Засоби вираження модальності в сучасній англійській мові та особливості її перекладу (на матеріалі текстів різних жанрів)

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  131,42 kb
 • Опубликовано:
  2010-12-20
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Засоби вираження модальності в сучасній англійській мові та особливості її перекладу (на матеріалі текстів різних жанрів)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Модальність як функціонально-семантична категорія

1.1 Концептуальні підходи до визначення поняття модальності у лінгвістиці

1.2 Емотивність як підкатегорія модальності

1.3 Класифікації видів модальності

1.4 Класифікації засобів вираження модальності

Розділ 2. Стилі мовлення та їхні жанри

2.1 Визначення поняття "функціональний стиль" та функціонально-стильові типи текстів

2.2 Визначення функціонально-стильових типів текстів

2.3 Особливості перекладу різноманітних функціонально-стильових типів текстів

Розділ 3. Засоби вираження модальності при перекладі текстів різних жанрів з англійської мови на українську

3.1 Фонетичні засоби вираження модальності

3.2 Лексичні засоби вираження модальності

3.3 Лексико-граматичне вираження модальності за допомогою модальних дієслів

3.4 Лексико-граматичне вираження модальності за допомогою модальних дієслів, що не завжди мають еквіваленти в українській мові

Висновки

Summary

Додатки


Вступ


У сучасній мовознавчій науці та в перекладознавстві спостерігається підвищений інтерес до категорії модальності в її багатофункціональних виявах. Модальні відношення і засоби їх реалізації все частіше привертають увагу лінгвістів і стають об’єктом вивчення на формально-синтаксичному, семантико-синтаксичному, комунікативно-функціональному та текстовому рівнях.

Ґрунтовні дослідження категорії модальності репрезентовано працями В.В. Виноградова (1972), Н.Ю. Шведової (1980), Г.О. Золотової (1973), В.Г. Гака (1972), Н.А. Золототрубової (1975), Н.Д. Зайченко (1989). Інноваційні підходи в дослідженні цієї категорії спостерігаємо в роботах І.Р. Вихованця (1993), А.П. Грищенка (1997), Н.В. Гуйванюк (1997), Г.П. Немця (1999), Б.Є. Арама (1995), Є.А. Попова (2000) та ін. Проте явище модальності залишається об'єктом дослідження багатьох лінгвістів і воно завжди є актуальним. Адже важко передати будь-які мовні засоби без вираження модальності в них.

В даній роботі досліджуються засоби вираження модальності, які мають дуже важливе значення при їх застосуванні, адже неможливо створити текст перекладу, не знаючи як правильно його оформити. Більш того, досліджуються засоби вираження модальності у творах різних жанрів, що значно розширює діапазон їх використання, а отже і зумовлює особливість їх застосування.

Що стосується актуальності даного дослідження, то вона пов’язана з поширеним вживанням модальних дієслів та інших засобів вираження модальності як явищ в сучасній англійській мові, зі змінами, які мають місце в американській граматиці англійської мови, які в кінцевому результаті можуть стати причиною до спонукання небажаних змін в класичній британській граматиці, важливістю знань засобів вираження модальності, їх значень та порядок застосування, а також з необхідністю наукового підходу до вивчення модальності.

Об'єктом дослідження є модальність як функціонально-семантична категорія

Предметом дослідження є особливості засобів вираження модальності при перекладі з англійської мови на українську в текстах різних жанрів.

Мета роботи - дослідити засоби вираження модальності в текстах різних жанрів при перекладі з англійської мови на українську.

Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання: уточнити поняття модальності; встановити роль модальності в перекладі текстів різних жанрів; навести класифікації засобів вираження модальності; виявити особливості використання засобів вираження модальності в англійській мові в текстах різних жанрів та їх перекладу з англійської мови на українську.

Методи дослідження:

1) теоретичні,

2) емпіричні: синхронне й порівняльне дослідження засобів вираження модальних значень в англійській та українській мовах; кількісний та якісний аналіз, застосування процедур дистрибутивного, трансформаційного, контекстуального і компонентного аналізу.

Матеріалом дослідження послугували тексти різних жанрів (художня література, тексти офіційно-ділового стилю, суспільно-інформативні тексти та технічні тексти).

Теоретичне значення одержаних результатів зумовлене тим, що в даній роботі систематизовано поняття модальності та її значення у перекладацькому процесі.

Практичне значущість одержаних результатів полягає у можливості їх використання при подальших дослідженнях у сфері порівняльної лінгвістики, у зіставній граматиці та лексикології.

Розділ 1. Модальність як функціонально-семантична категорія


Будь-яке лінгвістичне явище в перекладі набуває особливих рис, на які обов'язково необхідно звертати увагу, щоб максимально правильно передати те, що хотів сказати автор тексту-оригіналу.

Модальність розглядається як функціонально-семантична категорія, мовна універсалія, що проявляється в основних категоріях мови. Ця мовна категорія виступає важливим елементом комунікації, виражаючи відношення того, хто говорить до висловлювання, і є невід’ємною властивістю тексту, що вміщує відношення автора до дійсності, є основною складовою прагматичного компоненту тексту; одне з основних властивостей психіки і здатність протиставити „Я” - „не Я" у рамках висловлювання.

За допомогою модальності ми можемо виражати свої думки вільно, експресивно, адже не можливо передати необхідну інформацію без демонстрування нашого ставлення до того, що ми повідомляємо. Тому модальність відіграє важливу роль в текстах будь-якого стилю, будь-якого жанру.

1.1 Концептуальні підходи до визначення поняття модальності у лінгвістиці


Явище модальності надзвичайно складне та багатоаспектне. Як зазначає Я.І. Рецкер, “немає в англійській мові іншої лексико-граматичної категорії, котра представляла би більше складностей в процесі перекладу, ніж категорія модальності" [Рецкер 2006: 170]. Саме тому ця проблема є предметом суперечок у лінгвістиці, а отже належить до “вічних" питань мовознавчих студій, адже ще й досі не існує єдиного погляду на природу цієї категорії.

Так, за визначенням В.Н. Ярцевої, “модальність (від сер. -лат. modalis - модальний; лат. Modus - міра, спосіб) - функціонально-семантична категорія, що виражає різноманітні види відносин ставлення до дійсності, а також різні види суб'єктивної кваліфікації того, що повідомляється” [Ярцева 1990: 303].О. О. Селіванова визначає категорію модальності як “репрезентацію різних емотивно-оцінних сигналів, змодельованих авторською свідомістю; реальністю/ірреальністю імітованої референції, яка відіграє суттєву роль в актуалізації змістовно-континуальної організації тексту” [Селіванова 2000: 10].

За визначенням Поутсма, “модальність - це особова форма дієслова, дієслівне словосполучення або модальний прислівник, за допомогою котрих той, що говорить виражає свою точку зору на степінь виконання дії чи стану, позначеного присудком" [Рецкер 2006: 170]. З іншого боку, Шарль Баллі стверджує: “Модальність - це душа речення. Немає висловлювань без модальності" [Баллі 1955: 44]. Цю думку розділяє також видатний академік В.В. Виноградов [Виноградов, 1950] та О.А. Бунь [Бунь, 2000].

Отже, не дивлячись на різноманіття визначень категорії модальності лінгвістами, можна прийти до загального висновку: модальність - це відношення автора слів до навколишнього середовища, як негативне, так і позитивне.

1.2 Емотивність як підкатегорія модальності


Займаючись вивченням текстової модальності як категорії, дослідник-лінгвіст О.О. Селіванова вважає, що дана категорія включає підкатегорію емотивності - одну з базових властивостей художнього тексту, яка співвідноситься з предметованими в ньому емоціогенними знаннями і актуалізуються за допомогою активованих текстових компонентів, що втілюють авторські емоційні інтенції, та моделюючи можливі емоції адресата зв’язані з сприйняттям та інтерпретацією текстової модальності [Селіванова 1997: 56].

Категорію емотивності в художньому тексті потрібно розглядати з трьох антропоцентричних позицій: автора, читача та персонажів. Емотивність знаходиться у взаємозв’язку з вибором номінативних засобів у тексті. Ім’я персонажу актуалізує і авторську модальність, і прагматичну направленість тексту на читацьку співучасть [Селіванова 2000: 200].

Лінгвіст-дослідник O.H. Журавльова розглядає текстову модальність як екстралінгвістичну категорію, що може не мати прямої експлікації у поверхневі структури тексту, але завжди присутня в глибинній і сприяє розкриттю суті тексту [Гладьо 2000: 81]. Вона виявляє себе в таких основних аспектах:

відображення реальності/ірреальності створюваного текстового світу;

емотивно-оцінне відношення автора до персонажів;

емотивно-оцінне відношення персонажів один до одного.

Емотивність є різновидом суб’єктивної модальності й має пряме відношення до створенні експресивності. Експресивна одиниця мови не завжди несе емотивне навантаження, мовна експресія передає дещо інше. Проте емотивно маркована одиниця невіддільна від експресивності.

1.3 Класифікації видів модальності


Ставлення того, хто говорить чи пише, до дійсності постає як основна ознака модальності, властивої будь-якому висловлюванню. Оскільки воно може бути виражене різними засобами (формально-граматичними, лексичними, фразеологічними, синтаксичними, інтонаційними, композиційними, стилістичними), модальність виявляється категорією, властивою мові у дії, тобто мовленню, і тому є самою суттю комунікативного процесу. Проте сучасні англійські лінгвісти взагалі не дають визначення цієї категорії, розглядаючи її як дане, і обмежуються вказівкою на її різновиди: умовна, дійсна, алетична, деонтична, епістемічна [Тураєва 1999: 40].

“Дослідження категорії модальності ускладнюється багатозначністю або навіть омонімічністю терміну”, - вважає О.П. Воробйова [Воробйова, 1989]. Модальність - явище багатоаспектне, і тому в лінгвістичній літературі висловлюються різноманітні думки з приводу сутності даного феномена. Проте Є.І. Бєляєва зазначає, що різноманітні визначення модальності не виключають, а доповнюють один одного, відображаючи складність, багатоплановість самого поняття “модальність” [Бєляєва 1988: 13].

Як відомо, вже став традиційним поділ модальності на два типи: об'єктивну та суб'єктивну. Перша розуміється як відношення висловлення до позамовної дійсності, оформлене граматично, друга - як вираження відношення того, хто говорить (пише) до того, що він повідомляє. Дослідники відзначають, що об'єктивна модальність є обов'язкова для будь-якого висловлення, суб'єктивна - факультативна. Це цілком справедливе твердження. Більш того, два типи модальності, що описуються, настільки відрізняються, що нам рекомендується раціонально диференціювати ці два терміни.

За визначенням В.Н. Ярцевої, об'єктивна модальність - “обов'язкова ознака будь-якого вислову, одна з категорій, що формує предикативну одиницю - речення”. Вона виражає ставлення того, що повідомляється до дійсності в плані реальності та ірреальності [Ярцева 1990: 303]. Ляпон Л.В. зазначає, що об'єктивна модальність “виражає відношення повідомлюваного до дійсності в категоріях відмінку, часу за допомогою синтаксичних форм дієслів та часток” [Ляпон 1997: 240]. За об’єктивною модальністю судження поділяються на судження необхідності, дійсності та можливості. [#"_Toc281836303">1.4 Класифікації засобів вираження модальності

Існують різноманітні класифікації засобів вираження модальності, які залежать від приналежності лінгвіста до тієї чи іншої наукової школи. Так наприклад, І.В. Корунець зауважив, що “модальність, будучи екстралінгвістичною категорією, що виражає відношення мовця до реальності, має загальні в англійській та українській мові засоби реалізації, які в себе включають:

фонетичні засоби (наголос та інтонація);

лексико-граматичні засоби (модальні дієслова);

лексичні засоби (модальні слова та модальні вирази), що виражають суб'єктивну модальність;

граматичні засоби, що виражають граматичну модальність" [Корунець 2001: 308].

