укр. `район зосередження компаній, що здійснюють свою діяльність через Інтернет`, рос. `район сосредоточения компаний, совершающих свою деятельность через Интернет`. Неологізм перекладено пояснювальним способом, як найбільш адекватним.

ü   Dot-com world – укр. `світ Інтернет`, рос. `мир Интенет`, тобто світ організацій, що здійснюють свою діяльність через Інтернет. Неологізм перекладено підставним засобом.

ü   Dot-con artist – укр. `кібершахрай`, рос. `кибермошенник`. Цей неологізм базується на своєрідній грі слів, оскільки новотвір `dot-com`, як уже відзначалося, позначає компанію, фірму, що здійснює свою комерційну діяльність тільки через Інтернет, а словосполучення `con artist`, запозичене у свій час із сленгу, вживається для позначення шахрая, афериста. Тож при зрощені цих двох елементів маємо `dot-con artist` , який перекладаеться підставним засобом описового перекладу.

Цілий ряд лекичних одиниць пов`язаний з інформаційною технікою було утворено за допомогою абревіації. У нижче вказаних прикладах мається на увазі слово `electronic` та його абревіатурна форма `е`, що означає `електронний`, `комп`ютеризований, пов'язаний із комп'ютерною технікою` або `'той, що здійснюється через комп'ютерну мережу Інтернет.

ü   E-banking укр. `здійснення банківських операцій через Інтернет`, рос. `осуществление банковских операций через Интернет`. Неологізм перекладено пояснювальним засобом описового перекладу.

 Наступні неологізми перекладатимуться буквально враховуючи те що `е` – це абревіатурна форма `electronic.

ü   E-bookукр. `електронна книга`, рос. `электронная книга.

ü   E-business, e-commerce, e-trading, e-salesукр. `елетронна торгівля`, рос. `электронная торговля.

ü   E-cashукр. `електронні гроші`, рос. `электронные деньги`.

ü   E-democracyукр. `кібердемократія`, рос. `кибердемократия`. Перекладено підставним засобом.

ü   E-lifeукр. `електронний спосіб життя`, рос. `электронный способ жизни`. Перекладено буквально. Цей неологізм виник для позначення життя, коли реалізація потреб і бажань (і не тільки матеріальних) здійснюється за допомогою комп'ютерної техніки, особливо через Інтернет.

ü   E-mallукр. `електронний магазин`, рос. `электронный магазин`.

ü   E-palукр. `друг по електронному листуванню`, рос. `друг по електронной переписке`. Перекладено пояснювальним засобом.

ü   E-publishingукр. `електронне видавництво`, рос. `электронное издательство.

ü   E-serviceукр. `електронне обслуговування`, рос. `электронное обслуживание.

ü   E-shoppingукр. `купівля товарів через Інтернет`, рос. `покупка товаров посредством Интернет`. Перекладено пояснювальним засобом

ü   E-speakукр. `електронна розмова`, рос. `электроннй разговор.

ü   E-textукр. `електронний текст`, рос. `электронный текст.

ü   E-recruiters, E-cruitersукр. `електроні вербувальники`, рос. `электронные вербовщики.

ü   E-recruitment, E-cruitmentукр. `електроне вербування`, рос. `электронное вербование.

ü   E-retail, е-retailing, е-tail, е-tailingукр. `роздрібна електронна торгівля`, рос. `розничная электронная торговля`. Неологізми перекладені за допогою пояснювального засобу описового перекладу.

ü   E-retailer E-tailerукр. `роздрібний електронний торгівець`, рос. `розничный электронный торговец`. Неологізми перекладені за допогою пояснювального засобу описового перекладу.

ü   E-envoyукр. `чиновник, відповідальний за розвиток електронної торгівлі у Великобританії`, рос. `чиновник, ответственный за развитие электронной торговли в Великобритании.

ü   E-ministerукр. `електронний міністр`, рос. `электронный министр. Доречі саме він здійснює контроль над `е-envoy.

ü   Е-commerce degree – укр. `вчений ступінь у галузі “електронної торгівлі”, рос. `ученный степень в области “электронной торговли”`. Неологізм перекладений пояснювальним засобом. На сьогодні усе більше американських університетів пропонують програми здобуття вчених ступенів у галузі “електронної торгівлі”.

ü   Ecabinetукр. `електронний кабінет`, рос. `электронный кабинет.

ü   E-therapyукр. `консультації психіатрів через Інтернет`, рос. `консультации психиатров посредством Интернет`. Переклад здыйснений за допомогою пояснювального засобу.

ü   E-Scienceукр. `електронная наука`, рос. `электронная наука`. Вплив, який зазнають різні науки в процесі розгортання інформаційної революції, у найбільш загальному вигляді відбивається неологізмом `e-Science`. Його було створено для позначення сучасного, компютерного етапу розвитку науки, якій притаманні такі риси, як всесвітній масштаб співробітництва вчених, обробка і використання такого обсягу досліджуваного матеріалу, який зовсім недавно неможливо було навіть уявити.

ü   E-educationукр. `електронне навчання` або `дістанційне навчання через Інтернет`, рос. `электронное обучение` або `дистанционное обучение посредством Интернет`. У першому випадку був застосований буквальний переклад, у другому – пояснювальній засіб описового перекладу.

ü   Е-scam – укр. `електронне шахрайство`, рос. `электронное мошенничество.

Наступна група неологізмів вдячна своїм походженням слову `digital`, яке подарувало життя багатьом семантичним неологізмам комп'ютерної сфери. І яке розкриває значення `пов'язаний із комп'ютерами, комп'ютеризований`, а згодом `пов'язаний із комп'ютерною мережею Інтернет.

ü   Digitaliaукр. `діджиталія` або `усе, пов`язане з комп'ютерами та цифровими технологіями`, рос. `диджиталия` або `всё, что связано с компьютерами и цифровыми технологиями`. Неологізм утворений шляхом суффіксації. У даному випадку маємо два варіанти перекладу: перший – за допомогою транскрипції, другий – за допомогою пояснювального засобу. Перший варіант – для вживання, безпосередньо, у професійній сфері , другий – для вживання поза нею. Але я віддаю перевагу першому варіанту, як найбільш адекватному, з огляду на те, що, по-перше, даний термім є дуже семантично вмістким, що робить переклади іншими засобами не повними і, по друге, те, що слово `діджитал` є вже досить вживаним і для багатьох людей, по за професійною сферою, зрозумілим.

ü   Digitalisation (digitalization) – укр. `комп`ютеризація`, рос. `компьютеризация`. Неологізм утворений суффіксацією і перекладений підставним засобом описового перекладу.

ü   Digiteerукр. `фахівець у сфері цифрових технологій`, рос. `специалист в сфере цифровых технологий`. Даний неологізм був утворений за допогою суффіксу `-eer`, аналогічно до існуючого в англійській мові `engineer`. Перекладений пояснювальним способом.

