Визнання доходів за бартерними контрактами

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Антикризисный менеджмент
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  19,12 kb
 • Опубликовано:
  2010-11-23
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Визнання доходів за бартерними контрактами

Міністерство освіти та науки України

Запорізька державна інженерна академія

кафедра Бухгалтерського облікуРЕФЕРАТ

на тему:

«Визнання доходів за бартерними контрактами»Виконала: ст. гр. ОА – 07д

Колісник Т.В.

Перевірила: Птіцина Л.А.


Запоріжжя

2010

Визнання доходу за бартерним контрактом

Дохід є надходженням економічних вигод, які виникають в результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо. В обліку дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Товарообмінними (бартерними) називаються операції, при яких суб’єктами підприємницької діяльності здійснюється обмін певної кількості товарів (робіт, послуг) на еквівалентну за вартістю кількість іншого товару без проведення грошових розрахунків. Ці операції мають місце через недостатність у підприємства грошових коштів для проведення розрахунків за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

За П(С)БО 15 «Дохід» сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів. Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом (п. 23 ПБО 15 «Дохід»).

Сума доходу

=

Справедлива вартість активів, робіт, послуг, які одержані або підлягають одержанню

Сума переданих грошових коштів або еквівалентів

або

+

Сума одержаних грошових коштів або
еквівалентів

Бухгалтерський облік товарообмінних операцій здійснюється відповідно до листа Міністерства фінансів України № 18-4147 від 30.11.92 р.

Особливості бухгалтерського обліку бартерних операцій полягає в тому, що:

- відсутні грошові розрахунки з іноземним партнером;

- момент відвантаження продукції на експорт вважається моментом її реалізації;

- облік розрахунків з іноземним партнером здійснюється на двох субрахунках: 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядниками" і 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками";

- кредиторська заборгованість іноземному партнеру за товари, що імпортуються, повинна дорівнювати контрактній вартості відвантаженої на експорт продукції.

При відображення в обліку бартерних операцій необхідно врахувати, на що обмінюються товари. Бартерні операції поділяються на обмін подібними чи неподібними активами. Подібними визнаються активи, які мають однакове функціональне призначення й однакову справедливу вартість.

Подібна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, визнається на рівні балансової вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первинною вартістю одержаних запасів є їх справедлива вартість. РІЗНИЦЯ між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до витрат звітного періоду.

Таким чином, при обміні подібними активами у підприємства дохід від операції не визнається. Вважається, що замість одного активу було одержано еквівалент цього активу. Отже, суть бартерного обміну на подібні активи полягає у тому, щоб одержати за вартістю рівноцінний актив, від якого підприємство в подальшому буде мати економічну вигоду.

Первинна вартість запасів (товарів), які придбані в результаті обміну (або часткового обміну) на неподібні активи, дорівнює справедливій вартості одержаних активів, збільшену (зменшену) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, переданих (одержаних) у процесі обміну. На відміну від товарообміну подібними активами дохід від операції за неподібними активами (наприклад, обмін товару (продукції) на запасні частини, будівельні матеріали, бензин тощо) у кожного підприємця визнається, оскільки по суті договір про обмін неподібними запасами відрізняється від звичайної реалізації тільки формою оплати (тобто без участі грошових коштів).

Товарообмінні операції оформляються договором (контрактом), у якому товари (роботи, послуги), що обмінюються, оцінюються за договірними цінами на час заключення контракту. Ціни в контракті мають бути збалансовані.

У бухгалтерському обліку суб'єкти підприємницької діяльності повинні відобразити з одного боку, реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг), а з іншого, - процес їх придбання (без відображення на рахунках по обліку грошових коштів). Звідси вартість відвантажених (відпущених) запасів (наприклад, готової продукції) у порядку бартерного обміну подібними запасами відображається записом:

Д-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками

К-т рах. 26 «Готова продукція».

На суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до контрактної вартості запасів:

Д-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

К-т рах. 641 «Розрахунки за податками».

Оприбуткування одержаних в обмін подібних запасів за справедливою вартістю відображається записом:

Д-т рах. 26 «Готова продукція»

К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

У разі одержання матеріальних цінностей (робіт, послуг) взамін відпущених по бартеру відбувається заключна (балансуюча) операція і підприємство набуває право на податковий кредит по ПДВ, що відображається записом:

Д-т рах. 641 «Розрахунки за податками»

К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Оскільки бартерні операції є натуральним товарообміном, при якому кількість одного або кількох товарів (запасів) обмінюється на еквівалентну за контрактними цінами вартість інших запасів (товарів, робіт, послуг), то заборгованість одного підприємства (суб'єкта господарювання) погашається взаємним заліком іншому, що відображається записом:

Д-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

К-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

При товарообміну неподібними активами (запасами) дохід по такій операції визнається у кожного підприємства (суб'єкта господарювання). Така операція розглядається як реалізація без грошових розрахунків. Звідси в бухгалтерському обліку складають такі бухгалтерські проводки:

1) на вартість відпущених по бартеру запасів (у нашому прикладі готової продукції):

Д-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

К-т рах. 701 «Доход від реалізації готової продукції»;

2) на списання собівартості відпущеної по бартеру готової продукції:

Д-т рах. 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

К-т рах. 22 «Готова продукція»;

3) на суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації

Д-т рах. 701 «Доход від реалізації готової продукції»

К-т рах. 641 «Розрахунки за податками»;

4) на вартість одержаних по бартерному обміну запасі (нафтопродукти):

Д-т рах. 203 «Паливо»

К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»;

5) на суму податкового кредиту по ПДВ, на яку підприємство набуло право після останньої (заключної) операції:

Д-т рах. 641 «Розрахунки за податками»

К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»;

6) на погашення взаємним заліком заборгованості по бартерній операції:

Д-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

К-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

При здійсненні бартерних операцій як на території України, так і за її межами платники податку визначають фінансовий результат по кожній товарообмінній операції.