Такий поділ також проводить Я.І. Рецкер, який вважає, що “в теорії практики та перекладу задача, головним чином, полягає у передачі суб'єктивної модальності”, як фонетичними, так і лексико-граматичними, лексичними та граматичними засобами [Рецкер 2006: 170].

Що стосується перекладу науково-технічної літератури, то В.І. Карабан зазначає, що така література перекладається лексико-граматичними засобами вираження модальності, за допомогою складних модальних присудків з must, have to, should, may, might, can, could, will, would, need, ought to, to be to [Карабан 1997: 49].

У своїй роботі про етикет англомовного наукового дискурсу лінгвіст О.М. Ільченко виділив епістемічну модальність. За визначенням Н.В. Скибицької, епістемічна модальність - “складник суб’єктивної модальності, зорієнтована на вираження значень вірогідності/достовірності, істинності повідомлюваного, ступеня повноти та характеру знань мовця про повідомлюване" [Скибицька 2004: 3]. І за класифікацією О.М. Ільченка епістемічну модальність при перекладі з англійської мови на українську можна виразити такими засобами, як модальні дієслова та їх еквіваленти (may, might, be going to та ін.), прислівники (типу eventually, possibly), іменники (feeling, guess тощо), прикметники (possible, probable, tentative тощо), числівник one, неозначений артикль a та нульовий артикль [Ільченко 2002: 159].

Усі засоби вираження модальних значень (модальності) можна розділити на два види: універсальні і неуніверсальні. Перші характерні для всіх без винятку висловлювань - це інтонація. Другі присутні лише в деяких висловлюваннях. Призначення засобів вираження модальності - зв’язувати форми і значення її вираження. Неуніверсальні засоби вираження модальності використовуються з метою створення для тієї або іншої форми умов, щоб вона стала формою вираження модальності.

До цих засобів відносяться: наявність двоскладної конструкції з прямим порядком слів, наявність односкладної конструкції, наявність структури складної пропозиції. Якщо дієслівний нахил використовується для вираження невластивого йому модального значення, то в якості засобу вираження цього значення вживаються частки. Засоби і форми вираження модальності об'єднуються у своєрідний блок. Засоби вираження модальності ніби з'єднують форми вираження модальності з засобами її вираження. У цьому і полягає їхня роль при формуванні висловлювань.

Отже, модальність - це 1) категорія, що характеризує спосіб дії або відношення до дії,

2) функціонально семантична категорія, яка виражає відношення змісту висловлювання до дійсності і мовця до змісту висловлювання. Модальність буває різних видів, проте поділ на суб’єктивну та об’єктивну є більш загальним. Існує декілька класифікацій засобів вираження модальності, проте в даній роботі ми будемо розглядати детальніше класифікацію І.В. Корунця.

Розділ 2. Стилі мовлення та їхні жанри


В найрізноманітніших сферах мова використовується по-різному. Для науково-технічного тексту необхідний один стиль написання, для газетно-журнально інформаційного - інший, для художнього - свій естетичний підхід. Всі вони мають ряд відмінних рис на всіх мовних рівнях - лексичному, морфологічному, синтаксичному та текстовому. Як зазначає С.Я. Єрмоленко, кількість-жанрово-стильових різновидів мови залежить як від зовнішньо мовних (історичні умови функціонування літературної мови, соціально-психологічні основи відтворення мовних типів спілкування), так і внутрішньомовних чинників (порядок слів, флективність, наявність варіантних форм тощо) у взаємозв'язках [Українська мова. Енциклопедія 2000: 602].

Основи функціональної стилістики були закладені Ш. Баллі (1961), Б. Гавранеком (1932), В. Матезіусом (1942), Й. Вахеком (1964) та іншими представниками Празького лінгвістичного гуртка. У російському мовознавстві проблемами функціональних стилів займалися Л.В. Щерба (1957), В.В. Виноградов (1941), а також М.М. Кожина (1983), О.Б. Сиротініна (1999) та багато інших. Українська стилістична думка сформувалася завдяки значним теоретичним та практичним досягненням у цій галузі Л.А. Булаховського (1975), М.М. Пилипинського (1976), С.Я. Єрмоленко (1987), Л.Я. Мацько (2003), В.С. Ващенка (1958), І.П. Чередниченка (1962), Н.В. Ботвіної (1999) та інших.

У результаті цих досліджень встановлено, що провідні функціональні стилі виникають відповідно до найважливіших суспільних функцій мови, тому виділяють основні та периферійні стилі. До того ж функціональним стилям властива змінність у межах однієї національної мови, що залежить знов таки від суспільно-політичних умов життя народу.

2.1 Визначення поняття "функціональний стиль" та функціонально-стильові типи текстів


Сьогодні функціональний стиль визначається як:

різновид мови (функціональний стиль), закріплений традицією за однією із найбільш вагомих сфер суспільного життя, що віддзеркалюється в фонетиці, граматиці, лексиці;

загальновизнана манера, спосіб виконання конкретного мовленнєвого акту;

індивідуальна манера, у тому числі й літературно-художня;

мовна парадигма епохи, під якою розуміють стан мови в стильовому відношенні в конкретну епоху [Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 494].

Видатний мовознавець І.П. Ющук визначає функціональний стиль так: "Функціональний стиль - це сукупність мовних засобів та прийомів, вибір яких зумовлюється змістом, характером і метою висловлювання, а також обставинами, у яких воно відбувається" [Ющук 2004: 49].

Виходячи із розуміння стилів та функцій мови, виділяють шість функціонально-стильових типів текстів:

розмовні (розмовно-побутові та розмовно-ділові);

офіційно-ділові (державні, політичні, юридичні тощо);

суспільно-інформативні (публіцистичні);

наукові (спеціальні, науково-популярні);

художні (вся жанрова різноманітність художньої літератури, критики);

релігійні (книги Священного писання, апокрифи, проповіді тощо) [#"_Toc281836306">2.2 Визначення функціонально-стильових типів текстів

Як було зазначено у пункті 2.1, існує 6 функціонально-стильових типів текстів. У повсякденному житті ми використовуємо розмовний стиль, тобто такий стиль, сферою використання якого є усне спілкування в побуті, у сім’ї, на виробництві. Всі інші стилі використовуються в основному в письмових текстах. І оскільки вони сформувались на книжній основі, їх називають книжними.

Мовою художньої літератури є художній стиль - це переважно стиль художньої літератури, де слово не тільки щось називає, а ще й часто, будучи художнім засобом, є знаряддям естетичного впливу на читача чи слухача [Гнатюк 2002: 248].

Офіційно-діловий стиль - функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, тобто у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю.

До публіцистичного стилю відносять такі тексти, які відносяться до громадсько-політичної, суспільно-виробничої сфер використання, а також до культурно-освітньої діяльності та навчання.

Сферою використання наукового стилю є наукова діяльність, науково-технічний прогрес, освіта. Його основне призначення - викладення наслідків дослідження про людину, суспільство, явище природи, обґрунтування гіпотез, доведення істинності теорій, класифікація й систематизації знань, роз'яснення явищ, збудження інтелекту читача для їх осмислення. І найменш розповсюдженим в обох мовах є конфесійний стиль - це функціональний різновид мови, призначенням якого є обслуговування релігійних потреб всього суспільства. Він утілюється в проповідях, молитвах (усна форма), у “Біблії" та інших церковних книгах, молитовниках тощо (писемна форма) [2.3 Особливості перекладу різноманітних функціонально-стильових типів текстів

З лінгвістичної точки зору мовленнєві жанри мають багато спільних ознак у різних мовах, бо в основі їх виділення лежать однакові критерії. А перекладач повинен добре знати особливості жанрів мовлення в англійській і українській мовах і бути ознайомленим із принципами передачі цих особливостей під час перекладу.

Питання виділення ознак, за якими розрізняються мовленнєві жанри, порушувало багато лінгвістів, і в науковій літературі є багато суджень щодо цієї проблеми. Вивчення й систематизація їх дозволить скласти досить повне уявлення про те, що це за ознаки, який їхній характер.

У розмовному стилі спостерігається велика кількість колоквіалізмів та не завжди правильні граматичні структури. Проте при перекладі усний перекладач має більшу свободу творчості, ніж в інших стилях мовлення.

Художній стиль також має багато образних порівнянь, які перекладач має правильно зрозуміти і передати ці значення відповідно до очікування цільової аудиторії.

Юридичні тексти офіційно-ділового стилю слід передавати з точністю до оригіналу, а також звертати увагу на терміни, які мають багато значень.

Тексти публіцистичного стилю рідко перекладаються до друку повністю, при цьому переклад замінюється більш коротким реферативним викладом. Так як в таких текстах багато назв, скорочень та жаргонізмів, перекладач має мати попередні знання для адекватного перекладу. Також необхідно замінювати теперішній час на минулий при перекладі газетно-інформаційного стилю.

Технічні тексти та тексти наукової літератури складають особливий інтерес для перекладача. У граматичному відношенні проблем немає, проте у науковому стилі спостерігається величезна кількість термінів, які у різних галузях мають різні значення. Тому обов’язково необхідно мати фонові знання в різних галузях.

Так як конфесійний стиль відрізняє небуденна урочистість та піднесеність, твори цього стилю містять велику кількість алегорій, метафор, символів. Перекладач має їх розуміти і адекватно перекладати.

Отже, жанр виступає як стійка структура тексту оригіналу, яка організує всі його компоненти в єдину систему. У зв’язку з цим специфічні мовні проблеми, що виникають при перекладі текстів різних жанрів, повинні вирішуватись разом зі специфічними питаннями перекладу кожного конкретного жанру. При жанровому підході до перекладу дотримання / недотримання норми жанру в обох текстах (оригіналу і перекладу) може бути критерієм оцінки відповідності / невідповідності тексту оригіналу та тексту перекладу, його адекватності, еквівалентності.

Саме в цьому напрямку ведуться дослідження в галузі жанрово-стилістичної теорії перекладу, яка через вивчення комунікативно-прагматичних особливостей текстів різних стилів та жанрів виявляє їх жанрово-стилістичні домінанти, тобто сукупності мовних, композиційних і прагматичних ознак даних текстів. Підходячи до перекладу з позиції жанрово-стилістичного аналізу, перекладач мимоволі стикається з проблемою зіставного аналізу мовних одиниць цих жанрів, а також із компаративним вивченням тематично аналогічних текстів двох мов. Проте не дивлячись на все різноманіття творів різних стилів та жанрів, перекладач має орієнтуватися у всіх сферах життя для того, щоб переклад можна було вважати прямим відповідником твору оригіналу, але на іншій мові.

Розділ 3. Засоби вираження модальності при перекладі текстів різних жанрів з англійської мови на українську


Модальність, будучи екстралінгвістичною категорією вираження відношення мовця до реальності, в англійській та українській мовах має загальні засоби вираження. Проте не завжди в українській мові можна знайти еквівалент при перекладі речень, в яких є модальні вираження. Якщо перекладач буде знати, якими засобами перекладати будь-який текст того чи іншого стилю, він зможе досягти найбільшої адекватності при перекладі.

Існують різноманітні способи перекладу засобів вираження модальності при перекладі з англійської на українську. Для того, щоб досягти максимальної еквівалентності, перекладач повинен враховувати особливості того чи іншого тексту, адже еквівалентність та способи її досягнення залежать від приналежності тексту до певного стилю мовлення. Так як ми розглядаємо тексти різних стилів та різних жанрів, слід звернути увагу на те, в якому жанрі можна зустріти найбільше засобів вираження модальності, а в якому найменше.

Нижче розглянемо фонетичні, лексичні та лексико-граматичні (модальні дієслова, котрі мають еквіваленти в українській мові, і котрі не мають українських відповідників) засоби вираження модальності.