ü   Digitheadedукр. `фахівець, занадто захоплений цифровими технологіями та Інтернет`, рос. `специалист, слишком увлеченный цифровыми технологиями и Интернет`. Неологізм утворений зрощенням і перекладається пояснювальним засобом. Але з огляду на те, що цей неологізм прийшов з комп`ютерного жаргону і є дещо розмовним, то у слушному певному контексті буде перекладатися як `людина, “схиблена” на технологіях Інтернет`, рос. `человек, “повернутый“ на технологиях Интернет.

ü   Digitopiaукр. `нереальний світ майбутніх високорозвинених комп`терних технологій`, рос. `нереальный мир будущих высокоразвитых компьютерных технологий`. Цей неологізм утворений зрощенням усічених основ слів digital та utopia, злиття значень яких, робить його семантично “яскравим” та насиченим. Саме тому, у даному випадку, був обраний пояснювальний засіб перекладу, який, звичайно, не повнісю, але розкриває значення неологізму. У випадку ж перекладу транскрипцією, по-перше, неологізм був би мало кому зрозумілий, а по-друге, втратив би своє метафоричне забарвлення, перетворившись на звичайний термін.

ü   Digital videoукр. `цифрове відео`, рос. `цивровое видео`. Неологізм перекладений буквально.

ü   Digital audio tapeукр. `цифровий програвач`, рос. `цифпровой проигрыватель`. Неологізм перекладений буквально.

ü   Digital videodiskукр. `цифровий відеодиск`, рос. `цифровой видеодиск`. Неологізм перекладений буквально.

ü   Digital terrorismукр. `комп`ютерний тероризм`, рос. `компьютерний терроризм`. Неологізм перекладений буквально.

ü   Digital cashукр. `електронні гроші`, рос. `электронные деньги`. Перекладено засобом синонімічної заміни.

ü   Digital economyукр. `електронна економіка`, рос. `электронная экономика`. Перекладено засобом синонімічної заміни.

ü   Digital mallукр. `електронний магазин`, рос. `электронный магазин`. Перекладено засобом синонімічної заміни.

ü   Digital TVукр. `комп`ютерне телебачення`, рос. `компьютерное телевидение`. Перекладено засобом синонімічної заміни.

ü   Digital divideукр. `комп`ютерна нерівність`, рос. `компьютерное неравенство`. Даний неологізм виник для позначення прірви між багатими, компютеризованими і бідними країнами і буде перекладатися засобом синонімічної заміни..

ü   Born-digitalслід зазначити, що на сучасному етапі значна частина інформативної документації існує тільки в електронній формі, отже виникла необхідність позначення такої документації за допомогою неологізма, яким став born-digital. Неологізм буде перекладатися пояснювальним засобом: укр. `існуюче тільки у електронній формі`, рос. `существующее только в электронной форме.

У сучасній мові знайшли розповсюдження численні словосполучення із лексемою `virtual`. Яка в свою чергу стала майже повним синонімом `cyber`, `digital`, `electronic`, але має беспосереднє відношення до Інтернет.

ü   Virtual universityукр. `віртуальний університет`, рос. `виртуальный университет`. Неологізм перекладений буквально.

ü   Virtual storeукр. `віртуальний магазин`, рос. `виртуальный магазин`. Неологізм перекладений буквально.

ü   Virtual medicineукр. `віртуальна медицина`, рос. `виртуальная медицина`. Неологізм перекладений буквально.

ü   Virtual surgeryукр. `віртуальна хірургія`, рос. `виртуальная хирургия`. Неологізм перекладений буквально.

ü   Virtual degreeукр. `віртуальний ступінь`, рос. `виртуальная степень`. Перекладено буквально. Віртуальний ступінь є частиною програми підготовки фахівців через Інтернет.

ü   Virtual cashукр. `електронна готівка`, рос. `электронные наличные`. Перекладено засобом синонімічної заміни.

ü    Wire – подане дієслово має декілько значень і буде перекладатися підставним засобом: укр. `комп'ютеризувати, оснащувати найсучаснішою технікою`, `підключати до комп'ютерної мережі Інтернет`, рос. `компьютиризировать, оснащать современной техникой, подключать к сети Интернет.

ü   Wiredукр. `комп'ютеризований, оснащений найсучаснішою технікою, підключений до комп'ютерної мережі Інтернет`, рос. `компьютизированный, оснащенный современной техникой; подключенный к сети Интернет`. Перекладається аналогічно до попереднього прикладу.

ü   Unwiredукр. `некомп'ютеризований, неоснащений найсучаснішою технікою, непідключений до комп'ютерної мережі Інтернет; застарілий`, рос. `некомпьютизированный, неоснащенный современной техникой; неподключенный к сети Интернет; устаревший`. Перекладається аналогічно до попереднього прикладу.

ü   Wirehead - укр. `аматор комп'ютерної техніки`, рос `аматор компьютерной техники`, при перекладі був застосований пояснювальний засіб.

Семантичний неологізм web (спочатку - World Wide Web) став одним із широко поширених синонімів для передачі поняття “Інтернет”, а також центром численних інновацій.

ü   Web-browserукр. `веб-браузер`, рос. `вэб-браузер`. Неологізм перекладений транскрипцією.

ü   Web-mailукр. `електронна пошта`, рос. `электронная почта`. Неологізм перекладений засобом синонімічної заміни.

ü   Webbologyукр. `веббологія`, рос. `вэббология`. Неологізм перекладений калькуванням.

ü   Web-pageукр. `веб-сторінка`, рос. `вэб-страница`. Неологізм перекладений буквально.

ü   Web-siteукр. `веб-сайт`, рос. `вэб-сайт`. Неологізм перекладений транскрипцією.

ü   Web-surferукр. `користувач Інтернет`, рос. `пользователь Интернет`. Перекладений підставним засобом.

ü   Webzineукр. `електронний журнал`, рос. `электронный журнал`. Неологізм утворений зрощенням усічених основ слів web та magazine і перекладається підставним засобом.

ü   Web scamукр. `електронне шахрайство, афера`, рос. `электронное мошенничество, афёра`. Неологізм перекладений засобом калькування.

ü   Weblish – укр. `веблійська мова`, рос. `вэблийский язык`. Неологізм weblish утворений зрощенням усічених основ web та English і позначає специфічну англійську мову, притаманну інтернетівським матеріалам ( з такими рисами, як орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки, нелітературний стиль). Неологізм перекладений описово.

ü   Webucationукр. `освіта через Інтернет`, рос. `образование посредством Интернет`. Неологізм утворений зрощенням слів web та education та перекладений пояснювальним засобом.

ü   Web-doctorsукр. `веб-лікар` або `лікар, який надає послуги через Інтернет`, рос. `вэб-врач` або `врач, предоставляющий услуги через Интернет`. У першому випадку перекладу застосований буквальний переклад, у другому пояснювальний засіб.