Міжнародний бартер - це операція, що включає експорт та імпорт товарів без грошової оплати і участі банків в розрахунках.

Відповідно до правил ведення податкового обліку датою збільшення валового доходу при здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій вважається будь-яка з подій, що сталася раніше:

- або дата відвантаження платником податку товарів (для робіт, послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт, послуг);

- або дата оприбуткування платником податку товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів (для робіт, послуг - дата оформлення документів, що засвідчую факт одержання результатів робіт, послуг).

Процес відображення господарських операцій в обліку: Таблиця.1

№ п/п

Зміст операції

Д-т

К-т

Варіант № 1

1)   Реалізовано товари за контрактною вартістю

2) Оприбутковані товари відвантажені в рахунок бартерного контракту

1

Реалізовані товари за контрактною вартістю (валовий дохід)

361

702

2

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ

702

641

3

Списана собівартість реалізованих товарів

902

28

4

Собівартість реалізованих товарів списується

на фінансовий результат

791

902

5

Списано дохід на фінансовий результат

702

791

6

Оприбутковані товари, відвантажені в рахунок бартерного контракту (валові витрати)

28

631

7

До складу податкового кредиту включено суму ПДВ

644

631

8

Проведено залік заборгованостей (у податковому обліку не відображаються)

631

361

Варіант № 2

1) Оприбутковані товари отримані за бартерним контрактом

2)Реалізовано товари за контрактною вартістю

1

Оприбутковані товари, отримані за бартерним контрактом (валовий дохід)

28

631

2

Здійснені розрахунки з податкового кредиту (сума ПДВ)

644

631

3

Реалізовані товари за контрактною вартістю (валові витрати)

361

702

4

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ

702

641

5

Списана собівартість реалізованих товарів

902

28

6

Собівартість реалізованих товарів списується

на фінансовий результат

902

7

Списано дохід на фінансовий результат

702

791

8

Проведено залік заборгованостей

631

361


Приклад 1. Відображення в обліку бартерного контракту з грошовою доплатою

Сільськогосподарське підприємство “Мінерал” уклало бартерний товарообмінний контракт з підприємством “Ойл”. За умовами договору “Мінерал” передає цукор, балансова вартість якого 20 000 грн. (справедлива вартість 25 000 грн. без ПДВ), та отримує бензин, балансова вартість якого в обліку підприємства “Ойл” 25 000 грн. (справедлива вартість 29 000 грн. без ПДВ), з грошовою доплатою в сумі 4 000 грн. (сума без ПДВ).

 

Таблиця 2

Відображення товарообмінної операції в обліку підприємства “Мінерал”

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

Перша подія – відвантаження цукру

1

Відвантажено цукор, згідно з договором

361 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

702 “Дохід від реалізації товарів”

30 000

2

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

702 “Дохід від реалізації товарів”

641 “Розрахунки за податками”

5 000

3

Списано на собівартість облікову вартість цукру

902 “Собівартість реалізованих товарів”

281 “Товари на складі”

20 000

4

Перераховані грошові кошти за договором (у т.ч. ПДВ)

371 “Розрахунки за авансами виданими”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

4 800

5

Відображена сума податкового кредиту на суму сплачених грошових коштів

641 “Розрахунки за податками”

644 “Податковий кредит”

800

6

Отримано бензин згідно з договором

281 “Товари на складі”

631 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

29 000

7

Відображена сума податкового кредиту

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

5 000

8

Закриття розрахунків за авансами виданими

631 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

371 “Розрахунки за авансами виданими”

4 000

9

Відображені розрахунки по податковому кредиту

644 “Податковий кредит”

371 “Розрахунки за авансами виданими”

10

Відображено зарахування заборгованості

631 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

361 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

30 000

 

Таблиця 3

Відображення товарообмінної операції в обліку підприємства “Ойл”

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

3

Перша подія – отримання цукру

1

Оприбуткування цукру

281 “Товари на складі”

631 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

25 000

2

Відображене податкове зобов’язання

643 “Податкові зобов’язання”

641 “Розрахунки за податками”

5 000

3

Відображені податкові розрахунки за податковим кредитом

644 “Податковий кредит”

631 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

5 000

4

Отримана грошова доплата

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

681 “Розрахунки за авансами одержаними”

4 800

5

Відображене податкове зобов’язання

643 “Податкові зобов’язання”

641 “Розрахунки за податками”

800

6

Відвантажено бензин згідно з договором

361 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

702 “Дохід від реалізації товарів”

34 800

7

Відображена сума розрахунків за податковими зобов’язаннями

702 “Дохід від реалізації товарів”

643 “Податкові зобов’язання”

5 800

8

Списана собівартість реалізованого бензину

902 “Собівартість реалізованих товарів”

281 “Товари на складі”

25 000

9

Відображена сума податкового кредиту

641 “Розрахунки за податками”

644 “Податковий кредит”

5 000

10

Зарахування заборгованості на вартість отриманого цукру

631 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

361 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

30 000

Зарахування заборгованості на вартість отриманих грошових коштів

681 “Розрахунки за авансами одержаними”

361 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

4 800


Похожие работы на - Визнання доходів за бартерними контрактами

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!