3.1 Фонетичні засоби вираження модальності


Вираження модального значення за допомогою фонетичних засобів завжди мають ідентичну реалізацію в обох мовах, хоча в українській мові часто виражаються за допомогою лексичних засобів (модальні частки та модальні прислівники). Ці засоби також можуть виражати відтінки значення передбачення, застереження, припущення, сумніву, впевненості та ін. Найбільш часто вживаними частками, котрі створюють такі чи подібні значення, є аж, ж, хоч, б, би, і, й, - но, - то, саме, таки та ін., а також прислівники авжеж, адже, надто, певне, напевне, все ж, все ж таки, немов, ніби та деякі інші. Вибір модальних часток чи модальних прислівників залежить від контексту, хоча в більшості випадків він залежить від перекладача та його власного бажання забарвити текст перекладу. Наприклад, можна при перекладі створити більш слабке чи більш сильне значення слів у реченні:

“How fastidious is the human memory! ” (The Ukrainian, p.10). - “Дивовижна таки людська пам’ять / Дивовижна все ж таки людська пам’ять" (The Ukrainian, p.10).

При перекладі перекладач часто застосовує фонетичні засоби вираження модальності, адже він суб'єктивно відноситься до реальності, зображеної у тексті оригіналу. Це можна побачити за деяких можливих інтерпретацій модального значення у реченні, де модальність виражається за допомогою емфатичного та логічного наголосу, що падає на підмет чи займенник you (ти, ви): “I do really wish it hadn't been you (Sir Arthur Conan Doyle, p.46) - “Мені й справді хотілося, щоб це був не ти” (Дмитренко, с.120).

Коли під емфатичний чи логічний наголос попадає англійське модальне дієслово, вираження модальності може збігатися в обох реченнях:

“Vitrenko is unlikely to be willing to dissolve her mighty charisma in any “bloc type” alliance” (The Ukrainian, p.18). - “Вітренко навряд чи буде “розчиняти” свою досить могутню політичну харизму в якомусь об’єднанні “блокового типу” (The Ukrainian, p.18).

Це саме модальне значення впевненості може виражатися в українській мові за допомогою модального прислівника певне/напевне та часток ж, таки:

“This is sure to be the basis of her electoral campaign” (The Ukrainian, p.18). - “Напевне на цій основі будуватиметься її кампанія” (The Ukrainian, p.18).

Значення здивування чи припущення, що виражається в англійській мові за допомогою просодичних засобів, передаються в українській мові за допомогою часток та передачі інтонації та ноголосу:

“How has the nation or its people changed during this period? ” (The Ukrainian, p.10). - “Як все ж таки запам’ятали той час люди, що змінилося для них за часи незалежності? ” (The Ukrainian, p.10).

Зазначимо, що інтонація як засіб вираження модальності з чисто фонетичного феномена перетворюється у феномен фонетико-граматичний, тому що він виконує і граматичну функцію.

3.2 Лексичні засоби вираження модальності


Текстова модальність, відображаючи найбільш загальні та суттєві ознаки тексту, а саме ставлення того, хто говорить чи пише до дійсності, може проявлятись на поверхню лексичними засобами. Композити, займаючи проміжне місце між простими словами, похідними одиницями, абревіатурами та ідіомами, вважаються одним із найбільш перспективних способів експлікації.

Композити є одним із засобів вираження модальності у тексті, яка існує у таких аспектах [Кресан Е.Я. 1999: 76]:

1. Реальність/ірреальність текстового світу. Категорія модальності поділяється на два види:

а) атрибутивно-модальне значення;

б) суб’єктивно-модальне значення.

Лінгвіст Н.Ю. Шведова вважає, що модальність не може обмежуватись лише вказівкою на відношення того, хто говорить з точки зору реальності / ірреальності. У значній мірі в цій категорії виявляє себе суб’єктивно-оцінне відношення. Крім закладеного в системі форм пропозиції об’єктивно-модального значення, що відносить повідомлення в план реальності / ірреальності, - пише Шведова, - кожне висловлювання, побудоване на основі тієї чи іншої схеми пропозиції, включає суб’єктивно-модальне значення і виражає ставлення мовця до сказаного" (власне ставлення автора чи ставлення автора до ситуації, котре виражається за допомогою вираження думок героїв твору) [Кресан 1999: 80]:

“In that case we had better discuss it in a cosy room rather than in this wind-swept market-place” (Sir Arthur Conan Doyle, p.167). - “У такому разі нам краще поговорити в затишній кімнаті, а не на цьому ринковому майдані, де віють усі вітри" (Дмитренко, с.128).

Композит wind-swept виражає ставлення героя до місця негативно, бо воно не є зручним для обговорення їхньої важливої справи. Таким чином, цей композит сприяє цілісному відтворенню реальності у творі - ситуація потребує особливої уваги.

2. Оцінно-емотивне відношення автора до персонажів, змальованих ситуацій, тексту в цілому, покликане сформулювати у читача уявлення схожого емоційно-оцінного характеру, спрямувати дії з результатом (ілокутивна діюча сила) [Кухаренко 1979: 202]. Наприклад у реченні:

“Turning around we saw a little rat-faced fellow standing in the centre of the circle of yellow light…” (Sir Arthur Conan Doyle, p.166). - “Обернувшись, ми побачили, що в колі жовтого світла від ліхтаря догідливо схилився чоловічок з розпашілим обличчям” (Дмитренко, с.126).

Композит ret-faced покликаний передати негативне ставлення автора до персонажу, яке розкривається на фоні всього тексту. Зовнішні риси чоловіка розкривають сутність його внутрішнього світу.

У прикладі: “The little man stood glancing from one to the other of us with half-frightened, half-hopeful eyes…" (Sir Arthur Conan Doyle, p.167). - “Чоловічок стояв, не рухаючись із місця, і переводив погляд, в якому світилися страх і надія, з мене на Холмса й назад…” (Дмитренко, с.126).

Композити half-frightened, half-hopeful змальовують персонаж як чоловіка боязливого та жалюгідного.

“He curled himself up in his chair, with his thin knees drawn up to his hawl-like nose” (Sir Arthur Conan Doyle, p.43). - “Він скоцюрбився в кріслі, підтягши коліна аж до свого орлиного носа” (Дмитренко, с.57).

Автор використовує композит hawl-like для зображення носу Холмса, щоб за допомогою зовнішніх рис показати сутність характеру Шерлока Холмса - його спостережливість та хитрість.

3. Передбачувана оцінка читача. Оцінка читача є результат співпереживання, що формується у його уяві та завдяки замаскованим шляхам впливу збігається у більшості випадків з оцінкою автора. За допомогою підбору номінатем, автор може впливати на читача, враховуючи набір його очікувань, переконань, смаків, вікових особливостей, тобто передбачуючи його оцінку.

У прикладі “It allows to see a sample surface topology, to perform high-precision distance measurements on it (up to micrometer parts) etc.” (32, p.1), - композит high-precision є певною установкою читачеві, якому автор радить “проводити дуже точні виміри” (32, p.1). За допомогою такого прийому автор апелює до пасивної частини читацької аудиторії з упевненістю, що дістане підтримку та позитивну оцінку своєї позиції.

Також до лексичних засобів вираження модальності відносять модальні слова, що виражають суб’єктивне ставлення мовця до висловлювання у реченні. Модальні слова мають значення сумніву, вірогідності, впевненості, передбачення та ін. До модальних слів відносять такі слова: perhaps (можливо), maybe (можливо), definitely (без сумніву), certainly (звісно), probably (можливо), of course (звичайно), surely (звісно), without a doubt (без сумніву), in fact (фактично), in truth (правду кажучи), possibly (можливо), naturally (звісно), obviously (очевидно), happily (на щастя), fortunately (на щастя), unfortunately (на жаль), undoubtedly (без сумніву) та інші [3.3 Лексико-граматичне вираження модальності за допомогою модальних дієслів

Цей вид модальності в обох мовах реалізується модальними дієсловами або їхніми лексичними еквівалентами.

1. Так, модальне дієслово can/could,що виражає фізичну чи ментальну спроможність зазвичай перекладається на українську за допомогою модальних дієслів “могти, вміти" чи за допомогою їхніх еквівалентів “мати змогу/можливість, бути в змозі/мати силу”:

“Avoid places where corrosive gas can be generated" (33, p.2) - “Не встановлюйте у місцях, де може виділятися корозійний газ" (Саксонов, с.2)

Виражаючи сумнів, підозру, невпевненість (в основному в запитальних та заперечних реченнях), значення can/could реалізується в українській мові за допомогою часток “невже, хіба” або прислівника “навряд”:

“There are not too many people who can afford this kind of accommodation" (The Ukrainian, p.34). - “Навряд таке житло буде всім по кишені” (The Ukrainian, p.33).

Коли ми виражаємо докір, здивування чи дозвіл, лексичним еквівалентом модального дієслова can в українській мові буде модальне дієслово “можна”:

“Payment can be made in stages until the property is complete” (The Ukrainian, p.34). - “Можна оплатити вартість квартири частинами, але обов’язково вкластися у термін будівництва" (The Ukrainian, p.33).

Деякі значення модального дієслова can не мають відповідних еквівалентів в українській мові:

“A more important event in the nation’s history can hardly be imagined” (The Ukrainian, p.10). - “Важко знайти більш значиму подію в історії України" (The Ukrainian, p.10).

2. Модальні дієслова may/might та їх еквіваленти to be permitted to/ to be allowed мають деякі особливості використання та вираження значення.

Коли модальні дієслова may/might виражають дозвіл, вони зазвичай перекладаються на українську мову словом “можна” або “дозволяти, не заперечувати”:

“May I speak now? ” (Sir Arthur Conan Doyle, p.89) - “Тепер дозволяєте мені говорити? ” (Дмитренко, с.123).

Виражаючи суворе попередження, часто may перекладається на українську мову словами може, може бути:

Electric shocks may result” (33, p.1). - “Це може призвести до ураження електричним струмом (Саксонов, с.1).

Модальні дієслова may/might виражають припущення, бажання, невпевненість, можливість виконання якоїсь дії і можуть перекладатися різними способами, в залежності від творчості перекладача:

“During an interview a consular officer may concentrate on items that might indicate to him that you true intent is to emigrate” (The Ukrainian, p.38). - “При співбесіді зусилля консула спрямовані на те, щоб виявити - чи не приховуєте ви бажання емігрувати” (The Ukrainian, p.36).

3. Модальне дієслово must має особливі риси. Воно має значення повинності й сильного припущення [Карабан 1997: 49]. У цьому значенні must має в український мові прямий відповідник - модальне дієслово мусити/повинен/має:

“The installation position must be able to support a loud four times the indoor unit weight” (33, с.1) - “Місце монтажу внутрішнього блоку має витримувати навантаження в чотири рази більше, ніж вага самого блоку" (Саксонов, с.1).

Часто в українській мові дієслово must має більш м'яке значення при перекладі:

“Were the people looking at her? They must be” (Sir Arthur Conan Doyle, p.33). - “Чи люди дивились на неї? Напевне, що так" (Дмитренко, с.38).

Іноді це модальне дієслово не має чіткого вираження і перекладається на українську мову стверджувальним реченням:

“It must be in her own house" (Sir Arthur Conan Doyle, p.21). - “Фотографія в неї вдома" (Дмитренко, с.29).

4. Модальне дієслово have to в українській та англійській мовах мають одне й те саме значення і перекладається словами “треба, потрібно, необхідно, належить”:

“The electoral field has been divided into strips that have to be ploughed up in the autumn” (The Ukrainian, p.8). - “Майбутні парламентські вибори стають головним фактором у політиці. Виборне поле вже розмежоване на сегменти, які належить “орати” восени” (The Ukrainian, p.8).

В.І. Карабан зазначає, що have to можна назвати синонімом модального дієслова must, що позначає зумовлену обставинами повинність [Карабан 1997: 50].

Часто це модальне дієслово, виражаючи сильну повинність перекладається на українську мову словами:

“And we will have to invite workers from other countries" (The Ukrainian, p.38). - “Нам доведеться запрошувати іммігрантів з інших країн" (The Ukrainian, p.37).