 Слово `Internet` та його скорочений варіант `net` також перетворилося на базу для цілої серії неологізмів, особливо фразеологічних.

ü   Internet café – укр. `Інтернет-кафе`, рос. `Интернет- кафе`. Неологізм для позначення кафе, в яких окрім обслуговування, звичайного для кафе, відвідувач має змогу користуватись Інтернет. Даний неологізм перекладений буквально.

ü   Internet yearукр. `інтернетівський рік; інтернет рік`, рос. `интернетовский год; интернет год`. Поняття “інтернетівський рік” виникло за аналогією до поняття “собачий вік” - один собачий рік прирівнюється до семи людських років, а один “інтернетівскій рік” дорівнює трьом місяцям. Даний неологізм є семантичним і був перекладений буквально.

ü   Internet serial killer – укр. `інтернетівський серійний убивця`, рос. `интернетовский серийный убийца`. Дане поняття виникло у червні 2000 року, коли був заарештований маніяк, що використовував Інтернет для знайомства з жінками, яких він убивав[4]. Неологізм перекладений буквально.

ü   Net timeукр. `інтернетівський час, інтернет час`, рос. `интернетовское время; интернет время`. Цей семантичний неологізм було перекладено буквально.

ü   Intranet –укр. `інтранет; комп'ютерна мережа, що з'єднує ЕОМ певної фірми`, рос. `интранет; компьютерная сеть, соединяющая ЕОМ конкретной фирмы`. Неологізм був утворений зрощенням та перекладений транслітерацією та пояснювальним засобом. У випадку вживання даного неологізму у професійній сфері, він буде перекладений транслітерацією; і, навпаки, у непрофесійній сфері слід застосувати пояснювальний переклад.

ü   Extranet укр. `екстранет; комп'ютерна мережа, що з'єднує певну фірму з клієнтами, постачальниками`, рос. `экстранет; компьютерная сеть, соединяющая конкретную фирму с клиентами и поставщиками`. У даному випадку ситуація повністю аналогічна до попередньої.

ü   Evernet укр. `еванет`, рос. `эванет`, неологізм виник для позначення техніки майбутнього, яка дасть можливість постійного і надійного зв’язку з Інтернет шляхом використання простих приладів, у тому числі побутових. Неологізм був утворений словоскладанням та перекладений транскрипцією. При перекладі був обраний засіб транскрипції з огляду на те, що користуватись еванетом зможе кожен, тож і поняття буде знайоме кожному, а отже не потребуватиме пояснення.

ü    Оuternet – укр. `”доінтернетівські” засоби інформації`, рос. `”доинтернетовские” средства информации`, мається на увазі преса, література, телебачення. У даному прикладі був застосований пяснювальний переклад. Неологізм утворений засобом словоскладання.

ü   Net-feverцей неологізм виник для позначення стану психологічної залежності людини від Інтернет і перекладатиметься підставним засобом: укр. `Інтернет-лихоманка`, рос. `Интернет-горячка.

ü   Netserfingукр. `працювати, займатися пошуком в Інтернет`, рос. `работать, заниматься поиском в Интернет`. Неологізм утворений словоскладанням та перекладений пояснювальним засобом.

ü   Netsploitationукр. `використання Інтернет`, рос. `использование Интернет. Неологізм утворений зрощенням слів net та exploitation і перекладений пояснювальним засобом.

ü   Netspeakнеологізм виник для позначення специфічної англійської мови, як окремого виду мовлення, проміжного між усним та письмовим - мови спілкування через Інтернет. Даний неологізм утворений словоскладанням і перекладатиметься описово: укр. `Інтернет-мова`, рос. `Интернет-язык.

Цілий ряд експресивно забарвлених слів і словосполучень, що проводять аналогію між Інтернет і швидкісною шосейною дорогою, супермагістраллю. Наступні неологізми є повними синонімами і будуть переладатися декількома способами: 1. підставним: укр. `швидксний Інтернет`, рос. `скоростной Интернет`; 2. калькуванням: укр.` інформаційне шосе, інфо-шосе, інфо-магістраль`, рос. `информационное шоссе, инфо-шоссе, инфо-магистраль.

ü   I-Bann , e-way, e-Bahnдані неологізми утворені абревіацією від слів `electronic` - `E` та `Internet – `I` та семантичною зміною.

ü   Info-bahn , infо-highwayнеологізми утворені зрощенням та семантичною зміною.

ü   Information superhighway, electronic highway – дані неологізми є семантичними.

Наступні групи неологізмів також є синонімами, які перекладаються пояснювальним засобом описового перекладу.

ü   Chip-head(словоскладання), computer junkie(семантична зміна), data-junkie(словоскладання), gearn-head(словоскладання), technofreak(зрощення), techphile(зрощення), tekky, telephile(зрощення), cyberaddict(префіксація), cyberhead(префіксація),, cyberbuff(префіксація), cyberjunkie(префіксація)укр. `'великий аматор комп'ютерної техніки, Інтернет, людина, “схиблена” на сучасній техніці`, рос. `большой аматор компьютерной техники, Интернет; человек, чрезвычайно увлеченный современной техникой.

ü   Cyberguru(префіксація), cybernerd(префіксація), computer nerd(семантична зміна), geek, supernerd (префіксіція), techguru (зрощення), technogeek (зрощення), technoguru (зрощення), technopundit (зрощення), technonerd (зрощення), technosavant (зрощення), ubernerd (зрощення)всі ці синонимічні неологізми використовуються для позначення поняття укр. `фахівець у галузі сучасної техніки`, рос. `специалист в области компьютерной техники.

Наступний синонімічний ряд неологізмів перекладатиметься пояснювальним засобом описового перекладу. На перший погляд пояснювальний переклад невиправдвний та задовгий, а значення те саме як у двох попередніх груп, але це не так. Розглянуті три синонімічні групи, насправді, близькі за значенням, але мають суттєві значеннєві відтінки, які не можна опускати при письмовому перекладу, але які можуть бути опущені при усному перекладі у реальній ситуації.

ü   Computer hip (семантична зміна), сybersavvy (афіксація), computerate (афіксіція), computenent (афіксація),computer-savvy (словоскладання), it-savvy (абревіація), technoliterate, techsavvy(зрощення)укр. `людина, що добре знає комп'ютерну техніку, що вміє працювати з нею`, рос. `человек, хорошо знающий компьютернию технику, умеющий сней обращаться.

ü   Cyber-citizen, netsurfer (зрощення та семантична зміна), cyber-surfer, e-surfer (абревіація та семантична зміна), netizen (зрощення), nethead (зрощення), netter (афіксація), internautукр. `активний користувач Інтернет`, рос. `активный пользователь Интернет; продвинутый пользователь Интернет`. Даний семантичний ряд неологізмів було перекладено засобом синонімічної заміни.