Отже, перекладаючи модальне дієслово have to необхідно звертати увагу на різні фактори, що впливають на переклад.

5. В англійській мові є синонім модального дієслова have to - to be to, яке має декілька значень, що реалізуються в залежності від форми та лексичного значення інфінітива, який за ним слідує. Це модальне дієслово може виражати обов'язок чи необхідність виконання якоїсь дії за планом, або за розкладом. Українські еквіваленти цих значень модального дієслова to be to - модальні дієслова мати, повинен, мусити, збиратися:

“I am about to be married" (Sir Arthur Conan Doyle, p.12). - “Я збираюся одружитись” (Дмитренко, с.18).

Часто можна зустріти це дієслово у риторичних питаннях, що часто перекладається фразою питання в тому, що або питанням:

“Where are we to find the photograph? ” (Sir Arthur Conan Doyle, p.21). - “Питання в тому, де нам шукати фотографію” (Дмитренко, с.28).

6. Модальне дієслово need виражає необхідність виконання чогось і перекладається в основному на українську мову модальними словами треба, потрібно, необхідно, належить:

“And a great deal needs to be done” (The Ukrainian, p.10). - “І нам ще належить багато чого досягти" (The Ukrainian, p.10).

Якщо це дієслово виражає негативне ставлення до якоїсь дії або докір, воно перекладається за допомогою семантичної трансформації:

Who needs an office? (The Ukrainian, p.26). - Навіщо сидіти в офісі? (The Ukrainian, p.28).

7. У розмовній англійській мові дієслово dare часто вживається разом з дієсловом say - daresay і виражає сильне припущення. Воно може перекладатися такими словами як насмілюватися, наважуватися, відважуватися, сміти; вважаю, допускаю, цілком імовірно, смію сказати, упевнений, не без того, щоб; наважуватися сказати/стверджувати:

“I dare say that if I had put a hundred pounds down in front of him that man would not have given me such complete information" (Sir Arthur Conan Doyle, p.165). - “Упевнений, що навіть за сотню фунтів не міг би почути від нього стільки відомостей, скількі дістав, запропонувавши парі” (Дмитренко, с.126).

В залежності від характеру інфінітива, який може бути активним чи пасивним, конструкції з модальними дієсловами не завжди співвідносяться як синонімічні з одними й тими модальними конструкціями і мають деякі відмінності у відтінках значень та вживанні. Тому для перекладача є дуже важливим своєчасно розпізнати ці конструкції і надати при перекладі їм такого ж відтінку, що в оригіналі.

Отже, більшість модальних дієслів в англійській мові мають прямі відповідники в українській. І якщо знати правила перекладу модальних дієслів, мати гарне розуміння тексту, а також власний творчий підхід - труднощів з такими словами не може виникати.

3.4 Лексико-граматичне вираження модальності за допомогою модальних дієслів, що не завжди мають еквіваленти в українській мові


Крім вище зазначених у розділі 2.3., існують чотири модальних дієслова в англійській мові, у яких майже немає лексичних еквівалентів в українській мові: shall, will, would і частково should (форма минулого часу від shall). Така особливість цих модальних дієслів пояснюється їхньою складністю вживання, адже вони виражають не лише модальне значення, а й також є допоміжними дієсловами.

1. Модальне дієслово shall у своєму модальному значенні в основному вживається з другою та третьою особою множини та іноді (в запитальних реченнях) з першою особою однини та множини. В залежності від того, що бажає висловити автор, модальне дієслово shall має різноманітні значення.

Це модальне дієслово може виражати обов’язок чи повинність, яке в українській мові не має чіткого вираження:

“Possibility to carry out simultaneous microanalysis of elemental composition and texture shall be provided” (32, p.3). - “Можливість проведення одночасного мікроаналізу елементного складу і текстури” (32, p.3).

Модальне дієслово shall з інфінітивом також може виражати в простих чи складних речення інші значення.

Часто модальне дієслово shall використовується в текстах різноманітних регламентів, декларацій, документів, договорів, контрактів та ін. і виражає примушування та обов'язок:

“All legislative Powers shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives" (35, c.1). - “Вся законодавча влада належить Конгресу Сполучених Штатів, який має складатися з Сенату і Палати представників" (34, с.1)

2. Модальне дієслово will разом із інфінітивом може також виражати різні значення, найголовніші серед яких воління (бажання), наполегливу вимогу, рішучість, намір. Це модальне дієслово вживається з усіма особами в однині та множині, ніколи не втрачаючи своєї функції допоміжного дієслова (для вираження майбутнього часу). У певних випадках модальні значення will можуть співставлятися зі значеннями, що має модальне дієслово would. В результаті їхні лексичні еквіваленти в українській мові можуть мати схожі, або навіть ідентичні значення. У різних контекстах це дієслово має різноманітні значення. Кількість модальних значень, що виражає це дієслово - дуже велика.

Виражаючи водночас форму майбутнього часу будь-якої дії та впевненість у її виконанні, will може перекладатися на українську мову певними дієсловами, в залежності від контексту, а також за допомогою дієслів буду, буде, будеш, будуть, будете:

“In the process of joint scientific investigations the instrument will be used for studies of morphology, element content and crystal structure" (32, p.5). - “В процесі спільних наукових досліджень прилад буде застосований для вивчення морфології, елементного складу та кристалічної структури" (32, p.5).

Іноді впевненість у виконанні якоїсь дії у майбутньому можна передати за допомогою відповідного дієслова у теперішньому часі:

“A lot of women joke that men are not necessary anymore and soon will be redundant" (The Ukrainian, p.8). - “Жінки часто глузують з чоловіків, ніби на цьому світі вони нічого не варті і без них можна обійтися” (The Ukrainian, p.8).

3. Модальне дієслово would вживається в багатьох ідіоматичних виразах і має як пряме, так і непряме значення.

За допомогою цього модального дієслова можна виразити в англійській мові припущення і передати його в українській мові за допомогою модальних слів чи умовного способу присудка:

“It would be better to quietly start the election campaign in a provincial district” (The Ukrainian, p.18). - “Напевне, краще спокійно балотуватися у провінційному окрузі” (The Ukrainian, p.18).

За допомогою would можна виразити ввічливість, а в українській мові це значення можна виразити за допомогою дієслів у формі минулого часу та частки би, б:

“I would like to address you on behalf of the EBA Board of Directors" (The Ukrainian, p.29). - “Я хотів би звернутися до Вас, шановні читачі, від імені ради директорів ЄБА" (The Ukrainian, p.29).

Умову в теперішньому або минулому часі при перекладі англійських речень можна виразити українською мовою за допомогою логічного наголосу на присудок або за допомогою умовного способу:

“You would certainly have been burned had you lived a few centuries ago" (Sir Arthur Conan Doyle, p.5). - “Якби ви жили кілька століть тому, вас напевно спалили б на вогнищі" (Дмитренко, с.8).

4. Should як модальне дієслово часто вживається для вираження значень як у теперішньому, так і майбутньому часі (і також для вираження умовності). Воно виражає різноманітні значення і є близьким за значенням до таких модальних дієслів як ought to, have to, to be to, must.

Найзагальніше пряме значення цього модального дієслова в українській мові співвідноситься зі стативом слід, треба, повинно чи модальним словом або фразою потрібно/є потреба.

Так, модальне дієслово should виражає обов'язок, повинність, моральний обов'язок та певну необхідність:

“Oil steam should not flow into the suction of the air conditioner" (33, p.2). - “Пара не повинна всмоктуватись в кондиціонери” (Саксонов, с.2).

За допомогою модального дієслова should можна виразити пораду/рекомендацію, застереження (іноді наказовим способом):

“You shouldn't worry, Watson” (Sir Arthur Conan Doyle, p.45) - “Не хвилюйтесь, Ватсоне" (Дмитренко, с.48).

Виражаючи пораду чи рекомендацію, автор англійського тексту-оригіналу вживає модальне слово should, яке в українській мові перекладається словами повинен, повинна та ін., а також наказовим способом:

“You shouldn't worry, Watson” (Sir Arthur Conan Doyle, p.45). - “Не хвилюйтесь, Ватсоне" (Дмитренко, с.48).

Отже, модальність, будучи особливою мовною категорією, без якої неможливо передати ставлення автора до зображуваної дійсності, в перекладі може передаватися тими же засобами, якими вона виражена у тексті-оригіналі, або іншими засобами, або зовсім не знаходити формального вираження.

Висновки


Дана робота присвячена дослідженню явища, без якого перекладацький процес не зміг би відбуватись взагалі, а саме дослідженню такого поняття як категорія модальності та засоби вираження модальності при перекладі з англійської мови на українську.

У ході роботи було опрацьовано 205 завершених граматичних конструкцій (речень), які містять в собі засоби вираження модальності. Серед них було виявлено 2 % фонетичних засобів (5 граматичних конструкцій), 25 % лексичних засобів (50 одиниць) та 73 % лексико-граматичних засобів (150 одиниць). На основі опрацьованого матеріалу було встановлено, що найпоширенішими засобами вираження модальності в англійській мові в усіх жанрах є модальні дієслова. На масиві опрацьованого матеріалу були визначені способи перекладу засобів вираження модальності в сучасній англійській мові на українську мову. Вони можуть перекладатись за допомогою фонетичних засобів (логічного та фонетичного наголосу), лексичних засобів (модальні слова та композити) та лексико-граматичних засобів вираження модальності (модальні слова) або взагалі не мати чіткого вираження.

Також вияснилося, що часто модальність передається за допомогою інтонації та наголосу, проте на письмі модальність частіше за все передається модальними дієсловами. Але це не означає, що ця мовна категорія проста і з нею не виникає ніяких труднощів, адже модальність - поняття багатоаспектне та має низку своїх особливостей. Для перекладача головним є вміння знайти в тексті оригіналу саме те, що прагне передати автор, і вже певними засобами відтворити це.

Специфіка кожного із літературних жанрів із характерними для них мовними стилями відображається, безумовно, на умовах перекладу. При перекладі художніх творів в основному звертають увагу на лексику (адже такі твори впливають не лише на розум, а й на почуття), тому саме такі тексти містять в собі більше модальності, яку треба відповідним чином виразити. Відповідно перекладач має бути дуже уважним при перекладі художньої літератури. У діловому та публіцистичному стилях модальність має свої межі, тому з текстами цих стилів виникають свої труднощі. У розмовному стилі перекладач має більшу свободу творчості і може різноманітними засобами зобразити дійсність.

Отже, перекладаючи будь-які твори, перекладач повинен бути обережним та уважним щодо формулювання речень та створення текстів. Адже лише зрозумілі для нас твори зможуть нам показати те, що хотів донести до читача іноземний письменник.

Список використаної літератури

1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка.М., Издательство иностранной литературы, 1955. - 416c.

2. Беляева Е.И. Модальность и прагматические аспекты директивных речевых актов в современном английском языке. Автореф. дис. докт. филол. наук. - М., 1988. - 32с.

3. Бунь О.А. Художній текст крізь призму можливих світів: модально-референційний аспект // Вісник київського лінгвістичного університету. - Серія Філологія: наукове видання. т.6, № 1/за ред. М.П. Кочергана. - К.: КНЛУ, 2000. - с.141-148

4. Валгина Н.С. Теория текста. - М.: Логос, 2003. - 280с.

5. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Труды Ин-та русского языка АН СССР, т.2 - М., 1950. - с.38-89.

6. Воробйова О.П. О коммуникативно-функциональной гомогенности выска-зыаваний в монологическом тексте // Высказывание и дискурс в прагмалингвистическом аспекте / Под ред.Г. Г. Почепцова. - Сб.науч.тр. - К: КГПИИЯ, 1989. - с.22-30.

7. Гнатюк Л.П., Бас-Кононенко О.В. Українська мова: Навч. Посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 255с.

8. Ільченко О.М. Етикет англомовного наукового дискурсу: Монографія. - К.: ІВЦ "Політехніка", 2002. - 288с.

9. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової та технічної літератури на українську мову - І частина, К.: "Політична думка", 1997. - 299с.

10. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. - Вінниця: "Нова книга", 2001. - 448с.

11. Кресан Е.Я. Концепт в тексте: номинативные ракурсы в свете функционализма // Вісник Черкаського університету. - Серія Філол.науки. - Черкаси, 1999. - с.76-82.

12. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. - Ленінград, 1979. - 321с.

13. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред.В.Н. Ярцева, - М.: Сов. энциклопедия, 1990. - 685с.

14. Ляпон М.В. Модальность // Русский язык: Энциклопедия / Ред.Ю. Н.Караулов. - М., 1997. - с.239-240.

15. Мещеряков В.Н. К вопросу о модальности текста // Филологические

науки. 2001. №4. - с.99-105.

16. Николина Н.А. Филологический анализ текста. - М.: Академия, 2003. - 256с.

17. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода / Дополнения и комментарии Д.И. Ермоловича. - 2-е изд., стереотип. - М.: "Р. Валент", 2006. - 240с.

18. Селиванова Е.А. Матасова Я.Р. Композитная эквивалентность и проблема ономасиологической импликации // Вісник Черкаського університету. - Серія Філас. науки. - Черкаси, 1997. - Вип.З - с.74-80

19. Селіванова О.О. Когнітивна ономасіологія. - К.: Фотоцентр, 2000. - 200 с.

20. Селіванова О.О. Принципи сучасних лінгвістичних досліджень // Лінгвогеографія Черкащини. - К.: Знання, 2000. - с.39-41.

21. Скибицька Н.В. Епістемічна модальність в англійській мові (діахронічний аспект) / Автореф. дис. канд. філол. Наук. - К., 2004. - 21с.

22. Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 3 квітня 2008 р. / за заг. ред.А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. - К.: НАУ, 2008. - 220с.

23. Ткачук В.М. Категорія суб’єктивної модальності / Автореф. дис. канд. філол. наук. - Донецьк, 2002. - 24 с.

24. Тураєва З.Я. Лингвистика текста на исходе второго тысячелетия // Вісник Київського лінгвістичного ун-ту - Сер.Філологія - Т.2., 1999. - с.17-25

25. Українська мова. Енциклопедія. - К.: Українська енциклопедія, 2000. - 757с.

26. Ющук І.П. Українська мова. - К.: Либідь, 2004. - 640с. Електронні джерела:

27. Логіка. Модальність суджень. - с.1 www.refine.org.ua/print.php? rid=2737&page=1

29. Стилі мовлення. - с.12

Summary

This paper is devoted to linguistic category of modality and ways (means) of expressing modality in English and Ukrainian. This issue is of great importance in linguistics nowadays, because English grammar and lexicology are under influence of American language.

The purpose of this paper is to examine, analyse and determine the regularity of use of the ways of translation when translating different texts of different styles and genres from English into Ukrainian, containing means of expressing modality.

The paper presents the notion of modality, the kinds of modality, specific features of different styles, the classifications of ways (means) of expressing modality in English and the ways of their translation into Ukrainian.

The material of this study includes different selections from texts (juridical texts, technical texts, publicistic texts and literary texts) and works of the well-known linguists.

The results of the investigation lead to such conclusions:

- phonological means are the least presented in English language;

- modal words are widely used in both languages, especially in publicistic and literary texts;

- modal verbs are the most widely used among all the investigated units in both contrasted languages in the texts of all genres.

Appendixes presented demonstrate specific feautures of all styles and genres, vivid examples of ways and means of expressing modality in English and the ways of their translating into Ukrainian, namely modal words and modal verbs.

Додатки


Додаток 1

Основні ознаки стилів та їх жанрів

Назва стилів

Види творів, в яких стиль реалізується

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення Мета мовлення

Сфера спілкування

Форма реалізації стилю

Мовні особливості стилю

Розмовний

усне мовлення

обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи подання допомоги, виховний вплив

побутові стосунки з родичами, друзями, знайомими

діалог

широко використовуються побутова лексика, фразеологізми, емоційно забарвлені й просторічні слова, звертання, вставні слова, неповні речення тощо

Науковий

дисертація, монографія, стаття, підручник, лекція, відгук, анотація

повідомлення про результати наукових досліджень

наука, техніка, освіта

монолог

характерні мовні засоби: терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні конструкції; повні речення; логічність, точність, обґрунтованість викладу

Офіційно-діловий

закон, кодекс, статут, наказ, указ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт, інструкція, лист тощо

регулювання офіційно-ділових стосунків

офіційно-ділові стосунки

монолог (діалог)

переважають стилістично нейтральні мовні засоби: стандартна канцелярська лексика, складні речення, немає емоційно забарвлених слів; виклад гранично точний

Публіцистичний

виступ, нарис, публіцистична стаття, памфлет, фейлетон, дискусія

обговорення, відстоювання та пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку

громадсько-політичне життя

монолог (діалог)

використовуються суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, вигуки, повтори; тон мовлення пристрасний, оцінний

Художній

трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість, поема, вірш, байка

різнобічний вплив на думки й почуття людей за допомогою художніх засобів

мистецтво слова

монолог

застосовуються всі мовні засоби, особливо широко - слово в переносному значенніДодаток 2

Модальні слова як лексичні засоби вираження модальності

Оригінал речення

Переклад українською мовою

Вираження модального значення

Засоби вираження модальності в українській мові

MAYBE

1. “Well maybe one way for the rest of the world to protect itself is to stop buying American products” (The Ukrainian, p.6).

“Ймовірно, одним із шляхів для решти країн світу - щоб захистити себе - стане відмова з їхнього блоку від американських товарів" (The Ukrainian, p.6).

припущення

слово ймовірно, можливо

2. “Maybe this is the time for a greater Europe to stop squabbling among themselves and take the lead” (The Ukrainian, p.6).

“Можливо, настав час для всієї Європи покінчити із внутрішніми протиріччями та взяти ініціативу на себе” (The Ukrainian, p.6).

3. “Maybe they are right" (The Ukrainian, p.52).

“І, можливо, вони мають рацію" (The Ukrainian, p.53).

4. “…maybe the Prayer will be my last film” (The Ukrainian, p.12).

“Молитва" може стати моєю останньою роботою" (The Ukrainian, p.12).

припущення

дієслово може, можуть + інфінітив

PERHAPS

5. “Perhaps, its time has not come yet…” (The Ukrainian, p.12).

“Можливо, не настав час…” (The Ukrainian, p.12).

припущення

модальне слово можливо

6. “So perhaps it will not be so easy to sell these exclusive apartments” (The Ukrainian, p.34).

“Можливо, продати елітні квартири не так вже й легко" (The Ukrainian, p.33).

PROBABLY

7. “She had probably transferred the photograph to his keeping" (Sir Arthur Conan Doyle, p.16).

“То найімовірніше клієнтка віддала фотографію йому на зберігання” (Дмитренко, с.23).

припущення

модальне слово найімовірніше, ймовірно, мабуть, можливо

8. “Moroz is, probably, the only participant of the race” (38, p.18).

“Сан Санич, мабуть, єдиний з учасників виборної гонитви" (The Ukrainian, p.18).

9. “There will probably be some small unpleasantness” (Sir Arthur Conan Doyle, p. 19).

“Очевидно, виникне якась невеличка неприємність” (Дмитренко, с.26).

10. “It is perhaps less suggestive than it might have been” (Sir Arthur Conan Doyle, p.153).

“Можливо, цей капелюх менш промовистий, ніж міг би бути ” (Дмитренко, с.111).

11. “He probably does not know where his daughter is now or what has happened to her" (The Ukrainian, p.48).

“Навряд чи він знає, що з його дочкою, де вона” (The Ukrainian, p.49).

припущення

слово навряд чи

12. “In reality he will probably spend 2 years in jail” (The Ukrainian, p.38).

“При цьому він відсидить два роки” (The Ukrainian, p.37).

припущення

немає чіткого вираження

POSSIBLY

13. “Today, Borispyl is possibly the best airport in the region” (The Ukrainian, p.14).

“Зараз Бориспіль є, певно, найкращим аеропортом у цьому регіоні" (The Ukrainian, p.14).

припущення

модальне слово певно

CERTAINLY

14. “He certainly went a long way in helping to resolve some of the historic trouble" (The Ukrainian, p.6).

“Президент сприяв значною мірою розв’язанню конфліктів у гарячих точках світу" (The Ukrainian, p.6).

впевненість

немає чіткого вираження

15. “If we had held elections then, we would certainly have caught up with Central Europe” (The Ukrainian, p.11).

“І якби тоді вдалося провести вибори, ми могли б наздогнати Східну Європу” (The Ukrainian, p.11).

16. “But certainly change it has" (The Ukrainian, p.13).

“Я зміни бачу” (The Ukrainian, p.13).

17. “…a person would certainly be deported” (The Ukrainian, p.38).

“…людина стає кандидатом на депортацію” (The Ukrainian, p.37).

18. “It is certainly popular with professional sportsmen or for those who really like to keep in tip top form” (The Ukrainian, p.50).

“Тут знайдуть відразу колишні спортсмени, ті кияни, котрі добре витримують великі навантаження” (The Ukrainian, p.51).

19. “Your reasoning is certainly plausible" (Sir Arthur Conan Doyle, p.155).

“Ваші міркування ймовірні” (Дмитренко, с.113).

20. “Certainly at the moment “the grass is definitely not greener" (The Ukrainian, p.6).

“На даний момент, звичайно, те краще завтра ще не настало" (The Ukrainian, p.6).

впевненість

модальні слова звичайно, безумовно, певно

21. “There were certainly no street side cafes and ice-cream vendors" (The Ukrainian, p.13).

“Звичайно, не було вуличних кафе і продавців морозива” (The Ukrainian, p.13).

22. “She will certainly be independent for the elections of 2002” (The Ukrainian, p.18).

“Вона, безумовно, піде на вибори-2002 самостійно” (The Ukrainian, p.18).

23. “You are certainly joking, Holmes” (Sir Arthur Conan Doyle, p.154).

“Ви, певно, жартуєте, Холмсе! ” (Дмитренко, с.112).

24. “He was certainly worried about his wife’s reaction to his act of charity" (The Ukrainian, p.48).

“Звичайно, переживав, як до такого пориву поставиться дружина" (The Ukrainian, p.48).

OF COURSE

25. “Of course the economy combined with the “carpet-baggers" (The Ukrainian, p.14).

впевненість

модальне слово звичайно

26. “Of cause, the handwork of skilled craftsmen make any R.K.S. products look like a true work of art" (The Ukrainian, p.22).

“Звичайно, ручній праці висококласних майстрів, вироби Р.К.С. сприймаються як витвір мистецтва" (The Ukrainian, p.22).

27. “Nasha Ukraina cannot be considered the opposition, as well as TUNDRA, of course” (The Ukrainian, p.17).

“Блок “Наша Україна" не можна назвати опозиційним, як і передвиборне утворення “ТУНДРА" (The Ukrainian, p.17).

впевненість

не має чіткого вираження


SURELY

28. “This is sure to be the basis of her electoral campaign” (The Ukrainian, p.18).

“Саме на цій основі й будуватиметься її кампанія” (The Ukrainian, p.18).

впевненість

немає чіткого вираження

NO DOUBT

29. “We are at present, Doctor - as no doubt you have divined - in the cellar of the City branch of one of the principal London banks" (Sir Arthur Conan Doyle, p.49).

“Зараз ми, докторе, перебуваємо, як ви вже, безперечно, вгадали, в підвалі міського відділення одного з найбільших лондонських банків” (Дмитренко, с.65).

впевненість

модальне слово безперечно

30. “The method was no doubt suggested to Clay’s ingenious mind by the colour of his accomlice’s hair” (Sir Arthur Conan Doyle, p53).