Дані приклади, число яких можна помножити, свідчать, що в зв'язку з “інтернетизацією” широкого розповсюдження набуває явище “поліномінації”, тобто коли одне поняття (актуальне в умовах інфореволюції), одна річ (важлива в даних умовах) одержує декілька, нерідко значну кількість найменувань.

ü   E-mailукр. `і-мейл, електрона пошта`, рос. `и-мейл, электронная почта`. Даний неологізм утворений за допомогою абревіації перекладається транскрипцією або калькуванням, обидва варіанти перекладу широко вживані.

ü   Voice mailукр. `голосова пошта`, рос. `голосовая почта`. Цей семантичний неологізм перекладений бквально.

Задяки розвитку електроних засобів обміну інформаці виникає особливий тип неологізмів – ретроніми, під якими маються на увазі нові позначення уже відомих предметів у зв'язку з появою нових різновидів таких предметів і необхідністю тим самим більш чіткого розмежування старого і нового поняття.

ü   Hard mailукр. `пошта, паперова пошта`, рос. `почта, бумажная почта`. Даний неологізм перекладено буквально.

ü   Face mail цей неологізм виник для введення поняття реального спілкування людини з людиною, тобто “віч-на-віч”, тож перекладатися воно буде підставним засобом описового перекладу: укр. `спілкування віч-на-віч, “живе” спілкування`, рос. `общение с глазу на глаз, “живое” общение.

ü   Hard fax- укр. `факс, звичайний факс`, рос.`факс, обычный факс`. Переклад аналогічний до попереднього.

ü   Real timeукр. `реальний, некібернетичний час`, рос `реальное, некибернетическое время`. Це словосполучення у першому випадку було перекладено буквально, у другому – підставним засобом.

Наступна група ретронімів буде перекладатися аналогічно до попереднього неологізму, залежно від ситуації, буквально або підставним засобом.

ü   Real realityукр. `справжня, невіртуальна реальність`, рос. `настоящая, невиртуальная реальность`. Це словосполучення виникло для відмежування “віртуальної реальності” (virtual reality) від “справжньої реальності”.

ü   Meatspaceданий неологізм був утворений словоскладанням і перекладається таким чином: укр.`реальний, невіртуальний простір`, рос. `реальное, невиртуальное пространство.

ü   Face-to-face salesрозвиток “електронної торгівлі” (e-commerce, e-sales) спричинив необхідність створення нового словосполучення, яке буде перекладатися як укр. `торгівля, безпосередня торгівля`, рос. `торговля, непосредственная торговля.

ü   Stores-with-doors подане словосполучення використовується для позначення звичайних, а не “віртуальних” крамниць, отже переклад звучатиме як укр. `крамниця, невіртуальна крамниця`, рос. `магазин, невиртуальный магазин`. Використовується описовий переклад.

ü   Offline company укр. `невіртуальне підприємство`, рос. `невиртуальное предприятие`. Переклад здійснено пояснювальним засобом.

ü   P-bookрозповсюдження “електронних книг” (e-books), як зазначають лінгвісти, зробили слово book недостатнім для розуміння, тому з'явилося нове, уточнююче слово p-book (paper-book) для позначення “паперових” книг. Неологізм був утворений абревіацаєю і перекладатиметься як укр. `книга, паперова книга`, рос.`книга, книга напечатаная на бумаге`. У випадку з другим варінтом російского перекладу був використаний пояснювальний переклад.

Широкомасштабне впровадження інформаційної техніки, комп'ютерна грамотність значної частини населення англомовних країн обумовлює майже тотальне перетворення термінів і професіоналізмів даної сфери в одиниці загальномовного вживання або в одиниці ''біфункціональні'': вони одночасно виступають і як слова загальнолітературної мови, і як терміни в спеціальних текстах. Заслуговують на увагу лексико-фразеологічні інновації, що співвідносяться з інформаційною революцією, особливо з Інтернет і відбивають впровадження комп'ютерної, телекомунікаційної техніки у різні сфери матеріального і духовного життя, а також пов'язані з цим упровадженням нові поняття, процеси, явища. Дані інновації свідчать як про численні блага і вигоди, створювані комп'ютеризацією, так і про виникнення нових проблем, негативних наслідків і побічних ефектів.

ü   Informavoreсаме в умовах широкого використання Інтернету почали оперувати даним поняттям, яке перекладається як укр. `інформоїдна істота`, рос. `информоидное существо`, характеризуючи сучасну людину (порівн. herbivore - `травоїдний`, carnivore - `м'ясоїдний`) і підкреслюючи, що люди – це вид, який живе шляхом переробки та передачі інформації. Форма даного неологізму була утворена по аналогії з вже існуючими у мові за допомогою додавання до них продуктивних афіксів.

Більш того, світ фахівців та аматорів Інтернету – це особливий світ. Антропологи вважають, що “техі” (techies), як іменують таких фахівців та аматорів, - це специфічне плем'я людей зі своєю власною мовою (Java, C++), з “меккою” ( Bay Area) і зі специфічним засобом комунікації (digital ). Останнім часом до таких рис додається особлива форма одягу (geek chic) .

ü   Geek chic – укр. `гік шик`, рос.`гик шик`. Неологізм даного типу був перекладений транскрипцією, як найбільш адекватним засобом, а також з урахуванням особливості слова, яке ймовірніше буде вживатись у професійній сфері й не потребуватиме пояснення.

ü   Sislicon-chip capitalismнове словосполучення вживається для характеристики капіталізму в умовах інформаційної революції та буде перекладатися підставним засобом укр. `кібернетичний капіталізм`, рос. `кибернетический капитализм.

ü   Telecommuter, teleworker, cyberworker - мільйони службовців більшу частину робочого часу проводять не в своїх установах, а вдома за комп'ютером, вони перетворилися на укр. `телеслужбовців`, рос. `телеслужаший` (telecommuter, teleworker), укр. `кіберслужбовців`, рос. `киберслужащий`. Дані неологізми утворені зрощенням та перекладені калькуванням.

ü   Teleworkerholicsукр. `телетрудоголіки`, рос. `телетрудоголики`. Утворений та перекладений аналогічно до попердніх.

ü   Teleworkerholics syndromeукр. `синдром телетродуголіка`, рос. `синдром телетрудоголика`. Словосполучення виникло для позначення стану властивого телеслужбовцям прагнення переробляти, бути трудоголиками. Утворений та перекладений аналогічно до попередніх.

ü   Road warriorsукр. `дорожні воїни`, рос. `дорожные воины`. Це нове словосполучення використовується для позначення працівників, які, завдяки сучасній техниці, працюють під час подорожей, у літаках, кораблях, готелях. Даний семантичний неологізм було перекладено буквально.

ü   Technology butlerукр. `технодворецький`, рос. `технодворецкий`. Неологізм було утворено за допомогою надання вже існуючим у мові словам нового значення тa було перекладено калькуванням.