“Спосіб досягти мети, безперечно, підказаний винахідливому розумові Клея кольором волосся його підручного” (Дмитренко, с.69).

 UNDOUBTEDLY

31. “These lie undoubtedly in an advertisement in all the evening papers” (Sir Arthur Conan Doyle, p158).

“А він, безперечно, полягає в тому, щоб дати оголошення в усі вечірні газети” (Дмитренко, с.117).IN FACT

32. “The configuration of the key pre-election structures, in fact, depended on his positioning" (The Ukrainian, p.16).

“Від визначення його позиції фактично залежала конфігурація основних передвиборних структур” (The Ukrainian, p.17).

впевненість, яка базується на певних достовірних даних

слово фактично

TRULY, IN TRUTH

33. “…before Ukraine truly becomes an independent and worthy nation” (The Ukrainian, p.10).

“…щоб стати по-справжньому незалежною та гідною державою” (The Ukrainian, p.10).

 

впевненість, яка базується на певних даних

модальні слова по-справжньому, правду кажучи

34. “She is beautiful, in truth" (Sir Arthur Conan Doyle, p.16).

“Вона по-справжньому гарна" (Дмитренко, с.18).

FORTUNATELY

35. “Fortunately, we could save our collection of microorganisms” (The Ukrainian, p.11).

“На щастя, нам вдалося зберегти колекцію мікроорганізмів" (The Ukrainian, p.11).

позитивне ставлення

модальне слово на щастя

UNFORTUNATELY

36. “But unfortunately it never came to fruition” (The Ukrainian, p.46).

“На жаль, її не вдалося втілити в життя" (The Ukrainian, p.46).

негативне ставлення, жалкування, розчарування

модальне слово на жаль

37. “Unfortunately the number for our three-million city is limited" (The Ukrainian, p.50).

 

“На жаль, подібних клубів для майже тримільйонного міста ще дуже мало” (The Ukrainian, p.51).

EVIDENTLY

38.“This Godfrey Norton was evidently an important factor in the matter” (Sir Arthur Conan Doyle, p.16).

“Годфрі Нортон, очевидно, відіграє важливу роль в усій цій справі” (Дмитренко, с.22).

припущення

модальне слово очевидно

HOPEFULLY

39. “Hopefully, the film will be a success" (The Ukrainian, p.12).

“Сподіваюся, фільм відбудеться" (The Ukrainian, p.12).

надія, сподівання

дієслово сподіваюся

40. “You’re right, hopefully" (Sir Arthur Conan Doyle, p.23).

“Сподіваюся, ви праві" (Дмитренко, с.26).Додаток 3

Особливості вираження модальних дієслів

Оригінал речення

Переклад

українською мовою

Вираження

модального

значення

Засоби вираження в українській мові

CAN/COULD

1. “Everything can change” (The Ukrainian, p.18).

“Все може змінитися" (The Ukrainian, p. 19).

фізична або ментальна спроможність виконання чогось

модальні дієслова “могти, вміти" чи їхні еквіваленти

2. “We can only further strengthen the EBA with the support of all our members" (The Ukrainian, p.29).

“Ми можемо зміцнити Асоціацію тільки за умови підтримки з боку наших членів” (The Ukrainian, p.29).

3. “The Hryvna is strengthening against other currencies that has continued over the past months could come to an end in the next few months, analysts say" (The Ukrainian, p.22).

“Експерти вважають, що зміцнення гривні, яке триває вже понад півроку, в кілька наступних місяців може зупинитися” (The Ukrainian, p.25).

припущення

модальні слова може, можуть

4. “There are not too many people who can afford this kind of accommodation" (The Ukrainian, p.34).

“Навряд таке житло буде всім по кишені” (The Ukrainian, p.33).

сумнів, підозра, невпевненість

частки “невже, хіба” або прислівник“навряд

5. “Payment can be made in stages until the property is complete” (The Ukrainian, p.34).

“Можна оплатити вартість квартири частинами, але обов’язково вкластися у термін будівництва" (The Ukrainian, p.33).

дозвіл

модальне дієслово “можна”

6.“…the canonized Greens cannot enter into any blocs" (The Ukrainian, p.18).

 

“…канонічним зеленим не можна ні з ким блокуватися" (The Ukrainian, p. 19)

 

заборона

модальне дієслово “можна” + частка не

7. “She cannot leave”

(The Ukrainian, p.38).

“Вона невиїзна” (The Ukrainian, p.37).

заборона

прикметник + частка не

8. “Can be divided into separate units for offices or shops”

(The Ukrainian, p.4).

“Його можна розділити на окремі офіси чи магазини” (The Ukrainian, p.4).

можливість виконання дії

модальне дієслово “можна”

9. “You can enter into a friendly agreement with local authorities" (The Ukrainian, p.18).

“Можна по-доброму домовитись із владою” (The Ukrainian, p. 19).

10.“Nasha Ukraina cannot be considered the opposition” (The Ukrainian, p.17).

“Блок “Наша Україна" не можна назвати опозиційним" (The Ukrainian, p.17).

11." Can be split into three separate sections” (The Ukrainian, p.4).

“Споруду можна розділити на три окремі частини" (The Ukrainian, p.4).

12. “There are two rooms in the attic space; one as a library and the other can be used as a hobby room” (The Ukrainian, p.31).

“На мансарді - бібліотека й приміщення, котре можна використовувати як більярдну, майстерню або художню студію” (The Ukrainian, p.31).

13. “…we could make money ourselves" (The Ukrainian, p.11).

“Кошти можна заробити й самим”

(The Ukrainian, p.11).

14. “…he could of hired the best lawyers who know their way around the immigration" (The Ukrainian, p.38).

“Йому можна було звернутися до адвокатів, які знають імміграційні закони” (The Ukrainian, p.37).

15. “…you can kiss all your worries goodbye" (The Ukrainian, p.38).

“Можна послати прощальний поцілунок своїм клопотам” (38,p.38).

16. “The US job market is interesting to those who can rely on their skills” (The Ukrainian, p.38).

“Американський ринок цікавий для тих, хто може покладатися на свої вмілі руки” (The Ukrainian, p.37)

17. “What else could she do? ” (Sir Arthur Conan Doyle, p.24).

“А що їй залишається робити? ” (Дмитренко, с.32).

припущення,

безвихідність

слово залишається

18. “Pray tell me in what way I can reward you" (Sir Arthur Conan Doyle, p.28).

“Будь ласка, скажіть мені, як вам віддячити" (Дмитренко, с.37).

спроможність

не має чіткого вираження

19. “He could not at once furnish information" (Sir Arthur Conan Doyle, p.11).

“Він не міг би негайно дати якихось відомостей” (Дмитренко, с.16).

спроможність

дієслово могти у формі минулого часу - міг, могла + частка би

20. “Nothing could be more successful” (Sir Arthur Conan Doyle, p.28).

“Більшого успіху не могло бути” (Дмитренко, с.37).

21. “She could not tell what indirect or political influence might be brought to bear upon a business man" (Sir Arthur Conan Doyle, p.21).

“Вона не в змозі передбачити, під яким політичним чи іншим впливом діятиме ділова людина” (Дмитренко, с.29).

спроможність

фраза бути в змозі

22. “She could trust her own guardianship” (Sir Arthur Conan Doyle, p.21).

“На саму себе вона може покластися” (Дмитренко, с.29).

спроможність

дієслово могти у формі теперішнього часу

 23. “…we could see the light at the end of the tunnel” (The Ukrainian, p.11).

“…з’явилося світло у кінці тунелю” (The Ukrainian, p.11).

ствердження

дієслово у формі минулого часу, в пасивному стані

24.“Such “disgust” can be explained by the following reasons: …" (The Ukrainian, p.18).

“Відраза" до списків обумовлена такими причинами: …" (The Ukrainian, p. 19).

25. “I could catch glimpses of him" (Sir Arthur Conan Doyle, p.16).

“Я час від час бачив, як він походжає по кімнаті" (Дмитренко, с.23).

ствердження

дієслово у формі минулого часу

26. “Of her I could see nothing" (Sir Arthur Conan Doyle, p.16).

“Самої Айріні Едлер я не бачив" (Дмитренко, с.23).

27. “Godfrey Norton came running as hard as he could towards me” (Sir Arthur Conan Doyle, p.17).

“Годфрі Нортон щодуху кинувся до мене” (Дмитренко, с.24).

фізична або ментальнуаспроможність виконання чогось

дієслово у формі минулого часу

28." That could be one way to reduce this pollution" (The Ukrainian, p.6).

“Таким чином зменшиться й забруднення атмосфери" (The Ukrainian, p.6).

ствердження

дієслово у формі майбутнього часу

29. “…he could be sentenced for up to four years in prison” (The Ukrainian, p.38).

“…він дістане не більше чотирьох років тюрми" (The Ukrainian, p.37).

30. “A Frenchmen or Russian could not have written that” (Sir Arthur Conan Doyle, p.8).

“Француз або росіянин ніколи так не напишуть” (Дмитренко, с.10).

 31. “A more important event in the nation’s history can hardly be imagined” (The Ukrainian, p.10).

“Важко знайти більш значиму подію в історії України" (The Ukrainian, p.10).

ствердження

дієслово у формі теперішнього часу, або інфінітив

32. “But she could not love him" (Sir Arthur Conan Doyle, p.26).

“Але ж вона його не кохає" (Дмитренко, с.34).

33. “I can’t imagine how you deduce it” (Sir Arthur Conan Doyle, p.5).

“Не уявляю, на підставі чого ви зробили такі правильні висновки” (Дмитренко, с.8).

34. “It can be compared to putting a dog and a cat into one cage” (The Ukrainian, p.18).

“Це все одно, що посадити до однієї клітки кішку з собакою" (The Ukrainian, p. 19).

впевненість у чомусь

певний порядок слів та логічний наголос у реченні

35. “…which can hardly be exaggerated" (Sir Arthur Conan Doyle, p.6).

“…важливість якої неможливо перебільшувати” (Дмитренко, с.10).

неможливість виконання чогось

слово неможливо

36. “Nothing could have been better” (Sir Arthur Conan Doyle, p.23).

“Краще просто неможливо" (Дмитренко, с.31).

37. “I could easily do it myself” (Sir Arthur Conan Doyle).

“Я й сам легко міг би про все здогадатися" (Дмитренко, с.8).

cпроможність виконання якоїсь дії

логічний наголос

(фонетичний засіб)

 38. “We could not purchase any new equipment or reagents for scientific research” (The Ukrainian, p.11).

“Не було б за що купувати нове обладнання, реактиви для наукових досліджень” (The Ukrainian, p.11).

вірогідність

в залежності від контексту: наказовим або умовним способом

MAY/MIGHT

39. “…you are one who may safely be trusted…” (Sir Arthur Conan Doyle, p.6).

“…вам можна сміливо довірити справу…" (Дмитренко, с.10).

можливість, припущення

слово“можна”

40. “…whom I may trust with a matter of the most extreme importance” (Sir Arthur Conan Doyle, p.9).

“…йому можна довірити справу надзвичайної ваги? ” (Дмитренко, с.14).

можливість, припущення

слово“можна” + логічний наголос

41. “However strange it may be” (The Ukrainian, p.11).

“Хоч як дивно" (The Ukrainian, p.11).

припущення, можливість, бажання, порада

модальні частки б, ще/ще й, хай, хоч та ін.

42. “May we bring him in, marm” (Sir Arthur Conan Doyle, p.22).

“Дозвольте внести його в дім, пані” (Дмитренко, с.30).

прохання про дозвіл

слово дозвольте

43. “You may say before this gentleman anything which you may say to me” (Sir Arthur Conan Doyle, p.9).

“У присутності цього джентльмена ви можете говорити все те, що мали мені сказати сам на сам" (Дмитренко, с.14).

дозвіл

Слова можна, можете, можеш або дозволяти, не заперечувати

44. “Your client may rest in peace" (Sir Arthur Conan Doyle, p.27).