ü   Compciergeукр. `комп`ютерний конс'єрж`, рос. `компьютерный консьерж`. Неологізм було утворено зрощенням і перекладено описовим перекладом. Даний неологізм, як і попередній, в англійській мові використовується для позначення людини у готелі, обов`язками якої є допомога у роботі з комп'ютерною технікою.

Наступна група неологізмів буде перекладатися за допомогою описового перекладу, пояснювального засобу. Не дивлячись на те, що пояснювальний засіб робить переклад дещо задовгим, він є єдиним адекватним у даному випадку. При застосуванні інших засобів перекладу, семантична втрата буде неминуча.

ü   Office hotelingукр. `різке скорочення площ, що займаються під офіси, кабінети`, рос. `резкое сокращение площадей под офисы.

ü   Hot-desking укр. `практика користування одним робочим місцем кількома працівниками відповідно до графіка`, рос. `практика использования одного рабочего места несколькими служащими согласно графику.

ü   Serviced office укр. `офіс із сучасним устаткуванням, що здається в оренду на будь-який час`, рос. `офис с современным оборудованием, который сдаётся в аренду на любое время.

ü   Office-free укр. `працюючий удома, а не в офісі`, рос. `служащий, работающий дома.

ü   Open-collar worker укр. `людина, що працює вдома, а не в офісі`, рос. `служащий, работающий дома.

ü   Flexecutiveукр. `керівник ділового підприємства, що працює за вільним графіком`, рос. `руководитель, работающий по свободному графику`.

ü   Flex placeукр. `надання службовцю можливості працювати або в офісі, або вдома`, рос. `предоставление служащему возможности работать или в офисе, или дома`. (словосполучення створене за аналогією до неологізму попередніх років flex-time “гнучкий графік роботи”).

ü   Technostrikeукр. `технострайк`, рос. `технострайк`, що означає використання сучасних засобів телекомунікації (електронної пошти, факсів, Інтернет) як тиску на роботодавців. Неологізм було перекладено транскрипцією, але у випадку потреби або непорозуміння перекладач може застосувати пояснювальний переклад. У даному прикладі я не даю варіант розгорнутого перекладу, з огляду на те, що поняття “страйк” є досить розповсюдженим та зрозумілим, а афікс “кібертакож у багатьох людей ассоціюється з цифровою технікою.

ü   Enterprenerd, ontrepreneur – укр. `кіберпідприємець`, рос. `киберпредприниматель`, тобто люди, які займаються підприємницькою діяльністю тільки за допомогою комп`ютерної техніки (через Інтернет). Неологізми було утворено по аналогії з вже існючим в англійській мові словом entrepreneur та перекладено описово.

ü   Netco, оnline company, dot-com, dot-net, Internet firm –укр. `Інтернет компанія; компанія, фірма, що здійснює свою комерційну діяльність тільки через Інтернет`, рос. `Интернет компания; компания, фирма, которая осуществляет свою деятельность через Интернет`. Маємо два варіанти перекладу цього синонімічного ряду неологізмів, обидва здійснені описовим перекладом, але перший варіант – підставним засобом, а другий – пояснювальним.

ü   Chief content officerза аналогією до словосполучення chief executive officer, яке позначає керівника корпорації, фірми, створюється ціла низка нових словосполучень для позначення адміністраторів, які відповідають за новий напрям, участок роботи корпорації, особливо повязаний з Інтернет. До таких неологізмів належать даний та наступні два неологізми і вони будуть перекладатися засобом описового перекладу. Одже у цьому випадку ми матимемо такий переклад: укр. `адміністратор, менеджер, відповідальний за ефективність функціонування веб-сайта корпорації`, рос. `администратор, менеджер, ответственный за эфективность функционирования веб-сайта корпорации.

ü   Chief hacking officer укр. `менеджер, відповідальний за системи та програми захисту корпорації від нападів гакерів`, рос. `менеджер, ответственный за системы и программы защиты корпорации от нападений хакеров.

ü   Chief knowledge officer укр. `менеджер, директор корпорації, відповідальний за створення та функціонування інформаційної системи`, рос. `менеджер, директор корпорации, ответственный за создание и функционирование информационной системы.

ü   Get-rich-clickукр. `розбагатіти через Інтернет`, рос. `разбагатеть через Интернет`. Перекладено пояснювальним засобом.

ü   Millionerdукр. `людина, що розбагатіла через Інтернет`, рос. `человек, розбагатевший через Интернет`. Неологізм за аналогією до вже існуючого у мові millionaire та було перекладено описово.

ü   Sneaker millionaireукр. `людина, що розбагатіла через Інтернет`, рос. `человек, розбагатевший через Интернет`. Неологізм було перекладено пояснювальним способом.

ü   Mobile e-businessукр. `електронний мобільний бізнес`, рос. `электронный мобильный бизнесс`. Наприкінці 90-х років ХХ століття почалася ера з'єднання Інтернет із “бездротовим” зв'язком, особливо з мобільними телефонами і народилося поняття mobile e-business, тобто можливості проведення ділових операцій, торгівлі через Інтернет за допомогою мобільних телефонів.

ü   Database marketingукр. `комп'ютеризована система маркетингу і реклами товарів і послуг`, рос. `компьютизированная система маркетинга и рекламы товаров и услуг`. Неологізм перекладений описово.

ü   Telemarketingукр. `торгівля через електронну мережу`, рос. `торговля через электронную сеть`. Неологізм перекладений поясювальним засобом.

Виникають диференціюючі назви – позначення типів та різновидів електронної торгівлі. Такі новотворення являють собою специфічний тип абревіатур з використанням цифри `2` завдяки її омофонічності з прийменником `to`. Неологізми такого типу будуть перекладатися пояснювальним засобом описового перекладу.

ü   B2B (business to business) – укр. `ділові відносини між підприємствами`, рос. `деловые отношения между предприятиями`. Застосовуємо описовий переклад.

ü   B2C (business to consumer) – укр. `ділові відносини між підприємством та споживачем`, рос. `деловые отношения между предприятием и потребителем.

ü   B2B2C (business to business to consumer) – укр. `ділові відносини між підприємством та споживачем через посередника`, рос. `деловые отношения между предприятием и потребителем через посредника`. Перекладаємо за аналогією до попередньої лексичної одиниці.

ü   C2C (consumer to consumer) – укр. `ділові відносини між споживачами`, рос. `деловые отношения между потребителями`. Перекладаємо описово.

ü   C2B2C (consumer to business to consumer) – укр. `ділові відносини між споживачами через підприємство-посередника`, рос. `деловые отношения между потребителями через предприятие-посредник`. Застосовуємо засіб описового перекладу.

ü   B2E (business to employee) – укр. `ділові відносини між підприємством та службовцем`, рос. `деловые отношения между предприятием и служащим.