“Ваш клієнт може бути спокійним" (Дмитренко, с.37).45. “The King may do what he will” (Sir Arthur Conan Doyle, p.27).

“Король може робити те, що хоче” (Дмитренко, с.37).

46. “Electric shocks may result” (33, p.1).

“Це може призвести до ураження електричним струмом" (Саксонов, с.1).

ввічливе, проте суворе попередження

словами “може”, “може бути”

47. “Install the air conditioner in such place where it may not suck in oily steam" (33, p.2).

“Розташуйте кондиціонер так, щоб уникнути всмоктування олійної пари” (Саксонов, с.2).

спроможність виконання чогось

не має чіткого вираження

48. “…which may be included within this Union.” (35, p.1).

“.що увійдуть у цей союз…" (34, с.1).

49. “so that one third may be chosen every second Year” (35, p.2).

“одна третина сенаторів переобиратиметься кожні два роки” (34, c.2).

можливість виконання якоїсь дії у майбутньому

форма майбутнього часу

50. “I may want your help, and so may he” (Sir Arthur Conan Doyle, p.8).

“Мені може знадобитися ваша допомога” (Дмитренко, с.12).

припущення

слово може

51. “I was sure that I might rely on you" (Sir Arthur Conan Doyle, p. 19).

“Я знав, що можу на вас покластись” (Дмитренко, с.26).

спроможність виконання якоїсь дії за певних умов

модальне дієслово могти у відповідній формі

52. “Then you may entirely rely on me” (Sir Arthur Conan Doyle, p. 20).

" Можете цілком на мене покластися ” (Дмитренко, с.27).

53. “It might be satisfaction to His majesty to regain it with his own hands" (Sir Arthur Conan Doyle, p.25).

“Його величності буде, мабуть, приємно взяти її власними руками” (Дмитренко, с.33).

 

припущення

вставне слово мабуть, можливо

54. “I leave a photograph which he might care to possess" (Sir Arthur Conan Doyle, p.28).

 

“Натомість я залишаю фотографію, яку йому, можливо, приємно буде одержати” (Дмитренко, с.37).

55. “During an interview a consular officer may concentrate on items that might indicate to him that you true intent is to emigrate” (The Ukrainian, p.38).

“При співбесіді зусилля консула спрямовані на те, щоб виявити - чи не приховуєте ви бажання емігрувати” (The Ukrainian, p.36).

припущення

не має чіткого вираження

56. “However, I would think that Lazarenko might come back to Ukraine" (The Ukrainian, p.38).

“Однак, я гадаю, що Лазаренко захоче повернутися в Україну" (The Ukrainian, p.37).

57. “I keep it only to safeguard myself, and to preserve a weapon which will always secure me from any steps which he might take in the future” (Sir Arthur Conan Doyle, p.27).

“Я триматиму фотографію в себе тільки заради власної безпеки й для того, щоб мати зброю, яка завжди захистить мене в майбутньому від будь-яких замірів короля” (Дмитренко, с.37).

58. “However, he may then have to stand before the Swiss courts” (The Ukrainian, p.38).

“Правда, його чекають швейцарські судді" (The Ukrainian, p.37)

59. “But it is probable that when she comes she may find neither us nor photograph” (Sir Arthur Conan Doyle, p.25).

“Але цілком ймовірно, що коли вона з’явиться, то не знайде не відвідувачів, ні фотографії” (Дмитренко, с.33).

60. “And his decision may be very dependent on any such indication” (The Ukrainian, p.38).

“Від того, яке враження на нього ви справите, залежатиме його рішення" (The Ukrainian, p.36).

61. “She might have problems in any country she might wish to go” (The Ukrainian, p.38).

“В будь-якій країні її очікують неприємності” (The Ukrainian, p.37).

MUST

62. “The installation position must be able to support a loud four times the indoor unit weight” (33, с.1).

 

“Місце монтажу внутрішнього блоку має витримувати навантаження в чотири рази більше, ніж вага самого блоку" (Саксонов, с.1).

повинність та сильне припущення

модальні дієслова мусити, повинен, має, слід, потрібно, треба

63. “It must be where she can lay hands upon it” (Sir Arthur Conan Doyle, p.21).

“Отже, вона повинна бути під рукою" (Дмитренко, с.29).

64. “…she must go to life itself” (Sir Arthur Conan Doyle, p.30).

“…ми повинні звертатись до життя" (Дмитренко, с.40).

65. “Our citizens must have the official rights to work there" (The Ukrainian, p.38).

“…треба, щоб наш громадянин мав за кордоном право трудитися" (The Ukrainian, p.37).

66. “We must be at Britony Lodge to meet her" (Sir Arthur Conan Doyle, p. 19).

“На той час ми повинні бути в Брайєні Лодж, щоб зустріти її” (Дмитренко, с.26).

67. “The indoor unit must be away from heat and steam sources" (33, с.1).

“Внутрішній блок слід розташовувати подалі від джерел та пари” (Саксонов, с.1).

68. “Your majesty must pay" (Sir Arthur Conan Doyle, p.12).

“Ваша величність повинна заплатити" (Дмитренко, с.17).

69. “The indoor unit must allow easy draining”

(33, с.1).

“Розташування внутрішнього блоку повинно забезпечувати вільний злив” (Саксонов, с.1).

70. “It must be bought” (Sir Arthur Conan Doyle, p.12).

“Треба купити цю фотографію” (Дмитренко, с.17).

71. “The indoor unit must allow easy connection to the outdoor unit” (33, с.1).

“Внутрішній блок потрібно розмістити так, щоб його можна було легко з’єднати із зовнішнім блоком” (Саксонов, с.1).

72. “I must wire to the King without delay" (Sir Arthur Conan Doyle, p.25).

“Я повинен негайно надіслати телеграму королю” (Дмитренко, с.33).

73. “We must have a cub" (Sir Arthur Conan Doyle, p.25).

“Нам треба знайти кеб" (Дмитренко, с.34).

74. “It must be in her own house" (Sir Arthur Conan Doyle, p.21).

“Фотографія в неї вдома" (Дмитренко, с.29).

стверджування

немає чіткого вираження

75. “Were the people looking at her? They must be” (Doyle, p.33).

“Чи люди дивились на неї? Напевне, що так" (Дмитренко, с.38).

м‘яке припущення

Модальне слово “напевне”

76. “You must not interfere, come what may" (Sir Arthur Conan Doyle, p. 19).

“Хоч би що сталося - не втручайтесь" (Дмитренко, с.26).

наказ

наказовий спосіб

77. “We must be prompt” (Sir Arthur Conan Doyle, p.25).

“Гаяти часу не доводиться” (Дмитренко, с.33).

повинність

дієслово доводитись

78. “The indoor unit must be within a maintenance space" (33, c.1).

“Забезпечте достатньо місця для технічного обслуговування внутрішнього блоку" (Саксонов, c.1).

повинність,

інструкція

наказовий спосіб

79. “The indoor unit must be free from any obstacles in path of the air inlet and outlet” (33, c.1).

“Розташуйте внутрішній блок так, щоб повітря могло безперешкодно входити і виходити” (Саксонов, c.1).

HAVE TO

80. “What does one have to do? ” (The Ukrainian, p.38).

“Що ж робити? ” (The Ukrainian, p.37).

повинність

частка ж, логічний наголос

81. “The electoral field has been divided into strips that have to be ploughed up in the autumn” (The Ukrainian, p.8).

“Майбутні парламентські вибори стають головним фактором у політиці. Виборне поле вже розмежоване на сегменти, які належить “орати” восени” (The Ukrainian, p.8).

необхідність виконання якоїсь дії за планом

словами треба, потрібно, необхідно, належить

82. “One only has to try applying to any consulate" (The Ukrainian, p.36).

“Потрібно лише звернутися до будь-якого консульства" (The Ukrainian, p.36).

83. “Every precaution has to be taken" (Sir Arthur Conan Doyle, p.10).

“Треба вжити всіх застережних заходів" (Дмитренко, с.15).

84. “But after 4-5 months one has to leave the country" (The Ukrainian, p.38).

“Через 4-5 місяців треба залишити територію" (The Ukrainian, p.37).

85. “We just have to wait” (The Ukrainian, p.38).

“Треба тільки почекати…" (The Ukrainian, p.37).

86. “But what price has Ukraine had to pay for such successes" (The Ukrainian, p.14).

“Але ж якою ціною Україна досягла тих успіхів! ” (The Ukrainian, p.14).

повинність

логічний наголос та частки ж, таки

87. “When I had listened to all that they had to tell…" (Sir Arthur Conan Doyle, p.16).

“Вислухавши все, про що вони вважали за свій обов’язок мене повідомити…" (Дмитренко, с.22).

повинність

фраза мати за свій обов’язок

88. “One would have to compete with his or her rivals” (The Ukrainian, p.18).

“При цьому варіанті ти попадаєш під вогонь конкурентів" (The Ukrainian, p. 19).

необхідність виконання якоїсь дії за певних умов

необхідність виконання якоїсь дії за певних умов

не має чіткого вираження

89. “I think perhaps it is almost time that I prepared for the new role I have to play” (Sir Arthur Conan Doyle, p. 20).

“А зараз, мабуть, час підготуватись до нової ролі” (Дмитренко, с.27).

90. “I had to look three times before I was certain that it was indeed he” (Sir Arthur Conan Doyle, p.14).

“Мені довелося неабияк придивитись, перш ніж я переконався, що переді мною справді Холмс" (Дмитренко, с. 20).

необхідність виконання якоїсь дії за певних умов

слово доведеться у відповідній формі

91. “They will have to play by the party rules" (The Ukrainian, p.18).

“Їм не можна буде грати за власними правилами" (The Ukrainian, p. 19).

заборона

модальне дієслово можна + заперечна частка не

92. “And we will have to invite workers from other countries" (The Ukrainian, p.38).

“Нам доведеться запрошувати іммігрантів з інших країн" (The Ukrainian, p.37).

сильна повинність

слова мусити, повинен, доведеться

TO BE TO


93. “…if you are to understand the situation" (Sir Arthur Conan Doyle, p.16).

“без них збагнути ситуацію неможливо" (Дмитренко, с.23).

намір

не має чіткого вираження

94. “Where are we to find the photograph? ” (Sir Arthur Conan Doyle, p.21).

“Питання в тому, де нам шукати фотографію” (Дмитренко, с.28).

риторичне питання

не має чіткого вираження

95. “I am to be neutral? ” (Sir Arthur Conan Doyle, p. 19).

“Тобто я повинен залишатись нейтральним? ” (Дмитренко, с.26).

наказ або інструкцію (зазвичай у прямій мові)

модальні дієслова бути повинним/мати, чи за допомогою підрядних речень

NEED

96. “And a great deal needs to be done” (The Ukrainian, p.10).

“І нам ще належить багато чого досягти" (The Ukrainian, p.10).

необхідність виконання чогось

Модальні слова треба, потрібно, необхідно, належить

97. “But our country also needs professionals" (The Ukrainian, p.38).

“Але й нам потрібні професіонали” (The Ukrainian, p.37).

потреба

необхідність

модальні слова треба, потрібно, необхідно

98. “Who needs an office? ” (The Ukrainian, p.26).

“Навіщо сидіти в офісі? ” (The Ukrainian, p.28).

негативне ставлення до якоїсь дії або докір

семантична трансформація

DARE

99. “I dare say that if I had put a hundred pounds down in front of him that man would not have given me such complete information" (Sir Arthur Conan Doyle, p.165).

“Упевнений, що навіть за сотню фунтів не міг би почути від нього стільки відомостей, скількі дістав, запропонувавши парі” (Дмитренко, с.126).

власна думка

словами насмілюватися, наважуватися, відважуватися, сміти; вважаю, допускаю, цілком імовірно, смію сказати, не без того, щоб; наважуватися сказати/стверджувати

SHALL

100. “I shall want your co-operation” (Sir Arthur Conan Doyle, p.18).