ü   P2P (producer to producer)- укр. `ділові відносини між виробниками`, рос. `деловые отношения между производителями.

ü   Р2Р( person to person) – укр. `ділові відносини між двома особами`, рос. `деловые отношения между двумя особами.

ü   Handicapitalism – неологізм виник для позначення різновиду Інтернетівського бізнесу, який набуває останнім часом великого масштабу, а саме продажу товарів та послуг інвалідам, фізично неповноцінним людям. Неологізм утворений зрощенням слів handicap та capitalism та перекладатиметься пояснювальним засобом: укр. `продаж товарів та послуг інвалідам, фізично неповноцінним людям через Інтернет`, рос. `продажа товаров и услуг инвалидам, физически неполноценным людям посредством Интернет.

ü   Beenz , flooz, e-gold, idollarsукр. `віртуальні гроші`, рос. `виртуальные деньги`. Даний синонімічний ряд неологізмів перекладається описовим перекладом.

ü   Сlicks and bricks, clicks and mortar – укр. `підприємства, застосовуючи поряд з традиційними формами, електроні форми торгівлі`, рос. `предприятия, применяющие наряду с традиционными формами, электронные формы торговли`. Дані неологізми перекладені пояснювальним засобом.

ü   Tri-channel firmукр. `триканальна фірма, фірма, що застосовує три канали продажу: через звичайні крамниці, “каталоговий продаж” та продаж через Інтернет`, рос. `трёхканальная фирма, фирма, которая использует три канала для продажи: через обычные магазины, “каталоговая продажа” и продажа через Интернет`. Даний неологізм може бути перекладений двома способами: перший – буквальний – для вживання у професійній сфері, другий – пояснювальний – для вживання поза нею.

ü   Technodemocracy, teledemocracy, electronic democracy, cyberdemocracy – – укр. `електрона демократія`, рос. `электронная демократия`. Зараз більшість аналітиків вважають, що наближається ера ''електронної демократії'', ''кібердемократії'' , вона позначає нові форми здійснення влади народу в умовах впровадження інформаційної технології. Пересічні громадяни, наприклад, мають можливість брати участь у роботі законодавчих і виконавчих органів влади, надсилати електронною поштою листа з пропозиціями, критичними зауваженнями державним і політичним діячам. Дані неологізми були перекладені одним із можливих варіантів, на особистий вибір перекладача, бо у даному випадку, завдякі поліномінації, всі ці неологізми могли б бути перекладені і як кібердемократія, технодемократия, теледемократія, тому що усі члені цього синонімічного ряду є семантично рівноцінними.

ü   Virtual medicine, cybermedicine, telemedecine – укр. `віртуальна медицина`(буквальний переклад), `кібермедицини`(калькування), `телемедицини`(калькування), рос. `виртуальная медицина`, `кибермедицина`, `телемедицина`. Дане поняття включає у себе можливості, за допомогою сучасної техніки, діагностики хвороб і навіть лікування пацієнтів на відстані. Ситуація з перекладними варіантами аналогічна до попередньої.

ü   Telecanvassing (утворений префіксацією), e-campaigning (утворений абревіацією) – укр. `політична агітація через Інтернет`, рос. `политичная агитация через Интернет`. Неологізми перекладені описово.

ü   Teleconventionукр. `з'їзд політичних партій ’’на відстані”`, рос. `политических партий “на растоянии”`. Неологізм перекладений пояснювальним засобом.

ü   Teledelegateукр. `теледелегати`, рос. `теледелегаты`. Теледелегати, на відміну від делегатів, можуть, під час з'їздів партій “на відстані”, сидячи вдома, голосувати за допомогою комп'ютера і телефону. Даний неологізм перекладений засобом транскрибування.

ü   Teleconsultingукр. `телеконсультація`, рос. `телеконсультация`. Неологізм утворений префіксацією та перекладений засобом калькуванням.

ü   I-biology укр. `інформаційна біологія`, рос. `информацинная биология`. Застосування сучасної інформаційної техніки у різноманітних науках створює, як відомо, великі можливості для цих наук, а в багатьох випадках йдеться навіть про виникнення нових наук, наприклад, таких як `інформаційна біологія`. Неологізм перекладений буквально з огляду на те, що I – це абрівіатурна форма від informational.

ü   Technomediaукр. `техномедіа`, рос. `техномедия`. Під ’’техномедіа’’ розуміють засоби масової інформації, безпосередньо пов'язані із сучасною технікою - спеціальні періодичні видання, програми радіо і телебачення. Неологізм перекладений калькуванням.

ü   New-media укр. `нові медіа`, рос. `новые медиа`. Під новими медія розуміють радіо, телепередачі, газети, журнали , які надходять до власників персональних комп'ютерів через Інтернет. Неологізм перекладений буквально.

ü   Datacastingнеологізм утворився завдяки зрощенню слів data та broadcasting і перекладатиметься пояснювальним засобом описового перекладу: укр. `передача будь-якої інформації через цифрові мережі`, рос. `передача какой-либо информации посредством цифровой сети.

ü   Interactive TV, іnteractive broadcasting, two-way televisionукр. `інтерактивне телебачення`, рос. `интерактивное телевидение`. Неологізм перекладений буквально.

ü   Pay-per-view, video-on demandукр. `система послуг, що дає глядачам можливість замовляти телепрограми, відеофільми, через Інтернет`, рос. `система услуг, дающая возможность зрителям заказывать телепрограммы, видеофильмы через Интернет`. Неологізми перекладені описово.

ü   Іnteractive multimedia – укр. `інтерактивні мультимедіа`, рос. `интерактивные мультимедиа`. Останнім часом йдеться вже не тільки про інтерактивне телебачення, а про інтерактивні мультимедіа , про з'єднання з комп'ютерною технікою інших медіа. Подібне поєднання буде позначати надання власникам таких мультимедіа найрізноманітнішого асортименту послуг. Неологызм перекладений буквально.

ü   Keyboard revolutionукр. `клавіатурна революція`, рос. `клавиатурная революция`. Цей неологізм переважно вживається стосовно шкіл та шкільної освіти. Неологізм перекладений буквально.

ü   Multimedia universityукр. `мультимедійнй університет, універсітет, обладнаний засобами комп'ютерної і телекомунікаційної техніки`, рос. `мультимедийный университет, университет, оснащенный средствами компьютерной и телекомуникационной техники`. У першому випадку перекладу застосований буквальний переклад, у другому- описовий.

ü   Televersitiesукр. `телеуніверситет`, рос. `телеуніверсітет`. Неологізм утворений зрощенням та перекладений калькуванням.

Наступна група неологізмів утворена за допомогою префіксу `tele` та перекладена калькуванням.

ü   Telecourse – укр. `телекурс`, рос. `телекурс.

ü    Telelearning, teleschooling, teleeducationукр. `теленавчання, дистанційне навчання через Інтернет`, рос. `телеобучение, дистанционное обучение через Интернет`. У другому випадку застосований описовий переклад.

ü    Teleseminarукр. `телесемiнар`, рос. `телесеминар.

ü   Multitasking – укр. `виконання водночас кількох складних завдань`, рос. `одновременное выполнение нескольких сложных задач`. Неологізм перекладений описово.

ü   Ooffice-in-a-car, networked car - укр. `автомобіль-офіс, комп`ютеризована система якого, з`єднана з Інтернет`, рос. автомобиль-офис, компьютеризованая система которого, подключена к Интернет.

Перелік вигод і благ, створених інформаційною революцією, впровадженням Інтернету, можна продовжити, однак необхідно зупинитися і на деяких її негативних наслідках і побічних ефектах, відображених у інноваціях.

ü   Computer gap – укр.`комп'ютернa прірва`, рос. `компьютерная пропасть`. Цей неологізи використовується для позначення значної розбіжності в економічному стані людей, що володіють сучасною технікою, і тих, хто її не має. Неологізм перекладений буквально.

ü   Іnfoflood, infoglut – укр. `перенасиченість інформацією`, рос. `перенасыщенность информацией`. Неологізми перекладені описово.

ü    Іnfostress, information anxiety – укр. `інформаційний стрес`, рос. `информационный стресс`, тобто нездатність пересічної людини ''переварити'' обсяг інформації запропонаваний комп`ютерними мережами. Неологізми перекладені буквально.

ü   Tehnostress – укр. `технострес`, рос. `техностресс`. Даний вид стрессу спричиняє тривала робота із сучасною технікою. Неологізм перекладений засобом калькуванням.

ü   Computer sickness – укр. `комп'ютерна хвороба`, рос. `компьютерная болезнь`. Неологізм перекладений буквально.

ü    High-tech fatigue – укр. 'втома від складної сучасної техніки`, рос. `переутомление от сложной современной техники`. Неологізм перекладений описово.

ü    Mundimedia – даний неологізм широко поширився останнім часом, і вводить поняття нескладної, не суперсучасної техніки і протипоставляється неологізму попередніх років multimedia, за зразком якого він створений. Перекладатиметься він пояснювальним способом: укр. `нескладна техніка`, рос. `несложная техника.

ü   Сreeping featurism – неологізм відбиває негативне ставлення до прагнення фірм постійно ускладнювати сучасну техніку шляхом додавання все нових компонентів, аксесуарів, які далеко не завжди є функціонально необхідними ( bells and whistles). Неологізм перекладатиметься пояснювальним засобом: укр. `прагнення до постіного ускладнення техніки`, рос. `стремление к постоянному усовершенствованию техники.

ü    Вells and whistles – укр. `функціонально необов`язкові компоненти, аксесуари, ускладнюючі сучасну техніку`, рос. `функционально необязательные компоненты, аксесуари, усложняющие современную технику`. Цей семантичний неологызм перекладатимеится засобом експлікації, тобто описово.

ü   Downgrade – неологізм виник як протидія попередньому відомому неологізму upgrade і перекладатиметься знову таки пояснювальним способом: укр. `замінa сучасних версій програмного забезпечення попередніми, не такими складними`, рос. `замена современных версий программного обеспечения предиыдущими, не такими сложными.

ü   Retroware – укр. `застаріле, просте програмне забеспечення`, рос. `устарелое, простое программное обеспечение`. Значення неологізму експлікується.

ü    Technostalgia – неологізм утворений зрощенням і перекладатиметься пояснювальним засобом: укр. `ностальгія за простою, більш якісною технікою`, рос. `ностальгия по простой, более качнственной технике.

ü   Retrotechnology – укр. `ретротехнологія`, рос. `ретротехнологія`. Неологізм перекладений калькуванням.

ü   Yestertech – укр. `ретротехнологія`, рос. `ретротехнологія`. Неологізм утворений зрощенням і перекладений підставним засобом описового перекладу.

ü   Technoutopianism –укр. `світле майбутнє кібернетичного суспільства`, рос. `светлое будущее кибернетического общества`. Неологізм утворений зрощенням і перекладений засобом описового перекладу.

ü    Technorealism – укр. `технореалізм`, рос. `технореализм`. У останні роки набуває особливої популярності технореалізм. Його прихильники виступають проти надмірного захоплення сучасною технікою, особливо проти невтримної реклами глобальної мережі Інтернет. Неологізм перекладений калькуванням.

ü    Technorealists - укр. `технореаліст`, рос. `технореалист`. Неологізм перекладений калькуванням.

ü   Hacktivism – укр. `вторгнення в чужі комп'ютери для пропаганди певного руху або вчення, для політичних нападок на певну особу або організацію`, рос. `проникновение в чужие компьютеры с целью пропаганды определенного учения или движения, политических нападок на определенную особу или организацию`. Неологізм перекладений засобом експлікації.

ü    Electronic money laundering – укр. `електронне відмивання грошей`, рос. `электронное отмывание денег`. Неологізм перекладений буквально.

ü   Nintendo epilepsy, Nintendo thumb – дані новотвореня, пов'язані з негативним впливом комп`ютерних ігор, які перекладатимуться підставним засобом: укр. `Ніндендо лихованка`, рос. `Ниндендо гарячка.

ü   V-chip –укр. `телевізійний пристрій для “фільтрації” неформатних програм`, рос. `телевизионное устройство для “фильтрации” неформатных программ`. Цей пристрій використовується для захисту дітей від небажаної інформації. Неологізм перекладений пояснювальним засобом.

ü    Mommy hacker – укр. `мама-хакер`, рос. `мама-хакер`. Даний неологізм вживається для позначення програми, яка дає змогу простежувати, котролювати дії людини, а саме дитини, в мережі Інтернет. Вона була створена для мам, які стурбовані питанням з ким та про що спілкується їх дитина в Інтернет.

ü   Spam –укр. `інформаційне сміття`, рос. `информационный мусор`. Через Інтернет йде потік нікому не потрібної інформації, особливо рекламного характеру. З цим явищем пов'язане, наприклад, широке поширення семантичного неологізму spam, запозиченого з жаргону фахівців комп'ютерної техніки, для позначення такої інформації (у літературній мові слово spam має значення ’’ковбасний фарш’’). Неологізм перекладений засобом описового перекладу.

ü   Anti-spam filter – укр. `програма, відфільтруюча інформаційне сміття, що надходить електроною поштою`, рос. `программа, отфильтровуючая информационный мусор, который приходит по электронной почте`. Неологізм перекладений засобом експлікації.

ü   Іdentity theft – укр. `викрадення імені`, рос. `похищение имени`. Перекладено буквально. Цей вид комп'ютерних злочинів стає досить поширеним. Шахраям досить легко знати прізвище і номер картки соціального страхування будь-якої людини, щоб шляхом маніпуляцій через Інтернет одержувати від її імені кредити.