“Мені потрібна буде ваша допомога” (Дмитренко, с.26).

бажання,

намір

слово потрібно

101. “Software in Russian for the performance of microanalysis shall be provided” (32, p.3).

“Наявність російськомовного програмного забезпечення для проведення мікроаналізу” (32, p.3).

обов'язок,

повинність

не має чіткого вираження

102. “Possibility to carry out simultaneous microanalysis of elemental composition and texture shall be provided” (32, p.3).

“Можливість проведення одночасного мікроаналізу елементного складу і текстури” (32, p.3).

103. “The House of Representatives shall chuse their Speaker and other Officers” (35, p.1).

“Палата представників обирає свого спікера та інших урядовців”

(34, с.1).


104. “The program of elemental microanalysis shall include the XPP matrix correction algorithm" (32, p.3).


“Наявність вбудованого в програму елементного мікроаналізу

методу розрахунку матричних поправок (XPP) ” (32, p.3).

105. “Possibility to observe off-orientation maps with histograms in dialog mode shall be provided” (32, p.3).

“Можливість спостереження карт розорієнтацій з гістограмами в діалоговому режимі” (32, p.3).

106. “Energy resolution of the energy dispersion microanalyzer shall be not worse than 65 еV in the Kα-line of carbon” (32, p.3).

“Енергетична роздільна здатність енергодисперсійного мікроаналізатора має бути не більше 65 еВ за Kα-лінією вуглецю" (32, p.3).

повинність,

обов’язок

інші модальні дієслова (має бути, повинно бути, повинен)

107. “The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State" (35, p.1).

“Сенат Сполучених Штатів має складатися з двох сенаторів від кожного штату" (34, с.1).

108. “The EDS shall be able to analyze elements ranging from Ве to U.” (32, p.3).

“Елементи, що аналізуються за допомогою енергодисперсійного спектрометра - від Ве до U.” (32, p.3).

109. “Then I shall drop you a line to let you know how we progress” (Sir Arthur Conan Doyle, p.13).

“Я напишу вам, як просувається справа” (Дмитренко, с. 19).

намір

дієслово у формі майбутнього часу

110. “We shall see" (Sir Arthur Conan Doyle, p.26).

“Зараз подивимось” (Дмитренко, с.35).

намір

дієслово у формі теперішнього часу

111. “No Person shall be a Senator who shall not have attained to the Age of thirty Years’ (35, p.2).

“Сенатором не може обиратися той, хто не досягнув віку тридцяти років" (34, с.2).

дозвіл

модальне слово може, можуть

112. “We shall have a clear field" (Sir Arthur Conan Doyle, p.25).

“Ми матимемо свободу дій" (Дмитренко, с.33).

впевненість

модальне дієслово у формі майбутнього часу

WILL

113. “I won’t insult your intelligence by telling you how I read that” (Conan Doyle, p.31).

“Мені не хотілось би образити вас, пояснюючи такі очевидні речі” (Дмитренко, с.42).

воління або небажання

частки б, би та дієслово хотіти

114. “And the consequences of that will happen quicker than they thought" (The Ukrainian, p.6).

“Наслідки даватимуться взнаки раніше, ніж очікувалось" (The Ukrainian, p.4).

впевненість у виконанні якоїсь дії у майбутньому

дієслово у формі майбутнього часу

115. “…the outflow of the workforce will change radically" (The Ukrainian, p.38).

“…ситуація з відтоком робочої сили кардинально зміниться" (The Ukrainian, p.37).

116. “I will make it clear to you" (Sir Arthur Conan Doyle, p. 19).

“Я вам усе поясню” (Дмитренко, с.26).

намір

дієслово у формі майбутнього часу

117. “A lot of women joke that men are not necessary anymore and soon will be redundant" (The Ukrainian, p.8).

“Жінки глузують з чоловіків, ніби на цьому світі вони нічого не варті і без них можна обійтися” (The Ukrainian, p.8).

впевненість у виконанні якоїсь дії у майбутньому

дієслово у формі теперішнього часу

118. “Kyiv too will have many features by the second half of the year” (The Ukrainian, p.13).

“Причепуриться у другій половині серпня й Київ” (The Ukrainian, p.13).

WOULD

119. “It would be better to quietly start the election campaign in a provincial district” (The Ukrainian, p.18).

“Напевне, краще спокійно балотуватися у провінційному окрузі” (The Ukrainian, p.18).

припущення

модальні слова напевне, мабуть чи умовний спосіб присудка

120. “That would be ideal for luxury apartments…" (The Ukrainian, p.4).

“Будинок - майже ідеальний для створення елітних квартир…” (The Ukrainian, p.4).

припущення

слово майже

121. “He would have placed himself in a false position” (Sir Arthur Conan Doyle, p.3).

“Він поставив би себе у неприродне становище" (Дмитренко, с.5).

122. “And I would have a job to pay him" (Sir Arthur Conan Doyle, p.33).

“Мені було б важко і одному йому платити" (Дмитренко, с.44).

припущення

частки би, б

123. “What a queen she would have made? ” (Sir Arthur Conan Doyle, p.26).

“Яка б із неї була королева? ” (Дмитренко, с35).

риторичне питання

частки би, б та логічний наголос

124. “Would she not have made an admirable queen? ” (Sir Arthur Conan Doyle, p.28).

“Хіба б не була вона чудовою королевою" (Дмитренко, с37).

125. “I would like to address you on behalf of the EBA Board of Directors" (The Ukrainian, p.29).

“Я хотів би звернутися до Вас, шановні читачі, від імені ради директорів ЄБА" (The Ukrainian, p.29).

ввічливість

дієслово у формі минулого часу та частки би, б

126. “You would have the great kindness to recommence your narrative" (Sir Arthur Conan Doyle, p.30).

“Будь ласка, не відмовтесь повторити свою розповідь" (Дмитренко, с.41).

ввічливість

наказовий спосіб

127. “I tell you that I would give one of the provinces of my kingdom to have that photograph” (Sir Arthur Conan Doyle, p.13).

“Запевняю вас, за цю фотографію я ладен віддати яку завгодно провінцію свого королівства" (Дмитренко, с. 19).

намір

слова ладен, ладне, ладна, ладні

128. “I would like to invite all our members to participate in our working committees” (The Ukrainian, p.29).

“Ми хочемо запросити всіх активно включитися в роботу наших робочих груп” (The Ukrainian, p.29).

бажання

дієслово у теперішньому часі

129. “A person would certainly be deported” (The Ukrainian, p.38).

“Людина стає кандидатом на депортацію” (The Ukrainian, p.37).

впевненість у виконанні якоїсь дії

дієслово у теперішньому часі

130. “Because it would spare Your Majesty all fear of future annoyance" (Sir Arthur Conan Doyle, p.25).

“Тому що в такому разі ви можете не боятись майбутніх неприємностей" (Дмитренко, с.35).

впевненість у виконанні якоїсь дії

слова можете, можеш, може

131. “…life would immediately change for the better” (The Ukrainian, p.10).

“Миттєво усе зміниться на краще" (The Ukrainian, p.10)

впевненість у виконанні якоїсь дії

дієслово у майбутньому часі

132. “She would rush to secure it” (Sir Arthur Conan Doyle, p.24).

“Вона кинеться рятувати саме її” (Дмитренко, с.32).

133. “I was positive she would not get her entry visa” (The Ukrainian, p.38).

“Я майже переконаний, що до цієї країни вона не поїде" (The Ukrainian, p.36).

134. “…there are no lengths to which she would not go” (Sir Arthur Conan Doyle, p.13).

“…вона не перед чим не зупиниться” (Дмитренко, с.18).

135. “Many would want to ask her lots of questions" (The Ukrainian, p.38).

“В багатьох з’явиться бажання вчинити їй допит" (The Ukrainian, p.37).

 136. “If we had held elections then, we would certainly have caught up with Central Europe” (The Ukrainian, p.11).

“І якби тоді вдалося провести вибори, ми могли б наздогнати Східну Європу” (The Ukrainian, p.11).

умова в минулому часі

логічний наголос на присудок або за допомогою умовного способу

137. “You would certainly have been burned had you lived a few centuries ago" (Sir Arthur Conan Doyle, p.5).

“Якби ви жили кілька століть тому, вас напевно спалили б на вогнищі" (Дмитренко, с.8).

138. “They would have had the lady’s purse and watch if it hadn’t been for him" (Sir Arthur Conan Doyle, p.22).

“Якби не він, то в дами відібрали б гаманець і годинник” (Дмитренко, с.30).

139. “If they had to make less they would not need such energy” (The Ukrainian, p.6).

“Якщо США менше вироблятимуть, то їм не буде потрібно так багато енергії" (The Ukrainian, p.6).

умова в теперішньому часі

логічний наголос на присудок або за допомогою умовного способу

SHOULD

140. “Why should I put ideas in his head? ” (Sir Arthur Conan Doyle, p.33).

“Нащо мені підказувати йому такі думки? ” (Дмитренко, с.45).

сумнів, обурення та інші емоції

імпліцитне значення речення

141. “None of this consequences should of course be ignored" (The Ukrainian, p.10).

“Про це не слід забувати” (The Ukrainian, p.10).

обов'язок, моральний обов'язок та певну необхідність

статив слід, треба, чи модальне слово або фраза потрібно/є потреба.

статив слід, треба, чи модальне слово або фраза потрібно/є потреба.

142. “One should bear in mind though that Europe is getting less and less open to foreigners” (The Ukrainian, p.38).

“Слід також врахувати, що Європа дедалі більше закривається” (The Ukrainian, p.37).

143. “You shouldn't worry, Watson” (Sir Arthur Conan Doyle, p.34).

“Не хвилюйтесь, Ватсоне" (Дмитренко, с.48).

порада/рекомендація, застереження

слово повинен, наказовий спосіб

144. “I should not wish a smarter assistant" (Sir Arthur Conan Doyle, p.33).

“Вправнішого помічника годі й шукати” (Дмитренко, с.44).

припущення

немає чіткого вираження

145. “If not, I should much prefer to communicate with you alone" (Sir Arthur Conan Doyle, p.9).

“Якщо ні, то я волів би краще розмовляти з вами наодинці” (Дмитренко, с.14).

бажання

умовний спосіб та часточки б, би

146. “I should like to chat this little matter over with you" (Sir Arthur Conan Doyle, p.14).

“Я охоче побалакаю з вами про цю справу” (Дмитренко, с. 20).

намір

дієслово у формі майбутнього часу

147. “If this young person should produce her letters for blackmailing or other purposes, how she is to prove her authenticity? ” (Sir Arthur Conan Doyle, p.11).

“Якщо ця молода особа захоче скористатись листами для шантажу або чогось схожого на це, то як вона доведе, що вони справжні? ” (Дмитренко, с.17).

бажання

умовний спосіб

148. “I should like to know who sold you the geese which you supplied to the Alpha" (Sir Arthur Conan Doyle, p.164).

“Мені хотілось би знати, хто продав вам гусей, яких ви постачали Альфі”

(Дмитренко, с.124).

149. “If your Majesty would condescend to state your case, I should be better to advice you" (Sir Arthur Conan Doyle, p.10).

“Якби ви, ваша величносте, ласкаво виклали суть справи, мені було б легше дати вам пораду”

(Дмитренко, с.15).

спроможність виконання чогось

умовний спосіб та часточки б, би

150. “When I pay good money for a good article there should be an end of the business” (Sir Arthur Conan Doyle, p.164).

“Коли я плачу гроші за добрий товар, то, здавалося б, на цьому справі й кінець” (Дмитренко, с.124).

припущення

фраза здавалося бДодаток 4

Графік кількісного аналізу різновидів засобів вираження модальності в англійській мові

Похожие работы на - Засоби вираження модальності в сучасній англійській мові та особливості її перекладу (на матеріалі текстів різних жанрів)

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!