Висновки

Отже, неологізм повинен сприйматися як звичайне мовне явище, і відсутність слова у словнику не може служити перешкодою для його перекладу, до того ж саме перекладацька практика робить найбільший внесок у поповнення лексичного складу мови перекладу новими словами, які прийшли з інших мов. В будь-якому разі, коли значення нового слова відомо, є можливість передати його за допомогою розглянутих засобів.

Таким чином процес перекладу неологізмів сфери економіки, комп`ютерних технологій та Інтернет з англійської мови українською та російською відбувається у два етапи:

1.   З`ясування значення неологізму, а саме: коли перекладач або звертається до останніх видань англійських тлумачних (енциклопедичних) словників, або з`ясовує значення нового слова, беручи до уваги його структуру й контекст.

2.   Власне переклад (передача) засобами української мови, а саме: транскрипція, транслітерація, калькування, описовий переклад (пояснювальний або підставний, під час використання останнього засобу можна спостерігати як повний збіг денотативних значень, так і звуження або розширення значення слова МП, або ж неповний збіг значень пари слів МД та МП).

Що стосується вибору того чи іншого засобу передачі неологізмів, то він залежить від багатьох суб`єктивних факторів (вони не були розглянуті в цій роботі саме з причини своєї суб`єктивності), таких як, наприклад , особистість перекладача, його досвід, інтелект, здатність оперувати абстрактними поняттями, обставини під час процесу перекладу, а також від стилю тексту (публіцистичний, науковий, художній тощо), стилю конкретного автора тощо.

Однак передусім необхідно прагнути до того, що еквівалент неологізму МД (англійської мови) у максимальному ступені відповідав нормам і правилам мови перекладу (української та російської мов).

Список умовних скорочень

ІМ – іноземна мова

МП – мова перекладу

укр. – українською мовою

рос. – російською мовою

Список використаних джерел

1. Аникин. А.В. Англо – русский словарь по экономике и финансам. – С-Пб.: 1993.

2. Арнольд. И.В. Лексикология современного английского языка М.: 1973

3. Арнольд. И.В. Лексикология современного английского языка М.: 1959

4. Бархударов. Л.С. Язык и перевод. М.:1975

5. Влахов. С., Флорин. С. Непереводимое в переводе. М.: «Международные отношения», 1980.

6. Гальперин. И.Р. К проблеме стилистической дифференциации словарного состава современного английского языка М.: 1953.

7. Зацний. Ю.А. Неологізми англійської мови 80-90 років ХХ століття. – Запоріжжя: РА “Тандем –У”, 1997.

8. Зацний. Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. – Запоріжжя: Запорізький державний універсітет, 1998.

9. Зацный. Ю.А. Англо – русский словарь новых слов и словосочетаний (рубеж столетий)ю – Запорожье: Запорожский государственный университет, 2000.

10.   Комиссаров. В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: 1990

11.   Комиссаров. В.Н., Рецкер Я.И., Тархов В.И. Пособие по переводу с английского языка на русский. Ч. 1. – М.: 1960.

12.   Маршова. Н.М. Основные лингвистические трудности перевода. Л., Изд-во Ленингр. УН-та, 1959.

13.   Рецкер. Я.И. Пособие по переводу. М.: 1982.

14.   Тарасов. В.И. Деньги, банки, кредит. Мн.: «Мисанта» , 1998.

15.   Уфимцева. А.А. Опыт изучения лексики как системы. 1962

16.   Федоров. А.В. Основы общей теории перевода. М.: 1983.

17.   Харитончик. З.А. Лексикология английского языка. Мн.:1992.

18.   Хахам. Л.А. Основные типы новообразований в современном английском языке и способы их перевода. М.: «Международные отношения», 1967.

19.   Цвиллинг. М.Я. Переводные эквиваленты неологизмов в словаре и тексте. М.: 1984.

20.   The Oxford dictionary for the Business World Oxford University Press and Market House Books: 1993

21.   The International dictionary of neologisms (from the Independent): www.net22.com/neologisms

22.   Акуленко. В.В. О выражении количественности в семантике языка // Категория количества в современных европейских языках. -К.: Наукова думка, 1990.- С.7-40.

23.   Armour S. Degrees in E-commerce seem less dazzling // USA Today. – 2001a. – Jan16. – P. 16.

24.   Ayto J. Twentieth Century Words. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – 626p.

25.   Calabrese A.Borihert M. Prospects for electronic democracy in the United States. // Media, Culture and Society.-1996. -vol 18.-№2.-P.251-259.

26.   Cava M.R. Site sells Apparel for Geek Chic // USA Today. – 2000 .- Nov.10. P.11

27.   Clemetson L. , Masland T. Cybercops to the Rescue // Newsweek.- 1998.-Sept.14.- P.63.

28.   Crystal D. Language and the Internet. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. –272p.

29.   Eisenstein P. A.Tecno Marvels / / Newsweek.- 2000. – Oct. 23. – P84 - 85.

30.   Evarts E. C. Cars as Rolling Offices // Christian Science Monitor. – 2001. – Jan. 9. – P.9

31.   Freitas R. A. Preface // Wellcome to Nanomedecine. – Georgetown, 2000. – 347p.

32.   Friedland L.A. Electronic Democracy and the New Citizenship / / Media, Culture and Society. - 1996. - Vol. 18. - № 2. - P. 185 – 194.

33.   Itoi K. Dress down for Success // Newsweek. – 2000. – Nov. 13. – P.40-44.

34.   Iwata E., Johnson K. Computer Crime outpacing Cybercops // USA Today.– 2000. - July 6. – P.13.

35.    Knowles E., Elliot J. Preface // The Oxford Dictionary of New Words, By E.Knowles. - Oxford.- New York: Oxford University Press, 1998.- 357p.

36.   McFedries P. Archives //http: //www.logophilia.com/WordSpy. – 2000.- Dec. 4.

37.    McFedries P. Archives //http: //www.logophilia.com/WordSpy. – 2001.- Febr.10.

38.   The New Hacker’s Dictionary // [1] Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. 1962, с. 221

1 Харитончик З.А. “Лексикологія англійської мови”, Мн. 1992, с. 167

1 Федоров А.В. Основы общей теории перевода . М: Высш. Шк., 1983, с. 10.

2 Рецкер Я.И. Пособие по переводу с английского языка на русский. – М.: 1982. с.7

[2] Латишева Л.К. Разномовні тексти як об`єкт тотожності у перекладі//Текст та переклад.М.,1988. С.

[3] Мін`яр-Белоручев Р.К. Послідовний переклад М., 1969;

Чернов Г.В. Теорія та практика синхроного перекладу М., 1978.

[4] Web 2000 : 36

Похожие работы на - Проблеми адекватного перекладу українською та російською мовами неологізмів

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!